Post Message here!  Back to Urbiztondo page
Refresh (Press F5) this screen to see your message
USER AGREEMENT &  DISCLAIMER

Real Elem School Backpack 2012

We will start all over, please No insulting, slanderous, libelous, derogatory, provoking and offensive messages. I beg you. fm7/12/12


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 75.165.29.17
Date: Tuesday, August 19, 2014

Message

Makapalek so inbagam ya alagaren toy tae na kulalaknit ya manlapo ed petek ton tawen. Say antak say kukot labat la balet ta wala ni manayay mas grabe ya napattak ya tae. Hehehehe! Anengneng tayo lan amin so too odino totoon tutulongan la et agto tulongan so sarili to. Amin ya totoo so aga nanpapara lanti kanian natan say istoriaen ko samay toon walad Pilipinas ya tinulongan na panginaen to ya wadiad America. Walay pamilya to layan bii tan asawa to tan dakel so anak to. Tinulongan nen tia to ta initdan da na capital dan sanasawa ya mannegosyo tan tua yan istoria ta mismon sikato so nanistoria ed siak. Angipasen iray puwesto rad San Carlos ya sarisari so lako ran sanasawa tan diad lapod koli, seet tan anos dan dua so apabaleg da tan apanaral daray anak da ya walay pari, doctor, nurse, medical technologist, tan amin na anak da so asumpal irad college tan maong so asumpalan da tan saray arom so wadia larad America. Akakar met iran dua ya sanasawa dia tan binisita da kami met tan maong so bilay dan duan sanasawa natan lapod say seet, anos, koli tan Panangasi na Dios. Say Dios Tulongan to ka no tulongan moy sarilim ya aliwan singa si Juan ya alagaren toy napattak ya bayawas. No say tulongan ya too et nunoten to ya aliwan lanang ya walay ontulong ed sikato so maong komon no manisip na arapen to ya aliwan manbibilay labat ed sayan agew ya anggapoy nabuas. Aligen tayoy gilata ya olor lan olor na kakanen to tan mantipon na para mamaoran. Say ontulong ed kaparan too so maong no kanepegan ton tulongan et no andi so tipon mo la ya para say sika. Say labay kon tulongan saray makolin manaral, maong so olo ra balet ta agira napanaral na ateng da diad irap na bilay. Say aral so aga natakew tan makatulong ed ateng tan agagi to no nasumpal tan makalmoy trabaho to. Sikato yay labay kon investment, say panolong ko ya makatulong met ed arom. God Bless us All!


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Monday, August 18, 2014

Message

Aratay totoon tulungan ya agto lamlamang natulungay sarili to, alagaren ton napaktak labat so tae na kulalatnit ya manlapod petek ton tawen ya singa si kuyak, pulyan molan nabigot...hehe Imbagak itan ed si kuyak nen inter kod sikatoy dalin kon residential et inprenda to ni, anta agto ni ngaran imay dalin, ngaran ko ni. Sikaton agko ni pinirmaan ya iter ed sikaton talaga ta antak so kagagawa to. Natan magbabawi ta agkola iter ed sikato. Sinmempetak nen 2004 sasaliwen dad siak iman na 1.3 million pesos agko inter ta kaskasian koy kuyak. Pero no ilako to, andi ladtan Gorio. Agko la iter ed sikato, ilakok lan isaliw koy abong laingen ed Antipolo or Cavite...hehe Andi bale lan nabigot iray totoon agda antan tulungay sarili dan laman.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal / B.T.Fdg / Noel
Remote Name: 178.165.130.109
Date: Monday, August 18, 2014

Message

Cresal, wala ni ran siansia manayay anggan wartan la ra et mangiras ni ra. Dia ag nayari tay ontan. Panon toy health insurance da ey? Panon to no mansakit ira? Siopay oneebat ed pampatambal da ey? Siak no ontan so too ya mangiras anggapoy naalagar ton tulong ed siak. Dakel talagay agda antay misalamat anggan atulungan mo ran inawit ed kolaan mo ya singa ditan ed America tan dia met. Anggapo ni anengneng kon mangiras dian Pinoy o Pinay. Amin dia makokoli ra. PANAGTULONG: Wala diay kabandaan kon kada onsempet et Bongga kono tan manpapalitson ni ray baboy. Kanian say anta da ray kakanayon to angangko mapmainomay diay pakakalmoy kuwarta. Manpapalyagan iray agui ton walad Hong Kong ya DH. No onsesempet konoy agui to Bongga. Siak agko nin balot asali tay manpalitson na baboy. Sakey ni agko mangakay litson tan mataltalagak ya mangay karnen baboy. Sayan Pinay dia ya kabandaan ko tinmawag ed siak ya manrereklamo ta kekerewan da kono ed Pilipinas na kuwartan panpaopera ed kaanakan to ta naaksidente ed motrsiklo. Say koanto akin et sikatoy kerewan da et anta walay ina to met ed abroad. Say ginawa ra angipawit iray kuwarta pian naoperaan. Balet ta manrereklamo tan insulat to ni ed FB so message ton mamapasnok. Syempre dakel so akabasa amn ya message. say koanko no walay ibagam lalo la no personal, yan mod "INBOX" da koanko. In-unfriend laingen na sakey ya kaanakan to. Say koanko no agmo labay ya ilaloan daka ray kakaanakan mo o arom iran kakanayon mo, agka manpapa-Bongga ( LASTOG ) no onsempet ka. Doga la tay simple tan estoryam so irap na panaanap moy kuwarta koanko. Aliwaak met ya masiblet balet talagan pipilien koy tulungan ko.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal / Kakaaro
Remote Name: 178.115.131.188
Date: Monday, August 18, 2014

Message

Naaniak la manpost ta dakel so gaween ko ni. Balebale yay posting mo Cresal kanian nepeg so mannonot na maong met ya iyebat.Bisitaen koy B.T. ta ibagak walay posting mo.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan/ Fdg/ Kakaaro
Remote Name: 75.165.29.17
Date: Sunday, August 17, 2014

Message

FDG: Maong ta akasabi kayo lan sanasawa ed bakasyon yo tan pinawil mo kami nen MHal. Mabli ya talagay sasaliwen ed arom ya pasen lalod saray vacation spots ya singa say Hawaii tan arom nira. Samay saliwen moy mamura ed department store tayo so mabli ed sikara. PANAGTULONG: Walay kabat ko ya samploray anak to tan anggapoy anapan to tan saray agagi to tan ateng tod America so nansostoni na saray anak da tan nanpaaral balet ta anggapoy asumpal da ta si ama ra so nanbii tan mainom met ya singa samay kuya nen Boldo Tan. Tinawag na agi day ama kaiba to ray animiran anak to ta saramay arom so alabas lay taon da kanian atilak irad Pilipinas. Masolok to lan duamploy taon imay ama ed America et anggad natan so agni nan-citizen ontan da met iramay limaran anak to tan sakey labat so citizen la. Sakey ed anak to labat so maong so asumpalan to balet ta amin la so anggapoy inasinsoan na bilay da. Anggan natan so anggapoy abong da tan anggapoy kotse ra. Apasal day manbilay ed napattak ya botayong kanian natan so ontan so bilay to met nen ama. Alabas amo ya nen si Juan Tamad ya aalagaren toy bayawas ya napattak. Hehehehe! Ipastol moy dueg ed marikan pasen et aga onkabkab, dokol dokol, antoy gawaen mo ey? Kanian satay panagtulong so suwerte suwerte-an met itan ta walay tulongan mo ya agto tulongan so sarili to. Walay tulongan mo met ya agda antay mamirbir na otang dan linawa ya anggan thank you et anggapo. Wala niray kalabanen day nantulong ed sikara. Labay yo ni so ontulong no onia odino itulong yo lad sarili yo? Hehehehehe! Say too lanti so natilak toy inaral to balet ta agto natilak so inkanatural to. God Bless us All!


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: djr
Remote Name: 91.141.0.243
Date: Sunday, August 17, 2014

Message

Salamat sa mga kanta. Magaganda.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: djr
Remote Name: 91.141.0.243
Date: Sunday, August 17, 2014

Message

Maraming salamat sa mga songs dito sa link mo. Magaganda pala.


From: djr
Town_City: pangasinan
Email: gutsradio@yahoo.com
To: all
Remote Name: 76.246.4.38
Date: Saturday, August 16, 2014

Message

I'm inviting everyone to listen to our online radio station http://www.gutsradio.com or upload po natin GUTSRADIO sa apps store. Maraming salamat po.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Fdg/ Cresal
Remote Name: 178.115.129.53
Date: Thursday, August 14, 2014

Message

Maong so ompasyar ed wall na ka Facebook no maminsan ta dakel iray nanengneng ya litrato tna nabalitaan mon say sakey ya ka FB et manpapaspasyar tan maneenjoy ed bilay hehehe. Sige Fdg sambot mon gaween iray makapaliket ed sikayon sanasawa tan pamilya leleg mon maksil ni. Agaylay bili manaya ray sasaliwen ed nila yo. Andebale ta sarasarag mon bayaran hehehe. Salamt ed marakep ya imbalitam.


From: Fdg
Town_City:
Email:
To: Mhal/ Cresal
Remote Name: 104.3.189.218
Date: Thursday, August 14, 2014

Message

Ka2sabi min nanlappo ed n Lake Tahoe, squa valley 5star resort famous for golf, skiing& retreat, 10 minutes away from the olympic village, marakerakep ya lugar balet mablin amin....$290.00 for 1 bdroom + $20.00 parking/ day, hburger is $12.00 & sweeter that cost about 20 bucks in macys is $120.00 ...yuk....inibaan mi may anako, 5 days doctor's conference, sightseeing dimad Olympic village ta 10 minutes away labat, enjoy the aminities tan socializing with other doctor's families...s'lamat ta agustoan mo may pics mi w'end g'away...sasamboten ni ta naawit niy salin ikotdang....


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 178.165.130.196
Date: Friday, August 08, 2014

Message

Aliwan si kuyam labat so ontan to amigo. Dakdakel ed saray kabaleyan tayo so ontan. Manparakel na anak anggan agda antay pangalaan day ipakan tan panpaaral da. Dakel met diay manpapaaral na kakaanakan da ta saray agagui ran tinaynan et mangingiras , mainom tan mabii. Onyan talaga amoy Pinoy-maabagey. Wala ray sanasawad dian 23 kakaanakan so pan-aaralen da. Wala met laray apansompal da. Maong labat sa sarayan sanasawa et anggapoy anak da balet ta no maminsan estoryaen day bilay da, naksawan la ra kono ya mantratrabaho tan anggan wala lay talagan fix ya trabaho da, mansa sideline ni ra. Nen saman wala met komon so panaralen ko balet say koanen kuyak aleg la ta ompan magbabawiak labat kono ed kaonoran. Sakey ni aliwaak met ya makuwarta. Tan karkalan ed saray estudyante natan bolakbol so anta ra tan saray arom ilalastog dan panaaralen iray pamilya dad abroad. Komon tondaan na atateng so panagparakel day anak da ta kaskasian iray ogogaw no anggapoy naakan da tan agira makapan-aral.... ontan met na agagui ran walad abroad ya ontutulong ed sikara.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Friday, August 08, 2014

Message

Taloray apanarel min anak nen kuyak ta lapod antakot ya ontalin ed Pilipinas tan antakot ya onlugan ed eroplano. Anggad natan ongkekerew ni kalamor et masiken la. Sikatoy sangkapanguloan ed sikami. Amin ya iter dan kuwartan para papeles nen saman pian makakar ed abroad gagastosen to ed bolang tan inum. Diad irap na bilay to ed karakel na anak ton anemira tinulungan min manpaaral kalamor na maestra, maestro tan nurse. Ngalngali aga itdan na anak ton pinanaral mi lapod agto ni nakal so bisyo ton bolang tan inum. Mairap lan ibangat so masiken ya walay sakit ton BATO (batogan). Magbabawi kalamor pero too late la. Antoy gawaen to dia ey ta masiken lan 64 tola? Agto anggan ninonot kalamor so arapey anak to, agto ninonot so pakakar na anak tod biek-taew. Marakep kumon so kinabukasan na aray anak to. Si kuyak so panguloan ya atilak labat kalamor dimad Pilipinas nisesengeg ed bisyo ton bolang tan inum. Si kuyak ya antakot ya onlogan ed eroplano. Onsasawaak la no maminsan ed si kuyak, katon no ompawilak bilang ed Pilipinas, onarawi ak ed saray kakanayon ko pian agdaak opoten. Manaliwak na abong kod Manila..hehehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ B.T.
Remote Name: 91.141.0.68
Date: Wednesday, August 06, 2014

Message

Cresal... say koanko niman matalag ka lan manpost ta warman ka lan mangiestoryad FB balet nen tinmakilingak dia niman wala la manayay balon posting mo hehehe Nabuasak la onebat ed sikayon dua lamet ta asingger lay kakaogip dia tan busy ak niman.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan/ Fdg/ Kakaaro
Remote Name: 75.165.29.17
Date: Tuesday, August 05, 2014

Message

PANAGATULONG: Satay panagtulong ed kanakayon ya mairap so bilay da so maong balet aleg so isubo ed sikara ta no andi so manilalo ra tan aglara mantrabaho tan alagaren dalay napattak ya botayong. Say gustok ya tulongan saray ogogaw ya manong so olo ra tan maseet iran manaral ya agira napanaral na ateng ed lapod irap na bilay da. Say aral so kayamanan ya aga natakew, pirmanente tan maong ya panosaran na kuwarta (Investment. Siguradoen ko balet no aga napirdi so panpaaral ko ta kaokolan ya maseet tan makolin manaral tan aleg so barkada. Kaokolan ya mianosan tan mitolongan so manaral. Kasumpal to so kaokolan ya panaralen toy agi ton ontombok ed sikato odino kaanakan to insan ira mantutulongan. Tekepan no dasal no manpaaral ya singa anggan anto kaman ya gawaen. Say arom so itdan moy kuwarta ta inigosyo to tan mantrabaho tan say tobo so sikatoy gastosen to labat la tan kaokolan ya aga gagastosen so poonan. Aleg so isobo no ontulong itayo ta piano say tutulongan tayon too et makaaral tan nunoten to ya say kuwarta et aga dodokdoken no agsay panlingetan. "God Help those who help themselves." God Bless us All!


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 178.115.129.99
Date: Wednesday, July 30, 2014

Message

Maong ka ta dakel so ibonog mo balet ta no narawrawan da tan ya kagagawam agdaka talaga tondaan. Dakel met so kanayon kon agaylay irap na bilay da tan agaylay karakel na anak da. Say gagaween ko manpasaliwak na belas insan ira panaapagen insan manpasaliwak met na pisipising tan sira pian kumpleto insan kami manlutoy pansit ya santalyasi insan sikatoy iter ed sikaran amin. Balet natan say gagaween ko no onsempetak paabet ko lay atsik insan diman manayam ed siak ed Bacoor leleg kon warman ed Pilipinas. Agko la nayarian ya nengnengey karakel na anak da ray kakaanakan ko. Agko met sarag so manbonog na kuwarta ta mairap met so naopotan. Say sermon ko ed sikara man-family planning ira. Say ebat na sakey ya kaanakan ko maong konoy dakel ya anak pian dakel so katulungan. Panon dan ontulong ed sika ey no agmo met ira napanaral? Basta siak agko labay so manpirmid Pilipinas. Mas labay ko dia ta mareen so nonot ko. Ontutulongak met diman balet ta pinilin maong so tulungan.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Wednesday, July 30, 2014

Message

Diad karakel lanti na totoo lad Pilipinas agla nanonotan no nayadyari so onsempet ta opoten dakan tampol. Say insempet kon onse mil ($11,000) nen 2004 agto asabi so duay bolan ta diad karakel na kakanayon kon binonogan ya kaleksabay so liman lasos (P500.00). Angiderby ak ni manok et nan-champion tan say tinalok ya masulok ya P130,000 inbonog ko lamet. Kasumpal na taloy bulan angipawayak lamet ed Dagupan na P250,000 ta anem bulan kon masulok diman lanti, et naupot lamet. Sampot ya impaway ko P200,000 inupot lamet na kakanayon ko....hayyy Makapaderya so manbakasyon ed irap na bilay da. Marakep kumon no sinaliw kola may bulangan pero isusugal da lamet so bayar ed gate ya panlologro katon insaliw ko laingen na dalin ya 4 hectares ed N. E. imay kuwartan panasaliw ko. 24 years kola dia ed biek taew amitlo ak labat lan nanbakasyon nisesengeg ta nakakasian kon tuloy iray kakanayon kon mairap bilay. Agko antan ibagay andi basta wala. Agda balot nononoten ya dia akla minmasiken ed biyek taew anta oga-ogawak nin linma dia nen saman. Manaaralak kalamor ed kolehiyo ed Manila ya sakey taon tan kapaldua kumon et asumpalak la. Agak la kalamor asumpal nisesengeg ed abroad. Masulok lan singkwenta kalamor so taon ko natan....hehe Kumon ta ongkoli ira met so aray totoon kakanayon pia aga puro "andapa" so ibabaga ra met.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ B.T. / tan saray ABSENT
Remote Name: 91.141.1.10
Date: Tuesday, July 29, 2014

Message

Cresal... tua tay koanmon tulungan na Diyos iray totoon tutulungan day laman dan dili. Dakdakel lay anengneng kon makokoli tan agira manrereklamo ed bilay balet agamoran da kalamor so inawa. Karaklan ya mareklamo saramay maiirap ya agaylay karakel na anak da. Palurey yo tay anta managkalkal labat na basuray kabibilay da tan angapoy antan panayaman da no agta giligilig na estero, silong na taytay tan arom niran makapataktakot ya ayaman et wala ray masulok ya anemiray anak da. Manpapalabas iray panangan odino inapag-apag so kakanen ya anta anggapo la lantiy sustansya. Aliwa labat ya sarayan totoo so manrereklamo no agta agaylay karakel. Pati delap itetel dad Prseidente at anta karaklay delap ed Manila tan Metro Manila et say sengegan to saray biek ta biek ya basuran ibabantak da. Anggan antoy pangibangat ed sikaran ibantak dad basuraan so basura da, ibantak dan anggan iner nin siansia. ELEKSYON: No maong ira komon ya manpili na iboto ra ya aliwan anggan melmelag ya kuwarta ed ilako ray boto ra ompan mangoman so batik na bilay na totoo. Balet anggapoy sangkaimportantian no agsay koli so agamilen tan manplanoy pamilya. No antam ya agmo sarag ya pakanen so anak mo agka manaanak ta kaskasian iray ogogaw. Boldo Tan, tua tay koanmon no kekkerew ira kalamor ed kakanayon dan walad abroad. Makapabaing ira et anta agda anta no panon so pakakalmo diad abroad. Anggan antoy kapal na snow tan agaylay betel, ombangon kala kalamor na masakbay ya onla lad trabahom. KOKOT: Impanonot mo tay kokot, agi anta ultimon kokot ed baryo et anggapo la. Nen saman sawaan na kiew ya itungo ta dakel ni ray kakiewan tan kaniogan. Natan say dakdakel ogogaw ya kaskasian kalamor. Nen saman sawaay sira, pisipising tan nambabangil ya prutas. Natan mangingiras lan mantanem so karaklan ed baryo. Ultimon agat ya mapmainomay ya bilayen saliwen da ni ed tindaan. Ay bilayyyy agagui talagan sananey lay klasey panagbilay natan ed oma. Sige nabuas lamet.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Cresal, Mhal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Tuesday, July 29, 2014

Message

Anta masamit pa tay anak lan anak ed Pilipnas ta anggan anggapoy trabaho ra ya pareho et basta labat makapansamit ira...hehe Laseng ka ta kasabi mansironget et mangan laran masakbay insan da paogipen iray anak day masakbay, manso lamet Gorio pian ondakel lamet so tood Pilipinas...haha! Anggapo lanti lay nakan da, anggapo ni trabaho ra, kerew-kerew ira labat ed kakanayon dan walad abroad, masibesibeg niran manggaway anakda...todas lan abigot...hehe Maya ta onlaak pan mandokdok na kukot maong labat lan pangkalot na nabanwit ya sira...hehe!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal / Kakaaro
Remote Name: 91.141.1.33
Date: Monday, July 28, 2014

Message

Cresal.... Amin ya imbagam dia so talagan sikatoy tua. Nabuas ko la ituloy so postin ko ta makakaogipak la.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Noel/ BT/ Fdg/ Kakaaro
Remote Name: 75.165.20.149
Date: Monday, July 28, 2014

Message

SONA: Nanbantayak ed TV tan nanpuyatan ko kalabian. Anggan siopay manoley ed Pilipinas so aga nakontento iray totoo ta saray totoo so onkukulang ta agda tutulongan so sarili ra. Saray totoo so mannunot komon no panon dan ontulong ed Pilipinas tan saray manoley. Onaona, say paniirapan na saray totoo say arap da ta anak laran anak ta anggapoy trabaho ra. Siopay labay dan mansustoni ed saray anak da ey, si Presidente? No anggapoy trabaho ra say tetelen da si president. Amin itetetel dad si Pres. Aquino. Labay da lamet ya pa-impeach si Aquino tan no natuloy itan so makapabaing so Pilipinas ta saray amin lawarin presidente so ipipriso ra. Kaskasian so Pilipinas anta mayaman ed 'natural resources,'balet say makapoy ta mas dakerakel so 'human resources,'(population). Hehehehe! Panaon la ya saray totoo ed Pilipinas so nunoten dan maong no akin et maniirap irad bilay da. "God Help those who help themselves. Misalamat ira ta si Aquino et lilinisan to ray matatakew ya manoley balet say makapalek so pati si presedente so labay dan ipriso met. Say asikasoen da ray totoo so say panagboto rad saray kandidato. Agda komon iboboto so agto kanepegan ya singa saray makapoy so records da ta karakot ira tan apriso lara ta walay ginawa ran kasalanan dad Pilipinas. Sikaraya so nepeg ya asikasoen na saray botante ya agira nasilew ed kuwarta. Say arom ya kandidato so manbonog na kuwarta tan saliwen day boto balet ta naani no wala larad puwesto so mantakew ira ta piano nabawi ramay agastos dad Election. Sobraan da ni ingen tan lablabasen day takewen da. Sikato yay opinion ko labat la. Hehehehe! God Bless us All!


From: Noel
Town_City:
Email:
To: Mhal and Cresal
Remote Name: 114.108.214.62
Date: Sunday, July 27, 2014

Message

Salamat. Talagan walan lanang so joke yo Madam Cresal a. Nayari. Siak, sinubok ko met so nan apply paonla ed abroad...balet aga ak apalaran.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Noel
Remote Name: 178.165.131.60
Date: Sunday, July 27, 2014

Message

No labay mon naantaan iray natural medicine parad atagey ya blood sugar, manbasa kad internet. I-google mo labat so tepet mo walan tampol so ebat to.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Noel/ MHal/ BT/ Fdg/ Kakaaro
Remote Name: 75.165.20.149
Date: Friday, July 25, 2014

Message

JOKE: Noel, sorry ta replay laman manaya tan niyay 'New Release'ya ompano agmo ni ya nangel. Walay Pilipino ya linma ed Canada ya nanlapo ed Seattle. Diad Border so walay Custom diman tan nengnengen day passport na amin ya totoon onlad Canada. CUSTOM OFFICER: Tourist(Torres)? Say anta to so tetepeten toy apelyido to. PILIPINO: No,Sir Aquino. CUSTOM OFFICER: Natural Born?(Naturalized). Tetepeten to no Naturalized Citizen. PILIPINO: No,Sir. Caesarean. Hehehehe! Pinalabas dala ta anggano aliway ebat tod tepet so walay 'common sense' to. Anggan tanga so walay ibubuga to. Hehehehe! Kasumpal na limay taon so nan-citizen si Tanga tan tinepetan na Immigration Officer. Amayamay so tepet dad sikato tan naebatan to. Say sampot ya tepet so, OFFICER: Name two famous U.S Generals in America. Say kuantod nunot to agay lay kainomay ya tepet. PILIPINO: General Electric and General Motors, Sir. Akaimis si Officer tan say kuanto so, OFFICER: Congratulations, you are now a U.S.Citizen! Agay lay liket nen Tanga ta marunong manaya ed kaliberliber to ya say General Electric saramay appliances tan General Motors saramay kotse. Hehehehehe!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Noel / B.T. Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 178.165.129.208
Date: Friday, July 25, 2014

Message

Noel.... alagar mo kami nen Cresal dia nabuas. Salamat kaaaro ta manbabasa kan tua. Nabuas basam so ebat min dua nen Cresal ed sika, tan ontan mo met B.T. Mansamit so estoryaan tayo natan ta makoli kayon onpasyar diad alolong tayo.


From: Noel
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 114.108.214.62
Date: Friday, July 25, 2014

Message

Anonotan ko manaya amay joke nen Madam Cresal replay la...HAHAHA..Abasak la iman ed inmuuna iran posts yo. Anggaman ontan...balbaleg a salamat ed inpanpost yo ed saman a joke.


From: Noel
Town_City:
Email:
To: All
Remote Name: 114.108.214.62
Date: Friday, July 25, 2014

Message

Kumusta kayon amin. Abitla yoy dueg dia. Nitepet ko pa labat ed saray makaamta no antoy marakep a tambal ed sayay dueg ko dia. Ngalngali aga makaalagey ta atagey so blood sugar ko (180-250 mg/dl). walay risita na Doktor, no mantumar ak unabeba balet labay ko komon et amay natural medicine. Salamat.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Thursday, July 24, 2014

Message

Medyo ogawak ni amo ta diad Zambales tan biek-taew so akatawayan koy animolok. Mas dakel diad Texas itan ya ayep. Angkakabaleg ni aga basta-basta naala no aga paltogen. No napalikmataan mo ingen ni ompan sikay siraen to nimay animolok lapud kabaleg to insan onlaban ni ira...hehe Dakedakel lan tua so totoo natan ed Pilipinas. Nen saman kasumpal kon iyugip ed ogto insanak ompaway na bandang alas tres ed ngarem, anggapoy nanengneng kon kaayam na basketball. Matalag so tood karsada. Nen nanbakasyonak balet, nakno so karsada. Walay anemira, limaray anak to, anggapoy trabaho to. Pangkelawan ko balet, mamangan ni ra. Walay kaabay min pasnokan na katulangan to ed karakel na anak to, anggapoy trabaho to pero makapansusugal ni. No akapasnok lan maong si katulangan to oneyag si katulangan to na: 'Anak na lasi kan laki, matakal kan masugal anggapo ni ipakan mod pamilyam, opisyom balet so sugal' Ay agi, makapabaing sika....hehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 178.165.130.179
Date: Thursday, July 24, 2014

Message

Talagan maliket so bilay ed oma nen saman ta dakel so naakan. Sawaay pisipising, prutas tan sira. Nen diman kami ni kono manaayam ed Camambogan dakel so manok mi tan dakdakel konoy iknol ya lanang. Si amak met oonla rad palandey ya manponting na animolok ( baboy damo ) tan mabayag irad palandey ta diman ira ontutuloy ed kanayon min asingger ed palandey. No onsabi amak wala lay pindang. Mananam ya tua yan karne. Wala ni ray awit dan kiew sa no poolan da et ambalbalingit so asewek to-saleng amo may ngaran to. Wala met so pindang ya USA- "deer" aliwan United States of Ameriva hehehe. No nanonotan koy bilay nen saman mareen tan anggapoy mantsitsismisan tan, maniinoman tan mansusugal. No walay padasal mankongkong ira o say osaren ta taltagan. Sige nabuas lamet so kasoldongay estoryak ta makakaogipak la. " Itutuloy"


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ BT/ Apol/ Fdg/ Kakaaro
Remote Name: 75.165.30.54
Date: Monday, July 21, 2014

Message

Satay karne na Animolok (baboy damo) ya aalaen ed palandey so atawayan ko met latan ta nen saman say lakik so mankabayo insan onlad palandey ya manponting na animolok. Kasabi rad abong so linisan da met insan manpindang lay baik tan itdan daray kakasamak da. Maong so bilay nen saman na totoo ta masaya ra anggan anggapoy telepono, kongkong ya kawayan so osar dan mantawag, anggapoy radio tan TV. Agay lay abig na bilay ed oma nen saman ta saray totoo et manrerespetoan ira tan agay lay aro dad kapararan too. Nakerew mon amin lawari so kakanen tan agay lay karakel ya pati say sira so nakemel mo labat ed bobon tan no kasumpal ya onoran so ompaway iray sira ed taew. Say bakasyonan ko nen saman diad oma na Mabalbalino nen diman ira nanayam di baik tan si lakik balet ta nen linma larad siudad so anggapo lay liket ko kada bakasyon nen ogaw ak ni. Agi say baleg ya tepel ta insiplog lamet na dagem so nunot ko et andokey lay nakar to ya anggad taew. Hehehehe! Natan balet saray totoo so lanang laran angapoy oras dan miistoriaan ed kaabay da ta lapod wala lay TV, FB,telepono, laptap, computer tan arom niran modern tech. Natan met amin la so sinaliw ya ta saray totoo so ilalako dalay produkto ra tan anggapo lay dakel ya nakerew lapod karakel lay too ta dinmakel lay anak da. Oniirap lay bilay natan ta lapod dakel ya anak et no say onsublay ya mananak ed saray lalaki so siguro lanang iran naekalanan kanian ondaiset so ogaw. Hehehehe! God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal / Kakaaro
Remote Name: 77.119.128.180
Date: Sunday, July 20, 2014

Message

Antak ya maneenjoy tayo ed FB natan. Balet agtayo komon lilingoanan so manpost dia anggan antiktikey ta no anggapoyan linat so Pangasinan.Org ag itayo akapankakabat tan siguradon ag itayo sankakaaro ed Facebook. Sige sirin ta man FB ak ta anengneng ko lan online si Cresal hehehe. Mangagawa lamet amo na TRUE STORY. Sige labat Cresal ta makoliak ya manbasa. Nengneng mo ta dakdakel so nan-like ed posting mo ed Timeline mo.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 178.165.129.62
Date: Thursday, July 17, 2014

Message

Makapaeras yan posting mo hehehe. Say karne dueg dakel so naakan ko nen ogawak ni ta uso may ipaapag da. Ontan met na USA tan Baboy damo ta si amak oonla ray kapalandeyan ya kaiba toy kaaro to ya man-hunt. Baleg manayay iknol na " Ostrich " Karoman manaya dinalanan ak na balon kaarok ta nanborbor kami Raspberries ya wild. Say nila min lugar mamatagey tan dakel aborbor mi. Mangakan kami met leleg min manboborbor. Dakel so totoon manaakar natan ed hills ta marakep so panaon. Sayan lugar sakey yan popular ya pasyaran. Dakdakel diay pasyaran ed nature. Ompawil kami nabuas ta sampot lay panag-ala yan prutas. Mas malamis talaga nen saray sinaliw ed supermarket. Sige ta manlutoak na pangogtoan ko. Komon ta walay ilutok ya Dueg natan tan sarayay abitlam. Kinmayoskos laingey eges kon mareereen komon hehehe.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal, Apol
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Wednesday, July 16, 2014

Message

Pasyapasyar labat so too no anggapoy nagawaan pian nabilay iray ulat na laman ya ongkekebet. Agko isalat so karne dueg ed anggan anton karne, mikadua labat so karne animolok (baboy-damo) ya atawayan kon sangkananaman. Dakel so baboy-damo ed Texas tan walaray angkakabaleg ya masulok ya 1,000 libras. Mikatlok so karne na 'ostrich' ta walaray 'ostrich farm' ed Oklahoma et mamabli so steak ya lako da no aluto la. Say iknol da et kabaleg met na 'basketball' tan kaney anemiran too so nagawam ya 'omelet'. Maya ta ompasyarak pa serin ed kawalaan di Nanay kod OKC pian mangisempetak na USA tan baboy-damo pian walay pindangen. Mananam met so karne 'bull' ed Oklahoma singa met lamlamang karne dueg. Pati aray partidor diman ya americano, singa met lara kalupay dueg or bull.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ BT/ Apol/ Fdg/ Kakaaro
Remote Name: 75.165.30.54
Date: Thursday, July 10, 2014

Message

Salamat ed Dios ta akapawil kala BT tan angitagar kay amigom ya si Apol. Welcome Apol ed sayay alolong mi nen MHal tan saray kakaaro mi. Abayag lan nanalagar kami nen MHal ed saray kakaaro min arom ya pati BT balet natan so maliket kami lamet ta atoowan so panaayaman min baley ta pati si Noel tan si Fdg so pinmawil. Say maong so naaroman tayon sankakaaro ta no dakel tayo so dakel met so istoria tan panteterakan na kamatis ya kuan na arom. Satay kuan yon karne ya dueg so aga oso nen saman ta lanti say dueg so katulongan na saray domralos ta sikara lanti so kaantabay da. Agko ni atawayan so karne to balet ta say kuan na maslak ya too so mananam nen say karne baka balet ta anawet kono kanian lotoen lay mabayag. Hehehehe! Mamataway kayo sirin ta no wala so basaan so kiking. Hehehehe!


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 77.119.131.7
Date: Wednesday, July 09, 2014

Message

Agi makapaeras manaya yay bengbeng. Saya man manayay narerenegel kon pigar-pigar. Impanengneng dan aminsan ed TV Patrol yan putahe. Tan say koanda mas maong ni konoy karnen dueg nen say karnen baka. Amin da ra yay abitlam ya steak atawaytawayan ko la ra nen saman ni balet sayay " bengbeng " so singa makapaeras hehehe. Komon ta mangawit na bengbeng si Apol no ompasyar diad alolong tayo hehehe. Kumusta la ra kasi ra may BASAKAYS ed Manaoag?


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Wednesday, July 09, 2014

Message

Say 'bengbeng' karne dueg, amay tatawagen dan 'pigar-pigar' ed Mangaldan ampetapetang no kanen mon kapanluto ya dakel so sibuyas to et agmo antay nagugom ed kasamit to. Tepetan mo tay kaarok ya si Apol ta diman akaasawad Mangaldan...aysus antoy kwentay sirloin steak, T-bone odino fillet mignon...hehe


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 77.119.131.7
Date: Wednesday, July 09, 2014

Message

Hehehe maong ka sirin ta walay amigom ya ag mangooman anggan kapigan. Karaklan la natan lanti et wala lad FB kanian amin ya baley lawari anggapo la ray posters et anta dia itayo akapankakaarod sayan linat. Anggan sangsangkarasig manpost itayo ed baley tayo pian agmet onermen. Anto tay bengbeng?


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal, Apol
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Wednesday, July 09, 2014

Message

Aysus...wadiala imay guguwapon kaarok ya taga SL, MO. Nayarin add mo met ya amiga so kaarok ed FB pian nanengneng mon nalupaan et guwapon matartarakin lalong...hehe Antoy kwenta nen Erap ed panagluplupa ikumparam ed si amigok. Siak nen saman tatawagen da ak ya a.k.a Rudy Fernandez pero tinmakken lay daiset so too katon abawasan.....hehe Ayan amigok balet aamiga, sikatoy aga mangooman so ingkataraki to. Antoy kwenta nen Erap no mangaligkir ya singa lalong ey? Teksas kuanmo pa, andi bale lan taga SL, MO! Ompasyar ka met dia parekoy APOL no walay liwas mo, mailiwak lan makakataway na bengbeng ya luton singa Mangaldan.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Apol
Remote Name: 178.115.130.164
Date: Wednesday, July 09, 2014

Message

Maong sirin ta akapila kad insiplog na dagem. Sige wartay gripon kakkapansalat na tubo tan sapatilya. Samay tubo lanti et nanlati lan maong hehehe. Say sapatilya gastado met la ta mimila lay goma to no mantuato ka. Kalboan mo ni sakey tabon danom pian walay ompaway ya danom hehehe. Agiiiiii makapalek ya tua ra may gripo ta makapakesaw so mantuato balet ta maong man ya ehersisyo. Say irap ompan agmo la antay mantuato ta apasal ka lad gripon peyesen mo labat wala lay ontoron danom.Paspasyar kayo labat dia no walay oras yo. Tan ompasyarak met dimad alolong yo.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Bolds
Remote Name: 178.115.130.164
Date: Wednesday, July 09, 2014

Message

Balebale tay planom amigo. Tua met tay koanmo ya no ag napagustoan iray arom ya kakanayon o kakaaro et kabosolen daka la. Aleg met komon so tikelen da ka hehehe. Agmon talaga nalingoanan iray ambalbalalangay tepek. Sige sirin aporam tay panaliw moy abong pian walay panbakasyonan mo. Anto kasi no manaliw ka met na dueg pian walay ipakpagor mo anto? Balet mairap la ompan nasiiman da ka ray managpakger et takewen day dueg mo.


From: Apol
Town_City:
Email:
To: masanting a lugar na Urbiztondo
Remote Name: 128.252.16.235
Date: Tuesday, July 08, 2014

Message

Masantos ya ngarem ed sikayo apo, nayari misilong ed alolong yo ya manpainawa anggan pigaran minuto labat? nayari met siguro so mi-inom ed gripo yo? mikabkabat ak pa siak si Apol ya taga Manaoag inimbitaan to ak lanti nen kaaro ya Boldo ya onpasyar dia ed alolong yo ay! malilinggas manaya so mamarikit dia ed sikayo no kumon ta makapasyarak lamet ed arapen no ag kayo kumon naderderya ed inpisilong ko diad alolong yo. Salamat


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Tuesday, July 08, 2014

Message

Atay abong ya pirawat kon panretiro-an et saragto lay taloran kuwarto labat basta asingger ed Manila ed Dasma odino Antipolo pian medyo arawi ed kabandaan ya oninggit ed too. No agmo napagustuan so sakey kasi ya kabandaan mo ta nibana ya anggapom, sikaray manikel ed sika, katon iyarawi daiset so laman...hehe Andi bale ta ogaw nin tuloy so too, masulok labat lan singkwenta, maong lamay nasaliw la pian walay panbakasyonan no bilbilang makakasempet lay too. Basta labat natilak ladman iray atateng nen malinglinggas ya ambalbalangay tepek, isaliwan metla iray melag ya lugan pian walay pan anapanan day kanen da, walay sabien ed abong no ombakasyon so too...hehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.165.128.3
Date: Sunday, July 06, 2014

Message

Cresal .... gala la ta wadia lay amigo tan Boldo Tan hehehe. Sige ka no agka ni manpost anggan sangkarasig ompan ontalin la langola. Mairap ni nimet ya koyongen ta sobran mabarong. B. T. galaw ko labat ya. Antak ya dakel so inasikasom kanian abayag kan ag binmotay.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 178.115.131.88
Date: Saturday, July 05, 2014

Message

Sige itagar mo sirin dia tay amigom pian walay balon kaestoryaan. Makapailiw ya tuay manbantwit. Agkon balot nalingoanan yan na-experience nen ogogaw kami ni ya malinis ni may singa ilog ya banwitan ya asingger ed abong mi. Palurey mo ray alalo, ayungin, bonor , gelegele, gurami tan arom ni ran sira et nanengneng mon manlaglangoy ira. Natan nakatan la ra man ya banwitan. Akin et manbanwit ka pian walay panbitkelan mo? hehehe Panon to may abong mon pirawat mo ey? hahaha.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Friday, July 04, 2014

Message

Akapasyarak lamet ta walay itatagar ko dian kaarok ed alolong ya matarakin guwapon laki ya say ngaran to Apol aamiga. Sangkarakepan so ugali tonian kaarok. Medyo abanalan ak karuman pero asumpala kalamor imay abayag ya inalagar ko. Natan serin ta linmiwaway ulok, onlaak lamet ya gapu-gapuan koy manbanwit na siran panbikkelan...hehe Kumusta kilan aamiga?


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 178.165.131.150
Date: Friday, July 04, 2014

Message

Baleg ya salamat amigo ta akapasyar ka langolad diad alolong tayo. Salamat ed insiplog na dagem ta inawit to ka dia. Anggan abayag kan linmiwat, pinonot mi kan dua nen amiga tan Cresal tan ontan met na arom ya kakaarod dia tan kabat iran kaparehon taga Pangasinan. Dia itayo akapankakabat et sayan linat kanian mairap itayon makapanlilingoanan. No anto tay inalagar mon grasya karoman mililiketak ed sika ta agamoran moy aalagaren mo ed panangasiy Diyos. Sige sirin mamagawa kay abong mo ed sikatayo ta agla pigan napasyar mi ka anggan bilang ta dokong-dokong kami la hehehe. Komon ta nasabisabi yan agew ya pakapannenengneng tayo. No kapigan? Komon ta agla nasabiy Pistay Upigan hehehe. Anonotan ko labat yan salita balet ta agkon tua anta. Cresal... anto tay Pistay Upigan? Ompan antam amiga, ipaliwawam pa...


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Wednesday, July 02, 2014

Message

Kumusta metla larayan magangganan aamigak kasi? Pasensya kila ta andokey ya tuloy so impanbakasyon ko. Nasumpala kalamor nabwas met imay aalagaren ko, July 3rd. No walay nakera et maong labat ya isaliw na abong ed Dasmarinas odino Antipolo ta mailiwak metla kalamor ed abangonan kon Pilipinas. Maong lamay onarawi ed kakanayon no walay kanonotan ya ompawil ladman ed abangonan ya bansa ta nisesengeg et mairap no asingger kad kakanayon no maminsan ta agko ira nitepel no sikara so anggapo. Say agko labay labat et no agmo ira napagustuan ed labay da ompan sikara ni lamlamang so mamatey ed kanayon da laotla no nibanan anggapom so labay da. Katon onarawi too na daiset. Onasingger lay onasingger ya kakanayon. Agi, ogawak nin tuloy pero makakapawilak lan tuloy diman. Mabayag nin taon so panretiro (9 years ni) et balak ko lay ompawil diman. Diya lan tuloy minmasiken so too. Ogawak ni nen linmaak dian mansaliw kalamor na bote 20's ko labat...hehe Kumon ta tuloy-tuloy lay iyabig ko ya agla napeketan na sakit. Sige serin aamiga. Pasyaren takilan lanang diad alolong yo lamet. Ituloy labat so pampaganggana yon lanang tan kasil na laman yo, ehersisyon lanang. God bless!!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Fdg/ Cresal / Noel
Remote Name: 178.115.131.50
Date: Tuesday, July 01, 2014

Message

Cresal... akamulagatak laingen ed abasak ya Boldo Tan hehehe. Maya ka ta man-send ak na friend request ed sikato ta saman lanti datin fb account ko et agko la nalokasan kanian pati si amigo tan Boldo Tan et naandi met. Komon ta maksil met so laman ton singa sikatayo.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 75.165.30.54
Date: Tuesday, July 01, 2014

Message

Dakel lay kakaaro tayo so agni pinmawil ya singa si Boldo Tan. Komon no maksil so laman mo tan mamapainawa ka labat la. Pawil kala ta wadia lay Noel tan si Fdg ya amimigo tayo ya kaibam iran manangiagel ed sikami ne MHal. Asikasom so laman mo tan Dios Lawas so Manantabay ed sikan lanang tan wadia kamin kakarom ya mannununot ed sikan lanang. God Bless us All!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/Fdg/ Noel/ Kakaaro
Remote Name: 75.165.30.54
Date: Monday, June 30, 2014

Message

Salamat Fdg ta akapawil kala tan asumpal mo lan naayos iray project mo. Satay taxes met so problima min sanasawa ta anta nanlingetan mon kuarta ed onla labat la ed Uncle Sam balet ta oosaren tod saray totoon agga nantrabaho dia ya pati say medical tan dental da et libre. Kanian natan no iyamot mo met ed taxes so onpan nabulok odino napoolan. Hehehehehe! Et no iyan mo met ed anggapoy tax to natan balet naani no alaen mo la so taga kala ompatey odino manbayar ka met lamlamang na taxes to. Kanian say maong so gastosen lan amin ta total saray anak tan apo tayo so agda la kaokolan ta mas maong so kabibilay da nen saray ateng da. Masarag la tay aral ya inpatawir ed saray anak tayo kanian no walay nakeraan so ipatawir lad saray apo odino iyan lad educational fund da natan ta osaren da no man-college ira. Maliket ak ed sikayon sanasawa ta maksil kayo nin manbakasyon ta makaakar kayo ni na maples. Hehehehe! Maong ta wadia kala. No abalang taka ed fb ta dakel so abalng ko so iyan mo labat so Cres Aquino,friend request mo ak ta insan ko confirm. Thanks! Take care!


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Fdg/ Cresal / Noel
Remote Name: 91.141.0.107
Date: Friday, June 27, 2014

Message

Fdg...Maong sirin no asompal la ray projects mo. Salamat met ed imbutay mo langola. Sige enjoy kayo sirin ed pasyar yo antis ya maksil kayo ni. Say fb account ko ya datin ka fb taka agko la nalokasan nen Abril ni. Kanian nanpagawaak ed kaanakan koy balo. No nanengneng moy friend request ko pi-accept mo pa ta agak makapan-message ed sika ta aliwaak konon konektadod sika. Wala ray ka fb kon agda awaten so friend request ko ta abaloan da lagi inekal ko rad friends list ko balet wala met so arom ya aawaten daak lalo no konektado rad anako o kaarok iray ka fb da. Linmaak ed Timeline mo agak makapan-like. Balebale may litrato yo nen misis mo. Maganggana tan gukguwapo kad saman ya litrato yo hehehe.


From: fdg
Town_City:
Email:
To: Cresal/mhal/kakaaro
Remote Name: 104.3.189.218
Date: Thursday, June 26, 2014

Message

akabutay ak ed andokey kon liwat..salamat agagi ta agkayo ni akalinguan..feeling low ta missed ko my Apmnt. ed Stockton, finally sold..our bread & butter ed pigaran taon..apaaral toy pigaran ogogaw tan naanosan kalamor ta matrabaho tan baleg ya responsibilidad..in reinvest mi ed rental care home tan single res. ta 40% so aleen nen UncleSam...you need to know how to legally minimize your tax ta kuarta ya nalingetan mo....asompal lay project lamet ready la ed pasyaran...


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal / Noel
Remote Name: 178.115.128.190
Date: Thursday, June 26, 2014

Message

Wadiaak labat ya ondedengel. Daiset so antak ya jokes kanian sige labat manpost kay jokes pian makaaralak. Si Noel komon so mangipost met na jokes to. Say English mainomay ya talosan basta aliwa labat ya aralem. Makapalek tay lakin nansiim ta diad impansiim to apattak laingen hehehe. Say irap ompan apattak ya labosssss.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Noel/ MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.5.210
Date: Tuesday, June 24, 2014

Message

Satay Jokes ko so aga naopot itan basta walay ondengel ya lanang ya kakaaro. JOKE: Walay laki ya say asawa to et milalaki kanian angalay abogado ya marlang balet ta agto antan maong so English. HUSBAND: I will hire you to investigate on my wife's marital affair. ATTORNEY: Okay, will do. Kanian sisiimen to may bii tan samay boyfriend to. Tinombok to ra anggad hotel ya nanayaman da ya kaabay na kiew ya baleg kanian kinmalab ed kiew ta piano nanengneng to rad bintana no antoy gagawaen da. Diad ontombok ya agew so nannengneng ira may asawa tan samay abogado. HUSBAND: What is the result of your investigation? ATTORNEY: He hug she, she hug he, He kiss she, she kiss he,He touch she, she touch he, I touch me, I fall tree. Apattak so lasi ta akaibeg ed gagawaen da. Hehehehehe! Aliwa manayan problima so aga makasalita na English! Ay, bilay!


From: Noel
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 114.108.214.97
Date: Tuesday, June 24, 2014

Message

Salamat. Amay joke time ey? naopot la?


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Noel/ Fdg/ All Fathers
Remote Name: 71.212.5.210
Date: Monday, June 16, 2014

Message

FATHER'S DAY: Belated Happy Father's Day to Fred, Noel and all Fathers out there. May God Give you more years to live for you are the backbone of the family. More power to you all! God Bless you all!


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Noel
Remote Name: 178.165.128.2
Date: Sunday, June 15, 2014

Message

Happy Father's Day! Maong ta akapasyar ka langola diad alolong tayo.


From: Noel
Town_City:
Email:
To: All
Remote Name: 114.108.214.10
Date: Saturday, June 14, 2014

Message

Happy Father's Day ed amin a Father. Hello Madam Cresal and Mahal.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal tan saray kabaleyan ed Urbiztondo
Remote Name: 77.119.130.154
Date: Monday, June 09, 2014

Message

Abantayan ko met man ya balita Cresal tan makapaermen ya tua. Condolence ed pamilya nen Mayor Balolong ontan met ed saray nasasakopan to. Mairap ya tuay onloob ed pulitika ta agmo antay nagawad sika. Dakel iray balitan narerengel ed sayan ingkagawa tan agtayo met anta no antoy tua balet no anto bilang so sengegan komon pantotongtongan pian agla mansompal ed pateyan. Say Diyos lay akaoley ed sayan ingkagawa.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.5.210
Date: Saturday, June 07, 2014

Message

Condolence ed saray pamilya nen Mayor tan saray kaiba ton inatey ed Urbiztondo. Ontan met ed saray amin ya totoo ed saman ya baley. Idasal tayo ran amin iramay inatey ontan met ed saray pamilya. Komon no naitdan iray Hustisya ed inpatey tan komon no manpataoli ray kasalanan daramay amatey.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.129.253
Date: Thursday, May 22, 2014

Message

Maong ka ni sirin ta anggan makapoy lay panangakar mo et malinew ni isip mo. Siak balet maksil ni panangakar ko tan maples ni balet say isip ko so aliwan malinew hehehe. Saramay imbeneg iran simba oran lan oran dia. Onoran onagew kanian dakel so akainagem. Say doktor kalamor over time lan talaga. Anggan antoy panasikaso tayod laman tayo walanwalay pakainagem tayo. Nen winter ya agaylay betel anggan manakarak na labi agak akainagem balet natan medyo akapilaak ed saray akainagem. Okok, tan panateng so aliknay totoo. Siak balet agak apanateng o nanokok balet say problemak say tonsil ko. Panangasiy Diyos maongak met la. Nanlapor karoman pinmetang met la dia. Say temeperatura inmabot na 30 degrees karoman tan 32 degrees natan. Say koanda onoran kono nabuas. Aliwan normal yan spring natan diad sikami. Sige ta mandemak la ta masakbayak lan nanaogip ya lanang. Salamat ed estoryam Cresal nipaakar ed Mother's Day. Akin kasin tua et mas maasingger so anak ed ina, anto? Atan lagi ta si ina tayo so lanang tayon kaiba ed abong.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.13.6
Date: Monday, May 19, 2014

Message

MOTHER'S DAY: Say baleg ya pangitepelan yod siak ya amin ta singa la matantan lan manakar ontan met na mansulat so ontatakken la. Panangasi Dios ta anggan makapoy lay panangakar so maksil tan malinew met ni isip balet ta 'batang isip la.' Hehehehehe! Belated Happy Mother's Day ed amin ya Iina ed mondo ontan met ed si Nanay ko ya wala lad Tawen ed Nanariyan na Dios kaiba ray tatay ko. Anggapoy mipara ed aro na Ina ed anak to. Inyanak tayo lapod panangaro tan anggad ipatey na Ina so aro nin siansia so aakbibiten to ed sikatayon anak ya anngad ipatey to. Antak ya anggad natan so aantabayan da kami di Nanay ko ya tan yayagel da kami ed kairapan tan makapoy ya onsabi ed sikami. Linma kami ed Kampo Santo ed saman ya agew na Mother's Day. Salamat Nanay ed amin ya sakripisyo, irap, koli tan masmasyadon panangaro ed siak ontan met ed saray agagik. Agko natumang so irap yo ed siak ya nanlapod inpanyianak yo ya anggan impatey yo. Komon no nagamoran yoy Tawen tan Silew ya mangiter na liwawa ed dalanen yo. Inararo takayo, Nanay ya anggad natan tan nunonoten ta kayo tan saray bangat yo. No anggapo kayo so anggapo yan kisabiyaan ko tan kaabigan kod bilay ko. Salamat ed amin ya bangat yod siak ontan met ed ipanengneng yod siak na modelo no panon so mankanepegan ya Ina tan natan ta ina ak met la so agamilen ko ray naaral kod sikayo ed panbangat tan panpabaleg kod anak mi. I love you and miss you so much! INA: Ina, Nanay, Mama, Mother, Mommy, Inang, tan dakel ya tawag tayo ed ina tayo balet ta anggan babalintuwagen tayoy mondo so saksakey so Inan tatawagen tayo. Akin kasi et anggan inaro tayoy ateng tayo so mas inaro tayo tan maasingger tayo ed Ina tayo nen say Ama tayo? Lagi ta nanlapo tayo ed si Ina tayo tan awit-awit to tayon siyam bulan et no benger tayon ompaway so nasabi toy samploran bulan. Hehehehe! Kapaway tayo so mansoso tayo tan gatas nen Ina lamet so panbilay tayo. Si Ina so manbangat na manakar, mansalita, manbasa, mansulat, manpinsiw, mandasal tan mangigalang ed arom ya totoo. No walay sakit tayo so say ina so masyadon aborido tan lanang ed abay tayo. No nayari so isoldong toy bilay to ed anak to. Ontan met nen Tatay balet ta dakel so sakripisyo na Ina ta lanang ya walad abong et si Tatay et lanang ya walad paway ya mananap na ipakan to. Nen baleg la balet so walaray anak ya onebat ed Ina ra tan agira mangatkabilang tan anggapoy respeto tan aro ed Ina ra. Ombaleg iran kabosolen day Ina ra tan lamangen day maaron Ina. Alibangan dalay maong ya bangat na Ina ra ta say aagamilen da say aral dad BARKADA. Manakakis kalamor si Ina ta sayang so initer ton panangaro tan inpanbangat tod si anak to. Makapanangnangis so bilay na arom ya IINA. Walay istoriak na Ina tan si anak ton Balolaki. Inpromisa to so PUSO nen Ina to ed si Inaro to ya tanday Aroan da. Inala to so puso nen Ina to ta iter tod si Inaro to tan nen walad dalan so niparokol tan masyadon asakitan tan ngalngalin aga makabangon. Walay melag ya boses ya say kuanto, "asakitan ka, anako?" Sikato tan so klasi panangaro na Ina ed say anak to ya anggan ansakit ed puso to so inaro to nin siansia so anak to. Makapanangnangis! Komon no sayan anak et nanunotan to ya say panangaro nen Ina to so baleg nen say intiron Mondo tan anggapoy mipara. God Bless us All and All Mothers.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.2.221
Date: Saturday, May 10, 2014

Message

Happy Mother's Day Cresal tan ontan met na amin ya ina ed interon mundo.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.3.255
Date: Wednesday, May 07, 2014

Message

Siguradon abantayan mo ray balita nipaakar ed kindi Cedric Lee, Zimmer Raz tan si Deniece Cornejo. Makakaimis ya lanang si Cedric akin kasi? Talagan maimis amon sipor iray Pilipino hehehe. Si Deniece balet anggan ontay ginawa rad kinen Vhong Navarro nakakasian ko ta impanengneng da may angikulongan dad sikato melmelag ya kuwarto tan samplora ra. Say dokolan to kono karton ya walad semento tan walay ikamen to met kalamor. Palorey moy akarokol kan dati ed anlemek ya kama tan balebalen kuwarto ya de aircon ni lagi insan natan wala ray kaakdol ton bibiin kapara ton apreso. Agaylay petang kono may kuwarto ra. Walay anggaan na amin talaga. Siguradon magbabawi rad ginawa ra.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.3.116
Date: Tuesday, May 06, 2014

Message

Mairap talagan bangatay kalinisan so karaklan ed saray Pilipino. Akin kasi? Nen mantratrabahoak nid sikatayo no onsempetak ekalen ko ray basurak ed loob na bag ko. Anggan anganan ko labat na candy o chocolate akakargad bag ko. No anganan ko met na ponti akakargad bag ko met. Walan lanang so ekstran plastic bag ed loob. Aminsan manaalagarak na bus walay magangganan bii ya marikit ed pakanengneng ko ya manaalagar met na bus. Oniinom na coke ed palstic. Kasompal ton ininom may coke impelag to met lad arapan to man ya plastic ya walay kaiban straw.DELAP: Mankelaw iray totoo ed sikatayo no akin et daiset labat ya oran delap lan tampol lalo lad Manila. Anonotan ko nen aminsan ya walay makmaksil ya bagyo, grabe met so kasil na oran. Delap ya baleg ed Manila. Nanakarak ya nanlapor Padre Faura ya anggad Santa Ana ta anggapoy naloganan kon mamasempet ed Makati. Say danom lagpas ed awak ko. Kasabik ed Santa Ana talagan anggapoy naloganan ya siansia anggan taxi. Leleg min manaakar iray kaparak ya ag makalogan, onooran ni. Palorey moy manakar kad marutak ya danom tan ambilonget ni ta labi la. Anonotan kon walay kaaro mi ed Santa Ana, dimanak akiogip ed sikara. Say danom anggad loob na abong da. Nen labay koy manosar na toilet agi! pati toilet bowl nalner ed delap. No manirit ka anggapoy kanay toilet bowl. Maong labat ta agak naaliponga ed impanyakyak kod delap. Kaimbuasan inmabeba met lay danom tan linmoobak lad trabahok ya nanlapod Santa Ana. Saray anako aburido ra. Tinmawag iran amimpiga kono ed hotel ya pantratrabahoan ko. Agaylay paga ra ta say koanto may walad reception sinmempetak la kono. Abaloan da amo nalnerak la hehehe. Anggapo ni ray cell phone nen saman. Nen panakar na taon wala met la balet angkakabaleg hehehe. Anonotan ko laingen may kaabay mid Cavite ya walay cell phone to. No awiten tod laen to walay ekstran bag ta balbaleg pati charger amo. Natan anggan wadia itayod abroad singa asingsinger iray pamilya tayo ta nayari tayon mantexan o no mi-chat ya say osar et computer odino smart phones.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.130.31
Date: Monday, May 05, 2014

Message

Makakaogipak la. Nabuas ko la ebatan tay posting mon balebale tan walay estoryaen ko nabuas. Mairap so manpost no makakaogip ta dakel so lingo ed panag type ya singa satay posting kon inebatan mo. Maong labat ta kabisadom lay posting ko tan natatalosan mo anggan wala ray lingok hehehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.130.31
Date: Monday, May 05, 2014

Message

Napipikit lay matak Cresal. Balebale tay imbagam ed posting mo balet ta nabuasak la onebat. Pinawil ko tay posting koay makakalekak ta wala ray lingok ed impantype ko hehehe. Akaoley ka lan ontalos.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.27.58
Date: Monday, May 05, 2014

Message

SELF DISCIPLINE- Komon no amin ya totoo diman ed sikatayo et walay 'self-discipline da ta piano manmaliw ya sankalinisan tan sankarakepen so Pilipinas ed intiron mondo tan mas dakel so onlan turista ed sikatayo. Anta karakel na basuraan ed kaliberliber at akin ta et manbantak nirad daladalan, diad luluganan tan mas lalo ed ilog tan diad dayat? Aminsan linma kami ed Baguio nen saman nen panaon nen Kulapo(abayag la)walaray totoo ya analiw na inlambong ya mais ed dalan tan kinan dad bus. Kasumpal dan angan so inbantak da may pokel tan obak na mais ed silong na yorongan. Say kuanko so akin et ontan et samay kaibak say kuanto ta gagawaen na amin ya totoo kuanto insan manelek. Ontan so kuanko ya disiplinay arom ya totood man. Ponggosen, ikarga ed bayong tan ibantak ed basuraan no kasempet ed abong odino no walay basuraan ed paradaan na bus. Dakerakel so 'Natural Resources' ed Pilipinas ya dakel ya banyaga so man-intiris diman tan ontan met dakel so 'HUMAN RESOURCES' ed sikatayo ta dakel sa too ta anak laran anak lanti. Hehehehe! Anggapoy nagawaan na Gobiyerno ya mantulong tan mangibangat ed saray totoo no agira mitolongan tan anggapoy disiplina rad sarili ra. "God Helps those who help themselves." Komon no amin tayo et mitolongan tayon manpalinis na ayaman tan lugar tayo maslalo ed saray ilog tan dayat ya aga panbantakan na dutak ta piano malinis so kanen tayon manlapod ilog tan arawi tayo ed sakit maslalo saray ogogaw tan matatakken. Ontan met na panggamil na bangat ed sarili (self-discipline)ed kaabigan na amin anggan iner ya sulok na mondo. Advance Happy Mother's Day to All Mothers in the whole Universe. God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.2.90
Date: Sunday, May 04, 2014

Message

Nanbantayak na balita nipaakar ed Ferry boat ya libren sakey simba tan extended lamet kono na sakey simba. Say koanday arom marakep kono ta maples so isabi dad trabaho da tan anggapoy traffic balet saray arom agda labay so onlogan ed Ferry ta ambanget konoy angob na ilog hehehe. Tua talagan agaylay banget so angob na Pasig River. Anonotan ko nen mantratrabahoak ni ed sikatayo tan say panaayaman mi et dimad Fort Bonifacio. Diad sobran traffic lanangak ya makaogip ed loganan. No asingger lay jeep ed Pasig River nabangonak ed sobran banget hehehe. Nen 2010 ya sinmempetak wala lay angomanay Pasig River. Aliwa lan masyadon ambanget ta pinaalis da la ra may manaayam diman balet natan ambanget la lamet amo ta akin et saray arom agda labay so onlogan ed Ferry. No agda komon panbabantakay ambabangil ya nasura man ya ilog malinis komon tan nayarin panlangoyay ogogaw odino totoon anggapoy pakayarin manlangoy ed smimming pool tan dayat. Pati dimad Roxas Boulevard ya datin malinis nen saman tan erelay sira natan tambak met lay basura balet agaylay karakel na manlalangoy lapord sobran petang langola. No natan et onman lay dotak panon kasi no nasabiy 2020? Mas lalo lagin marotak! Makapaermen ya tuay ingkagawa ray ilog tayo tan saray dayat ya asingger ed Manila.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.129.39
Date: Tuesday, April 29, 2014

Message

Salamat ed samay tip mo nipaakar ed avocado ya inlaok ed " muesli " Sinalik natan ta naopotanak na ponti, agi balebale manayay taway to. Onsasawaak lad ponti ya ilalaok kod muesli. Salamat ta samay bisitak kalabian et inakan to may pontin saksakey la kalamor ya ilaok ko komon natan ed cereal ko. Onooran dia natan. Aliwan maksil balet ta siguradon nabasaak no ompawayak ya ag manpayong. Ompawayak naani ya manaliw na avocado tan walnuts ta pati walnuts ko et daiset la ta kinan ton may bisitak so arom hehehe. Say koanto aligen to kono yay almusal ko.Onsasawaak met lad avocado shake. Manaliwak na avocado parad breakfast cereal ko tan ilaok kod salad. Kakkasompal ko nin angalmusal. Pinmawilak ed datin almusal ko ta oniiwasak lad ham, cheese, bacon, eggs tan marmalade. Mas maong talagay cereal ta dakel so fiber to tan ag onatagey so cholesterol mo tan triglycerides.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.0.22
Date: Sunday, April 20, 2014

Message

Akin kasi et no say too et mayaman anggan antoy klase panag-english to anggapoy manbalaw anto? Salim no say mansalitay English et mairapbilay elekan da tan balbalawen da hehehe. Balet anggan ontan nen mommy D. ya man-english anggapoy nanbalaw no agta nan-trending ni ed internet tan anggapoy nanbalaw. Maong ya manpalek si mommy D. tan sinmikat ya lalo nen linmad tagey na ring insan to akikerew na sorry ed kinen Bradley. Say ebat kono nen Bradley met it's ok mommy Dinonisia.... NO Prob. koanto kono. Talagan anwet so accent nen mommy D. Balet no ditad Americay panpirmian to siguradon onlemek so dila to tan makaaral ya maong na English. No siak so sikato ompawilak ya manaral ya anggad nasompal na kolehiyo ya singa saramay arom ya ateng ya nanpatuloy na panaral da anggad akasompal iray kurso ra.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 75.165.16.36
Date: Saturday, April 19, 2014

Message

JOKE TIME: Istoria ya labat ya pakalekan tan aliwan tuan agawa. Sikatayo lanti so mahilig tayon man-Taglis ya panlaoken tayoy English tan Tagalog kanian say talos so aliwa ed arom. Si Mommy Dionisia kono linma ed sakey ya canteen ta analiw na Coke ya inumen. Say kuanto ed si Waiter, "Maistro ka ba?" WAITER: Hindi po." Inulit niya ang tanong. WAITER: Hindi na po ako nakapag-aral. Mommy Dionisia: Haymygod! Paano ko maiinom itong Coke ko? Iyon pala tinatanong niya, "may STRAW ka ba?" Hehehehe! Joke lang ito!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 75.165.16.36
Date: Saturday, April 19, 2014

Message

Siak met so Katoliko ak ta inpabangon na ateng yan Relihiyon ya pati saray babai tan lalaki mi so onia met so Pananisiya ra. Walay Pastor tan Madre ed pamilya mi tan totomboken mi so paliwawa na Katoliko. Anggan anto tan ya Relihiyon so totontonen na saray totoo basta walay Dios da (anggan anton klasi) tan walay Pananisiya ra. Nankakapigan Relihiyon balet aliwan makapoy itan ta lanti saray totoo et nankakapigay nunot da tan Pananisiya. No say Panisiyaan da ed Agew, Kiew, Baka, tan anggan anto basta wala. Nankakapiga met so Simbaan daray totoo tan doga tan ta piano aga napano no saksakey so laen dan simbaan. Hehehehe! Say siak so onloloob ak ed arom ya Simbaan no walay makasengeg singa no walay laen kon binyag odino kasalan ya sananey so Relihiyon da tan aksobi ed siak so anggan anton Pananisiya basta say totontonen et samay sarilik ya Pananisiya tan Relihiyon ya Katoliko. Katoliko ak balet ta agak mapamisa ya singa saramay agagik ya kada Simba so mimisa ra. Kanian no ontawag may Pastor ya kapinsan ko ed California ed siak tan tepeten to no akimisa ak la no nibanan Simba say kuanko so, "andi ta wadiay Dios ed abong mi." Makalek ed satan ta anta ton magalaw ak. Ay bilay ontan labat la ta say too so ompatey ed gusto tan pananisiya to basta maliket ed gagawaen to. We must respect our differences to make this world so wonderful and easy to understand. God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.3.174
Date: Saturday, April 19, 2014

Message

Amin ya imbagam ya ag nepeg ya gaween no Mablin Agew ontan met so bilin dad sikami nen ogogaw kami ni. Agda kami pansolongey ambalangan kawes, ag kami onelek, agda kami ni panamesen lalo la no Bienes Santo ta no makainagem kami kono mabayag kamin onabig hehehe. Agi alingoanan ko manaya say solong ko nanlapo lar karoman ya pullover et ambalanga. Natan ko labat naimano. Perdona ama. Si amak ya so ibabagak hehehe. Milibot kami met nen tiak ya taga Dalanguiring ta kada bakasyon na summer et dimanak ed kinen tiak manbabakasyon. Andokey met so aakaren mi. Agko ibabagan babalawen na pari so panpapapasak dad krus iray totoo no agta say ibabagak babagaan da ra ya tondaan da la komon yan gagaween da ta dakel met so nagawaan dan sakripisyo. Nababasak met ed dyaryo so pangibabano rad saray totoo . Si Eric Tayag balet ed DOH say koanto no talagan agdala ya natondaan ya gagaween da manpabakuna ra laingen na anti- tetanus. Doga met ta ag siguradon lanang no antoy nagawaa ed sikara. KARNE: Awey ya tua no akin et akaugalian met lay totoo so ag mangan na karne no Semana Santa. Niman analiwak na salmon. Amin ya totoo say sasaliwen da met sira. Happy Easter la sirin ed sikayon amin!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Saturday, April 19, 2014

Message

Salamat ed sayan inpangiparungtal mo na nanduruman pananisia... Katoliko ak, tan angad intaken ko, angapo ni so nangel kon sermon na papari ya manbabalaw na arum a relihiyon. Say reputasion na sakey a relihiyon odino sakey a too so aga nipatnag ed panbalaw na arum a relihiyon o arum a too........ ulit ten kon ipost so insulat mo..niya...GOOD FRIDAY: Saratay totoo ya manpapasak irad Krus so walay pananisia ran nagamoran da so kekerewen dad Dios ya Amalsa. Say pananisia na totoo so ag lanti nanpapara. Wala met so pananisia ra ya mansakripisyo ra ya singa si Kristo ed inpanpairap dad Sikato ta piano naorasan iray kasalanan da. Doga so kuanmo ya say kamaongan mod kaparam ya totoo tan say mangonor ed Gangan na Dios so nepeg ya gawaen na sinansakey ed sikatayo ya aliwan say manpapasak ed Krus balet ta saray arom so doma so pananisia ra lanti. Anggan anto tan ya pananisia na too so ag nepeg ya balawen tan ontan met ya anggan anto so klasi Dios da. Nen saman nen ogaw ak ni sayay Biyernes Santo so ag nayarin mankansiyon, mibaili, manliket tan mansaya. No onelek kami so panpasnokan da kami,agnayari so mantogtog na radio, tan agkami nayarin onakarakar ta miririsgo konoy akar mo. Agka nayarin mankawes met na ambalanga ta inatey lanti Si Kristo. Dakel so ag nayarin gawaen no Semana Santa. Say gawaen na totoo so milibot tan arawi so akaren da, mimisa tan mandasal labat tan manayono ya agnayarin mangan na karne. Anto kasi so koniksiyon to ya ed Mablin Agew? Siguro tepeten mod siak no akin kasi tan say ebat ko so agko met anta no akin et onya so gagawaen na maslak ya totoo no nasasabi lay Semana Santa lalo la no Biyernes Santo. Nankakapiga lanti so pananisia na totoo. Happy Easter to Everyone! God Bless!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 75.165.16.36
Date: Friday, April 18, 2014

Message

Maermen ak ya akangel ya inatey so asawa to may kaaro tayo ed FB. Condolence ed pamilya ra tan komon no nagamoran toy Nanariyan na Dios. Say pipiasawa lanti so agnibaga no siopay makaona ed sinansakey ta aglanti sininger so bilay tan agtayo anta no kapigan tan no siopay makaona. Mas maong no ag manbansag so sanasawa ta piano walay mangisinop ed samay sakey ta no manbansag ira so mairap. Hehehehe! Satay no nabalo ka et miasawa kani so maong met itan ta piano walay kaibam ed bilay balet ta walad labaylabayan itan na sinansakey ya too. Maslak ya nababalon bibii so aglara miasawa lagi ta nunonoten daray anak da balet dakel ya lalakin nabalo so mangasawan tampol. Nengneng mo ratay matatakken ya totoo. Saray bibii so manpeyeng so olo ra balet ta saray lalaki so mantanger so olo ra no manyegyeg lay kaoloan da. Heehehe! Nitan ta agnayari so mangalaw no Semana Santa lalo pa nimet et Biyernes Santo natan. Makalasian ka, Cresal! Natan manpataoli kalay kasalanan mo tan kabansag mo ramay makalasian ya totoo. God Bless us All!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 75.165.16.36
Date: Friday, April 18, 2014

Message

GOOD FRIDAY: Saratay totoo ya manpapasak irad Krus so walay pananisia ran nagamoran da so kekerewen dad Dios ya Amalsa. Say pananisia na totoo so ag lanti nanpapara. Wala met so pananisia ra ya mansakripisyo ra ya singa si Kristo ed inpanpairap dad Sikato ta piano naorasan iray kasalanan da. Doga so kuanmo ya say kamaongan mod kaparam ya totoo tan say mangonor ed Gangan na Dios so nepeg ya gawaen na sinansakey ed sikatayo ya aliwan say manpapasak ed Krus balet ta saray arom so doma so pananisia ra lanti. Anggan anto tan ya pananisia na too so ag nepeg ya balawen tan ontan met ya anggan anto so klasi Dios da. Nen saman nen ogaw ak ni sayay Biyernes Santo so ag nayarin mankansiyon, mibaili, manliket tan mansaya. No onelek kami so panpasnokan da kami,agnayari so mantogtog na radio, tan agkami nayarin onakarakar ta miririsgo konoy akar mo. Agka nayarin mankawes met na ambalanga ta inatey lanti Si Kristo. Dakel so ag nayarin gawaen no Semana Santa. Say gawaen na totoo so milibot tan arawi so akaren da, mimisa tan mandasal labat tan manayono ya agnayarin mangan na karne. Anto kasi so koniksiyon to ya ed Mablin Agew? Siguro tepeten mod siak no akin kasi tan say ebat ko so agko met anta no akin et onya so gagawaen na maslak ya totoo no nasasabi lay Semana Santa lalo la no Biyernes Santo. Nankakapiga lanti so pananisia na totoo. Happy Easter to Everyone! God Bless!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Mablin Agew
Remote Name: 91.141.0.141
Date: Wednesday, April 16, 2014

Message

Dakel la langolay manpapasak ed Krus. Akin kasi et anggan antoy pangibagay papari et agda onoren iray arom? Saray arom say koanda tanda konoy pisasalamat ed kinen Hesus ed sakit iran apadalan da. Saray arom insalba ira kono nen Hesus ed aksidenten asagmakan da. Siguradon ag labay na Diyos yan tradisyon no iner so akalmoan da ya. Say Diyos anggapoy labay ton itomang ed impangipasak dad Krus ed sikato no ag say onoren tayo ray ganggan to tan say malinis ya puso tan malinis ya panagbilay. Simple labat so labay na Diyos. Agto imbagan aligen tayo ed ginawa to. Impasak day Hesus nisesengeg ed impangako tod saray kasalanan tayo kanian agtila nakaokolay paipasak ed Krus tan mansitdak na lamalaman tayo. Kapigan kasi kabangon da ran yan totoo ed gagaween da? Dakel so sakripisyon nagawaan tayo no talagan labay tayoy manbilay ya singa si Kristo. Say panggawa tayoy kamaongan ed kapara tayon too balbaleg lan panliketay Diyos. Akin et paipasak irad Krus lapor labay dan onabig so sakit na sakey ya miembroy pamilya ra? Mas mainomay niy mantrabaho nen say ipasak da ka. Saray arom kono babayaran da ra na 2,500 pesos. No ipasak da ka nayarin natetanos ka tan ompan sengeg ni ipatey mo. ALAY LAKAD: Sara may oonlad Antipolo ya mandasal no onyan mablin agew ya tatawagen day " Alay Lakad " kono tatawagen day atensyon da ya agira komon mankakayat na basura da. Say nagagawa kono laingen aliwan " Alay Lakad " no agta " Alay Kalat " kono ta kaqsompal dan man " Alay Lakad " say basura da kono so grabed karakel. No toan inaro day Diyos ed sayan gagaween da agira nepeg ya mandutak ed laen da. Sobra ran OA so onya ran klasen totoo. Agda ambaing so Amalsa no mandotak ira labat ed laen da.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.128.40
Date: Saturday, April 12, 2014

Message

Akapanchat kami may sakey ya kaarok ed fb tan tinepet ko no tua ya inatey may asawa ton may kaaro mi. Say koanto, tua kono. Inatey kono nen sakey ya agew. Cancer kono so sinakit to. Nen saman ko ni naiimano yan laki ya singa aliwan healthy looking. Say koankod nonot ko nen saman singa maermen so lopa to tan singa walay liliknaen to. Agaylay ermen to kono may kaarok natan. Nurse yan kaarok tan diman nanretire ed sikatayo. Lanang toak ya bagaan ya miasawaak met la kono ta mairap so anggapoy kaiba ed itakken. Say koanko aliwan say pipiasaway solusyon ed saya ta ag garantiya ya asikasoen kay asawam ed itakken yo. Panon toey no akaonay asawan laki ey? Insan no say bii met so makaona kaskasian met so asawan nataynan. Ay bilay..... anggapoy maong ya gaween no agta manliket tayo leleg tayon manbibilay. Gaween ya amin no antoy panliliketan natan , anto Cresal?


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.2.253
Date: Friday, April 11, 2014

Message

Wala lamet so agawad fb account ko. Inyosar nen Winnie so computer ko nen wadia ra. In log out to ak ta aka login ak. Kasompal to nen siak so onsoblay la agak la makapan log in. Sinalik lan sila, akapan log in ak balet ta agak makapansulat ed timeline ko. Natan labay koy man-message ed sakey ya fb friend ko ta singa walay abasak ed sakey ya MB ya inatey konoy asawa to yan fb friend ko balet agak makapanmessage ta amin yon kakaarok ed fb anggapo diad fb account ko. No tua may balitan inatey so asawa to may fb friend ko, maermenak met ta agni abayag so impankasal da. Panon ko kasin nipaabot so pakikiramay ko? Linmaak dimad baley da anggapo met so nabasak nipaakar ed agawa. Ambaingak met ya manpost dimad baley da nipaakar ed ingkagawa. Antak ya samay asawa to et naospital nen kapigan labat ed Makati Med. Siguro say inateyan to sakit ed puso. Nen nanchat kamin aminsan say koanto naospital kono may asawa to. Say walad nonot ko ompan na stroke. Makapaermen.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.128.144
Date: Thursday, April 10, 2014

Message

Mararakep iray balita natan ed sikatayo. Say sangkarakepan samay RH BILL tan samay kaso nen Vhong Navarro ya imbasuray DOJ so demanda nen Deniece Corneho ya rape. Natan idemanda la nen Vhong iray di Cedric Lee tan saray kakaiba to na Illegal detention kaiba met si Deniece Cornejo. Maong met pian nasompal lay ingkalaslastog nen Cedric Lee.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.1.79
Date: Wednesday, April 09, 2014

Message

Akin kasi et nakaokolan iran ibiig na prisoan so mayayaman ed maiirapbilay. Say nepeg ipila ira ed prisoan na maiirap üpian natawayan day irap na sitwasyon na maiirap ya apriso. Parepareho ran nankasalanan kanian anggapoy pandomaan da. Insan agira nababaingan no makapaway ira et mangkandidato ra lamet. Makapaermen yan nagagawad sikatayo. No siak so botante agko la ran iboton balot so apriso. Tua tay koanmo ya manestrokto komon so COMELEC ed saray mankandidato. No walay datin record to anggan akapaway la agda ra aabuloyan komon ya mangandidato. Manggawa ra komon na bill ya onya tan manggawa ra met na bill ya no walay ipokok dan kurakot iyan da rad normal ya prisoan ya singa say gagaween da ed maiirap bilay ya nangkasalanan. Amayamay so bills ya gagaween da balet ta nalilikas ko anggapoy manggaway bill ya iyan da rad normal ya prisoan na maiirap so mayayaman. Singa si Napoles agaylay panangiagel dad sikato. Palurey mo tay gagastosen da ed angikulungan dad sikato. Nepeg ta matakew ipila dad prisoay maiirap ya totoo. Tan say nalilikas ko saray nakukulong ya mayayaman dakel so ompapaway ya sakit da. Manbabaraan ira kanian ontotoay baraan da tan mansasakit iran tua. Masamit ni bilay tayo anggan anggaüpoy milyones tayo, angakakabaleg ya abong ya piga-pigara tan dakdakel iran mabmablin lologanan. Mareen so bilay na toon ag manggagaway kalokoan tan ag manpapayaman ya nanlapor takew. Sikara ag ira makapaway no anggapo ray body guard da. Ay bilay kapigan kasi nakontentod bilay iray masisibay kluwartan pulitiko?


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 75.165.16.36
Date: Tuesday, April 08, 2014

Message

Diad TV anengneng ko tan sigurado ak ya abantayan yo met may sakey ya too ya labay ton walay prisoan na saray mayayaman ya totoo ya biig ed saray arom ya priso. Panon ya parusaan iray amin ya nankasalanan tan nangaway krimen no say prisoan na saray mayayaman et doma tan biig ed saray maiirap bilay ya totoo? Say kabaligsan to ya so no mairap bilay kan priso so anggan nabulok kala tan ompatey kalad dalem na prisoan balet ta say mayaman so maong so bilay to tan makalabas nirad prisoan no labay da. Insan no no makalabas lara ta walay kuwarta ran ibayar ed abogado so mankandidato ran oposiyales odino senadores. Iboto ray totoo ta itdan daray kuwarta tan saliwen day boto ra. Insan ira lamet onlabas ya opisiyales tan gawaen dala lamet so mankurakot tan mantakew. Ay, bilay anggapoy anggaan na nagagawa ed Pilipinas, Komon no say Comelec et eletan toy standard na saray mangandidato ya agda aalaen so walay makapoy ya record da anggan mayaman tan dakel so kuwarta da. Matalag ya kandidato so mairap bilay ya anggan atagey so inaral to. Akin kasi? Panaon la ya sayan kagagawa so mankorakot so ontonda la ta dakdakkel so maniirap ya totoo ed Pilipinas. Opinyon ko labat ya ed nanaobserbaan ko tan nanenengneng ko ed TV. God Bless the Philippines and its people!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.0.126
Date: Thursday, April 03, 2014

Message

Makapalek ta wala lay nitayp ko et alingoak na intolpek nitay lasi ta naandin amin kanian manggagawaak la lamet na balo. Taxes na pension: Baleg ya siguradoy pension yo ta andokey so impantrabaho yo. Polyan mo la ra tay ag nantrabaho. Iyapag yo la ra ta kasi ra met hehehe. Diad kabaleg na Amerika agda nakokontrol ya maong so totoo. Dia talagan piliten da kan mantrabaho pian agka sakit na uloy gobierno. Natan agaylay estrikto rad saray ipepitisyon iran pamilya. Singa samay kaarok ya taga Aklan say anak to 6-7 taon to la dia balet anggapo niy trabaho to ta say style da dia natan manayam ka nin 5 taon dia insan ka nayarin mantrabaho tan sikay mananap na employer mo. Tan nakaokolan manaral kay salita dian German ta no agka makapansalita agda ka awaten ed trabaho. Samay anak na kaarok anggapo ni trabaho to ta kulang ed abilidad. Say manbabayar na health insurance to say ina to. Agko lan balot labay so manbilay dimad Pilipinas ta sobra lay irap. Sakey ni delikado lan amin so lugar. Nen saman antisak ya onloob ed trabaho manpaspasyarak ni ed mall balet natan makapataktakot la. Mas labay ko niy manpaspasyar diad alog tan kakiyewan ta anggapoy ambagel ya mansingkat na cameram o cell phone mo. Marakep lay panaon dia tan agla ambetel. Saramay taloran senadores anto kasi napriso ra? Wala ni ray kakaiba ra kono. Komon ta walay napriso pian mantanda ray arom ya manooley.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 75.165.16.36
Date: Thursday, April 03, 2014

Message

Say baleg lan pangitepelan mod siak ta agko atoor so sipan kon manabet ta diad Urbiztondo ta dakel so gagawaen ko natan ta mangagawaak na Income Tax mi anta pension la lanti ya nantrabahoan et manbayar kani na tax. Baleg na lingo na Gobyerno ta saramay aga nantrabaho dia balet et libre rad amin ya pati say medical la. Say mondo lanti et aliwan perpekto ontan met iray totoo. Masmaong met ni diay bilay nen say Pilipinas angganko anggan manbayar lan manbayar na Taxes. Mairap ya talagay bilay lad Pilipinas ta dakel so totoo ta anak laran anak tan diad karakel da so anggapo lay kanen tan luganan da. Pati trabaho so anggapo met ya anggan asumpal irad college so anggapoy naalmo ran trabaho ra. Dakel met kasi so korakot tan matakew ya manoley ed sikatayo ya pati saray senadores et walay kaso rad panagkorakot da. Dakel so nangraduate ya pupolis tan komon agira la mantakew tan makorakot ta kababaing ira ya no siopa may manbantay ed masa so sikaray maksil ya mantakew iray arom ya aliwan amin da met. Wala met iray matoor tan napanpiyaan ed saray pupolis tan manoley ed sikatayo. Komon no honest ya too so I-promote da ta piano panaligan na saray arom. Mairap lay manbilay ed Pilipinas ta agka met lamlamang manliket ta "dangerous in the Philippines"ya aliwan "more Fun." Maong ni bilay tayo nen saman ta amin lawari ya too so napanpiyaan mo tan marispito ray totoo nen saman. Opinyon ko labat laya ed nanenengneng kod TV ya nagagawaan ed Pilipinas. God Bless the Philippines and its people!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.1.31
Date: Tuesday, April 01, 2014

Message

Kolaan to may kasipanan ko dia ay? Say koanto see you in UMB balet andidia met ni. Makakaogipak la. Abalang amo? Atraffic? Pinmila amon manasaliw na ticket tod MRT. Ay anonotan koy MRT agaylay karokey konoy pilay totoo. Diad panaliw mo labat konoy tiket mo aboten ka lay 30 minutos. Ay bilay!!!! Sikato yay ibabaga ran " It's more fun in the Philippines?" Martilyo Gang: Dati saray mall pasyaran tan panagpabetelan. Natan delikado lay manpaspasyar ta wala ray nagagawan paltogan ed mismon loob na malls. Bebetagen da ray eskaparate na alahas ya lako insan da la ibatik. Panon to la yan bilay kasi? Anggapo lay kareenan ya talagad sikatayo. Mas maong ni dia ta anggan pigaran kilometroy akaren ko anggapoy pagak ya naholdap. Dimad kolaan min subdibisyon say koanto may aguik no man-jogging ak, agak kono manaawit na cell phone. Antoy kalasian koanko. Say labay mon ibabaga anggan agew delikado? Ay on manisia kad siak koanto. Nayari met ta nen naogip et abangonan toy lakin kinmalab ed gate mi kono balet tinmaboy ya bigla. Nen nengnengen toy cell phone to, anggapo la. Say dogan ibaga It's more dangerous in the Philippines!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.131.166
Date: Saturday, March 29, 2014

Message

Number one konoy Pilipinas ed "teenage pregnancy." Panon la ya kasin bilay? Agaylay irap la lanti pakakalmoy naakan mandakel lan mandakel so ogaw ya iyaanak inagew-agew. Pati trabaho agaylay irap na kaloloob anggan college graduate ni. Pati tren overloaded ed karakel na pasahero ya sengegay aksidente. Diad abroad mainawan amin so kalologan ed tran tan bus o anto ni ran lologanan. Walan lanang ed oras so isabim ed trabaho tan agka natrapik. Nen mantratrabahoak ni lalo la no walaak ed first shift wartan ya na-late ak no maminsan. No maminsan napilitanak ya mantaxi no walaak lad Baclaran pian agak panpasnokay boss mi. Diad nababantayan ko ran balita nipaakar ed kalologan ed MRT no anto may tawag da, diad panaliw mo labat na tiket mo aboten ka lay 30 minutos kono insan ka ni ompila pian na andokdokey ya pila pian makalogan ka. Sobra lay karakel na toon talaga ed Pilipinas. No agda ni seryosoen so panplano ray pamilya talagan pairap lan pairap so bilay ed sikatayo. No bagaan mo ran manplanoy pamilya so kabkabat mo o kakanayon say iyebat da maong konoy dakel ya anak ta maliket tan walay katulungan ed bilay. Maong komon no napanaral iran amin , napakay maayos, napakawesan tan nipatambal so ogogaw no mansakit ira bilang. Say irap natan anggan asompal na kolehiyo syempre nin naiirapan iran makalmoy trabaho. Cresal... anto kasi kasompalay Pilipinas?


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.129.80
Date: Thursday, March 27, 2014

Message

Pinawil kon binasay impost kon inebatan mo samay bokel na kalubasa say nisulat ko manaya laubasa hehehe. Gilabotak manaya. Bilay ed Oma: Talagan masamit so bilay ed oma. Makakailwak ed onman ya bilay ta amin ya pising et kapangetel o kapanborbor. Grabe karakel na pisipising mi nen saman. Saray tanem nen ama agayep,kamatis,talon,palya,luko, katuray, baeg tan marunggay talagan agaylay karakel na naakan nen saman. Manlalakoy inak kada tinda ed baley na pisipising. Patis sira mi sawaan. Ilalako met nen inak so sira ta agmi nasabaan ya kanen. Wala met so garden min sanaagui ya say tanem mi petsay. Wala met so garden min puro nambabangil iran masitas ya manrorosas. No mantanem kami ray masitas manpapasnok si amak. Say itanem mi kono say naakan et anta sawaan met lay prutas ta agaylay karakel na ponti mi, mangga, kaimito, chesa, guyabano,avocado,bayawas, pantol, langka, lakamas tan wala ni ray anonas mi. Pati ube agaylay karakel. Dakdakel met so manok mi tan wala ray baboy mi.Amin mi walay akatokan trabaho ed abong tan anggapoy mangiras. Natan anggapo lay onman ya tanem iran karakel. Say dakdakel natan dimad lugar mi ogogaw. No siak ya tuay ogaw agko labay so manayam ed Manila ta marutak la tan agaylay karakel lay totoo. Maong labat ta agtayo asali so nambilay ya say kanen tayo et PAGPAG. Komon ta agla ra manaanak na dakdakel. Do galay sakey o duara. Tan manplano ray pamilya pian makapangan iray dakel ya aliwan inapag-apag.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 75.165.16.36
Date: Thursday, March 27, 2014

Message

Kaskasian iran talaga so ogogaw ya manpagpag tan mananap na kanen da ed basuraan. Say tepet na toon tampol so iner so kawalaan na ateng da et papaulianan daray anak dan mangaway onya. Akin et agda ra awiten tan panayamen iray pamilya rad probinsiya ra no bilang ta wala ta maong ni so bilay ed oma nen say pamilyam ya manayam ed Manila lalo la no anggapoy trabaho na saray ateng da. Diad baryo so makapantanaman ira na pisipising tan makapanpabaleg iray ayayep insan da nilako. Malinis so danum tan dagem tan malinis ya ayaman da nen say diad Manila ya agaylay dakel na totoo. Dakel ed sikami so say asawan laki so mantrabaho ed Manila balet saray anak tan asawa to et walad baryo. Aga problema natan so agda pakapannenengneng ta mainomay lanti natan so komunikasyon. Masaya ni so bilay ed oma ta wadman iray kakanayon da. Insan si nanay so manlalako na pisipising ed tindaan tan nasaliw to met lay sira tan osar dad abong. Pati saray ogogaw so makapanaral ira tan agda la anapen so kanen dad basuraan. Pakaskasi irayan ogogaw anta angda kinerew so iyanak dara. Insan aglara komon anak lan anak ta kasian daray anak da lalo la no agdara napakan. Kuanmo labat la Cresal ta agkayo la manak nen amigam. Makakaibeg ka siguro labat la! Hehehehe! God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.130.63
Date: Tuesday, March 25, 2014

Message

Nanbantayak na balita niman ed sikatayo nipaakar ed ibabaga ran.... PAGPAG: Sayay ibabaga ran PAGPAG, saraya man manayay walad basuraan ya kokolektaen da ran kakanen ya keray totoon mangakan ed restaurant. Say gagaween na mankokolekta orasan da insan da manaya iluto la lamet insan da kanen. Saray arom ilalako rad angkekelag ya pakanan kono. Nen saman no mankolekta ra anggapoy bayar kono. Natan wala lay bayar to tan saray mankokolekta wala met so babayaran da ran managlinis. Maong iran negosyanten talaga hehehe. Say antak sarayan wala lad basuraan ed restaurant kokolektaey totoo pian walay ipakan dad baboy nen saman. Abayagak lan ag mangakay karnen baboy dimad sikatayo. Sayan tatawagen day PAGPAG natan kakanen la manayay totoo. Delikado ray totoon mansasaliw sirin na aluton kakanen la lalo la no say panaliwan da et agda ra kabat ya totoo. Makapanangnangis lay bilay na arom ya totood sikatayo. Say koan na DOH anawet konoy ulo da ray totoon mangakan na PAGPAG. Antoy nagawaan ey no talagan anggapoy naakan da lapor lantid irap na bilay da tan dia lagid karakel dad pamilya. Kanian dia no nanengneng kon wala ray tinapay ya imbabantak da ed basuraan na " BIO " kawkawanan ko ra. Dia no onawet labat so tinapay ibantak da la. Say gagaween ko iyan kod freezer so tinapay ko ya in-portion ko la insan no labi mangipawayak lay parad kabuasan no labay koy mangan na tinapay. Agak mangakay tinapay ya kinabawasan pian makaiwasak ed butter, keso, iknol, marmalade, ham tan bacon. Mas labay koy almusal ya muesli. No muesli so almusal ko nakaokolan ko labat so mansanas, walnuts, almonds o sunflower seeds, sesame seeds o bokel na laubasa tan low fat lactose milk. Mas masustansya ni ya tan arawi kad itagey na blood sugar, cholesterol tan triglycerides. Happy eating la sirin.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.131.151
Date: Sunday, March 23, 2014

Message

Nanbantayak niman na Magpakailanman nen Mel Tiangco makapanangnagis may asompalay sanasawan walay taloran anak da ta samay laki wala manayay deprensyay utek to. Samay komatlon anak da ibabaga ton agto kono anak. Nen agla makatepel may bii tinaynan to la tan inawit to la ray taloran anak da. Akalmoy sananey ya bii may laki insan ira naniba. Nen malokon la may bii ibaga ton ompan asalatan kono may anak to na arom ya ogaw ed ospital ta say iilaloan ton anak et laki. Aminsan ya walay nila to may bii atilak so anak tod andoyan ya kakkapangianak ni. Nen onaakis may ogaw say pakanengneng ton may ama to " tianak " kono may ogaw kanian pinatey to. Nen onsabi may bii agto naalmo may anak to ed andoyan. Nen nalmo to ed dalem na oles inatey lay ogaw. Makapataktakot ya tuay miasawa ta agmo anta no say napiasawaan mo et walay deprensiay utek to. Singa samay sakey ya ina ya pinatey ton amin may apatiran anak ton say sangkamelagan et sakey taon to ni labat. Kaskasian iray ogogaw ya inosente tan kaskasian met iray ateng ya onya ta agda met nilabay ya naatapis ira. Tan no onggaway tapis da agda nakontrol so laman dan manakit na kapara dan too o mamatey ni ra. Ay bilay maong labat Cresal ta say apiasawan ta etanggapoy deral na utek da.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.131.151
Date: Sunday, March 23, 2014

Message

Say salitan SOMALIMBAWER tan TONGER antak iraya ta oosaren dad sikami no sibersiber kami ed saray papanginaen mi. Si Paul no medyo makapansalita la siguradon say salita to Tagalog, German tan English ta pitotongtongan mi met na English. Makapalek ta talagan no ibagam so bless aleen ton tampol sa limam. Tua tay koanmo ya no maayew so ateng makaalig met iray anak da. Walay kaabay mi nen saman ya agaylay ingkakkaayew to kanian akaalig met iray anak da. KAESTORYAAN: Maong ya tua komon no dakel so manpost balet no say i-post met labat et mamabegas na bagom mas maong lay anggan duara o talora labat ya maneebatan pian anggapoy kolkolan. Manpost ita labat no walay oras ta tan walay estoryaen. Akalekak ed imbagam ya " All men kill the one they love " Nen onaan say koanko anto kasi yay talos to ya? Anta manaya joke labat hehehe. Asingger la lamet ya nasompal so Marso. Nanagonoyan Abril la lamet. Magangganon nasompal so bolan tan taon. Ontatakken itayo balet andebale basta anggapoy ambelat iran sakit.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Fdg/ BT/ Kakaaro
Remote Name: 75.165.16.36
Date: Sunday, March 23, 2014

Message

Amayamay ni salita tayod Pangasinan ya makapalek tan no maminsan so mairap ya talosan. Panon met kasi so inlesa na salita ya anggan anggapoy mangibangat ed sikatayo nen ogaw tayo ni? Nengneng moy Paul ta no onbabaleg so naaralan toy German odino arom ya salita ed pakangel to labat ed tongtong. Mamainomay daray ogogaw so makaaral na salita ya anggan anto. Kanian sikatayon ateng so apipigeren tayo so pananalita tayo ya agtayo mansalitay makapoy ed arap na saray anak/apo tayo. No maayew so ateng saray anak so ontan da met tan no bastos so pananalitay ateng so ontan da met. Si Bakes mainomay ya makaaral ta no antoy narengel tan nanengneng ton gagawaen na arom so aligen to met. Hehehehe! NIPATAKBA- walay kansiyon ya nangel ko nen saman ya onya ay. SOMALIMBAWER, SOMALIMBAWER NIPATAKBA ED TONGER. Hehehehe! Balo rayan salita ed Pangasinan ya sigurado ak ya agmo ni nangel. Paway kayo lan kakaaro ta mantotoyaw tayo. Komon no dakel so manpost dia ta piano walay samit na istoriaan. Agko nalilikas lay Bakes tan si Bakokol anta sikaray balitadod baley ta managkimbog na danum ya malinlinew ya managagos. Maong so inpankaaro da balet ta no mankolkol ira so alablabas met. Doga man amoy kuanda ya no mangaro kay alablabas so nalabas tan makapoy. The more you hate, the more you love. "All men kill the one they love." Love moy fried chicken, mamatey kay manok, ontan met na baboy. Hehehehe! Alabas la amoy nunot mo Cresal kanian tonda kala ta ompano naakar moy banawang. Siyan tua! God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Fdg and B.T.
Remote Name: 91.141.2.221
Date: Thursday, March 20, 2014

Message

HAPPY INTERNATIONAL DAY OF HAPPINESS ED SIKAYON AMIN!!!! Komon ta maliket kayon amin ya lanang lalo la natan ya marakep lay panaon. Maagew dia niman. Makapalikliket no maliwliwawan lanang no agew. Salamat ta asompal so winter ya agak akainagem anggan antoy betel.Lalon balebale so manpaspasyar la natan. Karoman wadia ra di Winnie, Tes, Paul tan sakey ya kaaro mi. Angan kamid restaurant pati si Paul angan met tan inorderan mi na soup ya parad ogaw. Makapalikliket ya bantayan ta labalabay to met so mangan. Manaakar met la balet ta babantayan ya maong ta ompan nipatakba. Ay anonotan ko yan salita so nipatakba. Makapalek talaga ray salita tayo. Walay nangel ko ed dedengelen kon health program ya Doctors Online. Say topic da say Dementia. Say koanto may doktor, makakaliket kono no makanengneng na matatakken lan totoo ya marunong ya mantext tan mancomputer. Say koanto balbaleg konon tulong so panagtext tan panagcomputer pian ag itayo nakabaw ya tampol. Kanian siak no walay oras ko, manpopost ak dia pian naosar koy utek ko hehehe. Doga sirin so gagaween tayo ya manpost dia tan man FB. Sige post lan post anggad makanonot itayo niy estorya ta mairap lay man-Dementia.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.130.56
Date: Thursday, March 13, 2014

Message

Abalitaan ko met man ya VIP- Very Important Prisoner ya labay toy manselebray inkianak to ed abong da. No aboloyan da sirin ontan met komon na arom ya apriso pian anggapoy maomli. Maong ta impawil day Delfin Lee ed kulongan to balet ta mas lalon maong komon no ipriso dad prisoan na maiirap ya totoo pian natawayan toy tuan irap ed prisoan. Sobran talagay siba day kuwarta ray arom ya totoo. Anggan tambak lay kuwarta ra agni ran siansia kuntento. Abantayan ko may inkutkot da ran relief goods ta abulokbulok la ra kono. Agko natalosan no dinan so panisiaan ko. Say koanda ray incharge apaso la ra man konon kakanen. Say koanda ray arom anggapo konoy mangalan opisyales. No anggapoy manbonog atan komon tinawagan da la ray totoon narasan ta sikara lay onlan mangala. Saramay totoo laingen kinutkot da anggan pinadalalan da lay buldoser amo man. Kaskasian ira man ya biktimay Bagyon Yolanda. Palurey mo la tay ingkutkot la lanti et talagan kinutkot da met ni. Sobray eras ya nalilikna ran talaga ta anggan expired la tan agda anta no mansakit ira labay da nin kanen. Balet dakdakel so nababalitaan ed sikatayon manooley ya sobray yaman da la balet parad sikara kulang ni. Asakbay so greetings moy Happy Weekend Cresal anta Huebes ni labat hehehe.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 75.165.16.36
Date: Thursday, March 13, 2014

Message

Say tepet mod siak no labay koy ibabaga nen Senador Escudero ya si Lee et iyan dad prisoan ya anggapoy special treatment to tan amin ya priso so pariparihoy pantrato rad sikara ya anggapoy maomli mairap iramay mayaman. Doga so ibabaga nen Escudero tan say Hustisya so kaokolan ya anggapoy kikilingan to tan diad mata to so pariparihoy tratod totoon nankasalanan. Komon no ontan so nagawaan ed Pilipinas tan komon no ipawil dalay Death Penalty ta piano pateyen day totoon nankasalanan no kanepegan da ya anggapoy pipilien da. Say agda panlabay siguro ta dakel ed saray arom ya opisialis so pateyen dad kasalanan ya nagagawa natan ed sikatayo. Nangel ko natan ya kabuasan ya walay sakey ya priso ya kekerewen dan ompaway ed prisoan ta man-birthday ed abong to. Komon no agda payagan ta no andi so payagan dan amin ya priso ya no birthday da et onlarad abong dan man-celebrate ta piano paripariho. Akin kasi et masyadoy pakapanyari na kuwarta ed amin ya sulok na mondo? Masyadon ampetang so kuwarta ta say maslak ya panlalapoan na tukso tan pankakasalanan na totoo. "Money is the root of All Evils." Lapod kuwarta so makanunot so too ya mantakew, mamatey,mamkurakot, mantila tan arom niran kasalanan. Say makapakelaw balet ta anggan mayaman lay too et aga kontinto ed karakel na kuwarta to. Makanunot nin ilako so kamarerua to. Agay latan met Cresal! Anta akanengneng kalay toon inlako toy kamarerua to? Inlako to ed si DEMONYO! Makapaermen itan tan komon so nunoten da so OKOM na DIYOS. Komon no mantakew ira insan da iter ed saray mairap bilay ya totoo singa say ginawa nen Robinhood. Hehehehe! Nanunotan ko ya amin ya totoo so aga nanpapara so VALUES dad bilay da. Anggan mairap bilay so sakey ya too no walay MORAL VALUES tan SELF-DISCIPLINE to aga mangaway makapabaing ed sarili to tan saray pamilya to. Antoy rispito na saray anak ed ateng ya makasalanan tan manloloko? God Bless us All and Happy Weekend!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.131.246
Date: Monday, March 10, 2014

Message

Agaylay pakakaliket ko ta alokasan ko lay datin FB account ko. Singaak no tinmamad lotto hehehe. Inawit ko ed computer shop agda nalokasan. Onlaak lamet lawari ed sakey ya computer shop balet ta no basaen ko may rules na Facebook anggapoy makatulong ya arom no ag siak lamlamang. In log-out ko niman may sakey ya account ko ta sasalien kon talaga yay datin oosaren ko. Siansia nin agak makapan log-in ed samay dati. Say koanko anosan ko pa la yay MH labat. Mas maong met ni nen say ag makapan FB. Ay agi agko met la nalokasan. Sinalik ya amimpiga agton talaga. Pinawil mo may datin oosaren ko. Walay imbaga ton gaween ko. Onkekerew lay password hehehe. Nen intype koy taloran letra say koanto atiktikey kono et anta agko met ni asompal. Sinompal ko. " Strong" koanto hehehe. Uliten ko ni lamet kono pian miparad samay intype ko. Nan.match kono! Insan biglan pinmaway la may fb account ko . Ay salamat ed Diyos. Maong labat ta makatalosak na daiset ya English hehehe. Natan agaylay pakakaliket ko ta naosar ko la lamet man ya FB account ko. Sayay balon password ko iyatol ko lan maong ta mairap lay ag makapanlokas na fb. Mapakaadik ya tuay FB hehehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.130.1
Date: Friday, March 07, 2014

Message

Talagan makapaermen so nagagawad sikatayo. Onyayaman ya maong iray pulitiko tan no sikaray nantakew amayamay so proseson gaween da anggad mansalat lay administrasyon. No say onsalat et kakaaro da nisalba la rad satan. No maimpluensyan tooy akagaway kasalanan ikulong da rad marakep ya kulungan ya singa si Napoles. Dakel lay manrereklamo ya ipriso lad normal ya prisoan ta tutal agto met mangansyon. Say koanen Delima pompan ag manbayag et mansalita la. Say koanen Escudero balet ipisok lad prisoan na prisoay normal ya totoo ta no iyan mod aliwliwan prisoan ompan mansalita la kono ta agto labay so marutak ya prisoan. Antoy opinion mod saya Cresal? Parad siak maong so suggestion nen Escudero. Tan say sakey ya naoobserbaan ko, akin et no ikulong iray maimpluensyan totoo et ambabangil so omapapaway ya sakit da? Say koanda wala konoy bukol to ed uterus tan mandadala kono. Makapasakit amo so napriso anto? Maong itayo nin amimpolo ta libre itayod amin ya laen tayo tan anggapoy paga tayo ompan walay mamaltog ed sikatayo. Saray totoon ataragey so posisyon da amayamay so body guard da. Mas labay ko ni yay onyan bilay anggan aliwan dakel so kuwarta balet ta walay deen na isip ko.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 75.165.16.36
Date: Friday, March 07, 2014

Message

Makapaermen so bilay na mairap ed sikatayo ta melag labat ya kasalanan da so dusaen daray agayla et no say kurakot ya mayaman balet so mantakew et agda nadusa ya maong lapod say kuarta to. Ikaso ra, ipriso ra balet ta special treatment so iter dad sikato ed kuarta tan gastos na MASA. Dakel ya kaso ed Department of Justice so aga naririsolbe no akin. Gapo laran gapo ed amayamay ya kaso balet ta anggapoy nasusumpal. Anggapoy narerengelan ya asumpal tan no say nankasalanan et inyan dad prisoan. Say maong so walay Death Penalty balet ta no wala so ompano dakel ed saray manoley so pateyen dara ta maslak ed sikara so makasalanan..mantakew na kaban ng bayan. Hehehehe! Maong ni may nantakew ya para kanen na pamilya to ta lapod lanti ed kairapan na bilay balet saramay minyaman ed kurakot da ey? Akin et agdara iparada met ey ya walay plaka ran "agyo ak aaligen ta matakew ak." Say bilay tan Hustisya ed Pilipinas amo so aga asimbang. No mayaman ka so ambaing tan antakot daka balet ta no mairap so bilay so anggapoy hustisya tan ipisok da labat la ta anggapoy abogado to. God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 77.119.130.1
Date: Friday, March 07, 2014

Message

Magangganon nasompal so sakey taon. Nanagonoyan eleksyon la lamet. Komon ta mantanda la ran maong so botante ed ontombok iran eleksyon. Akin kasi et anta anta ra met ya dakel so kandidaton apriso la et no mangandidato ra manalo ni ran siansia? Komon ta tondaan da lan ilakoy boto da ray botante ed sikatay . Itepetepel da komon so eras da no eras met labat so problema ra. Ay bilay kapigan kasi nabangon iray botanten onya? Siak agak onsasawan babagaan iray kakanayon ko ya agda ilalakoy boto ra ta no say analo et saray kurakot ya kandidato samay iniiter dan kuwarta singilen da met lamlamang ed sikara.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.129.239
Date: Monday, March 03, 2014

Message

Nanbantayak na balita ed TV Patrol niman. Say akalay atensyon ko samay balitan sakey ya toon nantakew na tuyo. Inlibot da tan walay akasulat ed papel ya akasabit ed beneg to ya " Magnanakaw ako, huwag akong tutularan." Leleg ton manaakar ed karsada ya akaposas papaibando dad sikatoy impantakew to. Tinmalimokor ni ed samay biin nantakewan toy tuyo. Anggan matakew nakakasian ko ta mas dakel ni ray milyonmilyon so kinarakot dad gobierno balet agda ra ipaparadan singa sayay toon nantakew na tuyo. Saray angkakabaleg so tinatakew da no ag ira aka-hostpital arrest, akakulong ni ra ed marakep ya lugar ya kumpletod gamit. Kaskasian iray maiirap no sikaray makagaway kasalanan. Nagagawa daya lapod diad irap na bilay. Sobran talagay irap na bilay ed sikatayo tan mabmablin amin la natay sasaliwen. Say koanen Tes mas mabli ni konoy pampers na ogogaw diman nen say dia. Pati mineral water mas mabli ni kono ed sikatayo. Ay bilay panon la kasi bilay da ray ataynan tayo? No mansakit nira et anggapoy tipon da lalo ran pakaskasin talaga.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.1.250
Date: Sunday, March 02, 2014

Message

Face Book Account: Makapaermen ta agak makapan fb. Walay naawat kon fb friend request ed e-mail, nen nilokasan ko agak la makapan-log-in. Mairap no agka makapanlokas na face book. Akin kasi et singa ag kumpletoy agew no ag makapan fb?


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.128.154
Date: Sunday, March 02, 2014

Message

N-as in envelope? Q-as in Cuba? hehehe makapalek ya tua. Talagan nakewkew so utek na mantetepet. Panaon dia: Marakep lay panaon dian inagew-agew. Agak met la manoosar na heater. Kinabuasanak lan manaakarakar langola ed alog tan kakiewan. Diad kakiewan aliwa lan mapitek balet aliwa nin marakep so view ta anggapo ni bolong na kakiewan. Diad alog daiset met ni dika. Sakey oras tan kapalduan lanang no manakarak. Ambetel no kabuasan balet no makaakar ka lay 20 minutos ampetang met laray limam. Maknol met la ray manok ya atap balet ta aliwan singano Spring ya talagan sobray ingal tan liket da. Salamat ta nasompal lay Winter ya agak balot akainagem. Salamat ed Diyos ta sikato yay pirawat ko so agak makainagem ta mairap so maninagem no bokbokor mo.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Fdg/ BT/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.27.83
Date: Sunday, March 02, 2014

Message

JOKE TIME: Kasoldongan na istoriak ed say joke ko. Maotek so maslak ya Pilipino tan marunong ed amin ya gawa maong odino makapoy balet ta saray arom ya singa siak so makapoy ed Spelling. Aminsan walay Pilipino ya wadiad America et labay toy ontawag ed pamilya tod Pilipinas. Nen saman ya panaon so ontawag kad Telephone Operator ya manpakonikta. TELEPHONE OPERATOR: Hello, may I help you? ABANQUIL(aliwan tuan ngaran to): I would like to place a call to the Philippines. OPERATOR: Your name and telephone number to call, please. ABANQUIL: A as APPLE, B as BABY RUTH, A as APPLE again, N as ENVELOPE, Q as in CUBA, U as in EUROPE, I as in ICE DROP, L as in ELEPHANT. OPERATOR: It is okay, Sir I can figure it myself (very confused). Thank you! Akewkew so ulo to may Operator. Mautak tayon totoo balet saray arom so makapoy ed Spelling. Hehehehe! Cheers!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan/ Fdg/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.27.83
Date: Sunday, March 02, 2014

Message

JOKE TIME: Satay pananalita na arom ya salita so talagan mairap lalod ed saray arom ya totoo. Maong tayon Pilipino ta anta tayoy mansalita na English tan arom niran salita aliwan singa saray arom ya Asians ya agda antan balot. Say irap tayo labat ya Pilipino say panagbitla na saray 'Vowel Sounds' tayo tan say Accent. Matalag ya Pilipino so anggapoy Accent to anggan palabasen dalad eleng da. Hehehehe! Sara labat laray inyanak dia so anggapo. Walad kipapasal itan. No arom met so anggan antoy kaabigan tayon mansalita na English so nunoten tayo nid salita tayo insan tayo isalita ed English. JOKE: Walay sakey ya akolaw ya nanlapo ed Pilipinas tan diad Airport so tepeten tan nengnengen daray awit daray onsasabi. CUSTOM OFFICER: Ma'am, what do you have here? Si Akolaw so nunot lan nunot no antod English imay posit ya daing. AKOLAW: PUSSI......IT! Insan to ipapaway. Nikelawan si Officer tan agla akidamaan. CUSTOM OFFICER: It's okay, you may go, Ma'am. I understand what you mean. Hehehehe! Enjoy the weekend!


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.2.52
Date: Saturday, March 01, 2014

Message

Amasya ka natan. Taloray posting mo. EAT BULAGA: Manbabantayak la natan na Eat Bulaga. Makapalek may You're my Freignay ta no mansalita ra agaylay irap dan ibalikas so Tagalog. Daeg tayo ni ran talaga. Nen peles ko nin man-aaral na salita dia wala ray classmates kon Chinese, Thai tan Koreans. Saray dila ra kikawelkawel met no panbasaen iray maestra mi. Siak agak naiirapan. Nen interviewen daak dimad aplayan na citizenship agto la sinompal so interview nan may maniiterview ta say koanto okay la kono tan malinlinewak konon mansalitay German. Agaylay liket na asawak ya akilan anggad loob na opisina ya paniinterviewan na saray aplikante. Akilan anggad loob ta ompan nalingoak kono et pian nibangat toak. Sayang so impanbantay koy Eat Bulaga ta apoltot tan say ompapaway agkono allowed yan program diad nasyon ya kolaan ko. Natan met labat ya agawa. Ayyyy makapasinagem ta natan ni nimet may grand finals na You're my foreignay. Komon ta nabuas et onayos la ta ompan nabantayan ko ni.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 71.212.27.83
Date: Saturday, March 01, 2014

Message

Makapalek so ibabangat mod samay toon mabalaw ya gawaen to. Say nanisipan ko so onlad rilis na train ta manpatalapos ya kuanda daray arom ya totoo ta piano bayaran na kompanya anta manaya ed say bangat mo so takeren toy beklew to na lobir ya akasinger ed manga, ontoon ed taboriti, insan ontaboy. Insan singano Kitat ya nangorat tan walan pikapian na saray taga baryo. Makapelek tan nalnalam so inpanosay mo na gawaen to. Et no gawaen ton tua ya so maermen kami nen MHal ta anggapo lan mansotil ed sikami lalo lad si MHal ya kaaro ta. Maermenak met balet ta anggapoy nagawaan kon ontulong ed sikato no agsay idasal ko la so kamarerua to tan komon Pirdonaen na Dios ed ginawa to ta kasalanan so manbikkel ontan met na mamatey. Maermenak met ta nailew ko met ta amin ya too so anggan napno na kalasian so walanwala so kaabigan to. Onakis ak met no nangorat ta kaskasian ko ray nataynanan to ran pamilya to lalo lad saray anak ton ankekelag ni. Cresal, antoy nagagawaan na nunot mo la et masyado kalan nanaermenan anta imagination labat nen BT yan istoria. Onaakis kala amo!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.27.83
Date: Saturday, March 01, 2014

Message

SMOKING: Dakel ya tua so mansisigarilyo ya totoo tan pankelawan ko no siopay kaokolan ya natetel ed saya. Say bangat na ateng, bangat na iskuwilaan odino barkada? Saray ateng ko tan saray Babaik tan Lalakik so anggapoy mansisigarilyo ed sikara tan binmaleg kamin sanaagi ya anggapoy mansisigarilyo. Nen matakken kami la balet tan walalay pamlya min sanaagi so naimatonan kon samay duaran lalakin agagik so mansisigarilyo ra manaya balet ta aliwan singa saray arom ya mantotombokan. Mankelawak tan lanang kon ibano ra kanian agira mansigarilyo no wala ak ed abay da ta agko labay ya angoben so asewek to. Kanian nengneng yoy kasil na 'influence' na Barkada/Kakaaro ed bilay na too. No Barkada la manaya so nalinguanan mo lay bangat na ateng mo. Wala ra met balet so arom ya anak ya anggan anto tan so agda linguanan so bangat na ateng da ta anto ey maksil so 'self discipline and self control.' Idadasal kod Dios ya ontonda laran mansigarilyo rayan agagik ta inararok ira kanian labay kon mandokey iray bilay da. Makapaermen no say bangat na ateng et aga dengelen na amin ya anak tan no maminsan samay kuanko ya, "Monkey see, Monkey do," so aliwan lanang ya tua no say makasengeg et say Barkada. "Tell me who your friends are and I will tell you who you are." Happy Weekend All!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Fdg
Remote Name: 71.212.27.83
Date: Saturday, March 01, 2014

Message

FDG: Maong ta apasyar mo kamin magano tan salamat ta anggan dakel lay nakar mo tan kesaw mo et anunotan mo kami nin apasyar. Maliketak ya para sikayon sanasawa tan makapapaibeg kayon dua ed travel yo. Maong ta sasamboten yo ni ta maksil kayo nin manpasyar. Say agko labay labat ed Group Tour ta maogip ak tan mangiras ak ya ombangon na masakbay tan matantan ak ya onkireg lalo la no gaganaten da ak. Hehehehe! Ompano natilak ya lanang no kaiba ak ed gropo. Maong balet so Group Tour ta dakel so naakar yo ya pangipasyaran dad sikayo ta no andi so manga manga kan onla ed pasen ya agmo ni nakar. Travel is very Educational,kanian no sarag mo ni tan walay kuartam so man-travel kala antis ya agkala makaakar. Good luck ed sikayon dua tan asikaso yo so laman yo. Enjoy and hear from you when you come back. God Bless!


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Fdg/ Cresal
Remote Name: 77.119.128.11
Date: Thursday, February 27, 2014

Message

Sambot yo sirin so manpaspasyar leleg ya makmaksil kayo ni. No wala ray nasasabat kon naiirapan lan manakar nakakasian ko ra. Mantongging la kalamor so kakaakar da. Wala niy kaabay kon ogaw nen siak na pitoy taon balet ta de baston la. Aderal lan maong so pokepokel to ed panagsigarilyo to. Amin la amon sakit walad sikato. Mairap talagay masigarilyo. Maong labat ta agak akaaral na onyan bisyo. Pati saray anako agko ra tinondaan ya sermonan ta nen high school ira akaalig irad kakaeskuwelaan da. Natan abayag laran sanaguin ag mansisigarilyo. Sige i-share mo sirin iray litrato yo tan saray pinapasyaran yon lugar.


From: Fdg
Town_City:
Email:
To: Mhal/cresal
Remote Name: 186.8.145.89
Date: Thursday, February 27, 2014

Message

Walay Internet diad tour bus...anonotan mo ak mhal ...magano lay isempet mi...wadya kami ed Uruguay, South America ...summer da natan dia...ndksel lay mata...kapan lapo mi ed chile ya singa sampot lay mundo...amayamay so pinguen...I share koy lugar ya apasyar mi no makasempet kamila Ed Facebook...Q


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.2.114
Date: Wednesday, February 26, 2014

Message

NAPOLES: Akin kasi ra yay napriprison kurakot et dakel ya ompapaway ya sakit da no napriso ra? Singa si Napoles say labay da i-hospital arrest da balet no saray maiirap bilay so akagaway kasalanan anggan aliwa met ya ambelat ya singa sarayay gagaween da ray mankukurakot na kuwartay baley wala ni bugbogen da rad loob na prisoan tan i-torture da ni ra. Ay bilay kapigan kasi mangoman so trato ed mayaman tan mairap bilay?


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 91.141.3.28
Date: Wednesday, February 26, 2014

Message

Abantayan yo may balita niman ed TV Patrol nipaakar ed sakey ya biin dinukot toy mata nen ina to na binetag ton baso insan to inakan may mata? Makapataktakot yan balita. Samay ina to 71 taon to la. Natan walad ospital so ina to tan agdala kono nisalba may mata to. Samay anak ya nandukot na mata impreso da la natan. Anto yan nagagawa ed mundo? Dakel lay naaatiris. Say advice na pulis, no walay nalilikas ya pangoomanay kagagaway sakey ya too nepeg ya i-report ed autoridad pian ag napaolyanan ya manggaway aliwa. Siguro naatiris la ray karaklan ya totoo diad irap na bilay. Say koanton may asawa to alikas da kono nen imbeneg iran agew ya masubeg kono man ya bii. Natan kaskasian laingen si ina to ta abulag la. Ay bilay makapaermen so nagagawan talaga. Wala ray totoon no manproblema ra agda nayarian ya arapen ta kulang irad dasal. Say dasal so importante ed bilay tayo.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 91.141.3.129
Date: Tuesday, February 25, 2014

Message

B.T. Antak no iner so kolaan da ran may totoon mababalaw balet ta agko la ibagad sika pian agka la mankasalanan. Basta no walay oras mo pasyar ka labat dia ta wadia kamin lanang niya kaaro ta. Siak grabe intepel ko ed impanbalaw dad siak balet wadiaak met nin mabilabilay hehehe. Ag labay na Diyos so toon mabalaw. Kabusol toy ontan iran kagagawa ta sikatayo et pinalsa to itayon singa kapara to ( kawangis )niya. No balawen kay sakey ya too, alliwan sikay binalaw to no agta say Diyos ya amalsad sika. Panaon: Balebale lay panaon dia nanlapo lad Simba tan say agew medyo andokey lay daiset. Aliwan singa nen imbeneg iran bolan ya 4:00 p.m. ni labat et ambilonget la. Kinabuasanak la langolan man-aakar. Makapalikliket talaga no maagew la. Sige ta oras la lamet na kakaogip.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.3.129
Date: Tuesday, February 25, 2014

Message

Makapalikliket ya tuay onyan kamelag na ogaw ya anta to lay manpinsiw. Marunong met lan man-hug. No tepeten mo no siopay pogi, itaygey toy lima to hehehe. Walay balon talent to ya no ibagam so Jolibee dance onsayaw na singa samay nanenengneng tod Jolibee. No antis kamin mangan mandasal kami ni, pati sikato samay lima to no ibaga mi lay " amnen " anta to no panon so gaween tod lima to. PROTESTA ed Pilipinas: Pareho ta manayay nalilikna ya kabusol tay gagaween dan manprotesta ran agda labay so walay atagey ya opsiyales ya manpalod Amerika lalo lay President Obama. Tua tay koanmo ya say Amerika so onaan ya ontutulong ed sikatayo kada walay kalamidad tan problema. Syempre ag manlalapor bulsa nen Obama so tulong ya naaawat na Pilipinas no agta sikayo ran taxpayers dita. Makapabaing ya tua so gagaween da. Abaloan mo no sarag day mansolo ed problemay Pilipinas. Ogawak ni abangonan ko lad saray ateng ko ya baleg so tulong na Amerika nen sinakop itayoy Hapon kanian tondaan da la komon iratan ya panproprotesta ra. Tan sakey ni no anggapoy Amerika, amayamay ya maniirap natan dimad sikatayo. Agaylay karakel na Pilipino ed Amerika tan naawit da ray atateng da tan agagui ra. Dakel ditay kakapinsan kod Amerika, ontan met iray kakaeskuwelaan ko. Amayamay so mangiimbitad siak ditan kanian no onlaak ditan agko antay tuluyan ko ed karakel na mangiooprese na tuluyan ko. Mabuhay ang Amerika!!!!!


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Tuesday, February 25, 2014

Message

Akapasyar lamet pay too diad alolong ta bibisitaen ko no wadia ni imay atikok ya siim-siim na nabalaw to et agto met onparungtal ta takyot..hehe Mabaing amo yan too. Insan labat ompaway no walay nabalaw to ta anggapoy nagawaan tod bilay to. Walay maong agi pian walay nagawam ed bilay mo et agkala manbalaw ta mabanbanday itan ya kagagawa. Manaliw kay lobir amay malet. Insan ka onlad kaabay yon manga awit moy sakey ya erongan mo, itaker moy lobir ed sanga na manga ya usar mo tay erongan ya awit mo insan mo itaker tay lobir ed beklew mo. Kapangitaker mod beklew mo insan ka ontaboy ed satay erongan ya totoonan mo. Aysus, magmaliw kan singa kitat ya akabitin ya naunat so salim. hehe Walay pikapian na kakaabay yo.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.27.83
Date: Tuesday, February 25, 2014

Message

ANITO: Amayamay ni so Anito tayo ed Pilipinas tan awitawit tayo ni ya anggan wadia tayo lad arom ya pasen. Singa samay kuanda ya say sanagi so agnayarin mankasal ed saksakey ya taon balet akin et walaray sanagi ya mankasal iran bansag balet ey? Antoy kasumpalan daraman ey? Mabilabilay met nira ya anggad natan. Hehehehehe! Agmo iloloob so payong ya akabuskag ed loob na abong. Akin kasi? Agmo tatapoken so danganan no labi ta ompaway iray aniani tan buwisit kono. No dakel sirin so Anito tan aga nayarin gawaen na too so anggapoy nasumpalan na iyaliguas na bilay na maslak ya totood mondo odino Pilipino lambengat la ta maanito? Hehehehe! BAKES TAN SI BAKOKOL: Kawalaan da kasi irayan dua ay? Abalang lara amo. Ompano si Bakokol et naanor ed delap kasumpal na Bagyon Yolanda tan si Bakes kasi? Anggapo met lay nakalab ton sengeg na ponti ta atumba laran amin nen Bagyo. Siguro si Bakokol so mangiiban mansegay na sira ed dayat tan si Bakes so mangiiban manlako na sira ed tambib na bangkita. Makoli ran dua tan maong so inpakaaro ra balet ta no onkaroy toktok da so agira makapantalosan. Ontan met so bilay na too ya no arom so mapapalayopoy so dagem balet ta no arom so naalimbosabos ya singa siak. Akin, Cresal no naalimbosabos so nunot mo sirin naalimoreng ka? Siguro!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.27.83
Date: Tuesday, February 25, 2014

Message

PANAGPINSIW: Satan so onaan ya ibabangat na ateng ed anak so panangigalang tan panagpinsiw. Makapalikliket ya nanengneng si Paul ya anta toy manpinsiw anta ogaw ni. Ontan da met iramay apo mi tan man-hug ira. Walad panagbangat na ateng itan. Balet ta no onbaleg laray arom ya anak so nalibangan dalay bangat na ateng da. Makapaliket ya nengnengen iray anak ya manpipinsiwan nira ya pati sikaran sanaagi. No maminsan so nababalang la tan ya ugali ed pamilya kanian natan anggan sanaagi so mansesebeg ya anggapoy pagalang ya anggan pangoloan da ya anggan ateng da. Makapaermen yan tuan nagagawa ed arom iran pamilya. Ontan labat lanti so bilay na too ta say bilay aga nanpapara tan aliwan perpekto. PROTISTA ED PILIPINAS: Natan so abantayan kod Channel King 5 so Protista daray arom ya Pilipino ed Pilipinas- Anti US Protest. Ibabaing ko raman ya Pilipino ya mankabosol ed America tan si Obama. Say plaka ni arom so "You are not welcome here, Obama." Makapabaing tayon Pilipino. No kaokolan tayoy tulong say America so onaan ya ontulong ya say kuwarta daray totoo (taxes)so itutulong to. No walay gulo ed Pilipinas so America so mangiban milaban. Nilabay yoy Demokrasya, initer to ed sikatayo anta agtayo met nayarian so manbokbokoran ya sarili tayo. Tepeten ko pa sirin no antoy labay tayon Pilipino? Balitado tayo lad intiron mondo ya saray arom ya Opisiyalis, Senadores, Manoley tayo et Korakot ira tan tatakewen day kaban na Masa balet natan so agtayo labay so kaaro tayon America. Anto kasi so labay tayo? Walay problima tayo ed China lapod samay gagamgamen dan island, siopa kasi so ontulong lamet ed sikatayo no agsay America? Komon no pauliayanan lay America ra ta piano nasubok day sarili ra. "No man is an Island." Anggan antoy kaabigan tayon totoo tan nasyon so walanwala so pankaokolan tayod saray arom kanian aleg lay latay masyadon mapasirayew tan manbiskegbiskegan anta anggapo so nagawaan tayon bokor no andi so America. No sakop tayo ni America so anggapo layan irap na totoo ed Pilipinas angganko tan saya so opinion ko lambengat la tan komon no ibaga yo met so opinion yon amin ed saya. Salamat! God Bless us All!


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.3.51
Date: Wednesday, February 19, 2014

Message

Anito: Dakel ya tuay anito ed sikatayo nen saman. Agko anta balet no anggad natan ni ra man ya panigsisiaan da ray totoo. Agka kono mansasagaysay no to ta no walay nabalang sikan labi ta alimmaong. Panon to balet no mibaili ka ey? Agka manpapanios no labi ta ompaway so swerte. Panon to no walay inatey ya asipet ed datal ey? Sarayan anito agko manisia. Wala ni anonotan ko. Say aklo agmo ipapaarap ed sika may benbenan to ta kada walay nabalang sikay palsaan da. No mangakan kayo et walay onalis la ta manaapura ta walay laen topatleken so plato ta pian ag nadisgrasya kono. Sige nabuas lamet ta mannonotak ni ray aniton nangel ko. Makakaliketak natan ta sinmabi lay Tes tan si Paul. Inabet mi ra kalabian ed airport ed Vienna. Delayed flight iray sakey oras. Say koanen Winnie ompaway konon magano ta i-park toy kotse ed sananey ay lugar. Nen sinmabi la ra may san-ina agaylay liket ko insan tinawagan koy Winnie. Kasingger kod kinen Tes nanpinsiw ya tampol ed siak. Si Paul nanpinsiw met ed siak. Makapalikliket ya ogaw. Say koanen Tes bless kay oma, lola ed tagalog inala ton tampol so limak. Manisiaak ya no antoy nanengneng na ogaw ed ateng to aligen to. Kanian no walay ateng ya maayew ompaway met ya maayew so anak to. Sige nabuas la lamet ta napipikit lay matak.Good night la sirin. Agko la basaey insulat ko. Komon ta ag nankakanat hehehe


From: cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.27.83
Date: Wednesday, February 19, 2014

Message

ANITO (Superstitions): Amayamay ya Anito ya nangel tayo ed saray matatakken ya totoo tan ateng tayo. Manisia ka ed sarayan Anito? Dakel so aliwan tua balet ta dakel ed sikatayo so manisia anggano anta tayo ya Anito labat lara ya aliwan tua. No arom mankelaw no akin et wala met iray totoon manisia ed sarayan Anito. Antoy nabalang tayo met no manisia tayo ed saraya kasi ey? Makapalek balet no isipisipen ta onalig tayod anggapoy katuwaan to. Say kuanda so no mangansion kad arap na dalikan so naasawa kay balo kono. Akin et kansionak lan kansion no manluluto ak nan saman et akin et agak naasaway balo ey? Agka manaames na Balon Taon tan Biyernes ta ompatey ka kono. Akin et manaames ak ed sarayan agew et mabilay ak met ni natan ey? Agka manpapanis no labi ta buwisit kono tan agmo ipapalabi so karson mo ed paway tan amayamay nira. Kanian aminsan kono si akolaw Pilar so alibangan toy nankarson kono kuanen Juan Makalasian. Paloreyen yo tan ya panlelemew to ed sakey ya akolaw? Makapasisinagem tan makasalanan yan too! Komon no mandeen la ed Angibakian na Dios ed sikato tan Pirdonaen Ton amin so ginawgawa tod kapara ton totoo maslalod saray bibii. Amen! Antam met manayay mandasal Cresal? Idasal mo met iray totoon nanlorey ed sika manaya. Siyempre! Life is too short to keep a grudge. Siguro saramay totoon maanito so walay naimatonan da ya makapoy ya asumpalan daray arom ya akagawa ed sarayan anito odino wala labat ed isip da (imagination/hallucination)da ya anggan aga agawa. Iisipen ko ya no manisia tayo ed saray Anito so anggapoy nasumpalan ed iyaliguas na bilay tayo. Saray arom ya totoo so maalwar ira no nasasabi lay Friday,the 13th. Akin kasi? Say agamilen tayo say dasal ta amin ya agew so Ginaway Dios ya maabig ya amin. God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.3.103
Date: Saturday, February 15, 2014

Message

Mairap ya tuay bulag ta ompan walay gaween da et agda antan wala ra manayay manbabantay hehehe. Balet saray bulag dinaeg da ni ray walay pakanengneng ta dakel ed sikaray makokoli. Walaray kumpletoy laman da balet ta matatakew ira. Anto kasi no kada mandiwit na agto kayarian et nabulag anto? Siguradon amayamay so nabulag ed sikatayo. Angangko no walay makaonlad dian carnaper say koanto amayamay manayay kotse ed gilig na karsada. Ag salo makasaban manlokas. Mataltalag ni nimet diay pulis ya manpapatrolya. Diad panaakar koy labi matalag so pakanengneng koy pulis ya manroronda. Nanakarak lamet niman na sakey oras. Maliwliwaway bolan. Atunaw lay snow natan balet agaylay betel ed paway. Masamsamit so manpasyar no labi ta mareen tan daiset so totoon manaakar.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.27.83
Date: Friday, February 14, 2014

Message

JOKE TIME: Istorian pakalekan labat laya na say ARO ET BULAG. Walay duaran sanasawa ya bulag iran dua tan manlalako rad garita ra ed gilig na karsada. Walay mangiibad sikara ya sakey ya anak da. Aminsan ya agew so walay nila nen anak ya magano. Saray istambay so wala rad garita tan say kuanda so labi la manaya. Nangel na sanasawa so inmogip lara tan ingapo dalay manggawa anta manbabantay iramay istambay. Kasumpal da so inmelek ira may makalasian iran totoo. Nengneng yo tay kalasian na arom ya totoo ya anta ran bulag la et lokoen da nira. Makapalek met ya tua! Hehehehe! Cresal, inmelek ka met manaya!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/Kakaaro
Remote Name: 71.212.27.83
Date: Friday, February 14, 2014

Message

Happy Valentine's Day ed sikayon amin ya anggapoy pinili. Amin tayo so walay panangaro ed puso tayo balet ta nadodomaan. Walaray mangibaga ya say aro kono et BULAG balet para say siak aliwan bulag so aro no agsay manangaro so bulag. Aroen moy sakey ya too lapud santing na alagey tan lupa to balet saray arom so aroen day sakey ya too lapod say maong ya ugali to tan masayan pilimogan (sense of humor). Samay makapoy ya nengneng ed arom ya totoo so masanting so pakanengneng na arom. Nakakapigay aro, walay aron matoor tan wala met so abulok ya aro ya inbantak dad supok. Hehehehe! Walay attraction, security and for keeps. Dinan so labay yo ed sayan klasi panangaro ey? God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 91.141.3.39
Date: Friday, February 14, 2014

Message

Winter Olympics: Makapalikliket so manbantay na skating. Palurey yoy tinalo nen Michael Martinez iray nasyon ya walay snow. Natan siguradon dakel lay suportan naawat to ed gobierno tayo. Sikatoy sangkaogawan dad sikaran amin. Say number 19 ya kolaan to aliwa lan mauges itan ta akapila ed top 24 tan tinalo to ni ray nasyon ya walay winter da. No dakel so totoo ed sikatayon ambagel ya singa saray matatakew tan managpatey na too, dakel met so totoon maong tan walaray talento ran pamaliket dad nasyon da ateng tan kakaaro da. Siguradon dakel ni nagawaan nen Michael Martinez pian makapangisempet na medaylya ta ogaogaw ni. Wala manayay asthma to balet anggan wala yan sakit to impanengneng tod interon mundo ya ak makasbel yan sakit pian nagawaan toy labay ton gaween. No nengnengen ko may listaan da ray nasyon ya nanlapoan da rayan akilaban ed Winter Olypics, singa agak makapanisian say sakey ya Filipino et walay kasil na loob ton onlaban ed sayan kompetisyon.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.132.143
Date: Friday, February 14, 2014

Message

Agi impost kon tampol ya agko la binasa ta manaya aliway spelling da ray insulat ko hehehe. Andebale ta basta akablit na daiset natalosan yo la no antoy labay kon ibabaga. Happy Valentines la sirin.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 77.119.132.143
Date: Friday, February 14, 2014

Message

Happy Vaölenmtines ed sikayon amin ya kakaarok. Si Fdg manpapasyar la lamet iran sanasawa. Sige maong tay gagaween yo ta no ongkapoy laray pueg mairap lay manpasyar. Magangganoy taon ya nasompal. Samay aalagaren kon kontrata sa sakey ya maong ya plano so asompal la natan. Wala ni sakey ya anem taon lamet dimad sakey ta akaanem taonak met la kalamor. Ay salamat ed Diyos ya Amalsa ta naalaga ko met ni yay aalagare ko ay ya anem taon ya kontrata. Samay sakey 12 taon balet ta aka-anem taonak met la ed panagasi Diyos. Taon 2020 so kasompal to. Sige kakaaro Happy Valentines lamet ed sikayon ami lalo ka la Cresal. Iner so laen yon dua na kapisagay pusom? Wala langolay regalom ya rosas tan chocolate hehehe.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Thursday, February 13, 2014

Message

Tepet mo pa no siopa so nanbangat ed si Marya ed panaganap na IP (INTERNET PROTOCOL). Anganco agto ni alingwanan si Melissa. hehehehe!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.27.83
Date: Thursday, February 13, 2014

Message

Bilib ak ed sikan talaga ta antam so IP na sakey ya too tan sikay nanbangat ed siak no panon to. Say inpanotek mo so singa linti ya naaninagan toy isip na sakey ya too kanian aliwa kan otek na monamon. Ag nepeg ya pusgaan moy otek na sakey ya too ta agmo antay kargay otek to. Samay monamon no ipaagew da so manmaliw ya dilis tan no si dilis et iprito ra so manmaliw ya masamit ya inpriton dilis. Hehehehe! Makapalek ka met Cresal ed tongtong mo insan mo ipangan ed INSANGLIL.Singa ka tongtong na alabian amo tan paelekelekan kad saray maootek ya totoo. Hehehe! "Never judge a book by its cover." MUNTINGLUPA: No say kuanmo MHal et walad MUNTINGLUPA so samay toon taga Urbiz so diad loob odino diad paway? Hehehehe! Nitan ta inpisok dala amo ed panagloko toray bibii odino diad panagbalaw tod saray arom ya totoo. Nakda ed kagagawa nen makalasian ya Juan! Amin ya makapoy ya gawa so walay anggaan to. BOLDO TAN: Maong Agi ta apasyar mo kami nen MHal kanian asikasom so laman mo ta piano mandokey kay bilay tan ontan mi met nen MHal ta piano makapanoosayan tayo ni na katunungan diad UMB. Makapaliket ya tua so message board ta walay piterakan tayoy kamatis tan piistorian tayo. Thank you Mr. Marinas for having us in your message board and hope everything is well with you. Happy Valentine's Day to us All!


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 91.141.2.95
Date: Thursday, February 13, 2014

Message

Nen saman kada walay nanengneng kon sakey ya poster ya say osar ton IP et agko kabisado, anapen kon tampol no iner so nanlapoan to yan IP address. Natan agak la intresadon mananap ta antak lay style na sakey ya too ya pilit toy manaamotamot tan labay ton lipengen so toon aatakien to. Kalabian inisip kon maong yan misteryoson too. Nen sakey ya agew inanap ko yan IP address tan naantaan kon nanlapor Muntinlupa. Kanian say suspetsak ya kabat ko yan too so 100 per cent la natan. Sayan too walad Pilipinas langola tan diad impasyar tod Pilipinas linmad agui ton manaayam ed sakey sa exclusive village. Ayyyy bilay. Ibabaga ran siak kono et otek na monamon balet nalilingo ra ta maongak ya man-spy ya singa nen dinmalan lan pigay taon ya siak so akadiskubre ed agda anta no siopa may manoosar da duaran ngaran ya no maminsan say posting to sikato , bii no maminsan laki hehehe. Agko la ibaga no anto ra man ya ngaran so inoosar to. Say importante kabat ko yay toon say koanto et Taga Urbiz. met kono hehehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 91.141.1.146
Date: Wednesday, February 12, 2014

Message

B.T. Abaloan ko asingger lay birthdaym ta akawatak na message ed e-mail ko ya impawit na FB. Akin kasi et sobray sakbay na message? Pian makapanpreparaak lagiy regalok anto? Agi impanonot mo tay kanding ya kaldereta, manilolak langola. Balet say pinapaitan agkon balot tan labay. Say labay kon kaldereta samay konawkonaw ed impanluto. Walay aminsan ya insempet ko amatey iray kanding dimad nilak balet ta agko nan-enjoy ta medyo anawet ni. Kapigan kasi pakapanbana ta ed Pilipinas ta labay koy makataway na kalderetan kanding? Siak so manbayar na saliwen tan kanding balet ta sikay manluto hehehe ta padisir ko maong kan kusinero. ATIWEL: Aalagaren kon ompawil yan pinalsa ta tepeten ko no siopay babagaan toy hostess ya nansayaw kono ed Mabini Harrison. Diad pakalikas ko et ompan diad sayan lugar to akabat si akolaw to hehehe. Agko la komon pinonoyan balet ta agaylay pangkabusol kod lakin misobeg ed bibii. Sika marespeto kad saray bibii. Nanlapo lad akabat taka diad Pang.org anggapo nin balot so abasak ya posting mon akisobeg kad saray bibii. Maong kan too tan antam so onrespeto ed kaparam ya too lalo la ray bibii.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Wednesday, February 12, 2014

Message

Walay akaloob dian atiwel manaya ed alolong na Urbiztondo. Pulyanan yo laya aamiga ta ontutulo labat so k--it ed ulo to. Abayag laya siguron amomo ta anggapoy isaliw toy sigarilyo to katon manaanap labat na kasobeg to et sikayo nin dua ya bibii so apili to. Bakla iya serin...hehehe


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Wednesday, February 12, 2014

Message

Ahaha abayag kayon duan amigak amo ya aga binmotay? Aysus, baliktad amo ah? Salamat ed advance birthday greeting amiga pero mabayag ni. Diad Abril 3 ni. Pulyan yo ta mangala ak na kanding tan baboy ya litson maong labat ya pando-dungoan. Sige ilop na digoy pinapaitan basta anggapoy akalaok ya tibokel ya singa pasas ilop labat lan ilop. Say kaldereta tan kilawin so pakakailiwan ko met lan maong.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.1.146
Date: Wednesday, February 12, 2014

Message

Makakaliketak no nanenengneng ta kan online ed FB. Maong ta nae-enjoy mo met la. Talagan agtayo nepeg so natilak ed uso hehehe. Winter Olympics: Nabuas la may laban nen Michael Christian Martinez. Dakel kono ray narerengel ton negatibon komento ed sikato. Akin kono et mi-compete so sakey ya toon nanlapo ed tropical country et anta anggapoy anggan winter ed sikatayo. Abantayan ko ray video to tan talagan grabey kamaong to ed ice skating. Ginmapo labat manaya nen akanengneng na skating rink ed SM mall nen waloy taon to. Nanlapo lad saman kono inbaga tod sikatn dili ya sarag ton gaween man ya nababantayan to kanian nanpractice ya maong. Komon ta nabuas et manalo yan ogaw ya kabaleyan tayo. Sayan ogaw manaya walay asthma to balet agto labay ya ibabagan agto naabot so tabay ton naabot ed bilay to. Sakey ni mairap met so bilay da tan mabmabli konoy bayar na practice tod tan ed Amerika. Idasal tayon manalo nabuas.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: B.T.
Remote Name: 77.119.133.38
Date: Monday, February 10, 2014

Message

Amigo advance Happy Birthday! Komon ta maksil ya lanang tan mandokey kay bilay. Asikasom so laman mo. Makakailiw kami la nen Cresal ed sika. No agmo la labay diay ompawil diman ak la manmessage ed Facebook mo. Akin naksawan ka nin anggad natan ed impipaltogan mo? hehehe.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.133.38
Date: Monday, February 10, 2014

Message

Agaylay abig mon man-advice. Maliketak ed bilay ko anggan bokbokor kod diad ayaman ko ta mareen so kanonotan ko. Inagew-agaew ya ontatawag si Winnie ed siak. Andokey so estoryaan min lanang. No ontawag mantepet no panoy panagpesak ed washing machine tan anton degrees kono so nepeg ton osaren. Mairap ya talaga no andidmay Tes ed abong da. Nakakasian ko ta puro baked , fried so kakanen to. Mananos ka labat ta pigpigay agew labat la onsabi la ra koanko. Hostess: Agko anta no siopay pangibabagaan ton tay atapis ya too na hostess. Siksikata met labat dia. Agmet nayarin sika ta maestra ka hehehe. No siak so papaliknaan ton tan ya demonyo ompan ingorngor kod man ed hotel ya nantrabahoan ko. Dogduaran lugar so nantrabahoan ko ya parehon hotel. Diad sampot ya nantrabahoan ko diman ko waloy taon kod man tan diman ko akabat so akapiasawaan ko. Sayan toon akapiasawaan ko ag mahilig ed hostess ta businessman tan desenten too. No siopay pangibabagaan toy HOSTESS yay atapis ya too, talagan aliwa yan too no agta DEMONYO. No amin komon ya toon onya et onlarag so dila to tan nabulok, maong komon anto Cresal? Ay tepel labat ya tuay agamilen lalo la no onya ran klasen posting na totooy nabasam. Mankelaw ira no akin et agko ra labay tan ibabaga ran sayan MB et singa sikata labat konon duay akanggawa balet agda pangkelawan no akin et agta ra labay. No anta ra komon so ombaing ed kapara ran totoo ya aliwan say panagbalaw, tsismis tan panag-insulto anggapo komon so onyan nagawad dia. ULITEN ko lamet. Sayan MB so para amin tayo. Balbalawen day posting tan makatama kono balet anto kasi kamaongan na posting ton yan atapis ya too?


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Noel/ Boldo Tan/ Fdg/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.27.83
Date: Monday, February 10, 2014

Message

BT: Kawalaan mo la BT tan kumusta kala? Komon no inmabig kala ta piano makapanpost ka. FDG: Antak ya manliliket kayon manbabakasyon tan manliliberleber ed sulok na mondo. Masuwirti kayo ta nagawaan yo ta maksil kayo ni ya manpasyar tan walay pankanawnawa yo. Have fun and take care! NOEL: Asikasom so kaliberliber mod tan tan say luluganan ta dakel so nababalitaan ed Pilipinas ya naririsgo. Komon no agkayo apiktado ed saray Bagyo tan arom ya kalamidad ditan. MHAL: Maong ta wadia ka ni ed UMB tan agka tinmondan manpost dia ta no agka la manpost so siak labat lan tuay nakeraan. Nayari met siguro ya manpost ak dian bokor ko ta aga problima so tepetan ko tan ebatan koy sarlik. Nayarian ko met so mantapistapis tan anggapoy wala ed siak no elekan da ak tan balawen. Ay, bilay no maminsan so makapalek tan makapaalimoreng. Ande bale no diad puso tayon amin et aga naandi so aroan. Advance Happy Valentine's Day to us All!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.27.83
Date: Monday, February 10, 2014

Message

Maliket ak ta dinengel moy inbagak ed sika ya agka ontotondan manpost diad UMB nisengeg ed inpost na arom ya totoo dia. Pasinsiyaan mo lara ta ibebesngaw da labat so kanunotan da anggan ansakit ed liknaan mo tan arom ya totoo. Paulianan mo ran manbaga na walad nunot da tan itepel mo lara no nitepel mo ra. Ontan labat lay bilay ya no kasumpal na Bagyo so onbotay so agew. Say bangat nen nanay ko so agka onsosomblang ed agos na danum ed ilog ta nalener ka. Mila kad agos na danum ta no masuwirti ka so walanwalay napeketan mon bato odino sangay kiew odino sengeg na kiew ya manlekletaw ed ilog. Hehehehe! Cresal no anggapoy napeketan mo ey? Manpatanir kala ta dayat so kisabian mo. Hehehehe! No elekan da ka so elek ka met ta piano ibagay arom ya totoo ya misasaya ka met. No atapis so katongtong mo so mitapistapis ka met ta piano amin kayo et atapis. Komon no dengelen mo ak kaaro ta agko labay ya manproblima kad bilay mo. Labay kon manliket tayon amin. God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.133.38
Date: Monday, February 10, 2014

Message

Say too no mapasnok, maibeg, tsismosa o tsimoso, inggitera o inggitero tan arom ni ran aliwliliwan ugali, sarayan totoo so maermen so bilay da. No mapaspasnok met ya lanang tan say kargay puso tan otek to et marutak, sayan too mainomay ya naloobay saki-sakit. Walaray onyan kabat kon anggapo lay ginawa dad bilay da no ag say manderal na kapara ran totoo, natan nakno ray saki-sakit. No say bilay na too et maliket agto ya gaween so manderal na kapara ton too lalo la no anggapoy katuaan so lalabiren to. Anggan anggapoy katongtong kon inagew-agew no onya met labat iran klasen totooy mitongtong ed siak andebale la. Mas maong lay oniwas ed sikara. Natan mandedengelak na preaching. Dogarogay narerengel ko ta say title et " Misuse of Tongue." Inikdan itayoy Diyos na DILA pian osaren tayo ed kamaongan aliwa osaren ed tsismis tan makasakit na kaparan too.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.133.181
Date: Monday, February 10, 2014

Message

Dogay koanmon agak ontondan manpost dia ta no ontondaak manliket yay sakey ya mangkakabusol ed siak ya pigay taon la. Diad panpost ko lan panpost manngilngilet ya ompapaway ira may pasingil ton andokdorokey tan makmakdem hehehe


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 112.208.174.156
Date: Monday, February 10, 2014

Message

Aga nantra a nbaho kan hostess ed sakey a sayawan ed Mabini Harrison?


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.0.73
Date: Monday, February 10, 2014

Message

Diad impakabasak na posting ya singa ompapaway ya sikata labat diay walay kanepegan ya manpost ontondaak la lawarin manpost dia ta tutal wala met ya lanang so komunikasyon ta balet lapor siguro diad iliw ed baley ya inyanakan tan salitan abangoan kanian agko ontondan manpost dia anggad wala yan linat tan nanengneng ko ni ray isusulat ko tan say gamet ko et makapantipa ni hehehe. Maksil met niray gamegamet ko ingen ah. Basta siak no agdaak atakien anggapon balot so narengel da. Manliberliber kad interon Pang.org Cresal pigpigara itilan posters. Wala ray MB ya kapot la tan saray arom anggapo lay manpopost. Wala la ran amin ed FB so karaklan. Lunes la lamet. Magangganon nasompal so sakey simba, bolan tan taon.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.119.129.118
Date: Saturday, February 08, 2014

Message

Antak lay style mon pigay taon la. Say papel mo no maminsan bii ka. No maminsan laki ka met hehehe. Ay agui makapalpalek kan lanang. sige dia ka labat . manpost ka labat ta parad sikatayon amin met ya. Manbakasyonak ni pian anggapoy nibagam. Babayyyyyyy


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Taga Urbiz
Remote Name: 77.119.129.118
Date: Saturday, February 08, 2014

Message

Makabat kan talaga ta antam so batik na kanonotan ko. Kabat koy style mo kanian agmoak nayarin ilambong aro. Sinmawasawaak lad style mo. No agmoak ebatan antoy walad siak ey? Agak intresadod sika.


From: Taga Urbiz met
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 112.203.28.95
Date: Saturday, February 08, 2014

Message

Diad inpanbasak na ebat yon dua, Cresal nibagak so pidumam ed si Mhal. Wala so kanepegan na arum, tan salamaat ed paliwawam a malinew. Agko la ebatan so insulat nen Mhal, tan diad inebat to inpaanta to no anto so batik na kanonotan to.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.129.118
Date: Saturday, February 08, 2014

Message

Makapalek yan joke mo. Nabuas kopyaen ko pian no onsempetak ed Pilipinas et wala met so joke ko hehehe. Good night la.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.129.118
Date: Saturday, February 08, 2014

Message

Komon ta agka natama ed sayan iyebat ko. Naogipak la lawari balet ta walay topic mo balebalen basaen tan agak balot natama hehehe. Siak wala lay sinaliw ko dia tan diman ed sikatayo. No dimanak naabotay ipapatey wala met lay asaliw kod man. Balet no siak so panpilen no iner so labay kon pateyan dia la komon ta pian kaibak may asawak. Tan dia balebale ray sementeryo ta malinlinis tan singa garden ed karakel na tanem ya tantanaman. Agko antakot yan pantongtongan ta ditan ya amin so laen tayo. Tan saray arom agaylay takot dan pantongtongan ya ta agira preparado lagi. Say ugalien tayo so antis itayon naogip manpalinis itayo ed Diyos ed saray kasalanan tayo pian no agtila bilang nabangon akapikerew tayo lay perdona ed saray kasalanan tayo. TAWIR YA DALIN TAN KUWARTA: Sarayay duaran anako anggapoy pankolkolan da ta anggapoy dalin ko tan no say pangiponpon wala met lay akaparaan ed bangko hehehe. Salamat ed greetings mo ed kinen kuyak tan asawa to. Amin ya anak da apansompal da met iran amin tan nen Golden Wedding Anniversary da agaylay karakel na kakanen tan wala niy lechon tan ambabangil. Gastos na anak dan amin.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Kakaaro
Remote Name: 71.212.27.83
Date: Saturday, February 08, 2014

Message

JOKE TIME: Amayamay so Generals maslalo ed Pilipinas. Samay sakey ya kapinsan ko so General ed Metro Manila tan nanenengneng ed TV. Walay istoriya ya makapalek nisengeg ed General tan anggapoy koniksiyon tod saray Generals ed Pilipinas. Walay sakey ya Pilipino ya nanpa-interview ya para U.S. Citizenship. Dakel so tepet ed sikato tan inebatan ton amin balet ta nen ontombok ya tepet so, INTERVIEWER: Name two famous U.S. Generals in America. Easy kuantod nonot to tan inmebat ya tampol. PILIPINO: General Motors and General Electric, Sir. INTERVIEWER: Okay, congratulations you are now a Naturalized Citizen! Hehehehe! Maotak ya talagay Pilipino ta anta toy kaliberliber to.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.27.83
Date: Saturday, February 08, 2014

Message

GOLDEN WEDDING ANNIVERSARY: Congratulations and Best Wishes to your brother and his wife. May their love for each other continue forever. PAMILYA: Say maslak ya pankokolkolan na saray arom ya pamilya say tawir ya dalin, kayamanan tan say imonan na sanaagi ed saray ateng da. Komon no mabilay niray ateng so apagen dalaray dalin da (no wala bilang)tan ipatawir dalad saray anak da ya anggapoy maomli. Ontan met ed kayamanan da tan anggapoy nilalabi ta piano anggapoy imonan na saray sanaagi. Antak walaray sanaagi ya lapod tawir da so agda mantotongtong ta walay naagrabiyadod apagan kono. Makapanangnangis so onyan naimatonan anta nen ogogaw nira so masamit so aroan tan inkabangat da. Walay ateng met ya initer to lay apag na saray anak to pati say kuwarta ya inpatawir to balet ta nen inatey imay ateng so saray anak to so manpapaonaan irad ibayar dad pangiponpon ed sikato. Maong labat la ta dakel so anak to kanian walay sakey odino duara ya maarod ateng da tan walay konsinsiya ra ya angiponpon ed si ateng da. Sikato yay alingoan nen ateng ta agto angitilak na para ipapatey to odino agto analiw lay funeral plot tan expenses to. Say nibagak labat ed saray ateng ya kaparak so manpripara/manaliw kayo lay pangiponponan dad sikayo ed oras na ipapatey ta piano agkayo pairap ed saray anak yo. Say gawaen da labat la so onakis no makaakis ira. Hehehehehe! Opinyon labat la ya balet ta walaray arom ya totoo ya agda labay ya tongtongen so ipapatey tan agda labay so manaliw na lobok, longon tan priparasyon ed ipatey da. Kapigan tayo mantarong no abasa tayo la? Happy Weekend!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Taga Urbiz kono
Remote Name: 77.119.129.118
Date: Saturday, February 08, 2014

Message

Anggan kapigan agko imbagan sayan MB et parad sikami labat ya dua nen Cresal. Sikayo labat so maniisip na ontan. Sayan MB parad amin ya balet ta say gagaween na arom manpost ira na panagbalaw tan insultoen da kami laloak la. antak onosar mo labat so ngaran ya Taga Ka met Urbiz balet ta sika lamlamang imay toon nanbalaw ed siak . Tondaan mo pa la agui tay stylbe mon bulok ta agmoak nilambong ed sankabibin danom. Manpost ka labat dia anggan minuminuto.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Taga Urbiz
Remote Name: 77.119.129.118
Date: Saturday, February 08, 2014

Message

Manlapo lar natan sika lay manpost dia. tawag mo ray alipores mo ta maneestoryaan kayo dia pian naekal so tama yo ed saray isusulat mi dia.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Taga Urbiz Met
Remote Name: 71.212.27.83
Date: Saturday, February 08, 2014

Message

Salamat ta ibabagam so liknaan mo ed sikami ya sayay Message Board so para amin ya manpaliwawa na liknaan da tan tua met so ibabagam. Maliket ak ya nanpost ka dia ta piano walay kaiba min dua nen MHal ta mas maliket no dakel so manpost dia ta dakel so naaralan ya nankakapigan kanunotan. Say makapoy labat ed saray arom ya totoo so say mangawa ray ngaran/pangaran anta aliwa tayo lan ogogaw ya maniilolan na layag. Tan aleg komon so balawan ta amin tayo so walay nabalaw tan samay kuanda ya onlukda kad tagey so ondapo ed lupam. Komon no amin ya manpost dia et kaabigan tan jokes ira labat so tongtongan ta wadia tayo lanti ya manliket ya kuanmo. Sikatayon totoo lanti so aga perpekto ta amin tayo et walay lingo kanian komon ta no walay nalilingo ed siopaman ed sikatayo so manpipirdonan tan mantetepelan tayon amin ta piano manliket tayon amin. Say FB manaya so nayarin I-unfriend mo sakey ya too no agmo labay tan makapapili ka manayay kaarom diman. Agko masyadon anta tan ta matalag ak ya man-facebook tan natan ko labat la naantaan ya nayari manayan ekalen day comment mod diman no agda labay. Salamat ta dakel so naaralan ed paliwawam ed posting mo. Komon no manayon kalan manpost dia ta piano masaya tan walay kaiba mi nen MHal no labay mo. Welcome to UMB! God Bless you and have a happy weekend!


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Taga Urbiz
Remote Name: 77.119.129.118
Date: Saturday, February 08, 2014

Message

Nen onaan ya nanpost ak dia bokbokor koy poster dia ta naandin amin so datin poster ta sinosobeg da ra. Manee-mail iray datin poster dia ed siak kanian antak so agawad dia. Sika agka maniimbentoy salita. Antak la tay style mo. No basaen mo labat ira tay ibabagbaga rad sikami dia nen Cresal ditan m o naantaan no siopay mangigagapoy gulo. No natatama ka la tan saray totoon ibagam agda la gabay diay onlan manbasa ta natatama ra agkayo manbabasa ta say isusulat mi parad sikami labat. No labay mo met onalis kamin pigay bolan dia ta nengnengen no napapawil mo ray ibabagam ya datin posters ya agda la labay so manpost. Ay bilayyyyy say style mo bulok . Kabat koy style mo aro. Onya lay ginawam nen saman ni ya singa ka aniani hehehe


From: Taga Urbiz met
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 112.203.28.95
Date: Saturday, February 08, 2014

Message

Sakey ak a OFW lanang kon takilengen yan balesan. Balet ta say nabasak met et duaran too ya no wala mangiusay tan onkontra ed sikara so MABALAW la. Akin et ontan ey, kanian angapo so arum ya oonla dia. Aray arum a makabasa dia so say kuanda so makatama la tan pare-pareho so nabobonineng da. Say LIBANGAN ed Pangasinan so "Panliketan" say pandumaan na FB tan aya so say FB so gawam, ayan uksuyan so para karaklan, aliwan para sikayon dua labat. Kanian agmo "naunfriend" tan agmo nasebelan ya mangisulat dia no kontra ed sikato so nababasa to. Aya so "BLOG" odino balesan ya ginawa da.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.129.118
Date: Saturday, February 08, 2014

Message

Sabado la lamet. Magano lay Valentine's Day. Nen mabilay niy asawak walan lanang so roses ko. Wala met nin anggad natan balet ta isasaliwan koy siak ya dili hehehe. Maagew niman natan dia tan salamat ed Diyos ta anggan 5:30 lay ngarem et medyo maliwawa ni. Linmaak langolan nanakarakar niman tan brisk walking ya talaga pian medyo nabawasay simbang ko. Kasompal kon nan-grocery nanlutoak insanak angan. Leleg kon mangakan, biglan nan-online may best friend ko. Diad excitement ko ta abayag kon ag alikas yan kaarok agko aliknay impangan ko ta inonak so aki-chat. Nitay lasi ta atikelak lawari na sabit na sira ta mangakanak leleg kon micha-chat hehehe. FB: maong labat ta wala yan " libangan. " Anto ya man Cresal ed Pangasinan? Mas maong ni ed FB ta no walay ka FB friend mon agmo nagugustoay ugali to mapmainomay mon i-unfriend tan no agmo lan talaga labay ka katongtong i-block mon tampol hehehe. Komon ta onya met ed MB.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.3.246
Date: Saturday, February 08, 2014

Message

Baleg ya lingom so impantepet mo nipaakar ed Agrarian Reform ta pinmaway laingen may kamarerwan abalang la hehehe. Antak met yan tepet mo balet ta agko ni naebatan wala lay inmebat ya makabkabat. Andebale komon no say inyebat to et say nipaakar ed tepet mo. Anggapoy paliwawa to no agta say panbalaw tod sikatan dua. DALIN YA TAWIR: Andebale lan singsinga dakolap tay dalin ya tawir mo basta agmo inalad panagsaol ya singa saray arom ya saolen day anggan agagui ra tan wala ni kaabay min pinatey toy ina ton masolok to lan 80 taon to la tan agui ton marikit. Apriso man ya too tan komon ta nabolok lad prisoan ta agaylay ingdabuakag toy dalin. Akin kasi et wala ray totoon onya ya anggan sengeg na pamateyan dad ateng tan agui ra et gaween da pin nasolo ray dalin ya panil-ilolan da? Abaloan to lagi man ya amatey ed ina tan agui to so nasolo to la man ya dalin ta dogduara ran sanagui ta manaya nabolok labat ed presoan. Kanian say leksyon dia no antoy walar sika panliketan mo la. No walay sandepan dalin mo, milasalamt ka ta anggan sansandepa wala. Samay dalin min kera ed nanlaklakoan da ray ateng ko nen ogogaw kami ni ilako mila no makasempetak. Maong met man ya ginawa ran inlako da la ray dalin mi nen ogogaw kami ni ta ompan sengegay kolkolan labat. Balet arawid sikami mankokolkolan ed dalin ta maong so aroan min sanaagui. Apatira kami nin mabilay. Si kuyak sikatoy mansusuportad amin ya nakaokolan nen atsik tan siak say susuportaan ko samay aguik ya bolirek ya bii. Sikatoy manaayam ed abong kod Cavite tan suportadok met ed amin ya nakaokolan to. Say koantod siak, salamat atsi ta anggan siak so paborito nen ama nen ogogaw tayo ni tan anggan kasalanan ko et sikanin siansiay nalelewet et agka angoman ed siak ya anggad natan koanto. Say koanko ogogaw itayo ni nen saman kanian agko inyimbel so linawak anggan onmay trato nen ama ed siak koanko tan sakey ni anggapo niy kalakal tayo ed saman iran panaon ta ogogaw itayo ni labat lanti. Sikamin sanaagui anggapoy kolkolan mi tan manaaroan kamin anggad natan. Kalabian nantext si kuyak. Tetepeten to no kapigan so panbakasyon ko lamet. say koanko agka mapaga kuya ta sikay onaan ya makaanta koanko. Nan-celebrate ira nen ayrok na Golden Wedding Anniversary da nen Jan. 29.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.27.83
Date: Saturday, February 08, 2014

Message

Siopa tay PONTAE ya ibabagam tan panoy pakaantam ed sikato, MHal? No sikato ya man so siguro sikato man so anggapoy Dios to ta nanpasnokan toy ibabagak ya "God Bless you All" ed sampot na posting ko. Sikato met man so angibagan mankangaw ak tan otek tay monamon. Salamat ta nalmo mo kami nen MHal. Sikat kami manaya ed sika tan agmo kami met nalinguanan ta manbabasa ka ray posting mi tan salamat na baleg ed paliwawam irad siak ta komon no onseksek ed moling ko ray bangat mo. MHal, makapalek ka ta say ngaran ya initer mod sikato et ngaran labat et ambanget la no Pontae ya kuanmo. Maanag so tae anggano walad supok talagan onalingaseng so banget to. Hehehehe! Alabas nen say angob na monamon tan dilis. PONTAE: Salamat lad tulong mo tan paliwawam ed siak ed dalin kon sakey ya masitira balet agay lay panamablik ta tawir ko lanti ed ateng ko. Ande bale la ta mangala ak lay abogadok ed Pilipinas ya mitongtong ed samay kasamak ko. Sayang ta inatey laramay abogado ran kanayon kod baley mi. Panaralan ko la manlapod natan so agak la mantepet ed amin ya totoo ta makalmo ak na alimangaw ko tan lalo ak ya mankangaw. POEM: Si Insiyang ya alimangaw, Agew agew mankangaw. Nanakar ed arawi, akagatin na TAE. Nengneng mo tan ta akagatin ka laingen na TAE. Hehehehe! God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.1.152
Date: Friday, February 07, 2014

Message

Pork Barrel Scam: Abantayan ko niman ed balita ya sinmabi la manayay Ruby Tuason ya nanlapor Amerika ed inyarawi to nen ampetang ya maong so balitad Pork Barrel Scam. Anggapoy deen na isip to kono tan mas maong lay onpanengneng nen say manamotamot ta mas delikadoy bilay to. Sinmabi kono nen palbangon ed sayan agew na Biernes. Sikato ya man so datin Social Secretary nen Erap tan marandantal so impangibaga ton sikatoy mismon mangiaawat na kuwartan akakargad bag ya nanlapor kinen Napoles tan parte na sakey ya akusadon Senador. Say koanto ni ed Daily Inquirer ipawil to ra konoy kuwartan akurakot to. Sikato met kono so mismon mangiaawat na kuwarta ed sakey ya Chief of Staff na sakey ya sikat ya Senador. Medyo onlilinew la yan kaso. Komon ta napriso ray nepeg ya napriso tan komon ta ipawil dad Gobierno ray akurakot da pian walay niosar ya pampagaway eskuwelaan ta kaskasian iray ogogaw ed saray probinsyan naapektuan na Bagyon Yolanda. No tongtongey tua mapalpalar itayo ni ran nan-aral nen saman ta malinis tan walay atep da ray eskuwelaan ya nanaralan tayo. Kada ipanengneng da ray eskuwelaan o simbaan ya aderalderal nen Bagyon Yolanda agaylay pangaskasik lalo la rad saray ogogaw ya agaylay seet da kalamor ya manaral anggan nababasa rad oran tan natatalem iray sali ra lalo la no nadedelap iray eskuwelaan ya pan-aaralan da. Onlilinew yan kaso na Scam. Akin kasi et anta agaylay yaman da la ra yan totoo et singa nira narnarasan ya lanang? Dakdakel so totoon maniirap ed sikatayo, anggapoy desenten ayaman da, naglngalin agira mangan, balet sikara angkakabaleg so kaabongan da tan aliwa labat ya sakey no ag pigapigara, tan mararakep iray loganan da, kontodo ra de- amerikana ya singara kagalanggalang ed ereng da balet saray maiirap agilat-gilat kalamor so kawekawes da. No napriso ra yan sikat ya totoo ompan ontakot la ray arom ya manooley ed Gobierno.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.1.152
Date: Friday, February 07, 2014

Message

Wala met so problemak ed kaanakan ko ya melag nin ogaw et wala lad saray ateng ko tan anggan ogogaw kami nin may aguik kinomisan mi rayan taloran sanaagui. Bokbokor to lay mabilay ta inatey la ray duaran agagui to. Inatey so biin agui to nen edad na 13. Sayan ogaw manaayam ed siak tan makalakal. Balet ta nansakit, agto alagpapasay sakit ton cancer ed dala. Say agui ran laki inatey nen masulok to lan 30. Kanian sayan akeraan ya kaanakan ko sikatoy warman ed dalin mi tan warman met si atsik ya datin manaayam ed siak ed Cavite. Say problemak labay ko lan paekalen ta kakolkol ton lanang si ina to tan pigay taon la ran ag mantotongtong. Agmi napaekal ta say ilalastog to sikato konoy nanasikasod kinen amak nen mansasakit la. Say koanko no satan labat so sengegay agmo iyalis dia so impanasikasom ed kinen lakim, normal labat ya asikasoen mo ra ta pinabaleg da ka met. Walay naawat min text nen sakey ya agew ya pibabalian to konoy atsik nen angilakoy kawayan. Say koanko anggan antoy ilako nen atsik anggapoy pibabali to ta miaayam labat diman tan anggapon balot so nitutulong to no panagbayar lay buwis. Kanian say planok anggapoy sangkamaongan no agta ilako mi la man ya dalin tan awiten mi lay atsik ed Cavite. Agko natalosan so onyan klasen anak ya nitepel ton ag pitongtongay ina ton pigay taon tan masiblet ed ina to. No makainagem si atsik kakanayon mi so mangaawit ed doktor imbes ya sikaton anak komon. Sayan dalin sikato labat so kera ed amin ya tawir mi ta saray arom ya papageyan mi ed Balangay so inlako mi la ra nen inatey la may pangamaen kon kasamak mi.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: IP: 72.193.186.233
Remote Name: 71.212.27.83
Date: Friday, February 07, 2014

Message

Salamat na baleg ed paliwawam balet ta siyempri nin ag natalosan na otek kon DILIS. Makapalek ta samay monamon so inpaagew da et nanmaliw ya dilis. Diad melag ya pakatalos ko so kapara na monamon ya inasin ta nanlapod dilis. Hehehehe! Abayag ko lan inbagad Agrarian Office et anggapoy agawaan dad samay kasamak ko. Antam say kuanda lagi so arawi ak tan agko kaokolan so produkto balet lapod tawir kod ateng ko so mabalobalor ed siak. Saya labat so doma ed saray arom ya kasamak mi. Say kuanda so no ekalan ko konoy kasamak ko so bayaran ko. No nayari labat la so agko la paralosan ya balot balet ta antoy antak ey dalosan to ni may kasamak ta agko met nanenengneng ey. Saman laingen so kaanakan kon dili so sakey met ya manlolokod siak ta sikatoy mangaala manaya may produkto ya agto ibabagad siak. Salamat lamet ed inpangebat moy tepet ko balet ta akalmo ak labat na alimangaw ko ya pati si amigak ya MHal so alanlanor ed sayan osayan. Sorry, MHal ta alanor takan binalaw to nen Abogago laingen. Salamat met ed sayan inmebat ed tepet ko ta no bilang ta bagyo ya kuanmo MHal so naalimbosabos so nunot ko ya aliwa labat lan mankangaw. Agay lay kapalaran ko ya no paibangat ak ed paliwawa so siak laingen tan say kaarok so balawen da. Dios ko, Pirdonam layan too ta agto antay ibabaga to odino agko natalosan si ibabaga to. Hehehehe! Ontan labat lay bilay ta walay Bida tan walay Kontrabida ta sikatoy samit na Teleserye ed TV. Salamat ed sikayon amin tan 'the show must go on.' God Bless us All and Happy Weekend!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: PONTAE
Remote Name: 91.141.1.152
Date: Friday, February 07, 2014

Message

No linma ka dia labat ya manpanta tan manbalaw, mas maong niy manbitkel ka la nen say patuloy so pankakasalanan mo tan manlanor ka labat na arom ya toon mankasalanan ed sarayan gagaween mo. Pigay taon mo lan onya. Agkan balot mangooman no agta lalo kan onlalastog. No komon et inosar moy otek mo tan inebatan mon tampol so tepet nen Cresal ta marundunong ka lanti ya agka la nanbalaw, anggapo ya komon ya ebatan dia. Mareen kami dia anggan dogduara kamin maneebatan. Say too no maong so ingkatoo to onebat ed tepet na sakey ya mantetepet tan agto la manbalaw tan maninsultoy kapara ton totoo. Agaylay inkabalabalaw mo. Amayamay so mankakabusol ed sika. MAKAPABAING KA.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Friday, February 07, 2014

Message

Nia so tepet ko ed sika Inciang. ___ Aya'y kasamak mo ya ondaralos ed saya'y dalin mon "sakey dakolap" hehehehe! ... oala so nanpirmaan yon dua ya ... tenancy leasehold ... ya pinirmaan ed arap na juez tan aya'y opicial na MARO, ya mangiyosay na apagan ed kada ani; primiron ani; komadua; pitlo no bilang oala so irrigacion to?


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Friday, February 07, 2014

Message

polyanan takila ya dua komon ya mantalabitab balet say kuanen Inciang: "ipatalos yo pa no antoy land reform". ___ agto ka tetepetan Marya ta agmo anta anggapoy antam canian mikakasi kalamor ed totoon makatalos.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Friday, February 07, 2014

Message

tua tan so kuan mo say otek yon dua alioan otek na monamon otek na dilis. MARO - MUNICIPAL AGRARIAN REFORM OFFICER. insan alioan panbalaw tan so inbagak no ag ingen pangipalioaoa ed sikayon totoo ya no aliwan ... laram ... mangkangao (hallucinating).


From: MHal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 91.141.1.142
Date: Friday, February 07, 2014

Message

Antoy nitulong mod kinen Cresal ed sayan ginawam. Binalaw mo la lanti ya pati siak anggapo met so paliwawam. No say pakanengneng mod laman mon dili et antam ya amin, akin et agmo ipaliwawad sikato. Akin et ibakim nid MARO no anto tay Maron ibabagam. No maong kan inoloan ipaliwawam dia sirin. No agmo met lamlamang nipaliwawa, agka la manbabalaw na kaparam ya too pian agka makapabaing. Pasensya ka la ta say otek mi et otek na monamon.


From: MHal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 91.141.1.142
Date: Friday, February 07, 2014

Message

Abaloan ko asompal lay Bagyon Basayang anta manaya wadia ni tan makmaksil talaga yan dagem.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Friday, February 07, 2014

Message

land reform? agko komon mibabalid dia ta amin ya ibagak nisesengeg ed saya agyo natalosan ya dua nen marya. hehehehe! akin agmo anta, nakarapas, naaplos, nakotikot so labay ton ibaga? panon ka ya didalinan et diad bayag toka lan lolokoen tay kasamak mo - mangkangao - ka ni ya anggad natan. say gawam lakad municipio diad MARO ta tepet mo piano nikongkong ton maong ed olom no antoy nepeg ya gawaen mom pangekal ed satay anak na lasin kasamak mo. no agmo ni natalosan - call me in the morning balet "drop down" manbayar ka.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.27.83
Date: Thursday, February 06, 2014

Message

LAND REFORM: Dakel so balita ed Pilipinas- rice smuggling, pork barrel, BIFF (agko talos to ya)Vhong Navarro tan arom nira ya aga nabilang. Ipatalos yo pay Land Reform ed Pilipinas ed siak no panon to. Walay sakey hectarya ya dalin ya daralosan na kasamak ko. Say iter to labat ed siak ya apag ko so taloran sakon ilik labat la no masuwirti ak tan no arom so duara. Say pakatalos ko ed sayay Land Reform so pabor ed saray kasamak odino lapod sayan oley so manaabuso iray arom ya kasamak ta walay pakauley da. Lagi maong ed saray baleg so hacienda ra ya kaskasian iray domaralos da. Komon no sayan Land Reform so para saramay angkabaleg ya hacienda labat la. Say makapabaing tan makapasnok ak ni ta samay sakey ya kaanakan kod Pilipinas so mangaalay produkto ya agto ipapatanir ed siak ya singano dalin to. Komon no iter ko la balet aliwan amin ta say ibayar kod buwis ey? Anggapoy kuwenta to tan komon no ipatanir tod siak balet ta agto ak babaingan ya gawaen toy labay to ya agto ibabaga. Tawagan ko agto ebatan so tawag ko. Antoy kuanmo ed saya MHal ey? Masiblet ak odino labay ko labat so rispito? Sorry ed pangibagak ed sika ed problimak. Salamat na baleg ed paliwawa. God Bless us All!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.27.83
Date: Thursday, February 06, 2014

Message

ARAL: Nen tinepet nen Korina si Vhong no antoy aral ya naala to ed inkagawa to so say kuanto so say agto mankompiyansa ed anggan siopa ya anggan kaaro to ta aga nanpapara so kakaaro tan say matoor (faithfulness)ed aroan. Inpatua to ya nen saman ya anggad natan so mahilig ya mikaaro ed bibii kanian agay lay baing tod si girlfriend to. Wala manayay gf to kanian aral ed saray amin ya no walay gf/bf so sakey labat la. No agmo labay lay karelasyon mo so poltot mo lay relasyon yo ontan met ed pipiasawa. No agmo labay so asawam so isiyan mo la nen say pateyen mo. Say makapasisinagem say pateyen na sakey ya ateng so anak to. Akin kasi et ontan so nagagawa ed mondo? Maslak ya nasyon so ontan so nagagawaan. Anto kasi so makasengeg? Say nalilinguanan dalay Dios amo odino anggapoy Dios da? Anggan antoy relihiyon odino Dios na too basta walay pananisia to tan takot ton mangaway maoges ed kapara ton too. Komon no manaaroan tayon amin tan manririspitoan tayo na walan pandipirinsiyaan (differences)tayon amin ta piano manliket tayo. No ansakit ed sika so ansakit met ed kapara tayon too. God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.1.192
Date: Tuesday, February 04, 2014

Message

Mailiw ka manaya hehehe. Siak agkon balot pakakailiwan iraman ya totoo ta no sabit ira ed dalanen ko anggapo la ra man ya sabit hehehe. Vhong Navarro: Onlilinew lay kaso dan talo di Cedric Lee tan si Deniece Cornejo. Say abantayan ko niman ed balita akaloob la ra may NBI ed condo unit ya panaayaman nen Deniece. Maguloy statement ton man ya condo ta aliwa manayan sikatoy talagan akarehistron manaayam diman no ag say sakey ya lakin Malaysian ya akabat tod sakey ya party. Nen alooban da may condo unit diman da naantaan ya anggapo met manayay gamit ya aderal. Say anengneng da labat say dala ed sofa kanian samay ipapabayar dad kinen Vhong Navarro ya 1 milyon ompapaway laingen ya extortion. Komon ta ompaway so tuan resulta tan napriso la ray nepeg ya napriso pian napatuaan ya say NBI et anggapoy papaboran da. Death Penalty: Nayarin ipawil day Death Penalty balet ta nakaokolay estrikton imbestigasyon ed saray kaso. No walay Death Penalty ompan nabawasay rape tan pateyan ed sikatayo ya singa samay balon agawa lamet ya pinatey toy asawa to tan anak ton laki. Sobray pangiimon to manaya yan laki ya akasengegay impamatey tod asawa tan anak to. Kaskasian kalamor ira may san-ina. Siguradon agaylay pagbabawi tod sayan ginawa to. Pinapaltog to ra manaya. No siak so sayan laki, sianan ko lay asawak nen say pateyen ko ta anggan antoy iyamot to naalmo ran naalmo. Nalmo ra met la.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.3.57
Date: Monday, February 03, 2014

Message

Ay salamat ta wadia ka langolan kaibak. Nabuas ko la ebatan yya posting mo ta manorasak niy plato insan naogipak met la ta say oras na kakaogip ko inooman ko la. Masakbayak lan onoogip natan.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/Kakaaro
Remote Name: 75.165.22.56
Date: Monday, February 03, 2014

Message

Maganganon onlabas ya tua so panaon ya pati say kalindaryo so mamipat labat lan ipigar no say kalindaryom et taloran bulan ed sakey ya piligo. Saray ogogaw so maples met so ibabaleg da tan sikatayo labat lay onsesentek maslalo ed saray arom ya matatakken ya onkakangaw ira kono ya singa say siak. Siopa kasi onkakangaw? Ompan samay mangibabagan too ta anta ton ibaga. Hehehehe! Ay, Cresal agmo pala pinonoyan man ya too ta sankapannagan ya anggapoy otek to tan inpanotek na monamon. Nanunotan mo ni man iran totoo so manbabaga raya? Anggapo lara tan angganko ta wala larad pasen ya Angibakiyan na Dios ed sikara. Cresal agay ka met la ya agmo nalinguanan so dinmalan ira nen saman. Ilinguan mo la tan pirdonam lara man so nankasalanan ed sika. Pinirdona laran abayag balet ta no arom so nanonotan ko ra ta say tua so nanailiw ko met ira. Hehehe! "Absence makes the heart go fonder/wander." VHONG NAVARRO: Masyadoy inpanbogbog dad sikato ta amayamay ira manaya. Komon no onabig la komon ya tampol ta dakel iray fans to ya manaalagar ed sikato. Say dengel ed samay Lee so malakas kono ed saray polis tan NBI tan nanunotan ko may ibabaga nen Failon Ngayon ya anggapo konoy nakokolong ya mastermind. Komon no omanen dala ya kagagawad Pilipinas tan no nankasalanan so too lalo et amatey so pateyen dala. Labay ko may Death Penalty komon ed Pilipinas balet ta say kaogsan to labat ta saray mairap bilay ya totoo so napripriso anggan anggapoy kasalanan da lapod agira makalay abogado ran mangidipinsa ed sikara. Makapanangnangis so bilay na mairap. Ompatey lad prisoan anggan anggapoy kasalanan to balet ta si mayaman ya malakas ed polis tan NBI tan saray opisiyalis so aga napriso anggan nankasalanan. Say kuwarta to so ipakana to. Komon no naekal layan kagagawad Pilipinas ta piano walay boses na mairap bilay iran totoo ya kaparak. Say kawalaan na control diad Dept. of Justice ya kaokolan ya anggapoy kikilingan dan too, mayaman man odino mairap bilay. Komon no say kaso nen Vhong, Denise tan si Lee et nasumpal la tan ompaway lay tuan nankasalanan tan parusaan daray mankanepegan iran totoo. Bindisisyonan tan tulongan iray Dios komon ya amin tan ompaway lay tuan nankasalanan. JOKE: Nanunotan ko may joke ed arap na korte ya say Huwis et bakil ed Pangasinan. Nantakew na dueg iman so too. Huwis: Anningning mo so duig ya insingir ed LUSIK? TOO: Andi Sinyor. Kanian atalo may too ta agto atalosan so inbaga na Huwis ed sikato. Hehehehe! God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.132.138
Date: Sunday, February 02, 2014

Message

Magangganoy agew, bolan tan taon. Pebrero la lamet tan asingger la langolay Valentine's Day. Kayari Valentines, mablin agew, insan Mothers Day la lamet. Nanagonoyan Christmas la tan Balon taon la lamet. Misalamat itayon lanang ed Diyos ta makmaksil ni laman tayo.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.128.100
Date: Thursday, January 30, 2014

Message

Akalekak ed koanmo ya maong ni ayep ta no pateyen da nayarin ipaapag. Balet say too no pateyen da agda met kanen hehehe. Say koanmo ni saray arom no mamatey iray too ikarga dad drum insan sa sementoen odino inan day gasolina insan da poolan. Wala ni ibantak da labat ed kanal ya singa samay ogaw ya ni-rape da la lanti, pinatey da ni insan da imbantak ed kanal. DEATH PENALTY: Mairap ya desisyonan ya talaga ta wala ra lanti napripriso anggan agda ginawa. VHONG NAVARRO: Sayan artista tan TV host agko ya nababantayan ta agak mahilig ya manbantay na TV. Say babantayan ko labat Balita, MMK, Magpakailanman, Ryzza Mae Show, Wish Ko lang tan saray dokumentaryo. Kaskasian si Vhong Navarro ed impanbugbog da. Singa lomboy so lopa to natan tan pati eleng to inoperaan da ta aderal may pokel. CEDRIC LEE: Sayan too sobra manayay kasil to ed saray pupulis tan NBI. Akin kasi et agda ni ra arestoen et anta sangkanengneng lan malinlinew so ebedensya? Akin balet no mairapbilay so naggaway onya magganggano ray mangaresto? Saman si Deniece Cornejo siguradon kabit nen Cedric ta agda bugbugen si Vhong Navarro na onman la ya ngalngali ra pateyen. Dia nanengneng no sayan kaso et walay pawayan ton marakep tan napriso ra komon ya amin so nambugbug ed sikato tan kasoan da met si Cornejo tan samay atsi nen Cedric Lee. Palurey moy pigapigara ran nambugbog ed sikato tan binalor da manaya leleg dan binugbog. No Si Vhong Nabarro et ambagel ya too siguro ag damayan na ex-wife to tan ompan ag naperdonay GF to. Balet wartan iran akasuporta ed sikato. Mairap yan ginawa dad sikato ta diad pakalikas ko talagan baleg so laban nen Vhong Navarro.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.8.22
Date: Thursday, January 30, 2014

Message

DUEG: Agko manbabasa ray Philippine News ta dakerakel lay walad TV. Ilalako na domaralos anggganko ray dueg da ta natan kono so makina lay panbabaka ra kono. Dinan kasi mabli, say manpabaleg na dueg odino say mablin gasolina ya manpaakar na kuliglig daray domaralos? Kanian ilalako dalaray dueg da odino ipaapag dalara. Kaskasian iray ayep ta no agdala napaninawaan so ilako dala odino pateyen dala tan ipaapag. Agko ni atawayan so karne na dueg odino say kabayo balet ta dengel ko so singa no karne baka kono. Maong ni ayep ta no pateyen da so kanen da nen say too ya pateyen da anta agda kanen. Makapoy ya gawa tan kasalanan balet ta aliwan amin ya mamatey na too so nadudusa. Napripriso labat iray mairap bilay ta anggapoy ibayar dad maong ya abogado odino aliwaran kabat na baley. Dakel met so mairap bilay so napripriso ya anggapoy kasalanan da. Dakel met so nanaimatonan tayo ya mairap bilay so aga nanaitdan na Hustisya kanian siguro agto labay nen Aquino so Death Penalty ed Pilipinas ta kaskasian iray mairap bilay ya totoo. Et no toon birbiren na baley tan mayaman ya dakel so koniksyon to so agda ipriso ta ta say kuwarta to lanti so ipakana to. Say bilay lanti so aliwan perpekto ta dakel so suyok to. Akin, Cresal et dueg so pantotongtongan balet natan say toon mayaman tan mairap so nakar na isip mo. Tonda kala ta ompano naalimbosabos langolay nunot mo. Sian tua! Agka aliston kapakapa kari! Hehehehe! Pasinsiya kayo lad siak. God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.2.76
Date: Wednesday, January 29, 2014

Message

Nanbasaak niman ed Daily Inquirer, say koanda diad Pangasinan mandaiset lay DUEG kono ta masaliw yan karne tan mas masustansya kono nen say baka. Masaliw kono ta gagaween dan pindang tan pigarpigar. Abaloan ko no anto la tay pigapigar ta manaya deep fried ya karne na dueg. On ta walay negosyo ran karne balet panon to no naopot lan amin so Dueg ey? Andebale komon no karnien da basta walay onsalat ya papabalegen da.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.1.183
Date: Tuesday, January 28, 2014

Message

Hehehe makapalek kan tua. Kaparehom sirin may Boss mon agto ka labay ya onarawid sikato kanian say koanto agmo la nakaokolay man-aral na English ta marundunong kala. Ontan met ed sika ibabagam ya antak so man-English. Ompan ibabagam tan lapor sangkaaro ta hehehe. Antam dia makapalek kami nen Winnie ta no maminsan sitaen kami na pulis no kaiba mi may aso mi nen saman insan manae ed karsada et nibanan alingoanan mi angawit na plastik ya pangopkop mi tae ton may aso mi. Say koay pulis agkono nepeg ya idalan dimay aso mi. Igapo mi lay trick mi ya kumbalet agkami makatalos na German. Pitongtongan mi ed satan na English. Say gaweey pulis taynan to kami laingen hehehe. Dia wala ray pulis ya ag makatalos na English balet daiset la natan. Imbangat koy Winnie ed sayan style ko. Say koanko no antam ya walay lingom anggan iner dia , teept mo no kukuliten kay katongtong mo, tepet mo no marunong ya man-english, siguuradon taynan to kan tampol. Balet no nibanad marunong ya man-english et suplado bagaan to kay " Manm-german kayo agkayo maneenglish dia ta wadia kayod Austria koanda.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.8.22
Date: Tuesday, January 28, 2014

Message

Makapalek ka MHal nen inpost mon agmo antay mansalitay English anta marunong ka tan dakel so daegen mon mansulat tan mansalitay English ya pati say siak. Walad nunot mo labat latan tan say self confidence so agamilen mod sarilim ya lanang. Diad trabahok nen saman so walay klase (training class)ed English as a Second Language tan inbagak ed samay Boss ko ya labay koy man-enroll ta dakel ni so aaralen ko lalo lad Grammar balet ta inmelek tan say kuanto so agko kono nakaokolan. Antak ya mantitila angganko ta agto ak labay ya onarawi ed trabahok ta ompano nabontonan siguro kanian agak akapanaral anggad nanretiro ak la. Hehehehehe! Kanian satay panagsalitay English so agmo latan aaboridoen ta basta akblit nala basta natalosan na arom ya totoo ta anggapo met so manbalaw ed sika no ag saray mababalaw ya totoo. Paulian mo lara tan ta dakel met so nabalaw ed sikara. Onlokda rad tagey so ondapo met ed lupa ra lamlamang. Cresal, nanaakar mo lay banawang amo kanian tonda kala ta ompano makalmo kay alimangaw mo. Alisto ka lamet ya kapakapa. Sirin? Hehehe! God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ B.T.
Remote Name: 77.119.128.211
Date: Sunday, January 26, 2014

Message

Kasabsabik langolan nanakarakar. Tua man amoy ibabaga ran no say dapan mo et nankamkampoyo maakar ka kono hehehe. Inmalisak na 9:30 labi akapawilak diay 10:40 labi met. No anggapoy snow eksakton sakey oras labat man ed brisk walking. Nabet ko la langola may lakin kaparak met ya makolin manakar no labi tan kaiba ton lanang so aso to. Nantongtong kamin agano insan kami la inmakar. Makapal natan so snow nen say kalabian tan aliwan masyadon ambetel. Kalabian singa frozen so layag ko balet maimpis so snow. Akin kasi et no kapigan maimpis so snow et sobray betel? EKONG: Balebale komon no si EKONG et ombasil dia pian walay kaebatan moy English Cresal anto? No siak agmoak nailaloan ta talagan agko tan antan salita hahaha. Wala ni kasiy " pag-asak " ya makaaral nitan ya salita? Planok lanti onsempet ed sayan taon tan mananapak na "intensive course" ya English pian kasabik dia et say tongtongan ta lad satan et English. Wala kasiy napanpalistaan ko Cresal? Agmo lilingoanan ya ebatan yan tepet ko.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.8.22
Date: Sunday, January 26, 2014

Message

Agko nangel iman ya balita ya pinatey toy asawa to. Aga nanpapara so asawa lanti kanian say pipiasawa so walad kapalaran itan tan say kuanda ray arom so say pipiasawa so singa sugal ya masaya no manalo tan maermen no natalo. Hehehehe! Walay 'Divorce Law,'lanti ta piano say sanaasawa no aga makapantalosan so man-divorce ira balet ta saray anak no wala bilang so sikaray manirap tan apiktadon maong lalo ed aral da tan ibaleg da. Kaokolan ya say manasawa so mankabat ya maong na ugali tan pamilya tan siguradoen day aroan da antes ya mankasal ira. Say kilalawan so singa nikolabot ya agla nababawi tan say pipiasawa so aliwan singa kakanen ya no ampetang et ilukdam. Kasiyan lay Dios so kamereruwa to may pinatey na asawa to. EKONG: Abasak met iray posting nen Ekong ed STB tan labalabay ko may istoriay bilay to ya pinaekal darad abong ya panaayaman da nen saman tan diad seet tan koli to so akakar ed arom ya nasyon tan say inona ton ginawa so analiw na dalin ya pinaalageyan day abong ya para saray ateng to. Koli, seet, tan ambisyon ed bilay tan say Panangasi tan Tulong na Dios kanian agamoran nen Ekong so inawa tod bilay. Saludo ak ed sikato tan komon no dakel ya kabaleyan tayo so onalig ed kaabigan na inkatoo tan inkabangat to. Si Bakes tan si Bakokol balet so balebale ran nankaaro ta pareho ran malastog tan mababalaw. Balet nen akalmo ray ponti so sengeg na nankolkolan dan dua. Hehehe! Akin kasi et walaray totoon Ginaway Dios ya malalastog tan mababalaw? Sika ka Cresal alibangan mon diad drama so walay kontrabida tan bida ta piano walay samit na istoria. Hehehehe! God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.129.221
Date: Thursday, January 23, 2014

Message

Siguradon abalitaan mo may Pinay ditan ed Las Vegas ya pinatey na asawa ton Pinoy met lapor labay to lan man-divorce ira ta malasilasi manaya may laki. Ag onaboloy may laki kanian nen inulit ton may bii ya imbagay pan-divorce da pinatey to laingen. Makapataktakot man ya agawa ta singa labat amaptey na baboy man ya laki. Say koanto ni nen sinmurender ed pulis no nayari to ni konon uliten ya pateyen, pateyen to kono lamet. Demonyo man ya laki. Natan kaskasian may pinatey ton asawa to ta agda ni nisempet so bangkay to ta mantitipon ni ray kuwarta pian nisempet dad Pilipinas. Makapaermen. Akin kasi et wala ray totoon agda naawat ya agda la ra gabay ya kaiba? No siak may laki mas maong nin aki-divorce laingen nen say napriso.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.132.72
Date: Wednesday, January 22, 2014

Message

Linmaak ya agano ed STB, labalabay koy posting nen Ekong. Onman iray labay kon basaen ta anggapoy laok ton lastog tan panagbalaw. Siopa man kasin too? Aminsan nanpost dia nen ibabagak ya akin kasi et naeelewak no ombangonak. Nen summer iman agawa balet natan andi met la. Ekong, no soiopa ka idayew taka. Siguradok ya maong kan too. Kinasian kay Diyos ed kamaongan mo. Komon ta mandokey kay bilay tan maksil ya lanang so laman mo tan ontan met na pamilyam.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.132.72
Date: Wednesday, January 22, 2014

Message

Taloy agew tan aliwan Taly hehehe. Makakaogipak lan talaga ta nagigilabotak la.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.132.72
Date: Wednesday, January 22, 2014

Message

Pasensya ka la ta aparokey koy posting ko langola. Taly agew mo lagin basaen hehehe.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.132.72
Date: Wednesday, January 22, 2014

Message

Nanpost ak labat ed FB ko na bible verse insanak la lawari naogip balet ta atakiling taka Cresal. Kanian mangistoryaak na nipaakar ed nilak karoman na kabuasan. Linmaak ed magistrate ta walay in-renewk ya importanten papeles. Sanlabin tayaketek dia nen sakey ya labi tan natan labat tinmonda. Inakar ko labat so city pian makaehersisyoak tan makasungapak na tariwan dagem ta diad loob na abong lanti et puro heater kanian anggapoy tariwan dagem ya nasungap. 25 minutes met labat one way tan 25 minutes labat mamapawil balet ta masiglat ya akar. Say dinalan ko samay short cut ya mamaonlad city. 250 ya balitang imay takayan ya mamaleksab. Nen asompalak ed magistrate medyo naakar-akarak ni daiset ed city insanak la sinmempet diad ayaman ko. Samay 250 ya balitang na konkreton takayan so dinalan ko lamet. 3 minuto met labat anggad tagey. Lapor pigay taon ko lan ag diman ondadalan, nitay lasi ta agaylay sakit na bikking ko natan. Ansakit manaya no mamakalab la. Balet inagew-agewak ya manbri-brisk walking ag ansakit so bikking ko. Nabuas pawilen ko man ya takayan. Onleksabak tan onkalabak la lamet diman. Antak ya maong man ya ehersiysyo ed puso. KAARO: Samay kaarok ya masolok lan 30 taon anggad natan agnin balot angoman. Nen siak so walad sobran kairapan nen angkekelag ni ray anako no walay laen ko kasabik wala ray kakanen ed lamesaan mi ya intilak to. Walay pising, tinapay, belas tan walay daiset ya kuwarta. Sayan kaarok nen nan-abroad so asawa to ed Italy nen walay pigay taon tod abroad ngalngalin agto la sempetey pamilya to. Say kaarok angkekelag ni ray anak to ed saman balet ta walay melag ya dress shop to kanian walay anapan to. Manpapawit met may asawa to balet ta daiset. Diad seet to apansompal to ray anak ton amin (5) ed kolehiyo. Anggan wala lay pamilya da ra may taloran anak to iikdan da ni ina ray kuwarta anggan ag mikekerew. Sayan amigak manager ed lending office natan kanian ag met maniirap ed bilay. Samay asawa to wala lay balon pamilya to ed Italy balet kada onsesempet ed Pilipinas papasyaren toy datin pamilya to tan dakdakel kono so paabet to. Say koanto may kaarok sinmabi kono nen Sabado ya nanlapor Italy balet kaimbuasan na Simba linma lad Pampanga. Tagad man iray ateng to tan ompan tagad man so biin kaiba to natan ya akabat to met ed Italy. Say koanto may kaarok onya manaya no niloko kay asawam, anggapo lan balot so panggustom koanto. Singa la ra labat kono sangkaaro tan ag ira manaakdol kada onsesempet. Say kaakdol to kono saray apo ra. Sayan kaarok sangkaiba kami dati ed trabaho tan katrabahoan mi met may asawa to kanian sangkakaaro kamin talo. Sangkaaro kamin anggad natan yan amigak. "Sa hirap at ginhawa magkasama parin at kahit anong mangyari, walang iwanan." That's what friends are for kono ed English hehehe.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/Kakaaro
Remote Name: 71.212.8.22
Date: Wednesday, January 22, 2014

Message

BAKES tan BAKOKOL: No maminsan so nanunotan koy istoria nen Bakes tan si Bakokol tan say inpankaaro dan dua. Diad pikakaaro so importante lanti so oksoy tan matoor ya panangaro. Kaokolan ya say pikaaroan mo say toon napanpiyaan mo tan napangibagaan moy sikritoy bilay mo tan problimam tan onta to met. Nankakapiga so klasi na kaaro. Wala may matoor ya kaaro ya anggan diad kairapan so agto ka taynanan balet ta wala met so kaaro ya kabat to ka labat no walay naala tod sika tan napaninawaan to ka tan taynanan to ka no wala kalad kairapan. Komon no pilien tayon maong so toon pikaaroan tayo ta walay kaaro ya manderal ed sika. Samay kuanda, "Your friends are your worst enemies." "Tell me who your friends are and I will tell you who you are." Grabe manaya Cresal! God Bless us All!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.8.22
Date: Wednesday, January 22, 2014

Message

WEATHER: Ambetel met dia ed sikami kanian dakel so maniinagem. Mansalatsalat so panaon. Say pikakasik say aga onbagyo tan onyegyeg. Kaokolan ya manawit na payong met ya lanang ta aga nibaga no biglan onoran tan mankawes na makapal no ompaway tayod abong. Saray arom ya pasen so below zero so betel ed sikara tan makapal so snow. Panon da kasi ray totoon onpaway ya onlad trabaho ra no masyadoy betel? Maong tayo lan matatakken ta wala tayo labat ed abong ya mangan tan manogip. Hehehehe! Makapoy met ed laman mo, Cresal no ontan so gawaen daray retirees ya agira manehersisyo. Kaokolan so ongalaw met ira tan mantrabaho ed abong ta aga naopot so gawaen ed loob na abong- manpesak, manluto, manlinis, mansalog na tanaman, manwalwal na closets ta piano walay ipakerew ed Goodwill tan arom iran Thrift Shops. Mas dakel so gawad abong nen say mantrabaho ed opisina. Say kaabigan na retiro la balet ta dakel so oras mo ya para sika tan agka mioosilan ed oras ta sarilim so oras mo. Agkala onogip na masakbay ta agka la onbangon na masakbay met lanti. Gawaen moy labay mo tan anggapoy mibali ed sika ya Boss mo ta Boss moy sarilim. Insan say kaabigan na retired ta walay pension mo ya agka mantrabaho para say arom no agsay mantrabaho kad para sarilim. Hehehehe! Ay bilay wala met manayay anggaan na panagtrabaho tan anggan anton gagawaen. Pisalamatan ya amin ed Dios ta agamoran so panretiro tan komon ontan met na amin tayo. Say lanang ya pikakasi labat say dokey na bilay tan kasil na laman. Bendisyonan tayo Dios ya amin.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.129.74
Date: Sunday, January 19, 2014

Message

OSANG: Anonotan koy Osang lamet. Si Osang maksil so loob to. Agto ambaing so mikontest tan mangansion ed agaylay karakel ya totoo. Tan maong met ya man- English. Saramay manbabalaw ompan mangiwgiw so pati tae ra no onsegep irad stage ya mangansion hehehe. Anonotan koy sakey ya preacher ya nangel kod radyo. Say koanto wala ray totoon no tawagen mo ran mantestimony agaylay baing dan onlad arap na karaklan balet no diad tsismisan agira ambaing ya mantsimis koanto may Pastor. Kanian siak no walay labay kon i-share ed simbaan ya antak ya makpakasil na loob na sakey ya too, mantetestimony ak. PANAON: Kumusta lay panaon ditan ed sikayo natan Cresal? Diad sikami anggapoy snow balet nen imbeneg iran simba agaylay betel. Natan balet aliwan masyado. Niman nen manaakar-akarak nangel ko ray manok ya atap manoni la ra. Say anta ra amo Spring la hehehe. Labay ko met no nasompal lay Winter ta pian maliwawa la. Natan 4:30 labat na ngarem ambilonget la kanian say gagaween ko anggan agaylay betel tan maragem manaakarak na sakey oras pian arawiak ed depression ta no agmo ya gaween say kasompalan mo ondokol ka lan ondokol ta makapaogip no ambetel tan ambilonget. Kanian kada winter dakel so ontataba ta diad karorokol ta makapangiras lanti panaon no winter.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.129.74
Date: Sunday, January 19, 2014

Message

Diad 24 Oras no manbabalita ray nipaakar ed panaon so Tagalog so oosaren da tan ontan met TV Patrol balet no maminsan wala ray salet ton English ta anggapo lagi so talos to ed Tagalog. Anawet talagay olo da ray arom na nadedelap tan nababagyo kanyan dakel iray inaatey ed Bagyon Yolanda tan natan la lamet wala ra langolay inaatey ed bagyon Agaton. Saramay arom ya inaatey ed bagyon Yolanda nen kapigan da ni ra labat niponpon iramay akeraan. Makapaermen man ya tuan agawa ta abulokbulok la ra tan sabien iray oran tan agew dimad anginan da. Say agda alisan na arom ed kaabongan da no walay bagyo tan delap ta saray gamit dad kaabongan da. Balet no siak so warman ed saman ya lugar taynanan ko la ray gamit ko ta say gamit nasalatan balet say bilay so ag lan balot nipawil.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/Kakaaro
Remote Name: 75.165.29.158
Date: Sunday, January 19, 2014

Message

WEATHER BUREAU: Saludo ak ed saray mantratrabaho ed Pagasa ed koli ran manbalita ed say panahon ed Pilipinas lalo no walay onsabin Bagyo odino Delap tan arom niran Kalamidad. Say balita ra komon so isalita rad Tagalog odino Pilipino ta piano maslak ya totoo lalo lad saray taga baryo tan saramay aga makatalos na English et natalosan da. Sikato tay pateyan na totoo so agda pakatalos ed salitan oosaren dad balita. Ibalita ra komon ed samay salitan kabat dala ya singa Tsunami ta piano mabatibatik ira. Komon no saray arom ya Pilipino so ononor irad paskil na baley tan saray manooley ya agda osaren so awet na olo ra. No say kuanda so onalis larad kaabongan da ta walay onsabin delap tan bagyo so ononor ira tan onla rad pasen ya kisalbaan na saray pamilya ra. Agira mantatarong no abasa lara ta mairap iran isalba no walarad kagipitan la. Kanian dakel so inaatey ed sikara ed awet na olo tan kanunotan ya, "akauley lay Vicenten Napmeg." Hehehehe! Masyadoy ermen ko ed inkagawa ed saramay inateyan ya pamilya tan komon no angiter na aral iman ed sikatayon amin. Komon no walay self-discipline na arom ya Pilipino diad pankaabigan na intiron Pilipinas. Kumusta lan amin yo!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 75.165.29.158
Date: Sunday, January 19, 2014

Message

KAPAMILYA: Malikeliket ak no walaray Pilipino ya mangiter na kagalangan na Pilipinas ya singa si Osang, Manny Pacquiao, Donaire tan arom nira. Si Osang ya sakey ya caregiver ya kuanmo so angitandoro na kagalangan na Pilipinas ya anggan balita ya kurakot iray arom ya opisyalis ed sikatayo. Aga nepeg ya ibaing itay trabahon Caregiver ta malinis ya aliwan makapoy ya singa panagtakew. Saray nurses tan saray doctors so Caregivers met ira ta mansisirbi rad saray totoo. Sikatayo ran linmad biek taew ya mantrabaho so amin tayo et OFWs ta mansisirbi tayo met ed arom ya totoo ed arom ya nasyon. Say nepeg ya ibaing ya anapan say manloko tan mantakew ed saray kaparan totoo. Anggan anton trabaho so gawaen na too basta anggapoy naparalisan ton arom tan malinis so kosinsiya tan nikinon tod pamilya to ya pinespes ed linget to so pansostoni tod sikara. BALAW: Satay balaw so aga naandi ed saray arom ya totoo lalod saray arom ya Pilipino singa kuanmo ya panbabalaw dad si Osang. Anggapo met ni too ya anggapoy nabalaw ed sikato no agsi Perfecto tan si Perfecta labat angganko. Hehehehe! "Never judge a book by its cover." Balabalawen day Osang balet natan ey balawen da ni kasi et say kapalaran to et maong nen saramay manbabalaw ed sikato? Anunotan ko may bangat nen nanay kod sikamin sanaagi ya, "agkayo manbabalaw odino manloloko na kapara yon totoo. Maong nitay sikayoy lokoen da nen say sikayo so manloko." "Do unto others what others do unto you." God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.133.26
Date: Saturday, January 18, 2014

Message

Agka mapaga no agmo naarap so manpost diad UMB ta aliwan pasootan diay panag-post. Manpost ka labat no talagan walay oras mo. Antak ya man wala kad FB tan ontan met nen Fdg ta nanenengneng ta kayon online. Siak met inagew-agewak ya manlolokas na FB ko balet ta manbabasaak nipaakar ed " health " tan balibalitad interon mundo tan diaak la ondedengel na music ed You Tube ontan met na preaching da ray pastor. Maong sirin no nalmom iray aanapen mon kakanayon mo tan kakaarom. Siak balet matalag ko ran naalmoy totoon pirawat kon naalmo ed FB. Atan lagi ta no bii bilang so anapen ko ompan nansalat lay apelyido to. No laki met mairap iran naalmo lalo la no walay kakkaasawaan da ta karaklan ed FB account na san-asawa et akangaran ed bii o laki. Kasbsabik nin nanakar-akar langola. Sakey oras ya lanang so akar ko anggan agaylay dagem tan betel. Sasamboten koy manakar leleg ya maksil ni ray pueg ko. OSANG - X- FACTOR: Mapalpalar yan sakey ya kabaleyan tayo ta sikatoy analo anggan 47 taon to la. Agda ninengneng ed itsura no agta diad dakep na boses to. MABABALAW: Karaklan ya talagad saray Pinoy bii man o laki so mababalaw ira. Abasak may balita ed Daily Inquirer nipaakar ed impanbalaw dad kinen OSANG nen diman ni kono mikokontest ed Pilipinas ta say koanda kono Uy Baboy! leksab kad tan ta ompan nadinggay tay stage koanda kono. Makapabaing so onya ran klasen totoo. Maong ni sirin ed Israel ta anggapoy onman ya balita no agta agaylay karakel konoy angiboto ed sikato anggan mismo ran Israeli. Natan anto kasi koanda ra man ya mababalaw? Angangko agaylay pakakaibeg da ta palurey moy bagaan day BABOY so sakey ya kabaleyan dan mismo. Sakey ni, si Osang balbaleg kono so nitutulong to ed pamilya to ed trabaho ton Caregiver ta sikatoy breadwinner da. Saya man so balbalawen dan trabahok dia hehehe. Dia anggan Caregiver ka baleg so suweldom tan maaro tan marespeto ray pantratrabahoan dia. Komon ta mangoman la ray totoo ed panagbalaw da ta makapabaing so onyan ugali. Happy Weekend la sirin tan Good night. Kakaogip la langola. Singaak la langola inggaton ya barang naani.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal, Fdg/ Kakaaro
Remote Name: 75.165.29.158
Date: Saturday, January 18, 2014

Message

Abayag ya agko alimeng so manpost diad umb ta naarap koy fb tan karakel manayay kanayon tan kabat ko ya abayag ko laran aanapen tan nalmok irad fb. Makapaliket manaya so mitoyaw ed kakaaro, kamaistraan tan kakanayon kon nalmok ya agko ra akatongtong ya walay masolok lan 60 years. Masyadoy liket ko ya maong tan alibangan koy manpost dia balet anggan kapigan so agtaka taynanan ya bokor mo MHal. Agka mapaga fdg ta ibaan koy MHal diad abong yo kanian enjoy mo lay panbakasyon yo nen asawam. SAKIT: Say sakey met ya makasengeg na agko akapanpost dian abayag lapod ta nansakitak na Flu ya abayag tan onaabigak met la. Say pansasalat na klima so pansasakitan ko tan manokokak ni anggan natan. Samay kapinsan kod California so pinawitan to ak na calamansi tan lemon tan akatulong man ed siak. Ontan labat la ta say sakit so kaiba na itatakken tan ibabaleg na saray ogogaw. Apanateng met iramay apok tan saray ateng da. Natan so onaabig met lara. Andebale no onya labat iran sakit ya aliwan sakit ya terminal. No terminal so sakit na too so naala met ed dasal so iyabig to ta anggan ibagay doctor ya ompatey lay too no aga Iyaboloy na Dios so onabig ed sakit to tan panmilagroan na Dios. Say dasal tan pananisia ed Dios so importante ed bilay na too. Diad Tulong na Dios tan tulong na tood sarili to so anggapoy aga nayari. "God Helps those who help themselves." Happy Weekend All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Fdg/Cresal
Remote Name: 77.119.133.211
Date: Thursday, January 09, 2014

Message

Agaylay irap na mansakit na cancer ta say katulangan ko a- diagnose na cancer ed uterus tan ovary. Naantaan da nen 2004 ya walay cancer to. Agaylay ermen min amin lalo lay asawak ta inagew-agew ton papasyaren so ina to anggan antoy kesaw to pasyaren to nin pasyaren tan kaiba toak ya lanang. Pawil-pawil ed ospital so katulangan ko tan apoklis ya amimpiga ed sayan sakit to. Nen agla awatey laman toy tambal intonda da lay chemotherapy to. Pigay bolan ton bed-ridden tan anggan walay 2 nurse ya manaasikasod sikato ya saletan dan oonlan inagew-agew, wala ni caregiver to tan warmanak met ya agew labi nanlapo lad ingkapoy to. Akaonan intaey so asawak nen si ina to. 2008 nen inatey so ina to tan say asawak balet 2006 kanian sobray ermen ko ta agaylay panangaro dan sanina ed siak tan ontan met na duaran ayrok tan babayaw ko. Kaskasian moy toon mansasakit na cancer ta no antoy kasil ton mangan nen anggapo ni sakit to nen mansasakit la agto lan balot labay iraramay paborito to ran kakanen. Uta lan uta may katulangan ko nen mansasakit la. Agko nalingoanan nen Nov.1,2006 say kaonto ilotoan moak pay turkey schnitzel anako koanto. Inlotoan ko balet ta melag labat so inakan to. Nanlapo lad agla makapangan puro danom labat la tan tsa so iinumen to. Apat bolan ton onman labat anggad inalay Diyos nen Feb.1,2008. Kanian diad sayan Feb.1,2014 anem taon to lan andi diad mondo. Agkon balot nalingoanay panangaro tod siak yan impasen kon inak met la.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Fdg/Cresal
Remote Name: 77.119.133.211
Date: Thursday, January 09, 2014

Message

Akalekak ed sayay HNY ta kalabian walay ka chat kon kaarok ed FB et onyay inyebat to. In greet koy Happy New Year, say koanton inmebat HNY too. Diman ko naantaan ya in greet toak met manaya hehehe. Kaskasian ya tua ray totoon na da diagnose ed cancer. Nen nanpa BMD-Bone Mass Density, Mammography tan nanpa check+up ak ed Genecologist ko panangasi Diyos maong met ya amin so resulta. Dimad OB/GYN tan Mammography so ansakit talagay check-up balet ta nepeg ya itepel pian naantaan ya amin so nagagawad laman lalo la rad sikamin bibii. Nen aleen ko lay resulta nen ngarem, say koandad siak diman ed information walay sakey ya pasyenten walay cancer to ed uterus balet ta 70 taon to la. Say colonoscopyk diad October komasamplon taon met la nanlapod nanpa-colonoscopy ak. Manpa colonoscopy ak la lamet ed sayan arapey Ocotobre. Ansakit met yan check-up balet nepeg tayon itepel pian namonitor so kipapasen na pait tayo. Agaylay pisasalamat kod Diyos ta amin da rayan check-up et nae-enjoy ko dia ta maong so health care system da tan basta walay health insurance mo sikay onsawan manpa-check-up tan sika ni so sulatay doktor mo. Sarayan check-up no dimad sikatayo balbaleg so bayaran tayo. Maong labat no makuwarta ka. Panon balet no ultimon kanen mo et ngalngalin agmo ni nasaliw. Misalamat itayod Diyos ta wadia itayod nasyon ya maong so health care tan idasal tayo ray totoon wala ray liliknaen ya singa saray CANCER tan arom ni ran sakisakit. Inagew-agew kon idadasal iray totoon mansasakit anggan agko ra kabat. HAPPY NEW YEAR lamet ed sikayon amin. Salamat met Fdg ta nanpost ka lamet. Ipila tayon lanang iray totoon mansasakit lalo ray walay cancer da ta kaskasian iran talaga lalo la ray mansasakit dimad sikatayo.


From: Fdg
Town_City:
Email:
To: mhal/ cresal
Remote Name: 24.4.43.167
Date: Wednesday, January 08, 2014

Message

HNY....ambetel natan ya tua tan mainomay so makainagem..cresal, manpaabig kala pian walay iba nen mhal ta magano lay pampasyal ko lalamet..linma ak met ed hospital ya nanpa check up....amay pres. na fil am org. ya sinmoblay ed siak nen asompal so tirminok so walay cancer to stage 4..anggapoy nalilikna to angga ed sinmakit so eges to tan diman da naantaan..amay kaiskuwela nen baket ko onta met balet agni kinmayat tan amay kabat ko met dia balet asipor ta nanpa check up..agak kontinto ed lab test dala, sirit, tai, physical exam kanyan linma ak ya nanpa colonoscopy..malikeliket ak ta normal tan healthy so pait ko...10 yrs. lamet so next screening...apagaan ak ta malikliksi Iran totoo ogaw ni ra tan bigla lan walay tanning na bilay da...apagpag lay buek da ed pan chemotherapy da....antis ak ya naogip nanonotan kora tan idadasal ko ran ondokey niy bilay da ta maong Iran totoo....


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.128.113
Date: Wednesday, January 08, 2014

Message

Salamat amiga ta nanpost ka. Antak ya ag moak taynan dia. anonotan ko winter met manayad tan ed sikayo kanian ompan makakainagem ka langola. Basta siak agak ontondan manpost dia leleg ya wala yan website tan ag taka met taynan. Manpaabig ka sirin. siak balet anggan antoy betel manaakar-akarak anggan labi. Awey ya no akin et labalabay koy manakar-akar no labi lalo la no onyan winter.Atan lagi ta mareen no labi tan medyo ambilonget . Nayarian kon pitongtongay laman kon dili ta anggapoy makanengneng ed siak hehehe.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.20.219
Date: Tuesday, January 07, 2014

Message

Abayag lan agko akapanpost ta makakainagemak. Walay trangkasok tan manokok ya maong kanian linma ak ed doctor natan. Komon no onabig ak la ta piano walay kaebatan mo. Anggan kapigan ao agtaka taynanan no ag walay makasengeg. Happy New Year to Everyoneand GOd Bless!


From: MHal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.119.133.227
Date: Sunday, January 05, 2014

Message

Kolaan da la ra may pigaran kaestoryaan dia? Atelek ira amo ed bebentarol hehehe. Odino naksawan ni ra ed impanprepara day kakanen ed Balon Taon? Kada laen kon wall na ka fb ya kabaleyan tayo, akaporonggadoy kakanen ya anggad prutas. Dia balet ed kolaan ko aliwan uso la tay dakdakel ya " handa " ta sarayan kakanen lalo la ray prutas et inagew-agew mo met ya kakanen. Sakey ni no manpreparaak bilang na sakey lamesaan ya kakanen, siopay pakanen ko ey? Kaskasian iran biktimay Yolanda ya anggad natan ta sara may impapagawa ran tempory ya panayaman da et 8.64 suare meters labat manaya. Panon to kasi no say anak mo et samplora? Seksekan ya sigurado. Delikado yan sitwasyon.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.129.108
Date: Saturday, January 04, 2014

Message

No tuan say paputok et mangiter na suwerte, akin et dakdakel ni mairap bilay ed sikatayon anggad natan? No manpalayas na mauges ya espirito so makmaksil iran paputok, diman ira sirin manpaputok ed loob na kaabongan da pian ombatik ya amin irayan mauges ya espiriton mangiiter na kamalasan ed bilay da. Siguro agaylay pannlikliket na Dyablo ed sayan gagaweey totoo ta wala ray napupututay gamet tan saray arom ni taklay. Kaskasian iray naririsgo ed sayan selebrasyon na Balon Taon. Atan komon ta nanenengneng day resultay gagaweey arom ya totoo tan sengeg na kareresgoan da, komon diad ontombok ya Balon Taon agda la aaligen ta anggan antoy panalwar mo no abuek ka odino onsabiy malas mo talagan naresgo ka. Maermen so Balon Taon da ray aresgon totoo. Tan akin iray walay paltog et manpaputok iray paltog da no onyan Balon Taon? Sikato yay irap na wala ray paltog ta anggatel so kalimaan da. Anto kasi no say pamilya day nakenay arom ya manpapaputok na paltog? Siguro maermen met ira. Agkon balot labay so onsempet ed sarayan selebrasyon ta mairap la. Ay bilayyyyyy.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.129.197
Date: Friday, January 03, 2014

Message

Agaylay pakakaliket ko ed ibabalita nen Tes ya say apo ta kono et walora lay ngipen to. Nen inmalis ira dia apatira lay ngipen to. Birthday to karoman. Naaroman la lamet konoy talent to. Anta to lay manpinsiw tan malabir la balet ta agda natalosay arom ya ibabaga to hehehe. Say tawag tod bai to Lola Nana kono tan no wala rad paway oniimis ed saray totoo anggan agto kono ra kabat. Maliket ya ogaw talagay Paul. Masibay prutas, pisipising tan sira. Labalabay to konoy bangus. Makapalikliket talagay walay apo. February ni so isempet dan san-ina. Kumusta la ray apom Cresal? Antak ya agaylay liket mo met. Happy New Year lamet.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal / Fdg/ B. T./ Noel / Kakaaro
Remote Name: 91.141.3.17
Date: Wednesday, January 01, 2014

Message

MALIKET YA BALON TAON ED SIKAYON AMIN KAKAARO. Misalamat itayod Diyos ta wadia itayo nin mabilabilay!!!!! Fireworks: Kalabian dakel met so nanpaputok na fireworks dia balet ta aliwan singa dimad sikatayon anggan anggapoy dakel ya kuwarta basta onsasabi yan selebrasyon talagan mangastos iran pinasya. Mararakep ya tua ra may atagtaragey so batik da insan ira omputok. Diad beneg na building na ayaman ko so makmaksil iray pinaputok da. Binmantayak ed bintana diad kuwartok tan natay kabuasan tinmandagak ya ninengneng ko no wala ray basura, anggapo met. Desiplinado ray manpapaputok dia. Dimad sikatayo karaklan ed saray manpapaputok anggapoy desiplina ra. Nanbasaak natan ed Daily Inquirer na balita say koan na EcoWaste Coalition tonetoneladay basura ed saray Fireworks, Firecrackers tan saray nanakanay totoo tan ontan met na nambabangil ya basura. NEW YEARS RESOLUTION: No say New Year's Resolution komon na totoo ed sikatayo et say kalinisan tan agda ibabantak so baura dan anggan iner, siguradon marakep tan malinis so kaliberliber lalo lad Metro Manila. Anggad ag agamiley desiplinad kalinisan talagan ambanget ed Manila kanian no anggapoy importanten laen ko agko labay so onlad Manilan talaga. Sanaey so antay arom ya totoo ed panliket da. Makapanliket ka kasi Cresal no kabangon moy kabuasan na balon taon et puro basuray nanenggneng mo? Ay bilay!!!!!Mangoman la ra komon so totoo pian maliket so liknaan anggan iner so laen tayo. No diad kolaan tayo ra et antay totooy manlinis, akin balet dimad sikatayo et karaklan et DUGYOT? Aliwan amin met balet ta mas dakel so DUGYOT. Sige pala ta ni makakapasnokak langola et anta say koanko et agak la manpasnok ya balot hehehe. HAPPY NEW YEAR lamet ed sikayon amin kakaaro. Maksil itayon lanang komon tan arawi ed antokaman ya sakisakit tan mandokey niy bilay tayo.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.0.174
Date: Monday, December 30, 2013

Message

Kapigan kasin tua onoran na kuwarta? Say irap no puro coins hehehe. DOH: Say koan na DOH mas grabe konoy karakel na pasyente nata ed sayan balon taon ta natan ni labat et dakel la ray biktimay paputok. Mas maong nin siansia nen saman lalo lad baryo ta say papatanolen da et taltagan , batya tan planggana tan samay tubong ya ininay pitorolyo. Nanengneng tayo no pigan laso o liboy biktimay paputok nabuas na labi. Wala ray balon paputok natan ya singa di Yolanda tan si Napoles. Makapataktakot ya tuay Balon Taon ed sikatayo. Agkon balot labay so onsempet diman ed onyaran selebrasyon ta diman labat ed kaabay ko et singa bomba so papuputuken to. Sayang so kuwarta na totoo. Akin et say koanda et manpalayas konoy demonyo irayan makarisgo? No tuan walay evil spirit ed kaabongan da, mas maong ni mandasal ira pian ag panayamay demonyoy kaabongan da.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Noel/ Kakaaro
Remote Name: 75.165.25.71
Date: Monday, December 30, 2013

Message

Say pananisia lanti na maslak ya totoo ed Pilipinas so say masyadon ingal no Balon Taon so manpaalis na Dimalas ed bilay na arom ya totoo ed inbeneg ya taon. Balet ta masyado so panagosar day bibintarol(fireworks)ya makarisgo ed arom ya totoo tan makadistorbo so masyadon ingal. Nen saman nen linma kamin amin ya sanaagi tan saray pamilya mi ed Pilipinas ta Golden Anniversary na ateng mi so abanakan mi so Christmas anggad Balon Taon. Say paputok ed Manila so pinasya tan say asewek so onloloob ed anggad abong tan ngalngali agak makaingas. Pinasya tan pati saray aso so agay lay takot da. Nen saman nen ogaw kami ni so say palanggana, batya, kaldiro, tan taltagan so patalangatangen mi tan agay liket met laray ogogaw ya aliwan singa natan ya dakel lay bibintarol tan agay lay bili. Kanian masyadoy irap na bilay na arom ya totoo ed Pilipinas ta anta isasaliw na belas so isaliw da ni na bibintarol ya pakarisgoan da. Antoy dimalas ya papaarayeyan da kasi? Tua so kuanmo MHal ya basta anggapoy gagawaen mon mauges ed kaparam ya totoo so anggapoy nepeg mon sibuaken no kada Balon Taon. No mangitanem kay maong ya botel so maong so anien mo tan no antoy anengneng mo ed ateng mo sikatoy aligen mo ed kamaongan na ugali. Say maong ya ugali so agla nepeg ya ibangat no agsay no antoy nanengneng tayod saray ateng tato sikatoy aligen tayon anak. "Monkey see, monkey do." BALON TAON: Diad Balon Taon ya arapen so misalamat tayo ed Dios ed amin ya Grasya ya Inter ed sikatayo tan ontan pa komon ed sayan arapen ya Balon Taon. Idadasal ko ya amin tayo tan saray pamilya tayo so maksil so laman tan andokey so bilay tan liket ya aga nasabsabaan. Ipipikasik met ya onoran na kuwarta ta piano anggapo lay mairap bilay tan ontonda lay takewan tan korakotan na saray arom ya totoo. Hehehehe! Magalaw ka Cresal! Impossibli amo tan so ibabagam. Happy, Healthy and Prosperous New Year to Everyone! God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.129.19
Date: Friday, December 27, 2013

Message

Say koanda no ag kono nitepel so anggapoy ingal no Balon Taon pakalangakangen iray kaldero, kaserola, batya tan arom niran napatanol. Akin kasi et labay na totooy maingalya lanang? Siak kanyan agaylay liket kon akaonla diad kolaan ko ta sinmawaak lad ingal ed sikatayo. Saray kagkaabay mo no manpatugtog iray stereo da interon baranggay amo so makangel. No onsesempetak ed abong kod sikatayo walay kaabay kon makapateltelek so stereo to ya agkalan balot makapanpatugtog la labay mon music ta say labay to amo samay papatugtogen toy dengeley amin ya too. Onolagan kad jeep ngalngalin agmo narengel so driver no mansingil la. Ontan met ed bus ya wala niy telebisyon o stereo met ya makmaksil. Dia no akalogan kad bus makalkalnay panagpatugtog da kanyan no arawi laen mo et labay moy onogip makaogip ka tan mankogip ka ni hehehe.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.132.179
Date: Friday, December 27, 2013

Message

Preparado la ray doktor kono ed saray ospital diman ed sikatayo ed arapen ya balon taon. Wartan met laray nambabangil ya instrumento ra no walaray aputokay makmaksil iran paputok ya singa say Yolanda tan Goodbye Philippines hehehe. Agkon balot natalosan yan klasen tradisyon ed sikatayo. Amayamay so napuputukan, napupututay gamet o anto ran partey laman da balet talagan dakel nin siansiay ag naderya. Say koanda sarayan paputok kono so pamataboy na kamalasan. Say antak mamalasey sakey ya too ta sikatoy mangiiter na kamalasan to. No walay pananisia tayod Diyos tan anggapoy gagaween tayon mauges ed kapara tayon too, anggapoy kamalasan ya onsabi. Basta say maong ya gaween so manggawa itayoy kamaongan tan lanang tayon nonoten ya no antoy ginawa tayod kapara tayon too so walay bales to. No kamaongan so ginawa tayo, maong met so anien tayo balet no mauges so ginawa tayo,mauges met so anien tayo.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.2.249
Date: Thursday, December 26, 2013

Message

Mainomay ya tuay bilay nen saman ed barrio ta saray totoo et mantutulungan ed saray trabaho da. GAMAL: Abayag la yan salitan agko nangel. Tan saman so sakbat na abong talagan balebalen nengnengen. Singa anggpo la ra man amo so onman ta karaklan lad abong natan et sementadoy lusek. Permanente lan talaga. CHRISTMAS: Makakaliketak ta linmadiay Winnie ed ayaman ko kanyan walay kaibak ya angan. Inmalis met la niman na ngarem. Si Tes met tan si Paul masyadoy liket dad Pilipinas. Asingger lay birthday to. Insaliwan nen Tes na " walker " to kanian sobray liket to ta singa met la manaaakar . Walora la konoy ngipen to tan maong yan ogaw ta anggan manpapatuboy ngipen et ag napepetang tan aliwan makulit. Saray arom ya ogogaw no manpapatubo ray nmgipen da napetang ira. Agaylay asikaso nen Tes ed anak to. Atan lagi ta bokbokor ton anak tan abayag dan inalagar. Kumsta lay Christmas yo na pamilyam? Siguradon agaylay liket da ray apom tan ontan met na ateng da tan sikayon sanasawa. Balon taon lamet so alagaren tayo. NOEL: Linmetaw la langola hahaha. Merry Christmas met ed sika tan say pamilyam.


From: Noel
Town_City:
Email:
To: ALL
Remote Name: 114.108.214.119
Date: Tuesday, December 24, 2013

Message

MERRY CHRISTMAS!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.21.244
Date: Tuesday, December 24, 2013

Message

Masmainomay so bilay nen saman nen ogogaw tayo ni ta dakel so kakanen ta makokoli ray atateng ya mantaman, manayep tan manlalako na anto kaman ya nilako rad tindaan. Dakel met so manok, ayayep tan say pagey so dakerakel. Manlako niray ateng mi na pagey nen saman tan amin lawarin pamilya so walay balbaleg ya kamalir da ya say pagey no ilosbo ra so anggad toktok na atep. Monil- monil iray ponti tan arom ya prutas. Mainomay na saray arom ya totoo so mamatas na baboy, baka, odino dueg ya ipaapag dad baryo tan tulong tulong ira no walay tutulongan ya singa say mangalsay abong. Antam iman MHal ya matalag so miopa no agsay mabetbet so Gamal ya kuanda ya pakanen mo ra labat ya agmo ra opaan. Nanunutan ko nen saman ta pinaor so atep na abong mi et samay pangamaen ko so manatep na abong mi. Agmi saliwen met so kawayan ta dakel so kawayen nen baik tan lakik ed Mabalbalino tan walay lakoan da na pinaor ed baley na San Carlos. Masaya tan mainawa so bilay nen saman nen say natan ta dakel natan so takewan ed karakel lay totoo. Natan nen akaaral laray maslak ya totoo so mantratrabaho lawarin amin tan anggapo lay mantanem na tanaman tan manayep. Dinmaiset met lay domaralos ta saray anak da ramay domaralos so akaaral lara tan linma larad arom ya bansa odino mangopisina larad Manila. Saramay iina ya walad abong labat so mantratrabaho met lara ed biek taew odino mantratrabaho met lara kanian saray anak da so say yaya labat lay manasikaso ed sikara. Saray arom ya iina so napapaoliyanan daray anak da tan anggapoy masyadon oras dad sikara. Nengneng yoy pandipirinsiyaan na bilay na totoo nen saman tan natan. Naoman so kabibilay lapod say Modern Technology tan say aral. Saray maslak ya atateng so ngalngali anggapoy oras da ed saray anak tan saray anak met so busy ran lanang ed Video Games, Arcade, TV, Internet, Cellphone, Chat,Facebook tan Posting ed Message Board ya singa sikatan dua. Matalag lay makanengneng na LOVE LETTERS ed sarayan panaon. Ay Cresal arawi lay nakar na nunot mo ta aroan lay abatik mo. Hehehehe! No walay labay dan ibaga ed kakarawen da so e-mail lay osaren da! Ay ontan labat lay bilay. Ononor tayo labat lad agos ta no ande so nalegep tayo. Merry Christmas All! Komon no Bendisyonan tayoy Dios ya maksil so laman tayo tan andokey so bilay tayon amin ontan da met iray pamilya tayo ya mamalabas na Pasko tan Balon Taon.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.132.164
Date: Monday, December 23, 2013

Message

Mairap no maminsan so miasawad masiken ta no makatot et ompan naekal may sobran pagalang mo hehehe tan samay " kayo o sikayo " et nalingoanan mon tua hehehe. ATOT: Akin kasi no say sakey ya laki et ongkakaraw ni labat et agmon balot narengel ya onatot balet no sanasawa kila agla ambaing ya onatot na makmaksil. IRAP na BILAY: Diad pangiestoryak na irap na bilay mi wala ray posters ya sobray impanbalaw dad siak. Agko ibabaing ya tuay nanlapoan kon irap ta ompan no mayaman kami makaaralak ya manlastog ya singa saray arom ya maong konoy kabibilay da. Bilibak ya maong ed samay Miss Supranatural nen initerview nen Korina Sanchez. Agton balot imbaing ya nansira ray " salagubang " tan no maminsan kono mantika odino asin. Pulis ni ama to man ya beauty queen. Say labay ton ibabaga sirin say ama to aliwan pulis ya "kotong" ta no pulis ya kotong siguradon agira mansiray salagubang. Anggaman ontan agko met asaliy nansiray ontan ta dakel so sira nen saman ya naeerel nen amak tan dakel so panagerel toy sira ya singa siwasiw, tabal, sabukol, kalubkob, batikwas,kitang, tan arom ni ran pakarelan toy sira. Nasasabi da ni Dasol ya panerelay sira tan oonla rad kapalandeyan ya mananop na " baboy damo tan osa nen ogogaw kami ni. Nen saman dakdakel so naakan ed baryo ya prutas tan pisipising tan daiset ni ray mangakan na tanem nen saman tan anggapoy mantatakew na ponti mi. Natan mangingiras so karaklan ed saray totoo tan no labay day mangay ponti takewen day pontim hehehe.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Fdg/ BT/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.21.244
Date: Sunday, December 22, 2013

Message

JOKE TIME: Saya so istorian pakapalekan labat la tan imahinasyon labat na mansusulat ya anggapoy papasakitan. Bato-bato sa langit ang matamaan ay huwag sanang magagalit. Walay sakey ya masiken ya angasaway ogaw nin maong nen sikato. Masyadoy rispito nen ogaw ed si masiken ya asawa to kanian no mantongtong so "sikayo," "kayo" so lanang ya pibitla to. Aminsan ya kakaogip la so akatot si masiken ed abay nen ogaw. OGAW: Bastos kan masiken onatot ka ag KA onarawi ya agay lay pasnok to. MASIKEN: Asawa say baleg ya tepel ta say ATOT so anggapoy kasilyas to. Hehehehe! Nakal toy rispito tan pagalang tod asawa to nisengeg ed say ATOT. Ay, makapalek!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Fdg/ BT/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.21.244
Date: Sunday, December 22, 2013

Message

FDG: Maliket ak ya manbiyahe kayon sanasawa ed South America leneg yon maksil kayo nin onakar. Agka mapaga ta ibaan koy MHal ya manpost diad UMB tan alagaren mi so isabim. Bendisyonan kayo Dios ya duan sanasawa ed biyahe yo ta mansaya kayod bakasyon yo. IRAP NA BILAY: Satay irap na bilay so aga nepeg ya ibaing ta maslak ya totoo so asali ray irap met. Say toon agto asali irap so aga onabig so bilay to ta say irap so mangiter na kasil na ilalo tan seet ton onasinso. Maslalo la no agto antay onlingao ed nanlapoan to so aga makasabi ed laen to. "One who doesn't taste the Bitterest of Life's Bitter cannot taste the Sweetest of Life's Sweet." MHAL: Nanunotan koy Christmas ed Barrio ya walay baile nen saman ya anggan antoy irap na bilay et masaya ray totoo tan masyadoy aroan nen saman na saray kabarioan tayo. Manririspitoan tan amin lawarin amin ya totoo so kabat tan kanayon tayo. Natan balet so doma la ta maslalon masyadoy irap na bilay da ed karakel na anak tan maslak lan kabarioan mo so agmo la kabat ta dakel la so dinmayo lapod diad pipiasawa. Saray totoo nen saman so mantotoyaw ira tan agay lay saya ra balet natan lapod say modern technology so singa anggapo lay oras na totoo ya miistoriaan ta manbabantay iray TV ed kakaabongan da, no naabet mo ra so wala rad cellphone dan manti-text ira ya ngalngali agda ka nilugay. Singa no mangaganat iran naynay. No pasko natan so anggapo lamay baile no agsay onlala ray totoo ed restaurant ya kaiba daray pamilya ra lambengat. Matalag met lay caroling (managinaldo)tan exchanging gifts na saray kabarioan. Tua so kuanmo ya say iteran na regalo so aliwan no Christmas labat la no agsay anggan anton agew so iteran na regalo. Say importante so masaya tayon inagewagew tan manaaroan tayon amin. Advance Merry Christmas to All and a Happy New Year! May we all have God's Blessings this year and years beyond.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal / Fdg/ B. T./ Noel / Kakaaro
Remote Name: 91.141.0.204
Date: Sunday, December 22, 2013

Message

* Isaiah 9:6 (NIV) 6) For to us a child is born, to us a son is given and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Prince of Peace. Merry Christmas!!!!!


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal / Fdg/ B. T./ Noel / Kakaaro
Remote Name: 77.119.128.236
Date: Sunday, December 22, 2013

Message

CHRISTMAS PARTY ed Real Elementary School: Agko nalingoanan iray apadalan ya Christmas Party ed sayan eskuwelaan ya nanaralan min sanaagui. Agmin balot asaliy nansolong na balon kawes ed Christmas Party lapod irap na bilay mi balet kada nasabi agew na ingkianak nen Hesu Cristo malikeliket kamin amin ya sanaagui. Saray ateng mi ipapaliwawa ra ya lanang ed sikami ya say Christmas kono et aliwa labat ya Dec. 25 no agta inagewagew nayari tayon iselebray Christmas tan misalamat itayon lanang ta mabilay itayo ni tan anggapoy sakisakit tayon ambelat koandad sikami. Dakel ed saray totoo anggad natan sobra ran manproproblemad kanen da no " Noche Buena, " problema day anggapoy balon kawes da tan iter dad saray inaanak da no Christmas kanian karaklan ed sikara onamot ira no Christmas. Tan saray Ninang o Ninong agaylay panpreprepara da no nasasabi yan selebrasyon. Nepeg met na saray ateng et ipaliwawa rad saray anak da no melag so initer na Ninang tan Ninong da misalamat ira. Saray anako nen angkekelag ni ra binangatan ko ra ya agda paneermenan no melag o anggapoy niiter na Ninang tan Ninong da kada Christmas ta mairap so bilay tan aliwan sikara labat so iikdan day regalo tan say koanko no wala lay trabaho da sikara met so mangiter na regalo ed saray Ninang tan Ninong da. Naoonor kasi yan maong ya kagagawa na saray inaanak ed binyag tan pirma? MERRY CHRISTMAS ED SIKAYON AMIN KAKAARO. MAKSIL ITAYON AMIN KOMON TAN MANDOKEY ITAYOY BILAY TAN ARAWID AMIN YA SAKIT TAN DISGRASYA. MERRY CHRISTMAS!!!!


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Fdg/Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 91.141.0.118
Date: Saturday, December 21, 2013

Message

Fdg... onalis ka la lamet manaya. Maong ya biyahe amigo ontan met ed kinen misis mo. Sambot mon amin ya gaween so manpapaliket ed sika tan sambot moy manpasyar ed mararakep ya lugar leleg nin maksil iray pueg mo ta no nasabi lay ikapoy na sarayan pueg tayo wartan ka labat lad garden mon iporipor. Arawi lan talagay nakar mo. Graben talagay grasyay Diyos ed sika. PANAGSAMON: Nansamon ka met manaya nen ogaw ka ni. PONITIAN: Impanonot mo tay ponitian, nen ogogaw kami ni kinursunada kami sakey ya grupoy ogogaw ya kapara min mansasamon hehehe. Say labay na kakaibak miponitian kami balet ta say koanko ombatik tila ta mairap so mikolkol. Sakey ni say bilin nen amak agkamin balot kono mikokolkol. MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR la sirin amigo ontan met sika Cresal, B.T. tan amin ya kakaaro tayo diad UMB. MAksil komon so laman tayon lanang pian makapaneestoryaan itayo ni dia ed UMB. Say Diyos so mangiiter na kasil na laman tayo kanian iter tayoy dayew tan pisasalamat ed Diyos ya Amalsa.


From: Fdg
Town_City:
Email:
To: Mhal/ Cresal
Remote Name: 24.4.43.167
Date: Saturday, December 21, 2013

Message

Ambetel, maragem tan antakot koy nabigla ompan makainagem ak ta nandiritso kami ed Australia ...agko ibaing so kairapan ya nanlapoan ta sikatoy angiter na biskeg na nonot tan laman ko ya makasengeg na impakaimuas kod irap na bilay...I have more tolerance than a lot of people...mabiskeg so laman ko ta asanay ya mansapbat na koribot (samon)..amay pipoponitian kod taew ya agko gabay so natalo so angiter na biskeg na no not kon inarap so irap na trabaho tan no panon kon onasinso...agko nilinguanay dios tan kinasian to ak ya agamoran tan naanik so intanem kon bokel na irap...god help those who help themselves...DREAM...DREAM....DREAM...it will come true...cresal, ibaan moy mhal ta onalis ak lamet early next year....vacation to South America ...sasamboten ko ni leleg ya naawit ko nin ikotdang iray salik....


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Fdg/ Cresal
Remote Name: 77.119.133.197
Date: Thursday, December 19, 2013

Message

Fdg alingoanan kon ebatan may koanmon agka nanlangoy ed Palawan ta antakot moy danom hehehe. Anton klasen takot? Ambetel o antakot moy manlangoy? Agi sinayang moy dakep na beach sirin ed Palawan. Ag kumpletoy bakasyon ko no agak makaonlad beach ya manlangoy. Snokeling: Sikato yay sakey ya labay ko tan agko manaarkilay osaren ko no agta walay gawak ya dili. Agi makapalikliket ta nanengneng moy ambabangil ya klasen sira. Dakel ed saray kakaarok ya Pinay so agda labay so manlangoy ta antakot day ondeket kono balet siak agko antakot so ondeket tan agak makaka-experience na sunburn.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Fdg/Cresal
Remote Name: 77.119.133.197
Date: Thursday, December 19, 2013

Message

Ay on ya tua ta say karomata para labat ed sightseeing ta amin lawarin too natan et manaapora kanian maong met so tricycle ya tua. Komon ta wala ray manosar na karomata lamet ya singa nen saman ta labay koy onlogan manlapod baley ya anggad Salavante. Natan mapmainawa lan siguradoy kabayo tan kutsero ta marakep lay dalan. Anonotan ko nen ogogaw kami ni, kada Sabado tan Simba mansamon o mandika kami. Saliwen met lay kutsero ed satan balet ta iperper ton maong may sukatan ya latay pitorolyo hehehe. Amayamay so apadalan tayon liket nen ogogaw itayo ni tan susto itayod ehersisyo. Pati sika manaya Fdg asalim so nankutsero. PANAGTEXT: Nen aminsan ya nantaxi ak say driver mantetext. Kasompal ton nantext mantetelepono lamet. Aragdaiset kamin abangga laingen. Say koanko agmo nepeg so mandrive na taxi. Say nepeg mo warman ka labat ya akayorong ed sikayo pian makapantext ka lan makapantext koanko. Singa anggapoy nangel to. DON MARIANO BUS: Sayan bus sakey konon sengegay ingkaaksidente da ray pasahero say pantetext na driver.


From: Fdg
Town_City:
Email:
To: Mhal/cresal
Remote Name: 24.4.43.167
Date: Thursday, December 19, 2013

Message

Agaylay paspas dan man text ya tua kanyan gabay kon aralen...mas gustom so karomata ta man sightseeing ka...no maganat ka atilak kala...impanonot mo nan kutsero ak nen saman, sobsoblayen koy karomata to may kuyak no anggapoy iskuelak....dugay kuan mo tan manabosado Iray arom ya kabayo ta naksawan lara.....sinyal na protista balet latikoen dara...lol...no onla kad palawan man island hoping ka no gustom so manlangoy....walay lugar ya man dive ka snorkeling ...agak linmosong ta antakot koy danom ompan makainagem ak....caroling....pinaliket mi iramay wala lad care home tan amay donation so inter mid pamilya da ramay apirwisio na bagyo ed Leyte ...in post koy litrato mi Ed Facebook .....


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Fdg/Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 77.119.128.129
Date: Wednesday, December 18, 2013

Message

Fdg, singa ka mantetext hehehe. Si kuyak no mantext ed siak graben agko natalosan no maminsan ta puro pinatikey pian dakel so nisulat to. DEREMEN: Akailolak laingen ed deremen. Diad tua say sampot na impakataway kod sayan kakanen nen 18-20 taon ko ni. Palurey mo la tan ya kabayag! Nen walaak lad Manila agko la makatataway na deremen. Dakel so kakanen ya pakakailiwan ko. KAROMATA: Anonotan ko may kalologan ed karomata nen saman ya say dalan tayo ed baley mamaonlad Galarin et alupitak. Lobo ya koan hehehe. Say karomata panoen dan maong na pasahero tan saray awiawit da ray pasaehro ambelat parad kabayon mapmabeng kalamor. No maminsan samay dalig naekal. Kaskasian koy kabayo ta lalatigoen na kutsero no aliwan maples ya ombatik.Maruksa ray arom ya kutsero. Karomata tan Tricycle: No siak so panpilien mo mas labay ko may karomata ta aliwan maasewek. No makaonla kad Alaminos sobra lay karakel na tricycle. Antak ya ta nen onaan min manbakasyon ed beach say angawitan na kaaro na asawak ed sikami diman ed Hundred Islands. Aliwan marakep no langoy so dayoen mo ta agka makapanlangoy no agka mangontratay baloto. Diad sayan isempet ko say laen ko diad Palawan ta mararakep konon talagay beach da. Balet onlaak met ed Puerto Galera ta wala ray amimigak diman. Sayang met no walaak ed Pilipinas insan agko ra pasyaren.


From: Fdg
Town_City:
Email:
To: Mhal, cresal
Remote Name: 24.4.43.167
Date: Tuesday, December 17, 2013

Message

Irap ya araley stiloy sulat da rayay kidos....gustok ta alisto ta sa2xmboten kon nay2x so oras....m cresal psnsia agko ika2xindan may inaral ed school balet no wala lay panpilian mas gabay ko lay onlogan ed 3ckle nen say kromta...atan labat ta korken toy ikaraykay ko yay iPad...STALKER aya may okoy2x Ed sika mhal...walay sakit to tan mapalar ka ka ta wala kad arawin pasen.....deremen.....akatawayak natan ya agew insempet nen hipag ko, pinas made talaga, inlubi...sarrrrrrrrrap,,,,,nabet nen Ana si nanoy.....lol..


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/Fdg/ B.T.
Remote Name: 77.119.132.211
Date: Tuesday, December 17, 2013

Message

Say agkon balot labay ya ugaliy totoo say mabalaw, tsimoso, tsismosa, malastog tan matila. Ugali la amon tuay arom ya Pinoy tan Pinay so manbalaw na kapara dan too. Wala diay sakey ya Pinay ya mabalaw ed panagbilay na arom ya totoo. Maong labat komon no mayaman ed nanlapoan ton probinsya. Anggan mayaman ni o de aral so sakey ya too agto nepeg so manbalaw ta say binalaw to say Diyos ya Amalsa ed sayan toon babalawen to. Sayan bii nen baloak ni dia kinaaro daak kaiba to ray kapara tayon Pinay. Diad ingkalabir da akapankokolkol ira. Balang sakey ed sikara say labay da pilaan ko ra. Nen anggapoy pinilaan ko say koay sakey antam si ontan ya Polana dakel so ibabaga tod sika. Ay no naantaan mo labat ompan agmo la pitongtongan koanto may sakey. Say koanko no dakdakel so imbagbaga tod siak akin et natan mo labat imbaga? No agkayo lagi nankokolkol agmo ya ibagad siak koanko. Nanlapo lar saman inmarawiak ed sikara. Agko nakaokolay dakel ya kaaro tan say best friend ko nen saman dia say asawak. No walay problemak ed trabahok sikatoy pangibabagaan ko odino say katulangan ko. Samay duara ed saraman ya nankokolkol akapankaaro la ra samay sakey anggad natan agda ni kaaro. Agak masyadon mikakaarod saray kabaleyan tayo dia ta mairap la. No labay koy miestoryaan ontawagak ed anako odino saray arom ya kakaarok ya Austrian. Saray Austrian aliwaran malalabir tan aliwa ran mababalaw. Say ayrok so lanang kon kaestoryaan ed telepono. MABABALAW: Komon ta mangoman la ra yan totoo.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Fdg/ Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.21.244
Date: Tuesday, December 17, 2013

Message

FDG: Tua so ibabagam ya natan saray ogogaw maslak ed sikara so moderno lay oosaren da ya singa say Ipad, Iphone, Cellphone tan maslak lan kaabongan natan so walay Flat Screen TV ra. Antam daegen da kami ramay apo min walora tan limay taon ed panagosar ed saraya. Sansankawit mi ni may oosaren nen panaon na 19 4gotten. Akalekak ta antam met niya taon manaya balet ta agni inyanak si Critic Teacher kanian agto kabat ya siguro. Hehehehe! Saray mababalaw ya totoo lanti so labay da labat so manpasikat, manlorey, manpanta odino manpasirayew ira piano idayew iray arom ya totoo. Doga tay manbalaw basta anggapoy napasakitan da no agsay panlokod sarili da lambengat. Salamat ta wadia kan lanang ya mangisalba ed sikami nen MHal no nalelegep kami ed maksil ya agos. No andi ka so ompeket kami lad sengeg na ponti no wala bilang et no anggapo so ompeket kami lad layag mi. Ay bilay makapalek ya tua ta aliwan amin ya totoo et maktek so nunot da. No siak balet so agla nagotgot so otek ko ta abayag lan naalimbosabos nen saman nen walaak nid sccmb. Say atapis agla naatapis na saray atatapis ya totoo. "To argue with fools is a fool," ta akaral ak ya man-survive. Ibabangat koy MHal no panoy manlangoy ed maples ya agos na dagum. Say bangat nen nanay ko so agka onsusomlang ed maksil ya agos- manpalangoy ka ta walan siansia so napeketan mo et no anggapo so todas mi. Hehehehe! Merry Christmas la ed amin tayo tan Dios Lawas so Manantabay ed sikatayon amin tan saray pamilya tayo.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Fdg/ Cresal
Remote Name: 77.119.128.179
Date: Tuesday, December 17, 2013

Message

Ay on tua tay koanmo Fdg ya talagan sobran hi-tech la ray ogogaw natan. Saray apo na kaarok diman ed Pilipinas sansasakey iray tablet kono. Say 4 taon ya apo to mas marunong konon manosar na tablet nen si bai to. Natan anggan alog aka cell phone la ray mipapalot. Nen ogogaw itayo ni say galawan tayo dimad dike ya manpakaroskos ya say oosaren tayo bakubak na boa balet ta no ikumparam so kasil na laman tayo ed saray ogogaw natan lalo lad Manila no say ayaman da et apartment ya anggapoy napanggalawan da ran park o napanakarakaran da mas maksil ni ray ogogaw dimad probinsya. No ompasyarak ed kapinsan kon dentista nakakasian ko ray anak to ta weekend labat so pakapasyar da balet no maminsan agto ni ra nipasyar so anak to ed Rizal Park lalo la no dakel so pasyente to no Sabado tan Simba. Fdg agkon talaga nalingoanan iray panagpakaroskos diman ed dike tan say panagakar ya manlapor abong ya anggad eskuelaan ed baley tan mamasempet lamet et manakar. No onoran say payong ko bolong na abyang tan bolon na ponti. Baleg so intepel tayon maiirapbilay nen sikatayoy manaaral ni. Amin da ra man ya pinadalan tayo sinmabin siansiay inawa. Mapangasi tan maaroy Diyos ya talaga. Komon ta mandokey itayoy bilay ta agla pigan makapantutuyaw itayo ni.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.128.179
Date: Tuesday, December 17, 2013

Message

Salamat ed impangipaliwawam na Critic Teacher ta talagan agko antay talos to tan no agmo imbagad diad posting mo. Tetepeten mo no akin et antak ya si C.T. man? Ay onaa ta diad kabayag ko lan manpopost ed sayan website memoriadok la ray oosaren da ray Kritiko ta wartan labat iran kiakarakar ed interon Pang.org. Tan say estiloy panagsulat da anggan mansalatsalat iray oosaren ya IP kabat ko ni ran siansia hehehe. Si Boldotan busy ya lanang ed FB.


From: Fdg
Town_City:
Email:
To: Mhal, cresal
Remote Name: 24.4.43.167
Date: Tuesday, December 17, 2013

Message

2004 la lamet tan anto kasiy balon onsoblay ed ipad, iphone, cell phone, flat tv?.....ara yay ogogaw singa ra milolumba lalo no panagsulat..spelling, punctuations, grammar nakabasura la...naiirapan ak ya manbasa tan mantalos tan elekan da ak....you are still low tech kuanda....to get ahead we need to adjust and concentrate ya gamiten so abilidad tayo ya inter na dios ...no say iimanoen mo et say kamali kaparam, aya may ugali na toon 19 4gotten...maermen ka ta atelak kala tan kabusol mo ray akalampas la ed sika.....improper correcting other's mistake don't make u smarter.....sign of insecurity.....anggan atagey so aral mo no agmo gamiten na susto, aya may kuanda ya wasted talent....


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.21.244
Date: Monday, December 16, 2013

Message

Akin et antam ya samay poster ya Lecturer tan Critic Teacher tan samay 108 et si Bnp man? Panon so pakaantam et agto inyan so ngaran to? Maong kan mansimasim ya talaga anggano agka abogado. Say antak labat iran maong ya 'detective' saray abogado labat balet natan singa ka met no abogago. BOLDO TAN: Akin ya tua ya aga nasimaw si kaaro tan BT? Say antam so matalaw ya makabasay posting ed umb? Anggapoy tatakotan to man ta kapara tan say Dios labat so tatakutan tayo tan agtayo antakot si Critic Teacher. Satay Critic Teacher samay maestro ya amayamay so lingo to? Hehehehehe! Magalaw ka Cresal wala la tan so maistron nalilingo? Nayari ta samay kuanda ya no say ogaw et mitirol so say kuanda "maestro/maistra ka. Maong met so walay mankorihi ta piano dakel so ogogaw ya makaaral tan naaroman si Perfecto. Ay Cresal nalilikas ko so nanaalimbosabos so nunot mo langola kanian tonda kala ta ompano naalimangaw ka. Manpapasinsiyaan tayo labat kakaaro ta ontan labat so bilay. God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 91.141.0.188
Date: Monday, December 16, 2013

Message

Binmarong si kaaro tay B.T. Matalaw amon talaga ed nababasa to. Niman na 7:05 na labi linmaak ya nanpaspasyar anggan agaylay betel. Inabotak na 8:10 pm. Wala ray manaakar met ya pigara tan walay sakey ya manjojogging. Atunaw lay snow balet talagan sobray betel balet ta masamsamit so liknaan ko nen manaakarak niman ed paway. AKSIDENTE ed SKYWAY: Makapaermen lamet yan agawan aksidente ed sikatayo ta samay Bus et tinaboy toy skyway tan atapilan toy sakey ya SUV tan pati toon manbibisikleta et adamay. Maong ta ag inatey yan manbibisikleta balet ta operaan da konoy lopa to. Labinwaloy inatey, karaklan ira so ama. Impanengneng da may dalig na bus et talagan gastado la. Maong dian talaga ed kolaan tayo ran nasyon ta agda ka ikday sticker mo no agmo impa-check so kotsem ed repairshop. Saray dalig na kotse dia makapal ni pero nakaokolan mo lan salatan. Dimad sikatayo apoklis lan maong so dalig syempre nin oosaren da. No komon et estrikto rad saray motorista, anggapo yan nagawa tan say sakey nin problema say panagpabatik day mapmaples. Maermen so Christmas daray ataynan ya pamilya. Dakel ni ray walad ospital tan kritikal kono may tsuper balet inatey so kondoktor to. Sayan agawa komon mangoman la ray driver. Onoren da no antoy nepeg ya peles na panagmaneho da. Makaligtas komon ira may walad ospital.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.0.89
Date: Monday, December 16, 2013

Message

Warman la ra di Tes tan si Paul ed Cavite. Say koanko akin et anggapo ni litrato dan dua ya aka-upload ed FB? Say koanen Winnie agto labay kono ya man-upload ira ta agda labay ya naantaan da ray datin katrabahoan da ta say PAABET hehehe. Taloy agew dad Korea tan agaylay liket dan sanaagui ta pigay taon da lan ag akapannenengneng. Masibay inlambong ya pontin seba konoy Paul tan nambabangil ya prutas so kakanen to. Say kaonko mangisempet diay Tes na pontin seba. Wala met so nasasaliw dia balet ta doman talagay ponti tayo. Ontan met na kamote mas masamit so kamote tayo. Samay nasasaliw dian kamote nanlapor Israel tan madanom ya maong no ilambong mo. Say kamote ed sikatayo medyo mankamuyagyag tan malamis. Diman man-birthday si Paul. Nantongtong kamin dua nen Winnie niman makakailiw la kono ed saramay san-ina. Say koanto aanapanapen to may ogaw ya kurong-kurong kono ed datal. Anonotan ko nen kabuasan ya warmanak ed sikara, walay nila nen Tes. Nen abangon si Paul grabe akis to nen agto nanengneng si ina to. Agko napatonda anggan antoy gaween ko. Inleksab kod datal, agi kinmurong lan kinmurong so ogaw tan say nila ton tampol dimad kuwarto ra insan onkakalab ed kama. Nen agto nanengneng si ina to lalon inmakis. Say linmad nonot ko saramay ogogaw ya nababalang ed malls ya mannangnangis ira kalamor ta agda naalmoy ina ra. Panon da la ra man kasi ogogaw ya ipapatagibi da anto? Kaskasian iray ogogaw ya pinmaway diad mundo ya ipakerew da ra labat o ipatagibi. Lunes la lamet. Nanagonoyan Christmas la. Onlaak ya ompaway ta manaliwak na Christmas tree. Say koanto may kaaro mi nen TH akin kono et agak la manaliw na Christmas Tree ya plastik? Manpipirdiak labat konoy kuwarta ta pigay agew labat konon osaren so sasaliwen ko insan ibantak la. Say koanko balet mas labas koy tuan Christmas tree ta ambalbalingit so angob to. Andebale ta 30€ met labat may agustuan ko tan maminsan met labat ed loob na sakey taon yan panaliw ko.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 91.141.0.89
Date: Monday, December 16, 2013

Message

Nagtataka naman ako sayo kasi alam mo na palang mga tanga ang mga tao dito eh kung bakit nagtyatyaga ka paring makipagsagutan dito.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: 108... BNP
Remote Name: 91.141.0.89
Date: Monday, December 16, 2013

Message

Bravoooooooohhhhhh! O sige para lang matigil ka na BNP, panalo ka na. Ikaw ang pinakamatalinong tao sa Pang.org. Yan ang pagkakaintindi mo kaya nga sumuko sayo lahat ng taga SCMB at dito ka nagtiyatyaga sa UMB. Pati maling spelling ni Fdg na Lecture kinorehe mo pa. At pati sinabi ni Cresal na sign language kinorehe mo pa. BNP..... ikaw na!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Monday, December 16, 2013

Message

Tagalog, hindi tangalong....


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Monday, December 16, 2013

Message

Una, ang kinagisnan mong wika ay Pangasinan. Sa Pilipinas, mayroong 72 na lenguahe o dialektiko (isang salita ng ginagamit sa isang lugar lamang tulad ng Pangasinan). Kung ang gagamitin nila ay kani-kanilang wika dahil dapat nilang mahalin ang kinagisnan, ay walang magkakaintindihan. Ang “sign language” na ginagamit ng mga pipi ay universal, at kahit saan may ay walang pagkakaiba dahil sa iisa ang ugat nito. Pangalawa: ang salitang sinasamba ay di lang ginagamit sa Poon kundi sa isang bagay o taong idolo (hiram ang salitang ito at ang tamang gamit as sinasamba). Hindi ko kilala ang Florante na tinutukoy mo. At saka ang pagmamahal sa pambansang wika ay mapapatunayan sa paggamit ito ng tugma hindi hinahaluan ng English, o ginagawang tagalis. Ang quiz sa tagalong ay “pagsusulit.” Wala akong alam na tagalong na LICTURE… ang alam ko ay English ngunit iba ang pagbabaybay nito at ang tamang baybay nito ay LECTURE. Ika nga, sa kaharian ng mga bulag ang pisak ang mata ang hari.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.0.89
Date: Monday, December 16, 2013

Message

Tama ka sa pagbukas mo ng topic tungkol sa ating Wikang Pambansa. Nakakatawa talaga na ang karamihan sa mga Senador at Congressmen ay di raw marunong magsalita ng ating wika. Kung natutunan nila ang salitang banyaga na English di ba mas dapat na marunong sila ng ating sariling wika? Cresal... isa kang guro kaya alam mo na may subject na Pilipino di ba? Di mas nakakatawa na ang subject na ito ang mabalewala? Oo talagang lamang na lamang tayong mga Filipino pagdating sa pagtratrabaho sa ibang bansa gaya ng America, Canada, Australia, UK at ibang nasyon na ang karamihan ay English ang gamit na salita at yan ay alam nating lahat na talagang mahalaga ang wikang ito pero kung sa pag-uwi natin at nagtitipontipon tayo ng ating mga kababayan, di ba nakakatawa na ang usapan ay English? Di ba mas nararamdaman natin kung ang gagamiting wika ay Pilipino o ang ating dialect? May naalala na naman tuloy ako hehehe. Sige Cresal magbukas ka pa ng bagong topic. Agaylay pakakalek ko langola ed estorya nipaakar ed Bakes tan Bakokol, Andirit tan Bisokol.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Fdg
Remote Name: 91.141.0.89
Date: Monday, December 16, 2013

Message

Fdg... napaguusapan namin ang tungkol sa Wikang Pambansa kasi nagtataka ako sa mga sesyon sa Senado at Kongreso na halos ayaw magsalita ang karamihan sa ating mga Senador o Congressmen ng Pilipino o Tagalog. Sa mga sesyon wala namang mga banyagang nakikisali doon dahil para lang sa ating mga Filipino ang mga batas na binabalangkas nila kaya ang opinion ko lang sana ay kung maaari mas gamitin nila ang ating Wikang Pambansa para mas maintindihan ng mga may mabababang pinag-aralan o mga taong talagang hindi nakapag-aral. Marami kasi sa ating mga kababayan ang talagang walang naiintindihan sa mga pinag-uusapan sa Senado at sa Kongreso. Mahalagang maintindihan yan ng karamihan kasi batas ang pinaguusapan nila.Si FLORANTE at hindi si FREDDIE AGUILAR pala ang kumanta ng tinutukoy kong kanta. Ang sinasabi ni 184....na sinasamba ko raw si Freddie Aguilar ay mali ang paggamit niya ng salitang sinasamba. PARA KAY 184: Iisa lang ang aking sisasamba at wala nang iba kungdi ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Maliwanag ba 184? Hindi ako galit sa wikang English dahil yan nga ang ginamit naming salita ng asawa ko noong una ko siyang nakilala at napakahalaga talaga ng wikang ito dahil kahit saan kang bansa magpunta ay meron at merong taong makakaintindi sayo.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Kakaaro
Remote Name: 71.212.21.244
Date: Monday, December 16, 2013

Message

Very funny! Si Bakokol tan si Bakes so akalek ira. Si Andirit apoltot so olo to ed elek to tan si Bisokol so naontog ed baley to. Antoy eelekan da kasi? Saramay totoon agira makapantatalosan ed English, Tagalog tan Pilipino. Anggan antoy gawaen tayo sp paripariho tan akablit nala ya kuanda. Say importante so say talosan tan osayan ya marakep. Saray arom ya totoo et makapantatalosan ira ed anggan sinyas labat la kanian atan so aga problima. Sika Cresal manangigapo kay topic ya pandidibatian da. Makalasian kan talaga Cresal kanian mandeen ka pa ta ompano naalmom so alimangaw langola. Sorry po! God Bless us All!


From: Fdg
Town_City:
Email:
To: Mhal, 184
Remote Name: 24.4.43.167
Date: Sunday, December 15, 2013

Message

sa kanta ni f. agilar galling ito, iyan ba ang gusto mong ipahiwatig, mhal?...184, saludo aq sa tyaga licture mo ,,,lol ....haaaaaaaba!!!!!,......antok ako.....spoon feeding....no mooh notes taking, mhal , pasado ,sigurado sa quiz......


From:
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Sunday, December 15, 2013

Message

Kung ang tinutukoy mo ang salawikain na “Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa malangsang isda ay hindi nagmula kay Freddie Aguilar kundi sa Pambansang Bayani na si Jose Rizal. Bagamat iyan ang sinabi niya, noong kapanahonan niya wala pa ang pambasang wika, dahil ang pambansang wika ay nagugat noong sinusulat ang Commonwealth Constitution noong 1930. Subalit dahil sa mga ibang delegasyon na taga ibang lugar na hindi Tagalog ang wika nila, ay tumutol kaya hindi natuloy ang munkahing gawing pambasang wika ang Tagalog. Ang Tagalog ay naging pambansang wika noong naging presidente si Manuel Quezon na lumaki sa lugar na ang wika ay Tagalog. Subalit, ang pangalan ng pambansang wika ay Pilipino at hindi Tagalog nagpapahiwatig na ito ay para sa sambayanan. Bagamat ang pambansang wika ay Pilipino o Tagalog, ang mga batas ay nakasulat sa English at komunikasion sa Congreso at Senado ay English upang bigyan ng pagkakataon ang mga taga ibang pook na nahihirapang umintindi ng Pilipino. Marami na sa mga nakasulat ngayon sa Talatinigan ay hindi Pilipino o Tagalog, kaya uli kung uungkatin na ang sinabi mong hindi marunong magmahal sa sariling wika na sabi mo ay kay Freddie Aguilar na sinasamba mo ay walang kabuluhan dito. Dahil kung iyan ang susundin, ano ang masasabi mo kung ipagpilitan ng iba na magsalita sa wikang nakagisnan nila para hindi sila sabihing malansang isda. Kung ang nais ng Pangulo ay wikang Pilipino ang pangiralin, bakit di niya baguhin na ang lahat ng batas magmula sa Philippine Constitution at ang mga pinagbago ay isulat so Pilipino? Maaring ang mga bata ay tinuturuan na ngayon ng Pilipino, subalit marami parin sa atin ang hindi makapagsasalita ng tuwid at naangkop at tugmang pagsulat o pagbigkas ng wika na sa palagay ko ay kayang mong ipaliwanag ang nasasa isip mo, sa pamamagitan ng malinaw na pagpapaliwanag. Pangalawa, dahil sa ang mga Pilipino ay matatas mag English, nagbibigay daan sa kanila na makakuha ng ibang trabaho sa ibang bansa, dahil sa ang lenguaheng pangangalakal ay base sa English. Siguro, maala-ala mo ng ikaw ay nakilala ng iyong naging kahati ng puso ang inyong paguusap ay English siguro dahil sa noong taon na iyon ay hindi ka pa siguro marunong ng Aleman. Iyan ba ay nagpapatunay sa paliwanag mong galling kay Freddie Aguilar na ikaw ay malansa pa sa isda dahil sa ginawa mong tulay ang English para kayo magkakakilala at magkakaintindihan? Ano ang ginamit mong wika noong ikaw ay nililigawan pa, Tagalog o English. Pakipaliwanag lang sa wikang pambansa ng walang kalahok na English para maintindihan at masabing tayo ay hindi malansang isda.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.128.50
Date: Sunday, December 15, 2013

Message

Anonotan ko nen walay referundum amo man nen anto man ya taon, say iyebat labat na totoo Yes or No. Amayamay so totoon manrereklamo ta agda natalosan so akasulat ed papel ya ebatan da. Panaon nen Marcos ed saman. Anta agla lanti natalosay totoo so tepet ya akasulat ed English, angkekkekelag nin letra so impangisulat da. Diad maganon salita yes so karaklan ya inyebat da anggan agda natatalosay akasulat. Dakel ya talagay ag makatalos na English anggad natan. Nengneng mo labat iraramay biktimay Bagyon Yolanda ta nen inlologan da ray totoon onlad Cebu o iner iran evacuation center o labay dan alisan agira makapitongtong ed saray Amerikano so arom. Pilipino o Tagalog: Dimad datin pantratrabahoan kon hotel nen warmanak nid Manila, saray amo mi nanaral iray Tagalog ed eskuwelaan ta say koanda warman irad Pilipinas nakaokolan ya anta ray salita tayo. No mansalita ra makapalikliket iran dengelen ta talagan marundunong iran mansalitay salita tayo. Wala ni ray maong ya mangansion na " Lupang Hinirang." Wala ni saray kansion to et kansion nen Freddie Aguilar. No sarayan foreigners et marundunong iran mantagalog akin et saray arom ya mismon Filipino et ag kono makapansalitay tagalog? Makapabaing so sakey ya Pinoy o Pinay ya agto antan salitaey mismon lenguahe to. Singa sikami met ya linma diad Austria ag kami makapandependen lanang ed English ta wala ray medyo suplado tan suplada ed opisinan lalaglaen mi ya singa diad Labor. No osaren moy English walaray say ibaga ra et man-German kayo ta wadia kayo ed Austria koanda. Wala ra met so makakaliket no pitongtongan mo ray English ta pian agda kono nalingoanay inaral da balet ta talagan mataltalag so narengel mon man- English dia. Parad siak mas maong komon no say osaren da ed Senado o Kongreso et Tagalog pian natalosay totoon abebay inaral. Man English ira no saray ondedengel ed sikara et Amerikano o arom iran nasyonalidad ya ag makatalos na Tagalog.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.3.69
Date: Sunday, December 15, 2013

Message

Tua tay koanmo ya komon amin et say osaren da et National Language ya Pilipino o say tatawagen ya Tagalog lalo lad Senado tan Kongreso ta say ag makatalos labat na Tagalog et siguro dagdaiset lalo la et walay subject ed eskuwelaan ya Pilipino. Dakel so totoon ultimon "storm surge" et agda natalosan kanian ag ira preparado ta say anta ra lagi bagyo labat ya singa saray bagyon napapadalan dan tinaon. No nanaral so sakey ya too nguango no agto makatalos na Tagalog. No say mismon Presidente et mantatagalog kada mansalita, akin et dakel konoy walad Senado tan Kongreso ya ag makatalos tan ag makapansalitay Tagalog? Agak manisian balot ed saya. Aga saraya man kasi tatawagen ya pasitsirayew? Anonotan ko may kansion nen Freddie Aguilar man amo o siopa man ya singer ya laki ya say koanto et " Ang hindi raw marunong magmahal sa sariling wika ay daig pa ang mabahong isda." Tua ya o Tila?


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaro
Remote Name: 71.212.21.244
Date: Sunday, December 15, 2013

Message

JOKE TIME: Saya so istorian pakapalekan labat la ed English tan Pangasinan. Pista ed baryo tan walay baile. Dakel ya totoo tan wadman iray mamarikit ya kaiba ray ateng da, bai tan laki ra. Peles na baile walay sakey ya amerikano ya sangkaile dimad baryo. Inkabat dad si marikit tan insayaw to. Kasumpal na sayaw say kuanto, AMERIKANO: Thank you! MARIKIT: Centerly (certainly komon)tan mankelaw si amerikano ta asumpal lay sonata. Diad beneg na yorongan to si ina to. INA: Antoy ibabaga to?" OMBABANTAY: Maanglit konoy anak yo. Agay lay pasnok nen ina, nila toy amerikano tan nantamian to, INA: No "tangyo" yay anak mas "tangyo" kan amin libo. Agay lay inkakelawan nen amerikano. Hehehehe! Ay bilay masyadon komplikado no saray totoo et agira makapantatalosan ed salita. Komon no manosar iray National Language ya Tagalog ta maslak ya totoo et natalosan to pati saray ogogaw natan kono et Tagalog so tongtongan da anggad baryo. Kumusta kayo lan amin ed umb.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.11
Date: Wednesday, December 11, 2013

Message

NO AKIN ET ENGLISH SO MANEPEG A USAREN ED KONGRESO TAN SENADO Diad Pilipinas so say pandumaan na lenguahe singa labi tan agew tan amayamay so aga makatalos na tagalog, laot la ed kaBisayaan. Ontan to met so aray miembro na senado tan congreso so amayamay ed sikara so kulang so pakatalos da ed tagalog. Ensan say sakey ni, say “bill”o ley so akasulat ed English, tan walara so balikas ed English ya mairap a ipatalos ed Tagalog. Ag nepeg a ipara ed Austria o Aleman so Pilipinas, ta ditan ed saratan a lugar so saksakey so balikas da. Si Congressman Pacquiao so aga makapansalita na English a malinew, kanian Tagalog so usar to, angan tagalog ni et siempren mairap to nin ipaliwawa so labay ton ibaga. Kanian sirin no diad Senado o Congreso so usaren da so balikas a natalusan na amin, tan usaren da so balikas a uusaren da ed pansulat da na ley, akin et makapoy ed sikara so manusar na English. Kanian say inbagam ya “Siguro talagan manpapaatagaeyan iray karunungan kanian English la ran English” so aliwan matua, balet ta diad aray totoon aga makadandan tan aga makatalos na importansia tan kanepegan no akin et English so usaren ed Kongreso so mairap dan nataulusan no akin et English so nakaukulan.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.119.128.59
Date: Wednesday, December 11, 2013

Message

Akaalis met lay Tes tan si Paul karoman. 6:10 pm so flight da. Ondalan ni rad Korea ya taloy agew. Agmi ra tinaynan anggad makapan-check-in ira ta omban onsobray simbang na bagahe ra pian nisempet mi. Salamat ed Diyos ta agmet sinmobra. Relief Goods: Saman konoy sardinas ya naaawat na sarayan biktimay bagyon Yolanda, nambabangil so klasen luto lay gagaween da pian agira onsawa. Senado tan Kongreso: Agko natalosan no akin et English ya tuay oosaren da et anta say mas importanten makangel ed sikara et saray kapara dan Pilipino. Dakel talagay ag makatalos na pantotongtongan da lalo lad saray tagabaryo. Pati saman lanti so Storm Surge ya oosaraen da no manbalita ra nipaakar ed weather et dakel so ag makatalos. Akin et mas labay dan osaren so English? Dia amin ya tongtongan nipaakar ed gobierno , dyaryo, liboro tan antokaman ya nabasam German so oosaren da kanian anggan saramay abebay inaral natatalosan day babasaen da tan narerengel dan balita. Presidente Benigno Aquino: Maong ya tuay Presidente tayo ta Tagalog so oosaren ton lanang. Akin balet et karaklan ed senadores tan diad Kongreso et puro English so osar da lawarin ami? Maang si Cong. Manny Pacqjuiao ta tagalog ya lanang so osar to. Siguro talagan manpapaatagaeyan iray karunungan kanian English la ran English. Singa ra pasitsirayew ya lanang. FB: Polayn mo ta walan siansiay agew ya naalmom si Luis Reynoso. Say irap balet ompan pareho ran sanasawan anggapoy FB account da. No walay kabat mo komon ya anggan kanayon nen Luis Reynoso mainomay mo lan naalmo yan aanapen mo.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.21.244
Date: Wednesday, December 11, 2013

Message

Maong ta anengneng mo ran sinmipot di Winnie ya linmad Pilipinas. Komon no maong so biyahe ra tan man-enjoy ira. Komon no akila ka met ed sikara ta piano nipasyar mo ra ta mas dakel so antam ya papasyaren diman. Kapigan so iyakar mo ed Pilipinas ey? KAAROK: Salamat ed pangiibam ya mananap ed samay kaaro mi nen asawak ya abayag lan aanapen mi. BALITA: Alikas ko ya say balita na saray managbalita lalo lad saray man-interview so say osar da et English. Maong ta piano natalosan daray Foreigners balet ta panon da ramay totoon aga akaaral ta dakel ed sikatayo so ontan lalod saramay walad baryo. Komon no say osaren dan salita so Tagalog ta piano natalosan na saray maslak ya Pilipino no antoy pantotongtongan da. Ontan met komon ed Senado ya say oosaren da et English. Aga natalosan na Masa so pantotongtongan dan problima tan solusyon ed Gobiyerno. Maong si Presidente Aquino ta no mandiskorso et Tagalog so osaren to kanian amin ya totoo et natalosan da. Antoy kuanmo ed saya? YOLANDA: Nen kasumpal na bagyo so dakel so tulong ed Pilipinas ya para saray totoon biktima. Komon no amin ya tulong et onlad saray totoon mankanepegan ya agda pankokolkolan na saray arom ya opisiyalis ta no andi so makapabaing lamet so Pilipinas. Ay bilay anggan kapigan problima ya lanang! Andi bale ta amin ya problima so walay solusyon to. Panon daraman kasi so abalang day pamilya ra? Idasal tayo ra ya naalmo dalaray aanapen dan pamilya ra tan saramay inateyan so komon Antabayan iray Dios ya naalis so ermen da. God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.129.52
Date: Monday, December 09, 2013

Message

Hi Cresal, wadiaak natan ed kindi Winnie ta manbyahe natan si Tes tan si Paul ya mamaonlan duay agew ed Korea insan la ra onderetso ed Pilipinas. Makapalikliket lan kagalaw si Paul natan. No imbagam so pa-cute, mansmile insan to ipaway may apatira lan ngipen to tan pamelagen toy mata to. No ibagam so Amen! ontipak lan ontipak. No ibagam so Halleluya! Itagey toy lima to ya singa say nanenengneng tod simbaan. Siyam bolan to la nen Dec.2. Talagan manisiaak ya no antoy ibangat mod ogaw no melag ni sikatoy libiten to anggad ibaleg to. Anonotan ko langola may " what a monkey see, monkey do." Kanian no antoy nanengneng na ogogaw ed ateng da sikatoy aligen da. Cute talagay Paul tan mangangganoy ibabaleg to. Ipatnobang mira naani ed Vienna Aiport insan onsempetak met lad abong ko naani. Masantos ya agew ed sikayon amin.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.119.132.90
Date: Sunday, December 08, 2013

Message

Agaylay pangkelaw ko no akin et walay sakey ya toon agaylay panpapapetang toy ulo to ed impakakar ko dia ed Austria. Pigay taon toak lan iinsultoen ed impiasawak ed sakey ya amputi. Legal ak dia tan agak dia basta ginayogoy na bastabastan laki. Sayan laki ya akapiasawaan ko baleg so irap ton nanpawilpawil ed Pilipinas pian naasawa toak. Diad sampot ya insempet tod Pilipinas taloy bolan tod man.Pinilit toak ya man-resign ed trabahok. Impanpili toak no TRABAHOK kono o sikato. Inararo ak na interon pamilya to tan respetado daak ya anggad natan. No inaro daak nen mabilay ni asawak mas lalon inaro daak ya anggad natan ya andi dia layan agui ra. Mas lalo angangko no sakeyak labat dian TNT siguradon mas lemlemewen toak yan too. No say ibabaga to yan too et lapor diad kairapay bilay ko kanian akiasawaak ed sayan laki, balbaleg yan lingo to ta no onya labat so getmak ed pipiasawa siguro anggan masiken lan foreigner siningkat kon tampol pian makainawaak ed bilay ko. Labinliman taon lay dinmalan nen taynan kami lay ama na anako insanak la nanpili ed saray ongugustod siak no siopay piasawaan ko. Aliwaak ya biin bastabasatan onsusuko ed irap na bilay ta antak ya sarayan "trials" ko sarasarag kon arapen tan libiten ta say Diyos ya mangaantabay ed siak so mangiiter na kasil ko tan agtoak balot papaolyanan nanlapor inlesak diad mondo ya anggad natan. Happy weekend kakaaro.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.119.128.58
Date: Saturday, December 07, 2013

Message

Inanap ko ed FB so ngaran ya Luis Reynoso balet aliwa ran Filipino tan Spanish so salita ra hehehe. Ompan si Luis et anggapoy FB account to. No bilang wala ompan say asawa to so akanngaran na FB account. Singa si Tes tan si Winnie saksakey lay FB account da. Say akanngaran na account si Winnie. Onlaak nabuas ed sikara ta pian makapigalawak ni ed kinen Paul ta February ni ipawil da dia. Onalis la ra no Dec. 10. Samboten nen Tes kono ya ibakasyon si Paul leleg ton libre ni so pamasahe to tan leleg nen Tes ya aka-maternity leave. Makapalikliket ya talagay walay apo. Inikdan ko met lay Christmas toy Paul nen November ni. Tinepet koy Winnie no antoy labay ton Christmas nen Paul, say koanto " high chair " na lang ma para pag kumain si kami nakaupo rin si Paul na kasabay naming kumain." Inikdan koy isaliw to. Agaylay liket dan dua nen Tes ta mainawan tua no walay high chair na ogaw no panangan la. DAGEM: Duay labi la dian makmaksil so dagem. Anggad diad loob na ayaman ko pati saray tanaman ko singa ra sisibokan so bolobolong da. Say koanko no sayan kasil na dagem ay natatakotak la mas lalo lagi ed Bagyon Yolanda. Relief Goods: Saray totoon makakaawat na relief goods onsasawa la ra kono ed ibobonog dad sikara ta lanang konon sardinas so sisiraen da. Kaskasian met ira. Komon na onayos met lay kipapasen da pian makapananap la ray panbilay da. Anggapoy nitulong tayo no agta saray dasal tayon lanang. Kaiba ran lanang ed dasal ko.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.21.244
Date: Friday, December 06, 2013

Message

Asinger lan tua so Christmas insan kasumpal to so Balon Taon. Maganganon tua ya onlabas so taon. Dakel so iyaanak dan ogogaw tan dakel met ed sikatayo so ontatakken. Say bilay na too so singa tanaman ya no matakken lay sengeg to ed ompatey la balet walanwalay natilak ya simit odino bokel to tan ontobo lamet ya anggapoy anggaan to. REGALO: Satay panangiter na regalo so abangonan tayo lan gagawaen ed kada Christmas lapod nen saman saramay taloran Ari so angiter na regalo ra nen Inyanak si Kristo. Anggan antoy naawat tayon regalo so panliketan tayo ta say importante so nanlapo ed puso tan mabolos ya panangaro. FACEBOOK: Say kuanmo so mainomay ya anapen so kaklase ya lalaki nen saray bibii ta maslak ed sikara so agira mansalat na apilyido ra ya aliwan singa saray bibii. Walay abayag lan aanapen kon kaarok ya abalangan ko ta nansalat na address to tan nen linma ak ladia. Aanapen kon anggad natan et no kabat yo so kawalaan to so ibaan yo ak pa ya mananap ed sikato. Say ngaran to so Luis Reynoso tan singa taon ko met la tan nen saman so nantrabaho ed BIR ed Manila ya abayag. Say datin address to so diad Taguig, Rizal, Philippines. Say sakey ni si Carmen Macaraeg ya taga Malasiqui tan natan kono so wala ed California. Saya so mairap ya anapen ta nansalat la angganko na apelyido to ta walay asawa to la. No naalmo yo rayan kaarok so misalamat ak ed sikayo ta abayag ko larayan aanapen. MHal, maong ta nalmo takad umb anggan agta ni akapannengneng. Akin kasi et no arom diad pikakaaro tan bilay na too et samay anapen mo samay anggapo. Anto tan ya klasin tepet lamet, Cresal? Siempre agmo anapen so wala! Hehehehe! God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.119.128.18
Date: Friday, December 06, 2013

Message

YM PASSWORD: Nen Nov.4. agko nalokasay YM ko. Say koan na YM- Yahoo Messenger temporarily locked kono ta walay sasalien ton lokasan balet ta agto nalokasan kanian in-lock da ni. Anggan siak agko met la nalokasan ta alingoanan koy password ko. Dakel so ime-memorize kon password lanti kanian say maong ilistam iran amin. Apat agew insan ak akapanlokas na YM ko ta say ginawak nansalatak laingen na password ko insan ko insulat ed notebook yan balon password ya ginawak tan ontan met so sakey ya e-mail ad ko. Natan nen linmaak ya manbasay e-mail ko mankakaokolay password pian makapan-sign-in ak. Sinalik yay balon password ya ginawak, alokasan kon tampol so YM ko.Abaloan ko nairapanak la langolan singa nen Nov.4. Marakep met ya talaga no walay YM ta makapan-email ka ed saray anggapoy Facebook account da. Ay labi la langola Cresal, B.T. kakaogip la langola. Goodnight la sirin.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.119.128.18
Date: Friday, December 06, 2013

Message

Anonotan ko nen ogawak ni may kinaot ya koan ed eskuwelaan. Say pirawat ko say makakaot na ngaran ko saramay anak na mamaestro tan mamaestra ta maong iran manregalo hehehe . Balet ta saray makakakaot ya lanang na ngaran ko say regalo da suman odino bibingkan tinapong. Say koanko anto ya? Suman la lanti may inregalok suman lamet so naawat ko koanko. Aminsan say akakaot na ngaran ko taga Salavante. Excited ak ya maong nen lokasan ko. Ayyyyy agaylay liket ko ta sabon ya ambalingit, toothbrush, toothpaste tan face towel. Agaylay pakakaliket ko ta onya ray labay kon naawat ko. Agko nalingoanan man ya kaeskuwelaan ko. Aanapen ko rad Facebook so datin kakaeskuwelaan ko balet ta agko ra naalmo. Akin kasi koanko. Mas mainomay ya anapen iray kakaeskuwelaan ya lalaki nen saray bibii ta saray bibii no naasawa la ra, sananey lay osar dan apelyedo ra. Nen aminsan ya sinmempetak inanap koy kaeskuwelaan ko nen elementary ak, nalmok ed Tarlac. Ngalngalin agkami la makapanbirbiran ya dua. Saksakey so anak to tan walay tindaan to ed baley. Makapalikliket no naalmom iray kaeskuwelaan mo ya datim iran kagalawgalaw. Baleg ya tulong talagay Facebook.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.119.128.18
Date: Friday, December 06, 2013

Message

Makmaksil natay dagem dia kalabian ni balet ta aliwan tuloytuloy. Iisipen ko may bagyon Yolanda leleg ton ondadagem diay maksil. No sayan dagem natan et ikumparam ed Bagyon Yolanda siguradon nerbyosen kay susto. Anggad natan wala ni ray inaatey ya totoon naaalmo mo ra. Agak nanpasyar natay labi ta onooran. Kalabian nen nanpasyarak ginmapoak na 9 na labi. Sinmempetak na 10:10 pm. Diad adalandalanan kon kaabongan mararakep so Christmas lights da tan saramay kiew ya anggapo lay bolong da ed arap da ray buildings wala met so dekorasyon dan Christmas lights. Say naimanok balet sarayan silew anggapoy music da ya singa diman ed sikatayo. Simple labat irayan Christmas lights dia. Pigpigay agew labat la Christmas la lamet. Wala la ray naawat kon regalo na agagui asawak tan ontan met na panginaen to. Magangganoy sakey taon ya nasompal. Nanagonoyan mansalat la lamet so taon. Cresal komon ta ipilam so ngaran ko ed saray ikdan moy regalo hehehe.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Friday, December 06, 2013

Message

Mhal ... doga so inbagam ed kinen Boldo Tan. ___ Don't wash your dirty laundry in the internet, because it will haunt you the rest of your life.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.21.244
Date: Friday, December 06, 2013

Message

Salamat ta atalosan mo so inpasalaysay koy salitan Oportunista ta AMIN ya too so Oportunista no walay pankanawnawa ra. Saray arom so say masyadon ambisyon ed bilay ta labay da lanti so onaliguas. Maslak ed sikatayo ya linmad arom ya nasyon so mairap bilay da ya kaparak ta no mayaman ira so aglara linmad dia. Mairap so bilay na onlad arom ya pasen ta trabaho ya lanang ta no agka mantrabaho so agka mangan. "Land of Opportunity and land of the Brave" so tawag dad America ta no makoli ka so wadian amin so Oportunidad ed iyaliguas na bilay na too. Anos, seet, koli tan dasal so agamilen na totoo dia tan say pikakaaro ed arom. Anggapoy imposiblin nagawa no Manlapod Dios. Manaaroan tayon amin tan manririspitoan komon. Aleg so masyadon balawan tan lastogan ta paripariho tayon amin ta say kolor tayo labat so pandodomaan tayo. No say inkaotek odino say inaral bilbilang so sukat na inkatoo so naalimorengak la ta agko nadandan tan nagawat so ontan iran maktek ya katunongan. Andi bale ta wadtan si Bakokol ya nalimogan ko bilang no aga onamot ed abong to. Hehehehe! Ontan labat lay bilay ta aliwan perpekto ya singa say mondo ya walay mangibagay malempek, kuwadrado tan say arom so plastado. Ay Cresal agmo la kekewkewen so olom ed satan tan piano agka naalimorengen. Happy Weekend All!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Friday, December 06, 2013

Message

Sa'y ... oportunista ... ya singa si Mhal - you took exploited the advantage, the circumstances with complete disregard to principles. ____ Sa'y labay ton ibaga agmo inbaing so inyakar mod Austria makasengeg ed kipapasen mod bilay. ___ Doma so kipapasen nen Cresal ta wala so "working visa" to ya linmad dia ed America. ___ Anggapo so angayogoy o intabin da ya onla dia. ___ That's opportunity with "principles", she took the chance applying for a visa, when this US of A opened its doors for immigration. ___ Cresal ... did not ... exploit ... if ever there was a chance of an offer of marriage. ___ She swam upstream the inequities of American life all by her lonesome.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.128.18
Date: Friday, December 06, 2013

Message

Niman ko ni ya abasan posting nen BNP tan antak ya aliwa labat ya trabaho o piasawad saray amputi pian naekal ka kono ed bilay na kairapan tan niloboan mon pitek. Ta say koanto tay toon mabalaw ay et say sengegay inyakar na bibii ed biek taew kono so pian nabilay ira lanti kono na mainawan bilay. Dia mataltalag so Pinay ya akiasawad amputi ya ag mantratrabaho. Agto labay ya ibabagan no akiasawa ka ed amputi singa ka la walad gloria. Nakaokolan mo met dia so mantrabaho ta ag dia uso tay manilalo ka labat ed kuwartay asawam. Say agko labat labay say panagbalaw na sakey ya too ed impiasawak ed Austrian. Tan say panagbalaw toy panbibilay ko dia ta misirable kono tan pinmawilak ed kairapan lapor ta inatey la lanti may asawk ya mangitatabin kono ed siak. Say salitan OPORTUNISTA walad klase panangiosar. No osaren mod ed panaginsultom ed kaparam ya too, talagan aliwliway talos to. Balet no osaren mo ed maong ya panangiosar marakep ed manbabasa ya singa say panangiosay mo. Bilibak ed sikan talaga Cresal ed ingkamaong mon mangipaliwaway salitan OPORTUNISTA. Kanian todaan la komon na saray mababalaw so panagbalaw da tan panaginsultoy kapara ran pinalsa.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.21.244
Date: Friday, December 06, 2013

Message

Doga so ibabaga nen 158..... ya nankakapiga so rason na totoo no akin et linma rad arom ya nasyon. Walay manaral, manpatambal, walay mission da, politika tan arom niran makasengeg. Tetepeten mod siak MHal no akin et linma ak diad America tan no pariho tan mairap bilay tan Oportunista. Linma ak dia ya manbangat tan linma ak dian bokor ko. Sikato tay pandomaan tan dua ta siak et anggapoy anawag ed siak. Balet ta say panparaan ta dua say irap na bilay ko ya anggan natan ta no agkami mairap so agak komon inmarawi ed saray ateng tan agagik tan say inarok ed bilay. Oportunista ak met ya kaparam ta no andi agko komon nan-apply na 3rd Preference Visa no kontinto ak lan manbangat ed Pilipinas. When opportunity knocks at the door, grab it. Ang taong aayaw sa Grasya,lalabo ang mata. Hehehehe! Cresal, aliwa kan Oportunista labat manaya no agsay Linguist ka met ta tinmagalog ka. Lastog la tan amo odino akewkew la lamet so otek mo na alimbosabos! Hehehehe! Say irap na onarawi ed angianakan tayon pasen so say masyadon Iliw ed saray tinaynanan tayod Pilipinas. Balet ta anggan wala tayod arom ya pasen so sangkanunot tayo nin siansia so dalin ya nanposegan tayo. Samay kuanda ya say bolong so ondapo ed sengeg to lamlamang no aga ibatik na bagyo. Et no ombalik so dagem so onpawil lamlamang ed sengeg to. Hehehehe! Anto tan ya paliwawa Cresal gugoloen moy otek daray maotek ya totoo odino kekewkewen mo piano onpara rad otek mo. Amigo (158), welcome to the crowd! God Bless us All! Enjoy the weekend!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.11
Date: Friday, December 06, 2013

Message

Nanduruma so rason no akin et say too so onarawi ed dalin a nanpusegan to. Aliwa labat ya say anapan no agsay kaiba to dia so pakaasul na arum a kanonotan a singa saray manaral, a singa si Jose Rizal. Ontan to met so iniarawi nen Benigno Aquino makasengeg ed politika, aliwan say anapan ta nen linma ed biek taew so aliwan anapan so nansengegan. Aray arum so labay dan nagamuran no anto so panagbilay ed lugar mareen ta diad nanpusegan da lanti so amayamay a pateyan. Balet ta angan anto so kabayag na arum ed biek taew, so agda ni nadandan so maong a panagkatunungan tan pepeteken dala so ag nepeg a peteken. Makalanor lanti ta agda niwandag so mata da tan agda nalukasan so utek dan tebeken no anto so kamaungan ed arum a lugar. Nayarin say makasengeg et kulang era ed oras ya manbasa o manimaton no anto so kamaungan ta say oras da et wala ed trabaho ya lanang, odino aray arum et agda antan sukaiten tan omamengen no anto so makaasenso ed kanonotan da. Araya so naimatonan mo no basaen odino dengelen mo so panagpaliwawa da tan pangiusay da. Balet ta say pankelawan ko no akin et angan abayag tilan wala ed arum a lugar so sankanonot ni so dalin ya inianakan – angan pigaran agew labat et panliketan a nadakatan so binalegan.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.119.132.46
Date: Friday, December 06, 2013

Message

Tua tay koanmo Cresal ya amin tayon linma diad biek taew so aliwan mayaman. No mayaman ka say gaween mo labat manbakasyon ed mararakep ya nasyon balet ta no onla ka lamlamang ed arom ya nasyon ya mantrabaho mairap met sirin so bilay mo nen saman tan Opurtunista ka met ya kaparak kono. BULLY: Sayay bully o sutil, say pakaantak ogogaw labat so mangagawa ya ta manaya pati matatakken maksil ya man-bully. Nen walaak nid elementary walay manbubully ed siak ya kaeskuwelaan ko. Binayes toy singsing kon aminsan balet ta pigay simba la agko nanengneng ed lima to. Aminsan naimano nen inak ya anggapod limak. Say koanto agak kono onsesempet anggad anggapod limak man ya singsing ta talagan "gold" ya ginaway pangamaen kon walay gawaan toy alahas. Nalak man ya singsing balet ta ingogonot tan tinatampal toak nin may binmayes. Agkon balot nandalem ta antak ya lewetenak labat nen amak. Dakel so intepel kon bully ed eskuwelaan nen saman anggad nen nantrabahoak la ya wala la ray anako dakel nin siansia ray BULLY.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Noel/ MHal/ Boldo Tan/Emong/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.21.244
Date: Friday, December 06, 2013

Message

Maong ta akabutay ka tan anunotan mo kami tan agmo nitepel si MHal ya aguwaten ed kalelegep tod maksil ya agos na delap. Hehehehe! Natatalosan ko so liknaan nen MHal tan si Boldo Tan balet ta ontan labat so bilay. Satay kairapan na bilay so ag nepeg ya ibaing tan balawen ta amin tayo so mairap bilay ta no andi agtayo ontawtaw ya onla ed arom ya nasyon. No arom walaray sutil ya mansutil ira balet diad loob na puso ra so amggapoy makapoy ya getma ra no agsay man-bully balet agda nanalikas ya makakasakit iray liknaan na arom ya totoo. Say kuanda no arom so piano walay pakalekan balet ta agda nalilikna so irap tan sakit na samay sakey ya too. Ontan labat lay bilay ya no arom so onoran, onsabi bagyo ya aga nanaantaan, ondelap tan maksil so agos na danum tan no arom so onyegyeg balet ta kasumpal to raya so onagew tan mapalayopoy la so dagem. Satan onlabas lay amiga tayon MHal ya ompasyar ed kakiewan. Ontan met so teleserye ya nababantayan tayo ya walay bida tan walay kontrabida. No anggapoy maong ya kontrabida so anggapoy samit na istoriya. Pauliyanan yo ray kontrabida ta anggapo lamlamang so kasumpalan da ta no diad western movie so maslak ed sikara so napaltog nen Fernando Poe ya kabaleyan tayo tan idolo na amin lawari. Hehehehehe! Nanunotan ko nen saman nen manbabangat ak ni na iskuwila ya dalem laran dalem. Say ginawak so panpasnokan ko may indalem da balet ta dinmakel so mandalem. Walay anunotan kon gawaen ya no walay nandalem so sikaran dua so pampasnokan ko. Nanlapod saman so anggapo lay mandalem no agsay manaagelan iran amin. Hehehehehe! Class, behave! "To argue with fools is a fool." God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 77.119.128.111
Date: Thursday, December 05, 2013

Message

Diad sayan website agkan balot mangiestoryay nipaakar ed sakit mo ta imbes ya nakasian kay arom ya totoo mas manlikliket ira ta mansasakit ka. B.T., balbaleg ya lingom so impangestoryam na inka stroke mo. No sikami nen Cresal so pangistoryaan mo, idasal mi ka ta ontan lanti so maong ya kagagaway too. DEPRESSION: Nen siak so walad ermen ed impatey na asawak naestoryak so naliliknak ya depression. Nen adiskubrek yan website say antak dakel so mangasi ed siak ed padadalanen kon ermen. Wala ray maong ya mangiter na advice balet ta walay sakey ya toon panlikliketan toy paneermen ko. Say koanto ni wala konoy sakit kon "dementia" tan arom ni ran makapainsulto ed bilay ko. Ibabaga ton miserable konoy bilay ko tan sa kabibilay ko " pay to pay check " labat. Grabe ray insulton inawat kod sayan too. Agko anta no akin et anta ton amin so kabibilay ko. Mas maong met ni lagi so "pay to pay check" nen say manbilay kad panagsaol na kaparam ya too odino nabibilay kad panagtakew mo. Sobra konoy paniirap ko. No sobray paniirap ko agak angangko makasempet ed Pilipinas. Say kasesempet ed sikatayo, no anggapoy 4-5,000€ ya badyet ko mairap ta say gawak manbabakasyonak ed island ta diman ko naliliknay liket tan deen na isip tan samit na kakanen. Duaray nilak ya island nen sinmempetak. Sayan isempet ko arawin island so laen ko. Saya so pirawat kon laen tan akaprepara lay badyet ko. Agko pamapasnokan no bagaan daak ya agaylay irap na bilay ko ta say kairapay bilay ag nepeg ya ibaing. Say makapabaing say ugalin aliwliwa. Sige kakaaro ta manpasyarak la langola ta masamit so manpaspasyar no labi pian masamit so kakaogip.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.2.196
Date: Thursday, December 05, 2013

Message

Agmo paneermenan yan ingkagawa ta dati la yan nagagawa. Pigay taon la yan onya. Talagan onya amoy ugali na arom ya Pilipino. Panliketan na no napasolag da ka. Sayay ibabagam ya mansasangsangan so katonongan balet ta manaaroan so laman, ag yan balot nagawa. NOEL, antak ya manbabasa ka dia. Agay met la tay kagagawam? Maminsan ka labat ya manpost balet ta sangsangkarasig.Kumusta ka la?


From: Noel
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 114.108.214.188
Date: Thursday, December 05, 2013

Message

Agatinan yo amo so tetew nen bai Emang kanian labir lan labir.


From: Emong
Town_City:
Email:
To: cresal
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, December 05, 2013

Message

Antam diad abangonan ko agka ... mantataktakot, no agmo nasostoni so ibabagam. ___ Ayay lasin ... boldo tan ... ababaloan to amo mainomay so mamaltog na too. ___ Mainomay so mangablit na revolver o pistol. ___ Mipaltogan? Sirin? ___ Ompano say nakena to et say pueg to! ___ Balet, no maniinagem ta mandadaialysis tan nan-stroke la so anak-na-lasi, alagaren ko lan mangolipaspas ta diad pakanengneng ko, no sikato raya so liliknaen to, agto la nasabi - simana santa. ___ Balet, no ipasoot tonin singa lewet so gonaet ton mampaltog, wadman ak ed ... shooting range ... cada Martes naalmo toak diman.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Emong/ Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.21.244
Date: Thursday, December 05, 2013

Message

Maermenak ya asabi to so onya na sayan salaysayan tayo. Komon no mansangsangan labat so katunungan balet ta manaaroan so laman. Agla pinonoyan so petang na olo ta ontan labat lay panoosayan na sakey ya pantotongtongan. Walay bangat nen nanay ko nen saman nen ogogaw kami nin sanaagi ya say kuanda so no mamapasnok kayo so manbilang kayoy sanlasos anggan sanlibo anggad nalinguanan yoy pasnok yo. Say pagbabawi so walad kaonoran ya aliwan walad onaan. Anto tan ya nunot Cresal? Siyempre walad kaonoran ta aliwan onaan. Hehehehe! Say ibagam Cresal so, "what has been said cannot be unsaid and what has been done cannot be undone." Asinger lay Christmas kanian ilista yo laray totoon itdan yoy rigalo tan siguroen komon no walay ngaran kod listaan yo. Hehehehe! Ay, Cresal alagar mo. Agka aliston kapakapa kari ta ompano naakar moy alimangaw mo. Lamet? Hehehehe!


From: Emong
Town_City:
Email:
To: boldo tan
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, December 04, 2013

Message

Agko ra iicdan na importancia ray maniinagem ya totoon ososdongan day abot lalo la ed sika et mandadaialysis ka ompano agmo la anggan nagayogoy so salim. ____ Natan no nayari ka ya onalagey nengneng moak diman ed ... N. Decatur ... dimad Clark County Shooting Range anggano anton agew, ta diman maawang tan anggapo so makagirogiro.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.133.25
Date: Wednesday, December 04, 2013

Message

Parehoy imbagayon dua nen Winnie ya amin tayo et oportunista. Niman tinmawag ed siak ta breaktime to. Naestoryak yay panbabalaw na sakey ya too ed impiasawak (aliwan impangasawak) ed Austrian tan sakeyak konon oportunista. Say koanto amin tayo pareparehon oportunista. Kanian inmaalis itayod Pilipinas ta nananap itayoy oputunidad ed arom ya nasyon ya singa ditan ed America, diad Europe tan arom ni ran nasyon. Siguro no talagan sobray yaman mo agka la onlad arom ya nasyon ya mananap na mamaong tan mareen ya panagbilay ta mayaman ka la lanti. Nayari met pabakabakasyon ka labat. Say koanto say importante anggan oportunista ka ta agka dia linmad Austria ya nanggaway aliwa. Mas makapalek so bilay mo no akiasawa kad sakey ya Pinoy insan sikato ni bilayen mo. No onya ray narerengel kod anako makakaimisak met la ta samay anakon melmelag nen saman et makakaiter lay advice ed ina to. Kaoaogip la langola dia. Good night la.


From: cresal
Town_City:
Email: Pipiasawa
To: Emong/ MHal/ Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.21.244
Date: Wednesday, December 04, 2013

Message

PIPIASAWA: Satay pipiasawa so walad labaylabayan na totoo tan ya manasawa. It is a matter of choice. Walaray arom ya bibii ya miasawa rad totoo ed arom ya nasyon lapod lanti ed ambisyon ed bilay. Diad arom ya totoo tatawagen day "oportunista" tan arom niran salita balet ta siopad sikatayo kasi so aga oportunista? Kanian linma tayo dia lanti ed America, Europa, Germany tan arom niran sulok na mondo ta labay tayo so onasinso ed bilay. Aliwan amin ed saray akiasawa ed aliwan Pilipino so mairap so bilay da kanian ontan so ginawa ra. Say arom so akiasawa ra lapod panangaro tan aliwan say 'security'labat. Say arom so gaway ambisyon ya onlad arom ya nasyon. Mairap so manpusga ed sarayan totoo ed liknaan tan disisyon dad inpiasawa ra ta anggapo tayo ed kipapasen da. Walay istoriaen kon amigak ya akiasawa ed Amerikano. Maganganan bii tan say asawa to so guwapo ya Amerikano. Say saksakey ya anak da so kaiskuwilay anak mi ed Catholic School nen ogogaw nira. Say kuanto saray arom ya Pilipino so abegbeba kono so pakanengneng dad sikato tan tsistsismisen da ta say anta ra so nalmo nen puti ed Bar labat la tan sakey ya waitress. Say inpankabat dan dua kono ta nantrabaho ran dua ed US Embassy ed Manila ta Legal Officer kono tan sikato et Legal Secretary balet ta college graduates iran dua. Lapod panangaro so nankasal irad Pilipinas insan to inawit dia. Kanian aliwan amin ya miasawa ed arom so oportunista. Kanian anunotan ko may kuanda ya, "never judge a book by its cover." Stereotyping is bad. Walara met iray arom ya bibii ya miasawa rad matakken la. Anggapoy kaugsan to tan ta dakel so kabat kon matakken so akaasawa ed sikara balet masyadoy aroan da tan binmayag so kasal da anggad inpatey da. Wala met ira balet iray miasawa tan mangasawa ya inaro ra tan kataonan da balet ta ag manbabayag so kasal dan dua ta kolkol laran kolkol ya anggad mankabilan iran dua insan ira mansiyan. Kanian anggan siopay piasawaan mo basta aliwan BAKES. Hehehehe! ARAL: Komon no agtayo ra balawen so miasawa odino mangasawa ed anggan anton kipapasen ta walad labaylabayan na too tan komon no manririspitoan tayon amin ed disisyon na balang sinansakey ed sikatayo. Sabi ni Balagtas, "o pag-ibig na makapanyarihan,kung pumasok ka sa puso ninuman, hahamakin mong lahat masunod ka lamang." Hehehehe! Singa ka ka met no makata, cresal. Pasitsirayew ka, amo! May God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 77.119.133.25
Date: Wednesday, December 04, 2013

Message

Polyan mo amigo ta agko lan balot ebatan anggan antoy ibasyo tod siak ta anggapoy kakanaay miebatan ed onyan too. Akin kasi antoy kaogsay miasawa ed arom ya puli? Totoo ra met ya kapara tayo. PASYAR: Kumaduan labik lan manpapasyar anggan agaylay betel diad sikami. Kalabian sakey oras tan 40 minutos. Natan sakay oras tan 11 ya minutos labat. Masamsamit so pakaliknak natan ed laman ko. Maong talagay makasungap na tariwan dagem tan say dagem na winter sananey. Ambetebetel tan masamsamit ya ondapod lopam. Basta kumpleto kad solong mon kawes parad winter, aliwan delikado. Nakal ni may panateng kon sinmabi nen kapigan man ya agew. Masamsamit ya siguradoy ogip ko langola. Goodnight la sirin ed sikayo ran kakaarok.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Emong
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Wednesday, December 04, 2013

Message

Baleg so problema tod bilay to yan too si Emong amiga. English ni salita to et pikewet met katon agmo la pinonoyan. Akin amiga et problema toy inpi-asawam ed amputi ya taga Austria, ongkakaraw iyan binasted mo? Makapabaing so mikolkol ed bii no sakey kan lakin walay urbanidad mo. Akin anggapoy asawa to yan bastos ya laki? Aya si Emong ongkakaraw nid sika amiga? Ibagam pa ta manpaltogan kami no sikay babastosen to. No taga iner iyan supok, ibagam ya taga Las Vegas ak. Anggan iner so pandumogan mi. Nabubwisitak ed kabastosan to yan too si Emong. Babastosen toy amigak.


From: MHal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.119.128.66
Date: Wednesday, December 04, 2013

Message

Matthew 10:28 (NLT) Don't be afraid to those who like to kill your body, they cannot touch your souls. Fear only God, who can destroy both soul and body in hell.


From: MHal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.119.128.66
Date: Wednesday, December 04, 2013

Message

Amoak tataktakoten ta anggapoy antakot ko. Diyos labat so tatakotan ko.


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, December 04, 2013

Message

Mhal ... don't you ever, ever cross path to me. I have you by your skinny throat. ___ I will hang you cut and dry! ___ Remember that, until the end of your livable life.


From: MHal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 91.141.1.245
Date: Wednesday, December 04, 2013

Message

Agko tinaynan so ama da ray anak ko no agta sikatoy agla sinmempet ed sikami nen sampot ya nan-abroad. Siguro sobra met la tay 15 taon ton ag nanpanengneng pian alagaren ko ni. Sakey ni matapobre ina to lapor ta maong so bilay da. Sayan sampot ya impan-abroad na ama na anako duay taon labat ya siak so manaawat na suweldo to. Kayari duay taon pinultot da lay allotment ko ed bangko ta sikatoy ganggan na ina to. Baleg so intepel ko ed sayan klasen relasyon kanian nen 19 years old la na anako nandesisyonak lan miasawa. Amimpiton nanpawilpawil ed Pilipinas yan laki ed loob na sakey taon ta anggan imbaga ton akaren koy passport ko ta labay toak ya onla diad Austria pian napikabatan ko ray pamilya to, agko inakar ta anggapoy planok nen saman ya miasawad foreigner. Sikatoy maseet ya nanakar na karaklan ed saray papeles ko lalo la ed visak. Natan oportunistaak ed saya? No onyay pakaantam ed ingkatook anggapoy pibabalik. Say importante antay Diyos so kargay pusok ta sikato labat so makaantay ingkatoo tayo.


From: MHal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.119.133.136
Date: Wednesday, December 04, 2013

Message

Baleg so problemam ed bilay mon tua. Sampot la yan iyebat kod sika ta agko labay so mankasalanan. Mas dakel ni nagawaan kon marakep ed bilay ko tan saray kaparak ya pinalsa. Onlaak lan manpasyar laingen maong ni ta makasongapak na tariwan dagem.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.119.133.136
Date: Wednesday, December 04, 2013

Message

Tonda ka la. Ambagel ka! Say nibagak ed sika aliwaak ya oportunista. No onyay pakanengneng mod siak problemam la tan.Basta siak agko ugali tay manosar na kaparak ya too pian nabilayak na maong tan mareen ya panagbilay. Koanko la et ta say sandaraiset ya insingger mo dia anggapoy pansompalan to no agta say pambuwisit mo la langolad siak. Ayyyyyy bilay. Akin kasi et nabibilay ni ray onyan klasen totoo?


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, December 04, 2013

Message

Mhal ... I couldn't care less what you do with your life! Not one miserable bit! ___ However, remember our chichat in the internet 4years ago when you divulged everything to me. You told me you left the father of your children to marry this guy from Austria. ____ That's opportunism, right? ___ You told me also you wanted to come to America ... insinuating ... you're looking for a man from here. ___ Nobody in his right mind will do such a thing like that - bringing you to America. ___ I have this conversation downloaded and printed. I have the evidence you can't lie.


From: MHal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.119.133.136
Date: Wednesday, December 04, 2013

Message

Sayan salitay oportunista inosar mo lad siak yan amimpiga? Tan akin et ibabagam ya inasawak so angasawad siak? Nayari sirin ya say bii so mangasawa ed sakey ya amputi ya anggapo ray obligasyon ton mangi-submit na papeles to? Nayari sirin ya asawaen ko yan laki et anta melmelag so suweldok ed Pilipinsa. Agmo antay lalabiren mon talaga. Say pipiasawad amputi aliwan bastabasta. Say lakin mangasawad sakey ya Pinay dakel so akaren ton papeles. Ipanengneng to no antoy anapan to, walay abong to o apartment to tan malinew ya amin so dokumento to lalo lad impi-divorce to antis ton naasaway labay ton asawaen. Akin et ibabagam ya agak kaiba ed " will " kanian anggapoy anggan melag ya naaawat kon pension? Maong kan impanutek ta antam no wala o anggapoy aawaten kon pension ed asawak ya inatey. Akin et agak kaiba ed will et anta legalak ya asawa to? Akin antam sirin so kabibilay ko? Ibabagam ni ya pinmawilak ed kairapan lapor anggapo lay mangitabin ed siak. Sayan akiasawaan ko aliwan mayaman tan kaparak met ya mairap. Makoli labat kanian nanbilay kami na maong ya panagbilay ta walay negosyo to. Anggad natan nabibilayak na singa nen mabilay ni tan no maminsan say koanko agaylay ermen ko ed impatey to ta ompan manirapak lalo la et bokbokor ko la et anta andi met manaya. Mangkelawak labat kanian inebatan ta ka ta agaylay panaglemlemew mod saray miaasawad amputi. No bilbilang ta pinmawilak ed irap antoy pibabalim? Antoy ansakit mo? Makapabaing ka! Agmo amo antay talos na salitan OPURTUNISTA. No walay mangkanepegan ya mangiosar nanian salita, anggapoy arom no ag saray pamilyay asawak balet ta anggad natan baleg so respeto dad siak tan ontan met na panangaro da. Manaanap ka la langoöay kasubeg mo anto? Singa si Malasiquinian balbalawen mod impiasawa tod kinen Julio lapor baleg so distansya edad da. Anggan kapigan say pakanengneng mod ingkasika , sika may toon sangkaabigay panbibilay. Ay tonda ka la sika ta anggapoy niiter tn kamaongan ya ed bilay mo so panagbalaw tan panaginsultom ed kaparam ya pinalsa. Ontonda ka labat angangko ed sayan kagagawam no inatey ka la. Balet ta siguradon ituloy mo yan kagagawa no iner bilang so laen mo.


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, December 04, 2013

Message

hehehehe! ____ Natan ompapaway la'y natural eh, Mhal? ____ Nagui-guilty conscience ka? ____ Apildit so bolilit cainan mantitit? ____ No kinotikot mo so labay kon ibaga - inebatan ko labat so tepet nen ... Cresal ... ed kipapasen no anto so kabaliksan na ... pen pal ... ed aroarowan o kabatkabatan labat. ___ Agtaka anggan anonotan! ____ Now, if you want to open Pandora's Box I'll open it for you. ___ Nen inasawam (agto ka inasawa) ma'y ... ampoti ... nanmaliw ya aliwa labat ya para convenience no ag ingen oportonista ka. ____ Nen inatey pinmawil ka'd nanlapoan mon kairapan ta naandian ka na mangitatabin ed sika. ___ Agka akaawat na anggan daiset ya pension to, ta sa'y ginawa to anganco agtoka inpibabali ed "will" to.


From: MHal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.119.133.136
Date: Wednesday, December 04, 2013

Message

Warmay balebalen topic ed SCMB, akin et pibabalian mo langola ray akapiasawad saray amputi? No bilang et akiasawa ra pian makataway iray maong ya bilay, antoy ansakit ed sika? Akin sarayan akiasawad amputi no naerasan pakanen mo ra? Sakey ni akin et ontan lay panaglemlemew mod sarayan bibii? Sigurado no say akapiasawaan da et buanges, matakew, managdepak, managponiti, managtampal, malastog tan matapobre, balawen mo ni ran siansia. Si Pinay ya taga Binmaley ya akiasawad taga Canada agak manisian survival labat so impiasawa to ta sikato et de aral. Natan no survival labat kanian akiasawa ray arom ya singa say imbagbagam ed siak, ag itan nepeg ya balawen. Tan akin et antam ya anggapoy nalilikna ran aroan ed impiasawa ra? Siak agaylay liket ko ed balang sakey ya Filipinan makapipiasawad amputi tan makapanaayam lad maaliguas ya nasyon ta aliwan say laman ton dili labat so atulungan to no agta pati pamilya to. Diad impiasawak ed sakey ya European inturing ko lan balbaleg ya maong ya kapalaran ta no nanpamartirak ed sakey ya anggapoy kakanaan ya relasyon iner la kasi kolaan ko natan? Mankalkalna ka met komon ed panagbalaw mo ed sarayan pinalsa ta sayan grasyan nalmo ra et grasyan nanlapor Diyos. Talagan tua may koanda ya say balaw et ibeg.


From: Emong
Town_City:
Email:
To: cresal
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Tuesday, December 03, 2013

Message

Sikakabat ka met anganco ya ara'y ... totoon mansusulatan ya sengegan ya sicara'y manaaroan insan natuloy ira'n mankakasal, sa'y labay to'n ibaga - aroan tan casalan na conviniencia (marriage of convenience). ___ Anggapo'y malet ya pankakaro o panaaroan nisesengeg ya sakey ed sarayan "polano o polana", miasawa ra, pian makaagwat ira ed pitek ya nilobloban da, no sa'y mangiooprisi na kasalan et wala'd America o Europa. ____ Sikato tan so nagagaoa anggano anggapo so panangaro o pikakaro. ___ Sa'y manonaan sa'y panbilay (survival), sa'y mantombok no bilang ... oala ... sa'y aro no aga mantitila.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Emong
Remote Name: 75.165.22.53
Date: Tuesday, December 03, 2013

Message

Nayarin walay puntos mod ibabagam ya panon so pankaaro mi nen MHal et anta agkami ni nannengneng. Kabat labat lan kuanmo. Panon da ramay man-pen pal ya sulat labat la odino e-mail labat lay kommunikasyon da ey et makapanasawaan iran dua met ey? Mas grabe man angganko ta nilawan iran dua no agira makapangustoan. Hehehehe! Ontan to met so pikakaaro no makapanalaan kayoy ugali. Singa samay kuanda ya nasayawan moy tugtog da ya anggan agmo antay sonata. Nitan ta agatinan mo lan pati sali to! Hehehehe! No say sanasawa et manbarongan iran dua insan la ed sankaaro. No maminsan met anggan antoy samit na pankakaaro yo odino pankakabat yo sa walanwalay barongan. Ontan so bilay onoran, insan onagew tan no arom onbagyo. Amot kalad sokong Emong ta piano agka nabasa. Hehehehe! Salamat ed paliwawa. God Bless!


From: Emong
Town_City:
Email:
To: cresal
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Tuesday, December 03, 2013

Message

Acablit mo met na daiset so alimbaoa na pikacaro, balet sa'y ... pancaro (friendship) ... aga naala ed antictiquey ya panaon no ag ingen nakaocolan onggapo ya masacbay. ____ Canian aya'y ibabagam ya - karom - ya malet si Mhal mimidyo lopok agmakaalagey ed sali to. ___ Akin kuan? ___ Panon mo'n ibaga ya sangkaro kayo'n maong et agkini anggan akapannengneng? ____ To make it short, you and Mhal are just acquaintances not friends!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 75.165.22.53
Date: Tuesday, December 03, 2013

Message

PIKAKAARO: Abayag ta met lan sankaaro ontan met iray arom ya kaaro ta. Satay pikakaaro so maong ya mauges ta walaray kakaaro ya pakunkunwari tan kabat daka labat no walay niiter mo, wala met iray maomaong irad arapan balet ta titiraen daka manaya no akabeneg ka. Wala met so kaaro ya matila tan lambongen to ka ed sankabibin danum tan say makapanangnangis ta no say otek kon melmelag ya singa otek na siwisiwi so agto makatalos. Hehehehehe! Nitan ta naaalimbosabos so otek ko natan. Abaloan ko so inawit lay bagyon Yolanda anta manaya et wadia ni. Say bilay na arom ya totoo ed pikakaaro so singa bilay na kanit. Marago no walay masamit et no say masamit et dinmabok la so ipopolisay tan ibatikan la nen kanit. Saludo ak ed saray kanit, gilata tan arom niran bigis ed koli ra tan maisip iran mantipon na kanen da tan para saray pamilya ra. Say agko labat labay say ugali kanit ta ondago labat ed masamit tan ibatikan to no anggapo lay naala to. Ontan iray arom ya totoo lalo lad pikakaaro. Siguro MHal, pariho tan masamit kanian ontan lay panangaro tan kanit. Hehehehe! Aliwan singa say inpankaaro nen Bakes tan si Bakokol ya tirikan tan lokoan. Wala met iray ontan ya sankakaaro balet ta maong lay bakokol ta anggan balbalawen da tan ipopolisay da so matoor ya mikaaro tan mapasinsiya ya singa siak. Tua tan Cresal? Magalaw ka! God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.1.73
Date: Monday, December 02, 2013

Message

Pasensya ka la ta diad panaaporak et pati ngaran mo aliway spelling to hehehe. Tan satay insulat kon "mapapot" mapaot so labay kon ibabaga. Agi nagigilabotak la amo.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 91.141.1.73
Date: Monday, December 02, 2013

Message

WALANG IWANAN : Malet lay impangkaaro ta Cresla anggan agta ni akapankabat na personal. Dakel so komunikasyon ta. Walayan website, Facebook tan E-mail. Agka komon osawan manpost diad Urbiz. ta no ag sayan website agta akapankaaro. Talagan mapapot tan dua hehehe. Warman lay Malasiquinian ed Malasiqui nen Nov. 28 ni. Siguradon onsasabi ermen to no walaray sayawan ta anggapo la may kapartner ton mibaili. Ontan labat ya talagay bilay. Labay ko komon so mibanad sikato balet ta masakbay ni parad siak so onsempet ta labay kon banaen so panagbungay langka mi ta dakdakel no manbunga. Labay koy manggaway marmalade ya langka pian waaly isempet ko dia. Labay ko met so manggaway acharan apayas tan labay koy mangisempet diay otong na kamote, otong na kangkong, tan salien koy mangawit na matakken ya sangay marunggay ta ompan makapatuboak diad terrace ko. Mangawitak met diay pandan ta akabilayak nen saman dia balet ta diad liket nen mister ko et asobraan toy impansalog to kanian inaatey ira hehehe. Ambalbalingit so niluto no walay pandan to. Makapailiw irayan amin spo abitlak dian isempet ko. No makasempetak mansawaak na marunggay ya bolong tan bunga.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 91.141.1.73
Date: Monday, December 02, 2013

Message

Ipila tan lanang si amigo tan Boldo Tan Cresal. Mabarong yan amigo tan tua hehehe. Bale-bale estoryaan ta anggan sikata labat. Labay ko ray estoryam ta dakel so nanaaralan ko. Maestra kan talaga hehehe. Tua tay koanmon anggapoy manbenben na banga ya ag naoringan. PULITIKO: No amin labat ya pulitiko et agira mankurakot siguradon baleg so iyaliguas na Pilipinas. Palurey mo tay tinaon ya nadadalanay kalamidad so Pilipinas insan bansagan ni panagkurakot antoy nagaaway nasyon tayo ey? Amin ya akusado ed Pork Barrel Scam anggapo lay ibabaga ra no agta malinis konoy kangaranan da. Komon ta ompaway so katoaan ed sarayan akusasyon ed sikara pian saray ontombok ya manoley et ontakot la ran maggaway kalokoan. Kaskasian ya tuay Pilipinas. Maong labat ta wadia itayo la ed mareen iran nasyon balet ta ag kumpletoy liket tayo ta dakel niray miembroy pamilya tayon apektado tan ontan na amin ya totoo ed sikatayo lalo la ray maiirap. Nen ogawak ni agkon balot anengneng si amak tan si inak ya angawat sa bayar ed boto ra. Say koanda anggan antoy kabaleg na iter dan kuwarta ray pulitiko kono agdan balot ilakoy boto ra. Say koanto may aguik grabe konoy saliwan na boto ed sikami tan saramay kakanayon kon sobray irap dad bilay inlalako ray boto ra. Makapaermen so onya ran botante. Anggan antoy pangibangat mo ed sikara talagan agda ka dengelen. Isalat day boto ra ed daiset labat ya kuwarta insan ira manreklamo no maniirap ira.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 75.165.22.53
Date: Monday, December 02, 2013

Message

KURAKOT: Diad mondo so nankakapiga so klasi totoo- walay masiblet, masaol, matakew tan managkurakot balet ta wala met iray maaro, matulong tan mabunlok ed saray mamairap ya bilay ya totoo. Wala kasi ed inkabangat tan inkapasal na too irayan ugali? Wala met lanti ray totoo ya anggan antoy aral da so anggapoy kosinsiya ra tan 'values' ed bilay da. Maong niman laingen so arom ya totoon anggapoy aral da ta walay kababingan dad arom ya totoo tan marispito ra. Dakel ya tua so nanengneng ed TV ya korakot ed Pilipinas tan say makapabaing ta arom ed sikara so opisiyalis ed nasyon. Tua may kuanen Ted Failon ya anggapoy Mastermind ya nakukulong. Opisialis nira so mankokolkol ed kuarta na Masa tan alabas nira nen saray ogogaw ya anggapoy inkabangat da. YOLANDA: Satay kuanmo ya apagan na kakanen ed saray biktimay bagyo ya say ibobonog dan kakanen et abawasan lay bilang so makapoy tan ya gawa ta aliwan pananulong latan no agsay tinatakew lamet itan. Tua may ibabaga ray arom ya anggapoy manbenben na banga ya aga naoringan. Sikato tay ugali arom ya Pilipino so mantakew tan mankorakot. Singa si Bakes ya matirik ed si Bakokol. Balet nen apasnokan si Bakokol so binmales ed sikato tan pinindang ton inlako. Hehehehehe! Komon no mangiter iray maong ya ehemplo ray opisialis ed saray arom ya totoo lalo lad saray ogogaw ya anak da. INATEY: Dakel so inatey tan nababalang ed samay bagyon Yolanda. Ontan labat la no onsabi so kalamidad ya aga nanaantaan so isabi to. Say makapaermen so saramay inateyan na pamilya tan maslalo ed saramay abalang. Tua tan so kuanmo MHal ya no sakey labat odino duara so anak da so nayarin nisalba dara balet ta diad karakel na anak da so agda ra nisalban amin. Diad saman ya inkagawa say tepet kod asawak so, "no bilang ta wadman ta ed bagyo, siopay isalbam ya primiro, sika odino siak?" Say ebat to so, "sika ta piano nisinop mo ak." Hehehehe! Asumpal lay Thanksgiving tan onsublay lay Pasko. Maganganon tua so panaon tan saray apo ta masyadoy ibabaleg da balet ta sikatayo so ontatakken ed panaakar na panaon. Andi bale ta singa tayo alak ya diad ibabayag to so onsasamit kono so taway to. Ontan pa komon! Hehehehe!God Bless us All!


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 77.119.129.183
Date: Sunday, December 01, 2013

Message

Amayamay natay ompapaway ya kurakot ed gobierno. Sobray siba ray kuwarta. Singa si Enrile ya sangkatakkenan ed Senado sikatoy ompapaway ya mastermind na Pork Barrel Scam. No nen nalapod inggapo ton pulitiko et nankurakot la talagan sobray yaman to lan talaga. Makapabaing ni ebatan dan dua nen Miriam Santiago. Singa ra totoon anggapoy aral. Anggapoy respeto rad sakey tan sakey tan manpapawayan iray bulok da. No komon ta saray botante komon et osaren day utek da kada eleksyon ay agda ilalakoy boto rad melmelag ya kuwarta sarayan pulitiko abayag la ra komon ya atalo. Singa si Enrile asingger lan man 90 akin kasi et agni manretiro? Srarayan nantatakew na kuwartay baley, anto kasi makakatulong met ira ed saray biktimay bagyon Yolanda tan arom ni ran kalamidad?


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.129.183
Date: Sunday, December 01, 2013

Message

Akapitongtongan kod telepono niman may kaarok ya Austrian Citizen met la tan taga Ormoc, aderal met ya maong so abong da tan naalaan da ni na video may nagagawan bagyo. Say koanto anggan aderal so abong da ta mabilay iray ateng to tan agagui to. Natan wala met lay atep kalamor. Agda ni kono ipagawan amin ta agaylay biliy materiales. RELIEF GOODS: Saman konoy relief goods ya imbonog dad sikara say akasulat 10 kilon belas, 10 sardinas, 10 noodles tan arom ni ra. Say iiter da labat kono ed saray totoo 3 kilon belas, 3 sardinas, 3 noodles tan arom ni ra. Koanko la et ta pankokolkolan day relief goods no siopay manbonog. Siguradon inyaamot da la ray karaklan ed sarayan impangaroy totoon matulong ed saray biktimay bagyo tan arom ni ran kalamidad. Kapigan kasi pakaaral day " honesty " irarayan totoo? Makapabaing irad onyan kagagawa. Anengneng da la no panoy irap ya dinalan na sarayan totoo. Inaatey ira pamilya da tan anggapoy abong ya panayaman da no agta wala ra labat ed evacuation center. Kanioan say Diyos manpapasnok la ta biek ta biek so takewan. Anggan kanen da la ray biktimay kalamidad kalamor takewen da ni. Makapaermen so onya ran klasen totoo.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.119.133.171
Date: Sunday, December 01, 2013

Message

Desyembre la!!!!Asingger la langolay Christmas tan New Year. Magangganon nasompal so sakey taon. Ontan met iray ogogaw, magangganoy ibabaleg da. Nanagonoyan Cresal teenager la ray apom. Makapalikliket ya talagay walay apo lalo la no maong iran ogogaw. Si Paul samploy bolan to met la nabuas. Malabir la balet agmo natalosay ibabaga to. Onsempet iran sanina no Dec. 10 ed sikatayo balet ta ondalan ni ra ed Korea ta walay duaran atsi nen Tes diman. Say koankod kinen Tes nen linmadia bokbokor to natan onsempet wala lay kaiba ton anak to. Maternity Leave: Maong diad Austria ta no mananak ka walay kuwartam ya binolan. Duay taon tan kapalduay Maternity Leave dia. Say ogaw wala met so binolan ya naaawat ton kuwarta anggad kasompal ton manaral. Saray Turkish dia maanak ira ta tatakpanen day kuwartan naawat na saray anak da. Saray Pilipina balet dia maimper irad anak anggan walay naaawat na ogaw. Singa met la ra Austrian ed panag-anak. Mairap so anak lan anak ta magano kan ontakken. BAGYON YOLANDA: No nanonotan ko ra may atateng ya dakel so anak da, nakakasian ko ra ta diad karakel na anak da agda ra nisalban amin. No ag saray ogogaw so nalner saray ateng so nalner. No bilang et sakey o duara labat komon so anak na sanasawa, sarag da ran ilangoy. Balet no anemira o pitora mairap iran nisalban amin. Anggad natan wala ni ray naaalmo dan inaatey tan dakel ni nababalang.


From:
Town_City:
Email:
To: 72.78.102.106
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Saturday, November 30, 2013

Message

You are talking in circle. Identify the person or shut the F..K up.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.78.102.106
Date: Thursday, November 28, 2013

Message

This case is still under investigation; and therefor the Mayor is still considered innocent. Balet ta walay amtak ya nen balolaki ni et wala so balitan inpapatey to so Kapitan del Barrio, balet ta angapon balot so kaso insapat da. Insan nen 1969 wala so pinaltog to ed Ciros Club Restaurant ed Baclaran, nanbayar so ama to na pigan libo. Aya amo et kotit ya anak ya katkaiba toy Alex Tamondong amay Dalton ya managpatey ed Dagupan tan aray Merrera ed Binmaley.. siguro kabat nen 96 ya. Say nan-aralan to et kaabay na nanaralan ko ya Mapua ed Manila. Kabat mo ya 96? Sikatoy kuno so balet a sekreto, tawag da ed sikato et Batiwelwel na Pangasinan, odino Burangen na Pangasinan ta no agto ka labay pasikot odino sikoten toka.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 178.115.135.76
Date: Thursday, November 28, 2013

Message

Happy Thanksgiving ed sikayon amin. Kasian itayon amin na Dios tan mandokey ni komon so bilay tayo pian makatulong itayo ed saray mangkaokolay tulong tayo.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Kapamilya
Remote Name: 75.165.22.53
Date: Thursday, November 28, 2013

Message

Happy Thanksgiving to Everyone! Misalamat tayo ed amin ya Initer na Dios ed sikatayo ontan met na saray arom ya totoo ya matulong. Let us all celebrate and enjoy with our family, relatives and friends.


From: MHal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.119.132.4
Date: Thursday, November 28, 2013

Message

Abantayan ko yan balita nen inaresto da. Makapabaing sirin ya. Komon ta ompaway so katuwaan pian naikdan na hustisya ray agrabyadon totoo.


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, November 28, 2013

Message

So, Mayor Ernesto Balolong, the current mayor of this town, is also a suspect in that despicable murders of former Vice Mayor of Lingayen Ramon Arcinue and his wife Zorahayda, who was at that time the barangay captain of Poblacion, Lingayen? ___ Well, let us dig deeper! ___ The alleged gunman of that ... rubout ... is an hired assassin named "Boy Muslim" of Cotabato, who is now in the hands of the NBI. ___ Did Boy Muslim start singing like a canary implicating Balolong? It remains to be seen where this investigation might lead. ____ Furthermore, on March 7, 2012, a certain John Feliciano of barrio Galarin of this town, was caught impersonating an LTO officer soliciting people to pay to fix problems at this agency.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Thursday, November 28, 2013

Message

The National Bureau of Investigation (NBI) raided the house of Urbiztondo, Pangasinan Mayor Ernesto Balolong Jr. on Wednesday, in connection with the murder of a politician in Manila last year. Investigators found 16 firearms and other high-powered weapons, as well as hundreds of ammunition inside the mayor's house. -- ANC, Top Story, November 27, 2013


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 75.165.22.53
Date: Wednesday, November 27, 2013

Message

Salamat ed ebat mo no dinan so onona- say manok odino say iknol. Anggapoy iknol no anggapoy manok ya manposnak so labay mon ebat tan walay pontom ed satan. Makapalek ya tua so saray jokes. Natan balet walay istoriak ya tuan agawa. Nankomis kami na saray apo mi nen karoman ya sanagew ta nantrabaho ray ateng da tan si manugang mi ed walay meeting ton sanagew. Maong iran ogogaw tan maong so inkabangat dan dua. Si Michael so Grade 3 to tan nangaway Math work to tan inpaibaan ed si Lolo to tan si Madeline ya Kindergarten so nansulat na ngaran tan nansulat na sentences to la. Mankelaw ak ya wala labat lad Kinder et makasulat ya sentences to. Nen kasumpal da so nangalaw laray Lego tan toys da. Nia so makapalek ya agawa. Lola (siak): Michael, that is a cute toy(melmelag ya motorcycle ya walay rider to)! Michael: Thank you, Lola. Madeline: That's my toy,Lola! Michael: You already gave it to me, Madeline, remember? That is weird! Madeline: Oh yeah, sorry I forgot. I am a Weirdo but I am not Dumb. Michael: No, you are not! It is okay, Madeline we sometimes forget! Listening to their conversation I smiled inside me and realized that we all forget things and may sometimes make us look Weird but not necessarily make us Dumb. In the other hand, Madeline accepted her mistake. Amayamay so nanaaralan mi ed saray apo mi tan makapalek no maminsan ta walaray agmo inilaloan ya tepet da ya mairap min ebatan. Masaya so walay apon talaga lalo la no maong iran inkabangat. Nanunutan ko nen tinepet nen abalayan mi no panon so inpanpabaleg mid anak mi. Abalayan: How did you raise such a fine son? Cresal: Simple! When he was growing up (was in a Catholic School)I said to him, when you do good, you go to Heaven; and if bad you go to Hell, now which one would you choose? Let his inquiring mind decide and to my surprise he chose to do good because when he dies he will go to Heaven. Hehehehe! Singa anengneng ko met latay Heaven tan Hell. Whatever you do the monkey follows. Monkey see, Monkey do! Hehehehe! Happy Thanksgiving All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.119.132.142
Date: Wednesday, November 27, 2013

Message

Taloy agew met labat ya niliknak tan anggapoy virus ko ta agak niresetaay doktor na antibiotic no agta lozneges labat. Nen warmanak no ed trabahok nalilikas ya anggatel so kolokolong ko balet nen linmaak ed doktor nen Biernes agko impa-check-up so kolokolong ko no agta say blood pressure ko labat. No impa-check-up ko met komon ya agaka la akaliknay sobran betel. Bakes, Bakokol, Kangkanti,andirit, bisokol tan si laki Agosting: Sarayan jokes so anggan kapigan agko napokpokay pakalek ko. Anonotan ko laingen nen ogawak ni. Say andirit so paboritok ya erelen tan panggalawan. Nen saman masasanting iray andirit. Wala ray angkabaleg tan angkelag tan nandoromaay kolor da balet natan dinmaiset lara ed sikatayo. Ontan met na saray kumpapey. Akin kasi? Dia lagi ed polusyon anto? Satay tepet mo no dinay inmona no iknol o manok say ebat ko manok hehehe ta no andi anggapoy onggawan manok no anggapoy oknol.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 75.165.22.53
Date: Tuesday, November 26, 2013

Message

Maong ta inmabig kala ontan met nen Boldo Tan. Miloreyan ka labat la Amiga ta antam ya "if you argue with fools, you are a fool. Nengneng moy Bakokol ya balabalawen da ta awitawit to lanti abong to ta si Kantikanti et awit toy apoy ya lanang et ompano napoolan so abong to. Akalek si Andirit tan diad elek to so apoltot so olo to. Akalek si Bisokol tan naontog ed baley to. Akalek met si Bakes tan lokso lan lokso kanian asabitan so sali to. Anggapoy inbaga nen Bakokol ya anggan balbalawen tan elekelekan da so anggapoy wala ed sikato. Saramay manbabalaw ed sikato so arisgo tan asakitan irad Karma. Mankakaaro tayo labat lan amin tan manpapasinsiyaan ta tua man so ibabaga nen Boldo Tan ya onsawa met ira lanlamang. Ontan labat lay bilay ya singa drama ya walay Bida tan walay Kontrabida. Kaokolan maong so kontrabida ta sikatoy manpasamit na drama. Pero wala ray kontrabida ya pasolokan day 'script' da. Hehehehe! God Bless us All!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Emong/MHal/ Boldo Tan/Kakaaro
Remote Name: 75.165.22.53
Date: Tuesday, November 26, 2013

Message

Akalek ak ya maong nen abasak so inbagam ya akalab na tilay so obong nen MHal tan agoygoy so osang tan apalagapag iray iknol ed dalin. Akalekak ta anunotan ko may si Laki Agosting naplag so kuwako tod dalin, nansiyan so olo tan boking, adoling si laki Agosting. Say makapalek met say inpansalaysay mo balet ta agak manisia ya si MHal et napatakot mod si 96.... Sakey ni asikasoen nen Tilay ta walaray arom ya manok ya singa si MHal ya manoplag no say obong da et nagoygoy tan maslalo no nasakitan iray sisiw da. Antak ya si Amigak et mapasinsiya labat la tan agto labay so mikolkol ed totoon baleg so otek da nen say laman da tan atagey so tikyab da nen say wawak. Hehehehe! Say tilay, toko, tiki, bakokol, basakay,buwaya tan amin ya onkokorong so tatawagen ed English na "Reptiles." Say talos to no ipasen mod too so toon "low and mean person." Say labay mon ibaga samay Tilay ya kinmalab ed obong nen MHal so ontan so klasi ton too odino galaw mo labat la ta piano walay pakalekan? Agak makapanisia ta antak walay aral to tan matalino nen si Bakes. Hehehehe! Opinyon labat ya! Happy Thanksgiving ed sikayon amin ya pati si Tilay tan MHal asikasom iray iknol mo ta ompan sibaren nen Tilay. Hehehehe! Dinan so onona kasi iknol odino say manok? Ebatan yo tan kakaaro ta anggan natan so agko antay ebat to. Bendisyonan tayon amin na Dios tan mandokey tayoy bilay ya amin tan saray pamilya tayo. Love you All!


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Tuesday, November 26, 2013

Message

Agmo laraya pinunoyan ta alekleksab so pakalatalos darayay duara ya kunwarin mikaaro ira labat pero diad ibayag to say aanapen da say kasebeg da..hehe! Onsawa irayan duaran atapis lamlamang no agmo la ebatay ibabaga ra. Melmelag so pakatalos darayan totood kapes labat. Ipadalan mon singa ag abasa so antokaman ya isulat da, sikara lamlamang so onsawa...hehe! Pati ngaran kon balibali makakaibeg ira amo amiga. Puro atapis irayan totood supok! Sige amiga, dia tala mantongtong ed FB pian onsawa irayay duaran kulayot ya linmaok dia. Haha!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.119.132.222
Date: Tuesday, November 26, 2013

Message

Anggan nakal la may singaak manggoligol syempre nin linmaak ed doktor ta nanpa blood chemistry test ak. Impatakiling ko met la may kolokolong ko anggan nakal la may singaak mangogoligol. Niresetaan toak labat may doktor ko na lozenges. Abaloan ko no ikdan toak na antibiotic. Maong labat ta anggapoy panateng tan okok ko. Walay kaabay kon grabe panateng to tan panokok to. Say dasal ko komon ta agtoak naalisan hehehe. Maong labat ta agak nanbayag ed clinic natan anggan dakdakel so pasyente. Asakbayak ya linma ta no manpa blood chemistry ak. Sikato yay problemak ya baleg ta apasalan koy mangalmusal ya masakbay. Balet niman aagak angalmusal ta sebel lanti so mangan ed sayan check-up. Antakot koy dagom balet nakaokolan ya itepel pian na-monitor iray nepeg ya i-monitor ya singa say blood sugar, cholesterol, triglycerides tan arom ni ra. Impanengneng ko la lamet so blood pressure ko. Sinambot ko la ta siansia lan warmanak ed doktor. 130/80 so bp ko natan. Misasalamatak ya lanang ed Diyos ta wadiaak ed Austria. No dimad sikatayo ra yan check-ups baleg la langolay bayaran. SNOW: Nan- snow la karoman dia balet ta aliwa met nin makapal. Agaylay betel niman nen manaakarak ya mamaonlad clinic. Maong labat ta 5 minutes labat et warmanak la. Sikatoyay panlabayan kod sayan lugar ta asingger ya amin ed saray labay mon laen. Masantos ya kabwasan ed sikayon amin.


From: Emong
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, November 25, 2013

Message

Sa'y pakatalos ko no akin onya so balingaan no maminsan, ta sa'y nenengneng mo ama'y kakapoyan na tongtongan(pessimism). ___ Tell me if I am wrong! ___ No maminsan met no aliwan onia so dalanen to, sa'y nagagaoa akakalab lamet so ... tilay(96), ed obong canian ~ manalimporas ka ~ agoygoy so osang pati ara'y ikiknol mapalagapag. hehehehe! ____ Natalosan ko tan, malinlineo nen sa'y danom na fria fuente ya manlalapo'd palandey na Alps. lol


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 91.141.2.150
Date: Monday, November 25, 2013

Message

Say kaonko agko la onebat balet ta ebatan taka ta anggapoy gagaween ko. Agko imbagan kada panaon na ambetel napapanatengak tan manokokak. Say koanko mataltalagak ya natrangkaso. Singa natan samay planok ya onlad doktor agko la intuloy ta nakal la may gatel na kolokolong ko tan anggapo met la may singa mangoligolak. Siguro nagtelanak ed impanbiyahek ta agak la akapansolong na medyas ed panaaporak. Siguro natan atalosan mo lay ibabagak ya mataltalagak ya makainagem tan sayay aliknak say tonisilitis ko balet ta maongak met la natan anggan agak linmad doktor. Say sampot ya impakaliknak na onya nen 2010 ni ed Marso kanian say labay ton ibabaga aliwan kada no ambetel lay panaon et naliliknak ya. Anggapoy panateng ko natan tan anggapo met so okok ko. Ay bilay akin kasi et anta parparehon taga Pangasinan et ag makapantatalosan. Babay la. Maong ni iyogip ko laingen.


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, November 25, 2013

Message

Intota'y lasi, Mhal! ___ Anggapo so maoges ya ibabagak anggano si 96 ya nepeg mon pamasnokan. __ Sa'y ibabagam lanti sa'y nagagaoa ed sika, ed laman mo no onsabi la'y panaon na ambetel. ___ Dia'd sikami sata'y bakona na gripa so bolontario min gagawaen no onsabi lamet so panaon na invierno, lalo la no sa'y idad mo et linmokso la'd sisinta anyos. ____ Natan antak ditad Austria ya anggano iner ya sokong na Europa sa'y midicina so lanayap (socialized), sa'y labay ton ibaga sa'y pantambal ed kada too ed sociedad manlapo'd ... inkianak anggad patey (cradle to the grave). Marakep! Canian ata'y panateng mo aliwalan panateng tan ... alergia la. ___ Antis ka ya onlokso aliwaak ya doktor na midicina ompano ibagam lamet ya panon ko'n anta. ___ I am more than a doctor - I am a mechanic! lol


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: 72 tan 96
Remote Name: 91.141.2.150
Date: Monday, November 25, 2013

Message

Sika 92... agmo amo tatalosay insulat ko. Say koanko diad Austria basta walay health insurance mo sikay onsawan manpa-check-up. Satay bakona ya ibabagam walad dia tan wala lad too no labay toy manpabakona. Siak agkon balot itan labay ta dakel so kabat kon tinaon ya mappapabakona balet ta natratrangkaso ni ran siansia. Agko ibabagan say lemon tan tsa et nayari lan itambal ed trangkaso balet ta makatulong ed laman na toon walay nalilikna to. Wadia kila langolan dua ya manggagaway gulo. Say gawa nen 72 kombalet mikaaro ya magano balet kumapigan posting to ompaway ya ompaway so kagagawa ton kaparam. Ay pasensya kila no sampot ko la yan piebatan ed sikayo. Anggapoy panaon kon miebatan ed sikayo ta sayang labat so oras ko. Mananap kilay nilambong yod sangkabibin danom.


From:
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Monday, November 25, 2013

Message

Boldo, niya so paliwawa to may ibabaga nen Emong.. siguro malinew ya. Diad paliwawa nen Mhal, kada onsabi so panaon na ambetel, ongapo lay panaon na trankaso. Diad lugar to, angapo amo so regulasion ya singa diad Amerika. Kada onsabi so panaon na kabetelan, so irekomenda da so manpabakuna pian agka natrankaso. Angan anto so inom mo na tsa ya wala so laok ton lemon, agto ka napaabig. Labinduan taon la so linmabas, agko ni asali so apanateng.


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, November 25, 2013

Message

Antam Mhal, sa'y kipapasen na too singa makina ya lologanan. No kapigan onbabayag anggano anto'y panangasikasom walanoala so ompaway ya dipirincia to. ___ No labay mo ya ayan makina et mabayag so pansirbi to, nakaokolan asikasoen mon maong, ya amin ya kanepegan ya mintaciminto (maintenance) so nepeg ya sompalen. ____ Balet, no napolyanan mo, ta oala ma'y ogali ya no "aga aderal aga apigeren (if ain't broke don't fix it)" sikato ya so manggawa na baleg ya saquit na olo. ___ Akin kuan? ___ Sa'y domsis na laman singa taboney. No agmo nasipor deralen to'y abong. Nalikas mo labat no sa'y abong et akosbo la. ___ Canian sa'y kerew na doktor mo no bilang oala so pagawa to'd sika, so tombok mo, ta diman to ibasi so ... panambal ... to'd sika.


From: Emong
Town_City:
Email:
To: BT
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, November 25, 2013

Message

Makapakelao! ___ Nikelawan ak ed agmo inpakadandan na inkorit co, no ibebelyaw mo'n inianak ka ed Pangasinan. ____ Nayari anganco ya kagagatas ni songot mo; ambasabasa ni beneg na layag mo; agka ni anggan aposegan, balet dia'd panbabasak na minsahim ed pangipaparontal mo'y kipapasen mo'd bilay ... no togtooa agka manaamotamot ed pegley na kapontiyan - hehehehe! ... sa'y duaran salim nipacasbok la'd abot. ___ Nayari met mampappara o onona'n onarawi so idad mo'd siak, anggaman ontan balbaleg so egpang ed pandomaan ta. ___ Rason! ___ 1) Talora o apatira so salim duara ed siak. 2) Maslak ya lologanan ko caballo sika anganco ama'y irongan ya wala'y rueda to. 3) Dia ed kolaan ko manoosilosil ak na vacvaca ya bolos ed disierto agmo ya nayarian. ___ Canian sata'y ngaran mo ya ~ boldo tan ~ sa'y pakakonineng ko labat, labat ya ah; alioan boldot tan so wala'd el-el mo no ag ingen dia'd bayag mo la'n akayorong, dia'd bayag mo la'n agka makagalaw (sarag mo ni mangipalpal na latok?) - tinoboan la na .... lamoyak. hehehehe!


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 91.141.3.133
Date: Sunday, November 24, 2013

Message

Diad Austria sikay pawitan na doktor mo na sulat ya manpa- mammogram ka, onla kad genecologist mo, manpa DXA ka o bone density scan tan arom ni ra. Say genecologist ko amimpiga toak lan pinawitay sulat. Lapor anggapo lanti problemak ed ovary tan arom ni ran check-up na bibii, agko oonlan lanang. Balet nen June linmaak ta sayang yan benepisyok. Say koanto may doktor ko akin kono et agko oonlan regular. Natan walay appointment ko ed sikato no Jan. 15,2014. Say mammogram every two years balet tan kakasompal kon nanpa-mammo nen June. Maong met so resultay mammogram tan bone density scan. Amin da raya anggapoy problema ed panagpa-check-up ta manbabayarak met na health insurance ko lanti. Aliwaak ya problemay gobiernoy Austria ta aliwaak ya sakiten . Sayay kaabay kon bii ya Turkish anggapo lay ginawa to no agta manpa-therapy ta agaylay karakel na sakit to. Say sengegan say panagsigarilyo to. Walay asthma to, atagey so dala to, walay diabetes to tan grabe lay osteoporosis to. Say parehon pueg to amimpito lan naoperaan ta say pokel to kono singa no sabon la ya natutunaw balet ta agto tondaay panagsigarilyo to tan de baston la kalamor et anta ogaw na dakel nen siak. Kanian panon ni so ipawil mon manayam ed nanlapoan mon nasyon no anggapo ra yan benepisyom? Sakey ni makapataktakot lay manayam ed sikatayo ta diad karakel na nagagawan takewan holdapan tan anggan kotse ed arap na abong mo no kabangon mo anggapo la. Maong labat no takewan da ka say mairap pateyen da ka ni.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Sunday, November 24, 2013

Message

Pangasinan so salitan abangonan ko balet ngalngali agko natatalusan so ibabaga nen Emong ta singa kinaraykay na manok hehe. Masmasiken la siguro yan too odino inmonan too iya akin et aga natatalusay isusulat to. Singa too nen inmonan panaon nen kapanaonan di baik tan lakik? Odino nayarin ogawak ya arawi siguro nen say sikato...hehe Ompan dukong-dokong metla ya magkakadalin la? Apiger yoy pansusukat yo Laki Emong pian natalusan ko met> Hak hak hak!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Emong/ Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 91.141.3.133
Date: Sunday, November 24, 2013

Message

Diad Austria sikay onsawan manpa-check-up ta maong diay health care mi. No ikomparam so health care na arom ya nasyon say Austria so sakey ed sangkamaongan. Anggapoy problemak dia ed panagpatambal. Nanlapoak ed doktor ko nen Biernes balet say blood pressure ko labat so impanengneng ko ta sayay naliliknak ya singaak manggogoligol et agko alikna nen warmanak ed doktor no agta nen labi labat na Biernes. Balet natay kabuasan maongak la. Abetelanak labat nen Huebes ed byahe ta diad panaaporak agak la nansolong na medyas ta manaaporaak ompan natilakak ed byahe. Satay bakona nipaakar ed trangkaso agko tan balot ginawa ta dakel iray kabat kon manpapabakonan tinaon balet ta mantratrangkaso ni ran siansia nen say siak ya ag nanpabakona. Say koanto may kabat kon mantratrabahod ospital, negosyo labat kono tan so anti-flu vaccine. Mataltalagak ya makakaliknay onya. Say tsaa, warm lemon tan honey maong ed laman. Iinomen ko ya mamiduad sanagew anggan anggapoy liliknaen ko.Diad Austria dakel so benepisyon anggapod arom ya nasyon. Tan anggapo ni nangelan kon too dia ya anggapoy health insurance to. Siguro no turista ka satan so problemam balet no nantrabaho ka dia ag nayarin anggapoy health insurance mo. Say gobiernoy Austria maasikaso ed saray mibabaley to. Agko anta no doga yay inosar kon salita ed mamamaya o citizen. Cresal... ibagam pa no dogan osaren so mibabaley ed mamamayan.


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Sunday, November 24, 2013

Message

Dia'd madatdalatdat ya inpangibesngao nen Mhal ed kada onsabi la so panaon na invierno, et onggapo met la ya manpetangpetang, manokookoc, tan macakainagem ya naynay, singa dita'd kolaanto aga amo akaiba ed poliza na midicina, ya singa dia ed America. ___ Oala so totomboken dia, ya nakaokolan manpabacona ka na contra ed ... gripa (flu) ... pian agka napanateng lalo la no midmidyo sa'y lioawa tan bilonget et mansasamsaman. ___ Kada onsabi bulan na Oktobri sa'y primaria ya doktor mo, iricominda to so sayan tinaon ya iniksion, ta talagan makatolong ed agmo kapanateng. ___ No anggapo ya'n programa ed Osterreich, ngalngali ag makatolong ag macapaabig so inpapetang ya tsa ya kineokeoan na limon. ____ Nanlapo la'd ingapok so manpatorok agko la asali so apanateng - labin dua'y taon la'y apalabas.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Emong/ MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.13.157
Date: Sunday, November 24, 2013

Message

Tua diad panakar na panaon tan diad bayag na intaynan tayod abong tayo so no maminsan so dinmoma lan amin. Pati saramay totoo ya manaayam ed saman ya abong so nayarin anggapo met lara tan tua ya ompano inpaksiw dalay takayan. Hehehehe! Life is change! Mangoman ya amin ya anggano saray totoo nen saman so doma lara natan. Saray ogogaw ya salita ra et Pangasinan odino Ilocano natan kono so Tagalog lay tongtong da. Pati kabibilay na totoo so doma la ta lapod say technology so naoman la, aka-cellphone iray maslak ya totoo tan walay TV la na amin ya totoo. Maong so kabibilay nen saman ta kabat mo lawarin amin ya totoo so doma la natan ed bayag na dinmalan ya panaon. Sigurado ak Emong ya samay sinipotan mon abong yo so agda ni impaksiw ed sika tan wadman niramay karosasan ed dalan ta pinatey dalan nilisan iramay kopakopa tan andibaing ya masabit. Nanunutan koy bilay nen saman ya kuanen MHal ya agay irap to ya aliwan sikato labat la no agsay maslak ed sikatayo so nanlapod irap tan agko ibabaing so irap mi nen saman. Tua so baga to nen MHal ya no agsay irap ya apalabas to so agto asabi so inaway bilay to natan. Aga maslak ed sikatayo so ontan balet ta no mayaman so ateng daray arom so walay pakanawnawa ra. Not all that glitters is GOLD. Ompan say yaman da et nanlapo ed inpantakew da. Ouch! Hehehehe! MHAL tan BOLDO TAN: Manapaabig kayo lan dua ta arapen lay Thanksgiving, Christmas tan New Year. MHal, mangogoligol ka ta walay petang mo. Maong met ya antam so gawaen mo ya itambal ed sarilim balet ta mas maong no nanengneng kay doctor mo met. Ingat ka met Emong tan asikasom so laman mo ta panaginagem natan. Bendisyon tayoy Dios ya amin! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Emong / Cresal
Remote Name: 77.119.128.182
Date: Sunday, November 24, 2013

Message

Agaylay dakep na ebatan yo. Ngalngalin ag nakolimes na utek kon melmelag ya singa utek na siwisiwi hehehe. Tepeten ko pa no iner itay ciudad na makasalanan pian antak so manalawar sirin.Cresal: Salamat ed advice mo nipaakar ed panalwar ed panaon. Inomak lan inom na tsa-tea ya ininay dilo ta pian onabotak nin anggad nabuas hehehe. Say labay kon ibabaga pian nabuasak la onlad doktor ta sarado ra lanti so clinic na Sabado tan Simba. Mangogoligolak kalabian tan no onilopak na ampetang ya sabaw odino tsa anagasang so bibil ko tan dilak ya singa apoldakan. Antak ya walay petang ko. Tinmawag si Winnie ed siak niman say koanto awiten toak kono ed ospital. Aleg la koanko ta onlaak la nabuas ed doktor ko. Nen March 2010, agawa yad siak tan talagan agko la nitepel so sakit na interon laman ko kanian inawit toak ed ospital. Say petang ko manaya inmabot lad 40. Natan balet sarag ko nin itepel so naliliknak tan iinoman kon lanang na tsa tan lemon juice ya warm. Antak ya tonsilitis ya langola so inmataked siak balet siguradon nabuas basta naresetaanak na doktor onabigak lan tampol. Happy Thanksgiving sirin ditan ed sikayon amin.


From: Emong
Town_City:
Email:
To: cresal
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Sunday, November 24, 2013

Message

No arom sa'y makasengeg makapaermen no panon to omapaoil ed nanlapoan, no sa'y tinaynanan mo'n pasen dalan ya asibsibboakan na pitalo na rosrosas et, natan atoboan la na andibaing, ataktakatak so latiyan ya pasak tan amosaga so salming ya abetagbetag. ___ Insan sakey ni ama'y getmam ya abong ya piduaen mon segepen et apaksiwan la. ___ Amo? hehehehe!


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Sunday, November 24, 2013

Message

Wadia ka manaya BT ed ciudad na makasalanan. Ompano sika ma'y apasagiran ko'n wadman ed Crazy Horse III ya singa kabayo'n manmamanara. ___ No ontan sirin maniinageminageman ka labat pian napattak so panangasi ed sika. ___ No ontan sirin apaloob mo'd baloyboy si Mhal tan si Cresal. hehehehe!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.13.157
Date: Sunday, November 24, 2013

Message

Say ibabaga ray arom ya totoo so ompawil kad nanlapoan mo ya singa say bolong na kiew so ompawil ed sengeg to lamlamang ya kuanda. Aliwan tua tan ya lanang ta walaray totoo ya linmad arom ya nasyon et agda met la labay so onpawil ed nanlapoan da lapud aglara makabiyahe ta walay makasengeg. Insan no bolong bilbilang so too, napattak ed sengeg to, ibatik na bagyo ya naakar toy arom ya pasen ya no abanakan toy danum so naakar toy dayat. No masuwirti balet diad ibalik na dagem so ompawil ed sengeg to balet say makapalek balet no sananey ya sengeg so apawilan to.. Hehehehe! Maong si Bakokol ta awit ton lanang so abong to kanian onoran, onbagyo,ondelap tan onyegyeg so anggapo lay pawilen ton abong to ta sankawit ton lanang. Anggan agaygay lamay taytay ya dalanen to so ontaboy ed ilog ya manlangoy. Anggan elek elekan nen Bakes ya balbalawen so anggapoy wala ed si Bakokol. Ontan labat so bilay na too. Salamat Amigo from LV ta binangon moy otek kon nalalatian la. Hehehehe! BOLDO TAN: Salamat ed Dios ta onkakasil kala tan tuay ibabaga nen MHal ya say dasal so maksil ya iyabig na tood sakit to. Ontan met na liket ed liknaan tan positibo ya nunot ya lanang. MHAL: Asikasom so laman mo met ta natan ta onbebetel la so masakit laray arom ya totoo. Komon no maksil tayon amin tan adokey so bilay tayo ontan met iray pamilya tayo. Happy Thanksgiving to All! Misalamat tayod Dios ed amin ya Grasya tan Panangaro ed sikatayo. God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 77.119.133.212
Date: Sunday, November 24, 2013

Message

Manny Pacquiao: Masyadoy liket ko ta analoy Manny Pacquiao. Say konen Rios masiken la konoy Manny tan say koanda mas atagey ni konoy Rios balet say koanen Pacquiao akin balet si David et tinalo toy Goliath? Kanian ag nepeg ya lemlemewen iray angkekelag ya totoo lalo la no atagtagey ka ta agmo anta ompan say toon melmelag so mamatumbad sika hehehe. Ontan met no mayaman ka ed pakalikas mo, agmo lemlemewen iray mairap bilay ta ompan naani et atay kayamanan mo et naandid limam tan samay toon leglemewen mo et biglan onasenso. Walay kabat kon biin agmon balot nadapilas so kotse to balet nen dinalanay malas naopot ya amin so kayamanan to.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 77.119.128.248
Date: Sunday, November 24, 2013

Message

Ay singa agak makapanisian wadia ka amigo. Maong sirin no inmabig ka lay daisett. Polyan mo ta onabig kan siansia basta agmo papaolyanay laman mo tan say dasal tayo so baleg ya makatulong. Salamat ed Birthday Greetings amigo. Natan siak balet so singa makakainagem. Nen Huebes sinmabiak la diad ayaman ko nanlapor trabahok. Nen warmanak ni ed trabahok naliliknak lan anggatel so kolokolong ko balet ta agko inimano. Linmaak ed doktor ko nen Biernes balet say impa-check-up ko say blood pressure ko ta binolan kon imomonitor. Kalabian singaak manggoligol anggan akalokas so heater. Natay kabuasan onman nin siansia. Sarado ray clinic ni nimet natan. No agto ontonda yan betel ko, tawagan ko may anako ta onla kamid ospital. Balet no nitepel ko ya anggad nabuas, dia lad asingger ya clinic ya panpapacheck-up an ko ta mas kabisadok diay doktor. Balebale so blood pressure ko ta 125/75. Pinasamano toak may doktor ko tan makakaimis.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Sunday, November 24, 2013

Message

Walay pasyapasyar amon bogkalot ya taga LV ta akin et aga manpakabat? Sus amigan Mhal..aya may suitor mo nen saman amo ya guguwapon too ta akin et ambaing toy manpakabat sengeg ed ingkaguwapo to...hehehe Pasensiya kila ta maong so tiyempo na daiset katon akapasyarak pa. Medyo inmabig so tooy daiset katon ontatakilingak met labat. BELATED HAPPY BIRTHDAY AMIGA!! May you have lots of b-days to come! Kumusta kilad si Madam cresal! Ciao.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.119.132.219
Date: Saturday, November 23, 2013

Message

Say labay mon ibabaga sinmawa ka lad saramay boots mon libolibon dolyar? Maong sirin ta akadalan ka langolad diad baley min katibagkolan hehehe.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Saturday, November 23, 2013

Message

Nanpagawa ak na sapatos ya ... balatyang ... ta anggano anto kaman ya nagatinan ko no bilang makadalan ak lamet dia'd sayan - katibagcolan, marereen so olok, ya sa'y daparapan ko et aganbalot natisnaan. ___ Tua kasi ma'y kuanda ya sa'y sakey ya too paoilen to'y nanlapoan to, anggano pinoolan tola ra'y taytaytay ya dalanen to? ___ Sa'y mairap balet dimad biec ya pandel, no bilang langoyen to ya onbaliksat, wala'd ma'y manaalagar, ya oala so sankabenbenan to'n pagoran na vaca, ya pangibitay to'd sikato. hehehehe!


From: MHal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.119.133.214
Date: Wednesday, November 20, 2013

Message

Agi makapalek tay imbagak ya Supranautal hehehe. Say ibabagak aman so analon Miss Supranatural 2013. Sikato yay irap no agla babasaey insulat ed panaapuran lanang hehehe.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Fdg/Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 77.119.133.214
Date: Wednesday, November 20, 2013

Message

Agkon balot ibabaing so irap na bilay ya dinalan ko ta no ag sayan dinalan ompan agko natalosan no panoy manbilay ya ag mandepende ed saray agagui tan kakanayon ya walaan da. Anonotan ko may analon Miss Supranautal ya taga Isabela, inestorya toy sisiraen dan " salagubang" tan nanlebeg na mantika nen saman. Say makapabaing no narel da kan mantatakew ta anggapoy kanen mo lalo la no mangiras ka. Nen man-aaralak nid UCHS angangko agko ni asaliy linmogan ed karomata ya amimpolo. Akar pawil patubon lanang ta anggapoy ipliti. No wala bilang, isaliw lay nilatian ed dalan hehehe. No labay koy makataway na halo-halo nakaokolan makapan-recruit ak na 5 laeskuwela pian nalibreak lad sakey bason halo-halo. Agkon balot akaliknay pakakaibeg ed saray kaparak ya estudyanten walay kuwartan balon. Anggad natan no antoy walad siak sikatoy pasaragen ko. Amin ya dinalan ya irap asalatan met lay inawa ed panangasiy Diyos. Onsabinonsabiy grasya basta anta tayoy manseet ed bilay tan syempre tekepan ya lanang na dasal.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Fdg/ Cresal
Remote Name: 77.119.132.8
Date: Wednesday, November 20, 2013

Message

Abasak tay posting mo ed leksab ya aderal so abong na kaanakan yo nen Mrs. mo. Andebale la ta say abong nasalatan itan . Say importante ligtas ira. Say bilay so mabmabli kanian manliket itayo amigo ta ag ira nalner ya singa saray arom ya anggad natan et nababalang ni ray miembroy pamilya da. Walay message na sarayan nagagawa ed interon mundo. SAUDI: Singa say oran tan delap ed Saudi. Palorey yoy anggan disyerto et nadedelap la natan. Nakaokolan ya preparado itayon lanang. Mandasal itayon lanang tan ag mansisibletan ta agtayo naawit lamlamang iray atipon tayo no bigla itayon naandi ed sayan bilay. Anggan anggapoy pamilyak ya apektado ed bagyon Yolanda say ermen na pusok so talagan sobra ed pangaskasik ed saray totoon nandiay ayaman tan ontan met ed saray miembroy pamilia dan inaatey tan anggad natan agda ni ra naalmoy arom. MASS GRAVE: Makapaermen ya saray inaatey et ag ira naikday desenten "burial." Diad sayan ingkagawa anggapoy mayaman tan mairap ta karaklan ed sikara et apektado. Kanian sikatayon leleg nin manbibilay, lalo la ray mayayaman, dasal so agamilen tayo. Aliwa labat ya idasal so laman ya dili tan saray pamilya tayo no agta idasal tayoy interon mundo.


From: Fdg
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 24.4.43.167
Date: Tuesday, November 19, 2013

Message

Aliwan lorey met so paniinbitak ya isamar yod diad sikami....say nonot mon maong so inkatook tan aliwan itsura so basian so sikatoy nonot ko met ed sikayo nen mhal...pareho tayon agtayo ibabaing ya ibaga so nanlapuan tayon irap.... No ompasyar kayo ed s.f. samar ka yo pian makapankakabat itayo...40+yrs. kola diad states kanyan agkola anta iray nanooley ed baley...kabat ko may padlan ya walay funeraria tod baley tan siguro aray classmates yon taga urbiz...


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Fdg
Remote Name: 71.212.17.54
Date: Monday, November 18, 2013

Message

No siak so mangidayew na too so talagan tua so ibabagak ya aliwan lorey. Say maabig ni aliwan diad paway ya kaguwapoan no agsay maong ya inpanugali tan maong ya pikakaaro. Wala kayo manaya ed San Francisco diad Bay area. Ditan so kawalaan na saray kakapinsan ko- saray Padlan, Cervantes, tan Ylarde. Si Lumen ya Mendoza ya taga San Carlos City so kanayon ko met. Wadtan iray kaiskuilaan ko met ya taga San Carlos City. No makapasyar kami nen asawak ditan so pasyaren mi kayo ta piano makapankakabat tayo. Siguro dakel so kabat mon kabat ko. Taga Urbiztondo ka met ya kaparam si MHal? Abayag ya Huiz diman si panginaen kon Atty. Fortunata Padlan-Mondok. Kabat mo? BAGYO: Misalamat tayod Dios ya asalba ratay kakaanakan yod Visaya. Anggan agaygay so abong da ta nasalatan balet say importante so abilay ira. Komon no nalampasan day irap dan pinalabas ed bagyo tan maksil iran lanang. Idasal tayo ran maong so kasumpalan da. God Bless us All!


From: Fdg
Town_City:
Email:
To: Mhal, cresal
Remote Name: 24.4.43.167
Date: Sunday, November 17, 2013

Message

Taynan, sabien takayo tan asanay kila ed siak...masuerti ak ya walay kaarok ya singa sikayo...akaligtas may kaanakan nen mrs. ya akaasawa ed visaya(3 kids) balet addinggay so abong to tan wala rad shelter....agaylay awet na bikking ko ed inpangiparam ak ed si piolo ya artista....no nanengneng mo ak ed personal ibagam ya photogenic ak labat....no onla kayo ed San Francisco samar kayo ta nadalanan yoy abong mi, 10 minutes ed freeway 580....


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 77.119.133.84
Date: Sunday, November 17, 2013

Message

Happy weekend Cresal tan amin yon kakaaro mi. Lunes la lamet diad sikami ta 12:06 a.m. la.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.17.54
Date: Saturday, November 16, 2013

Message

BAGYO YOLANDA: Dakel so inatey, asugatan tan nababalang ya totoo tan masyadon ermen da ramay abalang day pamilya ra. Komon no pakasilen day nunot tan liknaan da ya ompatey tayon amin tan manpapaonaan tayo labat la. Bendisiyon tayo Dios ya amin ontan da met iray adalan na bagyo. Dakel ya totoon ataktakot ed dinmalan ya kalamidad kanian linma lara ed Manila tan arom ya pasen. No siak met angganko so gawaen ko met so onalis ed saman ya pasen ed gaway takot tan ermen ya asakmakan ko no bilang balet ta anggan iner so laen na too no oras lay ipapatey so aga nanaantaan ya onsabi ya anggan iner so laen mo. Kaokolan ya sipaparaan tayon lanang. Manpataoli tayo lay kasalanan tayo ed totoon asakitan tayo tan ag lilinguanan so mangibagay panangaro tayo ed saray inaro tayod bilay. Manaaroan tayon amin ta samay kuanda ya, "life is too short." TAKEWAN: Sikato yay kagagaway arom ya kapamilya tayo so takewan balet ta aga pankelawan ta saray arom ya manoley et mankorakot ira. Komon no amin ya tulong ya nala rad biek tan biek ya pati saray arom ya nasyon so onosar komon ed saray totoon mankanepegan tan tutulongan ya agda korakoten ta piano ag masyadon makapabaing so Pilipinas lamet. Kaokolan ya amin ya totoo so walay self-discipline, values ed bilay tan konsinsiya ta piano maoksoy so mondo. Ay, Cresal walalay sermon anta anggapoy misa. Hehehehehe! Happy Weekend and God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 77.119.132.51
Date: Saturday, November 16, 2013

Message

Salamat ta wadia ka la langola Cresal. Abaloan ko no akainagem ka langola ta ambetel lay panaon. Agka maniinagem ta anggapo lay manpost iray jokes. Dakdakel so antam ya jokes. BAGYON YOLANDA: Makapaermen ya tua yan ingkagawa ta dakdakel so inaatey tan anggan akaligtas so dakel ya totoo ed bagyo naeerasan iran anggad natan. Komon ta naayos da lan amin iray dalan pian makasabi ray managiter na relief goods. GASOLINA: Grabe gagaween na arom ya totoon manlalakoy gasolina. Palurey yoy 300 pesos konoy panaglako ra. Makapaermen so onyan kagagawa. No dakel so malabay ya ontulong ed saray apektadod bagyo, dakel met so anggapoy panangasi ed sarayan totoo. Komon ta agda met lalon papairapey kapara ran totoo.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Kakaaro
Remote Name: 71.212.17.54
Date: Friday, November 15, 2013

Message

JOKE TIME: Joke labat ya tan anggapoy papasakitan ko. Sakey agew walay sakey ya Pilipino ya manaakar ed dalan tan adombo na sakey ya laki. Makapapasnok imay Pilipino ed samay akadombo ed sikato. AKADOMBO: Be cool man! Sorry! Say anta nen Pilipino so kabaleyan ton taga Bicol. PILIPINO: Kabayan! Insan to pinasamano. Hehehehe! Akatanga si akadombo. ASTIG! No maminsan so makapalek so totoo no agira makapantalosan.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Fdg/ Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.17.54
Date: Friday, November 15, 2013

Message

No motekteken tayo so nagagawaan ed amin ya pasen so dakel so takewan, pateyan tan kalamidad ya no arom so agtayo anta no kapigan onsabi. No say kapalaran na too ed ipapatey so nandodomaan,akin et saramay inaatey ed Visayas so nanbabansag? No agtayo manaya anta no kapigan onsabi patey kaokolan sirin ya sipaparaan tayon lanang. Masyadon makapaermen so inkagawa na saray totoo ed Visayas lapod samay Bagyo. Dakel so akanpasisiyanan ya pamilya, inaatey iray arom, tan asugatan. Mapalar iramay abilay balet ta no naandi ray inaro ran pamilya ra so masmasyadoy ermen ya libiten da. Idasal tayo ra may naandi ed bilay ontan da met iramay abilay ya komon no nalampasan day ermen ya liliknaen da. Dakel so tulong(relief goods and financial help)ya nanlapo ed intiron mondo tan dakel met iray totoon volunteers. Komon no sarayan tulong so makasabi ed saray totoon tutulongan tan mankanepegan ya aga onla ed bulsay ray korakot ya opisialis langola ta no andi so masyadon makapabaing lay Pilipinas ed intiron mondo. Masyado lay paniirap daray totoo kanian komon no nabangon lay nunot na saray arom ya manooley ya agda gastosen so kuwarta na masa. Salamat ed saray arom ya nasyon tan amin ya totoo ya ontutulong ed Pilipinas tan saray totoo to. God Bless the Philippines and its people!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Fdg/ Mhal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.17.54
Date: Friday, November 15, 2013

Message

Iibaan ko no arom si MHal ta agko labay ya bokbokor tod abong tayo ta ompano ibatik na bokot. Hehehehe! Antak ya masibeg ed aniani si MHal tan aga antakot balet ta masmaong no walay kaiba to. Anta yo latan ya retiro ak met lanti kanian wala ak ed abong ya sabien tan taynanan dan amin. No onliwat kayo et walay makasengeg so natalosan kayoy maistra/maestro yo tan agda kayo markaan na absent basta makagawa kayoy homework yo no ompawil kayo. Fdg, anengneng koy ritratom ed fb et singa ka si Piolo Pascual manaya, daeg moy artista. Manliket kan man-travel natan ya ogaw kani tan maksil kanin manakar ta no ontakken kala so mairap la. Idadasal kon maksil tayon amin ya sankakaaro ontan da met iray pamilya tayo tan mandokey tayoy bilay ya amin. Ontan da met iray kabaleyan tayo ed Visayas ya inatey ed Bagyo tan saray pamilya da. Komon no Tulongan iray Dios ya makabangon ed irap da tan dinalan dan kalamidad. God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Fdg
Remote Name: 77.119.128.75
Date: Friday, November 15, 2013

Message

Salamat ed greetings. Apasalan mi lay taynan tan sabien hehehe.


From: Fdg
Town_City:
Email:
To: 3 angels
Remote Name: 24.4.43.167
Date: Friday, November 15, 2013

Message

Happy birthday, mhal!!!cresal d best ka ta agka onliliwat tan iibaan moy mhal diad abong....si bini kaparak ya andokdokey lay bakasion to....agkamila makapasa no onya....


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.133.70
Date: Friday, November 15, 2013

Message

Thank you so much for the greetings. Yes I am living a very happy life. The only problem now is it's too cold every night hehehe. I am still here at my work and I don't have extra pillows to cuddle. But anyway I will be going home next week. I was thinking you might be sick cos you have not posted for a few days already. How are you? And how is the weather in your place? Here it's been raining since yesterday but I am not worried cos I am very fit. Thanks God for my good health.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.17.54
Date: Friday, November 15, 2013

Message

Happy Birthday to you, Amiga! Wish you the fullest in life- long and healthy life full of happiness and good fortune. May God Bless you always and your family as well. Enjoy your birthday today and on the years to come. Love you!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Kakaaro
Remote Name: 77.119.133.146
Date: Thursday, November 14, 2013

Message

Agaylay karakel lan naaawat na gobierno tayon tulong ed nansasananeyan ya nasyon balet dakel ni ngalngali lan ompatey ed eras ya biktimay Bagyon Yolanda. Komon ta agda kurakuten irarayan itutulong na International Aid. Makapanangnangis yan ingkagawa. Singa agko naliliknay kakanen ko lapor pangaskasian kod saray totoon naknay onyan kalamidad. Kakaaro... ipila tayo rad dasal tayo. Sikatoya so nitulong tayo ta arawrarawi itayo met lanti. Mapalar tayon talaga ed kolaan tayo ran nasyon ta mangakan tayo, anggapo ray sakit tayon ambelat, maong so kipapasen tayo tan makakaogip itayoy susto.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 77.119.128.227
Date: Sunday, November 10, 2013

Message

Nanbasaak niman na balita ed Inquirer nipaakar ed agawan bagyo. Kaskasian langola ray totoon naandiay ayaman. Dakel so inatey tan atumtumba ray kakiyewan. Dakdakel so narasan langola natan kanian diad eras da nilolooban da la ray supermarket tan ontan met na saray malls. Dakel so atakew dan kakanen. Andebale la yay kakanen ta talagan sobra la lanti eras da . Say makapabaing balet tan makapaspasnok, akin et pati saray laptop , tv, cell phones, electric fan tan arom ni ran agmet naakan et tinatakew da ni? Kaskasian met iray negosyante. Makapabaing iray onyan klasen totoo. Imbes ya nakasian mo ra, naeekal laingey panangasim ta anggan wala lay nagagawan delubyo et say pantakew ni walad nonot da. Nakal so pangangasik ed sarayan nantakew na gamit. Agko ran balot natalosan no akin et pati saray laptop et tinatakew da ni. Sikato la ya amon ag itayo tondaay kalamidad ta dakdakel lay makasalanan.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 77.119.129.99
Date: Sunday, November 10, 2013

Message

Mangestoryaak pa laingen na nipaakar ed Giyera ta agmet mangestoryay 72....Estoryaen ko may ingkagaway kaarok ya inambush na rebeldenen Oct. 18 ed sayan taon. Anemira ran sankakaiba nen naambush ira. Apatiray inatey ya tampol. Agdara naawit ya tampol ed ospital ta agira makasingger ya basta-basta so mangawit ed sikara ed ospital. Saray duaran survivor wala ni ran anggad natan ed ospital. Samay sakey naknad eges kono tan nkna met ed taglang kanian critical nin anggad natan. Samay sakey nakna met ed pagew balet ta ag tinmalos so bala ta akasulong na bullet proof jacket. Say sakey ya bala kinmenad taklay to ya asingger ed takeb to. Say anta ra ra may rebelde kono apatey da ran amin. Nanpateypateyan kono may kaarok balet ta say ginawa ra inala ran amin so kuwarta ed bulsa to. Saman ya kuwarta intarya to ed saray babayaran to ed clearance to ta manretire la kono. Say koanko andebale la ya inala ran amin so kuwarta to ta mabilay balet. GIYERA tan Kalamidad: Cresal dinan so labay mon panayaman, diad nasyon ya walay Giyera o dimad sikatayon dadalawey tinaon ya bagyo tan delap tan no maminsan ni Yegyeg. Antak ya agmo labay yan pareho balet no siak so tepetan mo mas labay ko nid man ed sikatayo anggan wala ray Kalamidad nen say manayam ed nasyon ya walay Giyera. Say dasal kon lanang komon ta nasompal lan amin so giyera ed arom ya nasyon ta kaskasian iray totoon apektado.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: 72......LV
Remote Name: 77.119.129.99
Date: Sunday, November 10, 2013

Message

Aalagaren mi ka labat ya mangigapoy estorya ta no sarag min kolimesen onebat kami. Say mairap ompan agmi nakolimes so labay mon ebat. Sige ona ka la ta wadia kamin manaalagar hehehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: 72......LV
Remote Name: 77.119.129.99
Date: Sunday, November 10, 2013

Message

hehehe agaymet la tan langola. Sayan dalin so maong ya klasen dalin balet ta no wala ra bilang so nagnagtang ya salming, asikasom sirin so salim ta pian agka naturok.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Sunday, November 10, 2013

Message

Mairap la amo'y ondakat ed sayan dalin, singa ka manaakaracar ed nagnagtag ya ... salming. hehehehe!


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: 72......LV
Remote Name: 77.119.128.226
Date: Sunday, November 10, 2013

Message

hehehe makapalek kad sayan imbagam. Antak ya mangaala ka langolay buwelom. Manaalagar kay ebatan mo langola. Singa ka no pating ya manaalagar na sibaren ton sira.


From:
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Sunday, November 10, 2013

Message

Agaylay irap na mangigapo no aanapanapen mo so dogaroga'n depel ompano agka ni akagapo et ... atibakyar ka la. ___ Singa tan dia'd panaggalao na ... ahedrez ... anggano anto'y camaong mo, no abayag la'n panaon ya apolyanan mo, manlati so panagnonot mo. Sara'y gamegamet mo mankacawelan, napepet so sangim agka makasalitan balot.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: 72.....LV
Remote Name: 77.119.129.216
Date: Saturday, November 09, 2013

Message

Sige sirin ta igapom la hehehe


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: 72.193.159.240
Remote Name: 71.212.17.54
Date: Saturday, November 09, 2013

Message

Manbabalingaan ed maong ya katunongan ya anggapoy liknaan ya nasakitan ta amin tayo et walay liknaan. Walaray arom ya totoon aga nagalawgalaw tan masinti ya mainomay toy nasakitan so liknaan to ya singa siak no arom. Kanian aleg komon so manbalingaan na Personal ta aliwan amin tayo et walay "PUSONG BATO." Hehehehe! "What has been said cannot be unsaid, and what has been done cannot be undone." Kumusta kayo lan amin Amimiga tan Amimigo!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Saturday, November 09, 2013

Message

Akanonot? Alioa labat ya acanonot no ag ingen aga akalingwan. ___ Singa tan sakey ya potaji ya dia'd nanam to agmo anggan isalat o ipara ed antokaman ya akocina. Pitamitam mo'n naynay no bilang et napidua ya ... iparongo ... da'd sika. :)


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Saturday, November 09, 2013

Message

Cresal ... tua tan so kuan mo. Mansasangsangan so kanonotan, balet manaarooan so laman. Agnayari ya sa'y liknaan mibabali onlaok ed panangiyosay na katonongan. ___ Canian nayari lamet ya onggapo so mararakep ya ... balinggaan ... ed pankatonongan.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: 72......
Remote Name: 77.119.129.136
Date: Friday, November 08, 2013

Message

Agi akanonot ka langola hehehe.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: 72.193.159.240
Remote Name: 71.212.17.54
Date: Friday, November 08, 2013

Message

Amigo, anggan kapigan so agko nalinguanan iray kakaarok ya posters. Manaaroan tayon amin ya anggan agtayo ni akapannenengneng. Samay kuanda so, "mansasangsangan so katunongan,manaaroan so laman. Say totoo et aga nanpaparay nunot tan katunongan kanian manririspitoan tayo labat ed pandipirinsiyaan tayo. Anggapo lanti so too ya anggapoy lingo to no agsay siak labat la ta Perfecta lawari so ngaran ko. Hehehehe! Let us let Bygones be Bygones and enjoy life because it is too short. Have a nice weekend All!


From:
Town_City:
Email:
To: cresal
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Friday, November 08, 2013

Message

Macapakelao! Akin et bigla ya sinmolming ed kanonotan mo, sa'y gonaet mo'n okketen napitongtongan so ara'y pokepokel ya abayag lan atabonan? ___ Dia'd inpangilokas mo'y puerta agnayari ya agko salien so onloob, no anto bilang so oala'd lamisaan ya ipaparongom. ___ Akadalan ak dia labat ya mariricorida, no anto ra bilbilang so tiktikyab ed tagey ya makaayat ya tangayen. ___ Si Mhal manaya sikato ni ya Mhal, singa aga ontatakken mas mandakep, mas makmaktek so panagibalikas panangicorit to ed antokaman; Inglis, Aleman o Pangasinan. ___ Singa no rosas ya onboboscag ya naynay - aga onlelenes aga namamagaan. :D


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.17.54
Date: Wednesday, November 06, 2013

Message

Kawalaan la kasi nen Bakes tan si Bakokol tan saray arom ya kakaaro tayo ya singa si Noel, Fdg, Ben, Wilma, Malasiquinian, TL, Bini, sk, Reder, Bnp, EP tan saray arom nira. Nanailew ko ra met ta lapod diad maong ya pikakaaro dad sikatayo ya anggan agtayo nira akabat ed personal. Idadasal ko ya maong iran amin tan maksil so laman tayo tan andokey so bilay tayon amin ta piano makapannengneng tayo ed arapen ya panaon. PRESIDENT AQUINO: Mairap so mikerew na pirdona balet no say Dios et Makapirdona sikatayo ni ya totoo kasi so andi ya singa ginawam MHal ya akikerew kay pirdona ed samay kabat mo et no agto aksobiyen so kasalanan to lamay toon pikekerewan mo. Alimbawa ya si Aquino et ama na Pilipinas tan akagaway anak to na kasalanan ed sakey ya ogaw. Anto kasi gawaen na ama ed ateng to may ogaw ya asakitan odino apatey na anak mo? No siak so laen ko may ateng na samay ogaw ya asakitan/apatey na anak ko ta mipirdonaan ak ya anggan aliwan siak so nangawa. Simple as that and this is my opinion. People have different opinions so comments are welcome! God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.17.54
Date: Wednesday, November 06, 2013

Message

UTANG: Maslak ya totoo so walay kaokolan to ed kapara ton too lalo la no maniirap ed bilay to tan siopa kasi et sikatayo so andi? Anggan mayaman ya too so walanwalay pankaokolan toy tulong ed kapara to. Say kakautang balet so asikasoen ya bayaran ed samay inpromisa ya panbayar et no walay makasengeg na agni pakabayar so ibagad akautang ya too ta piano agto manilalo ta ompan kaokolan to met ed arapen ya panaon. Say utang so panderalan na pankakaaro tan pankakanayon kanian asikasoen ya maong. Anggapoy otang ya aga bayaran kuwarta man odino otang na linawa. Maong ni otang ya kuwarta ta mainomay ya bayaran nen say otang ya linawa ta anggan akabales kala so anggan kapigan so andi ni. Satay panangasi tan pananulong ed too so inkapasal tan inkatoo kanian anggan ibagam ed sarilim so agla ontulong ed toon mankaokolan so agmo nitepel no kagagawam. Kapara taka ya agko nitepel so toon mankaokolan na tulong ko ta guilty conscience ko no walak bilang et agko makatulong kanian agka nayarin Bato so Pusom. Balet ta aliwan lanang ya walay nitulong na too ta no maminsan so nibanak ya anggapo so nitulong mo. Ombarong lad satay kaarom odino kanayon mo ya mimiutang. Insan no apautang mo et onsingil kala so mauges kalad satan. Hehehehe! Ay bilay! Mairap ya talosan no maminsan kanian say maong so agla talosan. Hehehehe! Kumusta kala BT? Manpaabig kala tan no iner ka masaya so diman so panayaman mo basta asikasom labat so laman mo tan mansaya ka. God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.119.133.211
Date: Monday, November 04, 2013

Message

Kaskasian ira may OFW ya anggapoy papeles da. Natan la manaya may deadline na amnesty da. Kada makabasaak na nipaakar ed kipapasen ra ray walad Middle East agaylay ermen ko. Arawrawi la ra lanti ed pamilya da insan onya ni kipapasen da. Mapalr itayo talaga ta kumpleto tayo ed papeles tan mareen so panbibilay tayo ed kolaan tayo ran nasyon. Boldo Tan.... no siak so sika ditan ka lad kolaan mo. Say ibabagam ya onsempet ka lad sikatayo tan mannegosyo ka la, mairap tan. Nonot mo nin maong itan ya planom. Dimad sikatayo kaskasioan ka so mansakit ka. Aliwan say anggapoy mankomponod sika no agta say panpatambal so baleg ya problema.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.119.128.11
Date: Monday, November 04, 2013

Message

Andi Cresal. Say inateyay anako say sakit ton pneumonia. Aliwan say ag impakasambot na sakey ya too. Inikdan toak na sanlasos balet ta amaala ni na iprendak. Say koanto sempet ka nin magano ta mangala kay marakep ya gamit mon itilak mod siak insan taka ikday sanlasos koanto. Sinmempetak ya tampol tan inalak so Sony ya radyon alenleneg kalamor ya pandedengelan koy music. Saman balet so akibayes ed siak na kuwarta, say agko agustoan, agto ni nipawil may onaan ya abayes to ombabayes lamet tan mas baleg so babayesen to. Nen siak so nagigipit agdaak pabayesen no agak mangitilak na gamit ko balet natan sakey labat ya text onsabin tampol so kuwartad sikara. Singa sayay imbeneg ya bolan Oct.16, walay akikasin pabayesen koy kuwarta. Impawitan kon tampol na 900€ ed Western Union balet anggad natan agto met ni inmebat no nala to la. Antak ya nala to la ta minuto labat et naawat la. Say bayar na 900€ nimet et 46€ Mabmabliy bayar ed Western Union. Sampot lan talaga yan pamabayes kod saray totoo. Lanang ko yan ibagay sampot la balet agaylay lemek na pusok. Labay kon omaney theme song ko. Salatan ko lay " PUSONG BATO " hehehe BONSAI: Andebalen Bonsai so itsuram Cresal ta say utek mo et balbaleg hehehe.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.17.54
Date: Sunday, November 03, 2013

Message

JOKE TIME: Saya so tuan agawa tan balon "Released" tan labay kon istoriaen ed sikayo ta makapalek. Aminsan ya linma ak ed doctor ko tan diman ed clinic to so amayamay so mararakep ya 'BONSAI'(tanaman ya angkekelag ya ginawa to kono). Cresal: Wow, beautiful bonsai did you make them? Doctor: Yes I did! Cresal: You know, my parents make Bonsai too. Doctor: Really? Cresal: Yes, they made me. Agay lay elek min dua tan alinguanan to lawarin dakel lay manaalagar ya arom ya pasyente to. Hehehehe! Cheers!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.17.54
Date: Sunday, November 03, 2013

Message

Maermenak ed istoriam ya inatey so anak mo ed insiblet na sakey ya too ya walay makatulong to. Ontan labat so bilay ta aga nanpapara so totoo. Duaran klasi too ed mondo, maaro tan matulong tan masiblet ed kapara ton too. Diad saman ya agawa ed sika so angiter na lakas mon manbilay tan nanseet kan makaiswat tan mantrabaho ed arom ya bansa. Money is not everything in ones life but we need money for the emergency. Say tutulongan saray mansasakit tan say inatey. Ontan so tutulongan min sanasawa ed abot na pakayari mi lalo lad saray kakanayon tan kakaaro ed Pilipinas. Balet ta agmi iiter ya amin ta no sikami so mankaokolan so anggapoy nasinkat mi. Samay nayarian mi labat ya nitulong ta mairap so mansiblet ta no sikami met so mankaokolan ed arapen no bilang so walay ontulong met sikami siguro. Ontan met na saray ogogaw ya makolin manaral et agira napanaral na ateng da lapod kairapan na bilay. Et no say too et narasan ta lapod ngiras tan mailalo so aga tutulongan ta piano makaaral ya manseet tan mantrabaho. Say bilay so no agka mantrabaho so agka mangan kanian agamilen so koli, seet tan ilalo tan dasal. Walaray totoo ya anggapoy pananisia rad Dios tan anggapoy Dios da balet agko nepeg ya balawen itan no agsay pakaskasi so ontan iran totoo ta singgano ra si Bakes tan si Bakokol ya manaalagar na ponti. Hehehehehe! PANAGPIRDONA: Aliwan amin ya totoo so mikerew na pirdona ed agawa ran kasalanan balet ta nagamoran moy Nanayarian na Dios no agda aksobien so pirdonan kekerewen mo. Agmo latan kasalanan no samay too ya asakitan moy liknaan to et agto onebat ya aksobien so pirdonan kekerewen mo. Amin ya totoo so nalilingo balet ta siak labat lay andi kanian Perfecta so ngaran ko lawari. Hehehehe! Lapod nalilingo tayo so manpipirdonaan tayo ta ontan labat lay bilay. Life is too short so we must forget and forgive and let bygones be bygones. I admire you for asking forgiveness for the mistake you have committed to someone. Remember we also learn from our mistakes. God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.119.129.189
Date: Sunday, November 03, 2013

Message

Nen sobray paniirap ko nen 1980's tan kakkapananak kod yogtan nen Winnie tan inawit kod ospital nen kumalabinwalon agew to ta walay inagem to diman ko anengneng so sobran siblet da ray totoon walay kuwarta. Anggan sanlasos labat so bayesen ko nakaokolan ko ni mangiprenday gamit ko pian iter day sanlasos ya osaren kod taxi pian naawit koy anako ed ospital. Ag akaligtas so anako ed saman ya sakit ton pneumonia. Inatey ed akwalan koy anako. Sankaermenan man ya agawad bilay ko. Si Winnie agto la labay so manaral. grade three to ni labat nen inatey so yogtan to. Nen dondonen ko may gamit ko say interest to 20 percent. Onyay siblet da ray walay kuwarta nen panaon ya sobray irap ko. Anggan onya ray na-dexperience ko agko nayariay mansiblet ed kaparak ya too lalo la no nipaakar ed isaliw na kanen da tan panpatambal da. Say bangat da ray ateng mi agkami mansiblet. Agko nalingoanay imbaga nen inak ed siak nen ogawak ni. Say koanto anggan antoy pansiblet na sakey ya too no nasabin onsingger kono ed sikami ikdan mi na nakaokolan to pian diad sayan gaween mi makaaral konon ag mansiblet. Dakel so naaaralan ed saray atateng tayo nen saman. Agko labat anta natan no wala ni oras da ray arom ya ateng ya manbangat ed saray anak da. Singa diad pakalikas ko dakel la ray ateng ya agda la nibabangat iray anak da ta busy ra lagi ed pananap day panbilay da. Odino diad karakel na anak da agdala nasabaay karakel na ibangat da hehehehe. Happy Weekend lamet kakaaro.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.129.37
Date: Saturday, November 02, 2013

Message

Samay eestoryaen kon impawitan koy e-mail ya bii ya akikerewan koy sorry, amimpigak la man ya ginawa ta apasakitan koy liknaan to. Saman ya taon agni nanbayag ed impatey na asawak kanian magangganok so manpasnok tan ombarong. Anonotan ko nen sakey ya agew lamet kanian sinalik so nan-email balet ta agtoak la lamet inebatan. KUWARTA so sengegan na amasnokan to. Saman ya bii asaway kapinsan na ama nen Winnie. Aminsan nantext ed siak ya say koanto tawagan ko kono ed Pilipinas. Say ginawa nen Winnie analiw na phone card. Nen tinawagan ko abaloan ko no anto lay ibaga ton emergency anta manaya labay toy mibayes na kuwarta. Angipawitak ed kinen Tes ta warman ni ed saman. Inala day luwarta ed kinen Tes dimad hotel ya pantratrabahoan to. Insipor ko balet ya ipawil ton man ya bii na Marso ta ibayar nen Tes ed abong ya pepelagan ko. Agto akabayar ed saman ya bolan kanian tatawagan nen Tes ed telepono. Say ginawa to balet man ya bii papateyan toy Tes na telepono. Inemail ko tan tinepet ko no akin et papateyen toy telepono to kada tawagan da. Syempre anggan siopa makapasnok ta saman ya kuwarta imparaan kon ibayar ed abong ko. Say alibi to maniimbentrayo ra kono ed opisina kanian papateyen toy telepono to. Diman la ginmapoy ebatan mi ed e-mail. Say koanto ni agko kono antay panakar na agew. Antoy antak kono ey no diad panakar na agew et siak so mankaokolay tulong to. Diad pasnok ko imbagak so walad nonot ko. Say koanko nen saman anggapon balot so pibabali ra nen say ama nen Winnie ya walad abroad et agto la mangipapawit na kuwarta tan agla mansusulat. Baleg so suweldo na ama nen Winnie balet ta anggan sakey anggapoy tinmulong ed siak. Balet nen wadia kami lad Austria dakel so ompapaway ya kanayon na anako. Labay koy mikerew na despensa anggan wala met so lingo to ya aliwan siak labat. Balet no eesnaben toy message ko anggapo lay nagawaan ko. Wala ra totoo agda la nononotey utang dan maong ya linawa ed toon akasambot ed sikara ta say katunungan da so akabayar met la ra. Mas maong ni angangko angangko no agko pinabayes. Nayarin tawagen toak na masiblet balet mas maong ni angangkoy bagaan da kay masiblet nen say onyan agawa ya singa agtoak kabkabat. Ay bilay.... akin kasi et no wala ka lad arom ya nasyon et dakely so labay day mikaaro tan mikanayon. Samsampot la man ya pangiwit koy message tan sampot met lay pangibagak na .... sorry. Antoy koanmod saya Cresal? Doga yan ginawak kasi?


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.119.132.6
Date: Friday, November 01, 2013

Message

FB: Cresal....Salamat ed mararakep ya comments mo ed wall ko. Maong so Facebook ta anggapoy manbalaw ed English ko hehehe. Abaloan mo manaya English diay salita ed sikami. Andi. Matalagak dian makapitongtong na English ed saray totoo. Nen mabilay ni asawak sikatoy pakapansalitak na English ya lanang tan say sakey ya ayrok maong met ya mansalitay English ta Director ed bangko. Sobray panangaro dad salita rad dia ray totoo. Manisia kan pati doktor ko et agkami makapantongtong na English? Pati saray newspaper dia akasulat ya amin ed German. No labay moy manbasay English newspaper onla kad shop ya dakel iray lakon dyaryo tan magazine balet no maminsan anggapoy Eglish newspaper da ni. Pati Reader's Digest matalag so pakasaliw koy English ta say karaklan ed Reader's Digest et German met. Manasaliwak nin siansia anggan akasulat ed German ta labalabay koy manbasay Reader's Digest. Amin iran sulat ya naaawat manlapod bangko odino anto ran opisina dia puro akasulat ed German kanian talagan nakaokolan moy man-ararl na sayan salita ta no andi tangaytangay kad Pozurrobio hehehe. Say problemak dia agko antay mansalitay dialect. German labat so antak ya talaga ta mandedepende ak ed nababasak tan isusulat ko. Diad kolaan ko natan dialect so oosaren kanian nanairapanak ya ontalos. Singa met dimad Pilipinas ya nadoromaay dialect.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.132.6
Date: Friday, November 01, 2013

Message

Tua tay koanmo ya say lakin masiken et tanger lan tanger no masiken la tan say akolaw et manpeyeng. Si masiken labay to ni balet ta si akolay sinmuko la kanian manpeyeng la hahaha.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.18.56
Date: Thursday, October 31, 2013

Message

JOKE TIME: Saya so istoria labat la ya pakalekan. Walay duaran pusa ya laki tan bii. LAKIN PUSA: Now! (Meow) BIIN PUSA: Not Now! (Meow). Walay masiken tan akolaw tan no imanoen yo ramay akokolaw sikara so peyeng laran peyeng tan mangiwgiw lanti so olo ra. Saray mamasiken balet so tanger laran tanger. Akin kasi? Imano yora ta tua yay ibabagak. Hehehehe! BAKES: Bakokol, akin et awit mo lamet so abong mo? BAKOKOL: Ta ompano onyegyeg! Hehehehe!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.18.56
Date: Thursday, October 31, 2013

Message

Dakel ya talaga so totoon maniirap ed Pilipinas lapod ta karakel na totoo. Dogay kuanmo ya no mananak ira labat na samay dogadogan nalegpet da so aliwan ontan lay irap siguro. Dakel met iray ateng ya masyadoy koli ra balet lapod kulang iray aral tan skills so anggapoy naala ran trabaho ya atagey so suweldo. Ontan lamet no agda napanaral so anak da lapod kairapan na bilay lanti so mas manirap ira lamet ya singa ateng da. Anggan antoy pankoli na arom ya totoo so siempre nin masyadoy irap da, akin kasi? Ag lanti nanpapara so kapalaran na totoo tan no akin. Say karakel na anak kasi ya anggan mankoli ray ateng so aga masarag ya panlegpet day karakel da odino say kakulangan na aral daray ateng tan say skills da ed trabaho. PANANGARO NA SANAAGI: Asalitam ya inbangat mo ray anak mo ya manaroan iran dua tan ontan so maslak ya bangat na ateng ed saray anak da met. Kanian nen ompapatey si Nanay ko so inbagak ed sikara ya agira mapaga tan aborido ed saray agagik ta asikasoen ko ra tan manaaroan kamin lawas ya singa say inbangat dad sikami. Aga naekal ed saray arom ya sanaagi so manbabarongan balet ta siguroen kon manaaroan kamin amin ya singa say inpromisak ed saray ateng ko ta siak lanti so sangkapangoloan ed amin. Dengelen da ak ontan ko met ondengel ak ed sikara anggan ogaw irad siak no wala rad katunongan. Nengneng mo ratay gamet na lima ta anggan wala rad saksakey ya lima so nansasananey so kabaleg da. Walay atagey, walay abeba, mataba tan mabeng ya aga nanpapara. Ontan met so sanaagi ya aliwan nanpapara balet ta diad oksoy,inkabangat, inkatoo tan panangarod sakey tan sakey so liket ed pamilya. Kanian labalabay ko man so inbangat mod saray anak mo ya manaroan ira ya anggad kapigan. Kumusta kala BT? Manpaabig ka ta piano makapanbanwit kalay sira. Happy Halloween! -Cresal


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, October 31, 2013

Message

No asingger ka labat laen taka'd tan ya kamareroaen. lol


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.119.128.59
Date: Thursday, October 31, 2013

Message

Abantayan koy balita ra ed 24 Oras nipaakar ed Haloween. Iner kasi nalapoan na onyan tradisyon ya mansulong iray maskaran makapataktakot odino pinturaan da ray lopa ra na makapataktakot iran itsura ya nanmaliw iran singa anyani? Saray ateng balet awiten da ray anak da ed sarayan palabas. Manakakis kalamor iray ogogaw ed takot da. Saman balet so abantayan kon selebrasyon natan ed 24 Oras met say ginawa ra impansolong da ray ogogaw na saray solong na santo ta All Saints Day lanti. Mas marakep nin nengnengen iray onman ta saray ogogaw nibangat iran aligen so impanbilay da ray santo. Agko labay so selebrasyon na Haloween. Tan saramay panagkakamarewna koan no maminsan nalalabas met la ran tua ta anggan anto tatakewen da . Sakey nin aliwliwa saman so takewen dan pati takayan mo. Panon to kasi no onleksab ka insan agmo antan say takayan et anggapo la? Napelag ka salo tan napileypiley ka insan da kad satan elekan. Tan saraman so mankakansyonan ed loob na kamposanto agko met man labay. Mas labay koy Pistay Inatey diad biek taew ta mareen tan desenten maong. Maong labat ta anggapo la ra amo ra may maniinoman ed kamposanto natan tan manpapatugtog na esteryo da ya makmaksil ni nimet.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.119.128.80
Date: Wednesday, October 30, 2013

Message

KANDILA: Tua yay ibabagak ya say kandila anggan mandarlang ni basta makalingaw ka anggapo la. Agawa ya nen melag ni Winnie ya kaibak ed kamposanto. Linmingaw kami labat wala lay angalay kandilan intorek mi. Ogogaw so mantatakew na kandila. No sarayan ogogaw komon et maong so ingkabangat da tan sosto rad panangan agda onlad kamposanto ya manalay kandila. Domandoman talagay kamposanto dia no nanonotan kod man ed sikatayo. Mararakep ya amin diay angiponponan da ray inaatey tan inkutkot talaga rad dalin. Singa balbaleg ya garden so itsuray kamposanto dia tan kada mansalat na season sasalatan da met iray tanem da ran rosas. Pati saray lapida angkakabaleg ya mararakep. Dimad sikatayo pati kamposanto gagaween da lan ayaman da ray totoo et anta diman et marutak tan ambanget iray sementeryo ta bubutawen da pian makatakew ira no anto bilang so natakew da. Dimad North Cemetery amo man ya angiponponan dad saray sikat ya totoo marakerakep ya tua ed onaan ya nanengneng mo balet ta no nasabim lay medyo sampot diman mo nanengneng so kaaliwaan to. Ambanget tan dakel so apangat ta lokas laray lobok na inaatey. Wala ni anggapo lay pati longon da. Anggapoy respeto dad saray inaatey basta makatakew labat ira. Makapaermen yan gagaween na totoo. Antak ya ta diman imponpon so kapinsan ko. Saramay manaayam diman mansasamsaman iran manpresentan sikara lay manasikasod lobok na inatey mo. Graben talagay eras na sarayan totoo tan akin et anta anggapoy antan panayaman da et makolikoli ran manparakel na anak da? Diman la ra nanapo-apo. Kapigan kasi naresolba ra yan klasen problemay gobierno? No siak so ateng do ga lay sakey o duaran anak pian napakan ko ray anako tan napan-aral. Nen siak so manpapabaleg na anak estriktoak ed anako lalo la nen sikara lay man-teenager. Tan kada Simba kaibak irad Prayer Meeting. Imbangat ko ran ontakot ed Diyos tan onrespetod kapara ran totoo. Anggan antoy kesaw ko iikdan ko ray oras ya ikday advice. Walay oras na kasesempet da tan walay trabaho dan sanagui ed abong. Tan say imporporek ko manaroan iran dua.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.18.56
Date: Wednesday, October 30, 2013

Message

PISTAY INATEY: Labalabay kon nunoten so makapalek ya kagagaway arom ya totoo ed Pilipinas no Pistay Inatey. Saray arom ya totoo so mankamarerua ira balet ta no arom so nalalabas day gawaen dan lorey ed kapara ran totoo. Walay aminsan inekal day takayan na sakey ya masiken tan nen onekseb ed abong da so abagtog tan maong labat la ta abeba so abong da ta no andi so apiley so masiken komon. Nengneng yo tan ya gaway too ed kapara to ya agda nunoten so pakarisgoan na arom. Wala met so banakan day Pistay Inatey tan kamareruaen day manok ya manpoposnak tan arom niran natakew da. Walay kamarerua ya mantakew kasi no agsay mabilay ya too? Makapoy yan kagagawa na saray arom ya totoo ed sikatayo. Komon no tondaan dala yan kagagawa na saray kapamilya tayon arom. ANIANI: Anto manisia ka ed aniani? Inaniani ray computer mo amo. Hehehehehe! Happy Halloween to Everyone!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Posting
Remote Name: 77.119.132.171
Date: Wednesday, October 30, 2013

Message

Agayla yay anyanid abay ko ay ta pati posting ko ya balebale komon et biglan naandi hehehe. Agko anta no akin et anta asingger ko lan nasompal et biglan siningkat na anyanin bukot. Naanik pala ituloy may eesttoryaen ko.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.18.56
Date: Wednesday, October 30, 2013

Message

KANDILA: Say kuanmo so mantakew iray arom ya totoo na kandila lapod lagi ed kairapan na bilay da balet ta agko manisia ed satan. Sikami anggan mairap so bilay mi so agkamin balot nantakew ta inbangat kami na ateng mi tan inpoporek da so ag mantakew tan mantila. Say mantila so matakew ta say matakew so matila kuanda. Agkayo manloloko na kapara yon too met. Sikara raya so bangat na ateng mi ya anggan kapegan so sangkaawit min sanaagi anggan iner so laen mi. Mankoli kayo kuanda ta piano nasaliw yon amin so kaokolan yod bilay. Tua met manaya ya no mankoli ka so nasaliw moy kaokolan mod bilay ya agka mantakew. Ontan so bangat na saray maslak ya ateng tayo ya pati sika. Sayan bangat so inbangat tayo met ed saray anak tayo tan ontan met ed saray apo. Say kuwarta tan kayamanan so amamayoy BUKOT labat la tan aga naawit ed biek ya bilay. Nengneng mo ratay KURAKOT ya totoo anggan dakel lay kuwarta ra ta agda lamlamang napinabangan ta wala rad prisoan tan arawi rad saray pamilya ra. Maong tan masaya so bilay na mairap ya kapara ya aga mantakew ta kabangon toy kabuasan so anggapoy problima to no agsay mantrabaho ta piano walay kanen to tan saray pamilya to. Naamongan toy pamilya to labi tan agew tan masaya ran manbilay basta wadtan iran amin. "Money is the Root of All Evils," ya kuanda ta no dakel so kuwartam lalo et agmo nanlingetan so maganon naandi tan makanunot kay mangawa na mauges. Ay bilay no maminsan so mairap ya talosan ta saray arom so agira makatalos. Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.119.132.195
Date: Tuesday, October 29, 2013

Message

Karoman taloran kamposantoy nila mi yay aasikasoen ko tan kaibay anak to. Dakel so awit min rosas ya mararakep. Linma kami ed kamposanton angiponponan na atsi to nen 2009 ya inatey ed taon ya 93. Linma kami met ed kolaan da ray ateng to tan say komatlon kamposanton nila mi say angiponponay asawa to ya 25 taon lan nanpatanir. 59 taon to ni labat nen inatey tan stroke so sengegan ta agto kono iinomey tambal ton regular ya parad high blood to. Maren diay Pistay Inatey tan amin ya grave mararakep so tantanaman ay akatanem insan ni ra mangawit na mararakep ya rosas ya akatanem ed masitera. Mararakep met so kandila tan walay pananginan to. Anggapoy manaala ya singa dimad sikatayon anggan mandarlang ni ray kandila wala la ray mangaala hehehe. Ilalako ra manaya ra man ya kandila ya atunaw. Andebale no atunaw la say problema kakkapanselsel mo ni labat no makalingaw ka anggapo la. Ay bilay. Diad irap lagi anto? Dakel met so makakaliket no Pistay Inatey ta makapanlako ray ambabangil ya naakan. Tuloy ang buhay ya koandad Tagalog. Sige ta makakaogipak la kakaaro.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.119.132.195
Date: Tuesday, October 29, 2013

Message

Dia dakel ni ray Boy Scout tan ontan met na Girl Scout. Koanko ta kada manbyaheak dakel ni ray maliket ya ontulong ya manbitbit na ambelat iran awit ko. Agko met nibagan ompan walay gusto da ray lalakin mangiiban manbitbit na awit ko ra ta no walay gusto rad siak kerewen day numeroy teleponok. Sakey ni ogogaw ni ra tan wala ra met so mga 40's o 50's da la tan aliwa labat ya lalaki so mangiiba no agta pati bibii. Maong iray totood dia. Aliwa ran malalastog. Wala ni Irish ya nanbitbit na awit ko nen dimanak ni mantratrabaho ed Vienna. Dimad sikatayo mataltalag la ray onyan totoo. No wala ni ra bilang deikado met no maminsan ta ompan ibatik day bagahem hehehe.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.18.56
Date: Tuesday, October 29, 2013

Message

PISTAY INATEY: Kakaonlad Kampo Santo ya manbisita ed saray inaatey tayo. Diad biek taew so onla ka ya manawit na rosas tan ni anggapoy kandila ya selselan mon pandasalan. Diad Pilipinas so masaya ta aliwan pistay inatey labat la no agsay pati saray mabilay iran totoo. Hehehehe! Dakel so nanengneng mon kabat, kanayon, kakaaro tan saray kakarawen na saray lalaki. Manawit niray kakanen tan radio tan manpakan irad man tan mansaya. Insan dakel met so bisitaen tayon inaatey tayo tan saray kabat tayo. Wadtan met lay takewan, karawan, tan balawan ta ag naandi tan ya gaway totoo. PISTAY INATEY TAN MABILAY. Hehehehe! BOY SCOUT: Matalag la natan so lalaki ya ontulong ed bibii lalo lad saray matatakken ya aliwan singa nen saman nen panaon daray ateng tayo tan panaon tayo. Natan so doma la ta walalay "Equality" ya kuanda na arom kanian agda la ipalogal so yorongan da ed saray bibii tan matatakken. Sakey ni walad inkabangat na too ed saray ateng to. Say bangat na ateng tan say inkatoo so agbalot nalinguanan. "NATILAK SO INARAL, AG NATILAK SO INKANATURAL." Masuwirti ka labat no walay manulong ed sika ed ambelat ya lilibiten mo tan ipalugal day yorongan da lalo ed BUS. Miseksekan nira ingen so arom ya lalaki insan da gagaleen dan itandoro dakad ebet ed kalulugan ed luluganan. Ay, bilay makapalek no nunoten moy kabibilay nen saman tan natan ed Pilipinas. Labalabay kon isipen balet so bilay tayod Pilipinas ta anggapoy kapara. Sekseken daka met ya bii ta piano nakablit day susom. Agay lay kalasian na arom ya lalaki! Siguro andi la natan ta saray bibii et aliwan singa nen saman ya agmo ra nakabkablit. Hehehe! Asikasom met so laman mo Amiga ta "walang iwanan." God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 71.212.18.56
Date: Tuesday, October 29, 2013

Message

Asikasom so laman mo tan lanang ya idadasal kon onabig kalan magano ta piano makakar kad Pilipinas ya manayam ta dakel diman so mansirbi ed sika ya aliwan singa dia ya yakar dakad Nursing Home. Pabiskeg moy linawam ta ontan labat la amin tayo et mansakit tan agtayo anta no kapigan onsabi. Dasal tan Ilalo so agamilen tayon naynay ta sikatoy maksil ya makatulong ed panbilay tayo. Agmo dedengelen iray manbalaw ed sikan totoo ta say Balaw so Ibeg. Anto, labay da met so man-stroke kasi ta piano nasali ray irap na mansakit? Makapabaing ya tua so manbalaw ed kaparan too ta agtayo antay kapalaran tayo. Komon no onabig kala. Maong ak met ed Panangasi Dios tan agko la nunoten so itatakken ko ta ontakken so amin ya too. Anggano Mankangaw la ya kuan na sakey ya toon mabalaw so andi bali la basta mandokey ak na bilay ya singa saray ateng ko. Kanian agmo ra pinonoyan iray totoon mababalaw ta ontan labat la ta onlukda rad tagey so ondapo met ed lupa ra lamlamang. Bendisisyon kay Dios Amigo ya onkasil tan mandokey na bilay.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Tuesday, October 29, 2013

Message

Kumusta kilan dua ya aamiga? Pasensiya lay baleg ta ngalngali agko ni nanengneng yay itatype ko et aanusan ko labat. Naapektuan ya maong yay matak ed inpaka-stroke ko, medyo agni amawil ed gendat so pakanengneng ko. Kumon ta naawat ko layay in-file kon disability et nasumsumpal la pian makasempetak ta sikato labat lay makakaabala ed agko pakasempet. Manpaabigak ya maong dimad Pilipinas so labay ko. Mas mammaong ni manbusiness lad man so too laingen basta walay onsalat labat ed inagew-agew ya gastos. Abayag lan panaon met ya agko agatinan so Pilipinas katon makakailiwak met la. SALAMAT amigan Mhal ta inpakabat mod si Atchie Auring so kipapasen ko. Agko nibaga anggan agik nisesengeg ed baing ko. Ompan say kuanda lagi ray agagik ta walaan da, et onaasingerak la. Mas mamaong ni Atchie Auring ya arawi nen saray agagik ta balbaleg so pakatalos to, nen saman nin ugali to ya aga angoman. Aga kapayparay agagik so ugali nen Atchie Auring, ag balot mangooman so ugali to. Saludo ak ed sika Atchie Auring!! Ipangasi Diyos, makasempetak kumon amigan Mhal et natuloy so pan-negosiya min mansosyo ed si Atchie Auring, diman tala makapannengneng ed Pilipinas. Anggad bilay ko agtaka nalingwanan ya amigak. No aliwan sika nayarin anggapo ak lad mundo natan nen walad kakilotan so kanonotan ko. Sikan amigak so akasalba na bilay ko. Salamat tan kumusta lay madam Cresal, kumon maksil ya lanang tan maabig so kipapasen yon dua.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.132.195
Date: Tuesday, October 29, 2013

Message

Hahahaha agaylay impakalek kod sayay posting mo. Nen abasak so posting nen Andibaing ay antoy lasi? Makapabaing Ka , say linmad nonot ko naabagey koy amigo tan Boldo Tan. Antam no akin? Anta wala la lanti liliknaen to onya ni isulat na sakey ya too. Siak no walay toon walay liliknaen to idadasal kon onabig la aliwan say nonoten ko say ipatey to. Walay anonotan kon too, pirawat ton ompatey may sakey ya toon mansasakit na TB, anta saman ya too et akaonan inatey nen samay mansasakit. Tua yan ibabagak ta kabat ko yan too. Mas maong nin idasal tayon onabig so toon walay sakit to nen say ibaga tayon asingger lay ipatey to ta ompan onona itayo ni nen sayan toon walay liliknaen to. Say Boldot: Anto kasin tua no say boldot et ontobod lopa hahaha odino diad sangi hahaha. Anto kasi itsura to anto?


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Kababaing Ka
Remote Name: 71.212.18.56
Date: Tuesday, October 29, 2013

Message

Kababaing kan talaga ed tepet mo ta pati satan so tepeten mo. Natan ak labat makabasa na onyan too ya manepet na "Impertinent Question" ya tatawagen da ya aliwan "Logical." Hehehehe! No bii ka bilang so anggapoy "Decency" ed tepet mo tan pilya ka nen say siak balet no laki ka talagan MAKAPABAING KA ta aliwa ka labat ya bastos no agsay tsismoso kani. Tepet kod sika, kawalaan na Boldot mo met ey? Siguro say ibagam ed siak so walad LUPAM odino walad SANGIM. Heehehe! MAKAPABAING KA ya tua! IPAPATEY: Ompatey ya amin so too balet manpapaonaan tayo labat et no siak so makaona so abeten takad man ed KAMPO SANTO kada PISTAY INATEY. Hehehehe! God Bless us All- the Bad, the Good and the Ugly. - Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.133.36
Date: Tuesday, October 29, 2013

Message

Wadiaak lad trabahok nen Martes ni. Manasaliwak ni labat na tiket kod tren tinawagan daak la dia. Talagan kulang ed siak so sakey simban bakasyon balet ta anggapoy nagawaan ko ta sikatoy labay da. Mas maong komon may dati ran trabahok ta duay simban trabaho duay simban painawa. Dakel so nagawaan ed abong tan makapanakar-akarak ya lanang. Diad impanbyahek say naobserbaan ko mas dakel ni diay Boy Scout. Nen mamasempetak walay estudyanten lakin tinulungan toak ed luggage ko. Impatnobang toak nin anggad ontombok ya tren ya logagan ko. Nen inmepasak lamet wala lamet so sakey ya lakin tinmulong ed siak. Agaylay belat na awit ko ta walay 2 litron pumpkin oil, 4 kilon kamatis, walnuts, chestnuts, mansanas tan saray kawes kon ipepesak. Mas dakel ni diay totoon ontulong ed sika ed ambelat iran awit mo tan anggapoy pagam no tulungan da ka ta agda ibatik so bitbiten dan awi-awit mo. Dimad Batangas Pier wala ray bitbiten day bagahim insan da la ibatik. Aliwa labat ya diman yan nagagawa no agta biek ta biek la. Makapaermen ya tua. Dakel met lay anggapoy pibabali da anggan naiirapan kad belat na awit mo. Tan diad bus dakel met lay lalakin akayorong balet ta wala ray matatakken ya akaalagey. Kolaan da ray Boy Scout natan. Say bangat kod saray anako no walay ambelat so awit to ibaan da ra tan no akalogan irad bus ilapogal day yorongan dad saray matatakken ta pian no sikaray ontakken tan makapoy lay pueg da, walan-walay ontulong met ed sikara.


From: Kababaing Ka
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 76.103.212.60
Date: Sunday, October 27, 2013

Message

Iner so kawalaay buldot mo??? Say matetepet sayay kaabay ko natan...Mankakarapas ni...jejeje...Labay kon man nengneng ta...diad kamposanto...diman ed balon asaliw nen kumparik ya magano met lan ontombok ed sika. Tagay siren, Pre...


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.133.3
Date: Monday, October 21, 2013

Message

Manpatanirak la langola. Onlaak lad trabahok nabuas. Masakbay so iyogip ko naani. Komon ta makaogipak ya tampol ta kada ombiyahiak agak makaogip no labi. Agko anta no akin et onyak. Samay ibabagak ya estoryaen ko nabuas lay labi ta busy ak ya maong ed sayan insempet ko ta saksakey simbak labat lanti dia. B.T. antak mairap natay kipapasen mo ta saksakey so oosaren mon matam. Komon ta onabig ka la amigo. Kaiba kan lanang ed dasal mi nen Cresal. God bless you amigo.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.119.133.6
Date: Friday, October 18, 2013

Message

Naogipak la lawari balet ta wadia ka manaya. Agi akalekak ed kinen Adan tan Eba ya ag nankasal balet ta maong so aroan da ta bokbokor da ni lanti too ed mondo. Balet natan diad karakel lay Eba, si Adan agto la antay gaween to hehehe. Ompawilak la lamet ed trabahok no Martes. Sakey simbak labat dia. Magangganoy agew. Nabuasak la mangistorya ta makakaogipak la. Boldo Tan manpaabig kan maong pian makapanbanwit ka langola. Kolaan to may mimikan ed sika? Ibagam ta ibanwitan to ka natan hehehe.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.18.56
Date: Friday, October 18, 2013

Message

Salamat ta apalek takad samay joke ya inpost ko. Pakapalekan labat lan istoria. Tua ya mas maong so kipapasen na asawa nen say kerida balet ta ag nepeg ya pusgaan tayo ray onyan nagagawa ta makasengeg lanti ed panangaro. Aliwan amin ya lalakin asawa so parihoy nunot da. Walaray aliwan kontento ed inpangasawa ra odino labay da labat so mialig ed saray amimigo da ya dakel so bii ra. Ay, masalimmot tan komplikadon bilay! Walay kabat mi ya sankaamong dalan abayag lan taon ta agda nankasal balet ta masyadoy aroan dan dua tan maoksoy ira ya pati saray anak da. Tinaynanan to balet so asawa to tan saray anak to. Maermen tan magulo yan kabibilay balet ta sikatoy nagagawa ed mondo. Kanian kasal man odino andi so duaran manamong so agnepeg ya pankelawan ta say panangaro so makasengeg. Aleg so pabiglabigla ed panangasawa. Siguradoen tayon maong no inaro tayo so pipiasawaan tayo ya aliwan say kuwarta tan arom nira ya makasengeg. Say kayamanan tan kuwarta so naalmo tan amamayo labat na Bukot itan balet ta say masekder ya Aro so mairap ya naalmo. Maong ni si Adan tan si Eba ta anggan agira nankasal so anggapoy kasalat da ta sikaran dua labat lanti ed mondo. Hehehehe! Cresal, antam met manayay istoria nen Adan tan si Eba anta kuanmo ya agka manbabasay Bibliya. Hehehehe! MHAL: Natan makapanpainawa kala ta wala kalad panaayaman mo anggad ipawil mod trabahom. Maong met sirin ta abisitam si Paul ya apo ta. Asikasom met so laman mo ta kabokbokoran mod ayaman mo. BOLDO TAN: Asikasom met so laman mo tan onabig kala komon ya magano ta piano makapanbanwit kalay sira ta sikato tay antak ya ligliwam. God Bless us All and Happy Weekend! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.129.47
Date: Monday, October 14, 2013

Message

Agaylay impakalek ko ed imbagam ya status nen Manang ya " K " hehehe . Doga balet ta tuay ibabaga nen Manang . Agto mantitila. Wala ray arom lanti ya ibaga ran asawa day kaiba ra anggan agda gawa hahaha. Dia balet no agira inkasal anggan 20 taon da lan manaamong ya anggapoy kakkaaswaan da , ibaga ray tua ya bf o gf da labat so kaiba ra. Maong ya talagay M nen say K ta no M kayo anggan iner say tenger yo so maktek hehehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.129.47
Date: Monday, October 14, 2013

Message

Say trabahok anggad mabilay so aasiokasoen ko tan anggad maksil so laman ko. Say koanto agko kono tataynan anggad ipatey to. Niman agaylay lakap tod siak tan say koanto maermen kono ed sakey simban iyalis ko. Ngalngalin agdaak pasempeten balet ta say koanko agmet nayari tay puro trabaho. Palurey mo tay sakey bolan ya deretson lanang! Nen saman ya say aasikasoen ko et samay masiken ya 98 taon to ya Engineer nasasalik so deretson sakey bolan no say kasalatan ko et walay impportanten gaween to balet talagan regular so salatan mi ya kada duay simba. Inmabuloyak labat natan ya deretson sakey bolan ta aliwa met ya mairap yay trabahok balet no mairap ya singa samay datin trabakok ed Vienna agko met onabuloy. Masamit so walay dakel ya kuwarta balet ta no anggapo met lay " fun " mo maermen met lamlamang so bilay. Antisak ya inmalis walay sinmalat ed siak ya kaaro da tan akikasi ra labat ed sikato. Say labay da ompawilak la kono na Oct. 21, Lunes. Say koanko Oct. 22 ta pian sakey simban talagay bakasyon ko. Salamat ed Dios ta wadiaak lad kindi Winnie. Anem oras kon nanbyahe ed tren tan bus tan grabe karakel na awit ko tan talagan ambelat. Saray awit ko kastanyas, walnuts, mansanas ,5 kilon kamatis tan duaran litrom pumpkin oil parad salad tan saray kawes kon ipepesak. Anggan antoy belat na awit ko ayarian ko met tan wala ni sakey ya masiken ya inibaan kod bag to ta ngalngalin agto naawit. Kaskasian itayon talaga no onkapoy itila. Mairap lay manbyahe kanian natan ya maksilak ni sasamboten koy mantrabaho tan ontan met na panpaspasyar tan panakar-akar pian no onkapoy la ray pueg et anggan antoy irap na-enjoy tayoy kasil na laman. Say koanen Winnie grabe konoy belat na awit ko. Anggan 30 anyos ya bii kono no lupak agto nayarian iramay awit ko. Puro kakanen so karaklan lanti tan labay kon na-enjoy day kastanyas, walnuts tan mansanas ta puro bio o organic.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.18.56
Date: Monday, October 14, 2013

Message

JOKE TIME: Saray istoriak dia so pakalekan labat la tan nayarin aga tuan agawa no agsay "kathang isip lamang." Walay sakey ya bii (middle aged)ya mangaalay sedula to. Linma ed munisipio tan diman so initdan day application form. Nen asumpal la so inter tod samay clerk. CLERK: Manang, akin et agyo minarkaan yay Marital Status ay? Inan yoy check no antoy kipapasen yod bilay. M (married) no walay asawa yo, S (single) no marikit kayo, W (widow/widower) no balo kayo tan D (divorced) no siyan kayo. Anto kayo ey?" MANANG: Matepet ka! kuanto ya makapapasnok. CLERK: Sorry, manang balet ta nakaokolan ya sulatan yo ya. Inala to may application form insan to insulat so litran K. CLERK: Antoy talos to yay K? MANANG: KERIDA, animal ka matepet ka! Masyadoy pasnok to. CLERK: Sorry, balet ta gagawaen ko labat so trabahok. MANANG: Balet ta walay alinguanan mon gawaen. CLERK: Anto, manang ey? MANANG: Say onla ed IMPIYERNO! Hehehehe! Truth always hurt! God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.18.56
Date: Monday, October 14, 2013

Message

Boldo Tan: Kumusta kala natan ey? Komon no onabig kala ta pian makapanbanwit kalay sira ta ompano narasan lamay papakanen mo. Natan sikatoy panbanwit mo ta piano anta toy manseet ya manbilay no anggapo lay naala ton tulong ed arom ya totoo. Maniilalo ray arom ya totoo ed saray kakanayon, pamilya odino kakaaro ra et manaral iray mankayod no anggapo lay mantulong ed sikara. Aliwan panangaro itan so tulong kalan tulong ed sakey ya too no agsay babangatan mon manngiras. Asikasom so laman mo ta anggapoy makatulong ed sika no agsay Dios labat la tan say sarilim. Natulongan mika ed dasal balet ta agmi ka natulongan ed sakit ya liliknaen mo. Keep hoping and thinking positively. Always be happy for laughter is the best medicine. God Bless you always. MHAL: Sakey bulan labat sirin itay trabahom insan kala ompawil ed panaayaman mo. Kapigan lamet so ipawil mod satay aasikasoen mo ay ey? Maong ta napasyar moy apom tan nakomisan mo. Guwapo may apom tan agay lay ibabaleg to. Magangano ran onbaleg so ogogaw. Nankomis kami nen Biyernes ta anggapoy loob da ta walay 'Teachers' Conference' da kono insan linma si ina ran nan-yoga. Flexible so oras nen manugang ko ed trabaho to kanian kada Biyernes so day-off to. Busy ran lanang ta walay Swimming, Taekwondo, tan Hula Classes so gagawaen da. Si Michael so mantaekwondo, si Madeline so Hula tan sikaran dua so swimming. Walay Hula dance nen Madeline no 10/26 tan say bili ticket so $15.00 each person tan onla kami nen asawak. Makapalikliket ya talaga so walay apo! Kumusta lad si Winnie tan si Tessie? God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.132.80
Date: Sunday, October 13, 2013

Message

Cresal... agaylay pakakaliket ko ta asompal la kalamor so sakey bolan kod diad trabahok. Makapailiw met so ayaman kon. Agko komon talaga labay yay onyan trabahon sakey bolan ya deretso balet ta anggapoy nagawaan ko ta sikatoy labay da. Balebale komon no duay simba labat ya singa saramay arom ya nantrabahoan ko. Andebale ta aliwan mairap so trabahok dia. Palurey yo tay say kababangon ko no kabuasan et 8:00 am tan kayari ogto onggapod 1pm taloy oras kod kuwartok. Mancomputer, manbasa tan naogip so gagaween ko ed loob na taloy oras. No ambelat yan trabaho agko labay so deretspon sakey bolan ta importanted siak so painawa tan nagawak iray labay kon gawee ed bilay ko ya singa bilang say panag-akar koy ararawi. Maong labat ta sayay aasikasoen ko et maksil ni. Salamat ed Diyos ya Kataoan ta nalmok yan trabaho. Nabuas abetenak nen Winnie ed estasyon na tren insan naogipak nid sikara pian napigalawan ko met ni Paul. Makapalikliket ya tuay walay apo anto Cresal? Kumusta met lara may apom ya panliliketan yo met nen kuya Miguel ey?


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Sunday, October 13, 2013

Message

Pasensiya kila, aliwliwan lanang ni liknaan ko. Salamat ed dasal yo ta magano kumoy iyabig ko. Take care amigas.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.129.232
Date: Thursday, October 10, 2013

Message

Maermenak ed nagagawan Government Shutdown yo ta no walay problema ekonomiya yo apektado kami met dia ta dakel diay kompanya na America. Say pantratrabahoan nen Winnie International company kanian agkami maliket ed nagagawad tan. Komon ta makapantatalosan la ray pulitiko yod tan.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.129.232
Date: Thursday, October 10, 2013

Message

Ay makakaliketak ta nanpost ka langola Cresal tan andokey ya basaen. Labalabay koy manbasay andokey iran isusulat mo lalo la no nipaakar ed gobierno.Balintuag manayay kipapasen ditan tan dia. Dia maong so medical insurance mi. Sakey ya sangkamaongan so medical insurance dia. Sikay onsawan manpa-check-up tan no wala ray tambal ya ag nayarin libre, 4.60 labat so reseta. Dakel met so libren tambal. Insan sulatan da ka ni ya manpa general check up. Nen naospital so asawak tan na ICU say binayaran ko labat ed loob na 9 agew agto ni inabot so 200 euro. Mamuray medical insurance mi dia. Say kaonto may ayrok masuwerte talaga ray totoo ed sayan nasyon ta mamura ra yan babayaran. Mareen tan maliket so bilay ko dia. TRABAHOK: No say trabahok natan, talagan sangkainomayan ya ed amin ya nantrabahoan ko. Maksil ni yay aasikasoen kon akolaw. 87 so taon to tan sikato ni manlilinis na laman to. No say kababangon agko problema ta sikato met so manggagaway kape min dua. Agtoak babangonen hehehe. No ngarem 3 hours so painawa min dua. Singa toak anak yan akolaw tan pati say anak to maomaong met ed siak. Bokbokor min dua diad abong. Say anak to 6 km drive labat so ayaman to tan inagew-agew ton bibisitaey ina to. Agak dia naiirapan ed sayan trabahok. No saray arom ya nantrabahoan ko et mairap, saya so kasalatay irap ko nen saman. Say irap labat deretsooak dian sakey bolan. Say labay ko komon two weeks labat pian say two weeks naosar ko met parad siak balet ta agda labay so mangalay kasalatan ko. Sakey simba labat so bale parad siak. No Lunes onsempetak lad ayaman ko ta asompal lay sakey olan ko dia insanak ompawil no Oct. 22. Sige pa lad tan pian baleg so naalmoan ko ta mairap so anggapoy tipon ya kuwarta. B.T. manpaabig ka amigo. Kaiba kan lanang ed dasal ko.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.18.56
Date: Thursday, October 10, 2013

Message

Kumusta kayo lan dua? Komon no onabig kala Boldo ta piano makapantutuyaw tayo lamet ya singa gendat. Agka mapaga ta dakel ya totoon mansasakit na ontan et onaabig iran tampol basta anosan day man-therapy tan onoren day ibagay doctor da. Say importante say positive thinking tan say ilalo ya manbilay na masayan lanang. Idasal takan onabig la Amigo ta importante kad sikami nen MHal. MHAL: Kumustay balon trabahom ey? Basta masaya kad trabahom tan labay mo ray katrabahoan mo, sikato tay importante. Asikasom met so laman mo. Namimis koy lanang ya posting mo na saray nansasananey ya issue. Asikasom met so laman mo. Wadia kami nen asawak ya parihon retired la tan masaya ta lanang kamin onpasyar tan manistoriaan. No arom so man-tennis tan siak balet so man-computer ak. Walan lanang so gagawaen mid abong ya aga naopot so trabaho. Say kaabigan labat na retired say aga ombangon na masakbay tan agkan lanang mangaganat ta sarilim so oras mo. Dakel so nagawaan mo singa saramay agmo agawaan ed pigaran taon nen mantratrabaho kani. Insan papasyarpasyar tan akarakar ya man exercise. No say financial so pareho met lamlamang mas dakel ni angganko nen say suweldom nen mantratrabaho kani. Say panirapan na arom ya retirees labat say medical insurance ta masyadon mabli tan say co-pay na prescription. Maong ni ramay aga nantrabahon ballot ta libren amin so medical da tan wala ni so SSI da. Sikato yay paniirapan na America tan ontan met na Food Stamps ta agda oosaren ed kanepegan to no agsay ipapawit dan isostoni ed kakanayon dad arom ya nasyon. Natan lamet agtayo anta so kasabian tayon amin ed sayay Government Shutdown. Komon no ompawil lad gendat to tan komon no agda apiktaen so Social Security, Medicare tan say Retirement Pension ya nantrabahoan tayo. Say alisen da komon say SSI na saray totoon aga nantrabaho diad America. Maong ka MHal ditan ta anggapoy problima na Gobiyerno yo tan mareen ditan. God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.129.65
Date: Saturday, October 05, 2013

Message

Tua tay koanmo Cresal ya nakaokolan tayoy man-exercise pian onkasil itayo tan arawid saray sakit. Nen Sept. 30 manokokak tan basisak lan basis balet anggapoy petang ko. Inabotak na taloy agew yed onyan aliknak. Siguro nipaakar ed sayay lugar na pantratrabahoan ko tan abong ya kolaan ko. Medyo daan ya style yay abong na panaayaman mi. Kulang ed " isolation " kanian aliknak so betel. Dimad apartment ko aliwan ambetel. Abaloan ko nen nanokokak tan apanatengak onderetsod trangkaso. Salamat ed Diyos ta maksil so resistensyak ta no andi talagan maninagemak. Warm lemon juice labat so tambal to ya ed siak. Inagewagewak ya oniinom na warm lemon juice anggan anggapoy naliliknak ta pian walay laban ko ed virus. B.T. komon ta onabig ka la kaaro. Manpainawa kan maong. Agka ni manoosar na kompyuter. Andebale ta walay health insurance mon sigurado kanian manpa-therapy ka pian magano kan onabig.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.18.56
Date: Saturday, October 05, 2013

Message

Kumusta kala natan Boldo? Komon no Bendisyonan kay Dios pian onabig kalan magano, maksil so laman tan andokey so bilay mo. Dengel moy ibaga na doctor mo tan anosan moy manpa-therapy ta piano magano so yabig mo. MHAL: Kumusta ka met la natan ed balon trabahom? Say kuanmo so arawi so kawalaan na trabahom balet andi bale basta enjoy ka ed gagawaen mo. Asikasom met so laman mo. Antak ya maksil kan lanang tan matalag kan makainagem ta sosto so exercise mo. Importante talaga so akar tan arom iran exercise ed kasil na laman tan dokey na bilay. God Bless you both and take care. "Kapit Bisig," at walang Iwanan.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.132.78
Date: Thursday, October 03, 2013

Message

Ontan manaya so na-stroke. Pati mata apektado. Maermenak met natan dia. Idasal mi ka amigo. Agka maniinternet ni sirin. Ipainawam so matam. Komon ta onabig kan magano. Say Diyos maaro tan mapangasin lawas ed sikatayo kanian agka mapaga ta onabig ka.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 178.115.132.78
Date: Thursday, October 03, 2013

Message

Amigo asikasom so laman mo sirin. Bawasan moy kakanen mo tan agka manpupuyat ta alimmaong so napuyat no atagey so dala tayo tan manakar kan inagew-agew ya sakey oras. No sarag mon aroman mas maong. Brisk walking amigo. Idasal ta ka.Agka mapaga ta onabig ka. God bless you.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 71.212.18.56
Date: Thursday, October 03, 2013

Message

Maermenan ak ed inpakabasak ya nan-stroke ka tan naapiktay pakanengneng mod sakey ya matam. Idasal kon onabig kala tan ompawil so pakanengneng mo. Anosan so manpa-therapy ta piano magano sa ipawil na liknaan mo. Amin naala ed dasal tan say tulongan moy laman mo met. "Nasa Diyos ang Awa, nasa Tao ang Gawa." Say dasal so kaokolan met. "Prayers can move mountains." Manpaabig ka Amigo ta impotante kad sikami. Agka mapaga no agka makapanpost ta wala lanti so makasengeg basta asikasom ya maong so laman mo ta piano mandokey kay bilay ni tan mansaya kan lanang. God Bless you and take care! I will always include you in my prayers.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Thursday, October 03, 2013

Message

Inateyak lawarid stroke amiga katon mabayag ni pakapan-post ko lamet. Kapawapaway kod hospital. Manpaabigak ni ta abalang so pakanengneng kod kawigi (complete vision loss)ayay kawanan labat ni makanengneng. Pasensiya lay baleg...manpaabigak ni.


From: Guardian Angel
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 98.65.162.245
Date: Wednesday, October 02, 2013

Message

Kabaleyan kora, election lamet na kapitan. Diad Poblacion malet ya labanan. Laban na Servecio tan Kwarta. Dya nasubok so botantes na Poblacion. Public service nen Kapitan Brandy o Power Money nen Mayora???


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 178.115.128.250
Date: Friday, September 27, 2013

Message

No onsesempetak ed Pilipinas onlaak labat ed Manila no walay kapilipilitan ya gaween kon singa say onlad dentista tan ibansag ko met lay panshopping ko ed Robinsons Malate. Talagan sobra lay dutak ed Manila. Nen mantratrabahoak ni sobray kesaw ko no kakasempet la ta diad gaway petang, dabok tan angob na gasolina. Say amputiputin blouse ko manmaliw ya kulay abo. No maminsan alagpasan ko lay epasan ko ta makaogipak ed jeep ed gaway kesaw ed biyahe ya mamasempet ed Makati ta nanayamak met diman tan nabangonak no makapetek lad Pasig River ta diad gaway banget na ilog nen saman. Maong la natan ta medyo linminis met la ta apaekal da la ray squatters ya manaayam ed gilig na ilog. Diad trabahok natan 5 oras kod tren tan sayan impanbiyahek pitoy oras ya amin ta inalagar ko may ontombok ya tren ta dertso lad laen ko. Pinilik la yan byahe so walay duay oras ya stop-over pian agak la manalisalis ed sananey ya tren. Agak balot nakekesawan anggan antoy kaarawi na laen ko ta enjoy ak ya maong ed panbabantay ko ray mararakep ya view. B.T. makasabi kan siansia ed Rome ta amin ya plano tayo et nagamoran tayo lalo la no say ilalo tayo et masekder tan walay kaiban dasal ya lanang. Naogipak la ta medyo walay daiset ya panateng ko balet ta iinoman koy lemon ya ampetang pian ag natuloy yan panateng tan okok. Good Night tan Happy Weekend la sirin.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Thursday, September 26, 2013

Message

Sinmawasawa ak ed Manila nen saman nen manaaralak ni diman. No nayari labat agko labay so onggatin no aliwan importante. Maong ni ed probinsiya ya arawi. Malinis tan marakep so palayupoy na dagem laot lad asingger lay panagani. Kada onsabi ak nen saman ed boarding house ko maringot so kawes ko ya angob gasolina. Pati say eleng ko, no onsabi ak ed boarding house, linisan mo lanti awa no kasumpal mon manames, say kulangot mo angob gasolina ya andekereket...hehe! Singa laseng deremen ya kulang labat na niyog tan pulitipot et nayari lan ikiwal.. hehe! Masuwerte ka amiga ya akakar ditad kulaan mo. Makakarak met kumon ya napasyar ditan no walay onsabin kuwarta. Ontuloy so tood Rome no nayari labat. Ambisyon ko iya nanlapod ogawak ni ya makagatin dimad abong nen Santo Papa ed St. Peter's Basilica.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 178.115.128.28
Date: Saturday, September 21, 2013

Message

Laseng ka met ah.... maksil sirin so sex appeal mo. Agka magbabawi no akakar kad tan ed Amerika ta dakel so manpatpatey ya makakar ditan hehehe. Talagan ditan so kapalaran mo. Nengneng moak ta agkon balot inilaloan ya makapanayamak ed balebalen lugar. Grabe liket ko ed impakakar ko dia. Mahiligak ya maong ed nature lalo la et puro Manila so nantrabahoan ko ya sobray pulosyon. Dakel so mansasakit na TB ed sikatayo lapor diad dutak lay nasosongap ya dagem lalo lad Manila. Talagan sinmawa-sawaak lad Manila kanian diay nakar ko hehehe. Agaylay pisasalamat kod Diyos ta wadiaak ed balebalen nasyon, mareen tan malinlinis dia lalo la diad pantratrabahoan ko natan. Biek ta biek so vineyards dia, tan kapalandeyan. Maberberden amin so kaliberliber tan napurga kay prutas dian talaga. Natan walnuts so agaylay karakel. Pati kastanyas asingger lay panagdokdok met. Bilibak ed koli dan mantanem na kakiewan dia ya manbubunga. Anggan dakel so kuwarta dan isaliw na pritas tan pisipising siansia nin mantatanem iray kakiewan ay manbubunga. Dimad sikatay no makoli labat ya amin komon so totoon mantanem na naakan da, anggapoy naerasan.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Cresal, Mhal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Friday, September 20, 2013

Message

Walaak ed High School nen saman nen naaralan koy salitan ilocano. Nen first tan second year ko ni ed high school medyo bakil ni so panag-ilocanok. Insan labat la dinmonong ak ed ilocano nen walaak lad 3rd year high school. Anggad natan fluent ni so panagsalitak na ilocano pati say kapampangan ta abayag ya GF ko imay kaanakan nen Gov. Nepomuceno na Pampanga (Guy Valencia so ngaran to) nen walaak lad kolehiyo ed Manila ya sikatoy nanbangat ed siak na salitan Pampango. Agko balet aswertian iman ya nobyak, pati say anak na makanggawa na Ortanez University ed Manila ya si Emmaruth Ortanez, (naging GF ko met ed Manila) agko met akapalaran. Say makasengeg ayay laseng ya 'abroad'. Mas maong ni lagi bilay ko diman no agak dia akakar ed abroad. Baleg ya pagbabawi no maminsan pero aga met lanti kabat so kapalaran ya kisagmakan tayo. Ontan met nen akakarak ed Zambales dimad pantatrabahuan di kuyak nen saman, naaral koy salitan Zambal ed loob labat na waloy bulan (8 mos.) ya inpanayam kod sikato nen akatonda ak ed panaaral kod kolehiyo ta walay onhahabol ya malokon ya bii ed siak...hehe! Inyamot to ak nen Kuyak kalamor dimad Botolan, Zambales ta panon to ey, agko gawa imay lokon ton may bii. Ay agi, agla maong so laseng to. Babanwiten toy sakey ya istudiyante ya crush to. Hehe! Walay pilpilyo toyay Boldo Tan nen saman kasi...hehehe!


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Cresal, Mhal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Friday, September 20, 2013

Message

Walaak ed High School nen saman nen naaralan koy salitan ilocano. Nen first tan second year ko ni ed high school medyo bakil ni so panag-ilocanok. Insan labat la dinmonong ak ed ilocano nen walaak lad 3rd year high school. Anggad natan fluent ni so panagsalitak na ilocano pati say kapampangan ta abayag ya GF ko imay kaanakan nen Gov. Nepomuceno na Pampanga (Guy Valencia so ngaran to) nen walaak lad kolehiyo ed Manila ya sikatoy nanbangat ed siak na salitan Pampango. Agko balet aswertian iman ya nobyak, pati say anak na makanggawa na Ortanez University ed Manila ya si Emmaruth Ortanez, (naging GF ko met ed Manila) agko met akapalaran. Say makasengeg ayay laseng ya 'abroad'. Mas maong ni lagi bilay ko diman no agak dia akakar ed abroad. Baleg ya pagbabawi no maminsan pero aga met lanti kabat so kapalaran ya kisagmakan tayo. Ontan met nen akakarak ed Zambales dimad pantatrabahuan di kuyak nen saman, naaral koy salitan Zambal ed loob labat na waloy bulan (8 mos.) ya inpanayam kod sikato nen akatonda ak ed panaaral kod kolehiyo ta walay onhahabol ya malokon ya bii ed siak...hehe! Inyamot to ak nen Kuyak kalamor dimad Botolan, Zambales ta panon to ey, agko gawa imay lokon ton may bii. Ay agi, agla maong so laseng to. Babanwiten toy sakey ya istudiyante ya crush to. Hehe! Walay pilpilyo toyay Boldo Tan nen saman kasi...hehehe!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.129.86
Date: Friday, September 20, 2013

Message

Akin kasin tua et wala ray ag makapantatalosan tan akin et nansasananeyay salita ed sakey ya nasyon? Singa met dia ya nansasananeyay dialect. Agkon balot antay mansalitay dialect dia balet natalosan ko. German labat talagay antak ta makaaralak labat no walay libron basaen tan onlad eskuwelaan ya manaral. ILOKANO: Maong kayon dua ta antayoy man-Ilokano. Natalosan koy arom balet agko antan salitaen. Naogipak la . Masakbay diay kakaogip mi. 8:30 pm wala kami lad kakuwartuamn mi.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 71.212.5.205
Date: Thursday, September 19, 2013

Message

Saludo ak ed sikad inkarunong mon mansalitay Ilocano. Siak basit laeng ti ammok ya sao. Isalsalik labat ta natatakot ak ya mansalita ta walay experience ko ya inosar koy salitan makapoy manayay talos to. Samay kaibak ed boarding house nen college kami ni so Ilocana. Aminsan ombabayesak na kawali ton panpritoan ko ed agto kanian say kuanko ed sikato so "narawet ka." Agay lay pasnok to insan inbaga tod atsi to ta wadman met ya kaiba mi. Elek lan elek si atsi tan say kuantod agi to so say labay nen Cresal ya ibaga so NAIMOT kuanto ya aliwan NARAWET. Itepel mo la ta manaaral labat lay salita tayo ya Ilocano kuanto. Ay agay lay inkakomplikado na bilay no maminsan ya tua tan dakel so pepeteken. God Bless and take care! -Cresal


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Thursday, September 19, 2013

Message

"Aniya metten Apo Dios ti dawdawatek ket 'apple juice' met ti napan na inteden daytoy nga nurse, Tongngang nga nurse daytoy" kuanto may pasyente? Hehehe! Telek imay nurse ya amputi. Abaluan to makakainum la imay pasyente to. Agto anta balet ya idadasal to nin ondokey so bilay tod si Apo Dios iyay pasyenten ilocano. Hehe


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.5.205
Date: Wednesday, September 18, 2013

Message

CORRECTION: APPLE JUICE not APPLY JUICE! Life is more complicated and hard to understand. Hehehe! Sorry, I am not perfect as what I thought!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.5.205
Date: Wednesday, September 18, 2013

Message

JOKE TIME: Walay pasyente ya walad hospital tan diad gaway sakit ya liliknaen to so manarerey ya say kuanto so, "Apo Dios, Apo Dios." Nangel nen nurse ya amputi tan batik batik ya awit toy "APPLY JUICE." Inter tod pasyente imay apple juice tan mankelaw si pasyente. Say kuanto so, "anya met ten Apo Dios so konak et apple juice so inter to." Ay, bilay komplikado no maminsan ed aga pakapantatalosan na totoo. Hehehehe!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.5.205
Date: Wednesday, September 18, 2013

Message

Maong ta akalmo kay trabahom ya labay mo tan pakaabalaan mo ta mairap so anggapoy gagawaen. Asikasom so laman mo tan maksil kan lanang tan mandokey kay bilay. Boldo Tan: Akalekak nen inbagam ya natikel iray sabit na sira komon saramay arom ya Pilipinon kurakot. Et no agira mangan na sira ey ta aliwa ran fisherman ya singa sika ey? Di agira natikel na sabit? Hehehehehe! Wala kad San Diego manaya. Wadtan si Wilma tan samay Bakery to. Nakar mo laman? Ikumustaan mo ak ed sikato ta abayag lan agko nangelan. Ingat kad panagbanwit mo tan komon no asinger ka diad sikami ta mikerew ak na siram- say trout, smelt,red snapper tan say salmon ya aliwan tropical fish. God Bless us All!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 178.115.132.145
Date: Wednesday, September 18, 2013

Message

Wadiaak la ed trabahok ya balo nen Sabado ni. Limay oras tan 20 minutos so byahek ed tren balet ta walay stop over kon 2 oras kanyan 7 oras ya amin so naosar ko pian makasabiak diad kolaan ko natan. Makapaibeg tay gagaween mo amigo ya panbabanwit mo. Moang manayan talagad tan ta dakel so siran nabanwit. Dia anggapo tan ya karakel na siran nabanwit. Tan say banwitan diad fish pond. Say nabanwit mo trout tan arom niran sira. Maong so manbanwit ed dayat ta nansasananeyay siran nabanwit. Sige ta iyogip ko la. Masakbay diay kakaogip. 8:30 labat na labi walaak lad kuwartok. Agak dia napupuyat ya singa diarad arom ya nantrabahoan ko. Maong sirin ya bakasyon ed sika met.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Wednesday, September 18, 2013

Message

Manbakasiyonak pa serin met lamet ed San Diego ya manbanwit ta manbakasiyon imay amigak et wala lay trabaho to manayan sananey ed arum ya probinsiya. Maong diman ta kapangigaton moy banwit mo et kukusaben dan tampol na aray sira. Wala kan basasong, galonggong, seabass, mackerel tan no natsambaan mo ni ingen et lapu-lapu so naalam odino dalagang-bukid. Kapawil ko diad kulaan ko nakno lamet so duaran 'cooler' na sira, maong labat ya ipaksiw, iprito, isigang tan arum nira. Maong layan bisyo nen say mansugal odino ondengel na balita ya nagagawad man ed Pilipinas ta sinmawa ak lan talaga. Agko la labay ya nerengel odino nabasa so nagagawa diman. Anggapo lay nagawaan tayo ya talaga. Agla onasenso ya balot iman ya nasyon anggad anggapoy pagbabago na aray totoon manuuley. Puro ira kurakot ya bubuwakag na kuwartay Pilipinas. Andi bale lan ompatey iray Pilipino basta labat walay nakurakot dan kuwarta para sikara. Anggapo baing dan amin. Anggad sangkaabebaan ya janitor et ongkurakot no nayari labat. Natikel laran amin ya nasabitay sira kumon no mamangan ira ya nangorat ira ed ingkakurakot da...hehehe!


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Wednesday, September 18, 2013

Message

Manbakasiyonak pa serin met lamet ed San Diego ya manbanwit ta manbakasiyon imay amigak et wala lay trabaho to manayan sananey ed arum ya probinsiya. Maong diman ta kapangigaton moy banwit mo et kukusaben dan tampol na aray sira. Wala kan basasong, galonggong, seabass, mackerel tan no natsambaan mo ni ingen et lapu-lapu so naalam odino dalagang-bukid. Kapawil ko diad kulaan ko nakno lamet so duaran 'cooler' na sira, maong labat ya ipaksiw, iprito, isigang tan arum nira. Maong layan bisyo nen say mansugal odino ondengel na balita ya nagagawad man ed Pilipinas ta sinmawa ak lan talaga. Agko la labay ya nerengel odino nabasa so nagagawa diman. Anggapo lay nagawaan tayo ya talaga. Agla onasenso ya balot iman ya nasyon anggad anggapoy pagbabago na aray totoon manuuley. Puro ira kurakot ya bubuwakag na kuwartay Pilipinas. Andi bale lan ompatey iray Pilipino basta labat walay nakurakot dan kuwarta para sikara. Anggapo baing dan amin. Anggad sangkaabebaan ya janitor et ongkurakot no nayari labat. Natikel laran amin ya nasabitay sira kumon no mamangan ira ya nangorat ira ed ingkakurakot da...hehehe!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 178.115.128.57
Date: Friday, September 13, 2013

Message

Ay aleg la agta la mansalat na ngaran ta aliwan bagay ed bii ya ingaran na Bolo Tan hehehe.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 178.115.128.57
Date: Friday, September 13, 2013

Message

Tua tay koanmo ya makapasawa lay nagagawad sikatayo. Singa say labay da amo sikara labat so manbilay. Agda anta ya no ompatey ya amin so totoo ed eras anggapo lay manbayar na buwis ya kukurakuten da. Akaalis la may chief of staff nen Enrile. Akapaway la kono ed Pilipinas. Panon kasin naresolba yan pork barrel scam? Komon ta ipawil da lay " death penalty " tan no walay nankurakot ag labat ipriso no agta pateyen la ra pian nabawasan ira. Nabuas onalisak lamet ta walay balon trabahok. Dimanak mantrabaho ed probinsyan nanbakasyonan koy 8 agew ta marakep dimay nalmok ya trabaho. Malikeliketak ed impanbakasyon ko ta walay nantepet no labay koy mantrabaho kono. Say koanko sige basta nagustoan ko tan maayos so suweldo. ZAMBOANGA: Manbabantayak natan na nagagawan gulo ed sayan lugar. Pakaskasi ray totoo lalo la ray ogogaw tan matatakken. Wala ray naeelew ta pigay agew laran ag mangakan kono. Kapigan kasi ondeen yan lugar? Masamit so manbilay nen say mipaltogan balet sarayan Muslim so talagan agda labay so mareen ya bilay. Akin et labay day ombiig na gobierno? Antoy koanyo nepeg ya ombiig irayan Muslim o andi? Agko natalosan no antoy maong ed sayan nagagawa. Siguro no ombiig lara ompan mandeen ira anto?


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Friday, September 13, 2013

Message

Makakaibeg ka langolad ngaran ko amiga? Hehe! No labay mo di mansalat tay ngaran. Sika lay Boldo Tan ta siak lay Mhal....Hehe! Mabanbanday so bii amiga ya say ngaran to et Boldo Tan...Nyahahahaha!


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Friday, September 13, 2013

Message

Makakaibeg ka langolad ngaran ko amiga? Hehe! No labay mo di mansalat tay ngaran. Sika lay Boldo Tan ta siak lay Mhal....Hehe! Mabanbanday so bii amiga ya say ngaran to et Boldo Tan...Nyahahahaha!


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Friday, September 13, 2013

Message

Onsasawa ak lad nagagawa dimad Pilipinas katon mas maong layay manbanwit ya ayaman so lake pian walay siraen. Masiyado ran masisiba na kuwarta ya singa imbudo so sangi ra ed ingkabuwakag day pilak na gobiyerno. Diad ingkasiba ra irayan pulitiko naeerasan so totood interon Pilipinas ya dakel la kalamor so ompapatey ed eras laot lad saray ogogaw ya anggapoy anta rad nagagawaan ed baley da. Marakep ed sarayan pulitiko bitayen iran amin odino poolan ira. Ontan met ed saray sundalo tan pulis ya kurakot. Amay palpaltogen lara kumon na NPA pian nabawasan irayan dutak na gobiyerno. Labay ko iyan patakaran na NPA nen saman nen manaaral ni tood Manila. Dakel so alinisan da ya dutak na gobiyerno laot lad saray pulis ya kurakot nen saman nen 80's. Kumon ta ekalen da la iyay 'pork barrel' ya sengeg na panpapateyan na pulitiko antis na eleksyon. Onsasawa ak lan talaga ya mandedengel tan manbabasa na balita dimad baley tayo. No wala ray ongkerew na tulong diman ed Pilipinas matalag lay mangiiter ya totoo diad America ta anto ey, ompan ibulsa da labat kuno...Hehe Talagan panay ira buwakag!


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.142.144
Date: Friday, September 13, 2013

Message

Onsasawa ak lad nagagawa dimad Pilipinas katon mas maong layay manbanwit ya ayaman so lake pian walay siraen. Masiyado ran masisiba na kuwarta ya singa imbudo so sangi ra ed ingkabuwakag day pilak na gobiyerno. Diad ingkasiba ra irayan pulitiko naeerasan so totood interon Pilipinas ya dakel la kalamor so ompapatey ed eras laot lad saray ogogaw ya anggapoy anta rad nagagawaan ed baley da. Marakep ed sarayan pulitiko bitayen iran amin odino poolan ira. Ontan met ed saray sundalo tan pulis ya kurakot. Amay palpaltogen lara kumon na NPA pian nabawasan irayan dutak na gobiyerno. Labay ko iyan patakaran na NPA nen saman nen manaaral ni tood Manila. Dakel so alinisan da ya dutak na gobiyerno laot lad saray pulis ya kurakot nen saman nen 80's. Kumon ta ekalen da la iyay 'pork barrel' ya sengeg na panpapateyan na pulitiko antis na eleksyon. Onsasawa ak lan talaga ya mandedengel tan manbabasa na balita dimad baley tayo. No wala ray ongkerew na tulong diman ed Pilipinas matalag lay mangiiter ya totoo diad America ta anto ey, ompan ibulsa da labat kuno...Hehe Talagan panay ira buwakag!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 178.115.129.180
Date: Wednesday, September 11, 2013

Message

Kada isulat koy ngaran mo ag nayarin agak makalek hehehe. Agaylay kamaong nen nanay mon manggaway ngaran. Kumusta ka la amigo? Manbabanwit ka langola amo. Mangibontok ka pa dia. Niman nanbanwitak met balet ta diad supermarket. Duaran klasen siray binanwit ko ta waloy agew ya agko akataway na sira. Makapailiw ya talagay sira.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.129.180
Date: Wednesday, September 11, 2013

Message

Cresal agka labat mapaga no agkani makapanpost ta natatalosan mi ka. Matrabahon maong so mamakasal lalo la no wala ray bisitan manayam ed sikayo leleg ya agni nasompal so kasalan. KURAKOT: No anggapoy nipakulong da ed saratan ya nankasalanan siguradon biek ta biek so rally. Komon ta ag aligen nen Napoles si Reyes ya pinaltog toy laman ton dili pian anggapo lay nadamay. Makapabaing ya tuay nagagawad sikatayo. Abantayan ko may video nen Winnie Monsod, say koanto araramay pulitikon pinmapaway so kangaranan da siguradon anggapo lay mangibotod sikara no eleksyon tan ondaiset laray mangandidato no ekalen da lay pork barrel ta no anggapo la ya inatey lay negosyo da hehehe. Say mangandidato lad satan saray maiirap ya kandidaton talagan say nonot da et say pansirbi dad saray totoo. Amayamay so involved manaya ed pork barrel scam. Whistleblowers: Makapataktakot so bilay da ra yan totoo ta impusta ray bilay da. Iyarawi ra komon na Diyos ed mauges ta no andi rayan maksil so loob dan angibando ed sayan agawa tuloytuloy so kurakotan ed gobierno. Siguro kanian wala ray pulitikon anggan agaylay takken da la tan nakno la ray piligis ed lopa agni ra ontonda ed pulitika ta baleg manayay kickback dad pork barrel. No antoy pansasamit dad bilay sikato balet so irap na totoo ed sikatayo. Saray walay sakit aalagaren da labat so ipatey da ta anggapoy panpatambal da tan ngalngali la ran ag mangan.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.5.205
Date: Wednesday, September 11, 2013

Message

Say kasal to may kaanakan ko diad September 28 tan nan-email may kapinsan kon Pastor ed California ta onla dia no 27th ta sikatoy mangasal ed sikara ta Church Wedding ed St. James Cathedral. Kanian aayosen mi nen asawak samay guest room mi ya panayaman to tan wala niray kakanayon min manlapod Pilipinas. Say baleg ya tepel no agak makapanpost ya lanang dia. Anggan kapigan so manpost ak dia anggad walay nunot ko tan no wadia kayo ni nen Boldo Tan tan arom daray kakaaro tayo ya abayag lan agnira binmotay. Hehehehe! KURAKOT: Anunotan ko may kuanda ya agto ipatua ya anggan na manok anta kababagoy sungot to ed inpangan to. Anggapoy toon manbenben na banga ya aga naoringan so lima to anggan antoy panapiger to. Anggapo met sikrito ya aga ompaway ta say inasin so onangob ya onangob anggan antoy pansakob mo. Maong no ibaga la nen Napoles ya amin ya kaiba to. Say problima balet no anggapoy Hustisya ya nagawa. "Walang nakukulong na Mastermind," ya kuanen Ted Failon. Et no napriso ra so pirdonaen iray presidente Arroyo ya singa si Estrada. Makapakelaw! Inekal day Death Penalty ed Pilipinas ta no andi so dakel ya manoley so pateyen da. Hehehehe! Komon no andi ta makapabaing ed arom ya totoo ed arom ya Nasyon. Kaskasian so Pilipinas tan saray totoo ton kaparan mairap bilay. Maong ta si Aquino et lilinisan to ray manoley ya KORAKOT balet ta no sananey lay onsublay ya presidente so iyan da lamet ta ontan so apasal dan kagagawa ray arom ya manoley. God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.129.180
Date: Wednesday, September 11, 2013

Message

Abaloan ko asompal lay bansal ta manaya agni asompal. Sige excuse ka la sirin hehehe. Amin ya imbagam Cresal manisiaak. Tuan karaklan ed saray kapara tayon Filipino ed sikatayo kulang irad disiplina. Saray basura da bantak diman banatak dia insan ira manreklamo no ondelap ta baradon amin iray drainage. KURAKOT: Makapabaing ya tuay nagagawad gobierno. Agaylay siba rad kuwarta ray pulitiko. Anto lay gaween dad karakel na kuwarta ra kasi? Komon ta saray botante osaren da lay nonot da . Komon ta agda ilalakoy boto ra no eleksyon. Nakalanak lan maong na gana ed saray arom ya manooley. Say pakanengneng kod sikara parepareho ran amin ya masisibay kuwarta. Komon ta ibando nen Napoles iray kakaiba ton nanggaway kalokoan.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.5.205
Date: Wednesday, September 11, 2013

Message

Say too no mangaway maong so agda nalinguanan tan onpinta et nunot da so kaabigan ya ginawa to ontan met na too ya mangaway makapoy so anggad bilay da ya pati saray apo ra so ag makalibang ed ginawa ran kasalanan. Anggan inatey lara so tongtongtongen da nira. Say pankelawan ko balet no akin et saray arom ya manoley ed Pilipinas so mantakew iray kuwarta ya para komon itulong dad mamairap ya totoo et ibulsa da ni. Say maong komon ya gawaen na totoo so manboto ran osaren day otek da tan say Comelec komon so SCREEN-en ton maong so toon Kandidato ya agla alaen so Kandidato ya apriso, anggapoy galang to tan makapoy so moralidad to. Anggan antoy kaatagey na aral na sakey ya too odino Kandidato no makapoy so inkatoo to so maong nin inboto ray sakey ya Domaralos tan mairap ya bilay basta napanpiyaan tan maong ya too ya anggapoy makapoy ya ginawa tod kapara ton totoo. Saray arom ya totoo met so apasal irad lagay na Kandidato kanian aga makapankandidato so mairap bilay ya anggapoy kuwarta ton iter ed totoo. No naala so siyempre MANKORAKOT ira ta piano nabawi ra so ginastos dad Election. Ontan so antak ya nagagawad sikatayo tan saray arom ya manoley. Say maong la amo say Martial Law ya sakey labat lay manoley ed Pilipinas ta piano anggapoy golo. Insan saray totoo et mankalakal ira tan antakot iran mangaway kalasiyan ta natan et masyadoy FREEDOM kanian magolo. Saray arom ya kapara tayon Pilipino so anggapoy COMMON-SENSE da tan SELF-DISCIPLINE da. Nengneng yo ra ya pati say milinya et agda anta ya no ag say mantutulakan ira. Hehehehe! Anggan walay BASURAAN et manbantak iray dotak dad anggan iner tan manlukda tan manirit irad anggan iner ya pasen. Makapauta ran nengnengen tan makapabaing irad saray makanengneng lalod saray Foreigners. Hehehehe! Pero anggan onya so nanenegneng kon gagawaen na saray arom ya kapamilya tayo so inarok met niran siansia tan lalod say Pilipinas ya inyanakan ko. Opinyon ko labat ya anggapoy papasakitan ko. MHal anggan kapigan so wadia ak ya lanang ed kaliberliber balet ta busy ak labat ta mankasal may kaanakan ko et walaray bisita min manlapod Pilipinas kanian itepel yo ak ta no arom et manliwatak. God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.128.99
Date: Monday, September 09, 2013

Message

Mankeyew lan maong so Pangasinan.org. Medyo maermenak ed naiimatonan ko ta no anggapo yan linat ag itayo akapankakaaro. Akin kasi et angirasan lan amin lawari so totoo ya mibalitaan. Singa anggapo la amoy panangaro dad baley da. BAKASYON: Wadiak lan nanlapod bakasyon ko. Agaylay liket ko ed nilak ya lugar. Sinmabiak karoman tan wadiaak nin naogip ed kindi Winnie pian napigalawan ko met ni yay apok ya guwakguwapo hehehe. Onsempetak met la naani ed abong ko. Aalagaren kon nabangon si Paul pian makapigalawak ni. Iimbitaanak na kaarok ya mangalmusal ed sikara ta asingsingger diad ayaman di Winnie. sige ta mikanak ya magano. Paway kila ta ituloy tayoy estoryaan langola.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 178.115.129.142
Date: Thursday, September 05, 2013

Message

Wadiaak ya manbabakasyon ed sakey ya marakerakep tan sikat ya probinsya ed Austria. Nen Sabado linma kami ed Slowenia. Marakep met manayay Slowenia balet mas marakep nin siansiay Austria. Agi sawaan diay prutas ed kolaan ko. Niman inibaan kon manbantak na peras so kaarok ta amurakdak so peras dan alotloloto lan manpaplag. Pati mansanas agaylay karakel na imabantak mi karoman. Say peach da sangsangkagawat labat. Pigaigaran angkakabaleg ya timbay imbabantak mi niman. Anonotan ko laingen iray ogogaw ya maiirapbilay ed sikatayo ya agdala naalagar ya nalutoy bayawas. Anggan pakolat ni kakalawiten da la tan anggan agda kayarian ya bungay tanem na akantanem aaleen da. Anonotan ko may duaran sengeg na avocadok ed arap na abong kon inopot dan amin lawariy bunga to. Makokoli ray totoon mantanem diay ambabangil kanian sawaay pisipising tan prutas. No amin komon ya totoo et mantanem na ambabangil ya naakan, agira naerasay ogogaw. Dakdakel met so wallnuts dia. Agko anta no panon ko awiten iray planok ya isempet ya kakanen dia. Say panlabayan kod saray prutas dia talagan organic. Onsempetak met la no Lunes ta saray alukbatin tanem ko ompan ompatey ira. Dakdakel so tanem kon alukbati ed andokey ya masitera. Agi 11:14 pm la manaya . Iyogip ko pala pian maksil lamet so laman nabusa ya manpaspasyar. Agaylay karakel diay ubas. Makapasawa met manaya.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 178.115.129.142
Date: Thursday, September 05, 2013

Message

Abaloan ko no siopa lay sangkabolirekan anta manaya sika hehehe. Andebale lan mairap so bilay tayo no mareen so isip tan anggapo ray kaso ya singa sarayay buwakag na kuwarta. Anggan antoy karakel na kuwarta ra mas maong ni kipapasen tayo. No dakdakel so kuwartay sakey ya too balet ta naknoy sakit tan wala ray kaso to, mas labay ko nin mamimpoloy mairap ya bilay balet ta maksil so laman tan anggapo ray kason aarapen to. Natan no naaprobaan ya naekal so pork barrel ondaiset lay mangkandidato.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Thursday, September 05, 2013

Message

Agi agko anta amiga ta aliwaak met ya doctor katon agko anta so lowest sugar level. Tepeten kod saramay kakaanakan kon doctors pero nanaarawian kami met. Sakey so surgeon ed New York, sakey so walad Texas tan sakey so walad Oklahoma ya manpapraktis ya asingger ed si Nanay ko. No siopa may bolerek amiga sikato ni sangkairapan na bilay ed sikamin sanaagi. SIAK so bolerek...Hehe. Sikaton managbanwit ak labat kalamor na sira. Kasangkot ira di Senador Enrile, Honasan, Estrada tan arum niran senador tan kongresista ed sayan pork barrel scam ya impanguloan nen Janet Lim Napoles. Onsasawa ak lad anomalya ya nagagawad gobiyerno tayo. Agko la labay ya dengelen no nayari. Anggapo lay tiwalak ed anggan siopan senador tan congressman ed sikatayo. Parepareho ran bubuwakag na kuwarta. Papairapen da labat so Pilipinas tan saray Pilipino ya kapara tayo. Basta ekalen laya kumon so 'pork barrel' tan ekalen so 'immunity against prosecution' ed saray senador tan congressman ya manuuley ta pian no nangkasalanan ira, mainomay labat iran nadusa no nangkasalanan ira. Ayay 'immunity from prosecution' na senador tan congressmen so mamapairap met ed saray Pilipino, saray totoon Pilipino. No elected larayan senador tan congressmen masiyado lay tigas da ta protektado irad sayan atapis ya 'immunity' anggad aga nasumpal so term da. No nare-elect ira lamet mas agdala natuloy so antokaman ya parusa na korte laban ed sikara. Ongkandidato laran ongkandidato pian agda nasumpal so parusa na korte laban ed sikara basta manalo ra lamet ya senador odino congressman. Amayamay so 'ambagel' ya ginawa ran batas ed Pilipinas ya pabor ed saray manuuley ya senador tan congressmen ya dapat et i-repel iya na senado tan kongreso. Nabubwisitak lan amin ed sikaran bubuwakag na kuwarta.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.119.133.236
Date: Monday, September 02, 2013

Message

B.T. Antoy blood sugar ya sangkaabebaan ya delikado? Si Janet Napoles kono 40 labat so blood sugar to niman. Maniinsulin la manaya. Komon ta manbilay nin mabayag pian ompaway so katuaan no siopa ray kaiba tod Pork Barrel Scam. Mairap ya tuay masibay kuwarta ta no nasukayan daka ditan lay gapoan na guloy bilay mo. Maong met ni yay mairap bilay ya kaparak ta daiset labat ya grasya et balbaleg la parad siak. Basta mareen so kanonotan mo tan anggapo ray sakisakit mo daeg mo ni ray makuwartan biek ta biek so kaso. No onya lay kipapasen mo onsabi ray ambabangil ya sakit ed laman mo. HONESTY: No honest ka mareen so bilay mo tan no antoy walad sika agka makanonot ya mangggaway aliwa ya singa bilang say mantakew.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 71.212.30.156
Date: Saturday, August 31, 2013

Message

Balebale so salaysay mo ed Batugan ya too. Duaran klasi so Batugan ed pakatalos ko. Walay Batugan ya walay kababaingan to tan say anggapo. Dakel ya tua so Ampuputi ya walad gilig na karsada ya mikekerew na tulong ta agira makala na trabaho tan no anggapo lay naala ran Unemployment Benefits da. Ontan met so antak ed saray totoon walad gilig na karsada tan kada nanengneng kora so say kuanko ed si asawak so, "nengneng mo ra tan ya totoon mangingiras ya pati agira makakar ed Food Bank odino onlad opisina ya mangalay tulong ed Gobiyerno nen say pakaskasi ran naabet iray oran, betel tan petang na agew." Say kuanen asawak so agira makalmoy trabaho ra tan gongonaan day mipayabol nen say pasostoni rad Gobiyerno insan ka manreklamo ya papairapen day Taxpayers kuanto. Gongonaan da met so manayam ed Tent ta Homeless met ira lanti kanian awitawit day pamilya ra tan pakaskasi ray anak da lapod KABABAINGAN dan pasostoni ed GOBIYERNO tan PAMAIRAP dad saray TAXPAYERS. Tua tay kuanmo ya anggapoy Pilipino ya nanengneng mon walad gilig na dalan ya mipayabol balet siguro no onla kad opisinay Social Welfare tan Social Security so diman so kawalaan da tan saray arom ya totoon taga arom ya Nasyon. Kanian depende ed Self-Respect tan Dignity na sakey ya too. HARD WORK and DESTINY: Walaray arom ya totoo ya anggan antoy aral da tan koli ra so agira onasinso ed bilay da. Daegen iray totoon anggapoy aral da balet ta makoli ra tan maong so pikakaaro dad arom ya totoo. Tua tay kuanmo ya saray arom ya katrabahoan et labay dan sukiten so trabaho na arom ya anggan agda kanepegan. Agda nadaeg so Pilipino ta maslak ed sikatayo so walay asumpal tayon aral tan maslak so makasalita na English. Say maslak ya Pilipino met so maseet, maanos tan makoli tan no ikompara ed arom ya agda makaanos ed trabaho tan alis laran alis ed trabaho ra. Sikatayo so mabayag tayod trabaho tayo tan labalabay tayo na saray katrabahoan tayo tan anta tayoy trabaho tan maong tayon mikaaro. Hard work, Attitude tan Attendance so importante ed trabaho. Sikami nen asawak so abayag ya nantrabaho (almost forty years)lapod panangaro ed kuwarta siguro tan panangaro ed trabaho. No agmo labay so trabahom lalo lad saray totoon katrabahom so alis kala antis kan nangorat ta "money is not everything." Hehehehe! God Bless us All and happy weekend! -Cresal


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Cresal, Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Saturday, August 31, 2013

Message

BATUGAN: Mas dakel dimad Pilipinas so makolin totoo ya kabaleyan tayo nen say diad America. (Onlaak pad America pian naantaan ko..hehe!)Mas dakdakel so amputi ya mangiras nen say Pinoy. Agak akanengneng ed kalye na Pinoy ya walay awit ton lata tan sulat ed pagew to ya mikekerew na tulong ya akasulat so: 'Need food Please Help' odino "Will work for food, God bless, 'Starving Vietnam Vet, please donate food!' Karaklan ed sarayan totoo 99 porsiyento ed sikara so amputi. Mangingiras ira. No makatrabaho met ira, anggan anggapoy aral da say labay da atagey ya tampol so kulaan da. Aleen da anggan 'supervisory position' anggan anggapoy 'skill' da tan aliwa ran 'qualified'. Agawa ed siak iya nen sakeyak ya 'boss' as 'certified parts inspector' and 'quality controller' nen walaak nid Ford Motors. Masulok ya duamplo so tauhan ko ya tagalinis na spare parts na kotse ya amputi tan nognog ya totoo. Labay dan samsamen imay pwestok pero aliwa iran kuwalipikado tan puro anggapoy aral da. Linma irad atatagey ya 'boss' tinepet da no nayarin naala may pwestok. Akalkalek imay general manager ya americano ta aliwa ran qualified, abebay aral to may manasamsam ed siak ya grade six labat so asumpal ton kano, ya agto anggan antan usaren iramay uusaren kon instrumento ed engineering tan aga anggan pinanaral na Ford Motors ed technical school ya kaparak. Akin kuno say boss to et Filipino? Sinukayan toy records ko ed human resources office, diman la akatanga imay kano. Tetepeten to no antoy meaning na MIT ya eskuwelaan..haha! Aga anggan akakiking manayad inaral to. Nababaingan ya maong ed pati siak. Sikato yay kabusol ko met. Porke mas daeg da itayon mansalitay english say anta ra atagey laran totoo anta illiterate ira lawari. Sikaray mamapairap ed gobiyerno na America ya sakey irayan totoo ta no nakal larad trabaho, kerewen da lan amin ed si Uncle Sam so amin ya usaren da. Upoten da so 'unemployment check' da ya duay taon tan no walay extension na unemployment, aleen da lamet ya upoten anggad nasumpal ya naupot so extension. Batugan iraya ya ibobontok dimad Lake iraya pian kanen iray sira, pian ontaba iray sira ya banwiten nen Boldo Tan.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Cresal, Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Saturday, August 31, 2013

Message

BATUGAN: Mas dakel dimad Pilipinas so makolin totoo ya kabaleyan tayo nen say diad America. (Onlaak pad America pian naantaan ko..hehe!)Mas dakdakel so amputi ya mangiras nen say Pinoy. Agak akanengneng ed kalye na Pinoy ya walay awit ton lata tan sulat ed pagew to ya mikekerew na tulong ya akasulat so: 'Need food Please Help' odino "Will work for food, God bless, 'Starving Vietnam Vet, please donate food!' Karaklan ed sarayan totoo 99 porsiyento ed sikara so amputi. Mangingiras ira. No makatrabaho met ira, anggan anggapoy aral da say labay da atagey ya tampol so kulaan da. Aleen da anggan 'supervisory position' anggan anggapoy 'skill' da tan aliwa ran 'qualified'. Agawa ed siak iya nen sakeyak ya 'boss' as 'certified parts inspector' and 'quality controller' nen walaak nid Ford Motors. Masulok ya duamplo so tauhan ko ya tagalinis na spare parts na kotse ya amputi tan nognog ya totoo. Labay dan samsamen imay pwestok pero aliwa iran kuwalipikado tan puro anggapoy aral da. Linma irad atatagey ya 'boss' tinepet da no nayarin naala may pwestok. Akalkalek imay general manager ya americano ta aliwa ran qualified, abebay aral to may manasamsam ed siak ya grade six labat so asumpal ton kano, ya agto anggan antan usaren iramay uusaren kon instrumento ed engineering tan aga anggan pinanaral na Ford Motors ed technical school ya kaparak. Akin kuno say boss to et Filipino? Sinukayan toy records ko ed human resources office, diman la akatanga imay kano. Tetepeten to no antoy meaning na MIT ya eskuwelaan..haha! Aga anggan akakiking manayad inaral to. Nababaingan ya maong ed pati siak. Sikato yay kabusol ko met. Porke mas daeg da itayon mansalitay english say anta ra atagey laran totoo anta illiterate ira lawari. Sikaray mamapairap ed gobiyerno na America ya sakey irayan totoo ta no nakal larad trabaho, kerewen da lan amin ed si Uncle Sam so amin ya usaren da. Upoten da so 'unemployment check' da ya duay taon tan no walay extension na unemployment, aleen da lamet ya upoten anggad nasumpal ya naupot so extension. Batugan iraya ya ibobontok dimad Lake iraya pian kanen iray sira, pian ontaba iray sira ya banwiten nen Boldo Tan.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.119.133.29
Date: Friday, August 30, 2013

Message

Balebale topic tayo tan naaantaan tayoy pandomaay gobiernod tan ed kolaan yo tan diad kolaan ko. Nabuasak la onebat ta makakaogipak la ta niman asakbay so inyalis ko ta wadiaak ed sakey ya marakerakep ya probinsya. Limay oras so byahe mi ed tren kaibak so kaarok ya taga dia. Kasabi 6 pm inawit toak ed amiga ton inkabat tan nen alas siete lad labi linma kamin angan ed restaurant na farmers. Ay graben panangan tan domandomay kakanen da ray farmers. Sayan lugar kaabay to met so plantation na wine grapes. Nansawa kamin angan na grapes ya malamlalamis mismon inalad sengeg to. Masamit so manbilay ya tua lalo la no anggapoy sakit mo tan anggapo ray kasom ed bilay mo.... say pakaliknam ed sikan dili mayaman ka.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/Boldo Tan
Remote Name: 71.212.30.156
Date: Friday, August 30, 2013

Message

Ay naksawanak ya angebat na insalaysay yo dia ya saray pairap ed Gobiyerno tan Taxpayers. Sarayan totoo so anggapoy kasalanan da lalod saray matatakken ya kabaleyan tayon linma dia ta lanti "Land of Opportunity" lanti so America. Say patakaran na Gobiyerno lanti ed America so ontan ya tulongan iray Disabled tan Aged sikaton sikatayon totoo so aligen tayo ray arom ya no antoy gagawaen da so onalig tayo met ta iter na Gobiyerno met lanti ya tulong ya aliwan pasootan. Kanian no labay na too so onasinso ed bilay tan manliket ed libre so onla rad America ta "Land of Opportunity" lanti. Et no satay toon onla dia ya ogawogawen ni et BATUGAN ya kuanen BT so agko anta la balet so solusyon to tan. Ibontok tayo lad si Bakes tan si Bakokol ta akaoley larad sikato. Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.30.156
Date: Friday, August 30, 2013

Message

America- Land of Opportunity and Land of the Brave. Dakel so oportunidad diad America tan ontan met ed arom ya Nasyon no maseet, makoli tan masebeg ya mibakal ed trabaho so saray totoo ya oonlad dia. Balet ta dakel so totoon onaasa rad Gobiyerno tan paniirapan tayo ran Taxpayers. Anggan maksil tan ogogaw nira so miala ray tulong ed Gobiyerno tan saman so agko natalosan ya nagagawa dia. No anggapoy Medical Insurance da so libre lan amin ta itdan daray medical coupon. Ande bale ed saramay totoon nantrabaho ya nakalan na trabaho odino mansasakit ira tan agira makatrabaho la. Sikaraman so nepeg ya tulongan tayo tan say Gobiyerno. Balet ta saramay Batugan tan saramay atateng ya inalaray anak da (with Affidavit of Support)ey? Kasabi ra dia so mangala ray SSI (Pension, Medical Coupon tan Food Stamps)ya paniirapan tayon amin ya Taxpayers tan sikatayon nantrabaho na pigay taon ya anggad ipatey tayo. Mangala ray Food Stamps insan da ipawit ed pamilya rad Pilipinas iramay canned goods ya saliwen da ya agda met kanen dia. Oniirap tayo ta sosostonien tayo ray totoo ed arom ya Nasyon. Kanian natan amayamay so otang na America!Aliwa ran pakaskasi tan sarag iran sostonien na saray anak dan anawag ed sikara kanian lanti walay kinokolan na Immigration ya Affidavit of Support. Sikato ya asikasoen na Gobiyerno komon ta masyado lay paniirap tayon Taxpayers ya ngalngali anggapo lay isaliw tayoy tambal tayo balet sikara et libre ya amin. Komon no tondaan lay Gobiyernon patakaran ta kaskasian tayo la lalod saray ontombok ed sikatayo ran anak tayo. Ompan anggapo lay Social Security tan Medicare ya para sikara ed arapen iran panaon. This is just an opinion and is a fact of life on what is happening in America. Bato bato sa langit, and matamaan ay huwag magagalit at opinion lang ito. Iter ed too so kanepegan ton nantrabahoan. Et no nakal ed trabaho odino disabled ed trabaho tan agla makatrabaho so itdan na tulong na Gobiyerno balet ta no ag balot nantrabaho dia tan saray Batugan ya totoo so ag nepeg ya tulongan. Sikato ya so masyadon irap na Taxpayers dia ta dakel so tutulongan na Gobiyerno ya ag mankanepegan. Ambelat lay sasakbaten tayon amin tan abayag lan panaon. Commenta are welcome! Correct me if I am wrong! God Bless us All! -Cresal


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Thursday, August 29, 2013

Message

Nangorat ka labat dia no asahan moy iter na gobiyerno ed sika. Antoy iter to ey? Antotay tulong? Masiblet si Uncle Sam ed totoo to. Mas maong nin tulungan to so sakey ya nasyon nen saray totood dia. Say iter tod sika labat say nakan mo. Food Stamps. Agko ingen asali ya, pero sikatoy kuan na aray akolaw tan mamasiken ya onsisingger ed si Uncle Sam. Mas lalo kan nabigot tan ompatey no onilalo kad gobiyerno dia. Masiblet pa si Uncle Sam, abaluan yo. Goyor moy sarilim ya ikol ta makapabaing kan pasustoni ed gobiyerno dia. Kababaing ka labat ya paelek-elekan tan ibaga ran mangiras ka. Saray mexicano tan negro so karaklan ya mangiras labat dia tan onaasa ed nakan ya iiter na gobiyerno tan saray ag nantrabahon mamasiken tan akokolaw labat ya anggapoy pensiyon da kalamor ta ag ira nantrabho odino nantrabaho ira pero kulang so taon na impantrabaho da. Agda asapot ya 40 points so credit da, odino agda asapot ya samploy taon so pinantrabaho da.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Thursday, August 29, 2013

Message

Nangorat ka labat dia no asahan moy iter na gobiyerno ed sika. Antoy iter to ey? Antotay tulong? Masiblet si Uncle Sam ed totoo to. Mas maong nin tulungan to so sakey ya nasyon nen saray totood dia. Say iter tod sika labat say nakan mo. Food Stamps. Agko ingen asali ya, pero sikatoy kuan na aray akolaw tan mamasiken ya onsisingger ed si Uncle Sam. Mas lalo kan nabigot tan ompatey no onilalo kad gobiyerno dia. Masiblet pa si Uncle Sam, abaluan yo. Goyor moy sarilim ya ikol ta makapabaing kan pasustoni ed gobiyerno dia. Kababaing ka labat ya paelek-elekan tan ibaga ran mangiras ka. Saray mexicano tan negro so karaklan ya mangiras labat dia tan onaasa ed nakan ya iiter na gobiyerno tan saray ag nantrabahon mamasiken tan akokolaw labat ya anggapoy pensiyon da kalamor ta ag ira nantrabho odino nantrabaho ira pero kulang so taon na impantrabaho da. Agda asapot ya 40 points so credit da, odino agda asapot ya samploy taon so pinantrabaho da.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 77.119.128.68
Date: Thursday, August 29, 2013

Message

Kalabian nen antisak na naogip ninengneng kon aganoy balita ed Daily Inquirer. Akamulagatak ta anengneng koy balita ya si Janet Napoles et sinmurender lad kinen P- Noy. Antakot met manayay ompatey ta wala la lanti reward ya 1 milyon pesos no walay makapangituro. Maong met ta sinmuko pian nibaga to la ray Senadores tan Congresistan kakomplot tod Pork Barrel Scam. Pati si Razon sinmuko met la. CONGRESO: Abantayan koy balita karoman nipaakar ed saray maiirap ya ompipila kalamor ed Kongreso ya mikerew na tulong. Dakdakel manayay totoon oonlan mikerew na tulong. Samay sakey ya bii mikakasin ikdan day tulong ya panpa-ultra sound tod asawa to. Say koanko mapalpalar itayo ta saraya et agtayo nalilikna. Diad kolaan tayo ran nasyon maong iray health insurance tayo. Dia no nigapom so manpa-check-up ed Genecologist mo tan anto ni ran importanten check-ups mo ya singa say BMD- Bone Mass Density tan Mammography, sulatan da ka ya paonlaen pian na-check-up da ka lamet. No diman irarayan check-up ed sikatayo baleg so nagastos mo balet wala ni ray mangiras ya manpa-check-up anggan anggapo met so bayaran da. Siak makoliak ya manpa-check-up ta labay kon na-enjoy so babayaran kod health insurance ko. Panangasi Diyos amin ya resultay check-up ko maong. Nen anto man ya taon walay sakey ya Pinay ya inatey ta walay breast cancer to. Anta to konon walay bokol tod suso balet ta antakot ton naantaan ompan cancer kono. Nen linman manpatambal atrasado lan maong. No nanpa-check-up komon ya asakbay nayarin mabilay nin anggad natan. Kaskasian so asawa tan anak ton ataynan to. Sayan bii 43 taon to ni labat nen inatey. Agko anta no akin et pati manpa-check-up ed doktor et ngiras nin siansia.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 77.119.128.68
Date: Thursday, August 29, 2013

Message

Mangiras: Akin kasin tua et mangiras itan ya too? Panon lay pamilya to ey et anta anggapo met amoy panbilay da no ag say pawit to. Mas mainomay ditay mangawit na pamilya nen say dia balet ta pinirdi toy chance ton naala to ra. No inmalis lad apartment to iner lay panaayaman to ey? Wala ray nanenengneng kod documentary ya homeless tan alcoholic ditan tan anggapoy health insurance da. Panon da la ra kasi ray anggapoy health insurance? Tulong na Gobierno: Say koanda ray arom agda kono labay lay onsempet ed Pilipinas ta mas maong nin siansiay kabibilay da anggan maniilalo ra labat ed iiter na gobierno. Makapabaing talagay toon mangiras lalo la no maksil met nin mananap na panbilay to. Andebale la komon no baldado la ta talagan hopeless lan talaga.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Wednesday, August 28, 2013

Message

Ay agi, anggapoy nagmaliwan ton may mangiras ya kaarok. Mas lalon nginmiras nen inmalis ed panaayaman ton apartment. Tunggal maminsan nin oonla diad kawalaan mi pero mas lalon nakalan la amoy pagasa tod bilay to ya onasenso ta anggapo met so gagawaen to. No iyaliling si Juan Tamad ed sikato, mas makoli ni siguroy Juan Tamad. Pinulyanan ko palan kaaro ta hopeless met lamlamang ya anggapoy gagawaen tod bilay to pian onasenso tan naala to ray pamilya to. Kasalanan to la tan, anggapo lay nagawaan ko tan anggan siopaman ya too. Say aalagaren to labat, say napelag ya panangasin manlapod tawen. Nadapeyeng nen Jesukristo siguro imbes ya natulungan ta agto anggan natulungan so sarili to. Anggapo lay miparad sayan too no akin et akabkabat ko ni laseng to. Masiyadon MANGIRAS ya maong. Mas maong ni kumon ya isiyan nen asawa tola ya walad Pilipinas nen say iilaloan da kalamor met ya makakar irad America ed kaunoray agew. INUTIL so tawag na arum ya tood sikato. Makmaksil met kalamor ya botyog lalo la no makapiinuman na libre ya serbesa. Batakag, inutil, mangiras tan 'useless person' la iyan too! Pinulyanan ko pa ladtan ta nasayang labat so oras ko. Anggan angorat lad tan, anggapo lay pibabalik...Hehehe!


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Wednesday, August 28, 2013

Message

Ay agi, anggapoy nagmaliwan ton may mangiras ya kaarok. Mas lalon nginmiras nen inmalis ed panaayaman ton apartment. Tunggal maminsan nin oonla diad kawalaan mi pero mas lalon nakalan la amoy pagasa tod bilay to ya onasenso ta anggapo met so gagawaen to. No iyaliling si Juan Tamad ed sikato, mas makoli ni siguroy Juan Tamad. Pinulyanan ko palan kaaro ta hopeless met lamlamang ya anggapoy gagawaen tod bilay to pian onasenso tan naala to ray pamilya to. Kasalanan to la tan, anggapo lay nagawaan ko tan anggan siopaman ya too. Say aalagaren to labat, say napelag ya panangasin manlapod tawen. Nadapeyeng nen Jesukristo siguro imbes ya natulungan ta agto anggan natulungan so sarili to. Anggapo lay miparad sayan too no akin et akabkabat ko ni laseng to. Masiyadon MANGIRAS ya maong. Mas maong ni kumon ya isiyan nen asawa tola ya walad Pilipinas nen say iilaloan da kalamor met ya makakar irad America ed kaunoray agew. INUTIL so tawag na arum ya tood sikato. Makmaksil met kalamor ya botyog lalo la no makapiinuman na libre ya serbesa. Batakag, inutil, mangiras tan 'useless person' la iyan too! Pinulyanan ko pa ladtan ta nasayang labat so oras ko. Anggan angorat lad tan, anggapo lay pibabalik...Hehehe!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.116.246.143
Date: Tuesday, August 27, 2013

Message

Corona: Akasian ko met ed ginaway tototo ya singa inablog da. Agton balet inmebat tan makakaimis labat. Siguro sobray pagbabawi to met ed saray agawa ton kasalanan. Aman komon agda met la ineyageyagan ta labay to met so mi-rally kalamor. Panon kasi no napatuaan si Enrile ya walay ginawa ton aliwa ed Prok Barrel to? Say koanto lagi nen Corona, "pareho ta met labat manaya" Tua tay koanmo Cresal ya no say Diyos et makaperdona akin et saray arom ya totoo ed agira makaperdona. Si Bakes tan si Bakokol maliket iran lanang ta akalmo ray sakey monil ya ponti hehehe. Satay inestoryam abasak la tan nen saman . Diad karakel na jokes mo nalilingoanan mo ya nisulat mo la pero sige labat ta ompan agto ni abasa nen kaaro tan B.T. Siguradon manbabanwit la langola natan. Komon ta dakel so nabanwit to pian dakel so siraen to. Anto kasi iikdan to ni may kaaro tong mangiras? Say panagbanwit so sakey ya pakakailiwan kon gaween. Nen ogogaw kami ni kasabi min manlapor eskuwelaan panmeriendaen kami lan tampol nen amak ya makolin manluto. Kasompal mi agmi antay gaween min onalis ta manbanwit kami. Saray nababanwit mi alalo. bonor tan ayungin. Agi makapalikliket so manbanwit nen saman Balet natan anggapo la ra man amon sira ed sikatayo.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.30.156
Date: Tuesday, August 27, 2013

Message

JOKE TIME: Siguro naistoriak laya ed sikayo nen saman balet ta anunotan ko lamet ta makapalek. Anggan ag natalosan so pananongtong na too manaya so natalosan met manaya no labay mon talosan tan aliwan problima ed anapan na bilay. Walay sakey ya marlang ya Abogado/Inbestigador (agto antan maong so English)ya inala na sakey ya Amerikano ya say asawa to et milalaki. Tinombok nen Inbistigador iray san-nobyo ya anggad hotel. Kinmalab ed sakey ya kiew ya asinger ed bintanay hotel ta piano nabantag tora. Kaimbuasan so nan-report ed si Client ton Amerikano. Agto maka-English ya maong kanian say kuanto,"he kiss she, she kiss he; he hug she, she hug he; he touch she, she touch he;I touch me, I fall tree." Using his both hands, he fell from the tree. Hehehehe! Joke lang! God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.30.156
Date: Tuesday, August 27, 2013

Message

Salamat ed Dios ta linmabas so Protesta na saray totoo ya mareen tan anggapoy asakitan ed sikara. Say anengeng ko labat ed TV ya akapasnok iray totoo nen anengneng day Corona tan si asawa to tan saray supporters to ya linma. Lagi say getma to nen Corona so miantabay ed saray totoo ed liknaan da kanian linma met. Komon agda met la masyadon dinagdag ya inmalis. Antoy anta ray totoo no magbabawi ed ginawa ton kasalanan no bilang ta wala. Siopa kasi ed sikatayo so anggapoy kasalanan tan aga mankasalanan ta no Si Kristo et Makapirdona sikatayo ni ya totoo ya makasalanan so andi? Say nankasalanan ya too no akoen toy kasalanan to tan magbabawi ed ginawa to so pirdonaen tayo la. Opinyon ko labat yan bokor ta "life is too short, no time to plant a grudge." Kawalaan nen Bakes tan si Bakokol kasi? Nanailiw ko met lara. Siguro akalmo ray sengeg na ponti lamet tan busy ran manaapag. Hehehehe! Komon no agira mankolkol tan mansaolan ed apagan ta piano anggapoy gulo. God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.117.247.181
Date: Monday, August 26, 2013

Message

Cresal... doga manayay walad nonot kon ompan busy ka. Siguradon kesaw ya baleg so manpreparay kasalan balet ta maliket tan ya okasyon. Dakdakel lagiy bisita yo anto? PTOTESTA NIPAAKAR ED PORK BARREL: Mareen so protesta da ray totoo ta saksakey so kekerewen da ed gobierno. Si Corona linma met balet ta maksil ya " booooooooo " so nangel to. Anggan antoy yaman na too no kurakot so karaklan ya yaman to agda babaingan ya talaga. Nanlalaok so totoon linmad rally. Mairap tan mayaman nankakasakey ed nonot. Komon ta tondaan da la ray pulitiko so aliwan kagagawa da. Kampega lan kada arapey eleksyon dakdakel so labay day mangandidato ta maganoy iyaman da no analo ra. Alagaren tayon nasompal so imbestigasyon pian naantaan tayo no talagan walay napriso. Asingger lan nasompal langoala yan bolan. Ontombok lay " ber " langola. Nanagonoyan December la . Onsoblay la lamet so ambetel ya panaon.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.30.156
Date: Sunday, August 25, 2013

Message

Agko akapanpost ya abayag ta busy ak ed arapen ya kasal na samay kaanakan kon bii. Nen karoman so initdan mi na Bridal Shower tan siak so nan-coordinate tan Panangasi Dios so asumpal met la tan successful tan masayan amin so totoo ta inpiinbitaan kon amin ya pamilya ra kaiba so asasawa tan anak da. Busy ak lamet ed saya ta iibaan ko may agik ya akananak ed sayay mankasal ya kaanakan ko. Walaray sankaili mi ya manlapod Pilipinas tan arom ya States kanian pasinsiyaan yo ak la ed kakolangan ko. PROTESTA- No Lunes so walay protesta ed Pilipinas nisengeg ed samay PORK BARREL. Dakel so malabay ya ekalen latan. Saray pupolis so manpripara larad Protesta ta ompano dakel so mangolo. Si Marcelo Garbo, Jr. so kapinsan ko ta sanagi so ina min dua tan sikatoy Superintendent Police ed Manila tan kaliberliber. Idadasal ko ya mareen so protesta ya nagawaan ed Manila nabuas tan anggapoy nasakitan komon. Komon no saray totoo et ipalima dalan amin ed saray manoley ya manrisolbi irayan problima tan manpareen ira ta anggpoy nagawaan na petang na ulo. Salamat ta agkayo makalibang tan ilaloan yo ya ontan ko met. God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.246.190
Date: Sunday, August 25, 2013

Message

Kumusta ka la? Komon ta maksil so laman mo tan busy ka labat ed saray apom kanian agka makapan-post. Nanbantayak niman na programa nen Jessica Soho nipaakar ed saramay sanasawan 72 taon da la. Si lolo Florencio 94 taon to ta tan si lola Ignacia 92 taon to met la. Walad ospital natan ta na stroke kono. Pitoray anak da tan wala la rad Amerika so arom tan onsempet ira kono pian personal dan naasikasoy ina ra. Datin mairap iran san-asawa balet ta nankoli ra kanian apansompal daray anak da. Si lolo Florencio wala met so kurson asompal to. Bale-bale met so bilay dan sanasawa. Anggan delap tan bagyo inagew-agew ton lalaen so asawa tod ospital tan walay awit ton rosas insan to ni kakansyonan. Makapaibeg so aroan dan sanasawa. Mataltalag lay onyan olopay sanasawa natan. Siguradoak ya sakey kayo met ya sanasawan maong ya alimbaway masamit ya aroan kanian diad samit na aroan yo nalilingoanan mo kami lan kakaarom hehehe. Galaw ko labat Cresal. Komon ta maksil kayon lanang ya sansawa pian nasabi yo met niy 72 taon.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 77.117.247.95
Date: Saturday, August 24, 2013

Message

Pareho ta manayan akilkilad protesta. Say sampot ya impilak nen Edsa Revolution. Nakna kami lawari bomba ta kaiba miray taga Press. Asitewak met ed water canon nen saman diman ed Liwasang Bonifacio. Agaylay pasnok nen kuyak ed siak nen naataan ton wadman kami ed sakey ya estasyon na TVnen Edsa Revolution. PULITIKO: Graben talagay siba ray kuwarta ray karaklan ya pulitiko. Iner kasi pangseksekan day kayamanan da et anta no ompatey ira et agda met naawit. Amayamay so naeerasan ed sikatayo. Sige sirin manbanwit ka lad tan pian walay ikalot. Kolaan to kasi nen Cresal? Maneenjoy iran dua angangkon manpapasyar nen masiken to ta balon retire.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Saturday, August 24, 2013

Message

Aysus! Agkola mila ed saray anggan antokaman ya protesta odino demonstrasyon ta inateyan ko lawari nen saman. Wadmanak ed arap na Post Office nen saman ed Liwasang Bonifacio nen nakna ak na 'water cannon' ya intera dad sikami ya estudiyante nen miyembro ak ni na League of Filipino Students kontra ed Marcos. Wala ak ed MIT nen saman insanak inmalis ed FEATI nen late ak ed enrollment. Betang mo la amiga so mila ed saratan ta aderya ak la. Nibontatok ak ed kasil ton may water cannon ya tinmirad siak. Amayamay kami pero inaatey iramay walad Mendiola Bridge ta pinapaltog da ra. Asumpalak lad satan amiga. Pulyanan ko larad tan ya manprotesta ta mairap lay napalaranan na bala. Hehehe! Manbanwit ak la mas maong ni tan paulyanan ko larad tan. Anggano kurakoten da lan amin so kuwartay Pilipinas ed satan ya 'pork barrel' anggapo lay pibabalian ko ta mauges iran totoo ya agla napetek so makilot ya kanonotan da. Andi bale lan naerasan so buong Pilipinas basta walay nakurakot da labat. Walan siyansiyay onyurong ya Presidente ya papatey to iran amin ya kurakot na gobiyerno.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: B oldo Tan
Remote Name: 77.117.247.95
Date: Saturday, August 24, 2013

Message

Natan seryoson tongtongan ya balet nipaakar ed bilabilay. Say walad nonot na karaklan ed sikatayo agaylay irap na bilay ed Pilipinas balet no nonoten tayoy nagagawad arom iran nasyon ya makakaliknay giyera, say naliliknan irap ed sikatayo alemlemew nin sinsia. Kaskasian iray totoo natan ed Syria lalo la ray ogogaw tan saray matatakken ta binomba da ra amoy chemical weapon. 1,400 konoy inatey tan dakel so inaawit dad ospital. Dakel iray kabaleyan tayon OFW ed Syria tan ontan met ed Egypt. Agyo lilingoanan ya ipilad dasal yo rayan nasyon ya makakaliknay giyera. Libolibon totooy oonlad kagkaabay dan nasyon. Saray ogogaw ya bibii ( 14 taon da ni labat ) kono pilit da la ran pipiasawaen pian walay asawa ran mangiagel ed sikara. Agla ra makapan-aral irarayan ogogaw. Saray lalakin tinedyer irerecruit da la ran onlaban met. Imbes ya sarayan ogogaw et say benbenan da et ball pen, notebook tan libro, say bebenbenan da la paltog. Makapaermen yan nagagawad mondo. Mapalar nin siansiay Pilipinas no ikumparad arom ya nasyon. Anggan dakel so kurakot ed sikatayo mas maong met ni mairap ya panagbilay nen say manmaliw iran refugees so totoo. Balet no naiwasan komon so mangkurakot mas lalon maliket tan maaligwas so panagbilay na mairapbilay ed sikatayo. Walay baleg ya protesta no Lunes nipaakar ed Pork Barrel. No warmanak labat siguradon kaibaak langola ya singa nen saman.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 77.116.247.167
Date: Friday, August 23, 2013

Message

Agaylay impakalek kod imbagam ya sanasawan ambanget. Uso manayay ambanget nid tan. Akin kulang sirin so danom o anggapoy maayos ya ayaman da lagi. Walay taloran totoo dian asingger ed ayaman ko, say sakey handicap balet ta mantratrabao ta walay lugar da ran yan totoo ya napantrabahoan. Say sakey datin military tan atagey konoy posisyon to koanton may asawak balet ta agko anta no akin et nanmaliw ya alkoholic. Anggan sayan too et alcoholic ag met ambanget. Say sakey, bii tan ag met ambanget atan labat ta no maminsan naangob kon akainom tan manlalabir ya bokor to. Mankelawak balet ta anggan aliwan winter say solong to panwinter. Sarayan totoon nanenengneng ko agira ambanget tan manaayam met irad apartment ya singa sayay ayaman ko. Nansasananeyan iray ayaman. Anggapo nin balot so dinmalan ed abay kon ambanget hehehe. Diad kolaan ko anggapoy TNT ta mainomay ya naalmoy TNT ed probinsya. Say antak diad Vienna dakel so TNT balet ta makokoli ran mantrabaho, atan labat ta anggapoy health insurance da tan no labay day onlad arom ya lugar lalo la no ararawi agira nayarin onologan ed tren tan bus. Nakaokolan moy panyon lanang pian walay isakob mod eleng mo sirin.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Friday, August 23, 2013

Message

Akauta ak lawari ta walay dinmalan ed arap ko ya sanasawan mexicano. Antoy kwentay ambanget sapey imay bii ya tomtonbokey apangat so sapey to, ontan to met imay laki, antoy kwentay abuek ya lanang tan alinisan so bagoy eleng ko ed anag na kili-kili to. Bwisit! Arayan totoo et nepeg iran aliwan TNT ta anggapo lamlamang so anta ran trabaho, anggapo anggan iyaangat dan 'skill' da ed pananap na trabaho, maong ni kumoy manpatalapos larad tren...hehehe! Hay, magalaw ka Boldo Tan. Alinisan labat so bagoy eleng mod anag na kili-kili na mexicano. Bwisit!!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 77.116.246.230
Date: Thursday, August 22, 2013

Message

Natan antakot ko lay onlogan ed barko. Nen 2011 walay nilak ya island linmoganak ed barko. Kaloob ko anengneng ko ray bus ya angkakabaleg kaiba met may bus ya niloganan ko tan pigapigaran kotse. Say kaabay ko tagad man ed island ya laen ko. Kada magalaw so barko agaylay takot to. Say koanto akin et mareereen ka? Akin agka natatakot? koanto. Andi koanko. Aman lagi ta excitedak ya makasabid laen ko. Balet natan ompan agko la onlogan ed barko. No aliwa met ya arawrawiy laen ko onloganak lad bangka ya walay katig ton kawayan ta mas sigurado niy bilay ko anggan melag nen say barko. Say barko no napanoy danom onlegep lad danom.Tan agtayo lilingoanan so mansulong na life vest ta no anto bilang so nagawa pian ag itayo nalener ta anggan anta tayoy manlangoy mairap lay nadisgrasya. Agaylay irap na linawa da ran may ina ya naikbanan day anak da tan samay sakey ya biin kaiba toy asawa to tan tinmaboy iran dua balet ag akaligtas may asawan laki ta akainom konoy krudo. Tua tay ibabagam B. T. ya overloaded ya lanang iray barko ed sikatayo ta say kuwartan lanang so makasengeg. Akin kasi et dakel so masibay kuwarta et anta no ompatey ira agda met naawit ira tan ya kayamanan da.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Wednesday, August 21, 2013

Message

Anta angkakabaleg lanti lan luluganan ed dayat ya barko et manbanggaan ni. Akin saray manmamaniobra na barko akaugip odino ligab odino nayarin gilabot so laseng to ta akin et agto nanengneng so singa palandey ed kabaleg ya barko? Andi bali kumon no sikato labat so inatey imay manmamaneho pero amayamay ya adamay. Diad Pilipinas met, manbobulag-bulagan ira labat so walad pwesto laot lad diad Phil. Maritime Agency tan PCG basta labat baleg so naikarga dan kuwarta (puro ra lanti lupay kuwarta) ed bulsa ra, anggano abulok lan barko et pabibiyahe-en da ni anggan kulang ed inspeksiyon. Pati kapasidad na barko ya 300 ya too so onlugan et magmaliw ya 900 basta walay lagay iramay opisyales na Maritime Agency. Marakerakep so gagawaen ton panlilinis nen Presidente Aquino pero dakel nin siyansia so marutak ya nepeg ya panisen na gobiyerno. Kasalanan na manooley no akin et pati barko manbanggaan ed dayat. Kulang ira ne 'safety and regulations' et no wala man iya, kulang ira na implementasiyon ed batas na maritime. Pati inosenten totoo nadadamay ed katiwalian daray manooley. Andi bale kumon no nanbanggaan so barko et wadman iran akalugan ya apitpit pati KIEN da tan ulo ra.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.116.246.1
Date: Monday, August 19, 2013

Message

Makapaermen may duaran barkon nambanggaan. Dakel so inaatey ya agda ni ra nalmo. Idasal tayo ya komon wala ray mabilay ni tan wala ra labat ed saray isla. Akin kasi et anta maawaawang so dayat et makapandomboan ni ra? Kaskasian ira may ogogaw ya angkekelag ya naikbanay ina ra. Makapanangnangis ya tua lamet yan agawa. Tan delap ya baleg langola ed Metro Manila tan saray probinsya. Maong labat ta atagey so kolaay abong mi ed Bacoor. Dakdakel manayay adelap ed Cavite.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 77.116.246.165
Date: Monday, August 19, 2013

Message

Agi pinalek moak langola. 4'11 to labat manaya hahaha. Andebalen 4'11 komon no maganggan, awala met so laban to anto? Anggan siak met agko labay so Negro ta andekereket iran singano uring . Samay " Kien " da met lagi andekereket anto hahaha


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Monday, August 19, 2013

Message

Say irap to met lanti piano natambal so pani-itokel to may bii ya angawit diad samay laki et kaluplupa nen Matutina katon mairap ya makalmo na laki diad Tate ta mapili met. Sikaton kinumbida to imay asawa to ya inatitan, pian natambal so gatel to. Ni agto anggan labay so negro ya angkakabaleg so KIEN da ta ompan kuno et nangorat ed kabaleg ta singa ra kuno kabaleg na kabayo so KIEN da. Hehe. Mapili met lanti ta melmelag ya bii, 4'11" to labat, di nangorat met ya tua no ompatol ed negro ya singa kabayo so kabaleg na KIEN to. Hehehe.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 77.116.247.8
Date: Sunday, August 18, 2013

Message

Mairap ya talagay mangalay laki ya awiten mod kolaan mo lalo na guwapo tan sika et aliwa kan maganan bii. Wala ray lalakin say nenengnengen dad sakey ya bii say panlabas ton itsura. Walara met so anggan aliwa kan magana no maong so ugalim, maganggana met lay pakanengneng na asawam ed sika. Agaymet la tay ginawa ton tay laki ta kasompal dan inawit ditan et aliway imbales to. Malas to sirin ta pinoletan day " Kien " to hehehe. No siak et agak la labay na laki anggan wala ni bilang so anak mi paolyanan ko la tan agko la pibabalian tay " Kien " to.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Sunday, August 18, 2013

Message

Manakis ya maong imay bii kalamor ta inaresto da ed impolet ton epoxy ed samay KIEN ton may laki. Andi bali ingen ta nansamit met imay bii tan asumpal so pani-itokel to. Hehe! Maong met ingen ta aka-recover si Laki ed samay KIEN to nen kasumpal dan inoperaan. Sakey simba kalamor insan pinmaway so sirit to imay laki nen nakal imay impolet nen asawa ton bii ya epoxy ed samay KIEN to. Asingger met lan nasumpal so divorce da. Hay...Boldo Tan kumon ta agda puletan so KIEN mo. Hehehe!


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Sunday, August 18, 2013

Message

"KIEN" Wala met dia so agawad sikami nen apalabas lan duara odino taloran bulan la natan. Agko labat nisulat lapod panggaganat ko ya ombisita ed kakapinsan ko ed San Diego.Nansian lara imay sanasawa ta sengeg na akaproceso lay diborsiyo ran dua. Lapud masiyado metla kalamor so pan-iitokel to nimay bii, (guwapo si laki ta samay asawan bii so angalad si laki diad America) inakit to imay asawa ton laki ya mandem ira labat tan ompaway kasumpal dan mangan ed restaurant. Linma rad disco tan pinainum to imay laki na pampaelew insan to insempet ed datin abong da. Si laki met naeelew ni, anggapod kanonotan to ya singa kugip labat ya akapan usaran irad samay asawa ton dati ed kama. Akaugip imay laki nen asumpal ira. Diad kesaw to ya nan-exercise (hehe) ed si asawa to agto alikas ya pinulakitan da imay KIEN to na epoxy ya anggad samay abot na KIEN to. Diad kabangon to serin et makakasirit may laki et agmet la ompaway so sirit to ta amaga la imay epoxy ya impulakit nen bii ed samay KIEN to. Lurikatay pati anggad abot na KIEN to et kinargaan nen bii met. Hehe Gungguna to ta guwapo et isasiyan tolay asawa to ya pangit. Inawit da labat diad America.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.246.247
Date: Friday, August 16, 2013

Message

Agi alingoak ed impantype ko manaya. Bagyo tan aliwan "bagyp." Ompan naelew ka Cresal ed pan-anap mod dictionary. Singa samay ibabaga nen Villafuerte ya salongsu tan salongki ya ibabaga ton tagalog tan konon salita hehehe.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.247.91
Date: Friday, August 16, 2013

Message

Maya ka ta panestoryaan tayoy Janet Lim Napoles. Sikat natan ya maong. Sikatoy kargay dyaryon agew labi.Iner la kasi nakar to? Diad karakel na abong to agda anta no dinan ed saray abong to so inamotan to hehehe. Palurey moy dakdakel so totoon anggan estero panaayaman da la anggan delikadoy bilay da ed delap tan bagyp balet si JLN agto antay sempetan tod gaway karakel na abong to puwera ni ray abong tod tan ed America. Ay bilay talaga. Anggad say too et agto antay nakuntentod bilay to gaween ton amin basta onyaman labat.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.30.156
Date: Thursday, August 15, 2013

Message

AMEN! JOKE TIME! Walay sakristan ya pinatey ton amin so pabo nen Pari kasumpal na Misa. Saman lanti dasal nen Pari ya Latin tan aga natalosan na totoo tan pati si Sakristan. Say dasal so say sampot so ----om insan say ebat daray totoo tan si Pari et AMEN. Say nantalosan nen Sakristan so say pabo nen Pari so papapatey to isan say kuanto tan saray totoo so AMEN. Pinatey to ran amin so Pabo nen Pari ya samplora. Si kuanen Pari so, "akin ka Juan et pinatey mo ran amin so pabok?" Say kuanyo Pari et ---om insan inmebat iran amin ya AMEN kanian pinatey ko ran amin." Hehehehe! Anggan kapigan so makapalek si Juan odino sika Cresal.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.247.153
Date: Thursday, August 15, 2013

Message

Agla man ontobo so akeraan hehehe. No sara balet so lalakin agla makakien may " Kien " da agla amo tan problema natan ta wala la ray totomaren da pian walay kana na " kien " da balet ta wala amoy side effect to. Agi makapalek yan agawan talaga. Inalig ton may misis so agawad tan ed America. Sayan agawa siguradon dakel ni ontombok. Akin kasin tua et anta wala lay asawa et manbii ni ra anto? Singa saray artista ya maganggagana akin et lolokoen ni ra kasi na asasawa da? Si Cesar Montano agto la labay so asawa ton maganggana. Ontan met nen Raymart Santiago. Saray ogogaw balet so kaskasian ed sayan nagagawa. Atan komon no angasawa lay sakey ya laki o akiasawa lay sakey ya bii so say iyabig na olopan da so idasal dan lanang. Nakaokolan kaiban lanang so Diyos ed antokaman ya relasyon ya singa saray san-aasawa, relasyon ed saray anak tan relasyon ya singa bilang saray san-inaro.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.30.156
Date: Thursday, August 15, 2013

Message

Anto kasi no ontubo ni may apotot ya KIEN ya singa say Alumbayar ya ontubo ni no apotot tan ontan met so ikol na Tiki. Komon no agla ontobo ta piano nabawasan so problima ed mondo. Hehehehe! Tua tay kuanmo ya no agda labay so napotot so KIEN da so agira manbibii no walalay asawa ra. Ontan so maong ya gawaen daray bibii ya manbibii so asawa ra. Panon balet iramay lalakin manbii ra balet agla nayarian na KIEN da ey? Pototen dalay KIEN da! Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.116.247.153
Date: Thursday, August 15, 2013

Message

Cresal walay kamaongan met na " Kien " tan kaogsan to hehehehe. No antam ya osaren ed kaabigan so " Kien " maong tan mangiter na liket hehehe. Say irap balet no anta wala lay asawam et mikien ka ni ed arom, sikato tay mauges. No antam no iner so pangiosaran moy " Kien " mo arawi kay kaputot to.Pigara met kasin inches so kera ed samay " Kien " ton man ya laki? hehehe


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 71.212.30.156
Date: Thursday, August 15, 2013

Message

No maminsan so wala ray salita ya makapoy ya ibaga odino isulat ta lapod makapoy tan mabanday ya bitlaen. Say pakatalos kod satay KIEN so samay ARAP, BIRD, tan KUMPAPEY na saray lalaki. Hehehehehe! Makapalek ya tua ta ag labay lantin bitlaen ta lalo la et walaray manbabasa angganko ya ogogaw ed sayan osayan. Akin kasi et makapantalosan kami nen MHal et anta say salita mi et si KIEN? Hehehehe! Makapalek ya tua tan maong labat ta anggapoy BAKES tan si BAKOKOL ta no andi so onsalaok iran tampol. Makapailiw met laran dua ta abayag lan agnira binmotay! Komon no natalosan mo la BT so talos na KIEN ta no sikato yay pototen na Gobiyerno so naandi lay problima na "POPULATION EXPLOSION." Sikato yay baleg ya problima say KIEN ta sengeg na kairapay bilay. Et no pototen lan amin so KIEN insan tabunan met lan amin so BUBON so naandi layan problima. Anggapoy agnayari no gawaen. Ay, Cresal masyadoy batik lamet na isip mo ya singa naalimbosabos odino akila ed samay bagyo. Hehehehe! Say KIEN odino say ARAP so baleg ya problimad mondo ya aliwan say kairapan na bilay. Saraya so pamateyan na arom ya totoo lapod say masyadon IMON na sinansakey. Say solusyon to so POTOTEN lay KIEN. Antoy kuanmo, MHal? God Bless us All! Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.30.156
Date: Thursday, August 15, 2013

Message

Makapalek ya talaga no walay tongtongen ya aga nabitla odino aglabay ya bitlaen ta makapoy ya dengelen ya singa say KIEN. Maong ni ya nen samay ag makapantalosan so mantotongtong ta say pakatalos na katongtong to et aliwa. Nia so JOKE ko nisengeg ed saya. Walay kapankasal ya Caucasian ya linmad Baguio, Philippines ya man-honeymoon. Diad dalan so naaksidente so niluganan dan kotse. Apoter so sali nen asawan laki tan kaokolan ya pototen da kanian pinotot da ya singa samay KIEN. Manakakis si asawan bii tan tinmawag ed si ina to ya walad America. Say kuanto,"Mom, Johnny (not real name)has only one foot." The Mom on the other line said, "good, honey your Dad has only few inches." Hehehehe! Ay bilay talagan mairap ya talosan no maminsan lalo la no saray mantotongtong et makapoy so pakatalos da odino sananey so walad otek da ta alabas lanti so imahinasyon da. Agay met la may ina to ta saman so KIEN ya tampol so walad nunot to ta lanti onla ran man-honeymoon. Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: B.T.
Remote Name: 77.116.246.192
Date: Thursday, August 15, 2013

Message

Basta antam la man no anto man ya " Kien " hehehe. Asikasom amigo ta ompan samay ibabagam ya ambalbalangay tupek et napabarong mo , ompan ombales ed satay " Kien " mo hehehe. Agiiiiiii agaylay sakit lagi may " kien " to may mister nen pinutot da anto? Say nasugat ka labat na melag et ansakit la , di lalo la no putoten day " kien " mo. Kaskasian met si mister. Angangko mantanda la natan.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Wednesday, August 14, 2013

Message

Agko natatalusan no antotay ibabaga yon KIEN. Akin no dineretsa yo lan inbaga no antotay KIEN ta ongkakapoy la amoy bateryak ed pakatalos katon agko natatalusan itay KIEN. No antotay KIEN ya pinutot da, nayarin karsonsilyo, nayarin buek to imay lakid leksab ta masiyadon andokey hehe. Kaparpara to ya may istorya nen Gorio ya ag natatalusan. Pangasinan si Gorio pero no angistorya la panay KIEN. No tagalog labat et puro KUWAN. "Siak si Gorio, Anak nen Laki Pedro ya asawa nen KIEN, ya bai di KIEN, ya kapinsay ama nen KIEN, ya atanor nen Bai KIEN ed pisag ya angorat la nen KIEN"...hehehehe Mairap no si Gorio lay angistorya! Naelew si Boldo Tan! Hahaha


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.11
Date: Wednesday, August 14, 2013

Message

Subok yo pan isoksok so timbey ed abot na dagum - no aga ondeen tan say makangawa na abot na dagum et aga onabuloy, mairap ya isoksok ed abot na dagum. Kanian agka yo la tetel lan tetel ed kien ta aga makasurob itan no kaput so abot a lanang.


From: MHal
Town_City:
Email: "SAY KIEN"
To: Cresal
Remote Name: 77.117.247.50
Date: Tuesday, August 13, 2013

Message

Cresal abaloan ko no agka ni nanbasay posting dia. Agaylay impakalek ko ed posting mo nipaakar ed " Kien. " Agaylay kabaleg ya kababaingan no naerel dad akto so mankiekienan ya nanpeketan ni nimet. Kaskasian iray ogogaw ya talaga no onyay nasagmakay ateng da. Anggan siak met no nasabian koy asawak ya mikiekienan ed sananey ya bii ontaynanak o palayasen ko la tan agak mamatey ta anggan agak bilang napriso balbaleg ya kasalanan so mamatey. Tua tay koanmo saray manpaparakel na anak tan agda ra napakan tan napan-aral, say maong amon tua putoten lay " Kien " da.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.30.156
Date: Tuesday, August 13, 2013

Message

Makapalek itay istoria na KIEN ya pinotot da. Ontan amoy maong ya gawaen dad Pilipinas ta piano agda ondakel so ogogaw. Maong ta ontan labat so agawa ya aga inatey. Diad baley mi nen saman so walay angimon ya asawan laki ed milalakin asawa to. Asabian to ran dua ed akto tan say ginawa nen asawan laki so angalay andokey ya panagbekay sii na ponti tan dinoyok to ran dua. Inatey iran dua tan nanpeketan iran dua nen asabian iray pulis. Agko la antay agawa no inpriso ramay asawa odino apirdona ta walay basi na ginawa to. Mairap ya talaga so mangaway ontan kanian diad pipiasawa so manalwar so sinansakey tan tekepan na dasal tan diboto so panamongan da. Insan no nagawa tan so agmo gagawaen so mamatey no agsay mansiyan kayo lan dua ta agkayo met nanpeketan. Hehehehe! Sayang ta komon et mansaya ran dua tan manaroan balet ta maermen sa asakmakan dan dua. Ontan met kaskasian iray anak dan ataynanan da. Say problima ed mondo so say KIEN lanti ya aliwan say irap na bilay. Hehehehe! Kasian lay Dios imay kamarerua nen KIEN ya pinotot da! Hehehe! God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email: "SAY KIEN"
To: Cresal
Remote Name: 77.117.246.46
Date: Tuesday, August 13, 2013

Message

Abantayan ko may balita karoman ya walay sanasawan nan-check-in kono ed motel. Abuek ya maong si mister kanian abangon ed sakit na "kien" to ta pinutot nen misis kono. Nen sinmabi ray pulis, malinis lay kuwarto. Agda la naalmo may kaputotay " kien " to nen mister. Wala amoy kie-kienen ton arom ya bii kanian diad imon tan pasnok nen misis anonotan to laingen ya putoten so " kien " nen mister pian agla maka " kien. " hehehe Maong tan ed saray ontan ya lalaki ta no akin et anta wala lay asawa da et " mikien " ni rad arom. Ligtas met lay mister kono balet ta kulang lad sukat may " kien " to. Ay bilay. It's more fun in the Philippines ya tua.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.247.203
Date: Monday, August 12, 2013

Message

Walay aka-chat kon ogaw ni ya taga dimad Pilipinas ya 20-21 taon to labat. Tinepet ko no pigara la ran sanaagui, 7 la kono. Say ina to 43 taon labat. Say sankamelagan ya anak to 2 taon. Nen ompaway la rad ospital kono nen inyanak to yan ogaw, agda ra pinapaway anggad ag nanpa-ligate. Akalekak laingen ta akin et inmabot ni na 7 so anak to insan nanpa-ligate. Natan kaskasian yan ina ya walay 7 anak ta walay bukol to ed suso. Mairap so maanak ta agmo naakan so labay mo ta ipalogal mo lad saray anak mo. Anggan mangakan iran inagew-agew no aliwan masustansyan kakanen talagan mansakit yan ina. Sayan aka-chat ko say koanto anggapoy gagaween kono na gobierno nen Aquino. Saray mayayaman lalon onyayaman tan saray maiirap lalon man-iirap. Say koanko saray mayayaman karaklan ed sikara anta ray manplano ed panagpamilya. Dakel met la ray anggan ag mayaman anta ray manplano ed panag-anak da. Kanian agira naerasay ogogaw tan makapan-aral ira.Say pangkelawan ko no akin et anta maiirap la lanti tan anggapoy maong ya anapan da ray ateng akin et parakel la ran parakel na anak da insan da teteley gobierno. Mas maong ni konoy gobiernoy Marcos tan Arroyo hehehe. Say koanda agda naliknay iyaasensoy ekonomiya kono. Panon dan nalikna lanti no sakey labat iran mangangalakal na basura et say anak da 12 o mas dakel ni nen 12? Grabe lay iloloboy popolasyon tayon talaga. Anggad agda osarey utek da talagan irap so nalikna ra. Tua ya Cresal o tila?


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 77.117.247.28
Date: Sunday, August 11, 2013

Message

Maong sirin ta agka nanmaliw ya bii ta no andi kaskasian iray makuwartan lalaki hehehe


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Saturday, August 10, 2013

Message

Gold digger! Nyahaha! Maong ingen amigan tua ta agak nagmaliw ya bii ta no naging bii ak labat siguro et dakel lay nanbikkel ya atikok ya lalaki ta paeng-paeng ya magangganan bii so nagmaliwan ko. Alusbo metla siguroy kuwartak ed satan ta say pilien ko aramay makalangiking so kuwarta rad bulsa ra tan walay katod dan daiset ed biin maganggana. Taloran MMM so pilien ko metlad satan. Amay ibabagak lanti amiga, basta alusboy kuwarta to tan asingger lan nangorat, degkem mon tampol ya itaker ditay laseng to, insan mo pansamiten ya maong pian mas maganon nangorat. Hehehe! Hay... maya ta mansabsab amoy too ta ompano eras laya. Mananam so uloy oriles (Tuna) ya sinalomagian ya walay sili, sibuyas tan agat ya pinakatay digo to. Sige sabsab lan sabsab Boldo Tan....hehehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.117.247.183
Date: Saturday, August 10, 2013

Message

Nanbantayak na MMK natay labi. Agi bale-bale so estorya. Makapa-in love ya tua. Mankogipak komon natay masamsamit ya kogip hehehe. Sige ta iyogip ko la langola. Good night! Happy Weekend and God bless us all.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.117.247.183
Date: Saturday, August 10, 2013

Message

Hindi ka na kailangang i-correct Cresal dahil ikaw ay isang magaling na guro. Ikaw pa! Masyado ka namang hambol hehehe. At least hambol ka at hindi hambog hahaha. Natatakot ka baka may mag-correct na naman dito. PAG-IBIG at PAGHANGA: Tama ka,iba ang paghanga sa pag-ibig. Masarap magkaroon ng makakasama sa buhay kung ito ay iniibig mong tunay. Hindi dahil sya'y makuwarta kungdi siya ang itinitibok ng iyong puso hehehe. Yong itinitibok ng puso ko ang hinihintay ko. Alam kong darating din sya kung talagang para kami sa isa't-isa. Ipinaubaya ko nang lahat yon sa Diyos. NANBANWIT: Linmaak niman ya nanbanwit na salmon ed supermarket kanyan manpatanirak ya magano ta ipritok la ta atrasado lay ogtok. Happy Weekend lad sikayon amin. Simba la lamet nabuas.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.30.156
Date: Saturday, August 10, 2013

Message

Ang paghanga ay iba sa pagibig. Siguro may paghanga ka sa isang tao ngunit hindi pagmamahal. Gaya ng paghanga natin sa isang tao dahil mabuting tao- magalang, masipag, matalino at mapagmahal at hindi sa kanyang magandang anyo. Beauty Fades but mine doesn't! Hehehehehe! Nagbibiro ka na naman, Cresal! Manahimik ka diyan! Kung ang puso natin ay tibok ng tibok, huwag natin kalilimutan ang sabi ni Balagtas na "o Pagibig na Makapangyarihan, kung pumasok sa puso ninuman, Hahamakin mo ang lahat masunod ka lamang." Dahan dahan lang ang pagsagot sa tawag ng pagibig. Alalahanin nating lahat na ang "taong lumakad ng matulin kung matinik ay malalim." Asus! Cresal may alam ka rin! Akala ko ang utak mo ay kasing liit ng iyong katawan. Sana nagsasabi ka ng totoo na maliit ka nga! Hehehehe! Tama ba ang Tagalog ko? Please correct me if I am wrong because we learn from our mistakes. Just testing my brain! Happy Weekend All and God Bless! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 77.116.246.137
Date: Saturday, August 10, 2013

Message

Antoy lasi? Say labay mo manaya nangorat ya tampol hahaha. Kursunada toak balet ta say problemak agko kursunada. Sikatoyay irap. Say labay kon naalmo anggan aliwan makuwarta samay toon walay takot tod Dios, samay patokay pusok ed onaan ya panlinggisan mi, maaro, aroen ton amin iray inarok ed bilay tan maong ya manluto hehehe. Laseng ka met B.T. no bii ka manaya " golddigger " ka hahaha. Galaw ko labat ya.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Friday, August 09, 2013

Message

Aysus! Aga angasawa manaya. Abaluan ko et balo iyan german sheperd ta akin et bokbokor to tan diad paway lay papanganan to. Andi bale amiga basta makuwarta et kursunada toka, isiguradom nin dakel so kuwarta to balet insan mo singkatey laseng to, itaker mon tampol pian agla makatakas so laseng to, pian no ompatey ed samit alusboy kuwartam ya piutangan mi..hehe Basta no siguradom ya dakel tan alusbo so kuwarta to, et nitaker lay laseng to, iyan mo may agto antay karapasen tod pansamit to pian mas magano ya nangorat. Andi bale lan angorat ta nansamit met ...hehehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 77.117.246.232
Date: Friday, August 09, 2013

Message

hehehe talagan loko ka amigo. Ay antakot ak laingen ta ompan no iner so laen na estoryaan mi et ompatey ya magano hahaha. Say iisipen ko akin et ag balot angasawa? Kuripot? No isipen kon bakla , andi met. Insan sakey ni ag kono manluluto ta dia lad restaurant mangakan ya inagew-agew. Say labay kon laki samay makolin maluto ta siak maakanak na ambabangil ya klasen luto. Siak anggan bokbokor ko manlulutuak na kanen ko. Singa niman nankalutak na talon insan ko impartner ed turkey steak tan brown rice.... panangan Badong. Natan nanlambongak na balatong tan nabuas ko nonoten no antoy isambong ko. No asinggerak komon ed sika mikerewak na siran abanwit mo hehehe. Wala komoy ingkalot ya bangus o tilapia. Makapailiw irarayan sira tayo.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Friday, August 09, 2013

Message

Delikado may laki ya anggapoy asawa to. Balo la amo? Ompan naatake na puso no makalmo lamet na kaparesan to nimen ta et retirado la sikato ed bii..hehe Singa say agawa nen saman ed si Charito Solis tan Arsenio Lacson nen mayor nid Manila. Retirado la kumon si Lacson nen saman pero tinawayan toy mananam ya putahe. Akataway labat na sananey ya putahe si Lacson et angorat ed tapew nen Charito. Agla nan-presidente ed Pilipinas kalamor nisesengeg ed impakataway toy putahe nen Charito. Inatey ed samit...hehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.246.186
Date: Friday, August 09, 2013

Message

Masayado kan mahilig manaya ed teleserye. Maong ka ta walay kaibam ya ombantay na ontan ira. Agak manbabantay ira ya ta ompan makaibegak ed saramay mankakarinyoan et ompan makapatirak na laki dia ta dakel iray manlinglingis hehehe. Singa niman adalanan ko may lakin pigay taon ko lan kabat diad asingger ed ayaman ko, nanestoryaan kamin agano ed dalan. Kabat toy asawak tan anta ton nanpatanir la. Say koanto panon ko konon nitetepel so manbokbokoran? Say koanko met akin sika met ey? Anggapoy asawam pero nabibilay ka met tan diad pakanengneng kod sikatp maliket met ed bilay to. Say koanto "gala ta samar ka magano" hehehe. Say koanko met dia lad arom ya agew. Ay bilay makapalek ya tua. Say iisipen ko akin yan laki et ag balot angasawa? Agko met labay ya tepeten ta ompan ibaga to lagi intresadoak ya naantaan so bilay to.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.117.246.186
Date: Friday, August 09, 2013

Message

Basta say trabahon " Caregiver " agko ibabaing tan ta sayan trabaho nae-exercise mo so panangarom ed toon walay sakit to. Nakno kay pasensya tan pakatalos. Sangkairapan so manasikasoy walay Alzheimer to tan Multiple Sclerosis. Say walay Alzheimer, anggan pinakan mo la ibaga ton agmo ni pinakan hehehe. Aminsan samay aasikasoen kon walay sakit ton onya, say koantod doktor to nen sinmabi ta lalaen na doktor ya regular ed abong, imbaga ton labay ko konon pateyen hahaha. Maong labat ta ag anisia may doktor tan anak to. Say walay Multiple Sclerosis lalo la no bedridden lan talaga tan agla makagalaw ta amin lanti et anggapo lay puersa to say nakaokolan mo maksil kan maong ta amayamay so proseson gaween mo no manirit tan manae hehehe. Baleg so bayar da ra yan trabaho. Say pakakaliketan ko ta kada nanengneng ko ray onyan walay sakit, say koanko salamat Lord ta makmaksilak tan aliwan siak so akarokol tan walay Alzheimer. Saray " Caregiver " dian kabat ko ya abaybayag iran nantrabaho, angkakabaleg so kaabongan da ed Aklan tan saray pension da so baleg. ANDIRIT tzan BISOKOL kada i-post mo yan dua ya si andirit et nakal so ulo to tan si bisokol et naontog ed baley to , agaylay panelek ko. Laba-labay ko ra yan estoryam tan ontan met ed kindi Bakes tan Bakokol.


From: cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.30.156
Date: Friday, August 09, 2013

Message

Nanbantayay kami nen asawak imay teleserye ya "Huwag Ka Lang Mawawala" tan wadman iray maong ya artista manaya. Sanasawa, mibabali ray ateng lapod mayaman ira, inala ray apo ra tan natan so mankasal imay asawan laki ed sananey ya bii. Anto kasi base ya ed tuan agawad sanasawa? Siempri aliwa yan agawa ran sanasawa ta 'illegal' so mangasawa na arom no wala ni asawam ya onaan. Kaokolan so abogado ed sayan pamaakaran, anto? Ay! agko anta ta agko met ni asali! Say antak so duaray klasi ARO- samay masimoon tan mannayon ya ARO tan sakey samay ARON ABULOK ya inbantak dad supok tan dinokdok na Bukot. Hehehehe! Doga may ibabaga nen Balagtas ya "O Pagibig na Makapangyarihan kung pumasok ka sa puso ninuman, Hahamakin mo ang lahat masunod ka lamang." Wala met may kansion ya "alay liket tan alay saya, so ompatey ya walay nobya; diad oloan wadman si nobya, diad saliyan so korona." Ay bilay masyadon komplikado amo no maminsan tan say ARO so problima ed Mondo ya aliwan say kairapan na bilay. Comments are welcome! God Bless us All and Happy Weekend! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/Boldo Tan
Remote Name: 71.212.11.85
Date: Thursday, August 08, 2013

Message

Maong ta sinmabi kala ta piano walay kaiba min manistoriaan ed UMB. Antak ya banwit kalan banwit na sira ta piano walay siraen mo tan naitdan mo ray kakaarom. CAREGIVER: Anggan anton anapan so ag nepeg ya balawen basta pinespes ed linget ya aliwan tinakew. Say antak ya manbalaw saray kapara tayon nanlapo ed irap tan saray kapamilya tayo. Say arom ed sikatayo ya mayaman so ateng da kono so say arom ed sikara so korakot tan nansaol ed kayamanan da. Wala met iray masuwirti ya diad seet da tan koli so inmabig so bilay da tan agira nanirap iray anak da. Komon no sarayan anak ya inmabig so bilay da so agira masyadon manbalaw na saray mairap bilay tan malames na kapararan totoo. No mayaman ka natan nabuas so manmaliw kan mairap tan no nagawa ya so kapaskapas ka. No balawen mo ray anapan na arom ya totoo so ompano nabuas et kaokolan mo rayan CAREGIVER ya manasikaso ed sika ta agkala makakespay. Naakan moy balaw mo! Hehehehe! Tandaan mo ya no onlukda kad tagey so ondapo ed lupam lamlamang. BAKUKOL: Si Bakokol so inelekelekan da di Andirit, Bisukol tan si Bakes ta awit ton lanang so abong to. Diad inpanbalaw tan inpanelek dad sikato so akarisgoan da- si Andirit apoltot so olo to, si Bisukol so naontog ed baley to tan si Bakes so diad panelek to tan panlokso to asabitan so sali to. Asikaso yo so panagbalaw yo ta ompano nakarma kayo tan saray pamilya yo. Say mairap ni no naakar yoy Impiyerno. Anto tay Impiyerno, Cresal? Akin anengneng mo la tan? Imagination! Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 77.116.246.144
Date: Thursday, August 08, 2013

Message

Salamat ta wadia ka langola. Makoli ka talagan manbanwit. Sige aroman mo sirin pian walay ikalot. Makapaibeg ditad kolaan mo ta walay napanbanwitan mo. Sebeg: Antak ya aliwan bii yay kaebatan ko ta anonotan ko la ra yan style. Kombalet ya bii pero antak ya laki ya. No manpost ni agko lan balot ebatan ta sayang labat so oras ko. Kasabim ya manbanwit ikdan moak sirin anggan saksakey. Kasabisabik ni langolan nanakar na sakey oras tan talagan mapmaples ya akar. Baleg so nitutulong na akar ed laman. Sige ta manganak na pakwan insan ko la iyogip.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Thursday, August 08, 2013

Message

Akin et misesebeg yay amigak ed sakey ya caregiver? Agyo balbalawen so trabaho yo ta anggan anton trabaho basta maliket kayo ed gagawaen yon trabaho, nayari lan panmogmuan. Be proud. Sikatoy pinili yon trabaho lanti. Amiga, alwaran mo ta ompano ontagey so HBP ed pisesebeg mo...hehehe Siak agko labay so walay kasebeg to pwera labat no insulto lan maong tan ngalngali dalan sukiten so matak, insanak la man-rambo. hehe Kumusta ka la amiga? Si Madam Cresal, manpaabig ka pian walay kaistoryaan mi ed sayan linat na Urbistondo. Sige serin ta onlaak pan manbanwit maong labat ya ikalot tan iselar. Hasta la vista baby!!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.246.63
Date: Thursday, August 08, 2013

Message

Dakdakel so posting ko ta labay kon iyubol so utek kon epel hehehe. No labay mon basaen, basam labat tan agmo la eebatan ta naopot labat so oras mo hehehe. Mnagistorya ka lay sananey. Sakey ni ompan nabelnat ka hahaha. Kasabisabik nin nanlapod family doktor ko ta impabasak yay findings na check-ups ko anggan naaaralan ko lay manbasa na findings.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.247.1
Date: Thursday, August 08, 2013

Message

Inapag-apag so panagpost ko pian agka nairapan ya manbasa no andokdokey. College Graduate: Tua tay koanmo ya saray arom ya nansompal ed kolehiyo et naiirapan iran man-english. Naiirapan ira lalo la ra may mangiras ya manbasa. No maminsan daeg ni ray ag asompal o ag akapankoleyio balet ta makoli ran manbasa tan manse-self study ra. Walay kabat kon high school graduate labat balet maong ya man-english tan maong ya mansulat met na english. Karoman linmaak ed saray appointment ko ed doktor. Nanpa-mammography ak tan BMD- Bone Mass Density. Say mammography very good so resulta. Natan say koay doktor ko every two years lay check-up ko. Dati every year tan no nangingirasanak aabutey duay taon. Dakel so antakot tan mangiras ya manpa-mammography ta ansakit lanti. Wala ray 3 pasyenten walay tumor da saray edad da 50-70 da. Say BMD antak lan sipor ya walay problemak ed pokel ko ta normal ed sikatayon amin bibii man o lalaki basta lampas ka lad 30 taon medyo onimpis lay pokel tayo. Balet ta nan-improve so chec-up kod BMB ta walay calcium tan vitamin D3 ya iinomen ko tan baleg so nitutulong na Brisk Walking ko tan manpapagew ak kada kabwasan. Asompalak met lad Ob- Gyne, BMP- Blood Metabolic Panel tan ECG. Maong ya amin so resulta lalo lad puso hehehe. Salamt ed Diyos ta very healthy ak ya lanang. Pati blood sugar ko normal ya maong. To God Be The Glory. Amen!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.247.1
Date: Thursday, August 08, 2013

Message

No maminsan manbabasay Winnie dia ed UMB kanian manaalwarak ed saray postings ko. Kalabian ataktakotak ta tinepet tod siak no siopa yay mangibabagay melmelag konoy utek ko tan ambabangil ni ran aliwliliwan imbasyo ed siak. Say koanto abaloan ko Ma tinmonda ka lan mieebatan ed message board. Anta ton amin dia so agawgawa nen saman ni. Say koanto agko kono mieebatan na onya ta aliliwa ya lalo la et kabaleyan ni nimet kono so manbabastos ed siak. Say koanko polyan mo ta agak lan balot miebatan. Agaylay kababaingan kod anako laingen hehehe. Saray anako disiplinadok ira kanyan onoren koy ibabaga nen Winnie hehehe. Onyay bilay min san-iina.... manoonoran kami.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.246.144
Date: Wednesday, August 07, 2013

Message

Antak ya labay moy manbantay na show. Sayang. Komon no nabutan mo may D.C.- Discussion Corner nen saman. Diman ka makabasay talagan agmo naakmon. Maong labat ta anggapo la natan. Agko labay so midiskusyon ta mairap so makapangibulos na salitan makasakit ed kaparan too. Balet no sobra met la dimanak onebat. Agko la labay so onya ran ebatan ta agko labay lan naaroman iray kasalanan ko. Sakey ni, amin ya salitan aliwliwa ag makaligtas ed Diyos ya amin ta anggan iisipen tayo ni labat anta to la. Akikerewak lay perdona ed Diyos ed saray nisulat ko dian aliwliliwa tan agko lan balot onebat anggan antoy ibasyo dad siak.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.246.144
Date: Wednesday, August 07, 2013

Message

Labay ko met no ipawil dad English so panagbangat ta natan amin lan ogogaw lawari so say salita da et Tagalog. Doga met so koanmo ya ibangat da ra no anton dialect so labay da. Nanbantayak na 24 Oras natan labat ta nima agak akapanbantay ta sanagewak ya busy ed saray appointment kod doktor. Say koanen Mel Tiangco agkono naliknay totoo so iyaasensoy ekonomiyay Pilipinas insan to impanengneng so pamilyan say anak na sanasawa et 12. Problema day kanen da tan panpatambal dad saray anak da. Uliten ko la lamet so datin tepet ko. Akin et manggawa ray ontan lan karakel na ogaw et anta anta ran agda ra napakan, napan-aral, napakawesan tan nipatambal no walay sakit da. Say koanto may ama da no narasan ira kono iyogip da la. Siak balet agko makaogip no narasanak. Saman ya ama managbasura labat kono. Agaylay koli ran manggaway ogaw ya tua insan mannangnangis may ina ra ed kinen Mel Tiangco. Siguradon ikdan dara nabuas na tulong. Parad siak anggad sarayan totoo et makakaawat iray tulong, agda ontondan maggaway ogaw. Agaylay irap na mananak tan manpabaleg na anak balet samay biin anengneng ko aliwa nin matakken. Dakel ni so iyanak to hehehe. Manimimis lagi leleg dan manggaway ogaw anto? hahaha Makapalek ya tuay bilay ed sikatayo. Sikato yay tuan ... It's More Fun In The Philippines!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.246.144
Date: Wednesday, August 07, 2013

Message

Salamat ta wadia ka la. Asompal lay show Cresal. Agko lan balot ebatan no antoy isulat ton yan bii ta ompapaway laingen ya siak so angigapoy kolkolan. Agko liliknaen so paulit-ulit ton pangibabagay akolawak la. Agko met ibabaing so itatakken ko ta amin tayo ditan so laen tayo. Say agko labat labay ya ibabaga to say agak kono makatalos ta melmelag so utek ko. Andelabe lan melag so utek basta ag labat aderal hehehe. Kabusol ko ray totoon kulang ed ingkabangat.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.3.69
Date: Wednesday, August 07, 2013

Message

Walay tepet mod siak no antoy nibagak ed panoosar daray ogogaw/iskuwila na Tagalog tan ontan daray walad Baryo. Nen saman nen iskuwila kami say bangat dad Grade 1 so English tan say libro et samay "Pepe and Pilar," kanian maslak ya iskuwila so makabasa tan makasalita rad English. Nen 1940 so inpangigapo ray salitan Tagalog ta anengneng da dakel so iskuwila ya agla makasabi ed High School tan College lapod kairapan na bilay lanti. Et no makasalita tan makabasa rad Tagalog so mainomay day mitalosan ed arom ya totoo. Nen manbabangatak ni so diad Grade 1 and 2 so Pangasinan so medium of instruction tan no Grade 3 so English la anggad nasabi ray College. Walay kaabigan tan kaogsan met ed onyan pamaakaran. Diad pakaobserbak so amin ya gawa so TRIAL and ERROR tan anggapoy kaugsan no salien ya amin ta piano nasubok no dinan so maong. Say kaogsan to ta dakel ya College Graduates ya aga makasalitay English insan no mananap iray trabaho ra so nairapan ira ta English lanti so International Language ed Mondo. Please correct me if I am wrong. No siak so tepetan mo so labay kon ipawil ed samay English ya medium of instruction insan ibangat da met iray Pangasinan tan Tagalog odino anton Dialect ya labay na ateng ya ibangat ed saray anak da. It is a matter of choice and opinion and I am glad you asked. God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.3.69
Date: Wednesday, August 07, 2013

Message

MHal, agmo liliknaen no walay mangibagad sika ya matakken kala. No siak balet so makakaliketak ya mangibagay taon kon 73 years old kola ta kabaliksan to ya andokey lay adalan kon alog tan ininom kon danum. No kabaliksan toy alak so masamit lay taway tod kabayag tola. Hehehehehe! Pikakasik labat lad Dios ya mandokey ak ni bilay ta piano napabaleg koni ray apok tan nanengneng ko niran mankasal. No walay manbalaw odino makaimanoy gagawaen mo maong man odino makapoy so pasinsiyaan mo lara ta singa samay kuanko ya saray totoo so nankakapigay nunot da tan no singa alimbaway gamegamet na lima so nankakapigay kabaleg da. Satay otek na totoo so aga nanpapara ed kanunotan tan agamilen tayon amin komon so aroan tan oksoy tayon amin tan manpapasinsiyaan taon amin. Mansangsangan so katunungan balet ta manaroan so laman. Let Bygones be Bygones. To Err is Human and to Forgive is Divine. I hope you and the other Poster will find peace and love in your hearts because we are Kapamilya. We must respect each other's opinions and ideas and show the whole world that we are but one. I admire you two for the ideas expressed in this message board. Like what I had said in my previous posting that a Teleserye is boring without a good Bida and a Kontrabida. I am the BIDA, I think! Hehehehe! Let us watch while the Show goes on. Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From:
Town_City:
Email:
To: both of you
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, August 07, 2013

Message

As I watch your exchange, I am fascinated learning few German words like ... Arscloch. ___ Does it meant ... your arse(ass)is clocked?


From: MHal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.116.246.139
Date: Wednesday, August 07, 2013

Message

Ay inatotay lasi!!!!! Antoyay ginawak? Say koanko agko la ebatan balet akin et biglan naebatan ko? Agak lan tua onebat anggan antoy ibaga to ta sayang labat so oras ko. Onlaak natan ed city ya manpasyar.... maong ni, anto Cresal? Get well soon Madam Cresal. I miss you. God bless!


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.116.246.139
Date: Wednesday, August 07, 2013

Message

hahahahahahahahahahahahaha yan lang ang sagot ko sayo. Wala akong panahon sayo! Pina-check-up mo na ba ang utak mo?


From:
Town_City:
Email:
To: Nagmumurang Mhal
Remote Name: 38.97.127.10
Date: Wednesday, August 07, 2013

Message

Talaga po naman, tumatahimik na ang tao, inuungkat mo pa. Sinabi ko na sa inyong malinaw na homecare giver din po ako, at di ko pinipintasan ang trabaho ko. Pangalawa, inamin ko na may "kapilyahan" hindi kapilyohan samankatuwid sa paggamit ng salitang kapilyahan, ay para sa babae. Pangatlo, sinabi mong Tiger..ang babaing tigre ar tigress. Ngayon, sinabi kung maliit ang utak mo, ngayon napatunayan kong talagan kulang ka sa pang-intindi. Siguro sabi ko sa sarili ko, ay nagkamali akong maliit ang utak mo, ngayon dahil sa pinatunayan mo sa pamamagitan ng pagsulat mo - ay hindi ko na kasalanan iyan. Sa isang pagsusulat at pangangatuwiran ng tao, doon mo talaga malalaman kung hangang saan ang kaya ng utak, at kung anong takbo ng utak. Basahin mong maigi ang sinabi ko, at balikan mo ang mga pinagsasabi ko para malaman mo na lahat din ay nangaling sa iyo. Yong ibang sinabi mo sa Pangasinan ay di ko maiintindihan. Mag aleman ka na lang...at maari kitang sagutin, o di kaya English o lahat tagalog.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.247.56
Date: Tuesday, August 06, 2013

Message

Idadasal kon onabig ka la pian makapanestoryaan tan dua diad silong na mangga. Kolaan to man kasi saksakey ya boy scout ya amigo ta? Karoman walay asabian kon tigre dia ya sobray subeg to balet ta anggan antoy impanbalaw tan impanatake tod siak agko inmatras hehehe. Mandarlang so mata to tan saray ngipen to singara wasay hahaha. Saya man so dati lan tigre ya manbabalaw ed siak tan trabahok. Inlastog to nin saray ateng to kono et taga dia. Niay koanto: " But what I have observed from them, they may have culture and civility in their finger than what you have in your whole body." Idadayew to ray ateng to balet akin et onya ray panagpost to? Balbalawen toak ya akolawak la kono tan sikato 30 anyos to ni labat hahaha. No say too et 30 anyos to la, parad siak aliwa lan ogaw so onya no agta manoogaw-ogawan labat. No 30 anyos lay sakey ya bii o laki siguradon akolaw met lay ina to. Siak agko paneermenan so itatakken ko ta amin tayo ditan so laen tayo. Agaylay liket ko ta asabik la yan taon ta dakel lad saray kaeskuwelaan ko tan kabkabat ko so inaatey iran asakbay. Wala ray arom ya agaylay panagbalaw dad saray ontatakken. Abaloan mo no agda met nasabi ontakken. Atan lagi ta ompan masakbay iran mangraduate anto Cresal? Parad sika agui ya mabalaw ed saray ontatakken, kaskasian kan tua. Angangko agmo labay lan linggisen si inam ta diad gaway takot mon onakolaw hahaha. No manpost ni " Tiger " agko lan balot ebatan tan agko basaen so posting to pian agak la mankasalanan.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.246.198
Date: Tuesday, August 06, 2013

Message

Antoy tawag da ray apom ed sika? Siak excitedak lan mansalitay Paul ta labay kon narengel ed sikatoy itawag tod siak ya " Oma " lola ed tagalog. Ibangat ko met ya ontawag ed siak na bai tan lola. Walaray arom ya agda labay so natawag na bai. Singa samay kaarok, say tawag na apo to ed sikato mommy. Nitay lasi ta no ontawag ed ina toy mommy onebat si bai to. Agko ibabaing ya siak et wala lay apok. Agaylay liket kon tua ta asabik ni so man-apo. Dakel iray balbalawen da ray onaakolaw tan onmamasiken. Abaloan mo no agda tan nasabi. Misalamat irad Diyos no nasabi day man-apo. Say irap balet ompan masakbay iran man-graduate hehehe. Sangkaliketan ed bilay so mananak tan man-apo. Aga tua ya Cresal?


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.246.198
Date: Tuesday, August 06, 2013

Message

Woods itan aliwan wood . Kulang manaya na " s " hehehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ B.T.
Remote Name: 77.116.246.198
Date: Tuesday, August 06, 2013

Message

Hi Cresal! Kumusta la? Komon ta onabig lay panateng mo. Makakaliketak natan ta tinmawag si Winnie niman nen walaak ed wood ya imbalita ton wala lay sakey ya ngipen nen Paul ed leksab. Agaylay liket min nantongtong. Inagew-agew kamin mantotongtong ed telepono tan ontan to met may sakey ya anakon warman ed sikatayo. Nanlapo lar inggapo tod balon trabaho to lanang so text to tan message to ed inbox ko nipaakar ed balon trabaho to. Makakaliketak ta makalakal iray anako. Ag apirdi impanbangat kod sikaran sanagui anggan bokbokor koy nanpabaleg ed sikara. Dakel la natan so anak ya kulang ed ingkabangat. Salamat ed Diyos ta makalakal, maaro tan marespeto ray anako. Tan nen manteenager la ra, lanang ko ran bagaan ya no akalogan irad jeep o bus ipalogal day yorongan ed saray akokolaw o mamasiken tan ibaan daran manbitbit na awit da. Saray anak ya tua no ogogaw nira nepeg la ran bangatan pian agira ompaway ya BUSANGEL. Proverbs 22:6 Train a child the way he should go, and when he is old he will not turn from it. " God bless the mothers and grandmothers too like us "


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 38.97.127.10
Date: Tuesday, August 06, 2013

Message

I am a homecare giver. Sino ang namimintas,eh sa iyan ang trabaho ko. Matanda ka nga talaga, di mo iniintindi ang sinulat ko. Ang sinabi ko, ay tuwing gagampanan ko ang trabaho ko na mamumunas ng puwet, ay maalala kita.. hindi iyan pintas sa trabaho ko. 4 na taon na iyan ang trabaho ko.


From: MHal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.117.247.176
Date: Tuesday, August 06, 2013

Message

Wala manayay lingok ed impantype ko. 100 kamin nan-exam, 26 labat so akasapat ta mairap so exam tan German lanti so oosaren. Nantrabahoak met labat na onya nen inatey lay asawak ta agtoak pantrabahoen ta mairap yan trabaho. Pati nen nan-examak agto anta. Mankelaw labat nen walay sulat ya sinmabin akasapatak kono. Agto labay yan looban ko ta mairap lantin tzrabaho. Nakaokolan moy biskeg ta saray arom ya pasyente bakloyen mo ra no natumba ra.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Caregiver
Remote Name: 77.117.247.176
Date: Tuesday, August 06, 2013

Message

Akin kasi et wala ray kabaleyan tayon manbalaw tan manlemlemew ed kabaleyan dan " Caregiver?" Sayan anapan malinis tan agka dia nayarin man-caregiver no agka man-aral ya duay taon. Antis kan man-aral walay exam yo ni tan "oral" No nisapat mo yan exam, nayari ka lan man-aral tan leleg mon man-aaral wala met lay suweldom. Tan no man-exam kayo tan manaral aliwan English so osaren da no agta German. No nisapat moy exam say labay ton ibabaga, bright ka o maong so inoloan mo. Nantrabahoak met 00 kamin nan-exam tan 26 labat so akasapat - kaibaak lad sayan 26. Nantrabahoak met labat na onya nen inatey so asawak ta agtoak labay ya mantrabahoy onya ta grabe so stress mo tan nakaokolan mapasensya ka tan walay panangarom ed saray totoon aasikasoen mo. Maong so suweldo ed sayan trabaho. Samay kaarok ya kaibak ed trabaho intuloy to yan inaral mi ya nanaral na nursing. Natan nurse la. Aminsan nankokolkol iray arom ya kakaaro mi. Say koanto may sakey ed sayan " caregiver " ya natan et nurse la, " abaloan mo no siopa ka et anta dati ka labat ya managlakoy daing ed Baclaran," koanto kono. Natan nanpursigin nan-aral na nursing. Maong so asompalan to. Akin et balbalawen day toon managpunas na obet? Nepeg mo ni ingen ya saludoan ta say agmo nayarian ya trabaho et nayarian to. Sakey ni, antoy ansakit ed sika no say sakey ya too et managpunas na obet? Akin mikekerew sirin na panbilay tod sika? Maong met ni managpunas na obet nen say miut-utang o mantakew. " PARA SA MGA NAMIMINTAS NG MGA TAGA-PUNAS NG PUWET: Sana tigilan na ang mga ganyang pamimintas baka dumating ang araw na maghirap kayo ay kahit tagapunas ng puwet di kayo matanggap. Kung anong hanapbuhay ng isang tao, huwag nyo syang mamaliitin. Mas mabuti pang di hamak ang taga-punas ng puwet kesa naman magnakaw , di ba?


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.117.247.176
Date: Tuesday, August 06, 2013

Message

Ang 30 anyos ay di na bata para sabihin ko sayo. Hindi kapilyahan ang tawag dyan kungdi kabastusan. Nakita mo na ang resulta ng ginawa mong kabulastugan! Bakit ba ganyan na lang ang galit mo sa akin? May utang ba ako sayo? Magrelax ka at magpa-check -up kasi ang tindi ng tama mo. Siguro stressed na stressed ka sa buhay mo ano o baka wala kang pera hahahaha.Diyan ka na nga at sa totoo lang wala akong mapapala sayo. Day off ko lang ngayon kaya may oras akong makipagtalo. Mamamasyal na lang ako para makasagap ng sariwang hangin. Ay naku!!!! nakakaawa ang mga taong katulad mong walang magawa sa buhay.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 38.97.127.10
Date: Tuesday, August 06, 2013

Message

Mabuti naman at hindi nagmana ang mga anak mo sa yo...siguro mabait ang kanilang ama. Ang pagalang sa matanda ay nararapat lang kung ang matandang ito ay kagalang-galang. At sa ako ay bata pa, kaya kung medio may kapilyahan, maaring maintindihan...ikaw bakit ka nagkaganyan? Dipa quote ka pa ng bibya. hahaha,,,


From: MHal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.117.247.176
Date: Tuesday, August 06, 2013

Message

Kung 30 anyos ka na kasing-edad mo ang isang anak ko. Dalawa lang ang anak ko at parehong mga lalaki at mga disiplinado. Magalang sa mga tao, matantanda man o mga bata. Ang anak kong kasama ko dito ay 6-footer at ang isa ay 5'9. Parehong magagalang at mga guwapo. Mababait sila at yan ang maipagmamalaki ko sa buhay ko kasi naturuan ko sila ng mabuting asal. Nalulungkot ako kapag may mga taong kulang sa turo ng mga magulang. Ano ang naitulong ng posting mo dito? Masaya ka ba na nakapanggalit ka ng tao?


From: MHal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.117.247.176
Date: Tuesday, August 06, 2013

Message

Alam ko sinabi ko huling sagot ko na pero hangga't di ka tumitigil ng pambabastos sa akin, di ko mapigilang di ka sagutin kasi naaawa ako sayo. 30 anyos ka lang? Eh ano naman sa akin yon? Kung lola mo na ako wala akong pakialam. Bakit ikaw ba hindi tatanda? Hahanga ako sayo kung mananatili kang bata pero malapit ka nang lumampas sa kalendaryo. at least umabot man ako ng ganitong edad malusog naman ako. Ikaw magpa-check-up ka kasi baka marami kang sakit at unang ipa-check-up mo ay yang UTAK mo kasi sa tingin ko lang may deprensya ka sa pag-iisip. Ang kabataan ay di dapat ipagmalaki kasi tatanda ka rin di ba? Kulang ka ng turo ng mga magulang mo. Yan ang masasabi ko. Darating ang oras na ang puwet mo rin ay pupunasan kung aabot ka pa ng ganyang edad. Pero baka di mo kayang bumayad ng taga-punas ng puwet mo hehehe. Nakakatawa ka talaga.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 38.97.127.10
Date: Tuesday, August 06, 2013

Message

Ito ang sinabi mo kahapon...Kung sino ka man, huling pakikipagsagutan ko na ito sayo. Ayaw kong pumatol sa isang taong may sira ang ulo. Arscloch! Verscwende! Ich habe keine zeit fĂĽr Dich. Sabi mo huling sagot mo na, ngayon, huling sagot mo na naman.. Ang ibig sabihin ng huling sagot, ay talagang huli na. Ilang huling sagot ang sasabihen mo? Ay naku, makakalimutin ka na ata ah! sabagay, parang lola na kita... 30 anos lang ako, at ito na talaga ang huling sagot ko.. babalik na ako sa Garmisch, Germany at doon ako nagtratrabaho...taga punas ng puwet ng mga matatanda. At pagbalik ko sa trabaho ko, tuwing gagawin ko ang aking trabaho, ma-aalala kita.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Big Brain
Remote Name: 77.117.247.176
Date: Tuesday, August 06, 2013

Message

Sabi mo a g iba mong mga kaibigan nagpost dito pero pinalayas ko sila. Anong karapatan ko para gawin yon? Siguro kaya ganon ang nangyari ay dahil sila ang nagumpisang mang-away di ba? Kaya nga nagpost ka dito ng sinasabi mong biro mo lang kasi naghahanap ka ng away. Pero sorry na lang kasi wala akong oras para dyan. Kapag inumpisahan ako normal lang sigurong sumagot di ba? Tama na at nakakahiya lang ang ganitong mga usapan.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Big Brain
Remote Name: 77.117.247.176
Date: Tuesday, August 06, 2013

Message

Kausapin mo ang sarili mo. Little brain? Mabuti ka pa alam mo kung ano ang size ng utak ko. Wala akong pakialam sayo. At kung ang mga salita ko dito ay panglansangan, wala akong magagawa. Maghanap ka na lang ng taong magtiyatiyaga sayo. Ikaw ang nagumpisa di ba? Sabi mo nakakasagap ka ng tsismis dito. Kung sayo biro ang salitang tsismis... dapat dagdagan mo ng salitang " biro lang " Unang-una di kita kilala at di kita kabiruan . Mayabang ka! Huling sagot ko na ito. Wala akong oras sa kagaya mo!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 38.97.127.10
Date: Tuesday, August 06, 2013

Message

Nagtatagalog ka pa di ka naman marunong gumamit ng salita. Matuto ka sanang gumamit ng salitang tsismis. Ang tsismis pwede kang masampal ng taong tsinitsismis mo lalo na't wala namang katotohanan ang ikinakalat mo. Bumalik ka na lang kung saan kang " hölle " nanggaling. Verschwende!!!!! --- This is your response, to my joke. I would have apologized had you not said this. Now, who started it. You seem to quote bible verses which you appear not to understand. I responded in Slavic language because you thought i will not be able to understand you. I am now responding to you in English in terms easily grasp by your little brain. Or, is you wish we can discuss this in Tagalog. Pardon my not responding in Pangasinan as I am not familiar with the dialect. No kayat mo, Ilocano ta makasao ak ti Ilocano. Now you ask who started it? Look at your initial response. Weigh your words before you write them. My parents are from Urbiz, and part of my childhood was spent there. But as I have observed from them, they may have culture and civility in their little finger than what you have in your whole body. Frankly, your language appeared to be those used in "lansangan." Some of my friend posted here and I was told that you blow them away.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.247.176
Date: Tuesday, August 06, 2013

Message

Wala ray manbabasan arom dia ya datin posters ya agaylay pasnok dad siak. Inagew-agewak konon manpopost na andi kakanaan. Akin et pibabalian day labay kon gaween ed bilay ko? Say koanda ni nanlapo la kono ed impanpost ko dia tinmataynan la ray datin posters. Alingoanan da amo ya antisak dian nanpost anggapo la ra dia. Anggapoy katongtong ko nen onaan ya nanpost ak dia. No labay day manpost, akin et agira labat manpost? Anggapo met so manigsesebel ed sikara tan sakey ni sayan message board parad sikatayon amin. Atan labat ta no manpost ira komon onoren da tay " rules " na akanggawa.


From: MHal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.117.247.176
Date: Tuesday, August 06, 2013

Message

Before you speak, ask yourself this... Is it true? Is it kind? Is it necessary? Our words have the power to hurt others, however they also have the power to heal. Choose them wisely. I choose to speak words that heal and not the words that kill. And I speak blessings and nut curse.The reason I answered you back is, because you wrote something that is not nice to read. Whoever you are, May God bless you and Have a nice day!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Tsimis
Remote Name: 77.117.247.176
Date: Tuesday, August 06, 2013

Message

James 4:7 Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you. " Kaya ang pinakamabuti ay ang lumayo na lang sayo para di na ako magkasala. Ang mali ko kasi ay pumatol ako sayo. Naghahanap ka lang pala ng away. Ay naku!!!!! Bakit kaya ganito ang ibang mga Pilipino? Mayayabang at matatapang!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Tsismis
Remote Name: 77.117.247.176
Date: Tuesday, August 06, 2013

Message

Kung naghahanap ka ng kaaway , hindi kita papatulan. Ikaw ang nagumpisa nito at hindi ako. Nagkukukuwentuhan kami dito bigla kang pumasok! Hindi sana kita sasagutin kagabi pero di ko nagustuhan ang sinabi mo. Sinabi mong marami kang nasasagap na tsismis. Anong tsismis ang sinabi namin dito? Alam mo ba ang salitang tsismis? Du bist ein Teufel. Kung sino ka man, huling pakikipagsagutan ko na ito sayo. Ayaw kong pumatol sa isang taong may sira ang ulo. Arscloch! Verscwende! Ich habe keine zeit für Dich.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 38.97.127.10
Date: Monday, August 05, 2013

Message

Verdammtes Miststck!


From:
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 38.97.127.10
Date: Monday, August 05, 2013

Message

Bumsen Sie Sie Weibchen.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 38.97.127.10
Date: Monday, August 05, 2013

Message

Du bist ein Rindvieh Mhal!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 38.97.127.10
Date: Monday, August 05, 2013

Message

Du bist ein Rindvieh Mhal!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 38.97.127.10
Date: Monday, August 05, 2013

Message

Jeden Tag zur selben Zeit Grüßt uns die Alltäglichkeit Und wir sagen immer schön hallo Und jeden Tag kriegt man gesagt Was man tun und lassen darf Doch darauf ham wir heut kein Bock Denn wir wissen Dass die Uhr tickt Vieles ist so nichtig Nich so wirklich wichtig Absolut unwichtig Mach was dir gefällt Komm verschwende deine Zeit Mach einfach nichts und nimm dir Zeit davon geht die Welt nicht unter Lass dir nicht erzähln Mach dich frei von dem was stresst Lass mal los und lebe jetzt Verschwende deine Zeit Und mach was dir gefällt Was du heute kannst besorgen Das besorg dir lieber morgen Oder lass es einfach ganz Leg dich lieber noch mal hin Und gib der Hektik keinen Sinn Genieße einfach den Moment Denn wir wissen Dass die Uhr tickt Vieles ist so nichtig Nich so wirklich wichtig Absolut unwichtig Mach was dir gefällt Refrain Komm verschwende deine Zeit Du hast dich viel zu lange geweielt


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Tsismis
Remote Name: 77.117.246.169
Date: Monday, August 05, 2013

Message

Nagtatagalog ka pa di ka naman marunong gumamit ng salita. Matuto ka sanang gumamit ng salitang tsismis. Ang tsismis pwede kang masampal ng taong tsinitsismis mo lalo na't wala namang katotohanan ang ikinakalat mo. Bumalik ka na lang kung saan kang " hölle " nanggaling. Verschwende!!!!!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 38.97.127.10
Date: Monday, August 05, 2013

Message

Salamat, marami akong nasasagap na tsimis dito.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.247.23
Date: Monday, August 05, 2013

Message

Agka mapaga no agka ni makapanpost. Manpaabig kan maong. Anggan anggapoy katongtong ko sarag koy mitongtong ed siak ya dili hehehe. Ontay gagaween ko no manpasyarak ed kakiewan tan kaalogan. Niman na kabuasan kayarik ya angalmusal nanpasyarak la lamet. Kinabwasan ya ta manpapaagewak. Maong so agew ed laman tayo lalo la no kabwasan.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ B.T.
Remote Name: 77.116.247.23
Date: Monday, August 05, 2013

Message

Walay kaarok ya kapara tayon Pilipina, kasabisabi ran nanbakasyon kaiba to ray 3 anak to. Saya man so ibabagak ya mangiras so asawa ( Austrian )to tan akisian la lanti ta agto la nitepel so ngiras ton yan laki. 11 ya taon ya agto ra apinengnengay ateng to. Pareho la ran walay maintenance dan tambal. Samay ama to kono walay blood clot to tan atagey so dala to. Labay ton ipa-check-up balet ta onla ni ra kono ed Cebu tan check-up labat 65, 000.00 pesos la. Ompan diad kabaleg na bayar kanian agto labay so manpa-check-up nen ama to. Niman walay message na anako ya ibabalita toy balon trabaho to. Say koanko makakaliketak ed imbalitam koanko. No inanosan to komon ya inakar iray papeles to siguradon kaiba mi lad dia. Agto naanosan so manakar ta puro suplado tan suplada ray lalaen ton opisina. Si Winnie maanos ya manakar na papeles to kanian akaonla dia. Anggan warman ed sikatayo makatitipon met na kuwarta ta anggapoy bisyo to ya singa sugal, inom tan sigarilyo. Say kaonko mapalar kayon sanagui ta maksil so laman ko. No siak lagi et sakiten insan warmanak ed sikatayo tan sikaran sanagui et parehon wadia, siguradon problema daak ya pakanen tan ipatambal. Agaylay pisasalamat kod Diyos ya tua ta agdaak probleman sanagui. Say kaonto may amigak ya Pinay ya sinmempet ed sikatayo grabe konoy ibibilin amin na sasaliwen. Tua tan koanko ta nen sinmempetak magangganon naopot so kuwartak. Say sakey litron gasolina kono natan 63.00 pesos. Panon la kasi bilay diman ed Pilipinas? Mas mamura ni ray sasaliwen dia nen say diman ed sikatayo. Kanian no agira mankoli tan manplanoy pamilya talagan eras so nasagmakan da. Dakdakel so napantanemay pisipising tan mapmainomay iran bilayen balet ta dakel so mangiras ya talaga. Ultimon agat saliwen da ni et anta mangitanem ka labat anggan dia labat ed masitera dakdakel so iyan da. Pati kamatis anggan diad masitera labat nabilay ira. Ontan met na palya, okra, alukbati tan talon maganggano ran alagaren. No makasempetak mantanemak pian no nanengneng daak et ompan aligen daak.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Say salita tayon abangonan
Remote Name: 77.117.247.137
Date: Sunday, August 04, 2013

Message

Agaylay dakep/samit na manbasay salita tayo. Singaak walad baley ko, balet akin no onlaak ed baley ya mitindaan say salitay karaklan tagalog. Iner kasi maong ya laen ya say katongtong mo et kaparam ed salita? Nen manaaral kami ni ed elementary, saray mantatagalog labat saraman so balon kakaeskuwelaan ya nanlapod Manila. Balet natan amin la lawari ya ogogaw say salita da tagalog. Akin kasi? Ibabaing da la amoy salita tayo. Antoy padisir mo Cresal ed sayan nagagawa?


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ B.T.
Remote Name: 77.116.246.229
Date: Saturday, August 03, 2013

Message

Salamat ta wadia ka la manaya Cresal ya katongtong ko. Maipapanateng kan talaga. Siak balet agak la nadadalan na panateng okok tan trangkaso ya abayag la. Inom ka lamet na lemon sirin. Siak masibaak na radish amputi tan saramay pink ya malimpek. Maakanak met na bawang tan sibuyas tan ontan met na celery. Saraya maong ed saray virus. REGIRSTRATION ED SK tan Baranggay: Graben talaga man so ginawa ran seksekan , tulakan tan wala ni ray asakitan. Say balita lanti dakel kono ray nan-transfer na ayaman. Nadisqualify ira lamlamang no nasokayan na Comelec ta 6 bolan so nakaokolan ya panayam mod sakey ya lugar insan ka makapanparehistro pian makaboto ka. Maong met so ginawa nen Brillantes ya agto ra inikday extension ya sakey agew ta walay nalilikas ton aliwan nagagawa. Akin et nitepel day nabasay oran, diman met la naogip so arom tan nitepel day naerasan pian makapanparehistro ra labat. Say koanda ni ray arom " HAKOT " labat kono ra man ya agaylay karakel ya totoo ta walay bayar da kono. Ontay narerengel na karaklan ya totoo. DISIPLINA: Anggapon talagay disiplinay karaklan ed sikatayo tan diad melag labat ya kuwarta iyosar iray malabay ya mangiosar lalo lad eleksyon. Makapabaing ya tua so ugaliy kapara tayon Pilipino. Dia mareen so eleksyon. Anggapoy natatandaan kon nairapanak ya omboto dia. No asingger lay panagboto amin ya botante ipawitan day card to ya warman met lay eskuwelaan tan numeroy presinton panbotoan to. Organisadon maong lanti diad kolaan tayo ran nasyon. Security Guard: Wala manaya ray security guard ditan ed sikayo. Diad sikami anggapoy sekyu. Makakalekak ta samay kapinsan kon sekyu ed bangko ed sikatayo mikakasin aleen ko kono ta iloob kon sekyu dia. Ay agui pasensya ka la koanko ta agda nakaokolan diay security guard. Antoy lasi koanto. Mareen sirin ditan ed kolaan yo koanto. Ay on ya tua mareen dia. Anggan manakar kay pegley labi o palbangon ed kaalogan o dia rad karsada anggapoy pagam. Misasalamatak ed Diyos ta diay nakar ko tan say pamilyak. Diad Middle East kono delikadoy ompaway no labi lalo la no bii ka.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ BT/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.24.6
Date: Saturday, August 03, 2013

Message

Ontan met so panaon diad sikami ya no arom ampetang ya maong tan wala met so agew ya mamaoran tan ambetel. Natan so ampetang la lamet kanian sayan weekend so nan-camping iramay duaran apo mi tan saray ateng da ed Ocean Shores. Aawiten da kami balet ta agko ta makakainagemak. Walay panateng ko kanian labay koy manpainawa. PILIPINAS: Samay toon anggapoy sali to tan gamet to ed masyadoy koli ton mananap na panbilay to balet ta walaray arom balet ya mantakew so gawaen da. Antam say pakaobserbak ed arom ya kabaleyan tayo say kakulangan na self discipline (bait sa sarili) ed maslak ya gawaen da. Singa samay panagrehistro ed Comelec ya seksekan tan tulakan tan agda anta so manlinya. Saray mangiolo komon ed sarayan pamaakaran so ibaga rad totoo ya manlinya ra odino mangala ray numero ra insan ira onyorong ya manalagar na torno ra. Dia so doma tan komon sikato so aligen da komon iray Pilipino. Aminsan linma kami ed Social Security Office antis ya man-retire si asawak. Kalaob mi so walay Security Guard ya akayorong kaabay toy computer. Say kuanto so isulat mi so Social Security Number mi ed computer insan ompaway so number mo. Onyorong ka ta alagar mon say number mo so ompaway ed sananey ya screen insan ka onla ed counter ya wadman so staff ya manolong ed sika. Impressed ak ya maong ed masyadon organized so opisina tayod dia. Ontan met no onla kad Banko tan maslak ya opisina tan pati diad Stores ira. Akin et agtayo nagawaan ed Pilipinas anta maslak ya Pilipino so makabasa tan walay aral da? Say onkokolang say SELF DISCIPLINE na totoo ed Pilipinas. Komon no manaral iray onyan kagagawa ta piano agira makapabaing ed arom ya Nasyon. Aliwan amin et kakulangan na Gobiyerno tan saray Manoley no agsay say UGALI tan PASAL na arom ya Pilipino. Oras lan manaral iray maong ya sistima ed amin ya gawaen da komon. Happy Weekend ALL and God Bless! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.117.246.128
Date: Saturday, August 03, 2013

Message

Agiko agaylay petang lamet natan dia.Say temerature natan 39.7 degrees. Balet say pangkelawan ko agmet onsasakit so ulok. Akin diman ed sikatayo et inagew-agew ya onsasakit so ulok. Abaloan ko masakbay so ipatey ko hehehe. Kasabsabik nin nangrocery. No ekalen ko la ray sulong ko anggan pan-summer ngalngalin agak la mankawes no ompawayak la lamet. No agda labat erelen diay anggapoy kawes, agko la labay so mankawes ya tua ed gaway petang.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.116.246.194
Date: Friday, August 02, 2013

Message

Cresal.... kolaan mo la? Nanlapor impan-retire nen kuya Miguel agkala nasimaw. Wala kayo la amod cruise? Manpalikas ka met komon.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.117.246.198
Date: Wednesday, July 31, 2013

Message

Maong natay panaon dia. Aliwan masyadon masalimoot tan inmoran nen sakey ya labi. Karoman 22 degrees labat dia. Natan padisir ko onman la lamet so klima. Masamit so ogip no aliwan masalimoot. Agak met la naeelew. TV PATROL: Abantayan ko may balita karoman nipaakar ed sakey ya lakin anggapoy sali tan lima to- pukol amo man so tawag da ta anggapo ray gamet to. Manlalakoy lopot ya panagpunas na kotse tan aron niran napangiosaran. Say naaalmoan to kono 100-150 pesos. Makapalikliket so onman ya nanengneng ta anggan onmay lima tan sali to makolin mananap na kuwarta. Anta to met so mandait na ilako to. Inikdan na TV Patrol so ina to na balon makina ta say makina da et saman ni so de-padyak. No onman so nanengneng mo agmo nayarin ag tulungan ta makoli. Akin balet iray arom ya totoon angkakabaleg so laman da et mas labay da niy mantakew tan mamatey nira kayari dan takeway sakey ya too. Komon ta naandi la ray onyan klasen totoo ed mundo.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ B.T.
Remote Name: 77.116.246.242
Date: Sunday, July 28, 2013

Message

Asompal met la kalamor so binyag nen Paul ya apo ta Cresal. Agaylay karakel na too. Ontan met na nambabangil ya kakanen,prutas tan desserts. Inabot kami na anggad 6:20 p.pm. Wala met iray games tan sayaw. Agaylay petang agagui balet ta maliket ya amin so totoo. Wala ray nanlapo ni ed Germany tan arom ni ran ararawin pasen diad Austria. Tinawag da ak met ed arap ya ingkabat ed saray bisitan agdaak ni kabat. say koanto may Pastora... siya ang magandang lola ni Paul. Manawet met so bikking ko. Akasulongak na red summer dress balet ta walay makapalek ya agawa ta nen linmaak ed leksab ya man-C.R., kasegep ko singa walay aliwan agawa ed sandals ko. Sayan sandals oosaren ko labat no onyan summer. Palurey yoy naoktap manaya may lasin " sole " to no sole man. Agak makaalagey. Dogaroga ni nimet ya asompal lay sermon. Maong labat ta walay awin nen Tes ya extran flat shoes to tan parehoy size min duay sali. Say problemak labat ta malapar so salik tan say sali to et kaparay karokey na salik balet ta mabeng. Malapar so salik ta atan lagi ta apasal ed suekos ya makalangakang hehehe. Samay sandals kon naoktap paboritok ni nimet. Makapalpalek ya tuay agawad siak karoman. 37 degrees natan dia . Aghaylay petang agagui. Sige ta manamesak laingen pian nabawasay salimoot ya naliliknak. Nabuas ompawilak met lad ayaman ko.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.24.6
Date: Friday, July 26, 2013

Message

Congratulations ed si apo tan Paul ta manbinyag la nabuas. Makapalikliket ya talagay walay apo. Say lalon makapasaya no mantongtong lara ta naaroman so katongtong mo balet ta walaray tepet dan mairap ya ebatan singa si Michael ya tinepet to no siopay nangawa ed Dios. Dakerakel iray tepet dan no arom anggapoy ebat to kanian kaokolan so tactful tayon lanang tan walay ebat tayon akaparaan. Singa no nen karoman labat imay inkianak nen Paul tan nagonoyan so manaral la. Ay bilay agaylay peles na ondadalan ya panaon ya tua! Walaray manpapaabanti tan walara met so manpapasoner. Hehehehe! BUS: Tua tay ibabagam ya doma ray arom ya drivers ed Pilipinas ed saray bus drivers dia. Aminsan nen balon kasal kami nen asawak so linmogan kamid Bus ta mimisa kamid Baclaran. Kasapat mid Bus so inpaandar ton tampol imay driver so bus et anta nibantak ak lawari ed arap no agto ak abenbenan nen asawak. Agay lay pasnok nen asawak ed samay driver tan saman ko labat anengneng ya nanpasnok ya anggad natan. Ni agda antay mangibagay sorry iray arom ya drivers. Insan no makarisgo ray pasahero so anggapoy naalam ed sikara ed irap na bilay da tan sakey ni no makapatalapos ira so anggapoy wala ta anggapoy ibayar dad Abogado ra. Hehehe! Dogay ibabagam ya pati say radio ra so agaylay kasil ya ngalngali agmo narengel so katongtong mo ya anggan boses mo siguro. Hehehehe! Saray arom ya pasahero met so sekseken daka ya anggano walay anglit da ya ngalngali daka naangoban. Ay makapakesaw so man-bus ed sikatayo lalo lad Manila tan aminpinsan ya maong so manbilay ed probinsiya. Panangasi Dios so agko onlulugan ed bus nen saman ta say panbabangatan ko et akaren ko labat la ta kaabay na abong mi so iskuwilaan. Dakel so makapoy ya gawad Pilipinas na saray arom ya totoo balet ta inaro tayo nin sansiya iray kapamilya tayo. BAKOKOL TAN BAKES: kawalaan da kasi et agko nira alikas? Walay aanapen ko met iran kakaaro ta ya singa si Malasiquinian, Wilma, Fdg, Noel, Bini, Ben, TC tan saray arom. Anggapoy samit na drama no anggapoy bida tan kontrabida. Antayo say bilay so maliket no walay panangaro tan oksoy na amin. Mansangsangan so katonongan balet ta manaaroan so laman. God Bless us All! -Cresal


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal, Econg
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Friday, July 26, 2013

Message

Sikato manayan apangaranay Mama Ikong na Itobong ta asabian ton mansusukit na labong ed kawayan di Mama Ikong imay bii ya naanakan to. Pinanpili to imay bii no onabante et sabit tan no onatras et 'lokdit'. Say pinili nen bii et onatras. Andi bale lan 'lokdit' ta pian mansamit imay bii ta no onabante met et kaskasian ta nasabitay laseng to. Gonggona to may bii ya naanakan nen Mama Ikong ta matakew na labong..hehe Sige Ikong..itobong mo...hehe


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal, Econg
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Friday, July 26, 2013

Message

Anonotan ko nen ogawak ni ya ombabaleg ed San Carlos walay manngaray Ikong diman ya lanang dan pangaranan odino sulonen na aray totood diman, katon labay ko yan ngaran so Econg..hehe Agko natatalosan nen saman so ibabaga ray katoowan kada nanengneng day Mama Ikong ya say kuanda et: 'Gala la Ikong ta iyan mo lan itobong'. Agko anta balet no antotay itobong to ta ogawak nin agko natatalusan. Nen ombabalegak balet ta ayaman kod man ed di baik ed San Carlos, akabatan kon walay naanakan nen Mama Ikong manaya katon apangaranay Ikong ya Itobong. Hehe makalasyan yan Mama Ikong. 'Galala Ikong ta iyan molan itobonggggg!!' hehehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.117.246.120
Date: Friday, July 26, 2013

Message

Congrats ed kinen kuya Miguel sirin ta asabin siansiay retirement to.Natan Cresal wala lay kaibam ya lanang ed abong. Niman akanengnengak na sanasawan matatakken lara tan marindintek lay kutdang da balet ta aka-holding hands niran dua. Onya ray labay kon nanengneng ta makapaliket iran bantayan. Wadiaak lad kindi Winnie. Sakey oras so biyahek ed bus. Say nanaimanok dia no onlogan kad bus agda paandaren anggad agka ni akayurong. Dimad sikatayo akaoley kan nipatingorngor ed loob na dyip odino bus. Manaapura ran lanang pian makarakel iray pasahero ta dakel lanti anak ya pakanen hehehe tan no medyo mabii ni wala nia arom ya pamilya dan nakaokolan dan pakanen. Tan say bus dia anggapoy TV ed loob tan makalnay panagpatugtog day radyo. Diman ed sikatayo makmaksil so tanol na TV tan radyo ed loob na bus. Ay bilay akin kasin tua? ELEW: Panangasi Diyos agak met la naeelew no ombangonak. Tan anggapoy inresetay doktor ed siak ya tambal. Maong ya tuay walay internet ta dakel so naantaan mo ya agmo la nakaokolan ya iteüpet ed doktor ta saray doktor dia busy ran maong. Nen sakey ya agew linmaak met ed " genecologist " ta pigara lay sulat add siak et agko oonla ta siguradoak met ya anggapoy problemak. Sakey nin kangingirasan ko karaklan laki so genecologist dia. Duay taon lan agak makapanpapa check-up manaya. Panagasi Diyos anggapo met so problemak. Inanosan ko pa la anggan nababainganak ta anonotan koy katulangan ko ya say inateyan to cancer ed ovary tan uterus. Maong ya siansiay manpa-check-up ya regular. Nabuas lay binyag nen Paul. Asompal la ran nandekorasyon ed simbaan. Busy ya maong irayay sanasawa. Agaylay karakel na " handa " ra parad nabuas. Inmalis lara lamet ya linmad simbaan ta dakel ni konoy gaween da. Siak balet samboten ko ran iplantsaan ta kasi met ira. Makapalikliket ya tuay walay apo.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ BT/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.24.6
Date: Friday, July 26, 2013

Message

Walaray agew ya agko makapanpost ta dakel so lalaen min sanasawa ya okasyon. Karoman so linma kamid trabaho nen asawak ta initdan day Retirement Party to. Masaya ta wadman iray amin ya amo tan saray katrabahoan to, sikamin pamilya to tan saray kakanayon mi tan kakaaro ta ininbitaan to kami nen Supervisor to . Amayamay so kakanen tan agaylay kabaleg na Cake da. Masayad trabaho to tan labalabay to ray katrabahoan to kanian akabayag na 40 years to. Agto ni komon man-retire balet ta piano walay kaibak ed abong tan. Natan agkami la ombangon na masaksakbay tan walay kaistorian kon lanang ta maistoria met ya singa siak tan masaya. Hehehehe! Natan say gawaen mi so mankomis no maminsan insan manpasyar, manakarakar ed kaliberliber ya man-exercise. Sikato so manbisikleta tan mangalaw na Tennis. Maslalon mairap kon tontonen so diet ko ta wadiay fulltimme ya kusinerok. Hehehehe! Congratulations ed sika asawa! Say kuanda ray katrabahoan mo so maong kan too tan maarod kaparam ya totoo tan antak ta diad kabayag ya 'ROOMMATE' taka so kabat kon maaro tan maong kan too. How much do I love you? I love todotodo without preno! Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.24.6
Date: Friday, July 26, 2013

Message

Aborido ak ed sikayon dua nen Boldo Tan ed liliknaen yod laman yo. Maong ta saray Lab Tests nen BT et maong so labas dan amin. Satay manelew so asalik la tan agak balot makaalagey ya onlad banyo no agto ak ibaan nen asawak. Pati agak makapangan tan sikato man so sankairapan ya sakiten. Anggapoy nagawaan na doctor et inmabig ak met ed Panangasi Dios. Initdan to ak na Saline Solution Spray ya para eleng ko ta piano naekal so nasal congestion ko. No arom say makasengeg na panelew na too say Fluid (danum)ed layag tan no walay nasal congestion na pasyente. Say eleng lanti so kakoniktaan ed layag. Say kuan na doctor so agmo ipapangles so eleng mon maong ta piano say bacteria et aga onla ed Eustachian Tube ta kakonektaan toy layag. Diad masyadon petang siguro tan akapaway laray pan-allergyan na arom ya totoo so panelewan da. Maong ta nakal lay panelew mo ta sikato tan sankamairapan ya sakit ta agka makabangon tan makaakar maslalo ta anggapoy kaibam. Agyo nunonoten ya maong so sakit yo ta agko labay ya naalig yo may too ya diad pannunonot toy sakit to so akewkew so otek to tan tinmaboy ed ilog tan angurat laingen. Hehehehe! God Bless us All! Happy Friday! -Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: B.T.
Remote Name: 77.116.247.178
Date: Thursday, July 25, 2013

Message

No exercise, anggapoy problemak ta kinabwasan so"briskwalking ko tan lalaokan ko ni "jogging." Anggan aminsan agak met naelew ed kakiewan. No dia met ed panangan maalwarak tan nen impa-check koy "BMI" ko normal met. Aliwaak ya maakan na karne. Masibaak na pising tan sira tan lalo lad prutas ta panaon lanti natan na ambabangil ya prutas. Sige ta manprepreparaak lad iyalis ko. Masantos ya agew ed sikayon amin kakaaro.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Econg
Remote Name: 77.116.247.178
Date: Thursday, July 25, 2013

Message

Salamat ed imbagam ya gaween ko. Inmirongak nin agano insanak binmangon. Natan agak la masyadon naelew. Ay salamat ! Tuloy la lamet so bilay sirin. Say koanto may abasak walay koneksyon lanti ed blood pressure tan oxygen. Nen imbagak ed doktor ko anggapo met so resetan initer to no agta say koanto wonderful konoy blood pressure ko.


From: Econg
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 63.150.229.5
Date: Thursday, July 25, 2013

Message

Oy Mhal, piano agka naelew no onbangon ka, manpaimangmang ka ni. Urong ka ni ed kama ya pingay minotos piano say blood pressure mo na-estabilize , insan ka la unalagey.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 77.116.246.57
Date: Thursday, July 25, 2013

Message

Ay salamat ta wadia ka amigo. Say labay mon ibabaga nansakit ka nipaakar ed sobran petang met ditan? Naani anapen ko tay ibabagam ya "Death Valley" No ontan sirin mas ampetang nir tan ed sikayo. Matalawak ya talagad petang anggan nen warmanak nid sikatayo. Natan ko met labat ya asali so onya nanlapo lar insabik dia. Inanap kod internet no akin et naeelewak natan lalo la no biglay ibangon ko. Saya manaya say tawag ed English " hypotension." Agmet kono delikado kanian nakal so takot ko tan amimpinsan met natan ed sayan agew tan segundo met labat no naelewak. Nen abasak yan naliliknak nakal lay takot kon tua. Asikasom met sirin ditay laman mo amigo. Maong tay hobbym ya manbanwit na sira nen say mansugal o maninom na alak. Akin kasi et agira mangoman so kabaleyan tayo ed panagsugal da? Mairap so panag-anap na kuwarta. Nakaokolan simpitan day kuwarta ra ta mairap so naopotan. Tan no sengegay pansian na sanasawa tay sugal sikato tay makapoy.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Thursday, July 25, 2013

Message

Aga napokpokan amo so onsabin sakit laot lad ontatakken so too no kulang kad diet tan exercise. Say klima met no maminsan amo so pakalaay sakit. Antam amiga, satay petang ditan aga onkumpara ed petang na summer diad kawalaan mi. Asingger kami no tutuusin ed 'Death Valley' sangkapetangan ya pasen ed intiron mundo, anggano anap mod computer mo no iner so Death Valley. Nansakitak lapod kapetang na summer diad kawalaan mi ya asabi toy 117 degrees.(ties record in 1947 & 2005) Heat stroke ya tatawagen. Panangasi Diyos maongak met la tan sarag ko langolay manakar-akar ed lake tan manbanwit na sira ya nayarin iselar tan ikalot ta sikato met labat so bisyok no anggapoy nagawaan ko. Agko met lanti labay so mansugal, aliwan kaparay karaklan ya Pilipino dia ya sugal so anta ran gawaen imbes ya onanap iray 'hobby' ra ya singa gardening odino fishing imbes ya sugal. Sugal met so sengeg na amin ya kolkolan na sanasawa ed dia tan sengeg na 'divorce' ed kulaan mi. Sige serin amiga...paliisan moy ampetang ya parte ompano makapoy kad petang ya kaparak. Inum kay dakel ya danum ya singa siak. Agak uniinum na alak odino beer pero nabobuekak amo ed danum laot lad onyan summer...hehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.251.196
Date: Tuesday, July 23, 2013

Message

Kumusta kilan dua? Agaylay salimoot dia natan kakaaro. Karoman kasompal kon nan-bike diad kamak, biglaak ya binmangon ta masyado lay pakakainom ko. Agak makaalagey ta say interon kuwarto ontetelek ed pakanengneng ko. Naeelewak ya maong. Dinmokolak ya nankalkalna tan nandasalak ya maong. Say koanko " Katawan kon Diyos agyoak ni aaleen ta dakel ni labay kon gaween ed bilay ko. " Akikerewak met lay perdona ed saray kasalanan ko hehehe. Sinalik lamet so ombangon balet ta siansia nin naeelewak. Dinmokolak lamet. Diad komatlon bangon ko akaalageyak kalamor. Linmaak ya nankalkalna ed kusina tan inminomak ya tampol na ambetel ya danom. Kasompal kon angalmusal nanamesak insan linmaak ed doktor ko. Kasabik ed clinic agaylay karakel na pasyente. Angga ra labat ed 12 na ogto balet ta diad karakel na pasyente ompan inabot iray pasado ala una na ngarem ta 12:30 pm nen atawag so ngaran ko. Impa check-up ko labat so dalak. say koanto "wunderbar". Diad English wonderful.Say blood pressure ko 130/80. Tinawagan ko may ayrok, say koanto inom kay dakel ya danom ta sobray petang ya talaga. Nen imbagak ya nandasalak ya maong tan say koanko agak ni aleen komon na Diyos , agaylay elek to. Agawa yad siak nen high school ni labat iray anako. Say dasal ko so agtoak ni aaleen ta manaaral ni ra labat so anako. Mas grabe ni man ya agawad siak nen say agawa karoman. ay koanko Katawan kon Diyos labay ko ni ran napabaleg so anako. Natan no estoryaen kod kinen Winnie say koanto agto ka ni inala ta man-apo ka ni. Ompan nasabim ni man-apo ed pueg koanto hehehe. Komon ya tua koanko. No Sabado lay " dedication o binyag nen Paul. Onalisak lad diay Biernes pian makapankomisak na apok ta busy ran maong ya sanasawa. No labay yo mila kayod siak ta baleg yan okasyon. Dakel so panangan hehehe.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.248.11
Date: Sunday, July 21, 2013

Message

Happy weekend kakaaro! Simba la lamet. Magangganoy agew ya talaga. Kasabsabik langolan nanakar-akar ed kakiewan. Atagtaragey tan angkakabaleg iray kakiewan ed balon pasyaran ko. Kulang-kulang duay oras lamet ya maples ya akar. Kada makanengnengak na totoon manaakar, manjo-jogging o manbibisikleta tan saray arom et masolok da lananemmaplo, pitomplo o walomplo tan wala met iray pigaran masulok lan siamaplo da, laloak ya nakokolian ya mankar-akar ya kinabuasan. Dati say akar ko maslak ya alas otso lad labi balet aliknak ed laman kon mas maong so manakar na kabwasan. Kalabian masalimoot anggan agak nanoles. Nairapanak ya inmogip. Kabangon koy kabuasan singaak nangingirasan ya manakar ed kakiewan balet ta agak nanpatalod " NGIRAS." Anganak labat na sakey ya mansanas insanak la inmalis. Ay masamit so bilay no anggapo ray ambelat ya sakit. Walay ilog dian andokerokey tan say danom asul tan nannegneng mo ray bato ed atapew ya pasen. Dakdakel so " Wild Ducks tan Swan." Makapalikliket so manbantay ta dakel so manpapakan ya totoo. LAGUNA LAKE: Abantayan koy dokumentaryo nipaakar ed sayan " lake " sobray ermen daray managerel na sira ta ngalngali lan anggapoy naerel da. Kaskasian iran tua. Wala ray balon siran pinmapaway ya singa saray "janitor fish tan night fish." Say janitor fish kono agaylay langsi to tan aliwliway itsura da. Say night fish angkakabaleg komon balet ta agaylay tabang to kono tan ngalngalin anggapoy manaliw. Saray bonor, tilapia tan arom niran datin naeerel da nen saman mataltalag la ra. Say sakey nin problema marutdutak lay " LAGUNA LAKE." Saray totoo met lamlamang so nandutak na " lake " kanian pati saray siran datin naeerel da naopot la. Anggad agda tondaay panbantak daray basura dad anggan iner talagan onsabiy panaon ya pati dayat anggapo lay naerel ya sira. Kapigan kasi makaaral na kalinisan so karaklan iran kabaleyan tayo? Makapaermen ya tuay nagagawad saray ilog, lake tan dayat ed sikatayo. Makapangiras lay mangay sira.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 77.116.247.214
Date: Friday, July 19, 2013

Message

Sikato yay aalagaren kon ibalitam. Maong sirin no angoman iray datil check-up mo tan say balon lab. test et agmet delikado. Man-diet ka tan exercise ta pian tuloy-tuloy so bilay. Masamit so manbilay lalo la no anggapo ray ambelat ya sakit. Indasal ko met ya maong so resultay check-up mo. Kinabuasanak lan manaakar natan . Dati gagaween ko no labi balet inoman koy schedule na kakaakar ko ta kayarik ya mangalmusal et makakaogipak ni. Nanlapod ginawak lan kada kabwasan so akar tan jogging ko mas " fit " so pakaliknak ed laman ko. Sakey simba la yan gagaween ko. Niman walay adiskubrek ya katakelan tan agaylay kakabaleg tan atagtaragey iray kakiewan tan diad obserbasyon ko dakel dimay oong no panaon da la ta say dalin anlemek tan antak ya lugar na oong man. Sige ta onlaak ed bangko ta mangalaak na gastosen parad nabuas.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Friday, July 19, 2013

Message

Good news! Kidney is okay....diabetes met aliwa lan critical level. Say HBP met pinmawil lad normal. Nala amod dasal na aamiga tan diet ko. Salamat. Sarag to lamet so man-fishing tan mandokdok na kokot ya pangkalot na sira. Maong labat ya ikalot tan iselar ya iparongok ed saray mangingiras ya amigok...hehe Sarag to la lamet so mansiray labong tan saluyot ya nilaokay ingkalot ya bangus. Hayyyy...maya ta onsabsabak pa laingen. Abayagak ya nan-diet.


From: kabaleyan
Town_City: urbiztondo pang.
Email:
To: kabaleyan
Remote Name: 75.48.9.84
Date: Thursday, July 18, 2013

Message

UBIZTONDO PANG. REUNION on JULY 21 2013 IN BLUE ROCK SPRINGS PARK VALLEJO CA. 8AM TO 7PM


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.24.6
Date: Wednesday, July 17, 2013

Message

Agtaka natetel no ontay liknaan mod saray arom ya bibii ya anak laran anak ya agda oosaren so otek da ta ontan met so walad liknaan ko. Agda nunonoten no nasostoni tan napanaral daray anak da basta anak laran anak. Papairapen day laman da tan pairap irad Gobiyerno anggan iner so kawalaan da. Insan da tetelen so Gobiyerno ed amin ya problima ra ya pati say arap da. Hehehehe! Ontan met so problima ed saray arom ya 'Single Mothers' ed intiron mondo. Mananak ira tan agda nunoten no say laki ya mankien ed sikara et walay arom ya pamilya to. Insan mananak ya anggapoy mansostoni ed sikato tan say anak da. Insan mananap lamet na arom insan mananak lamet anggad limaray anak to tan pasostoni to rad Gobiyerno ya mangalay 'FOOD STAMPS' tan mangalay 'Public ASSISTANCE.' No nalingon aminsan tan nananak na sakey so doga la komon tan osaren toy otek to no wala ta piano agla manirap so Gobiyerno tan saray totoo. Sikaray paniirapan na totoo lalod saray 'RETIREES' ya nan-TAX lara nen mantratrabaho ra tan anggad natan so baleg so TAX ya babayaran na saray matatakken ya nantipon nen saman ta onla lamlamnag ed TAX. Antoy solusyon to ya kasi? Anggapo ta anggan ipasa ray RH BILL ed Pilipinas so aglamlamnag naonor ta saray totoo so MANKIEN laran MANKIEN ta anggapoy 'COMMON SENSE' daray arom ya totoo. Say maong so mangawa ray karson ya balatyang ya walay tombok to. No omamengen ko say problima na arom ya totoo ed intiron mondo so say Arap da no agda osaren so olo ra. Ginaway Dios so olo ya walad tagey na amin ya parti laman ta piano osaren ya onaan antes na say puso. No manpatok so puso so osaren ya onaan so isip/olo/otek. Hehehehe! Opinyon labat laya ya anggapoy papasakitan ko. Say manmakmak na anak ed mondo so aliwan makapoy basta walay risponsibilidad ya kaiba to ta sarayan ogogaw so agda kinerew ya iyanak ira. Kasalanan na ateng no agto nasostoni, napanaral tan anggapoy oras tan atinsiyon tod anak to. Komon no nalokasan lay OTEK na saray arom ya Mamarikit lalod saray ogogaw ni antes iran mikien. Cresal, agay latan ya say pikien da et nonoten mo ni tan? Akaoley lay Vicenten Dapmeg! Balet ta kaskasiyan koray anak ta agda kinerew so iyanak iran manirap ed bilay da. God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.248.69
Date: Tuesday, July 16, 2013

Message

Akin ya kasi et agaylay pasnok kod saray bibiin anak lan anak et anta agira met mikekerew na kanen dad siak? Kaskasian ko ray ogogaw ya naeerasan tan ag makapanaral kanian onyay liknaan ko. Sakey ni dakdakel so ogogaw ya manmamaliw ya matatakew anggan ogogaw ni ra. No say anak mo et 10 mamaatagey insan saksakey so manaanap na panbilay da antoy kasompalan da ra yan ogogaw?


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ B.T.
Remote Name: 77.117.246.3
Date: Tuesday, July 16, 2013

Message

Nanbantayak na " Salamat Dok " nen Sabado tan Simba. Say panag-anak na agaylay karakel dakel manayay sakit ya nalikna. Impanengneng da may sakey ya ina ya 33 taon to ni labat tan 13 so inlokon to tan amitlon nakalan kanian say mabilay 10. Diad sayan 10 ogogaw tattaloray man-aaral tan say kakanen inapag kono. No maminsan anggapo lay kanen na arom ya ogogaw kanian onla rad bai da kalamor ya mikan. Construction worker labat so ama ra. Manakis may bii ed irap na bilay da. Makakaimisak ta say linmad nonot ko nen gagaween da ra yan ogogaw agaylay imis lagi nen bii ed samit hehehe balet no nalikna da lay eras onakis lamlamang. No say anak da komon et duara labat ompan makapangan iray dakel tan ag inapag-apag. Nanbagaan lay doktor iyan ina ya ontonda nin mananak ta say matres to kono et inmimpis la. Graben talaga lay kabaleg na populasyon tayo. Komon ta agda la kokontraen so RH Bill iray ag manlabay ta talagan sobra lay karakel na totoo ed Pilipinas tan sakey ni agaylay irap na bilay la natan ed sikatayo. Nen sikami ni ogogaw sawaay prutas, pisipising tan sira tan ag inapag so kakanen. Onsawa kad pati inlambong ya mais. kamote tan inlambong ya ponti. Natan diad karakel na ogogaw ultimon bayawas ya pakulat agda la napaluto. Ay bilay!!!! Bilay na tilay hehehe


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.24.6
Date: Monday, July 15, 2013

Message

Paulianan mo la tan ta anggano nalingo kan isulat moy ngaran ko tan anggano panbabalingkingan mo so siak met ni lamlamang ya agla naoman. Hehehehe! Anggan kawesan moy Bakes so Bakes met ni lamlamang. Ay bilay makapalek ya tua no maminsan. Ande bale MHal ta anggapoy manbalaw ed sika dia ta nanaogip si Bakes tan si Bakokol kanian agda nalikas no alingo kad ngaran ko. Kawalaan nen Bakes tan si Bakokol kasi natan? Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ B. T.
Remote Name: 77.116.246.220
Date: Monday, July 15, 2013

Message

Pasensya la ta aliway spelling na ngaran mo. Kulang na L. Agaylay impanelek kod satay joke mo ya Marikit tan Kutsero. No siak so ikdan na kutseroy ontan ya kondisyon, manakarak la no masakbay ni nen say " kienen " ak na kutsero hehehe. No 5 kilometro met labat sarasarag kon akaren odino manestambayak lad munisipyo. Asalik lay sinmempet ed sikatayo ya alabianak. Inmirongak labat ed munisipyo ed Mangatarem tan nanalagarak nen linmiwawa lad kabuasan. Ontan met diman ed Cavite. Aminsan nan-taxi ak mamasempet ed Bacoor nen mantratrabahok ni ed Manila tan agko ni kabisadoy dalan ya mamasempet ed abong ta balo kami nin manaayam diman. Say ginawak tinmondaak ed gate na subdivision insanak la nan-tricycle nen kabuasan. Agaylay takot kon manbyahe ed sikatayo no labi la ta anggan taxi agka la sigurado no maong ya too so driver. Ay bilay ed Pilipinas. Talagan delikadoy manbyahe no labi ta dakel lan talagay loko. Mandakel lan mandakel so ambagel natan diman ed sikatayo.Idadasal kon lanang iray mantratrabaho no labi ya iyarawi ray Diyos ed totoon ambagel.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresa/ B. T.
Remote Name: 77.116.246.220
Date: Monday, July 15, 2013

Message

Kape: Anggan inminomak na kape kalabian siansia nin masamsamit so ogip ko. 6:10 a.m. la nen nan- CR ak. Agak mainom na kape. Diad sanagew duara labat ya losor. No maminsan nalilingoanan ko ni ta dakel so arom ya iinomen ya singa saray veg. and fruits juices tan mainomak na danom. Dakel lay ambabangil natan ya nabasa nipaakar ed saray kakanen tan iinomen. Say koanda lanti dakel so cholesterol na iknol kanian natan matalagak lan mangay iknol tan sakey ni wala amoy allergyk ed iknol. Nen agak la masyadon mangakay iknol, tinmonday gatel na laman ko. KAPE: Say iinomen kon kape " brewed coffee. " Abasak so nipaakar ed Decaf. coffee say koanda say kapen decaf kono alimmaong ta walay chemical ya oosaren da pian naekal so caffein. Aglan talaga natalosan no antoy tua. Wala lad too no antoy labay ton inomen. Say koanto yay kaabay koay akin kono et labay koy brewed coffee et anta matrabaho. Kargaan moy coffee maker moy danom, inan mo ni filter tan sakey nin linisen kono so coffee maker. Say koanko walaak nid Pilipinas brewd coffee lay iinomen ko. Apasalak lad onya tan diad pakataway ko mas labay koy taway na brewed coffee.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ BT
Remote Name: 71.212.24.6
Date: Monday, July 15, 2013

Message

JOKE TIME: Anonotan ko yan istorian makapalek tan labay kon paeleken kayo lalo lay BT ta piano aga aboridon maong ed sakit to. Komon no agyo pelagan na malisia ta istoria labat lan pakalekan. Walay sakey ya bii ya alabian lan onsempet ed sikara ta nanlapo ed Manila. Saksakey lan karomata so wadman ed paradaan kanian anggapo lay nagawaan to no agsay linmogan la. Say kuanto may kutsero so, KUTSERO: Ilogan taka balet walay kondisyon. MARIKIT: Anto ey Manong? KUTSERO: No onatot yay kabayok so itondak ta kinien taka. MARIKIT: ON, kuanto ta teger to lay makasempet ed sikara. Nagogonoyan so inmatot si kabayo kanian tinmonda ra insan to kinien si Marikit. Ontan lan ontan anggad atot lan atot si kabayo. MARIKIT: Manong, atot lan atot so kabayo yo. KUTSERO: Ay, paulianan mo la ta naksawanak la! Hehehehe! Nakesawan manayay TOO nen say KABAYO! Abaloan ko Cresal si Juan labat so makalasian ta maslalo kani manaya Hehehehe! Pirdonaen ak lay Dios ta galaw labat ya ta piano onelek si Belek. -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.24.6
Date: Monday, July 15, 2013

Message

Say iinomen kon kape say Decaffeinated ta piano agto lanoren so kakaogip tan patok na pusok. Nen saman say kuanda so makapoy so kape ed laman balet natan say kuanda so maong. Singa say iknol say kuanda nen saman so makapoy ta atagey ed Cholesterol balet natan so nalmoan da ya maong lalod saray manpapaebeng ya totoo. Say avocado so makapoy kuanda met nen saman balet natan say kuanda so maong ta sakey ya pising tan lalo la no ilaok ed salad. Say avocado so pising odino prutas? Prutas no ilaok mod Halohalo odino kanen mon walay laok ton gatas. Pising met balet no ilaok mod salad. Agi agko la nunoten ta nakewkew so otek ko tan makaalimoreng. Hehehehe! Say pakaisip na sayay makisir ya otek ko ay so nayarin kanen mo odino inomen mon amin basta daiset daiset labat la ya ag lalabasen. Amin ya gawa no extremes (alabas) so makapoy tan kasalanan. Singa say alabas ya panangan (Gluttony)so makapoy ed laman tan kasalanan. Kasalanan ta no alabas so ontaba ka, mansakit insan ompatey. Ontan met ed kakainom na alak no alablabas so mabakter ira tan walaray ompapatey ta ataboy day banawang. Hehehehehe! Ay bilay makapalek no maminsan tan no arom so mairap ya talosan ta samay maong ed arom ya totoo so makapoy ed pigara. Say maong so osaren lay otek tan common sense no nipaakar ed maong ya kanen odino inomen tan ontan met na arom ya bisyo. Say masyadon exercise met so makapoy lalo ed panag-jogging. Kaokolan so itepet ed doctor no dinan ya exercise so maong ta aga nanpapara so nayari ed sinansakey. Cresal, tondaan mo lay Sermon ta anggapo ni Misa. Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.249.195
Date: Sunday, July 14, 2013

Message

Kape: Say koanda alimmaong konoy oninom na kape no labi. Inminomak natan ta say pandem ko et tomato sandwich labat. Balet akin ya et nakokopit lay matak. Agaylay pakakaogip ko lan ngalngalin agak la mansipilyo hehehe. Balet ta agko nitepel so ag mansipilyo. Good night la kakaaro.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ B.T.
Remote Name: 178.115.249.195
Date: Sunday, July 14, 2013

Message

B.T. kolaan ton may ambalbalangay tepek ah? Komon ta onsabi la hehehe . Odino ompan kogkogip mo met labat. Mananap kay mangarod sika tan aroen mo lamet ta maliket so bilay no walay mangaarod sikatayo. Kakkasompal kon akitongtong ed samay mangaarod siak tan inararok met kanian makakaliketak langola tan manimimis ya anggad iyogip ko hahaha. Cresal... tua tay koanmon makapalikliket so walay apo. Nen Biernes, Sabado tan Simban anggad Lunes na ngarem dimanak naogip ed kindi Winnie. Sobra lan maelek si Paul ya apok met. Anem bolan to la manaya nen July 2. Implantsaan ko ra ta agaylay karakel na paplantsaen nen Tes. Palurey moy 6 oras ya anggapoy tonda tan nen kaimbuasay Simba sakey oras lamet balet ta dakel nin siansiay kera hehehe. Agaylay panangaro nen Tes ed anak to. No nayari agto igaton hahaha kanian atambakay paplantsaen. Dedication la nen Paul no July 27. Binyag ed Katoliko. Say sakey ya Ninong so manlapod tan ed US ed Chicago. Pinoy met. Saray arom manlapo ni ra ed Germany. Agaylay karakel na Ninong tan Ninang ta sikaray nanpresinta. Syempre sakey labat so ilista ed Dedication o Baptismal Certificate na ogaw. Sakey amon Ninong tan sakey ya Ninangso ilista. Balet no nanengneng moy imbitasyon agaylay karakel na Ninong tan Ninang. Cresal anggapo ni apo nen B.T. ta ogogaw ni ray anak to. Say nakaokolan to mantagibi laingen hehehe


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: BT/ MHal
Remote Name: 71.212.24.6
Date: Sunday, July 14, 2013

Message

Makapaaboridon tua so walay sakit balet ta agmo iisipen ya maong ta piano agmo naalig imay toon aga inatey ed sakit to no agsay diad panaaborido to so akewkew so otek to. Hehehehe! Amigo inaro mika kanian idadasal min mandokey kay bilay ontan tayon amin tan saray pamilya tayo. Komon no maong so resultay Lab Test mora. Mansaya ka tan agmo masyadon nunonoten so sakit mo. Karoman so linma kami nen asawak ed picnic kaiba miray kakaaro mi saray kakanayon kaiba miray pamilya mi. Linma kami ed park tan masyadoy inpangalaw tan inpanliket daray apo mi tan ontan mi met ya nanbantay. Singa kami lamet pinmawil so gawa mi nen ogaw ni anak mi tan natan balet saralay apo mi so bantayan mi. Ay say bilay so singa no rueda ya manlapod ogaw insan ontakken insan say matakken so ompawil ya miogawogawan. Hehehe! Kanian BT piano mansaya ka so mankomis kay apom no wala tan ogogaw nira ta makapaliliket iray apo. Duaray apo mi-si Michael (7 yrs old) tan si Madeline (5 yrs old). Nankomis kamin sanagew nen Biyernes insan ira inmogip diad sikami anggad kaimbuasan nen linma kamin akipiknik. MHAL- Nen abasak so iinomen mon manlapod prutas tan pisipising so singa samay dueg ya mankabkab na amin ya dika tan tanaman et maong so laman to tan andokey so bilay to tan mapaot ed trabaho ed taew. Satay iinomen mo singa no say gawa nen anak mi ya say almusal to et vegetable/fruit juices ya iyan tod juicer insan to inomen no kada kabuasan. Insan to man-workout insan man-Taekwando kaiba toy anak ton Michael. Si Madeline balet so mansasayaw na Hula ta manklaklase. Anto kasi no mangala ak met Hula dance? Makapalek ka Lola ompan napoter so balangbang mo no ipilit mon igalaw. Hehehehe! God Bless us All and our Loved Ones! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 178.115.249.195
Date: Sunday, July 14, 2013

Message

Nabuas la may lab test mon arom. Komon ta maong so resulta. Manalwar kad saray masasamit ya kakanen. Diad pakalikas kod sika et ganado kan mangan ya lanang. Ayos met so walay appetite to balet ta agmo kaparakelay kakanen mo lalo lay carbs tan karne ya wala ray taba da. Manakar-akar kan inagew-agaew ta maong tan ed walay diabetes tan high blood.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 178.115.249.195
Date: Sunday, July 14, 2013

Message

B.T. maong ak ya lanang amigo. Makmaksil ni ray pueg ko. Kinabwasanak ya manaakar tan kaibay jogging. Oniinomak na green juice. Aliwan masamit balet ta maong ed laman. Green Juice: Spinach, cucumber, stem celery tan green apple insan ko iyan ed blender. Nen onaan agko masyadon labay so taway to balet natan napapasalan ko la. Say gagaween ko lalaokan ko met lay carrots tan no arom inan ko met na pakwan pian ,medyo onlamis. No anggapoy spinach ko say alukbati so ilalaok ko ta walay tanem kod andokey ya masitira tan mabonabona. Ikargam ed blender ya onaan so spinach odino alukbati, insan ontombok so pipino, celery tan apple. Akaoley ka lan mantantiya pian nagustoan moy taway to. Agmo iinay asukal. Say mansanas so manpalamis. Basta duaran stem na celery so iyan mon lanang. Makapakasil na laman yan juice tan panlinis na intestines tayo. Inan moy daiset ya danom pian onandar so blender anggad pino lan maong. Maong ni ya nen say juice ya nasasaliw ed supermart ya naknoy asukal tan chemicals.CHEERS KAKAARO!!!!!


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Sunday, July 14, 2013

Message

Salamat. Mairap so mansakit tan makapaermen katon lanangak ed doctor ko natan pian naalwaran so amin ya ag nayarin nakan odino nainum. Say kidney so papagaan koy daiset natan pian aga onpelag ed dialysis tan HBP ta amidua ak lan na-stroke. Kumusta kilan aamiga.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.116.246.8
Date: Tuesday, July 09, 2013

Message

Nen nanbantayak na " Salamat Dok " naaaburido lay DOH ta dakdakel lay ogogaw ed sikatayon wala lay Diabetes da tan Obessed ira tan wala lay hypertension da. Mahilig iray ogogaw ed softdrinks tan kulang irad ehersisyo ta karaklan la natan et akayorong ed arap na computer , tv tan text la ran text. Tan no antoy nanenengneng dan pagabilay na ateng da aaligen da. Singa saray ateng ya masibay karne, ontan met so labay ya kanen na anak da. Nepeg ya ibangat so anak ya mangay pising tan sira aliwan puro hotdog , karne tan saray instant noodles ya naknoy vetsin. Say softdrinks masolok lan 30 taon ya agko tan oniinom ta acidic ak nen ogawak ni ta diad eskuwelaan mainom kami na softdrinks lalo la no summer. Nen sinmempetak na 2010 tan 2011 naimanok iray asasaway kakaanakan kon tinmataba ra ontan met iray kakaanakan kon bibii. Say apo nen kuyak ya high school naospital nen kapigan man kono ta high blood. Grabe natan so ogogaw ed sikatayo. Aliwa labat ya ogogaw no agta pati saray matatakken. Say panangan ed fast food so sakey met ya manpapatabad saray ogogaw ontan met iray ateng da. No agda asikasoey klasey kakanen da talagan sakit so kasompalan da. Singa samay datin katrabahok 50 taon to ni labat inatey la ta walay hypertension to tan pati anak ton 10 taon ni labat high blood met la. Saman ya ogaw kono agaylay siba toy potato chips tan arom niran sitserya. Komon ta omanen day lifestyle darayan totoo. Mas maong ni oninom iray calamansi nen saray soft drinks ya makapa-diabetes.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 71.212.24.6
Date: Tuesday, July 09, 2013

Message

Manalwar kad kanen mo lalo lad say mataban karne tan saray mamasamit ya kakanen. Diet tan Exercise so importante ed sakit ya Diabetes. No ontabay too tan ontakken so ompaway so satan ya sakit maslalo no walay poli yon Diabetes. Agka mapaga ta dakel so totoon walay sakit dan ontan tan say importante say panbalance na Glucose (sugar)ed laman. Aleg so masyadon carbohydrates ya singa say baaw tan patatas ya kanen tan ontan met na masyadon prutas/fruit juice ta saraya so walay dakel ya masamit da. Say sakey ya makatambal ed sika ed antokaman ya sakit so say liket na bilay na too. Mansaya kan lanang tan positive outlook ed bilay ta piano mandokey kay bilay. God Bless you, Amigo and take care! JOKE TIME: Walay sakey ya too ya inbaga ran walay Hypertension to tan pandidietaen na doctor to. Dakel so bawal ya kanen to kanian masyadoy aborido to. Diad panaaborido to so apatikey toy nunot to tan tinmaboy ed ilog ed gaway inkakewkew na otek to. Angorat si Suan ed gaway kalasaw na otek to ya aliwan singa si Perfecto ya mapalet ya inpanotek. Hehehehe! Kanian BT agka masyadon aborido ed sakit mo no agsay paulianan mo ran manaborido so doktor mo. -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 77.116.246.8
Date: Tuesday, July 09, 2013

Message

Akin et apaolyanan mon inmatagey so blood sugar mo? Say ginawam komon nanpa-check-up kan regular. Siak regular so check-up ko. Say blood sugar ko 105 mg/dl. Importante so regular ya check-up pian anta tayo no anto ray ag nepeg ya akanen tayo. Sayan resultay blood sugar ko nen May 22 labat ya. After 3 months nayari la lamet so manpacheck-up amo. No walay diabetes mo nakaokolan manalwar kad saray oily, tan no nayari agka manoosar na sugar ed kapem. Duay taonak lan aga mangakan iray malalalims ya singa saray ice cream, chocolates tan cake. Amigo manalwar ka sirin. Manakar kan inagew-agew ta importante so akar ed walay diabetes. No akayorong tayon lanang onatagey manayay blood sugar tayo. Agka maakan met ta maasin. Abayagak lan ag mangakay bagoong. Take care amigo.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Tuesday, July 09, 2013

Message

Pasensiya la ta kapanlapok ed doctor lamet. Mairap ya talagay mansakit. Wala la pati diabetes ko manaya ya agko anta tan apektado so kidney. Ompawilak lamet no Lunes ed sakey lamet ya lab test.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.247.222
Date: Saturday, July 06, 2013

Message

hehehe grabe la lamet yan joke so M-F . Makapalek ya tuay Suan. Dakel so naaaralan kon jokes ed sika Cresal.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ BT/ Fdg/ Noel/ Kakaro
Remote Name: 71.212.24.6
Date: Saturday, July 06, 2013

Message

JOKE TIME: Say panag-apply na trabaho so walay application form ya sulatan ya no arom diad online la natan. Si Suan so nan-apply na trabaho ed Employment Office. Initdan day form ya ebatan to tan isulat toy personal data to. Asabi to may Gender ya Sex: M - F. M(Male)tan F(Female). Mankelaw si Suan no akin pati saman ya tepet et wadman tan say kuanto so pinasya met laya ya Monday to Friday so SEX. Inebatan toy "WEEKENDS ONLY." Hehehehe! Agay lay Suan ta talagan maotek ya tua balet ta no arom so naloksoan toy otek to ta maksil lanti so imahinasyon to. Hehehehe! Walay common sense to nen Suan kanian lanti sikatoy paboritok ya karakter. Ay, Cresal makalasiyan kan talaga ta napaelek mon pati BELEK! MHal, komon no anggapoy form ya onia ya inebatan mo ta piano aga makapabaing ya singano si Suan. God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.24.6
Date: Saturday, July 06, 2013

Message

Makapalek ya tua ta English ak niman ta anunotan koy daiset ya English ko. Pasinsiya kila balet ta simpli labat so pananulat tan pananalitak na English ta apasal ko ta no say salitak ya English et aralem agnatalosan na iskuwila. Singa aminsan say tepet kod samay apok ya laki so, "Are you perspiring?" "What is that, Lola?" Anunotan ko ya masyadon aralem iman ed Vocabulary to kanian say kuanko so, "Are you sweating?" Say kuanto so, "yes, Lola." Kanian say English ko so English Carabao tan aralem ya singa sankabibin danum no maminsan kanian pasinsiya kayo la. Andi bale ta anggapo ray mababalaw ya totoo dia ta andidiay Perfecto. Hehehehe! Apiger moy trabahom sirin ta antak importante tan. Balet ta say importante ed amin say maong ya pililimog ed saray katrabahoan tan amin ya totoo tan agmo tan problima ta maong kan mikaaro ta mitrabaho. God Bless and take care! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.117.246.99
Date: Saturday, July 06, 2013

Message

Of course I have always time to post. I have just arrived from work. I didn't take the bus. I just walked. The place is so beautiful with lots of big trees. It took me 35 minutes just one way. I like this place so much plus I stay at Winnie's place. I will work 3 days a week. So I have four days for myself. I'm really so happy with my new job. Akin antoy agawaan yon dua nen Cresal et pa-english english kayo natan? hahaha. Sige kakaaro ta manlutoak na pangogtoan ko ta saramay kakaibak et walay nila ran panangan. Ibalkotan daak la kono naani.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.24.6
Date: Friday, July 05, 2013

Message

Congratulations! I am so glad that you found a job that you really like and something that will keep you busy. Hope you still have time to post and exchange views with us. Good Luck and God Bless! -Cresal


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 66.146.172.79
Date: Friday, July 05, 2013

Message

ooppps


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.251.170
Date: Friday, July 05, 2013

Message

Good News Kakaaro!!!! Wala lay trabahok. Nen Mayo ni komon wala la balet ta agko agustoay suweldo balet saya natan maong so suweldo. Part time labat balet ta ayos met labat. Samay onaan full time ak komon balet ta abebay iter da. Agko nilooban ta agak maliket no medyo agrabyadoak met.Sige sirin ta manlilinisak diad kusina ta ombyahiak la naani.


From: Mario Agbuya
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 107.195.6.237
Date: Friday, July 05, 2013

Message

Mga pares, andito na ako sa tate, q2rating q lng nong Lunes. Iba pala ang buhay d2 msaya at maraming chicks. Pro, apply muna sa trabaho. Galing ako sa McDo baka matngap q. Sabin nong manugang kong lalaki, ay baka maipasok ako sa Walmart, taga stock ng paninda. Kahapon, inuman - ganon pala dito pag July 4 at picnic. Daming Pilipina din nakilala ko. Sige nakikigamit lang ako ng kumputer ng anak ko. Si Chikboy ng Dalanguiring, sabihen huwag gagalawin ang mga alaga ko, at bug2 ang abot nia sa aqn.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.116.247.151
Date: Friday, July 05, 2013

Message

Abasak niman so komento nen Ramon Tulfo ed Daily Inquirer nipaakar ed kinen VP Binay ya ag inabuluyan na China ya onlan mitongtong ed sikara. Say koanen Tulfo akin kono et nakaokolan ya iyamot so ngaran ton man ya biin binitay et anta balbaleg so initer ton kababaingan ed Pilipinas. Tan sakey ni 18x lan manpapawilpawil ed China ed sayan gagaween to. Siguradon pati samay kapinsan ton akulong met et ompan sikato ni so nankumbinsen gaween da yan anapan. Dakdakel so totoon sobray irap dad bilay balet ta manaanos iran talaga tan mankokoli ra pian mangan ira. Say Droga so mangiiter na sobran problema ed amin ya nasyon. Natan anggan ogaw ya melmelag rereypen da la no aka-droga ra. Aliwa labat ya rape no agta pateyen da ni ray biktima ra. Dakdakel so krimen natan ya nagagawa nipaakar ed sayan bisyoy totoo. Komon ta naerel da laran amin so totoon onya. Natan anggan araw-rawin probinsya agka la sigurado ed saray totoo ta say droga akaykayat lan talaga. Dogay koannen Tulfo ya ag nakaokolan ya iyamot so ngaran ton yan nanggaway onya ta balbaleg so initer ton kababaingan ed Pilipinas.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.117.247.50
Date: Thursday, July 04, 2013

Message

Indasal ko ran amin kalabian tan komon et nalemewan irad ermen ya lilibiten da. Diad impantongtong dan san-ina tan pati samay anak to sobra lagi akisan da. Antak no antoy naliliknay sakey ya ina tan ontan met ed sayan ina ya binitay nen anengneng toy anak to tan sampot lay agew ya pannenengneng da. Doman talagay maanos ed bilay ta mareen so panagbilay to anggan tan antoy onsabin irap makakaimis nin siansia ta anta ton onsabin siansiay grasyay Diyos ed sikato. Anggan saray anak ko et wala la rad edad tan wala met lay pamilya da agak ontotondan bilinen ira. No antoy panagbilin kod sikara nen ogogaw ni ra ontan met nin anggad natan tan dasal so agamilen da pian iyarawi ray Diyos ed amin ya tukso. Say dasal ko komon ta sayan agawa panmarmaran lay arom ya totoo ta antak ya abalitaan ya na interon mundo. Makapermen yan tua. Anengneng ko may ayaman da ed Daily Inquirer maermen ya lugar tan lugar na maiirapbilay. Anggapoy mankokomento ed saray reporters ed gaway baing da tan takot da lagi ed sarayan pamilyan walad baleg ya problema.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Wednesday, July 03, 2013

Message

Pray for the eternal repose her soul!!! No siopaman iyan too ta agko kabat. Bii met ni manaya. Sikayo labat so akabalitaan ko. Kaskasian metla kalamor so totoon ataynanan to laot lad kuanyo et angkelag niray anak to. Mabambanday ya kagagawa pero lapod irap na bilay da lagi katon nilooban to anggan sengeg na pateyan to. Anggapo lay nagawaan tayo, dasal labat la. Agko masiyadon balawen so ginawa to, natatalusan ko so panagbilay da ta sigurado ak ya agto iya gawaen no aga mairap so walan panagbilay da. Idasal tayo lay kamarerwa to. May God bless her whole family! Marakep kumoy pagmaliwan na saray anak to iyan biktima ya bii.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.24.6
Date: Wednesday, July 03, 2013

Message

Idasal tayo so kamarerua to may kapamilya tayon pinatey da niman tan komon no panmarmaran daray arom ya totoo ya ag mangaway onya ta naalmoy kuwarta ed malinis ya gawa balet ta say kagalangan tan bilay so mairap ya nabalang. Komon no saray anak to tan say asawa to et Antabayan iray Dios ya maong so kasumpalan da. Agay lay ermen na saray pamilya, saray ateng to tan agagi to. Say irap na bilay so aliwan sikatoy makasengeg na makanunot na mangaway mauges ta piano onyaman so sakey ya too. Kaokolan so koli, anos, ilalo, kagalangan tan dasal so agamilen tan mantrabaho ya pinespes ed linget. Lagi kapalaran to so pateyen dad ginawa to ta samay kuanda ya say too ompatey ed gusto to. God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 77.117.246.131
Date: Wednesday, July 03, 2013

Message

Boldo Tan abaloan ko tinaynan mo kami la nen amiga tan Cresal. Salamat agui ta binmotay ka. Sobra manayay impanliket mo ed nilam tan nansawa kay sira. BINITAY: Atuloy lay bitay niman na kabaleyan tayo. Agkon balot manisian lapor diad irap na bilay et gagaween day onya. Labay day makabenben na maganon kuwarta ya agda la manirap ya mantrabaho. Syempre logan-logan irad eroplano ya singa ra met sakey lagin negosyante insan libre met lay hotel ed satan. No isipen da singa ra met " class " lagi. Sikatoyan balot so agkon balot looban anggan milyon ni ibayar dad siak. Singa saya binitay da la, panon ton may asawa to tan duaran anak da? Komon ta sayan agawa et ontakot la ray arom tan mankoli ra labat ta say panangasiy Diyos et onsabin siansia basta manseet ira labat tan nakuntento ra no antoy walad sikara.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Wednesday, July 03, 2013

Message

Kasabisabik labat ya nanlapod SF pasensiya lay baleg ta asamitan koy nanbakasiyon. Dakel manayad may sira tan tinmabaak na 10 libras ed kasil na inpan-ngatingat ko. Agay lay inpansirak hehe. Ayay bitayen dan bii kuanyo et kaskasian metla ah. Nisesengeg labat lad irap na bilay siguro katon onyay ginawa to. Walay kabat ko met ya onyay gagawaen to. Abayaran toy abong to ed loob na 5 taon tan mansasalat pati kotse to. Komon ta sikatoy naerel et napukok na mabayag. Anggapo met lanti 'death penalty' diad kawalaan ko na aray drug dealers. Maples ya onyaman kad saya no agka naerel. Singa sayay atapis ya kabat kon Pinoy. Hayyy...maong labat ed sikaran makpel ta naitepel day kagagawan onya. Labay ko met saloy onyaman ya tampol pero antakotak ya manggaway maoges, ompan naerel ak di atulot ya abulokak ed karsil. Hehe Maya ta salien ko met amo...hehe Onloobak met ya DH met pian onyaman ya tampol ed China no maging drug dealer met....Hehe, loko kan talaga Boldo Tan.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.247.173
Date: Tuesday, July 02, 2013

Message

Samay pamilya ton may bitayen dan Pinay agda labay ya ibaga nen Binay no kapigan da bitayen kanian anggapoy impormasyon ya nibaga tod saray reporters tan publiko ya man-aalagar na balita. Talagan makapaermen komon ya tua balet ta anggapoy nagawaay gobierno ed sayan problema. Panon dan omanen so parusa dan bitay ey ta 18x la manayan nanpuslit na droga nanlapo lad 2008. No 18x la baleg met la sirin so nalmoan to. Say 4,000 dollars kada byahe to, no tongtogey tua melmelag tan ya kuwarta balet parad sikato lagi baleg la. Diad sikatayon tua no walay naerel dan ontan ira i-deport da labat ira. Atan komon bitayen da met ira. Singa samay Negron inakmon toy 60 capsules ya shabu tan say arom et inseksek tod tombong to hehehe. Kanian iri-iri manaya ta walay kargay eges ton 600 grams ya shabu. Makapalek iray onyan totoo. Say baraan da gagaween da ya kono ta diad irap na bilay! Irap na bilay o ngiras? Panon balet iray bilay na totoon deralen ton yan droga ey? No siak si Pinoy paolyanan ko labat iran bitayen da pian mantanda ra. Anggapo ta wala ray kabaleyan tayon singano ag akangkannegneng na kuwarta. Maong nin tuay BAKOKOL ta anggan matantan ya manakar balet ta maanos ed bilay to tan talagan inararo toy abong to ta kaiba ton lanang anggan iner so laen to hehehe.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.24.6
Date: Tuesday, July 02, 2013

Message

Aliwan say irap na bilay so makasengeg na mangaway arom ya totoo na kasalanan da ya singa say manlako odino manosar na Druga. Amayamay ao mairap so bilay da balet ta agira mangaway kasalanan odino makanunot na mangaway makapoy ya pangipelagan day kamarerua ra. Kaokolan ya pespesen dad linget da so ipakan dad pamilya ra ya aliwan alaen dad mainomay ya pamaakaran. Maong lay Bakokol ya maisip ed bilay to tan masiguro ta awiten ton lanang so abong to tan matantan ya onakar ta sigurado ya anggapoy naparalisan tod bilay na arom ya totoo. Akin Cresal et si Bakokol so pinunot mo? Hehehehehe! Samay kuanda ya saman ya biin nangaway kasalanan tod China so pateyen da tan say kuanen Vice Pres ya Binay so I-cremate day bangkay to ya ipawil ed Pilipinas. Agay lay ermen lagi na saray pamilya to! Kanian saray arom ya pamilya na OFW so komon no mansimpit iray kuwarta ya ipapawit da ta ag dodokdoken so kuwarta no agsay panliligetan tan no arom so manlalapod pangitaraspaan da na kamarerua ra. Komon no tondaan la na saray kapamilya so onyan makapoy ya gawa tan kontra ed Gobiyerno ya kawalaan da. Walay tepet ko pa ed amin. No diad China et patey so dusa ed saray totoon mandruga odino manlakoy druga, akin et saray naerel dan 'foreigners' ed Pilipinas ya mangaway parihon kasalanan et papawilen darad China odino arom ya pasen ya agdara pateyen? Aliwan 'fair' ya amo! Lanti say bilay na too so aliwan nanpapara tan komplikado no arom tan aga natalosan. Ontan met na pakatalos ed mondo- say arom say kuanda say mondo et malimpek tan saray arom say kuanda so palastado (flat). Walala ed sikatayon mantalos no natalosan mo et no say otek mo et monamon ya singa siak so paulianan mo la ta no andi so naalimoreng ka. Hehehehe! Happy July lad amin. Masyadoy petang diad sikami tan panon la kasin manbilay? Ingas kan maong Cresal odino manpatiblog kad ilog ya singa saramay durueg. Magalaw kan talaga! God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.250.40
Date: Monday, July 01, 2013

Message

Wala la lamet so bitayen dan kabaleyan tayo ya " drug mule." Agaylay kasil na loob dan manggaway onya basta nakuwartaan labat ira. No siak yan bii so nanggaway onya, mananosak lan man DH ya singa say tawag da ran may manbabalaw ed siak. Saray DH lalo ed Asia tan Middle East abepbebay suweldo ra balet no dia ka man DH baleg so suweldo tan kumpleto kay benepisyo. Agka met dia makapan DH no agka dia talagan residente. No say sakey ya pamilya et walay katulong to dia talagan mayaman yan pamilya. Sakey ni saray mantratrabaho na onya dia 8 oras da labat ya mantratrabaho tan kumpleto kad benepisyo, ikdan da kay allowance mod transportasyon mo tan no labay mo met ya agka la nakesawan ya manbyahe ikdan da kay panayaman mo ya kaabay met na abong da. Drug Mule: Kaskasian ira komon irayay nabibitay ya totoo balet ta sikatoy pinili dan pakalmoan day kuwarta. Agda labay so nairapan no agta say labay da maganon kuwarta kanian magano met so bilay da. Palurey yo tay 35 taon to ni labat tan duaray anak ton angkekelag ni ra. Agaylay sakit ya ed saray anak ya nataynan. Mikakasin maong so Presidente tayo balet ta talagan estriktoy China basta nipaakar ed drugs. Wala ni manayay kapinsan to met yan bii ya akakulong kanian aliwa ran biktimay sindikato no agta talagan nilooban da yan anapan no natawag ya anapan ya. Ay bilay na mangiras!!!!!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.250.40
Date: Monday, July 01, 2013

Message

Julio la kakaaro. Magangganoy sakey bolan ya nasompal. Nanpost ak anggan makakaogipak la pian walay buena manon koanda. Marakep so panaon natan ya sanagew tan ontan met karoman. Nen imbeneg ya simba oran lan oran dia. Onoran tan biglan onagew, Nimam mapmaagew. No makapoy so laman mod onyan panaon, siguradon maninagem ka. Si Winnie atrangkaso balet ta agto makapan sick leave ta dakel konoy aka-sick leave ed trabaho to. Maninom kay warm lemon koanko. Sikatoy iinomen ton lanang natan. Maninom ka anggan anggapoy liliknaen mo koanko pian walay panlaban mo ed sakit. Panangasi Dios medyo maayos met la. Siak agak ontotondan oninom na warm lemon. Kabangon koy kabuasan sikatoy iinomen kon tampol. No labi oninomak lamet duay oras antisak ya naogip. Tinaon ya walay anti-flu vaccine da ed trabaho balet natratrangkaso ni ran siansia. Agak manpapa vaccine ta agak manisiad ontan. Mas manisiaak ed paninom na lemon. Sige la sirin CHEERS tila sirin na .... warm lemon.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 178.115.248.18
Date: Friday, June 28, 2013

Message

Agaylay karakel na antam ya jokes. Natan ko labat naantaan tay Pabom ya Amen manayay talos to. Nen ogogaw kami ni no manorasyon kami la agmi natatalosan iray arom ya dasal di amak tan si inak kanian karutan min dua may aguik ya mankarekkek kami ed narerengel min dasal hehehe. Kasompal na dasal sermon nen amak so ontombok. Agaylay pasnok tod sikami. Say koanto anggapoy respeto yod orsa na panagdasal hehehe. Awey lanti no akin et mandasal iray dasal ya agmi natalosan tan maong no natatalosan day dadasalen da, Agi bilay! Akin kasin tua et onmay dasal da? Biernes la lamet tan asingger lan mansalat so bolan. Asingger la lamet so Christmas. Anto man et nakar ko lay Christmas et anta wala ni manayay Pistay Inatey ya padalanen.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.248.18
Date: Friday, June 28, 2013

Message

Talagan mairap so basta-basta miasawa ta ompan makalmo lanti na managkonsil tan managtabiog hehehe. Agaylay liket ko ta makapantotongtong kami met la may inarok hehehe. Masolok ya sakey bolan ya anggapoy komunikasyon mi ta anggapoy internet dimad kolaan to. Walay sakey konon walay Ipad to kanian natan mabetbet kami lan makapantongtong. Maanos met anggan manpapasnokak ed bayag na agmi impakapantongtong anggapon balot so mauges ya inyebat tod message ko ta natatalosan to konoy liknaan ko. Say koanto no labay ko kono ompasyarak dimad kolaanto balet ta agaylay petang kono ta anggapoy kakiewan diman. Salien ko amoy onla hehehe.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Friday, June 28, 2013

Message

JOKE TIME: Aminsan ya "Father's Day" so tinawagan ko may kapinsan kon pari ed California. Say kuanko ed sikato so "Happy Father's Day." Elek lan elek ta anta to so panaggalaw kod sikato. Insan ko tinepet ed sikato no akin et tatawagen iray Father iray papari anta anggapoy anak da. Elek lan elek tan anggapoy nibaga ton rason tan agmet nayarin "PARE" so tawag ed sikara ta anggapoy anak dan inanak tayod binyag. Ay bilay talagan masyadon komplikado no maminsan! DASAL: Walay sakey ya Sakristan (Altar Boy)tan sakey ya pari ya nanmisa. Say dasal to et LATIN lanti ya diad pakatalos nen Sakristan so PABOM ed sampot insan "AMEN" so ebat na totoo tan si pari. Kasumpal na misa so linma ed beneg na Kombinto ya kawalaay karakel ya pabo nen pari insan to pinatey iran amin. Nen kasabi nen pari so mamapasnok ed inkagawa. PARI: Akin Suan et pinatey moray pabok? SUAN: Say kuanyo Father so PABOM nen manmimisa kayo kanian say nantalosan ko so papapatey yo ran AMEN iray pabo yo. PARI: Karamba, Suan! SUAN: Magano, Father! Angalay Suan lamet na KALAMBA. Say aga pantatalosan na arom ya totoo no maminsan so makapaalimoreng. Hehehehe! God Bless us All! Happy Friday! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Friday, June 28, 2013

Message

Saray totoo so nankakapigay opinion da ed pipiasawa. Walay arom ya aglara miasawa lalo la et matakken lara ta ompano makalmo niray mandepak mankonsil tan aga mipara ed panangaro tan rispito na onaan ya asawak ra. Walay katrabahoan ko nen saman ya amiduan akiasawa. Samay onaan ya asawa to so inatey ed giyera ta sundalo. Walay sakey ya anak da tan ogaogaw nin abalo kanian akiasawa ed co-teacher to. Limara so anak da tan samay anak tod onaan so angala ed sikato diad America. Say kuanto so anggan antoy panangaro to yay komaduan asawa to so aga mipara ed samay onaan kono ed panangaro. Lagi ta say "First Love is Lasting," ya kuanda. Ogaw kani tan bokbokor mod bilay kanian miasawa kani ta piano walay katongtong tan kaibam no ompasyar ka. Sakey ni si TH so aliwan sikatoy 'First Love' mo. Kawalaan to may 'true love' ya mangaaron sundalo ed sika ey? Tokor mon maong no talagan inaro toka tan pati saray inarom ed bilay ta ompano singa saray arom ya lalaki ya Bolatis ira ya ipromisa ray tawen tan dalin insan da manpromisa ya manbonga na TILA. Wala met iray karaw BAAW ya kuanda kanian saraya so nepeg mon asikasoen ed pipiasawa. Hehehehe! Komon no natuloy lay pannengneng yon dua ta pirawat kon mansaya kad bilay mo. Maliket so walay asawa no mantokoyan so ugali yon dua. "Opposite poles attract and same poles repel." Panon no pariho ey, wala kasi attraction odino panay destruction? Hehehehehe! Manoosilan lagi si aso tan si pusa? Naplag so kuwako nen mama Agosting ed dalin, nansiyan so olo tan boking, mamapasnok si mama Agosting. Hehehehe! God Bless and take care! Happy Weekend Everyone! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.248.50
Date: Thursday, June 27, 2013

Message

Natanak anisian say aro anggapoy edad ya pipilien to. Nanestoryaan kami may kaarok ya Pinay niman ed telepono. Say apanestoryaan mi say katulangan ton bii ya 92 taon to la. Mahilig ni manayan onlad sayawan. Aminsan ya walay nila ton party nansulong kono na high heel ya sapatos ta party lanti. Nen mamasempet la onooran kono. Nipakaronyas, apoter so pokel na olpo to. Abayag ed ospital. Kapigan da ni labat kono impaway tan makaakar met la anggan agda inoperaan. Walay inaro to met manaya ya 85 taon to metla tan aasikasoen to kono. Sayan Pinay ya kaarok kabat to met si asawak. Tetepeten to no agko la kono labay so miasawa hehehe. Say koanko nen apat taon lan dinmalan nanlapor impatey na asawak, kabusol ko no walay mangibagan miasaak ni kono ta mairap so manbokbokoran. Doga met so ibabaga ra ta nalilikas ko ya maermen ya tuay "solo." Say koanko no makalmoak na maong ya too, miasawaak la amo hehehe. Masamit so mangaro tan aroen met basta makapantalosan labat. Antoy koanmo Cresal.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Tuesday, June 25, 2013

Message

Say aro lanti so anggapoy pipilien to lalo ed taon na manaroan tan manasawa. Samay kuanda lanti ya say aro et bulag tan say manaaroan et agda nanenengneng so kakulangan na toon aaroan da. Anngapoy kaugsan na manasawa no matakken ya maong so sakey basta makapangustoan iran dua. Say kaogsan to labat la diad pipiolop no manbayag la ta mairap lagi so 'adjustment.' Walay istoria na biin akiasawa ed masiken lan maong. Masyadoy rispito tod asawa to tan no mangan lara so no arom so nalingo tan tawagen toy, "Galila Laki ta mangan tayo la". Masyadon lanang so pagalang tod si asawa to ta matakken lantin maong nen sikato. Aminsan ya labi so akatot si masiken ta agto napokpokan so atot to. BII: Bastos kan masiken, onatot ka agka onarawi tan agay lay pasnok to ya alinguanan toy pagalang tod masiken. MASIKEN: Sorry asawa ta agko apokpokan tan anggapo lanti so kasilyas na ATOT. Hehehehe! Komon no sarayan sanasawa et mannayon tan anggapoy anggaan to. Ompan nasabisabi ya nabangon so nunot to may asawan bii et taynanan toy masiken ta inpasoot lanti labat na ateng ton miasawa. Onya ray nasusumpalan na arom ya asawaan kanian apipigeren so pipiasawa ta aliwan singa kanen ya no ampetang et iyulam. Ay talagan makapalek no arom so bilay na pipiasawa ta no maples kan onkar no nasabitan ka so aralem. Maong lay mansiguro ya singa si Bakokol ya awiten ton lanang so abong to. God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.246.254
Date: Tuesday, June 25, 2013

Message

Makapanbabantay kay " Rated K " ya programa nen Korina Sanchez? Makapalek may biin matakken la ya 73 taon to la ya say BF to et 23 anyos. Anto kasi naakan da et anta singa aliling lay apo to may laki et saninaro ra? Say koanto may laki " kaya nga ako nagsisikap maghanapbuhay eh dahil sa asawa ko " koanto. Maniimonan ni ra kono hehehe. No manpasyar irad dayat holding hands ni ra tan angoban da met. Makapalpalek met iran tua. Abaloan ko si Ai-Ai delas Alas lay sangkatakkenan ya akiasawad 28 anyos ya laki anta wala ni manayay mas grabe.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.246.254
Date: Tuesday, June 25, 2013

Message

Kada nanonotan koy estoryay Bakes tan Bakokol agaylay pakakalek ko. Nen sakey ya labin manaakarak, akanengnengak ed karikaan na Kankanti, say ginawak inalaan koy litrato. Anggad natan antakot kon nin benbenan yan insekto ta ompan napoldakay limak hehehe.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 77.117.246.254
Date: Tuesday, June 25, 2013

Message

Dakel met dia so ontan ya nagagawa ya no naalam la rad man ed Pilipinas tan anta ra lay bilay dia singa la ra mamaong tan alingoanan da la ra may marakep ya olopan nen saman. Wala diay saniinan akapankokolkol nen binmayag la ray anak to dia ta agda gabay may BF nen ina ra. Say balitak et pati inara inaayew-ayew da ni. Siak balet panay so baga nen Winnie ya miasawaak kono no walay maong ya mangarod siak. Agaylay pasnok ko nen anto man ya taon. Say koanko akin et pati personal ya bilay ko et panaaburidoan to et anta agtoak met papakanen hehehe. Doga manayay anako ta maermen met no amminsan so manbokbokoran. Say koanko paolyan mo ta no walay napatir ko et itaker kon tampol. Ipawil kod panag-imbitay pamilya odino say biin asawaen. Walaray bibii dian akiasawad mataktakken nen sikara. Apalabas so pigay taon tinaynan da la may akiasawaan da ta akalmo rad diay type dan talaga. Kanian natan antakot la ray arom ya Austrians ya mangasaway Pinay. Dakel so kabat kod sikatayon manpapaanap na piasawaan da dia pian naoman met konoy batik na bilay da. Say koangkod sikara ambaingak ya mantepet-tepet balet no walay manpaanap ya Austrian na asawaen da ya Pinay diman ko ra irekomenda. Ay bilay ya talaga. Maongak labat ta aliwan siak so nananap ed apiasawaan ko no agta siak so nalmo to.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ BT/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Tuesday, June 25, 2013

Message

Alay saya tan alay liket so manbilay ya anggapoy bukot. Hehehehe! Kawalaan nen Bakes tan si Bakokol kasi natan? Mankelawak ta agko nira anengneng tan alikas. Nanunotan ko may inpabalaw dad si Bakokol ya diad balaw da so maermen so bales na balaw dad sikato. Nangel yo layan istoriak balet ta lapod paboritok si Bakes maslalod si Bakokol so istoriaen ko lamet. Aminsan ya agew so nanpasyar si Bakokol awitawit toy abong to. Asabat toy Bakes tan agay lay elek to tan balabalawen toy Bakokol ta awit toy abong to. BAKES: Kaaro, akin et sangkawit moy abong mo? BAKOKOL: Ompano napoolan ta si Kantikanti et awit ton lanang so silew to. Ay, akalek si Bakes tan manloklokso ed arap nen Bakokol. Akalek met si Bisokol tan naontog ed baley to. Akalek met si Andirit tan diad inpanelek to so apoltot so olo to. Ay bilay aleg so masyadon mabalaw ta ompano diad panagbalaw mo so onbales ed sika et magbabawi kad masyadon panagbalaw mod totoo. Ay anunotan ko lamet si Perfecto. Kawalaan to kasin baley natan tan siguro manbabalaw lamet angganko na saray arom ya totoo ta Perfecto lanti so ngaran to. Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Tuesday, June 25, 2013

Message

Tuay ibabagam ya mankoli tan mantipon na kuwarta ta piano natawag toray pamilya to, insan saray agagi tan ateng to. Dakel ya kuwarta so kaokolan ed panawag na totoo tan pati say oras ya panpreparay papeles da. Itdan mo met iray 'Affidavit of Support' ya itaraspam so petek mon tawen piano makakar ira ed America tan ontan met ed arom ya pasen. Igastosan mo niray ibayar dad pasahe, pasaporte, tan arom ya papeles da. Dakel so kabat kon angalay agagi ra insan nen kasabi rad dia balet so agdala kono anta imay angala ed sikara. Maslak ya nakakatongtong ko ontan so ibabaga ra. Nen akatoon si KOTO ed si DUEG so abalbaleg la tan padepakan tod si Dueg imay nanbalitangan to. "Say toon agto antay nanlapoan to so ag makasabid laen to." Panangasi Dios ta saray inaalak ya agagik tan ontan met na saray agagi nen asawak so maong ira ta maaro tan marispito rad sikami. Suwirtisuwirtian so mangalay totoo. Agmi kekerewen ya tumangan da kami no agsay aroen tan rispitoen da kami labat so masarag la. Panangasi Dios ta saray tinatawag mi et anta ray ombales na panangaro tan rispito. Et no inalam ira dia et agira mankoli so akaoley dalad bilay da ta say tutulongan labat say mansasakit tan say inatey ya too. Cresal, agmo la natulongan ta inatey la! Hehehehe! Singa samay dueg ya mandokoldokol ya aga onkabkab anggano inpagor molad mabonan pasen. Hehehehe! Walay narerengel yon onyan istoria daray mangaala ray agagi ra ya anggan say kaasawaan da? No onsabi so arom ya asawa so taynanan to lamay asawa ton nan-petition ed sikato no naala to lay "Alien Card" to. Mibatik lad satan ed samay boyfriend to. Hehehehe! Angalaan to labat na "PASSPORT" to may angalad sikato ya asawa to. Ay bilay masyadon makapaermen no maminsan no onyan kapalaran so nagawad sika. Siguro ngalngali kan ontaboy ed sankabibin danum. Hehehehe! Sankabibin danum? Magalaw ka, Cresal! Maong labat ta anggapo dia may mabalaw ya too ta no andi kinorihe to kala ed inbagam. God Bless us All! -Cresal


From: townmate
Town_City: urbiztondo
Email:
To: kabaleyan
Remote Name: 75.48.7.65
Date: Monday, June 24, 2013

Message

walay reunion tayo ya taga urbiztondo no july 21 sunday dia ed BLUE ROCK SPRING PARK VALEJO CA 8AM TO 7PM comon so midagop tayo pian makapannengneng tayo tan makapanbalitaan.


From: townmate
Town_City: urbiztondo
Email:
To: kabaleyan
Remote Name: 75.48.7.65
Date: Monday, June 24, 2013

Message

walay reunion tayo ya taga urbiztondo no july 21 sunday dia ed BLUE ROCK SPRING PARK VALEJO CA 8AM TO 7PM comon so midagop tayo pian makapannengneng tayo tan makapanbalitaan.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.250.32
Date: Sunday, June 23, 2013

Message

Say maong ed sayan Dueg ipaapag laingen ta anggapoy kakanaan to. Say irap balet ta ompan anawet lay karne to hehehe. Nayari met ni lagi basta ilambong mon pigay agew. Say laman to gaween tayon pindang hehehe. Agaylan tuay ngiras to tan ya kabaleyan tayo. Say antak no say too et datin mangiras ed Piliüpinas, no makapan-abroad makoli la. Maniilalo la amo ed tulong na gobierno yo tan tulong na amigo ton so B.T. Kaskasian ya tuay pamilya to. Ombabaleg iray anak to, panon so panaaral da balet?


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Sunday, June 23, 2013

Message

Antoy gawaen yo ed DUEG ya MANGIRAS ya anta inpagor yo lad marikan pasen et dokolkol tan siyempre nin aga onkabkab? No siak so akandueg so ilakok la odino papatas la insan ipaapag. Hehehehe! SUAN TAMAD: Si Suan balet so abayag lan walad silong na bayawas ya manaalagar ed aluton bunga ya napattak. Amputiputi lay mata to ed panaalagar to balet ta sinibar lay manok ya atap imay tatalaranan to. Hehehehe! Ay bilay no maminsan agga natalosan ta samay mainomay ya gawaen so manmaliw ya komplikado. Komon no paliwawaen na Dios so kaotekan na arom ya totoo ontan met na saray durueg. God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 178.115.248.76
Date: Friday, June 21, 2013

Message

Maong ya tuay matulong ta say labay na Diyos so agtayo mansisiblet ed kapara tayon too. Balet depende met ed ingkatoo. No kurot-kurot lan agto la nayariay mananap na panbilay to ta mataktakken la lanti, tulungan tayo lalo la no anggapo met so kakanayon ton makatulong ed sikato tan no mansasakit bilang yan too. Balet no makmaksil ni, ag nepeg ya tulungan ta manilalo lan lanang. Palurey mo lay kabayag to lad tan manaya anggad natan agto ni naalay pamilya to. Maong ni sirin yay anako ta nala to lay asawa to . Nanlapor insabi tod dia yay anako manaayam ed sikami. Say koanmi mangiter ka no malaem so nanaalmoan mo koanmi balet mas maong lay mantipon ka pian walay nagastos mo no imbitaan mo lay asawam. Nen nala toy asawa to kasompal na sakey taon ya nala to binmiig met la ra. Bilibak ed sayan anako lanti ed koli to. Wala ni part time to anggan full time ed trabaho tan makolin man-over time ed trabaho to. Sikaraya so maong ya tulungan ta makoli ran mantrabaho. Anggan ina toak no ombayes na kuwartad siak no walay biglan pangkaokolan to pababayesen kon tampol tan babayaran to met. Basta onya min saniina. Mantutulungan kami. Say ugali mi sananey so utang sananey so " iter ".


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Friday, June 21, 2013

Message

Ginawak lan amin so remedyo ed sayan too pero agto antay ondengel anggan anto lay panimbawak ed sikato, katon anggapo lay nagawaan ko. Manlapud natan agko pagatinen ladiad abong anggan narasan ditan. Andi bale ta agko met kanayon. Kabaleyan labat ya taga Pangasinan. Simbawaen kon sampot la et no agto ondengel pulyanan ko ladtan. Pasensiyaan la. Andi bale ta say pamilya toy kaskasian aliwan siak. Makanonot na marakep ya siyansya anggan ngalngali la dia 15 anyos ya sinmabi. Ompawil labat lay panangasik ed sikato no seetan toy sarili to pian naala to iray pamilya to. Anggan pakanen no narasan, agko lan balot pakanen ta naksawanak la. Makauley to lan nangorat ditan no agto seetay sarili to. Sigurado yan nangorat ed ngiras tan eras ta useless tan hopeless ya too...hehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 178.115.250.69
Date: Friday, June 21, 2013

Message

Dapat lang na marunong tayo ng ating sarling wika para hindi magalit si Jose Rizal hehehe. Isa pa ayaw kong matawag na mas higit pa sa amoy ng malansang isda. Dito sa Austria sobra sila kung magmahal sa kanilang sariling wika- German. Kaya pag ipinitisyon mo ang anak mo dito, iparehistro mo kaagad sa tinatawag na AMS para pagdating ng buwan na may German course ay kasama na sya sa mga mag-aaral. Mabuti nga dyan sa inyo kasi English ang salita niyo kaya hindi masyadong mahirap kahit bago lang kayo dyan dahil karamihan naman sa ating mga Pinoy ay marunong mag-English. Ang problema nga lang sa iba kapag nakailang taon na dyan , ayaw na nilang magsalita ng ating wika.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ B.T.
Remote Name: 178.115.250.69
Date: Friday, June 21, 2013

Message

Pareho tan dua Cresal na opinion. Mapangasiak tan maaroak met balet say tuan panangaro so onyad gagaween ta. Sakey ya miembroy pamilyak so mangiras met nen saman. Talagan agko totondaan ya panlalabiran nen saman anggad sinmawaak la. Agmet mansusugal balet ta say agko labay no walay trabaho to kalabas na pigay bolan anapanapen lay supervisor to ta ag kono linmoob. Maong ya mantrabaho kono kanian anggan pala absent labay da nin siansia tan iikdan dan lanang na chance to ta ompan mango,man kono anggad inekal da lamlamang ta ontan lantin style to. No mikerew ed siak na tulong , anggan walay niiter ko talagan itetepel kon ag ikdan. Ansakit ed pusok man ya gagaween ko balet ta nakaokolan man ya gaween pian anta ton aroen so trabaho to. Natan agaylay koli to la tan makatitipon ni kuwarta. Angasawa met la tan wala lay sakey ya anak da. Nanlapod impaway na anak tod mundo diman to anengneng so obligasyon to tan nepeg toy mankoli ta wala la lanti pamilya to. Pati inom tan sigarilyo tinondaan to la. Say barkada inlingoan to met la. Natan say barkada to say anak ton duay taon la tan say asawa ton maganggana. Nengneng mo tan B.T. ta sakey ya tooy akisalsalamat ed ginawak ya agko impangonsente na ngiras to. Ay Suan Tamad no agka onkoli sikay pakaskasi ed kaonoran hehehe.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ BT/ Fdg/ Noel/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Friday, June 21, 2013

Message

JOKE TIME: Walay duaran sanama ya manaakar ed karsada tan kaiba ray dueg da. Masyadoy petang ed saman ya agew tan arawi so laen da. Nabet daray arom ya totoo tan say kuanda, TOTOO: Nengneng yo para may sanama ay-agda la kinmabayod dueg ta piano agira masyadon nakesawan ya manakar. Nen nangel daman so linmogan iran dua ed dueg. Akasabat ira lamet na totoo tan say nangel dan ibabaga ra so, TOTOO: Agda kaskasiyan so dueg ya onlugan iran duan sanama. Say kuanen ama ed anak to so, AMA: Sika lay onlugan, Anako kanian kinmabayo si Anak. Akasabat ira lamet na arom ya totoo tan say kuanda so, TOTOO: Agay la man ya anak ay ya say ama to et panakaren to anta matakken la. Nen nangel nen anak iman so inmepas tan si ama toy pinalugan to. TOTOO: Agay laman ya ama ay ya agto kaskasian so anak to ya manaakar. Agulo so nunot dan sanama ed narerengel dan ibabagay arom ya totoo kanian say ginawa ra so sinakbat day dueg. Akalek iray totoon asabat da. Ay bilay masyadon aga natalosan ta no ondengel kad ibagay arom ya totoo so anggapoy kisabiyan mo tan no onoronoren moy ibaga ra ya anggapoy isip mon sarili so maslalon naatapis ka. Hehehehe! "Ang taong maniwala sa sabisabi ay walang bait sa sarili." Ay, Cresal marunong ka met manayay Tagalog. Siyempre! "Ang taong hindi marunong ng sariling Wika ay mahigit pa sa malansang Isda." Naks, Cresal Yabang! God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Friday, June 21, 2013

Message

MANGIRAS: Masyado kan mapangasi tan maaro ed satay Amigom ya Mangiras balet ta ag makaaral tan naitdan na pankananawa ya osaren toy Otek to bilang no wala. Hehehehe! Tepet mod sikato no antoy problima tod bilay ta amin ya kagagaway too so walay makasengeg lalo la et maniinom tan manbubuanges ta maslak ya totoo ya Buanges so walay problima rad pamilya tan bilay da angganko. No antam no antoy problima to diman mo natulong. No pakanen mo lan pakanen so aglan talaga mantrabaho ta wala kan lanang ya ontulong ed sikato. No anak ko tan bilang so natulongan kon maminsan balet ta anggan inararok so itepel kod pusok ya itdan na panderyaan to ta piano makaaral ta aliwan lanang ya mabilay ak. Say tutulongan ya too say mansasakit odino say inatey. "God Help those who help themselves." Walay kabat kon pamilya ya saray anak to so ogogaw niran sinmabi diad America. Saray arom so mantratrabaho lara balet ta duaran anak ton balolaki so kaiba to rad abong ya susustonien tora anta matakken la kanian agto man-retire ta lapod walaran susostonien to. Barkada tan Inom so gagawaen da tan masyadon problima nen ama ra. Problem: Agira makala lay trabaho ra ta nan-expire lay Alien Cards da tan kaokolan ya I-renew balet ta anggapoy kuwarta ra. Panon iran makatrabaho anta kaokolan daman ed Employment da. SOLUTION: Iyalaan tora nen Ama na Alien Cards da ta piano makatrabaho ra tan nabilay day sarili ra tan no mangasawa ra so nasostoni ray pamilya ra. Natan so papakanen to nen Ama ya singa gawam BT ed satay Amigom. MAKAPANANGNANGIS: No satay Ama et naandiyan na trabaho, aga makatrabaho ta naninagem odino nakal ed trabaho tan no inatey bilbilang ya aga kekerewen ed Dios so Inatey met lara yan anak ya papakanen nen Ama. Say masyadon PANANGARO ED ANAK odino Arom ya totoo so mangiter na agda pakaaral ya mankoli tan manngiras lara ta walay ilaloan da. Ekalen so masyadon Panangaro no labay tayon makaaral iray arom ya totoo maslalo ed saray totoon inaro tayod bilay. Good Luck ed sika Amigo tan satay kaarom ya si SUAN TAMAD. Antak ya makaaral kayon dua no ekalen moy masyadon panangaro tan panangasi ta amin ya problima so walay solusyon to. Ay bilay no maminsan so aga natalosan ta diad masyadon aro tan tulong ed kaparan too so manmaliw ya komplikado. Hehehehe! Happy Friday and God Bless us All! -Cresal


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Thursday, June 20, 2013

Message

Aysus! Agko tan ugali so agko pakanen no narasan so too. Kasalanan ko nid Amalsa no ompatey ed eras ta agko pinakan. Andi bale ladtan anggan mangiras basta napakan ko. Balet no atikel ed sabit na sira, kasalanan tola ah. Aliwan siak ya amakan hehe. Anggan angorat ditan no atikel na sabit basta pinakan ko. Say labay ko labat onseet na daiset ta kaskasian iray pamilya to ya ngalngali la babalolaki so anak ton lalaki, amay bolirek et ngalngali met la marikit. Pulyam amiga onsabin siyansia so paka-aldabis kod sikato, pian ongkalakal na daiset. Amay no aldabisen ko et onlad beneg to imay lupa to, napigar so laseng ya lupa to...hehe Maya ta ikalotan koy siraen toy laseng ya sira ompano natikel la et nangorat la, naekal lay problemak ya mangiras.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 77.117.247.226
Date: Thursday, June 20, 2013

Message

B.T. talagan sananey kan klasen kaaro ta maaro ka anggan gabay mon natikel hehehe. Siak anggan anako no mangiras talagan itepel kon naerasan ta pian makaaral ya mankoli. Dakdakel so totoon labay day makaonlad tan ed America pian napanaral da ray anak da o naala da ra bilang balet sikato wartan lay maong ya kapalaran to balet pappalabasen to. Wala ray kabat kon abayag la ran man-aapply ya onlad tan anggad makakalmo la ray illegal recruiter kalamor , anggad natan ag ni ra akaalis ed Pilipinas. No siak tan ya too mankoliak pian naalak so pamilyak ed sikatayo ta talagan agaylay irap lay bilay diman. Agmo papakanen pian makaaral ya mankoli.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Thursday, June 20, 2013

Message

Anggapo lan talagay panmaongan to yan toon kaarok ya taga Mapandan ya talaga amo. Abuek lamet kalabian tan singa ogaw ya dumorolot basta akainum la. Mangibabaing. Maong kumon no aga nanlapud Aquino ya apelyido. Nanlapu ak ed ayan pamilya Aquino na Pangasinan tan Tarlac pero aga mangibabaing ed apelyido no abuek la. Katon no maminsan et onsabi ak ya manbanwit ed lake et dakel so naalak ya sira, diad ingkasiba toy sira, masiba met na pulutan pero mangiras, ipaksiwan ko tan ikalotan koy pulutan to pian no abuek la et sikatoy atikel, nangorat ladtan. Andi bale ta useless tan hopeless met lan too...Hehehe Loko kan Boldo Tan anta kaarom...hehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ B.T.
Remote Name: 77.117.247.237
Date: Tuesday, June 18, 2013

Message

Makapataktakot manayay apalabas ya giyera ya say tawag da nen saman et " Bakal " Maong ta agkayo naknay bomba sirin. Say katulangan ko no estoryaen toy apalabas ya giyera makaakis ta teenager lad saman kono tan agaylay takot dad saray sundalo ta wala ray manag-rape kono. Say koanto sarayay naliliknan irap na totoo natan ag nikomparad asali dan irap. Dakel so naakan da met kono tan saray ateng da lanang iran mangitaryay tinapay parad saray kagkaabay dan daiset so naakan. No manpasyar kami dimad datin dalin ya kolaay abong da nen saman ya natan et kakiewan lan angkakabaleg ipanengneng da ni ed siak iray ungib ya pinuestuan da ray sundalo. Say koanen katulangan ko, sayan lugar wadia ray Americano. Dimad biek saray Ruso kono. Say baetan da labat ilog. JOKE: Agaylay impakalek kod saya langolay joke mo Cresal. Iner mo lamet ya nalmon joke? AMETANG: Agaylay salimoot ed paway natan. Linmaak ed bangko ta anggapo lay gastusen ko. Grbaen talagay petang balet mas lalod sikatayo no summer. Natan delap lamet so kalaban da tan grabe langolay nakokolekta ran basuran plastik. Singa ag inmepekto konoy plastic Ban ya ginawa da.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Kakaaro/ Amin
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Tuesday, June 18, 2013

Message

JOKE TIME: Walay sakey ya Maistra ya say klasi to et masyadoy disiplina ra. Say bangat to so no onlay iskuwila ed kasilyas ta makakasirit so itagey toy lima to insan itagey toy tamuro to (sinyas ya manirit). Insan ontanger si Maistra ya anggapoy tongtongan. Et no makakatae balet so isinyas tan panolopen toy tamuro tan say tangan to ya singano Zero (sinyas ya makatatae)insan ontanger si Maistra insan ompaway ya onlad kasilyas so iskuwila. Aminsan ya agew so nanbansag so pakakasirit tan pakakatae nen Suan. Say ginawa to so insinyas tod Maistra-inlabot toy tamuro to ed samay circle ya gamet to insan lapod masyadoy makakatae tan pakakasirit to so pinelesan to met so solasol to. Mamapasnok si Maistra ed si Suan ta bastos so pakatalos tod saman ya ginawa to kanian laingen tinmongtong si Maistra anta mareen tan disiplinado iman ya klasi. Akalek iran amin so iskuwila tan mankelaw si Suan. Hehehehehe! Ay bilay masyadon komplikado tan makapalek no maminsan. "Little learning is a dangerous thing." God Bless the teacher and her disciplined class. -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Tuesday, June 18, 2013

Message

Agyo asali so nanayam ed ongib nen saman ta agkayo ni inyanak. Limay taon ko labat balet ta tinmanek ed nunot ko so amin ya agawa anggaman ontan ya agko masyadon natatalosan so kasumpalan na Giyera. Agay lay liket min sankakapinsan ed loob na Ongib. Mangagalaw kami, saray aama so manbabantay ira, saray babai tan saray nanay so mandadasal ira tan agay lay takot dan amin. Agkami naerasan ya aliwan singa saray arom ya pamilya ta asinger ya pawilan day abong mi ya mangalay kakanen tan danum. Walay kapinsan kon ogaw ya kaparak so inatey ta apatalosan na bala tan inawit dad abong mi ya bokor to insan da intolor nen kasumpal na Giyera insan kami la pinmawil ed abong mi. Amayamay ya sundalon Amerikano ya mangiter ed sikamin ogogaw na candies tan chewing gum. Tomtomboken mira tan say tawag mi ed amin da so "Hello Joe." Diman ko anengneng so masyadon makaaro so Amerikano. No makanengneng kami balet na Hapon so agay lay batik mi ya onamot. Hehehehe! Ontan manayay Giyera ya makapataktakot tan bilay na totoo so akataya balet ta diad nunot na ogaw ya kaparak so singa anggapo labat la. Natan ko atalitali ya no agni kapalaran na tooy ompatey so anggan nadalan na bala so nabilay ni. Anggapoy agnayari no Linawa tan Panangasi na Dios. God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.116.247.50
Date: Tuesday, June 18, 2013

Message

Anunotan ko met nen ogawak ni, kada Sabado tan Simba mandokdok kami ray kukot tan kiew pian walay itungo. Dokdoken mi met la ray iknol na pabo ed katakelan hehehe. Balet panpasnokan kami nen amak ta kanayon mi ra may akan-pabo. Awey ira man ya pabo no akin et diman ira maniknol ed katakelan. KUKOT tan KIEW: Natan anggapo la ray nadokdok ya kukot tan kiew ta naoopot la ray kaniyogan tan kakiyewan ed sikatayo. Say dakdakel ya sinmalat saray ogogaw hehehe. Imbes ya mantanem iray niyog tan antokaman iran kiew ya napangalaay prutas tan itungo, saray ogogaw so itatanem da tan manpaparakelan ira. No napabaleg da ray anak da onla la ra kalamor ed Manila ya man-anap na kuwarta pian makatulong irad atateng da. Makapaermen!!!! Agaylay pasnok kod onyaran klasen ateng so anak lan anak insan agda met napakan na maayos tan napan-aral so anak da. Kanian karaklan ed sarayan ogogaw masakbay met iran miasawa. Maong labat ta ogawak ni et inmalisak lad sikami ta no andi ompan dimaanak naasawa . Siguradon masulok met ya samploray anak ko hehehe


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: BT/ MHal
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Monday, June 17, 2013

Message

Anunotan koy Tatay ko ed inbagam ya nandokdok kay kukot. Kasumpal dan mansalog na tanaman dan pisipising ed paritpit na abong mi so mandokdok iray kukot insan da ipaagew ta sikatoy itongo mi nen saman ed dalikan. Maslak so dalikan so oosaren daray totoo nen saman ta anggapo niray lutoan ya gas. Natan la nen inmasenso so kabibilay na maslak ya totoo ed Pilipinas so walalay range da tan pinmaway met lay refrigerator. Nengneng yo tan so asinsoy bilay met lapod koli, seet tan aral na arom ya totoo. Akalekak nen babasaen koy posting mo BT ed samay ibabagam ya mangiras ya amigom ya ikalotan moy sira ya kanen to tan anggan natikel la. Kaskasian mo tan pakanen mo ni balet ta labay mo la amon ompatey ta anggapoy seet tan koli ton manbilay. Hehehehe! Antak ya galaw mo met labat la ta antak ya inarom yan too ta no andi agmo pakanen. Maong ta bibilinen mon mankoli ya mananap na trabaho to ta piano naala toy asawa to. Say too so nankakapigay kapalaran to. Walay makoli met ya mananap na trabaho to balet ta aga makalmo tan dakel met so walaray skills tan aral da balet ta say kapalaran da et agmipara ed arom. Lagi ta mabaing ira tan makapoy iran miarap tan mitongtong ed saray totoo. Wala met iray anggapoy ambisyon dad bilay da tan kontinto lara ed walad sikara. Say too so kaokolan ya mankoli, manseet, mananos, tan maong ya mikaaro ed arom ya totoo. Kaokolan met ya walay Ambisyon, Ilalo tan Pananisia tod Dios. Walay pangamaen ko ya makoli ya mantrabaho balet ta samploray anak to kanian anggan gawaen ton amin so trabaho so siyempri nin nanirap ed bilay to. Doga so ibabaga nen MHal ya say karakel na anak so mangiiter na kairapan na saray totoo ed intiron mondo ya aliwan Pilipinas labat la. BT, anggan mangiras yan amigom basta makoli ya mangaway ogaw. Hehehehe! Akin Cresal anta serioso si BT et gagalawen mo la lamet! God Bless us All! -Cresal


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Monday, June 17, 2013

Message

On lanti kaskasian so toon anggapoy anta ton trabaho. Maong labat ed sikatayo ta dakel so anta tayon trabaho ta walay daiset ya inaral met. Amiddua ak lamet ya nanaral nen akasabi ak dia pian walay naipakanak ya napantrabahuan, insan nen akaloobak ed Ford Motors, pinan-aralak lamet na kompaniya na libre. Irap to labat lanti, no kaskasian moy kabaleyan mon ibangat ed maong, esel lan esel labat et agto met gagawaen, anggapoy nagawaan mo. Masugal ni, insan mangiras lamet, pulyanan ko la laingen. Pakanen ko labat no narasan. Ompan ompatey ed ERAS ya akamulagat..kasalanan ko ni. Laba-labay kon tikelen no ikotkotikot tod tombong to labat so ibabagad sikato pian naala toy pamilya to. Kaskasian ko iray pamilya to kalamor. No naaaburido balet pinonot to iray pamilya to, anggapo met so gagawaen to pian naala to irad dia. Onoonay sugal to tan inum. Samalan kola amo yan too ta hopeless lamlamang...Hehehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: B. T.
Remote Name: 178.115.250.234
Date: Monday, June 17, 2013

Message

Mapangpangasi kan too. Mapangasiak met balet agko nakasian so toon mangiras tan sugarol. Paolyanan mon naerasan pian makanonot ya mankoli. Mairap ya tua no anggapoy skills na sakey ya too. Nakaokolan dakel so anta ton trabaho tan agto manpipili pian ag naandiay trabaho. Nen balo ni yay anako dia anggan anton trabaho lolooban to. Sara may agto tinrabahod Pilipinas ginawgawa tod dia. Nakakasian ko komon balet ta itetepel ko labat pian makaaral na ambabangil ya anapan. Panangasi Diyos natan pitoy taon to lad sayay kolaan ton trabaho ya International company. Nen peles to ni labat ya ipipitisyon so asawa to, agaylay kakaaburido to no wala ray naeekal ed trabaho da. Agaylay panagdasal ton ag komon naandiay trabaho pian naala toy asawa to ta no anggapoy income mon babaleg mairap mon aleey asawam o anak mo.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Monday, June 17, 2013

Message

Kasumsumpal kon nanbalsig, nandokdok na kokot tan nanbanwit et walay daiset met ya nalak kalamor. Maong pa labat ya ipakerew koy arum ya sira ed sayay mangiras ya taga Mapandan. Agto anggan naala kalamor so pamilya to ed Pilipinas ta lapod ngiras to tan anggapoy skill to. Imbagak lad sikato nen saman pian aga onaasa ed sweldo ton 10.00 et manaral pian walay skill to, pian naala toy pamilya to. Anggan bartending labat la kumon. Mangiras met. Onoonay inum tan sugal no walay kuwarta to. Mairap ya ibangat so toon anggapoy ambisyon ton onasenso ed bilay. Kaskasian ko met kalamor no natalo lan amin so kuwarta tod sugal. Anggapoy naakan to katon pakanen kola. Anggapo lay remedyod sayan too ta aga ondengel. Maya ta ikalotan ko pa laingey siran ibontok kod sikato pian no natikel ladtan et nangorat la ta anggapo lamlamang so pagasay pamilya tod sikato. Hehehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.246.115
Date: Sunday, June 16, 2013

Message

Naestoryam tay impanamotamot yod ungib nen giyera. Makapataktakot manaya. Salamat lad Diyos sirin ta agdakayo akenay bomba. Anonotan ko laingen nen ogawak ni kada walay ondalan ya eroplano ya mantotombokan agaylay takot nen amak. Say koantod kinen inak lakad tindaan ya manaliw na dakel ya naakan tan aroman mo met so gurabis koanto. Agko natatalosay gabay ton ibabaga ta manaya say anta ra wala la lamet so giyera. Walay phobia da ray ateng nen saman ed inkagawa. Misalamat itayod Diyos ta agla man agawa ed sarayan panaon.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Amimigo tan Amimiga
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Sunday, June 16, 2013

Message

Amin tayo so walay Ama tan nankakapigay tawag tayod sikara. Walaray arom ya ama ya masyado ran istrikto tan mabilin ed anak ta labay ton ombaleg iran maong, marispito, makoli tan amin ya kaabigan ed bilay. Agto labay ya si anak to et onalig ed sikato ya aga akapanaral ed lapod irap na bilay na ateng to, abarkada tan asakbay ya angasawa tan dakel so anak to kanian agay lay irap na bilay to. Wala met iray arom ya ama ya lapod say inkasugal tan inkainom day alak so napapaulianan da lay pamilya ra. Sikato raya so makasengeg no akin et saray arom ya ama et masyadon istrikto ra lapod agda labay ya say asali rad bilay ya pagbabawian da et naalig na saray anak da. Kanian misalamat tayod saray Ama tayo ta no agda tayo inistriktoan nen saman so agtayo binmaleg ya maong, maaro tan marispito ed arom ya totoo tan anggapo yan kaabigan tayo. TATAY KO: Ontan met nen Tatay ko ya masyadon mabilin nen onbabaleg kami tan anggad impatey da tan wadtan iran lanang no kaokolan min sanaagi so tulong tan paliwawa ed bilay. Masyadoy panangaro rad sikami kanian nen naandi rad bilay so singa kami no tanaman ya naandi so sengeg to balet ta samay lamot (bangat)so wadtan ya aga naandi. Inatey ira nen 97 so taon da tan inatey iran masaya ta amin ya bangat da so inyan mid otek min sanaagi. Say agko nalinguanan ya istoriya so nen ogawak ni tan Liberation nen linma ray Amerikano ed Pilipinas ya isalba ed saray Hapon. Manbobomba ra kanian nanamotamot kami ed ongib. Sangkaeba to ak nen Tatay ko tan no walay ondalan ya eroplano so tekleban da ak ta piano agak nakena konoy bala ta mas labayen dan sikaray ompatey nen say siak. Tinmanek ed isip ko nanlapod saman ya anggan natan ya matakken ak la. Salamat ed sikayo tan komon no nagamoran yoy Gloria ed Tawen ed masyadon inpangaro tan inpanpabaleg yod sikamin sanaagi. Say panangaro na Ama ontan met na Ina so anggapoy kapara ta ipusta ray bilay da nisengeg ed anak da. Kanian aroen tayo ray ateng tayo alabas nen say panangaro tayod sarili tayo ta no anggapo ra so anggapoy kabaliksan na panbilay tayo. Happy Father's Day to my roommate,our son and all Fathers. God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan, Fdg, Noel tan Amin ya Ama
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Sunday, June 16, 2013

Message

Salamat Amigo ta agmo alinguanan so kompleanyok manaya. Agay lay samit na bilay ko ta dakel so kakaarok, kakanayon tan pamilyak ya mangaaro ed siak. Anggan anggapoy dolyares ko tan kayamanan ta mayamanak ed panangaro. Pisalamatan kon amin so Inter na Dios ed say siak tan agko met kerew lan kerew ed Sikato ta ompano onsabisabi ya Manpasnok tan Onsawa la. Itdan To ak ni komon na andokdokey ya bilay tan kasil na laman ta piano napabaleg ko niray duaran apok tan manliketak ni ed sikayo ran kakaarok. Komon no manlawas so dokey na bilay tayon amin tan saray pamilya tayo. Happy Father's Day lad sika, Fdg, Noel, tan amin ya Ama ed mundo. Saludo ak ed sikayoran ama ta no anggapo kayo so anggapoy ina. Sikato tay peteg balet ta si MHal kuanto so say ibagak ed sikato so Happy Father's and Mother's Day ed sikato. Bilibak ed sika Amiga ta nayarian mon gawaen so obligasyon na ina tan ama tan agnepeg ya ibaing itan no agsay panmarmaran tan alegen komon na arom ya bibii ed pankaabigan na saray anak da. Kapit Bisig, MHal! God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: B. T.
Remote Name: 77.116.246.41
Date: Sunday, June 16, 2013

Message

Antak ya mabaing ka kanyan sangsangkarasig so posting mo hehehe. Balato manaya ta balbaleg lay panalom od poker. Milyon-milyon lan dolyares. Happy Father's Day la ed sirin sika amigo. Kapigay isabi ton may ambalbalangay tepek ey.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Sunday, June 16, 2013

Message

Man-post ak kumon pero nababainganak met katon andi la. Hehe---- HAPPY BIRTHDAY! Wishing you the best of luck in the days ahead!!!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.248.60
Date: Saturday, June 15, 2013

Message

Natan labalabay ko lay manbantay na show nen Ryzza Mae Dizon. Birthday to met ed sayan bulan. Abantayan ko may show to nen June 12 tan June 14. Agi makapalikliket balet ta kada nanonotan toy bilay ya dinalan da, onakis pati saray ateng to lalo lay ina to. Komon ta sayan ogaw et magnayon so maong ya kapalaran to ta maong ya ogaw tan maarod saray ateng to. Sikato manayay analon Miss Little Philippines 2012. Grabe ray bisita tod birthday to tan say party to talagan bongga. Sinmabi met ira may datin kagalaw to nen wala ni rad Pampanga. Taloray gown to. Abaloan mo no princesa ed sulong to.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.248.95
Date: Saturday, June 15, 2013

Message

Ipilamak met la ta say papel kon pigaran dekada et Ama tan Ina.... TAY-NAY lagi ta saray lalakin tinaynan na asawa o abalo et NayTay . No onyay kapalaran mo Cresal sarag mo ni kasiy manbilay lalo la et sobra kan spoiled ed kinen " love of your life? Duaray seselebraan ko.... Father's Day tan Mother's Day. Agko ibabaing yan asagmakan ko nen saman ta agko bokbokor so onya. Anggaman ontay asagmakakan ko, agaylay liket ko tan pisasalamat ed Diyos ta apabaleg ko ray anakon maong ya anak. Tan say andi angaan ya pisasalamat ko say regaloy Diyos ed siak ya akapiasawaan ko ya sobsobray panangaro to ed siak , ontan met ed saray anako ya say tawag dad sikato et Papa. Inaro toy interon pamilyak tan amin iran kakanayon kon apikabatan to tan kakaarok.Happy Father's Day met ed kinen amak ta anggan estrikto, nepeg labat man ya ginawa to ta parad siak met man. I-greet ko met so ama da ray anako anggan pinaolyanan to ra ta no anggapo man ya ama ra anggapo met iray guwapon anako. Tan i-greet ko met may asawak na Happy Father's Day ta inako to ray anakon singa anak ton nanlapod sikato. HAPPY FATHER'S DAY MET ED AMIN YA KAKAARO TAM AMA YA MANPOPOST DIA.


From: Cresal
Town_City:
Email: Father's Day
To: All Fathers
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Saturday, June 15, 2013

Message

Fathers: Ama, Tatay, Tatang, Papa, Daddy, Dad tan arom niran nankakapigan tawag tayo ed saray Ama tayo balet ta saksakey lamlamang so talos to. No say Ina et silew na pamilya, say Ama balet so Sekder tan Takarang. Say maslak ya ama so mantratrabaho tan mananap na para sostinto na pamilya tan para say panaral na anak da. Anggano lanang ya anggapod abong so say isip ton lanang so walad saray anak to. No onsempet so agay lay rispito tan panangaro na saray anak to tan sakey labat lan salita to onoren dan tampol. Sakey ya sutsot to labat la so ondengel iray anak ed sikato ta si Ina kada ontongtong so "nitan si ama yo, sikatoy pangibagaan yo." Agto labay nen Ina so mandisisyon ya bokor no agsay Ama so final decision. Akin kasi? Saludo ak ed saray amin ya Ama nabuas tan anggad kapigan ta no andi si Ama, Tatay, Tatang, Papa, Daddy, Dad so anggapoy kasumpalan na anak tan ontan met na saray Ina ya Silew na pamilya. God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Fdg
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Saturday, June 15, 2013

Message

Thank you for your birthday wishes. You are so thoughtful and caring as well. Happy Father's Day to you tomorrow. You deserve the very best and the fullest. God Bless you and your family!


From: Fdg
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 24.5.229.36
Date: Friday, June 14, 2013

Message

HAPPY BIRTHDAY!!!!!!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Friday, June 14, 2013

Message

It was very nice of you to remember my natal day and how could I ever thank you for your birthday wishes. You are indeed a special friend with a great heart and compassion. First, I thank God for All the Blessings, long life, and good health. Also I would like to thank my late parents for without them I won't be what I am now. Thank God for giving me a loving family, good husband whom I have been married to for 45 years, caring relatives and friends. Although I am old I feel young at heart and always happy because I am surrounded by so many caring people whom I cherished in my heart. Also, I would like to thank Mr. Marinas for having this MB because had it not been for him and his MB I would grow older everyday. Thank you to you MHal,Boldo Tan,Fdg and the other posters and non-posters as well for everyday you make my day so useful and happy. Friendship is like wine- the more it gets older the sweeter it becomes. God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.247.63
Date: Friday, June 14, 2013

Message

"Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well." 3 John 1:2 HAPPY HAPPY BIRTHDAY!!!!! God bless you always.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.247.63
Date: Friday, June 14, 2013

Message

12:02 a.m. June 15,2013. Cresal Happy Happy Birthday! Maksil komon so laman mo tan mandokey ka niy bilay pian napabaleg mo ni ray duaran apom tan walay ilutoan nen kuya Miguel hehehe. Inalagar kon nasabiy June 15 anggan mantomtomegak la. Antak ya agaylay liket mod sayan agew ontan met na pamilyam kanian mililiketak met ed sika ed sayan agew.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/Fdg/ B. T.
Remote Name: 178.115.251.169
Date: Friday, June 14, 2013

Message

Cresal anonotan ko tay posting kod leksab nen June 8, in-greet ko la ray "ama" na Happy Father's Day hehehe. Abaloan ko nen June 9 Father's Day la anta manaya no Simba ni. Pasensya la kakaaron " ama " ta nakakabawak la amo hehehe.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ B.T./ Fdg
Remote Name: 77.116.247.1
Date: Friday, June 14, 2013

Message

Singa walay naaangob kon pinapaitan ya baka odino kare-kare. Ipawitan ta ka komon na ice cream parad nabuas Cresal balet ta ompan natunaw. Mapalpalar kan talaga ed akapiasawaan mo ta makolin manluto. Siak balet samay asawak nen mabilay ni makolin mangan balet ta agto antay manluto. No diad trabaho balet asngkakolian. Masaksakbay ya ombangon ya lanang anggan sikatoy akanggaway negosyo. Singa met trabahador ya manaalsay ambebelat iran muebles. Balet no panagluto anggapoy anta to no ag labat inlambong ya iknol tan scrambled eggs hehehe. Kanian mairap ya taynan ta ompan kapawil ko et wala lay balon kusinera to. Galaw ko labat. Anonotan ko nen anto man ya taon ya sinmempetak ya bokor kod Pilipinas, agi abiglaak ta pigpigay agew ko ni biglan tinmawag ya say koanto abeten ko kono ed airport no ontan ya agew. Akin koanko abaloan ko busy ka ed exposition? Kasompal na Expo onlaak ditan ed Pilipinas koanto.Agaylay ermen kon manbokbokoran koanto. Balet no anta to labat yay kipapasen ko ompan onsempet ya tampol. Anto kasi no say inatey et nayarin onsempet anggan mamidua labat ed sakey taon anto Cresal? Ay MH akin antoy anonotan mo langola et singa manhahallucinate ka amo? hahaha . Hallucination ya amo Cresal so naliliknak. Makapalikliket ya kaibay asawak nen mabilay ni ta pareho kamin mahilg ed nature. Arawrarawin lugar so nanaakar min mananap na oong ed katakelan tan kapalandeyan. Mahilig met ya man-fishing tan parehok ya mahilig ya manlangoy. Memories! Memories! Sweet Memories!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.247.123
Date: Thursday, June 13, 2013

Message

Amasya ka! Inlaem mo la amoy anggad June 15 hehehe. Nabuas ko la amo i-broadcast may maliket ya okasyonya nagawa odino dia lad mismon agew to pian naknoy liket ya talaga. Bale-bale panaon natan dia. Linmaak ed supermart ya analiw na sakey sakon/ kilon belas hahaha. Agi mansisilamot iray katoowan na ice cream balet siak agkon talaga inminam. Singa daak papainaman hehehe. Duay taonak lan ag mangakay ice cream, chocolates tan cake. Mairap lay ontabay singa saramay anengneng kod supermart karoman ya itar-itar irad taba ra hehehe. Aderyaak lan ontaba ta mairap so ontablog ed dayat no mataba ka ta singa ka no dueginsan ompan nalenerak ed belat ko. Agko antan tua no akin et tinmabaak nen 2011. Balet kasompal na impasyar kod Malasiqui kinabuasanak ya manjojogging. Say linget ko balit ya tua tan no manlingetak onaagos ya anggad dapan ko hehehe. Nen onsempetak lad dia tan wala ak ed eroplano mankelawak ta say jeans ko et lawang-lawan et anta nen mamasempetak saman met so insolong ko medyo mainget. Taban danom labat manaya man. No ipangasi Dios ompan makasempetak no Marso o Abril pasompalen koy summer diman pian manlingetak ya maong. Sika Cresal ey, no onsesempet kad sikatayo, ontataba ka o oneebeng ka? Tetepeten ko ta walaray arom ya no onsesempet ira kapawil da dia tinmaba ra kono.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Fdg/ BT/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Thursday, June 13, 2013

Message

Alikas moy inbagak ya nan-Happy Weekend ak la ta manbiyahe nunot ko ed inpakawalak ed mundo. Onaona misalamat ak ed Dios tan saray ateng ko ed inkiwalak. Intenteng da ak na saray ateng ko nen manaaralak nin onakar, sinalog da ak na panangaro, asikaso tan inabonoan da ak ya singa panagasikaso na tanaman anggad nanbonga. Nen ontutobo ak so pinetek day sengeg ko ta piano maktek tan aga pikewet. Ininan day takarang ta piano aga ondukol tan maktek so sengeg to. Anggan dakel so sangak so duara labat lay bongak ta samay kuanda ya no dakel so sanga na tanaman so daiset so bonga to. Saray arom ya totoo so ekalen dan pupoen (pruning)so saray sanga ta piano dakel so bonga balet ta agko insiblet tan agko nitepel ya ekalen iraman ya sangasanga. Maliketak ya agko pinupo ta natan mangiiter iray sirom na aro ed siak. Pisalamatan kon amin so Inter na Dios ya bilay ko tan kasil na laman tan saray ateng ko ya nantanem,nansalog,nanabono tan nanasikaso ed siak so anggapoak dia natan ya kaaro yo. Salamat met ed si asawak ed panangaro tan panagantabay tod siak tan no ag manluto so nairasanak. Misalamatak met ed Dios ta initdan to ak na maaro tan maasikason anak, asawa to tan saray duaran apo mi ya mangiiter na silew tan ilalo min manbilay ya sanasawa. Salamat ed saray agagik tan saray pamilya ra ya mangiiter na liket tan wadtan iran lanang ed abay mi. Misalamat ak met ed sikayo ran kakaarok ta anggan antayo ni nanennengneng so mangiiter kayoy dokey na bilay tan liket ko ta wala kayon lanang ya katongtong ko ed MB tan wadtan kayon manbasa ray Jokes ko tan istoriak. Sikarayan amin so pisalamatan kod bilay ko ta no andi kayon amin so anggan mataba/mabona ak ya tanaman so siguro so daiset so rosas ko. Misalamat ak met ed saray arom ya kakaro ya pakakaaralan koy 'Challenges' ed bilay ta no anggapo ran mankorihe ed siak so agak makaaral tan aga onsobeg so linawak ya mangidipinsay katunongan ko ta samay kuanda ya "mankokolkol so katunongan balet ta manaaroan so laman." Salamat tan komon no Antabayen tan Bendisyonan tayon amin komon na Dios tan saray pamilya tayo. -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ B. T./ Fdg
Remote Name: 178.115.248.2
Date: Thursday, June 13, 2013

Message

Agi agaylay impakalek kod sayay posting mo Cresal. Makapalek iray arom ya ngaran na kakaaro ta. Salien ko pa met sirin so manlutoy pinapaitan ya baka. Say irap balet ta anggapoy nasaliw dian bulong na palya. Anto kasi maong ya iyan ya mamapait ya aliwan say akgo? Sinalik so nantzanem na palya ed masitera ag tinmubo balet walay lugar dian ontuboy palya. Maong yay alukbati ya tanem ko ta mabonabona. Akin et nan-greet ka lay Happy weekend et anta Huebes ni labat. Baleg amoy okasyon ya nagawa no June 15 ta walay manbabaga ya wala konoy mankomplianyo hehehe.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ MHal/ Fdg
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Wednesday, June 12, 2013

Message

Amasyarak kami nen asawak ed samay sakey ya agik ya laki tan nanluto na pinapaitan ya baka tan nilaokan toy tripes. Masamit kuanko komon et ompano korihien nen Perfecto lamet kanian osaren koy Mananam. Ampait met ya singa no nilaokan na Apgo (bile)balet say kuanto so bongay palya so pinespes to konon insambong. No agto inbaga so say anta mi so talagan Apgo so inlaok to. Masamit/mananam manayan talaga so baka ya pinapaitan pero mas masamit/mananam so kanding. MHAL: Natan ta antam lay manluto na pinapaitan so say ilaok mo say palya no agmo labay so apgo odino Tae. Anonotan ko may kaaro tan Tae so ngaran to. Iner la kasi kawalaan to? Kumusta la kasi si Bakes tan si kaaro ton Bakokol? Hehehehe! Asinger lay weekend kanian Happy Weekend lad sikayon amin. God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal / B.T. / Fdg
Remote Name: 178.115.251.168
Date: Tuesday, June 11, 2013

Message

Salamat ta impanonot yoy agamang ta sakey met yan manpapananam na kare-kare. Amasya ka Cresal ta akatalora kay posting. Antak no akin et singa inlaem mo la ray arapen ya agew ta walay nagawan okasyon ed sikayo hehehe. Anto kasi itaryam ed sayan arapen ya agew? SUAN: Anonotan koy Suan met nen linmarad restaurant ta aligalig lanti ed amin ya orderen na kaabay to. Anonotan ko nen angiter la ray melag ya amputiputin towel ya panpunas ed lima ya singa samay diad eroplano et say ginawa to pilit ton gegergeren na kutsilyo ta say anta to et lumpia kono hehehe. Pakaskasi kalamor si Suan.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Fdg/ Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Tuesday, June 11, 2013

Message

JOKE TIME: Walay sakey ya balolaki (domaralos) ya taga Baryo tan mairap so bilay to ya kaparak. Intagar na saray kakaaro tod Manila tan saman labat akakar. Aminsan ya agew so inawit da ed restaurant. Nen man-order laray kanen da so no antoy orderen da so sikato met aligen to. Ontan ko met no onla ak ed restaurant ya balok ya laen so tepeten koni ed waiter no antoray maong ya orderen anggano walay menu ra. KAARO: Nalilikas ko Suan ya aligaligen moy order mi. SUAN: Akin no makapanorder kayoy NAPKIN, di manorderak met. Akalek iran amin. Hehehehehe! Balet ta diad saman ya naaral nen Suan ed inyakar dad restaurant so baleg ya ikspirinsiya to. "Experience is the Best Teacher." God Bless Suan and his friends! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ MHal/ Fdg
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Tuesday, June 11, 2013

Message

BOLDO TAN: Maong ta inpatumbok moy agamang ta sikato tan so sakey ya paboritok- samay agamang ya nanlapod Pangasinan ta puro tan aliwan masyadoy food coloring to ya singa samay ilalako dad Asian Store. No walay manlalapod Pilipinas so pawitan daak na pigaran litsi ya agamang kaiba to met lay molantong ya siringan tan buron dalag. Kaiba to met lay tabay kapi (inpagawa)tan tinapa. Dakel met manayay labay mo Cresal ya manlapod Pilipinas. Antayo lanti ya saramay kakanayon mid Pilipinas so manlolombaan iran mangipawit na saray antaran paboritok ya kanen. No inarom ira so balesan da met na panangaro. "Love Begets Love." Nankakapigay klase too lanti, walay anta toy onbales na panangaro balet ta walaray arom ya 'one way traffic.' Anto tay ibabagam lamet Cresal? Samay anggapo lay pawilan ta isebel day onsumlang kad traffic lanti. Hehehehehe! MHAL: Say Pangasinan ya salita so nankakapiga- walay simpli labat ya narerengel tayon lanang balet ta walaray aralem ya matalag ya osaren ya singa beyebeye, mankonsil, tan arom nira ta anggapo lanti so dictionary to. No akablit nala ya kuanda tan nayari met ya mangawa kay sarilin panangibaga ya singa saray arom ya totoo ya pansosonien day salita ra. Ay makapaalimoreng si Suan! Hehehehe! Ontan labat so bilay ya aromaroman na palek ta piano agtayo ontakken ya magano ta no masaya so too so ondokey so bilay to. "Laugh and the Whole World Laugh with you, Cry and you Cry alone." FDG: No omamengen ko tay gagawaen mon Green House ay so singa no kabaleg na sayay abong mi tan lapod birdi met so pintay abong mi so nayarin tawagen tayo lay Green House met la balet ta say pidomaan to ta duduaray tanaman to ya akatanem (si asawak tan siak)ya mabonabona ed panangaro tan nabibilay ed Panangaro na Dios. Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Fdg/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Tuesday, June 11, 2013

Message

Tua tay kuanmo ya mailalo so Gemini ta walay panilaloan to balet ta no anggapo ray totoon mangaarod sikato so siguro abayag lan angorat. Hehehehe! Pero maslak ya Gemini so independent, considerate, artistic, creative, jolly, witty, and loving. Say maslak so say otek da so imaginative tan no saray arom ya totoo et say otek da et baleg nen say laman da, say arom ya Gemini balet so say puso ra tan panangaro ed kakaaro tan arom ya totoo so baleg nen say laman da. Masibeg tan matulong so Gemini balet ta agmo lulokoen ta pateyen to ka. JOKE only! Hehehehehe! GREEN HOUSE: Wala manayay makasengeg ya agka makapanpopost ta walay project mo. Maong ta piano naasigtam so mantanaman ta piano walay iluto nen BT tan si MHal tan si asawak. Aleg lad siak ta antam latan ya mailaloak ed toon mangaaro ed siak. Dakel met so gagawaen ko ta no kasumpal ton manluto so manoras ak na bangabanga tan plato ta sikatotay paboritok ya trabaho. Makoli kamet manaya, Cresal balet ta pinilipili so labay mon gawaen. Hehehehe! Happy Birthday and may God Shower you with a long life, better health and happiness. God Bless us All! -Cresal


From: Fdg
Town_City:
Email:
To: Mhal,cresal, bt
Remote Name: 24.5.229.36
Date: Tuesday, June 11, 2013

Message

Salamat ed bati yod siak!!!!!.wadia ak labat busy ya manggagaway green house 9x12 tan magano lan nasompal...I post kod fb so litrato to no nasumpal la....naeekal so kesaw kon manbasa Iray istoryaan yo lalo lad say jokes nen cresal, balita, putahi na panagluto....bt, salamat ....aralen koy manluto ta sorprisaen koy mrs. ko ta ibabaga ton no marunong ak labat ya manluto sikatoy sakey ya measuertin asawa ed mundo...mahilig ak ya manluto balet agko anta ta bolirek ak, mailalo.....cresal, singa ugaliy Gemini amo ya.....lol.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Monday, June 10, 2013

Message

Alingwanan kon ingkarga so laok ton agamang imay kare-kare. Laokan moy akamang no agisa la. Inan moy duaran kutsara. Pasensiyay baleg mi amiga.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Fdg
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Monday, June 10, 2013

Message

Happy Birthday ed sika tan komon no mandokey kay bilay tan masaya kan lanang. Gemini manayay Horoscope mo ya kaparak kanian maong kan too tan makapantonoan so ugali ta. Hehehehe! Iner so kawalaan mo et agkani alikas? Antak ya manbabasa karay istoria min nansasanga tan makakewkew na otek ya tatawagen na arom. No arom so lalaokan koy Jokes ta piano aga makapaalimoreng ed saray banagbasa. Kumusta kala tan saray pamilyam? Komon no maksil kayon lanang. I wish you the very best in life and enjoy your birthday. God Bless you and your family! -Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Fdg
Remote Name: 178.115.250.123
Date: Monday, June 10, 2013

Message

HAPPY BIRTHDAY AMIGO.MAKSIL KOMON YA LANANG SO LAMAN MO TAN MANDOKEY KA NI BILAY TA MASAMIT SO MANBILAY LALO LA NO MAONG SO KABIBILAY . MAPALPALAR KAN TUA AMIGO. WALA LAN AMIN ED SIKA. MAONG YA ASAWA, MAONG IRAN ANAK YA TITULADO LA RAN AMIN TAN MAONG YA NEGOSYO. TINAON KAYO NI YA MAN-CRUISE. ANTO NI ANAPEN MOD SAYAN BILAY? ANGGAMAN ONTAN YA MAONG SO KABIBILAY MO AGKA MALASTOG. KANEPEGAN MON TALAGAY GRASYAN INITER NA DIOS ED SIKA. KUMUSTA KA LA?


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.250.123
Date: Monday, June 10, 2013

Message

Akalekak ed koanmon manakar na pasoner. Anonotan ko laingen may abantayan kon pelikula nen saman ya inatey ya artista si Apeng man amo o si Dolphy. Agko la nanonotan ed gaway kabayag la. Nen intulor da say tugtog chacha kanian inabot la ray palbangon agni ra akasabid kamposanto. Kakaaro makakaogipak la. Naksawanak ya nanakar niman . Sakey oras tan 20 minutos ya maples. Kalabian agak akapanakar ta inmoray beyebeye hehehe. Makapalek iray salitan Pangasinan. Walay konsil, walay beyebey hehehe. Good night la kakaaro.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 178.115.250.123
Date: Monday, June 10, 2013

Message

B.T. Chef balbaleg ya salamat ed recipe na kare-kare. Manilolak ed impakabasak hehehe. Say problemak balet no iner so napanaliwan koy tuwalya. Mantepetak ed saramay makokoli manlutoy goto ya Pinoy dia. Ay salamat ta makatawayak met na kare-kare salo. Salamat lamet amigo.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Monday, June 10, 2013

Message

Malinis so panaggawak na pinapaitan ta delikado ak ya manggawa. Puro ya papait so iyan ko, et no anggapoy papait la, inan koy daiset ya akgo. (bile) Say ibabagam amiga ya walay laok ton tae, pinapaitay Igolot. Anta pespesen dani imay ngalngali la magmaliw ya tae insan da ilaok, pespes so tawag ed saman..hehe Maanag la ingen so angob to. No mamamangan lara lasika ta pepetan moy eleng mod banget tan no akanengneng kay tapew-tapew ya tibokel, agmo man kakanen ta say antam pasas, andi, tae kanding iman ..hehe Pero no akutsaram ya agmo anta, magata metla ingen ah no kompletoy rekado....Nyahahaha


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Monday, June 10, 2013

Message

KARE-KARE: Simple labat so panaglutok na kare-kare. Mangilambong kan onona na ox tail laukan moy daiset ya tripe. Akir mo no anlemek la. Itaryam so bawang, sibuyas, soy sauce, oyster sauce, knorr seasoning or MSG tan peanut butter. Aya so ilaok mon pisi-pising ya itaryam: 1 1/2 lb talon ya ginalip, agayep, petsay, (bokchoy) melag ya kalobasa, daiset ya okra. Igisam no asumpal larayan akatarya ed bawang sibuyas insan mo ilaok so alambong lan ox tail tan tripe, timplaan moy soy sauce tan oyster sauce. No linmuag la, iyan moy talon, kalobasa tan agayep. No ngalngali la naluto, itombok moy okran daiset, onor so petsay. No asingger lan naluto inan moy taloran kutsara or apatiran kutasaran peanut butter tan timplaan mo ladtay laseng to na knorr seasoning or MSG. Agi....nengneng moy panangan mod satan amigak...hehehe Buabuakag kan maong et. Siguradon ombotyog ka...hahaha


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 178.115.249.25
Date: Sunday, June 09, 2013

Message

Makapaibeg tay kare-kare. Gabay koy makataway tan balet ta agko antan lutoen. Mangiter ka pay recipe sirin agui. Say papaitan so agko gabay. Nen linmaak ed Malasiqui amatey iray kanding balet ta agko angan na pinapaitan ta ibabaga ran walay laok ton taey kanding kono kanian ampait. Agko balet anta no tua. Siak agaylay kolik met ya manluto anggan bokbokor ko dia. Sayan agew labat so impakapangan koy karne ta duay simban puros pising labat so inakan ko. Nen ogto fried chicken leg tan fried zucchini so kinan ko tan say partner to boiled potatoes tan cucumber salad ya sakey ya baleg ya yaong. Natay labi balet pancit ya sotanghon ya dakdakel so pising to tan medyo juicy so impangilutok. Panangan Badong agagui. Nanagonoyan ubakan ko yay pinya ta buagen koy laseng.Agak akapanakar natay labi ta biglan inmoran. Agaylay petang na agew niman balet nen asingger lay iyalis ko mankagkarol insan to inyoray binakbinak. Antakot koy karol ta wala ray abantayan kon balita ed sikatayon totoon tinerakay karol.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ MHal
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Sunday, June 09, 2013

Message

Dogay kuanmo ed satay Buwisitam ya say asawa to et kaparak ya agto antay manluto ya anosan to ta kabat to la nen saman so kakulangan to antis ton inasawa. Insan mo ikotkot ya mabilay no kabilen toy asawa to. Hehehehe! Say toon masibeg ed salita so anggapo ed gawa balet samay toon talagan mansipa ta mankonsil so anggapo lay pasantabi ta onsabinonsabi ya aga nanaantaan. Ay bilay kaskasian iray asawan bibii ya kabilen na asawa ra ta dakel so nababalitaan ya ontan ya maruksa rad asawa ra. No agla nayarian so asawa so ipawil yo la ed saray ateng to ta say ateng so anggan kapigan so inaro toy anak to. Say ateng so kadalaan tayo balet say asawa so agmo kabkabat nen antis ya manasawa kayo. Say ateng anggan kapigan so inaro toy anak to balet saray arom ya anak so malamang irad ateng da. Makapanangnangis! MHAL: Agay lay elek mo langola ed samay joke ko. Maong ta apaimis toka lamet. Maong labat ta kibangkibang ya aliwan paatras odino pasoner ya panangakar ta no andi so aga makaalis. Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Cresal, Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Saturday, June 08, 2013

Message

Aysus mananam so pinapaitan ya baka. Mas mananam so papaitan ya kanding balet. Pareho lamlamang so panagluto ed sarayan dua ya putahe. Igisam ya onona no ategteg lan nipaloy, ed bawang, sibuyas tan agat ya pino so impakategteg na agat. Lambong mo ya anggad onlemek insan mo metla timplaan na papait, asin tan melag ya knorr seasoning or MSG, insan no aluto la, patapewan moy bulong na sibuyas (green onions) tan pigaran sili ya andokey. Nayari lay mangan tan onilop na sabaw...hehe No agmo sarag irayan lutoen, tepet ka labat ed si Boldo Tan. Sarasarag to irayan lutoen. Sige serin ta manluto ak na kare-kare maong labat ya iparungok ed sayay atapis ya bwisitak...hehe Abayag lan aga kuno akataway et ngalngali tola napatey si missis to kuno ta agto met antay manluto. Pinantamian ko pay laseng ya too. Akin kuangkon inasawam ta antam lan agto antay manluto, katon anusan mo kuangko pa. Agmo sasakitan si asawam kuangkod sikato ta ompano siak laingey mangikotkot ed sika. No agko ingkotkot so laseng ya anggad tenger, amay pawaypaway labat lay eleng to...hehehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.248.247
Date: Saturday, June 08, 2013

Message

Cresal... iner la lamet so angalaan mo yay joke nipaakar ed trabaho ton may bii? Anggan manaakarak kada nanonotan ko ag nayarin agak makalek. Nen manaakarak niman anonotan ko yan joke mo elekak lan elek. Niman nanakarakarak langola. Andokey langolan akar kanian naksawanak la. Makakaogipak la agagui. Ituloy ko lay estoryak nabuas. Simba la lamet nabuas. Magangganoy agew. Happy Father's Day ed kinen kuya Miguel tan ontan met ed amigo tan si Mr. B. Tan hehehe. Maong yan Intsik ta maong ya man Pangasinan. Ontan met ed saray kakaaro tan ama. Happy Father's Day ed sikayon amin.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.250.202
Date: Friday, June 07, 2013

Message

Nabuasak la manpost kakaaro ta nanakarak na andokey nen say datin aakaren ko et makakaogipak la hehehe. Kayarik ya nandem indokol kod couch mansanggookak la manaya. Biernes manaya natan, say antak Huebes ni labat hehehe.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Friday, June 07, 2013

Message

JOKE TIME: Walay sakey ya retired ya navy ya pagangpagang lan onakar. Walay sakey met ya kabat ton bii tan mankelaw no akin et say panangakar to ed pagangpagang. BII: Akin et ontay panangakar yo, Manong? Akin apiley kayo? MANONG (retired navy): Antam, Anako say barko so kibangkibang kanian diad kabayag kon nantrabaho ed barko apasal koy panangakar ya kibangkibang. BII: Agak manisia, Manong ta no say panangakar et naala ed anapan na bilay, di say panangakar ko komon et onya ay. Insan to inmari so patoyartoyar ya panangakar ta Hostess manaya. Aga akasel si Manong ta akalek iramay totoon akaimaton ed saman ya usayan. Hehehehe! Pilya ka manaya Cresal! Joke only! God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ MHal
Remote Name: 71.212.30.137
Date: Friday, June 07, 2013

Message

PINAPAITAN: Say antak say pinapaitan say kanding labat ya aliwan baka tan no baka so batsoy (akablit, asalagor). Panon so panaglutom na pinapaitan ya baka ey? Singano panaglutoy batsoy? Salamat ed saray recipe ya iiter mod siak. Komon no agka onsawan manbangat ed makolit ya amigam. Hehehehe! MANGIRAS: Andi balen mangiras no makolin mangan tan mangaway ogaw tan aga manepak tan mankonsil ed asawa to. Hehehehe! Et no say asawak et agto mantrabaho ta mangiras anta anggapoy sasakiten to so patabuyen kod abong tan agto la natonton so takayan. Ontan met no say asawak et BISEXUAL so agto nagogoy anggatel to ta palasipasen ko ya kaibay Boyfriend to ta piano agda antay supoksupoken da. Ay aron abolok, inbantak kod supok, dinokdok na bukot, bukot ya sukotsukot! Magalaw ka, Cresal! Agka malabir ta ompano naabet mo ray totoon aga nanengneng et inbanbano daka. Makalmo kay alimangaw mo lamet. Say bilay singa no seesaw ya galawan. No say kaibam ya kagalaw et mangiras so agkala onatagey tan wala kan lanang lad leksab kanian taynanan mo la anggan anggapoy kagalaw to. Nakar mo lamet so seesaw ya galawan. Ompano agkala onatagey ta ambelat ka, Cresal tan baraan mo labat ya mangeras so kagalaw mo. Hehehehe! Happy Friday and God Bless! -Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 178.115.250.134
Date: Thursday, June 06, 2013

Message

Kasabsabik ni langolan nanakarakar na mapmaples. Sakey oras tan 16 minutos. Karoman tan natan labat dia inmagew kanian sasamboten koy manpasyar tan manakarakar. Agi kulang-kulang so balitak pasensya kila. Sayan laki aliwan Pinoy kanian makapabaing ta aliwan usoy Austrian ya mangiras. Spoiled yan laki et bai to tan ina to kanian onyay ingkagawa to. Nen mabilay ni konoy bai to naoonor ya amin so gusto to kanian natan ta inatey la man ya akolwa so nanmaliw ya BATUGAN tan mapilid trabaho. Agto kono gabay so iganggan na amo to tan say gabay to mannegosyo pian sikatoy amo kono. Say problema anggapoy ipuunan to .Balbaleg ni nimet yan too. Makmaksil nin mananap na panbilay na pamilya to.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Thursday, June 06, 2013

Message

Agaylayan amigak ay...hehehe Masiyadoy pakakaibeg mon talagad ngaran ko. Iyanapan takay ngaran mo pa laingen pian agka naiinggit. Akinta agmo labay so ngaran ya Niba Okay odino Kiki Kho? Hehehe. Satay laki manayan mangiras et insiyan dala manaya, maong met pian nangorat lad eras. Agaylay inpanirap to yan biin amigam manaya lapud ngiras to imay laki. Pinoy ni manaya. Siopay angalad sikato yay laki? Ompano ayay bii ni angalad sikato? Kanayon ko siguro yay biin pinairap to, awey. Ompan agto antay karapasen to odino nabatik-batik toyan laki no usilan koy iskopita odino shotgun hehe. Teraken koy pelsa ed moling to et. Hehehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 178.115.249.159
Date: Thursday, June 06, 2013

Message

Antam sayay ngaran mo anggan liber moy interon Pilipinas anggapoy miparan balot hehehe. Tan antam? Kada onlaak dian manbasa tan manpost ag nayarin agak makalek ed ngaran mo. Baleg yan tulong pian say aping ko et ag onkomanet ta makapaimis so ngaran mo hehehe.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 178.115.249.159
Date: Thursday, June 06, 2013

Message

Alingoanan kon imbaga ya akisian la may bii ta sinakitan da. Abayag ya nantepel na kunsimisyon anggad aminsan nankolkol ira sinakitan ton may laki may asawa to. Inreklamo to nanlapod saman agla makasingger ed asawa to. Palurey mo tay nanlapod akiasawad sayan laki tinaon iran mansasalat na apartment ta agira makabayar ta diad ngiras ton man ya laki. Duay taon la ra amon nansian. Maong met ya onmay agawa ta kaskasian may bii ya kapara tayon Filipino. 11 taon lan agni akasempet yan kabaleyan tayo. Nanlapod insabi to dia agto ni akapanbakasyon. Mapalar met ed amo to ta insaliwan to ran amin na plane ticket. No July makasempet met ira kalamor kaiba ray taloran anak to. Maong so ugali to yan bii tan kaarok met. Aminsan pinmasyar dia dakdakel so paabet ton pisipising ya sinaliw to ed Asian Shop. Nen 2009 naaksidente kotse to ya agla nayarin ipa-repair ta sobray ingkaderal to. Manakis ya maong ta anggapo lay osaren ton onlad trabaho. Agka onaakis ta pabayesen ta kay isaliw moy kotsem koanko. agto makapanisian wala konoy mamabayes ed sikato. akin ey? koanko. Siak anggan ag ombayes so too basta antak ya sobray pangkaokolan to, pagla nakaokolan so mibaga ed siak basta wala labat so kuwartak. Dakel iray totoon sobray siblet da ya singa saray na-experience ko nen saman ed sikatayo.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Thursday, June 06, 2013

Message

Balibalin dapeyengen itanay so mangiras ya ibabagam ta mailalod asawa ton aga anggan makaaklo na buagen to. Hehe Iyan mo may no dapeyengen mo et ompigar imay lupa to ya onarap dimad beneg to. Mas marakep so bakwag mo ingen ya nakena dimad lupa insan mo patombokan na depak tan sipangol no agaylay ngiras to. Antoy gagawaen to tay asawa ton bii et agto ni isian. Siguro martyr itay bii ya agto nataynan odino aliwliwan bii ya lupay bakekang odino lupay bangengak akin et agto ladtan taynanan. Dapat ed satan ya laki, agmo ilulutoan na nabuag to, agmo papakanen met ya pigay agew pian siloloor ton asingger lan nangorat...hehehe Loko kan talaga Boldo Tan...magalaw ka lasi kan too. Nyahahaha


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.249.159
Date: Thursday, June 06, 2013

Message

Maong so lakin anta toy manluto pian agmet kaskasiani so asawa to ta dakel so trabaho tod abong. Wala balet so antak dian laki ya ultimon mangakloy kanen to et agto nagawaan no agta alagaren to ni asawa ton manlapod trabaho. Mangiras met ya mantrabaho ta masyadon mapili. Sikato yay irap no say gobierno et mapangasi ta mandedepende la ray arom ed naaawat dan unemployment money balet ta manmelag met so aawaten mo kanian napilitan met lamlamang yan too ya mantrabaho. No diman manayam ed Pilipinas so onyan klasen too ompatey ed eras hehehe. Leleg kon wadia saksakey met ni yan anengneng kon mangiras. Dimad sikatayo agaylay karakel an mangingiras. Mas gabay ni arom so mantakew nen say mantrabaho.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Wednesday, June 05, 2013

Message

Anggapoy wala. Mas marakep met no simplin luto labat so anta nen mister yo ta say simplin luto mas malasa tan mananam. Singa say bulong na PALYA labat ya nilaokay oong na ponti ya pigara, sagsagan moy inasin insan mo pakasbogay ingkalot ya bangus, aysus, agaylay samit lay panangan mo. Arayan kakanen et healthy irayad laman ta ongkapoy ka no panay karne labat so kakanen mo. Diad kawalaan tayo mamuray karne. No agmo labay so ingkaluto to, ipakan molad aso anggano buo ya fried chicken. Hehe Mas mabiskeg so laman no mas dakel ya pisi-pising so kakanen mo, ya walay melag ya sira. Ogawak ni nen saman nen walay restaurant mi katon diad ingkamitirol ko, akaaralak ya manluto ta babantayan kon lanang no manlulutoy nanay ko. Siak met so makakaupot na lulutoen ton sira. Hehe Sige serin ta manluto ak na pinapaitan na baka tan spaghetti. Ta idual ko pay mangan pian ombotyog lamet iray bigis ed dalem na eges nen Boldo Tan. hehe


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Tuesday, June 04, 2013

Message

Salamat na balbaleg ed samay recipe ya inter mod siak. Iter kod asawak ta manloto kami ed sayay arapen ya simba no agkami mankomis. Agkami manloloto na ginisa no onla dia ramay apo mi ta naangob da. Agay lay liket kon makakabat ya sika manaya et maong kan manloto ta piano walay pantepetan na recipe no agka onsawa. Marunong ka manayan manloto ta walay restaurant yo. Aliwan amin ya too so makaluto no anggapoy intiris da tan sakey met no mangiras tan mailalo ra. Si asawak makolin manluto balet ta simpli labat lay anta ton iluto. Salamat ta initdan mo kami na recipe ya samay Gising Gising ta piano naaroman so iluto to tan dakel so kanen ko ta taga 'tikim' ak. Hehehehe! Salamat na baleg ed sika! God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.116.247.88
Date: Tuesday, June 04, 2013

Message

CHARICE: Agak mahilig ed balitan artista balet ta isasalet da lanti ed saray balitan nagagawgawa ed sikatayo kanyan naaantaan tayo ray balitad saray singers tan artista. No bilang et tua ya inmatagey lay tekyab nen Charice tan si ina to, sikato tay makapoy. Nayari met ya ompan wala ray makakaibeg kanyan ibabaga ran inmatagey lay tekyab dan sanina ta syempre dakel la natay kuwarta ra. Wala ni balitan maniirap lad bilay konoy Charice. No siak so sikato agto nepeg ya mangoman ta no andi naopot ya tuay fans to. Ontan met komon nen ina to. No nanengneng ton say anak to et singa mangooman la, paliwawaan to tan bagaan to ya agto lilingoanay bilay ya nanlapoan to. PGT- Pilipinas Got Talent. Agaylay karakep talagay boses nen Roel Manlangit tan guwapon ogaw. Komon ta manaral ya maong ta pian lalon onasenso ed bilay to tan natulungan to ray ateng to tan agagui to.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.116.247.88
Date: Tuesday, June 04, 2013

Message

Wala lay intayp ko niman ya ebat ko nipaakar ed Bisexual biglan alingoak ed akablit ko biglan aporak. Makakaogipak la nimet. No naantaan kon Bisexual so asawak misiyanak la. Agko gabay ya nanengneng so lakin inarok ya onakdol ed kapara ton laki insan toak akdolan ya ibaga ton inararo toak. No wala ray anak mi, pasustentoan ko lara insan onekal lad abong mi ta maniba la ran may laki to hehehe. Sika balet Cresal ey? No naantaan mon ontay asawam ey, gabay mo ni kasin kaakdol? Say tawag dad onyan laki so Bisexual, Silahis.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.116.247.88
Date: Tuesday, June 04, 2013

Message

Natanak labat akapanpost ta sinmabi ra di Winnie tan kaibay Paul ya apo ta. Limay bolan met la nen Paul nen May 2. Agi gukguwapon ogaw talaga tan say mata to malinlinew ya andekereket may eyeball to. Padisir ko baleg nen si ama to no mansosto lad edad to. Walay awit dan ponti ya nayarin gaween ya banana cue, kamote tan wala met so agat ta nanpasaliwak ta gabay kon inomen ya insan mo inay honey. Nanlutoak na garlic broccoli tan nilaokan ko met na zucchini. Insan walay uloy salmon ya insigang ko karoman ta gabagabay da. BANANA CUE: Masamit manaya may pontin andorokey ya nasaliw ed Asian shop. Nanlutoy Tes na banana cue. Nian nakselak laingen. Sakey< simbaak lan ag balot mangakay sira tan karne no agta puro pising. Sasambiten ko ta mamurmuray pising natan.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Tuesday, June 04, 2013

Message

PGT (Pilipinas Got Talent): Abantayan mi met iman tan agaylay liket min sanasawa nen analo may ogaw na duaran milyon ya pesos ta natulongan toray pamilya to tan walay panaral to. Komon no osaren na pamilya ton maong so kuwarta to ta piano makaaral tan aga manirap ed bilay to ta maslak ed bilay so walay anggaan to. Kanepegan to met so manalo ingen ta maong ya talagan mangansion tan sankanengneng mi ya maong so kasumpalan tod bilay. Saludo kamid maong ya inpanpabaleg dad sikato na saray ateng to. Komon no amin ya ogogaw so makaalig ed sikato. CHARICE: Bilibak ed si Charice ed inpangibaga to ya TOMBOY kono tan agko met mankelaw ta sankanengneng la ed panangarti to. Aliwan amin ya totoo et nibagarad publiko so sikrito rad bilay da. Diad pakatalos kod satan so nankakapigay liknaan na too- walay Bakla (laki tan laki), Tomboy (bii tan bii) tan wala met so (laki tan bii). Agtayon balot nepeg ya balawen itan ta inyanak iran ontan so liknaan da. Say agko natalosan balet ta walaray Bisexual ya Bakla ra balet ta walay asawa ra tan anak da. Antoy tawag dad saraman ey? MHal,no say naalmom ya asawam et onia balet ta masyadoy aroan yon dua, antoy gawaen mo ey? Linguanan mo odino mas aroen mo? Walay kabat mi ed Pilipinas ya doctor iran duan sanasawa tan nankasal irad simbaan tan walay anak dan duara ya laki tan bii. Nen onaan so maong so aroan tan panamaley da insan diad kaonoran so lanang imay asawan laki ya mangisempet na laki ya Boyfriend to. Agto nataynanan nen asawan bii ta lapod saray anak to tan say profession dan dua. Nen manbabalolaki lamay anak ton sakey nanmaliw met ya Bakla. Anto kasi makasengeg ya onya so nanmaliwan to? Atawir to kasi odino lapod nanenengneng toy gagawaen nen ama to kanian aaligen to? Ay bilay, ontan labat la tan nepeg ya rispitoen tayo so kakulangan tan pidomaan dad sikatayo ta no ontay kipapasen tayo ed sikara so ontan met lagi so liknaan dad sikatayo. Good Luck to Charice! Abalang nen Charice la amo ray Fans to nanlapod inpanengneng ton atagey lan maong so tikkiyab to kono tan ontan met nen ina to balet ta agko manisia ta agko naimatonan. Ay agagi walaran talagay totoon andokey so sungot da ta(ASUNGOT)ira! Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Tuesday, June 04, 2013

Message

Dakel so antak ya luto ta walay restaurant mi nen saman. Siak so bolirek ed sikamin 4 sanaagi et antam lay bolirek, no iner so kulaan nen Nanay to wadman ya akabantay. No manluluto lay Nanay ko nen saman, wadmanak met katon akaaral ak ya manluto. Filipino, Chinese odino American cooking dakel so antak ya luto. Walay mas 'healthy' ya luto ya kanen mon seafood no anta nen mister mon iluto. Niya so RECIPE. Tatawagen dan GISING-GISING: Ombangon pati abuek ya too no natawayan to. Gigising kuanday tagalog. Manaliw kay orang, (angkabaleg) pusit, (baleg) tahong,(3 lbs) 1 jalapeno, green onions, soy sauce, bawang, sibuyas tan corn starch. Linisan mon amin iya, tegteg moy pusit tan ipriparam so rekado ya bawang, sibuyas, sliced jalapeno, 1 inch cut green onions tan manganaw kay 1 tbsp corn starch ed yaong. Igisam so bawang, sibuyas insan mo ilaok so pusit. No medyo aluto lay pusit, pambansag moy tahong tan orang timplaan moy soy sauce. No medyo aluto la pambansag moy green onions tan sliced jalapeno tan corn starch. Inay daiset ya MSG. Serve hot! Aysus! Panangan badong lamet Boldo Tan....hehehe


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Tuesday, June 04, 2013

Message

Salamat ed samay recipe na Sisig. Natan ko labat la nangel may Sisig. Si asawak so mahilig ya manluto tan say lanang ya iluloto to et pising, sira tan seafood. Matalag kamin mangan na karni tan nabilangbilang so pangan mi na sungot tan sali na baboy. Agmet manlulutoy bagisen kanian no onla kamid party na Pilipino et walay bagisen so saman so kanen mi ta agmanluluto lanti iraya ed abong. No mankarni kami et red meat so samay T-bone, Rib-eye odino New York Steak ta melag met labat lay kanen mi tan matalag kamin mangan ed saraya. Magastos kami na grocery ta mabli lanti so pising, prutas, sira tan seafood ya aliwan singa say karni. Ontan amo lay ontatakken ya mankangaw la ta agla masiba ta pilipilien to lay kanen to. Ogaw kayo nira tan agyo ni antay liknaan na mankangaw. Samay toon mapangaran ta pari lanti so aaroman toy Pangasinan word to ta piano makagaway Dictionary na Pangasinan. Ay, no nasabisabi itan so nasosto tayo lay pan-Kristiyano tayo tan siguro makapantalosan la tayon amin. Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Cresal, Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Monday, June 03, 2013

Message

SUNGOT NA BABOY: Mananam so sungot na baboy no gawaen mon SISIG. Ilambong moy 'half-cooked' ya kompletoy rekadon singa adobo insan mo ikalot ed grill. Manggawa ka met lay sarsa. No akalot la, tegteg mo natan si sungot insan idelnet ed sarsa ya ginawam, aysus! Agaylay abig na panangan ya singa si Laki Irib. Sige buag!! No say SUNGOT nen Boboy balet so ikalot mo, ta malaplapar ya singa basasong ya impansungot, ayus nabawbawim so pangan mo ta pati ilol to et singa angob na otoy...hahaha Loko kan talaga Boldo Tan. Hehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.116.246.106
Date: Monday, June 03, 2013

Message

Nanbantayak kalabian na Pilipinas Got Talent.Matalagak ya manbantay ya balet ta lapor anggapo lay nabantayan ko sinalik so binmantay. Samay ogaw ya 13 taon to ni labat so analo. Sakey la lamet ya mairapbilay so mangoman so kapalaran to. Two million pesos so analoan to. Makapalikliket anggan agmo kabat lalo la et agaylay irap dad bilay tan biktima ray Bagyon Pablo. CHARICE: Anto balet so agawaan nen Charice et tomboy manaya? Impakatlian to may buek ton balebale tan say panangawes to la natan et singa panangawes na laki. Akin kasi et walay bakla tan tomboy iran anak anto?


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.116.246.106
Date: Monday, June 03, 2013

Message

Agko ni asali angan na sungot na baboy hehehe. Say sali mananam ya ilauya odino pakasiw. Abaybayagak lan ag akataway na sali baboy. Sakey simbaak lan ag mangakay karne. Anggan anton karne. VEGETARIAN ak natan. Say kakanen kon inagew-agew pising balet karoman nansigangak na uloy salmon ta itataryak ed isabi nen Winnie balet ag atuloy niman. Akin et gabay moy baboy Cresal balet agmo gabay so bangus tan tilapia et anta mananam? URAN: Agaylayan panaon natan ta anggapoy tonday uran. aliwa met ya maksil balet ta tuloy-tuloy. Agak laingen makapanakarakar. Kumustay panaon ditan ed sikayo?


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Monday, June 03, 2013

Message

PANANGARO: Say tua, MASEKDER, masimoon, tan matoor ya panangaro so parihoy talos to basta akablit nala ta lanti anggapoy Dictionary na Pangasinan et no Senado odino KORTE so kawalaan mo nepeg ya apipigeren moy osaren mon salita ta dakel ira so wadman ya totoon labalabay day misangsangan ya say maktek ed pikeweten da ta piano makakuwarta ra. Hehehehe! Singa samay abogado ya anepet na "aningning moy duig ya insingir ed Lusik?" Anta manaya et bakil so pananongtong to ta arartian toy salita to lanti ta pasitsirayew. Hehehehe! Nitan laingen ta aliway pakatalos nen Juan ed MANKANGAW ta mangamanga! MANKANGAW: Satay salitan mankangaw so balo met ya salita ya nanlapo ed si Pari ya Manadbinyag. Say pakatalos kod satan so no matakken lay too so onkobet lay baog tan onkespa lay biskeg to. Dakel lamet so inbagak dia ya balon salita ya ompano agmo MHal natalosan et kaokolan so manawag marling ya Abogado ya mangipatalos ed sika. Agmo tatawagen si Atty. No Case (NOKIS)ta maslalon nagulo. Agay la tan Cresal ya mananap kani Abogado ya manpatalos tan bayaran mo ni. Ompano pikiweten toy mattek ta piano nabayagan so kaso. Agka malabir Cresal ta ompano makalmo kay alimangaw mo et ONKANGAW ka ya maslalo. Maong manayay walnuts ed mankangaw ya too. Say antak so maong ed otek ya singa samay inpanotek na arom ya totoo ya malasaw tan akabaw lalo et saramay ipannotek na monamon. Anto kasi maong ed saray arom ya totoo ya say inpanotek da et alabas? TRANQUILIZER! Hehehehe! Tonda kala Cresal ta akanatkanat lay posting mo et naaalimoreng laray arom ya manbabasa. JOKE! God Bless us All! Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Monday, June 03, 2013

Message

Makapalek so ibabagam ya toon andokey so sungot to. Abaloan ko say baboy labat so andokey so sungot. Antam ya say sungot tan sali na baboy so paboritok ya kanen lalo la no inyadobo odino isambong ed balatong ya ininan na saloyot ta dakel ya sili. Labay ko yan parti na baboy ta aliwan masyadon mataba. Et no toon masungot so duara so talos to. Nayarin masungot ta asungot tan mabalaw tan ma-tsismis tan malabir. Say sangkabandayan no say laki et ma-tsismis balet anggapo met ni so antak ya lalaki ya onia no agsay nabilangbilang labat la. Siguro maong ni bii ya asungot nen say laki ta say kuanda no say laki et malabir tan asungot so "Bakla." Hehehehehe! God Bless and take care! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 77.116.247.196
Date: Sunday, June 02, 2013

Message

Salamat B.T. ta agka onsasawan miestoryaan diad sikami. Mabilabilay so UMB. Asingger lay panangan Badong hehehe. Sinigang ya salmon. Insan ko pespesay lemon no wala lad yaong. Agko manoosar na tamarind ya powder. Maong la yay natural ya akseng.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Sunday, June 02, 2013

Message

Naistoryam tay SUNGOT wala laingey anonotan kon sungot ya andokedokey. Nayarin ibalongos imay balongos na aso. Ay laseng ta ayan sungot et singa SUNGOT na basasong. Nimen ta et say bibil to yan SUNGOT et malaplapar ya singa dos por dos. No simbangen mo yan sungot ed simbangan, siguro say belat to duaran kilo. Kaabay mi yan sungot nen saman. Say ngaran na makansungot et Boboy. No mangan si Boboy lapud balbaleg so sungot to kulang ya isubo toy sakey kutsaran baaw. Insan no onilop na sabaw, anta napalduan tampol so yaong. Hehe. Maya ta onlaak pan mananap na mas babaleg ya SUNGOT ya nayarin i-contest ed panangan na hotdog agla pigan manalo kami no onsuboy anemiran hotdog maminsan ya subo.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.116.247.196
Date: Sunday, June 02, 2013

Message

Manakan kay walnuts Cresal pian agka mankangaw hehehe. Sayan salita diak labat naantaan. Say antak labat say kabaw. Akin kasi et no osaren koy salitan tongi et biglan walay amnkorehi . Sayan salita antak ya galaw labat. Natan ambabangil so ompapaway ya salita ed Pilipinas ya anggapod dictionary hehehe. LIKET ED IMPIASAWA: Siguro sakeyak met lan sangkaliketan ed impiasawan kaparam Cresal. Nen mabilay ni asawak kada onsabi anggapo lay tonday estoryaan mi met. No arom onsuko la. Say koanto gala diad abay ko ta masahien taka. Abaloan ko met masahe ed laman anta manaya masahien to konoy sungot ko ta naksawan lad kaeestorya. Anggan wadia labat ed kaliberliber tawagan toak ya kumustaen. No walay gaaby ton awiten dian kaaro to ya imbitaen ya mangan ipatanir to ni ed siak. No say koanko et aggapoak ed mood ya manluto, say koanto sieg siren manpales ka ta dalana taka ta dia tayo la managn ed restaurant. Marespeto atn maaroy asawak tan inaro ton amin iray inarok ed bilay at ontan met so gagaween kod sikato. Anggad natan inararao ak na panginaen to tan pangamaen to tan ontan met iray agagui to. Asingger la lamet so panagborbor na strawberries dia kanian lalon nanonotan ko langolay asawak ta lanang kamin onlan dua ed borboran. Andokdokey lay impanamong yo na asawam Cresal balet ta say aroan yo agnin balot angoman. Akin ablet iray arom et mansisiyan ira? Aminsan apantongtongan mi ya na asawak. say kaonko akin et dakel diay mandidivorce? Say ebat to saray arom agla ran talaga makapantalosan. Saray arom sinmawa la rad karokey na panaamong da koanto. Say kaonko panon to no onsawa ka met lad panaamong ta ey, konako. Saya so ag nagawa koanto ta say arok ed sika inagewagew ya onsesekder koanto. Doga ya Cresal so inosar kon salita? Korehim pa pian naantaan koy dogan iyosar ko. Agmet nayarin say osaren et ontaatlker anto? hahaha


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Saturday, June 01, 2013

Message

Maples so idadalan na agew, bulan tan taon ya no arom so agla anta no antoy agew natan. Maong ta inpanonot mo MHal ya natan et Sabado ta say antak ya talaga nen kabuasan so Lunes tan binangon koy asawak ta onlad trabaho. Singano nen karoman labat lay inpankasal mi nen asawak anta manaya et no August 12 so 45 years mila. Makapanisia ka ya agew tan labi ya mannengneng kamin dua et singa no anggapoy pidomaan to nen saman ya anggad natan. Sikamin lanang balon kabat ta say istoria min dua so agnapoltot tan agkami onsawa ya anggano paripariho ya istoria. Hehehehe! Say kuanda man so no kaamong moy sakey ya too(asawa), parihoy kakanen yo tan liknaan yo so diad panakar na panaon so manmaliw ya mankalupa kayon dua kono. Anggan natan so agkami met ni mankalupa nen asawak. Hehehehe! Maganganon tuay taon ta nagogonoyan so inkiyanak kola tan 73 years kola. Maslak ya totoo so agda ibagay taon da balet ta siak maliketak ya ibagak so taon ko ta piano ibaga ray arom ya totoo so, "Cresal, abaloan ko 37 years mo labat la!" Joke! Pakagalawan da labat la tan pakaliketan ko met ya tua. Pinigar da labat imay taon ko kanian agkayo maniksisia. Hehehehe! Ay bilay no serioso kan lanang so magano kan ontakken kanian no bisitaen kayo lamet nen Bakes so agyo la pinonoyan ta migagalaw labat la ta say anta ton lanang et si Bakokol itayo. Pasinsiyaan yo la ta ompano labay toy mikotoan. Singa Alimbosabos labat lan linmabas. Happy Weekend! God Bless! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 178.115.251.57
Date: Saturday, June 01, 2013

Message

Agi singa nalilikas kon wala la langolay pibolangan mo hehehe. Sige labat. Sambot mo ta maksil ka ni . Komon ta sayan ambalbalangay tepek et angga lad ag kaoyos na bilay hahaha. Itaker mo lan maong sirin.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Saturday, June 01, 2013

Message

Agaylatan ya iliw lamet. Naistorbo laingey pansusukit koy labong ya atsaraen mi. Ay agi atay ingkataraki na laki, no agto antan usaren, palso lamlamang. No si Atty. No Case, anggano ag akapasad bar exam, andi bale ta inusar toy ingkataraki ton laki andi bale ladtan ya imbatikay asawa ton ogaw ta nansamit met...hehehe Mananam kuanmo pa! Amay asawa ton ogaw nananap met na panliketan to ta naisip ton si Atty. No Case et mansasakit lan agtola makakarapas na anggatel ton may asawa ton ogaw. Siak balet so agko ananam pero maong ya siyansiya ta asingger lan onsabi so paeng-paeng ya ambal-balangay tepek. Ay laseng, masilasilap lad satan ya kada minuto so 'helmet' nen Boldo Tan no sinmabi lay paeng-paeng. Nakurinyas kad pati kubeta mi no onla kan manames odino manbawas no wadialay paeng-paeng. hehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.251.57
Date: Saturday, June 01, 2013

Message

Sanagew labat ya anggapoy posting yo makakailiwak lad sikayo. Makapaadik so posting yon dua. Talagan pareparehoy payak tayo hehehe. Medyo ambetel natan dia ta onooran la lamet. Taloy agew lan agak makapanakarakar na andokey.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.248.28
Date: Saturday, June 01, 2013

Message

Sabado manaya natan hehehe . Abaloan ko Biernes ni labat. Magangganon nasompal so sakey bolan ta June 1 la manaya. Panagshopping natan dia ed sayan agew. Say shop dia anggad 6 pm labat tan nabuas sarado ta family day. Onlaak ya mansaliw na naakan ed weekend. Manaliwak met na walnuts pian agak maganon nakabaw . No nengnengen tayon maong so itsuray walnuts singano utek anto? Tan maong kono ya ed utek lalo la no malasaw hehehe. Anonotan ko may kapinsan kon si "Atty. No Case" ya makolin midebate lan midebate hehehe. Diad saray anawet so kadilaan ed barrio say konda ed Atty. No Case, Attorney Nokis. Say antak met ta abaloan ko et apelyedo tay Nokis onman met so panangibalikas ko. Nen nansulat si kuyak ya aminsan imbalita ton say kapinsan mi binmisitad sikato kono ed Camp Aguinaldo. Say koanen kuyak, linmad diad opisinak si Atty. No Case koanto. Maliket so estoryaan mo tan walay awit ton lechon koanto. Diman ko naantaan ya Atty. No Case manaya aliwan Atty. Nokis hehehe. Maong ya too yan kapinsan mi. Aganoy bilay to. Agto asabiy edad ya 60 et nanpatanir la agagui. Sayan kapinsan ko so managbangat ed siak ed homework ko nen elementary ak ni. Nen walad ospital akapantongtong kami ni tan say koanto idasal moak aguik ta gabay ko ni manbilay koanto. Nen mansasakit la tinaynan lay asawa ton ogaogaw nen say sikato. Wala la manayay akilaan ton arom ya laki. Kaskasian koy asompalay bilay ton man ya kapinsan ko ta angasaway kapalduay langwer ed sikato balet ta nen sikato lay dinapoay sakit nankalkalna met la may biin inmalis. Ay bilay mairap so mangasaway ogaogaw ya tua balet aliwan amin met ya bii et ontan da. Nen ag akapasad Bar Exam nanseminaryo lamet tan agto asompal so gabay ton nilooban ta diad kaguwapoan to et maasingger iray bibii. Nen sinmempet anggapoy ginawa to no ag karaw diman karaw dia. No arom say bii ni onkaraw ed sikato ta atagtagey tan matartarakin laki . Mairap met ya talagay guawapo tan mairap met no aliwliwa kan laki. Maong la may walad pegley ya ingkaguwapon singa bilang si B.T. hehehe Happy Weekend lad sikayon amin kakaaro.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 77.117.247.226
Date: Friday, May 31, 2013

Message

Agi akalekak ed imbagam ya toon mangiras insan inatey ed eras ya akamulagat hehehe. Anggan antoy irap siak so ag ompatey ed eras anggan warmanak ed sikatayo ta makoliak ya mananap na kuwarta. Sakey ni agaylay baing kon miutang lalo la no anggapoy siguradon ibayar ko tan agaylay baing kon mikerew. Mas lalon ambaing koy mantakew hehehe. Anonotan ko ra may bibiin shoplifter tan mandurukot. Saray arom matatakken la ra. Manlabada la ra nen say mantakew ira. Maong ni may 78 taon to lan akolaw ya abantayan kod T3.... ta anggan 150 pesos labat so suweldo tod 10 oras ya panooras toy plato ed pakanan et aanosan to tan mankalkal ni basura. Agay met lay tepel na anak ton itilak to ray anak tod ina ton 78 taon to la. Talagan maaro yan ina ta anggan akokolaw la ra wartan ni ran manaanap kalamor na panbilay da tan agto nayarian ya paolyanan iray apo to. Saludoak ed onya ran matatakken la balet ta makoli nin mananap na panbilay da.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Friday, May 31, 2013

Message

INATEY ED ERAS: Saksakey met so kabat kon too ya diad inkangiras to kalamor et akamulagat ya inatey. Taga dimad sikami. Naging hepe so ama to ed pulisiya, limara iran sanaagi, wala met so aral ton graduate na criminology, pero pangkelawan mi balet ta na-spoiled ed bai ton pensiyonada et agto labay metlay mantrabaho. Anggan nen inatey si bai ton pensiyonada, labay tolay mankerew ed agagi to nen onmamasiken la ta agto la makalmoy trabaho ed imamasiken to. Asayang ya amin so pinanpaaral dad sikato labat ya pati asawa to et insiyan da lapod ngiras to. Tinulungan nen Kuyak ya inloob ed trabaho ed pabrikay asucar ed Zambales as 'centrifugal machine operator' pero duay simba labat asabi ran naogip dimad babantayan ton makina, inekal da. Diad maganon salita, sinmempet dimad sikami et agto met labay so mankiwal na semento tan mantabo na unas pian walay anapan to kumon, agto labay anggan manggawa na 'handicraft' ya basket, hampers, 'wine holders' ta walay inaral to kuno, katon mankerew labat lad agagi to so anta to. Nakekesawan laray agagi ton man-iter ta lapod ngiras to, nitay laseng ta anggapo lay kanen to. Inatey laingen ed ngiras.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.117.247.226
Date: Friday, May 31, 2013

Message

Maermen ya tuay ateng to yan kapinsan ko ta agaylay seet dan impanaral et agto agamoray ambisyon to. Say koankod nonot ko ompan ag inyaboloy na Diyos ya manmaliw ya abogado ta ompano manmaliw ya abogado et sengeg na pangomanay maong ya ugali to. Ta wala ra lantiy onyaman et nalingoanan da lay irap ya nanlapoan da. Say kapalaray too agmo nibagan talaga. Anggan ag akaaral ya maong no talagan kapalaran toy onmaong so bilay to , talagan onmaong so bilay to lalo na makoli. Kaskasian iran talagay ataragey so inaral da insan makakar irad America et abebay naalmo ran trabaho balet maong met nin siansia ta say suweldo et atagey nen say suweldo ed sikatayo. Basta siak say pakaliknak ed siak ya dili mayamanak ta maong tan mareen so kabibilay ko tan maksil so laman ko. Anggapoy sakit ko tan marakep so ayaman ko. No walaak ed Pilipinas agko nayarian so mangupay 500.60€ ya apartment. Labinapat taon ko lad sayan apartment kanian medyo mamuray upak. 82 sqm so kabaleg to, walay terrace tan walay elevator to. Natan sayan kabaleg na apartment masulok lan 700 euro kanian agko la gabay so onalis dia ta mamura ,tan asingger nid amin ya singa saray supermarket, bangko, post office tan say sangkaimportantean asingger ed saray clinic. Anggapo ni 5 minutes walaak lad doktor ko. Mareen so ayaman ko tan merespeto tan makaaro ray Austrians. Aliwa ran rasista tan aliwa ran malalastog anggan angkakabaleg so kaabongan da.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Friday, May 31, 2013

Message

Ay andi, agak ombabarong hehe. Agko latan pinonoyan ta atagey ya graduate met manaya na high school kuno katon agko pala pinunoyan. Siyempre atagey latay aral to katon mairap so mikokol ed atagey aral, nimen ta et graduate manaya na high school. Tuloy so istoryaan aamiga. Pulyanan tila si BAKES. Marakep manayay ngaran to. Nyahahaha


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Friday, May 31, 2013

Message

Satay kapinsan mon Abogado (Attorney- No Case) so pakaskasi ontan da met iray ateng ton nanpaaral ed sikato ta agto nilabas so BAR EXAM to ya kuanmo. Dakel so ontan ed Pilipinas ya say inaral dan inka-abogado ra so agda nipakana tan say trabaho da so man-type iray dokumento na dalin odino Iskribinte ra. Agda nipakanay inkaabogado ra anggan diad America. Walay abogadon kanayon mi ya Janitor so anapan to diad America et lapod amayamay so anak to kanian inala to laman ya trabaho. Say asawa to met ya maistra so nan-janitor met. Say anapan dad Pilipinas so Executives iran dua balet nen kasabi rad America so anggan anto lan trabaho (in order to survive). Agko babalawen so anapay bilay ya anggan anto tan basta pinespes ed linget ya aga inala ed makapoy ya gawa ya singa mantakew odino manloko na kaparan too. Anggan antoy asumpal mon aral ed Pilipinas diad Manila man odino Probinsiya so aliwan lanang ya niosar mo kasabim ed America tan arom niran Nasyon ya laen mo. Masibsibegak ed totoon onyay asagmakan dad inyakar dad America. Wala met iray aga asumpal ed aral da odino anggapoy inaral da et maong so kapalaran da ta akalmo ray maong ya anapan da ya daeg daray arom ya totoon atagey so inaral da. Akin kasi? Say kapalaran na too kasi? Samay sankayamanan ed Seattle so agasumpal ed aral to et mayaman natan nen saramay ataragey so aral nen sikato. Kapalaran odino Aral na too? Comments are welcome! God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 77.117.247.226
Date: Friday, May 31, 2013

Message

Cresal.....Apabarong da amoy anghel ya bantay nen kaaro tan B. T. hehehe Galagala Boldo Tan agka ombabarong ta isaliwan takay payong.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Friday, May 31, 2013

Message

Masalimoot so nunot ko natan ed inkagawa ed sayan osayan ed UMB. Tinmagey laingen so tenger ko anta mamainomay ya talosan ta ataptapew ya kinaykay na manok et kagogotgotan labat na olok tan atageyan na tenger ko. Anto kasi sikato man so kuanda ya ontalker tan onatagey so tenger no walay High Blood Pressure na too? Mankalma ka Cresal, ta ompano ontagey so olom pati say tenger mo. Say italker na tenger na too ta walay ikinon to ya singa say siak. Say nikinon ko labat say dignidad tan kagalangan ko anggan mairap so bilay ko ontan to met nen Boldo Tan ta agto nalinguanan so Pangasinan tan anta toni ray arom ya salita. Say maong ya inpanbangat daray ateng ko tan ontan met iray ateng na arom ya totoo so sakey met ya nikinon. No yaman so agla ikikinon itan ta say kayamanan so natakew tan nabalang balet say inkatoo tan kagalangan so ag balot natakew. JOKE TIME: Walay sakey ya opisina ed Makati ya say ngaran to et ITT Co. ed Makati. Aminsan ya agew say Secretary so ag linmoob kanian sinmalinti so sakey ya empleyado ya pasitsirayew tan artiartiyan toy panag-English to. Walay tinmawag ed opisina ra tan inebatan to so telepono. EMPLEADO: ITT KO MAKATI. CALLER: Hello, ITT Company ba ito? EMPLEADO: ITT KO MAKATI. CALLER: Bastos! Ay Bilay no maminsan so mairap ya talosan ta saray totoo so agira makapantalosan anggan pariho so salita ra. Say labay ton ibaga so ITT Company, MAKATI balet lapod aartiyan to say nanmaliwan ton talos to laingen so say ARAP to ANGGATEL. Hehehehehe! Bastos! Siopa? Sikayo! Joke lang! God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Makolin Akolaw
Remote Name: 77.117.247.226
Date: Friday, May 31, 2013

Message

Walay abantayan kon balita niman ed "T3 Kapatid Sagot Kita." Sayan akolaw 78 taon to la. Walay duaran apo to ya intilak na anak ton linmayas. Sayan akolaw say anapan to manoras na plato ed sakey ya pakanan. Say suweldo tod sanagwe 150 pesos kono. Samploy oras ton matratrabaho. Kasompal ton mantrabaho, mankalkal na basura lamet pian walay iyarom tod nanaalmoan ton 150 pesos. Say duaran apo to panaaralen to ra. Nen anengneng na T3 ..... inikdan day melag ya negosyo to. No sayan akolaw et maseet ya mananap na panbilay to tan saray apo to akin et wala ray angkakabaleg so laman dan lalakin makmaksil nin mananap na panbilay da et mantakew ira balet? Agaylay pangkabusol kod onya ran totoo. Maong labat no takewan day totoo labat, say irap pateyen da ni. Saman so ibabaga ran " riding in tandem " ya duaran aka-motorsiklo, ya say sakey sikatoy manmaneho ta say sakey so taga sikdot na bag, no naerel iray pulis talagan mipaltogan ira. No walay napapaltog tan napapatey ed sarayan totoo agkon balot ira nakasian no agta makakaliketak ta apatey da ra. Walay armas day lalasi. Talagan desidido ran mamatey basta nakuwartaan ira labat. Mangingiras irara yan klasen totoo. Daeg iray sakey ya akolaw ya maseet ya mananap na panbilay to. Mairap met so bilay na pulis ed sikatayo ta sobra lay karakel na matatakew natan tan talagan mipateyan iray lalasin matatakew. Pasensya la ray makabasa na posting kon nankakanat langola tan saray kaibak ya kaparak iray payak hehehe. Pare-pareho konoy payak tayo kanyan makapantatalosan itayo. Ayos labat tan agagui anggan balbalawen da itayo ta maliket tayo ed paneestoryaan tayo. Balaw lan balaw yan too balet makoli met ya manbasay ani kakanaan konon isusulat tayo. Parad siak oosaren koy oras ko kanyan ag nibagan andi kakanaan ya. no maminsan anggan narasanak la basta anengneng kon walay posting yo, ag nayarin agak onebat. Sige kakaaro manpost itayo labat. Agyo pinonoyan so manbabalaw ed sikatayo. Say importante wadia itayon maneestoryaan basta walay oras tayo.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.117.247.226
Date: Friday, May 31, 2013

Message

TFC: Agko tan abantayan ya estorya so maestran akiasawad estudyante to. Balebale manayay asompalan da ta analo rad kaso. No maminsan mapmainomay dan ekalen so sakey ya maestra ed panbabangat to balet dakel iray matatakew ed gobierno ya agira naekal ta maong lantin mantilay abogado ra. Mairap met manayan anapan ya so abogado ta say deretso pilit mon pikeweten pian manalo ka ed kaso. Anonotan ko may kapinsan kon manaaral na law nen saman balet ta agto nipasay bar exam kanian say pangaran dad sikato et Attorney No Case. No maminsan napasiodot dad sayan pangaran to hehehe.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.117.247.226
Date: Friday, May 31, 2013

Message

Sayay nanggaradwyet ay ed Balangay saya met man lamlamang so say inosar ton ngaran et Mindy tan wala met so inmebat ya kombalet bii met ya balbalawen daak ta siak kono et idiot tan anto ni may inosar dan salitad siak ya kaibay domestic helper. Saraman ya kombalet et bibii ya wala ray project dan libro kono et anta saksakey met lamlamang yan too tan laki ya. Taga ra kono Balangay. Dati taga Camambugan hehehe. Insan to ebatebatay posting ton dili. Saman ya impanbalaw tod siak agko man nalingoanan. Sika to met lamlamang may manbabalaw ed itsurak ya say lopak kono et singa batya hahaha. Natan no nannegneng kon walay balon IP na poster agko la manigsisia no siopa yan too ta sikato met lamlamang tan. Paolyanan yo labat agagui ta onsawan siansia. Basta no nitepel yon ag basaen so insulat to agyo la babasaen pian agkila mankasalanan. Ituloy tayo labat so estoryaan anggan nangkakanat.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Friday, May 31, 2013

Message

TFC (The Filipino Channel): Walay abantayan kod TFC diad TRUE STORIES ya sakey ya maistra ya akiasawa ed iskuwila to lapod panangaro so nankasal iran duad Simbaan tan inaboloyan na ateng to may Laki to sixteen to labat la. Pangoloan na daiset si Teacher ta walara met lanti so ogaw niran maistra. Nen akabatan na saray atateng tan si Principal ed saman ya Iskuwilaan so inekal day maistra anggad akasabi so kaso dad tagey. Angala ray maong ya Abogado ya nilabas toy BAR Exam to tan makatalos na liknaan na client tan pamilya to tan diad maganon istoria so analo si Madam ta anggapoy ginawa ton mangiter na kababaingan ed iskuwilaan no agsay matoor ya panangaro tod iskuwila to ya anggapoy pasootan ed inpanasawa ran dua. Say antak ya pangekalan day maistra no nanlokon ya anggapoy asawa to ta Immorality so kasalanan to odino akagawa na arom ya kasalanan ya singa nankabil na iskuwila to tan arom nira. Et no akikasal ed iskuwila to so aliwan kasalanan itan. Samay kuanen Balagtas ya "O Pagibig na Makapangyarihan, Kung pumasok ka sa Puso ninuman, Hahamakin mong lahat MASUNOD ka lamang." Agi Cresal natan tinmagalog ka! Kaparam si Boldo Tan ya Linguist kayon dua. Ompano makala kay balaw mo lalamet ed samay toon baleg so otek to nen say laman to. Hehehehehe! Andi bale lad tan ta ontan labat la ta say Balaw et Ibeg. Ipawil kod samay maistra tan si asawa to so analo ed kaso to, binayaran day suweldo ton pigay taon insan da inpawil ed iskuwilaan ya panbabangatan to. Maliketak ed para si Madam ta nala toy Hustisya ya kanepegan to tan si asawa to. Panon kasi no say nalmo ton Abogado et Kurakot tan say Huwis et ontan to met? Maong ta say nalmo to et walay panangiansakit tod kaparan too tan walay liknaan to. Sikato tan so makapoy ed Pilipinas tan amin ya pasen ya no anggapoy malinis ya Hustisya so kaskasiyan iray totoon kaparak ya mairap bilay. Samay biin akapereng so makakatakiling amo ta nanenengneng toray labay ton kilingan. Hehehehehe! Happy Friday Everyone and God Bless! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ MHal
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Friday, May 31, 2013

Message

Antoy agawa et anta maong so tongtongan tayo et walay sinmalaok ya kabat tayo. No labay toy mikaaro ta anggapoy malabay ya mikaaro ed sikato so agkomon manpopost na makapoy tan aga mankokorihi na sakey ya too. Lanang lan kagagawa to tan ya too ya masyadon PERFECTO anta dakel met so lingo to. Tetepeten mo Boldo Tan no siopa yan too ya no bai, laki odino bii. Siguro si Bakes ya ta sikato labat lay antak ya masutil ta sotilsotilen tan tiriktirikan ton lanang si Bakokol. Odino siguro sakey ya ANGGA ya mansalatsalat na kolor to ta piano anggapoy makabirbir ed sikato balet sikami nen MHal so kabat mi no siopa yan too. Say anta to so mangamanga tayo anta anggan si ANGGA et mansalatsalat na kolor to so kabat mi met ni lamlamang. BOLDO TAN: Satay aral na too, atagey man odino abeba, nanaral ed Probinsiya odino Manila so aliwan sikato tan so basiyan odino importanti ed bilay na too noagsay maong ya pikakaaro, inkatoo tan inkabangat ta "Natilak moy INARAL mo, agmo natilak so INKANATURAL mo." Satay TENGER ya atagey odino matalker so pariho lamlamang so talos to tan tan agnepeg ya korihiyen ta say Pangasinan so anggapoy Dictionary to. Agkala mitapistapisan Boldo Tan ta "To argue with a FOOL is a FOOL," tan doga tan so ibabagam ya no pinonoyan mo so sakay ya toon manbabalaw ed sika so ompaway sikay balbalawen na totoo. TOO: IP 96.231.102.180 so lawas mo lan lanang ya paboritom so mankorihi na arom ya totoo anta dakdakkel so nabalaw tan nakorihi ed sika. Lanang ya say antam so sankaatageyan so aral mo ta nanaaral ka lanti ed Manila insan la no UP, ATENEO, LA SALLE odino ataragey ya Unibersidad so nan-graduatan mo siguro maslalon pabirbir ka tan pasitsirayew ka ed arom ya totoo ya nasarag mo. Siguro no exempted kad BAR EXAM so maslalon elewen mo ray kaparam ya totoo. Ay, MAKAPAALIMORENG! Anto tan Cresal, anta ataptapew ya kinaykay na manok so naalimoreng kala langola. Melmelag anggankoy otek mo ya agmo kaparay 96.231.102.180 ya baleg so otek to nen say laman to. Wala latan? No malapar so laman to ey, malapar met so otek to? Mangagalaw ka lamet, Cresal! IP #96...siguro no iskuwila taka so nibagak ya dakdakkel so FRUSTRATIONS mod bilay, dakel so ambisyon mod bilay mo ya agmo agamoran, makapoy so inpanogaw mo ta problimado ray ateng mo, et no walay pamilyam natan so agka maliket ed pamilyam. Ontan iray iskuwila tan pati arom ya totoo no aliwa ran masaya so man-BULLY ray kaparara. Odino alabas so kakabatan da ya laingen naatiwel ira. Hehehehe! Doga ta baleg so bulan natan. No ontan so too so anggapoy malabay ya mikaaro ed sikato tan tua may inbagam ya "Birds of the SAME Feathers Flock together" balet ta alingo ka ed pilimoggan moran totoo. Pawil kala ed Angigatonan na Dios ed sika ta anggapoy nagagawam ya maong ed saray arom ya totoo ya singa sikami. Komon no manpareen kala tan lakalad kanepegan mon pasen. Hehehehe! God Bless us All- the GOOD, BAD and UGLY! -Cresal


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Friday, May 31, 2013

Message

Graduate ak ed Balangay National High School, siopa so abeba so aral? Kanian tinawag da na High ta atagey. Sika atagey so aral mo, balet ta agmo antan usaren. Nengneng mo pay panagkatunungan mo, pikewet tan angapo so kabaliksan to. Onatagey so tenger? Anto so labay ton ibaga tan - say tenger a onatagey aman so ibabaga dan Anga no medio nakebyew. Say isip mo palig-palig...talusan mo tan no talagan linguista ka ya ibabagam. Siguro makatalos ka labat na daiset a salita tawagen mo lay laman mon linguista. Agka mamapasnok, tay say pasnok manonaan no aga makasaba so kanonotan.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 178.115.250.102
Date: Friday, May 31, 2013

Message

B.T. Tuloy so estoryaan amigo. Lagsanan mo labat no agmo gabay so iyeebat dad sika. Wadia tayon manliket. Agtayo linma dian mikolkol. Tira bayaw hehehe. Sige ta mangalmusalak ni kakaaro. Agi agak akapanakarakar kalabian langola ta oran lan oran diad sikami.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: IP 96.231.102.180
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Friday, May 31, 2013

Message

Agtaka pala pinunoyan ta agmo natatalusan so ibabagam. Abebay aral mon antak. Talusan mo pa so imbagam ya matalker ya tenger so mangkinon. Agmo ak diniretsan imbaga ya mangkinon pero kabaliksan toy singa imbagam ya mangkinon ak aliwa labat ya diretsahan so impangibagam. Ataptapew ya singa kinaykay ya manok, pero agmo atalusan so sarilin balikas mo. No akikaaro ka mas maong ni nen say balawen moy kaparam ya too. Pakayalos kod sika, maermen so bilay mo. Andi bale ladtan anggan anto lay isulat mo ta agtaka la pinunoyan. Amot-amot ka ni, agko anta no bii odino laki so manbabalaw ed siak. Takyot ya too so ontan. Siak labat so nabalaw no pinunoyan taka agi, atsi, bai odino laki. Sampot layan ebat kod sika. Get a life please!!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Thursday, May 30, 2013

Message

Insan sakey, agko ibabaga ya mankinon ka no agsay angapo so balikas a atagey a tenger, ta say tenger aga onatagey, balet ta ontalker. No inbaga na too ya matalker a inpantenger so say labay ton ibaga so mankinon. Abalang ko sarag moy mansalita na Pangasinan...no manusar kay diparan, medio petek mo pa pian agda ibagan malasaw so utek mo. Aliwan balaw itan no agsay pakatalos ko ed panagsalitam. Balet ta on tua makapantatalosan kayo dia, kuanda say manok manuulop era no pare-pareho so payak da.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Thursday, May 30, 2013

Message

Ta agko met anta no tuan ngaran so Boldotan, tawagen taka lay maampap... diad panagsalitam, medio sukat ed sika tan a ngaran.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: IP 96.231.102.180
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Thursday, May 30, 2013

Message

Nayari kan talaga aring. Antam so kulaan ko.(Anggan aliway imbagam) Agak pa mangkinon. Sika siguro ta akin et antam ya ibaga. Diad pakalikas kod sika aring, panya, atsi odino bai tan laki, ta agmo met labay lanti manpakabat, sika so mangkinon. No manpost ka et agmo iyan so ngaran mo ta sakey kan takyot, aleg la pian agka pasitsirayew ya manbabalaw labat na kaparam ya too. Panliliketan mi labat ya istoryaan mi iya ya anggapoy sasakitan min toon pinalsa. Insan aliwaak ya taga LA pian ibagak lay tua. Maong lan agew ed sika agi, bai, auntie odino laki no siopa ka man. Idasal ko lan maong so abig na laman tan panbibilay mo.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Thursday, May 30, 2013

Message

Matalker a tenger no mankinon, onatagey so eleng no lanang dan dayewen. Agko ni nangel so onatagey a tenger, ta say tenger aga onatagey. Insan maong manaya no wala ka ed Pilipinas ta say IP address a 96.26.207.77 so manlalapo ed Los Angeles, California. Say sira nabanwit ed sungot aliwan ikol....


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 77.117.247.11
Date: Thursday, May 30, 2013

Message

B.T.... siguro ag inyabuloy na Diyos ya makapansundalo ka odino diad ingkapulis ta ompan manmaliw kan masibay kuwarta hehehe. Mas maong lay sulatan moy nanay mo ta ipitisyon to ka la. Teen ka sirin ed sweepstakes ya lanang ta agla pigan manalo ka pian makapibalato kami nen Cresal anggan tonggal sakey milyon pesos labat pian makabenben kami met na kuwarta. Salamat ed panpopost mo dia. Nalmom iray kaparam ya maestorya anggan walay FB da ag ira ontotondan manpost dia. Aliwan singa saramay " Basakay " ed baley mon angirasan la ran talaga. Sikami nen Cresal agkami ontondan manpost dia anggad nayarian na gamegamet mi so mantayp ta maong yan exercise na utek tan makapaimis iray nababasan estorya tayo. Komon ta agka onsawan mioestoryaan dia. Sige sirin ta iyogip ko la. Manaalagar la may duaran kaakdol kon matattataban " DANGANAN " hahahaha


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Thursday, May 30, 2013

Message

Ay agi, maong keni manaya ta wala kilad America. Andi bali ladtan anggano kugkogip labat basta makakarak met kumon. Siak amiga (Mhal) atagtagey so tenger kon mansalitay PANGASINAN ta sikatoy abangonan kon salita ed lugar di baik ya San Carlos. Anggano anggapoy laok ya english diretsoy panagsalitak na PANGASINAN. Aliwan satan labat so antak ya salita. Fluent ak met ed salitan Ilocano, Pampango, Tagalog, English tan 50% siguro ya Espanol. Linguist kuay arum ya kakaibak ed trabaho et ontagey langolay tenger ko..hehe Mas maabig met siguro so asagmakan ko no asumpal koy aral kod MIT odino PMA. Atan labat no nilabay da kumon ya linmoobak ed PMA et siak so asumpal, agko labay so makilot ya panagbilay. Antam latay labay kon ibaga. Agko labay so MANPITPIT na kuwartan nanlapod makilot ya singa jueteng tan sugalan. Tan masibegak ed saray atiwel ya totoo laot lad saray matatakew tan rapist. Maong met siguron agak akaloob ta ompano diad pangkabusol kod sikara et walay apatey ko. Andi bale ladtan. Anusan kola yay bilay ko natan ya sangkaanap, sangkaluto basta wala labat so ikargad kaldero. Walan siyansiya ah so iyasenso no ontamaak ed sweepstakes. Asingger metla siguro.....hehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 77.117.247.11
Date: Thursday, May 30, 2013

Message

Boldo Tan.... agka mapaga ta mas maong so bilay mo no makakar ka lad Las Vegas. Laseng ka met di pa casino ka met la lagi tan ompan nalingoanan mo lay salita tayo. Andebale anggan man-English kayo nen Cresal ed posting yo ta makatalosak met na daiset hehehe. Si Cresal nalalatian la ray English to kanian sasaletsaletan toy posting toy English.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 77.117.247.11
Date: Thursday, May 30, 2013

Message

Wadia kila manayan maneestoryaan ed silong na mangga nen mama Vicenten Kotikot hehehe . Ebatan ko magano may Mr. Lokalok ya koanmo Cresal. Agawa met tan ed siak. Say koankod message ko ed kaaroy anako ta nantext ed siak nen agni usoy FB, say koanko " ah kabat taka la. Sika may kaaro nen Winnie ya say ngaran to et Randy Sangaw " Agko anta ya say Sangaw manaya et pangaran to hehehe. Nanbagaan toak may anako ya say Sangaw kono pangaran . Say apelyedo to manaya man ya kaaroy anako so Aspecto hehehe. Agi nababainganak laingen. Say kaonko ibagam ed kinen Randy ta pasensya la.TEACHER ED GILIG NA KARSADA: Nayarin agto nipasay Civil Service exam sirin kanyan onman so asagmakan da. Tan kulang irad abilidad sirin ya sanasawa. Nen say ama da ra may anako et pinoltot toy allotment ko ta diad pibabali ina to, anggan anton anapan gagaween ko tan agkon balot imbaga ed kuyak so problemak ta agko gabay ya kabusolen day ama na anako. Nen naantaan nen kuyak ya anggapo lay naaawat kon allotment ya manlalapod Saudi impawitan toak na kuwarta. Say koanto kono akin et agko akikerew na tulong et anta nanlapo kami ed sikato na Christmas. Aliwaak ya toon mailalo anggan agauik ira. Sakey ni ogawak ni pian manilalod arom ya too. Mairap so kekkkerew lalo la no wala lay pamilyay aguim.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Thursday, May 30, 2013

Message

Say pagbabawi so walad kaonoran ya kuanda balet ta no arom say pagbabawi so naiwasan no osaren tayoy sarilin isip tayo ya agtayon lanang ondengel ed arom. Balet ta agnayarin agtayo dengelen so atateng tayo ta sikara lanti manpaaral. Hehehehe! Agkala magbabawi Boldo Tan tan agka nanaekalan na ilalo ta "Behind the Clouds the Sun is still Shining." Things do happened with a reason. Nabuas no onbangon ka so wala kala ed America kanian agka mapaga. Antam nanpara tay agawa ta pinasootak met nen Nanay ko ya manbangat anggan agko labay tan Panangasi Dios say inkamaistrak so inpakakar kod America kanian maslak saray ateng so doga ra ta anggapoy ateng lanti ya itulak toy anak tod karisgoan to. Siguro ag Inyaboloy na Dios ya man-military ka ta no andi ompano inbaki dakad pasen ya pateyan mo. Samay kapinsan ko so PMA Cadet tan natan so General la tan adistino ed Cebu. Ompano kaiskuwilaan mo nen saman. Ontan labat lay bilay ta saman so kuanda ya "No apirdi kad Daing so bawim ed Inasin." Hehehehe! Say irap no apirdian mon dua. "If you don't succeed, try and try again." Anto ey, natan ta wala kalad mabonan pasen, wala ni kasi so pagbabawim tan natan manisia ka ya maslak ya ateng so dogay ibabaga rad anak da kanian maong met so maonor ya anak. Good Luck to you, my friend and God Bless you! -Cresal


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Cresal, Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Thursday, May 30, 2013

Message

Tua tan. Limara so kakapinsan kon mamaestra ya sakey so nan-principal ed lugar mi. Ayay maestran ibabagay amigak (Mhal) ompano anggapoy civil service eligibility to tan agto inarap so panmaletay ingkamaestra to katon nanayam ed kalye. Singa siak met ya nanaral ed MIT ed Manila pero agko asumpal so 5-year course ya eng'g (3 sems left) ta anto ey demonyita so akapikot ed siak katon nanayamak met lawarid kalye. Maong met ingen ta maong so asumpalan lamlamang. Masiyadoy pagbabawik nen agdaak la pinantuloy ed kolehiyo ed pasnok di Nanay ko tan saray agagik ta agdan balot labay iyan bii. Pagbabawi ya walad kaunoran. Pati ateng ko agda labay so onlaak ed PMA nen nipasak lamet. Kabusol day onloobak ed militar. Nipasak lamet so Napolcom, asumpal kon amin pati training ko, nansolong na uniporme ya taloy bulan, agdaak lamet labay ya police. Sangkairapan so asagmakan kon amin lawari et agda labay. No maminsan, mairap met so ondengel kan amin ed ibagay ateng mo laot lad say too et bolirek ya singa siak. Anggad natan wala nid 'active service' imay kaeskwelaan kon heneral ed Pilipinas. Hayyyy, pagbabawi walad kaunoran. Andi bale kumon no makakarak met ed America.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Wednesday, May 29, 2013

Message

Samay balita ya kuanmo ya sakey ya maistra ya diad karsada ra manaayam kaiba to ray pamilya to tan tinulong iray Department of Education. Say antak no maistra et abayag lan maistra so agnayarin naandian na trabaho no Civil Service Eligible tan lalo et abayag lan manbabangat. Nayarin inekal dad panbabangat to ta agto nilabas so Civil Service Exam, odino walay ginawa ton kasalanan. Siguro sanleneg ton manbabangat so agto nantipon tan nannunot na para arapen. Agak makapanisia ya sakey ya maistra et ontay nasakmakan na panamaley to ya anggapoy naisip ton pakalaan na tulong. Saray mamaistra/mamaistro so walay PPSTA ran makatulong ed sikara no kaokolan day tulong. Aliwan amin ya totoo lanti so pariparihoy andar na isip da tan kabaleg na otek da. Ompano singa siak ya Otek na Siwisiwi. Hehehehe! Anto tan Cresal et ipaparam ed otek mo lalamet! God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Wednesday, May 29, 2013

Message

PANGARAN: Diad baley mi walay toon tatawagen day Lokalok tan nen marikitak ni so agko anta so talos to tan say antak so apelyido to may too. Aminsan ya agew so abanakan kod sakey ya Canteen. Mr. Lokalok: Kumusta kayo, madam? Siak: Maong met, kumusta kayo met Mr. Lokalok ey? Mr. Lokalok: Maong ak met. Saramay arom ya totood Canteen so makakaimis ira balet ta anggapoy inbaga ra. Kaalis to may too so inbaga to may akangawa na Canteen ta kamaistraan ko ya saman et pangaran to may too ya aliwan apelyido to. Agay lay kababaingan ko ed saramay wadman ya totoo tan baleg ya 'embarrassment' ya agawak. Kanian satay pangaran so makapoy ta ompano naalig toy inkagawak ya baleg kon kababaingan. Hehehehe! Nanlapod saman ya anggad natan so maalwarak ed saman ya inkagawa. "We learn from our mistakes." BOLDO TAN: Agka mapaga ta nabuas no ombangon ka so wala kalad Las Vegas. Aminsanak lan akakar ed Las Vegas ta wadtan so kapinsan kon manaayam. Aliwan amin ya makakar ed America odino arom ya nasyon et walay manawag ed sikara. Saray arom so man-apply iray trabaho tan wala met so miasawa ra. Saray arom so onlugan irad bulawit odino panis ya singa samay istoria ya 'Kathang Isip.' Mangagalaw ka lamet Cresal anta sirioso ray katongtong mo ran totoo. Magalaw kan talaga odino manpapalek ka labat la! Itepel yo ak la ta ontan labat lay inpanotek na monamon ya akanatkanat so ibabaga to ya elewen toray manbasay posting to. Agmipara ed saray arom ya say otek da et baleg nen say laman da. Akin Cresal, walara tan met manaya? Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 178.115.249.164
Date: Wednesday, May 29, 2013

Message

hehehe komon ta makakar kan tua ed Las Vegas pian walay pasyaren ko no nakuwartaanak.Ibagam ed kinen nanay mo ta ipitisyon to ka met ya singa si Pedron Kotikot. Say koankod siak balet ta akakarak dian anggapoy inak ya angalad siak, maong labat ta walay apatir kon Austrian ta no andi ompan wartanak nin kaparam Boldo.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Cresal, Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Wednesday, May 29, 2013

Message

Panon ira kasin makakar ed arum ya nasyon iray totood Pilipinas no anggapo ni anggan nakan da tan niputika ran dalin no mairap iran talaga, pian makaalis ira? Tarokan mo lamet na NGIRAS tan karakel na anak da, di mas lalon agira akaalis ta isaliw dani iseksek dad eges da so kuwartan usaren dan ombiyahed biyek-taew? Insan sakey ni anggapoy mangalad sikara, mas atulot ya agira makakar ed biyek-taew. Mas maswerte serin si PEDRON KOTIKOT ta walay ina ton angalad sikato. Nakal iramay kinmakalangakang ya tae layag nen Pedro KOTIKOT tan mantebag iran mokat to, ta akakar ed Australia. Makakarak met kumon ed America, anggan diad Las Vegas labat...hehe


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Sikatayon talo
Remote Name: 178.115.249.164
Date: Wednesday, May 29, 2013

Message

Sige labat basta walay oras tayo maneestoryaan tayo na nagagawad kaliberliber diamd sikatayo tan diad kolaan tayo. Atan labat ta no maminsan et nankakanat hehehe. Dimad baryo mi walay say pangaran to et Vicenten Kotikot . Agko balet anta no akin et tinawag day onman. Maong labat ta anggapoy pangaran nen amak. Si amak aliwan mapangaran . Kabusol toy manpangaran. Say bangat tod sikami, agkami onaalig ed arom ya ogogaw ya no antoy narengel dan pangaran na sakey ya too sikato met lay osaren da. Say bilin dad sikami no antoy ngaran na too sikatoy bitlaen mi aliwan pangaran.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.249.164
Date: Wednesday, May 29, 2013

Message

Abantayan ko may balita ed TV Patrol karoman nipaakar ed saray street dwellers diman ed Roxas Boulevard. Dakel la manayay manaayam ed gilig na karsada. Natan papaekalen da la ra ta talagan makapabaing no wala ray onsabin bisitan taga sananey ya nasyon. Ikdan da ra amo na panayaman da. Say makapaermen ta sakey ed saraman ya street dwellers et maestra balet ta naandiay trabaho tan ontan met na asawa to. Kaskasian so sakey ya propesyonal ya manayam ed kariton lapor anggapo lanti pakayari dan mangupay panayaman da. Apatira amo may anak da tan angkabaleg la ra. No labi kono samay kariton da diman onoogip so apatiran anak da. Sikara lagin sanasawa naogip larad karton ya singa saray kapara dan diman met la manaayam. Anengneng amo na DEP- ED man ya balita ya sakey ed sikara et maestra kanian inikdan day trabaho man ya maestra. Agaylay liket to ta makapanbangat la lamet ed sayan loob da ray eskuwela. Antoy koanmo ed saya Cresal, aga makapaermen ya tua? Sakey ya propesyonal manayam ed gilig na karsada.Kanian say pisasalamat kod Diyos ya amalsa so tagana sobsobra ta agmi ra tan asalin saniina anggan single mother ak labat. Inestoryak ed kinen Winnie man ya abantayan ko pian naantaan da ya say ina ra anggan bokbokor toy mantratrabaho nen saman et maayos met so impanpabaleg kod sikara.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ MHal
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Wednesday, May 29, 2013

Message

Agay lay elek kod satay ngaran ya Pedro ya KOTIKOT. Atan komon ta KOTIKOT so pangaran dad sikato so lanang ton kotikoten so tae na layag to ta piano aga napoletan so pakangel to tan kotikoten to met so eleng to ta piano makaingas ya maong. Antak ya mangiras ya kapara toy Suan (Juan)ta pati abot na laman to et agto antan kotikoten. Hehehehe! Ay bilay na arom ya totoo! Diad lapod masyadon ngiras so pati laman da et agda nalinisan. Nen akalmoy bii ya naibegan to so nanlinis na laman to tan nanames ya agewagew ya kuanmo. Ay agi diad panangaro so naoman so ngiras na too manaya tan onkoli. Agay lay pakapanyari na ARO manaya ed arom ya totoo. Si Pedro KOTIKOT so nakar toy Australia tan naoman so kabibilay to. Siguro makoli la natan ta no onla kad arom ya pasen et agka mankoli tan mantrabaho so agka mangan. Masmaong manaya asumpalan na bilay nen si Pedro nen si Suan. Dakel iray kabat ko met ya ontan ed Pedro ya no makakar irad America tan arom niran pasen so onkoli ra. Say maong sirin saramay walad Pilipinas ya kaibay Suan so onlaran amin ed arom ya pasen. Agay lay peles na nunot mo lamet langola Cresal, anggan antam ya aliwan amin et makakar ed arom ya Nasyon. Ontan pa komon! MHal tan Boldo Tan-labalabay ko ray paliwawa yod bilay tan nagagawaan ed kaliberliber tayo. Makapaliket! Komon no ompaway met lay Fdg tan saray arom ya kakaaro. God Bless us All! - Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.249.164
Date: Wednesday, May 29, 2013

Message

Niman pinmawayak ta onlaak ya manaliw na olive oil. Anonotan ko samay saliway strawberry angga labat ed 6 pm. Say ginawak inonak ni analiw na strawberry pian walay ilaok kod cereal parad amusal ko nabuas insanak dinmeretso ed supermarkaet. Analiwak met na duaran berber ya aspharagus, sakey pack ya champignons tan sakey kilon belas. Impaway ko may strawberries pian ag natapilay arom sa sinaliw ko insan ko ingkarga ra may sinaliw ko. Manaaporaak ya maong ta tayaketek tan medyo abasaak la. Kasabik diad ayaman ko anggapo may strawberries. Inaporak so pinmawil ed supermarket. Maong labat ta warman ni ed angigatonan ko. Say koankod nonot ko salamat ta anggapoy angala. No dimad sikatayo man siguradon anggapo la. Aminsan ya nan-grocery ak ed sikatayo, analiwak na pizza ed Pizza Hut insan ko inyan diman ed pushcart. Intilak ko labat ya agano may pushcart insanak manaanap na saliwen ko. Kalingaw ko anggapo la may pushcart. Say koannko grabe met lay eras to may toon angala. Doma talagay karaklan ed sikatayo ta anggan agda gawa aleen da odino sikdoten da pati bag mo ya singa samay akolaw ya abantayan kod TV patrol niman ya sinikdot day bag to balet ta agda nala no agta say nala da say kwintas to kono. Balet samay akolaw atumba tan asugat. Naelew ni kono. Makapataktakot la ray akalogan ed motorsiklo lalo la no duara ra . Kanian no onsesempetak ed sikatayo sobray panaalwar kon tua. Holiday dia nabuas. Maong labat ta anonotan koy analiw na naakan nabuas.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Wednesday, May 29, 2013

Message

Anta aliwan si Suan pa labat so antak ya mangiras. Walay kaabay mi nen saman, si Pedro ya pangaran to et KOTIKOT ya agaylay ngiras to. Diad ngiras to, pati layag to tan laman to et agto antan amesen. Dogyot ya singa baboy. Ay laseng ta mantebag lay pati mokat to, kinmakalangakang lay tae layag to et agtoni man-ames ta diad ngiras to. Nen balolaki la et akanengneng na bii ya kursunada to, ay lasi ta kinmoli. Agtola labay so tawagey kotikot tan labay tolay manames insan metla nantrabaho. Akaloob ya 'clerk' ed munisipiyo. Nen abasted ed samay bii ya kursunada to, nitay laseng siloloor ya mangiras tan inmekal ed trabaho. Nantatabunan ladtay mokat to ed ngiras to. Maong ingen ta naawit na ateng tod Australia. Asensado la kuno ya akapangasaway australyana. Kinmoli si Pedron Kotikot.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Wednesday, May 29, 2013

Message

MATAKEW TAN MANGIRAS: Maong so mikerew nen say mantakew balet ta no mailalo so masyadon abuso tan ngiras la. Et no ngiras tan abuso so nayarin ibangat iray totoon mankoli. Nen saman so walaray mikekerew na bongay tanaman mi ta makoli Tatay kon mantanem na pisipising ed kaliberliber na paritpit na abong mi. Aminsan abanakan sakey ya ogaw ya mikekerew na sili. Initdan ko tan initdan ko met na samay aluto lan itatanem ya itanem nen Tatay to. Intanem nen Tatay to tan nanlapod saman so aglara mikekerew tan ontan met so ginawak ed amin ya kerewen da. Ontan so maong ya gawaen ed saray mikekerew. Si Suan balet so domay diskarti to ta agto ongalaw. Dinmokol ed silong na Bayawas tan aalagaren ton napattak so aloton bayawas. Nitan ta sinibar na manok ya atap tan diad ngiras nen Suan so naandiyan. Hehehehe! Satay Takew balet so pariho met itan ya nayarin ibangat iran manmanok ta piano agira mantakew na IKNOl tan kawayan ta piano agira mantakew na LABONG. Paloreyen mo tay pati walay tae na labong et takewen nen Boldo Tan. Agko la manisiad satan ya istoria. Tongtong Basilio latan amo! No maminsan so nayarin tua met ta say matakew so gawaen ton amin basta napakan toray anak to. Tua tay ibabagam MHal ta lanang ko tan ya narengel ed Ateng mi ya agkayo mantatakew na ipakan yod anak yo ta ompaway iran matakew met tan agkayo mantitila ta say MATILA et MATAKEW. God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 178.115.248.90
Date: Tuesday, May 28, 2013

Message

Matatakew: Mangingiras ira labat so karaklan kanyan anggan anto tatakewen da. Mapmainomay so mantanem na ponti pero tebaen day anggan agda tanem. Makoli ran mantanem na ogaw. Palurey moy walay say anak to et 12 et anta anggapo met so maong ya anapan to. Insan da ibagan agda naliknay iyaasensoy Pilipinas. Panon dan nalikna ey no ontay karakel na anak da. Ay komon ta antis iran manggaway ogogaw et nonoten dan maong no napakan da ra tan napanaral irayan ogogaw. Makapaermen ya tua.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Monday, May 27, 2013

Message

MATAKEW kuanyo ta kasibi-sabik ya nantakew na labong ed paralan hehe. Ay laseng ta pinulakitan dani imay uloy labong na tae. Nayari met nin ipising manaya basta ekalen mo labat imay impulakit dan tae dimad uloy labong. Ay mananam ya anggad inggisan atsara ya labong. Basta labat aliwan dueg tan kanding so takewen basta labong labat pweray manteba metla na ponti, nayari, basta nakan ya pitawayan na too ya kakaabay. Hehe Basta arayan kakaabay et mairap bilay labat. Wadman ya akatiwangwang labat so dalin ko, si Kuyak labat so manbabantay, pulyanan molan amin ditan kuangko no takewen da pati sarguelas tan manga basta agka labat makapikolkol ta naeerasan ira lanti. Mairap met no maminsan so masiblet ta silo-loor dakan takewan laingen anggan kaabay mo ni. Maya, ta mantakewak pa lamet na labong hehehe.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 178.115.249.254
Date: Monday, May 27, 2013

Message

Cresal makapaogaw iray posting mo anggan nankakanat ya singa panagpost ko hehehe. Makapaogaw koanko ta agak nayarin ag makalek tan makaimis. Agko la gabay ya osaren so salitan ngiriyet ta alimmaong kono hehehe. Natan naantaan ko lan amin no akin et akaonla kad tan ed America. Misalamat itayod Diyos ta akakar itayod nasyon ya akapangiter ed sikatayoy marakep ya panagbilay. Nen sakey ya agew walay akapiestoryaan kon taga UK ya laki. Say asawa to taga Spain. Say koanto diad Spain kono dakel so crimes. Tinepetan toak no akin et gabay ko diad Austria. Say koanko gabay ko dia ta mareen tan anggan pegley labi wala kad dalan anggapoy mibabalid sika. Tinepet to no nayarian ko diay betel. Say koanko no betel, anggapoy problemad siak. Say problemak say petang koanko. Nen warmanak did sikatayo say pakalikas kod laman ko agko la napabaleg iray anako ta makapkapoyak ya lanang ed petang lalo la no onloobak lad trabahok ta diad sobran petang. Lanang nin ontokay sinusitis ko. Say advice na doktor ed siak mansalatak na ayaman ko. Say kaonko iner kasi laen ko et anta say trabahok et diad Manila eh? No diad Pangasinan ak mananap na trabaho melag so suweldo. Inanosan koy petang tan polusyon ed Manila anggad anengnengak na sakey ya Austrian. Sakey ya naimano tod siak say maslak ya isakit na ulok tan pakainagem ko tan no summer ondadalan lanang so eleng ko. Nen inimbita toak dian onaan say koanto no makasabi kad Austria siguradon onabig lan amin iray liliknaen mo koanto. Tua ta pati samay problemak ed thyroid ko ya gabay daak lan operaan nen angkekelag ni ray anako, inmabig dia tan ontan met na sinusitis ko. Graben talagay pisasalamat kod asawak tan syempre say Diyos ya mapangasin lawas. Dia manayay alisan ko pian onabig ya amin so nalikinak ed laman ko. Panangsi Diyos mas lalon kinmasil diay laman ko. Sige sirin ta onlaak lan manakar anggan tayaketek. Manpayong ak la laingen. Walay kamkampoyoy salik ya tua ta anggan onooran et onlaak nin manakar ed paway.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHAL/ Boldo Tan/ Fdg/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Monday, May 27, 2013

Message

JOKE TIME: Si Suan (Juan) so sinmabid Barrio ra ya nanlapod Manila ta diman lanti manaaral. Kaimbuasan so anengneng nen Tiyo tod Garita. TIYO: Wadia ka manaya, Suan kapigan so insabim? SUAN: Kalabian, eh! TIYO: Ay, bakasyon la manaya, kapigan so ipawil mod Manila ey? SUAN: Mabayag ni, eh! Ay Suan! Kunwarin Tagalog so tongtong to ta aromaroman toy "EH" ed sampot na salita to ta piano nibagaran Tagalog so apasal to. PASITSIRAYEW si Suan! Akasabi labat lad Manila so dipa-eh lan eh no mansalita. Wala met iray arom ya totoo ya akasabi larad America so Inglis laran Inglis tan alinguanan dalay Pangasinan. Ay bilay, no maminsan so aga natalosan ta komplikado ray arom ya totoo! God Bless us All!- Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Monday, May 27, 2013

Message

ARAL ed PROBINSIYA: Dakel so kabat ko tan kakanayon ya nanaral irad VMU (Virgin Milagrosa University)ed San Carlos City, Pangasinan na Dentist tan Nurses tan arom niran kurso tan akakar lara so arom ed America, sikaran dili tan say Profession da so inyakar da dia. Samay kapinsan kon Dentist ed California so nanaral ed VMU tan walalay Dental Clinic tod California tan ditan to met la nalmoy asawa to ya sakey met ya Dentista. Say kapalaran, koli, seet tan ambisyon na too so importanti ed bilay tan diad Tulong na Dios tan Dasal so anggapoy agnayari ed bilay na too. Wala met iray anak na kaaro mi ya duaran Nurses ya nan-graduate ed VMU ya sanagi et diad inaral da so inpakakar dad New York tan samay sakey so walad Connecticut. Saray 2 kapinsan dan Nurses met ya graduate ed VMU so wadia ra balet ed Washington State tan amin darayan sangkakapinsan so Nurses lara ed baleg iran Hospitals. Makapanisia ka ya sarayan nanaral ed Pangasinan et akakar ira dia ed sarili ran aral ed Probinsiya? Natan ak labat la amo manpopost na LOGICAL ta tua tan naalageyan koy ibabagak. Abaloan ko Cresal amin ya ibabagam tan ipopost mo dia so walay katuwaan to balet balbalawen kay arom ya totoon baleg so otek da nen say laman da. Hehehehe! Et no nadalan na ALIMBOSABOS so otek ko sikato man so akanatkanat so posting ko tan singano kinaykay na manok. Hehehehehe! Saray nanaral ed Manila ya arom ed baleg iran Unibersidad so masuwirti ra ta nayarian na ateng da. Siak balet labay ko komon so manaral na Journalism ed Manila balet ta si Nanay ko labay ton mangalaak na Education ya singano si Lakik ya maestro kanian inpanaral da ak ed Bayambang(Pangasinan Normal School-PILOT). Aliwan amin ya labay toy manaral diman ed alaen da no agmo nilabas so iksamin da. Panangasi Dios so nilabas ko tan nen nangraduatak so exempted kami (Class 61) ed Civil Service tan samay kursok ya inkamaistrak so inpakakar kod America (Professional Visa). Agi, manlalastog ka lamet, Cresal anta agda tetepeten so inyakar mo dia! Hehehehe! Ipapaliwawak labat so pandomaan na aral ed Probinsiya tan Manila. Singa inpost ko nen saman tan natan ya aliwan amin ya totoo ya nanaral so parihoy kapalaran da tan ugali ra ta natilak so inaral balet ta ag nalinguanan so inkanatural. Walaray akapanaral met diad Manila odino Probinsiya ya anggapoy maong ya anapan da tan maniirap met niran anggad natan. Say kapalaran na too kasi so pidomaan na klasi kabibilay na too? Say antak say Panangasi Dios tan dasal so pakalaan na maong ya kapalaran tan ontan met so ugalim ed kaparam ya totoo. Panon kan Tulongan na Dios no agmo inaro tan tulongan so sarilim tan kaparam ya totoo? "Nasa Diyos ang Awa, nasa Tao ang Gawa." Happy Memorial Day! God Bless us All- the Good, Bad and Ugly! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.246.180
Date: Monday, May 27, 2013

Message

Agaylay impakalek kod satay posting mo nipaakar ed nantakew na dueg. Abaloan ko alingo ka labat ed spelling mo ta manaya bakilbakil ya taga Pangasinan so mansasalita hehehe. Akin kasin tua et wala ray totoon bakil la ra no makasakat ed Manila tan lalo la no Amerika lay nakar da. Insan no bilang et say nanaralay sakey ya estudyante et probinsya say gabay ton ibabaga abebay standard na edukasyon to? Dakel iray nanaral ed universidad ed probinsya balet natan ataragey so posisyon da. Sakey ni seksekan lad Manila kanian kukumbinsien da ray estudyanten manaral la rad probinsya ta dakel met laray colleges tan universities lanti. No siak so estudyante mas pilien ko lay manaral ed probinsya ta tariwa ni dagem diman. Diad Manila sobray lay polusyon. Abantayan mo may programa nen Jessica Soho kalabian? Impanengneng da may ogaw ya nalaan na sakey ya profesor na litrato leleg ton manbabasa ed bookstore ed Pedro Gil. 13 taon to la balet ta man-grade two ni labat ta ag napanaral na ateng to ta mairap so bilay da. Nilaen dad Nueva Ecija tan nalmo da. Inikdan ni nen Mariane Rivera na dakdakel ya libro tan sikato la konoy akaoley ya onebat ed panaral tod grade 2. Inspirasyon man ya ogaw ed koli ton manbasa anggan mibasa labat ed sakey ya bookstore. No onyan amin so ogogaw siguradon anggapoy ogaw ya mipayabol ed karsada. Dati met manayan mipapayabol man ya ogaw. Atagey so ambisyon to. Gabay to konoy manaral na pagka - piloto. Siguradoak ya walay manpaaral ed saman ya ogaw. Dakel iray anak ya panaaraley ateng da balet ta wala ray ayaman day malls. Onsipot iran aka uniform balet lakseben day uniform da antis iran onlad mall insan da lamet isolong man ya uniform no onsempet la rad kaabongan da. Sarayan ogogaw so makapaermen. Agda nononotey irap na ateng dan manpapaaral ed sikara.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Sunday, May 26, 2013

Message

TAKEWAN: Dakel ya tua so takewan ed Pilipinas tan amin ya pasen lapod irap na bilay. Nen saman nen mainomay ni bilay nen ogogaw tayo ni so daiset so mantatakew. Sakey ni so makoli ray ateng tayo tan say bangat da so agtayo mantakew tan pasaragen tayo labat lay walad sikatayo tan agtayo mansikot na kayarian na arom ya totoo. JOKE TIME: Walay nantakew na DUEG ya too. Inrimanda ramay matakew tan inawit dad Korti. Si JUAN so Huwis tan tinepetan to may TASI ya akanengneng ed samay nantakew na Dueg ya AKASENGER ed LUSEK. JUAN (Judge): Aningning moy DUIG ya AKASINGIR ed LUSIK? TASI: Andi! (Grabe kuantod nunot to ta agto anengneng ya insinger may DUEG ed lusi to). JUAN(Judge): Case dismissed! Agmo manaya aningning ya tinakew toy DUIG ya akasingir ed lusik. Si Juan ya Huwis so aliwan Pangasinan so tongtong to kanian ngalngali agto nabitla so labay ton ibaga. Anggan nanaral si Juan ed Manila ed sangkatagey ya Unibersidad so daegen na pastol met manaya. Hehehehe! Hindi lahat na kumikinang ay Ginto! "Barking Dogs seldom bite." God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.248.211
Date: Saturday, May 25, 2013

Message

Agmon talaga nalingoanay Juan- Suan ya Makalasian hehehe. Siak basta alikas ko lay sakey ya poster ed style to anggan antoy pansalatsalat toy IP address to tan panbalibalintuag tod saray posting to talagan kabat ko nin siansia. Mairap so manlokoy kaparan too ta anggan kapigan agda ka la panisiaan. Boldo Tan... ompan kabat moy Charla Tan ta kaparehoy apelyedom hehehe.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Saturday, May 25, 2013

Message

Alikas ko ya walay manaanap na sakey ya poster ed UMB tan kanayon nen Boldo Tan amo ta kaparay apelyido to. Anunotan koy Juan ya Makalasian ed sccmb ya nan-jump ship kono tan manaanap na inaro to ed Seattle. Anggapoy trabaho to kanian manaanap na trabaho ton manapiger na kotse (Mekaniko)sanleneg ton wadia. Agay laman ya panangaro ed sakey ya too ta anggano panlokoan toy kapara ton totoo so gawaen to. Si atapis ya Cresal lapod panangasi tan pananisia tod kabaleyan to so iibaan ton mananap na inaro to si Juan tan yayanapan to met na trabaho to tan agay lay aborido to. Tinatawagan to ray kakanayon tan kakaaro to nen Cresal lapod panangaro tan pananulong tod sakey ya kabaleyan to. Diad maganon istoria so walaray maong ya totoo ya Ginaway Dios ya akabasa na onman ya inkagawa tan inbaga rad Cresal ya saman kono so aliwan tua tan manloloko labat lay Juan kanian anggad natan so agko nalinguanan so ngaran ya Juan tan nanmaliw ya paboritok ya ngaran lapod say ginawa ton inpanloko ed kabaleyan to. Doma so lurey ed galaw tan maslalon makapoy so manlokod kaparam ya too. Nankakapigay klasi na totoo ta nankakapiga lanti so nunot da tan inkatoo ra. Walaray nitepel day manloko ed kapararan too balet wala met iray arom ya agdan balot manloko na kapararan too ta no ansakit ed sikara so ansakit met ed say niloko. Sigurado ak ya si ETQT so talagan manaanap na kabat ton si Charla Tan kanian isipen tayo ta ompano kabat tayo odino nabet tayo ed karsada et alinguanan tayo la. Kaskasian met so sakey ya toon mananap na kabat to. Good Luck ETQT! Hope you will find the person you are looking for and be together again and make your story with a happy ending unlike the Story of Juan Makalasian and I (like The King and I). Hehehehe! Happy weekend to everyone and God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Saray Matatakew tan Mangingiras
Remote Name: 178.115.248.211
Date: Saturday, May 25, 2013

Message

Pasensya kila ta anggapoy nanonotan kon estoryaen no agta saray Matatakew tan Mangingiras ed sikatayo. Nanchat kaminiman may anakon warman ed sikatayo. Imbalita to la lamet ed siak ya tinakew da konoy manok to tan 9 iknol. Nen kabwasan kono mangalay iknol ya ilambong to. Akamulagat kono ta samay 12 iknol et tattalora lay kera hehehe. Walay suspect to kono balet ta agtola kono inmesel ta ompan makapikolkol labat nisesengeg ed manok tan iknol. Say koanko dogay ginawa to ya agla inmesel ta mairap so walay kakolkol. Alar mo tay abong mo koanko. Akin kasin tua et napasarag dan kanen so agda nanirapan iray arom ya totoo? No say anako et makapankokomni tan makapanpapaiknol na manok anggan busy ed trabaho to, akin et agda aligen? No amin labat ya too et mankoli anggapoy naerasan ed sikatayo. Say koanko idasal mon lanang iray manok mo ya anggapoy manakew ed sikara. Marakep komon may kolaan da ta nayari manasikasoy manok balet ta wala ray matatakew tan mangingiras ya agda ambaing so mangay tinakew tan ipakan ed saray anak da. ay koannen amak no akapangan ka konoy tinakew, ompaway met ya matatakew iray anak mo. Kanian imporporek dad sikamin agkamin balot mantatakew pian ag manmaliw ya matatakew iray anak mi. No onyay ibangat tayod saray anak tayo siguradon ambaing day mantakew tan antakot ira. Diamd siokatayo anggapo la amoy agda takewen. Tae labat amo so agda takewen hehehe.


From:
Town_City:
Email: eqtqt@hotmail.com
To:
Remote Name: 174.227.136.84
Date: Thursday, May 23, 2013

Message

I am looking for Miss Charla Tan. I was told she post here. Charla pls. Email me.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 178.115.249.144
Date: Tuesday, May 21, 2013

Message

Antak may Karag. Patang ya matabataba. Anto man ya tua naakan kasi? Saray buanges , anto kasi ipupulutan da lagi anto?


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Tuesday, May 21, 2013

Message

Malinis met ingen ya bii man, aliwan angori-ngori so lupa to...hehe Say agko labay labat say eleng ton malapar. Ay laseng ka ta aliwan singa patang labat so itsuray eleng to. Ay lasi, anta KARAG. Ay laseng, mairap la ompano nasinglot toak ya tua et agi, kulangot ya amin ko lagi. Pwe! Nyahahaha mananapak lay arum anggan amerikana ladtan. Atan labat lamet ed amputi, agi....agira kuno manuoras na 'leksab' da. Ompano napoletan balet so eleng kod banget....nyahahaha Andi lad tan.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Boldo Tan
Remote Name: 178.115.249.144
Date: Tuesday, May 21, 2013

Message

Hahaha angoringori? Sinag akilutan ya Bulasi? Dakel so salitan nalilingoanan la. Akin kasin tua et eleng ya tampol so nanengneng na arom ya singa si Boldo Tan hehehe. No say eleng ko et singa kamatis, andebale lad tan. Anggan ilibre daak ed pampaapiger ko agko ipaapiger ta mairap la ompan imbes ya akasungayab et nabulok labat no anto ray iturok dan pampatondiris. Wala lamet natan so balo ya panagpagangganay lopa ya paogawen to ka balet ta anggad 3 bolan labat man ya gangganam tan ingkaogaw mo. Impanengneng dad " Salamat Dok " Turukan day lopam na "protein" ya walay singa timbey. Laseng kayo ta mangoman ya tuay itsuray lopa balet sakey ya turok 1,800 pesos. No duara 3,600 pesos la . Panon to balet ey no limaran turok ey? Agi baleg ya kuwartay nakaokolan mo insan kasompal na 3 bolan ompawil ka lad datin lopam. Say irap balet ompan mas lalo kan onakolaw o onmasiken laingen no nakal la may epektoy inturok dad sika. Parad siak anggan walay kuwartak agko ipaapiger so lopak. Say gaween ko imbes ya ibayar kod turok na protein, isaliw ko lay masustansyan kakanen, prutas tan arom niran naakan ya mamarakep na baog ko tan say dogan exercise tan ogip sikato tay baleg ya makatulong ed idakep na baog na too. Tan no maong so ugalim, pati itsuram mangoman ed pakanengneng na totoo. BUANGES YA BII: Makapabaing so biin buanges ya tua. No aliwliwan nengnengey lakin buanges mas mabanbanday ya nengnengey biin buanges. Walay kabat kon biin Buanges, datin maganggana natan inmaliwan maong tan inmakolaw ya maong. Masigarilyo ni kanyan lalon inmakolaw laingen. Ay bilay akin et nakaokolan moy manbuanges? Insan no mansakit ira agda antay gaween dan manpatambal. Naogipak la ta nabuas et aleen koy resultay amin ya check-up ko. Nen imbeneg ya Mierkoles nanpa blood chemistry ak. Gabay kon antaen no maayos so alman ko. Say bp ko 120/80 tan say pusok very very good kono ta nanpa ECG ak met. Misasalamatal ed Diyos ya lanang ta maong iray check-ups kon lanang.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Tuesday, May 21, 2013

Message

Andibalen baleg so eleng to ta mamainomay dan apigeran natan ya anggan salatan da ni so eleng to. Say importante say ugali to tan malinis ya bii tan walay kagalangan to kanian anggan angoringori lad tan. Hehehehe! Et no Buanges ya bii so ompano naalig to may totontongen mi nen MHal tan baleg lagin problimam. Ay bilay, ontan labat la ta no aga tarokan na galaw so anggapoy saya. Salamat Boldo Tan ta pinawil mo kami nen MHal ta no andi so singa kami no akilotan ya Bulasi ya mansungsungab ed sankabibin danum odino Sisiw ya manyekew. Baleg ya lapis so pankongkongan da lagi ed sikami! Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 178.115.249.144
Date: Tuesday, May 21, 2013

Message

Asikasom ta ompan nasinglot to ka hehehe. Lapor kaluplupam langolay Lito Lapid pati eleng na biin mangitatagar ed sika anengneng mo langola. Magalaw kan talaga. Kasabsabik langolan nanakar ed kaalogan tan kakiyewan. Sakey oras tan 20 minutes. Agi balebale langolay liknaan ko. Naani no naogipak la singaak no inggaton ya barang hehehe


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Tuesday, May 21, 2013

Message

Agi naibegan na amigak lamet so ngaran kon bali-bali. Linmaak ya tua nen kalabian ed bar et walay inmasingger ya biin nanpasaliw na drinks. Insaliwan ko met. Nen abuek lay laseng to itatagar toak ed kuwarto to. Ataktakotak ta ambilonget dimad bar et agko anengneng so lupa to. Agi malaplapar manayay eleng ton singa patang. Ay, andi ladtan. Malaplapar ya eleng met, di masunga-sungap na dabok....nyahahaha


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 77.116.247.72
Date: Monday, May 20, 2013

Message

Makapalek talaga yay ngaran mo amigo hehehe. Antak ya galaw mo labat tay imbagam ya masamit so manbii. Sika ni so manbii et anta no mangaro ka et talagan tua ed pusom. True Love ya talaga.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.247.72
Date: Monday, May 20, 2013

Message

Wala ni sakey ya sangkaaliwaan ya napiasawaan.... say drug addict!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.247.72
Date: Monday, May 20, 2013

Message

BUANGES: Sikatoya so onaan ya lilikasen ko nen saman ed saray onkakaraw ed siak ta talagan agko gabay so buanges ta si atsik say akasawad sikato et buanges kanian onman lay estrikto nen amak nen siak lay mantinedyer. Nen akabat koy akaasawad siak ya taga dia, onaan labat ya anengneng ko dimad trabahok say koanko pigpigaray lakin onyad dia koanko ya ag oniinom ya balot tan ag mansisigarilyo. Nen say koanto may kaaro to et gabay toak konon napikabatan yan too so akaasawad siak, pinmarok so pusok hehehe ta pigay agew ko lan lilikasen ag talaga mangoorder na beer odino anton makabuek ya inomen. Sa order ton lanang mineral water labat, kape tan diman mangakan ya manlapod almusal, ogto tan pandem. Say koanko no sayan pikabat tod siak et karawen toak gabay ko yan laki koanko hehehe. Ay kinaraw toak ya tua. Nen inimbitaan daak ya man-dinner anggan antoy kaarawi abong ko linmaak ya aki-dinner. Samay best friend kod trabahok agaylay pasnok tod siak. Say koanto pigpigay agew mo nin apikabatan aki-dinner ka la ! koanto. Say kaonko akin antoy uges na milan mandinner ta anggapo met so asawak. Anggano ni koanto. Agi naantaan lay interon hotel man ya impan-dinner mi. Siak so pantotongtongan da ray totoon anggapoy nagawaan ed bilay. Pinaolyana ko ra labat. Say walad nonot ko no dengelen ko ra yan totoo anggapoy kasompalay bilay ko. Say ginawak insikretok ya maong so panag-dinner mi. Nen inakar ko la ray papeles ko tan manresign ak la, mankelaw iran amin. Mairap konoy pakakalmoy trabaho akin et manresign ak? Say koanko gabay ko lay manpainawa. Siyempre ag ira manisia. Anto kasi Cresal no dinengel ko ray tsismis na totoo? Napakan daak kasi tan saray anako? Agta salo akapankabat diad Pangasinan.org tan FB anto? Ay bilay na Filipinon talaga. Imbes ya manliket iray katrabahoan ko ta makapiasawaak ed maong ya too, anggapo ta gabay daak ya iparis ed sikara. Anggad natan warman met ni ra ya mantratrabaho so arom ed sikara. Balet anggan dakel so akapabarong ed siak kada onsempetak papasyaren ko met ni ra ya iikday paabet odino imbitaen ko ran mangan ed restaurant. Say bangat nen inak ya lanang ed sikami anggan antoy pantsismis tan panbalaw dad sikayo polyana yo ra labat ta say balaw, ibeg koannen inak.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Monday, May 20, 2013

Message

BUANGES: Pasisinya kala MHal ta alinguanan kon tuan nisulat so BUANGES. Diad nanaimatonan ko so duaran klase so Buanges, samay aga onesel tan samay malabilabir tan maingal. Diad Pilipinas walay kanayon min Buanges. No nabuanges so manakar ed karsada tan maningalingal lalola no labi tan nabangon iray katoowan. Tomboken nen asawa tod garita ya paninoman to. Makabaing ed saray ogogaw ya makaimaton tan maong met ta anggapoy anak ton akaalig. No manpasnok si asawa to so kabilen to tan ombatik iray anak dad bai tan laki ra ed takot da. Ay, Mhal no onyay naalmom ya asawa, antoy gawaen mo ey? Taynanan mo kasi odino agmo alisan tan anosan mo ta inarom lanti? Ay komplikadon bilay tan makapaermen! Walara met so Buanges ya agira onesel tan onogip lara tan manpasnok si asawa ra ta anggapoy nagawa dad abong. Say kuanen asawa to so, "Niman so lasin masiken ta akainom la lamet." Aga onesel! Hehehehe! Et no Buanges so asawam laki man odino bii so maong lay agkala mimiasawa ta piano mareen tan maliket so bilay mo balet samay kuan ed Bible ya "Go and Multiply." Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Monday, May 20, 2013

Message

Sugal kuanyo ta marakep itan basta sigurado labat ya manalo ka. Anggan agak mansusugal, marakep pa itan basta antam labat so manalo. Hehe Atay panagbii met marakep itan basta antam met so looban mo tan pawayan mo. Mas sangkasamitan ah. Singa ka walad gloria. Hehehe Anggan agak manbibii ta mairap la, mas marakep kuno. Kuno kuangko ah ta sikatoy ibabaga da met. Salien ko pa amo? Maya ta onlaak pan mangalmo serin na bii naani no labi. Onlaak ed 'bar' anggan agak uniinum mangorderak na 7/7 ta egnaan kolan sanlabi insan no walay onasingger ya manpasaliw na 'drinks' ya kana, nitay laseng, todas to la...hehe Onlalad gloria si Boldo Tan. (Galaw met labat...hehe)


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.249.192
Date: Monday, May 20, 2013

Message

Anonotan ko tay sugal manaya. Walay kabat kon sakey ya bii ya kapkapananak to say anak to taynan ton walad andoyan balet sikato walad sugalan. Say anak ton melmelag ni warman kalamor ya ambasa lan amin so gana-gana to ed sirit tan akis lan akis ed eras to balet say inato walad sugalan. Dakel so onya ran totoo ed sikatayo. Anggan ipakan da lad saray anak da isugal da ni. No natalo ra ampetang ni ulo da. Makapaermen ya tua ray onyan ateng . Dia dakel met iray kabaleyan tayon mansusugal. Nen baloak ni dia pigay taon daak ya tatawagan ed telepono iray kapara tayon Filipina ta mansugal kami kono. Imbagak ya agko antay mansugal anggan BINGO. Ibangat daak kono pian agak maermen lalo la nen kapatepatey na asawak. Maermen konoy bilay na manbokbokor. Mas maermen so bilay na sugarol. Wala diay sakey ya baley ya saray Austrians ya lalakin asasaway Filipina impa banned daray Pinay ed casino ta napapaolyanan day pamilya da. Abaloan mo no siopa ran onaalig ed saray mayayaman ya gagaween dan" pampalipas oras " so casino. Anggan antoy yaman na sakey ya too naopot ya naopot so kayamanan to ed sugal. Maong si Manny Pacquiao ta tinondaan toy panag casino to tan panagbii to. No agto man tinondaan ompan ompawil ed datin irap na panagbilay to. Ag balot gabay na Diyos so SUGAL.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 178.115.249.192
Date: Monday, May 20, 2013

Message

Ebatan ko nin onaan tay tepet mo no dinay gabay ko. Masugal, Mabii tan Managkabil? Anggapoy gabay kon anggan sakey ed sarayan talo. Wala ni alingoanan mo , say BUANGES. Anggapoy gabay kon balot ed sarayan apat. Say sugal ag balot gabay na Diyos. Nen nabotan nen Hesus iray totoo ya mansussgal ed arap na templo tan ginawa dan lakoan so templo agaylay pasnok to. Say koanmo pati madre tan pari mansusugal ira ta iyaanapan day simbaan? Agda tan gagaween ta lalo ran mankasalanan ta agda napaliket so Diyos anggan iter dan amin so tinalo dad sugal ta say Diyos agto pipiliten so totoon mangiter no agda nayariay mangiter ed simbaan.Nengneng mo may balon ( widow ) bii ya say initer to ed offering et samay sampot ya sentimos to. Mas apaliket to ni Diyos ed saman ya ginawa to anggan melmeleg so initer to nen saramay angkakabaleg so initer da et talagan initer toy sampot ya kuwarta to tan say gabay na Diyos say mabolbolos ya puson mangiter. SENATE President: Siopa balet so gabay mon onsalat ed k,inen Enrile ey? Say maksil ed balita natan si Drilon tan Si Alan Peter Cayetano? No siak so manboto say gabay ko si Drilon.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Monday, May 20, 2013

Message

ELECTION: Salamat ed Dios ta asumpal lay Election ta no nanbayag ni so ompano dakel ni manpapateyan. Say petang na ulo lanti na saray arom ya totoo ya anggapoy self control da. Agyo lilinguanan so manbilang na sanlibo antes kayon mangibolos na salita odino poniti ta say kilalawan so mairap la. SUGAL: Diad pakaimatonan ko so dakel ya totoo so mansusugal la tan anggan antoy kipapasen dad bilay ta mayaman may mairap so walad sugalan. Say makapalek ta pati say madre tan pare so mansusugal met la. Iyayanapan day simbaan da kono. Hehehehe! MHal, say SUGAL sirin so para amin ya totoo ya anggapoy pipilien to tan aliwan makapoy ed matay Dios ta nen saman ni nansugal iray Sundalon amairap ed Kristo so ed arap To. Say kaogsan na Sugal so no atalo lay Sugarol ya arom so makanunot na mantakew, mantila tan mamatey. Pati pamilya ra so tilaan da basta makasugal ira. Isugal dan amin anggan isasaliw day para grocery ra tan saray anak dan ankekelag so aga mangan. Walay anengneng kon Movie ya sakey ya ina ya walay angkekelag ya anak to. Linma ed Grocery ta manaliw na kanen daray anak to. Diad saman ya store so walay Slot Machine to. Insugal toy isasaliw toy grocery tan diad makapainagem ya agawa ta atalo tan sinmenpet ya anggapoy kanen na anak to. Agko anta no iner iman ya State ya walay Slot Machine dad loob na store. Say kasalanan to balet ed Dios no ompatey iray anak tod eras tan no makanonot ya mantakew ed kasusugal to tan ilako toray anak to. Hehehehe! Say sugal so agnepeg ya balawen ta libangan na saray arom ya totoo lalo lad saray arom ya retirees basta walay limit da ta panaalagaran day patey da lanti. Hehehehe! Basta walay limit mo ya ipatalo ta say sugal so 99% so talo tan matalag so panalo ta no atalo antoy kanen daray anak to ey ya singa samay ina ed Movie ey? No manalo kay twenty dollars so doga la ta anggan liberen mo so mondo so agka makadokdok na kuwarta ed dalan ta no agka ontonda so nipawil mo ni may tinalom. Tua tan? Satay Sugal no sobra so sengeggan na pansisiyanan na arom ya sanaasawa. Natan manisiya ak lad sika MHal ya dakel manaya so kaugsan na sugal kanian kuanmo ya ag labay na Dios ta pati say arom ya pamilya et naderal na SUGAL. Dinan so labay mo- say asawan masugal odino say asawan mabii odino malaki tan managkabil? "Batobato sa Langit, ang matamaan ay huwag magagalit." God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 77.117.246.219
Date: Saturday, May 18, 2013

Message

Salamat ta asompal lay proclamation da ray Senadores. Komon ta marakep so pansirbi da ed inaro tayon nasyon ya Pilipinas. Idasal tayon maong so arapen iran taon ed sayan agawan eleksyon tan diad 2016 ya ontombok ya panpili na balon Presidente komon ta say manalo et say talagan maong so puso to tan aliwan say panpayaman so nonoten to.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Thursday, May 16, 2013

Message

Anengneng ko pangkakasa ran isusugal so bayar ed 'gate' na bulangan ya sasaliwen ko nen saman katon inmatrasak, anggapoy so kapitalista ra ya mangkasa ed saray manok ya nalaban, katon say kuangko; 'ompatey yan negosiyo no anggapo so kapitalista ra ya manlogro ed nabulang' katon agko sinaliw. Insaliw ko laingey dalin diman ed Talogtog, Nueva Ecija. Tan amiga, agmo lilingwanan ya say ngaran ko et Boldo Tan, aliwan Boldo labat. Hehehe. Maya ka ta onsabsabak pan magano. Saksakey lan baaw so tulin-tolin ed eges ko kalamor. Ibasig ko pad eges kon magano imanay so pampano ya insigang kod puso, aba tan kangkong. Sige, buag Boldo Tan!!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Boldo/ Cresal
Remote Name: 178.115.251.194
Date: Thursday, May 16, 2013

Message

Boldo polyan mo ta babayaran to lan amin so mauges ya ginawgawa to. Anggapon amin so laen da ray kayamanan da. Mas maong ni kipapasen tayo anggan ag tayo makuwarta et mareen so panagbilay tayo. Natan impanengneng na totoo ya pati anak nen FPJ et inaro da. Anto kasi walad nonot nen Gloria anto? No mangandidaton Senador aglan balot angangko manalo. Na-re-elect labat ta baley toy angandidatoan to. Singa aliwan marakep so mangandidaton anggapoy onlaban anto? Nengneng moy Pacman tan si Imee Marcos ta anggapoy linmaban ed sikara. BULANGAN: Maong met no agkala akasaliw na bulangan ta ag gabay na Diyos so sugal. Mannonot ka lay arom ya negosyo no gabay moy mannegosyo.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Thursday, May 16, 2013

Message

Talagan sinaol da si FPJ nen saman ta wadmanak ed Pilipinas nen eleksiyon nen saman. Anem bulan tan kapalduak diman nen saman ta manasaliwak na bulangan. Maong labat kuangkon negosiyo. Lamang na 500K votes ya masulok si FPJ ed Pangasinan, kasabid Manila ta naugipak labat, kabangon kod kabwasan, atalod Pangasinan si FPJ. Singa kinaykay na manok ya sinaol da. Maong met serin no manalo si Grace Poe ya ampon da pian walay mangaldabis ed si Gloria. Kumon ta agla makapaway ed kaso ton 'election sabotage' pian nabawasan so dokey na tetew to...hehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.247.192
Date: Thursday, May 16, 2013

Message

Uso met manayay tawag ya Suan ed Juan tan Suana ed Juana ed sikayo. Anonotan ko laingen may classmate kon second cousin kon si Juan ya no pangaranan da et Suan ya apuyat ta say mata to et medyo apikit. No pangaranan da Suandeng hehehe. JUAN: Maong labat kanayon ta anggapoy computer mo. Ta no andi nabasam yay posting ko. Andebale ta maomaong ka met ya too. Antak ya agka manpasnok. Cresal pati Juliana ni manaya say tawag na totoo nen saman Suliana hahaha.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 178.115.249.162
Date: Thursday, May 16, 2013

Message

Agmet manaya napanilaloan so survey. Si Grace Poe agbalot nan number one ed survey balet natan agdan balot natalo ed bilangan. Ag mangooman talagan walad number 1. Tan si Legarda ag naeekal ed number 2.Natanak manisian sinaol day FPJ tan si Legarda nen eleksyon 2004. Singa si FPJ so ompapaway natan tan kumaduay running mate ton si Legarda. Gabay talagay totoo so oley nen Pinoy ta dakel so manatalon Team Pinoy. Naani konoy labi iproklama da la ray analon Senadores. Manaalagark na balita. AQUINO: Pareho kayo manaya nen Cresal ya kanayon yo ray Aquino. Antak ya makakaliket kayon singa siak. Villafuerte: Say makapalek anggan sanlaki nanlaban natan ed Camarines Sur. Tinalo na apo toy Villafuerte tan si Atty. Leni Robredo landslide so panalo tod asawa nen Villafuerte. Sinmawa la ray totoo ed saray TRAPO. Pati anak nen Enrile ag akapilad Magic 12.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Wednesday, May 15, 2013

Message

Analo ira may manok ko kasi ya sikara di...Grace Poe, Trillanes, Honasan, Legarda tan Aquino? Agko lilingwanan met ah so Aquino ta sikatoy nanlapuan ko. Aquino so lakik (Pangasinan tan Tarlac) tan Garcia so baik. Sarayan totoon kandidato labat so antak ya nayarin manserbi ya makatoo ra tan maka-Diyos so arum ed sikara. Pulyan mo laray arum ya kandidato ta masisiba ray kuwarta labat hehe. Anggan mamatey iray sanlibo so arum ya kandidato basta manalo ira labat. Si Honasan katon labay ko ta makatoo iray amin ya impasa ton 'bills' ed senado. Insan labat iya nanrebelde nen saman (RAM) ta lapud agto labay so patakaran na gobiyerno. Sakeyak ya opisyal nen saman na Filipino Association ed Oklahoma nen akapandagop kami. Nen onggagapo labat nin mangandidato para senador. Agaylay liket mi ta aga asayang so tulong mid sikato nen analo. Kumon ta analo lamet. Sangkamaongan manayan too. Mabuhay ka Gringo.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Wednesday, May 15, 2013

Message

IMAGINATION: Sayan agew so anonotan koy Bakes tan agko anta no akin. Hehehehe! Aminsan ya agew si Bakes so anengneng toy Apayas ya Aluto nen Bai Juana (asawa nen Laki Juan)ed kaabay dan abong ya no arom say tawag dad sikara so Bai Suana tan Laki Suan ta mairap na arom ya totoon bitlaen so litran J. Hehehehe! Linmokso si Bakes tan kinalab toy Apayas tan nankakan na aluton bonga to. Anengneng nen Bakokol tan babanoen ton agto mantakew balet ta inpilit nen Bakes so mantakew tan anggapoy dengelen to. Alikas na saray sanaasawa ya Juan tan Juana tan inoselan day Bakes balet ta malukso tan mabatik si Bakes so agda narel. Nipatingorngor si Laki Juan ed inpangosil tod si Bakes. Matirik tan Barokong si Bakes kanian paboritok si Bakokol ta maong so ugali to tan mapasinsiya tan aga manpasnok anggan elekelekan tan balbalawen daray arom lalo lad si Bakes. ARAL: 1)Say aral so aga mantatakew na kayarian na arom ya totoo. Ipatanir mo ni no nayari. 2)Rispitoen so privacy na arom ya totoo lalod saray matatakken ta no ansakit ed sika so ansakit met ed sikara. "Love your Neighbors." God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Wednesday, May 15, 2013

Message

ELECTION: Salamat ed Dios ta asumpal lay Election ed Pilipinas ta no nanbayag ni so dakel ni lagi so ompatey ta masyadon mapapetang so panagboto ed sikatayo. Wala niray arom ya kandidato ya nalilinguanan day manbilang na sanlibo antes iran mangibolos na salita ed kapararan too. Congratulations ed saray nalan manoley ed Nasyon tan mansirbin tua ed baley tan totoo. Pakanengneng ko inosar daray maslak ya totoo so otek dad inpanboto ra ta saray maslak ya nala et kanepegan da. Komon no mankakasakey iran amin so nala ed nunot tan opinion lalod saray Senadores ya aleg lay mansasangsangan ta piano agira makapabaing ed arom ya Nasyon. Makapanosayan irad maong ya pamaakaran ta saray totoo lanti et nankakapigay kaisipan da tan aleg so masyadon papetangan. Mabuhay ang Pilipinas at mga Pilipino! God Bless the Philippines, its People and us All! Cresal, antam met manayay nankakapigan salita odino MANPAPASIRAYEW ka labat la! Hehehehe! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 77.117.246.171
Date: Tuesday, May 14, 2013

Message

Mapalar kan tua Cresal. Galaw ko labat tay mangiras. Mailalo so tawag ed ontan. Siak mairap so dinalan ko ta working mother ak. Kinomisan met nen inak iray anako balet ta wala nin siansiay talagan tagaasikasod sikara. Agko balot asali akilad saray katrabahoan ko no kasompal min mantrabaho. Kasompal mi ed trabaho deretsoak lan onsempet. Saray katrabahoan ko onla ran man-disco o mangan ed restaurant ta karaklan ed sikara et mamarikit nira tan babalolaki. Walara met so walay anak da balet ta ipipiya dad yaya so anak da. Siak agak akibarkada . Say gagaween ko no day-off ko awiten ko ray anako ed restaurant odino ipasyar ko ra. Nasasabi mi so Laguna ya manswimming kaiba mi met si inak kanian maasingger irad bai da. Kasabsabik nin nanakar langola natay labi ta taloy agew dian inmoran. Aliwa met ya maksil balet ta tuloy-tuloy so oran. Niman sanagew ya maong so panaon. ELEKSYON: Nabuas kono iproklama da la ray analon Senadores. Medyo maples amo natan so panagbilang na boto tan saray arom manko-concede la ra. Makakaaral la ra amo ed saray naiimatonan dad arom ya nasyon. Balet ta tagan ag naekal so vote buying. Agmet natetel iray arom ya totoo ta diad irap lanti bilay balet no say imboto da et kurakot agira manrereklamo ta agda inikday importansyay saksakey ya boto ra.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Tuesday, May 14, 2013

Message

Sakeyak ed saramay ina ya masuwirti ta agko asali ya maong so masyadon irap nen onbabaleg so anak mi ta kaibak iray ateng ko. Sikato tay agko akaaral ya maong na manasikaso na ogaw. No lampingan odino amesen koy anak mi nen saman so say kauanen Nanay ko aliwan ontan tan ekal ka ta siak so mangawa tan ontan lan ontan kanian agak akaaral ta wadtan ya lanang si Nanay ko tan si Tatay ko ontan to met nen asawak. Anto ngiras kasi tan MHal odino MAILALO? Mairap balet man ta no nananakak lamet bilang et anggapo lay ateng kod abay ko ey? Di singak AKILOTAN YA BULASI ya mansungsungap! Hehehehe! Say inistoriak saramay Working Moms ya naimatonan ko tan say inpanpabaleg day anak da ta anengneng koy irap da ta anggapoy Ina rad abay da. I love you Nanay and Tatay! Had it not been for you I won't be what I am now. Thank you so much! Cresal, agka onaakis ta anggad natan so kaibam nira anggan inatey lara ta agdaka labay ya alisan ta inaro daka. God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Fdg/ Boldo
Remote Name: 77.116.247.152
Date: Monday, May 13, 2013

Message

Talagan Reyna kami ed abong. Mairap ya tuay papel na ina ta wala la lanti trabahom ed paway , wala ni ed abong tan gawam ya amin lawari. Nen mabilay ni asawak basta sikatoy taga vacuum, tagabantak na basura tan tagapasirit na aso no kabkabwasan. No panagluto anggapoy naalagar mod sikato. Balet makolin mansaliw na amin ya nakaokolan dia tan itulor tan abeten toak ed sauna tan swimming nen saman ta sanagewak diman ta talagan man-eenjoyak. No naksawanak lan nanlangoy iyogip ko ta wala ray kuwarton painawaan met. Natan siak diay Reyna tan Ari ed ayaman ko natan hehehe. Cresal agaylay karakel met manayay trabahom ed sikayo lalo la nen melag ni anak mo tan mantratrabaho ka met ni. Natan Reyna ka la lanti Donya ka ni ta antak ya walay ngirasngiras mo ta agaylay aroy mister mo lanti. BILANGAY BOTO: Nanbantayak niman na balita, walad onaan so ngaran nen Grace Poe ed saray Senadores. Sige ta manbasaak ed Iquirer na balita.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Fdg/ MHal/ Boldo
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Monday, May 13, 2013

Message

Salamat Fdg ta akanunot kad sikami tan diad kabayag mon naandi so tepeten takala lawari ed si MHal. REYNA: Sikamin amin ya ina tan asawa so amin ya agew sikami so REYNA ya aroen tan pansirbian. No anggapoy Ina/Asawa so anggapoy nasumpalan na pamilya. Dakel so 'role' na maslak ya Ina odino Asawa ed pamilya diad karakel na trabaho ra. Saray 'working moms' kasumpal dan mantrabaho so ompisa lay trabaho ran sananey- walay man-pick up na saray anak dan iskuwila, onsamar larad Grocery Store, tan kasabi rad abong so anggan agnira akapales tan akasapatos nira so mangiba laran manluto, kasumpal na pandem so amisen toray anak to, man-check na Homework na anak ton Grade Schoolers, man-check na sinmabin sulat ta sikato lanti so Secretary/Treasurer na Pamilya. Mangiba met si Ama/Asawa balet ta say Ina/Asawa so karakel na gawa tod abong nen say Ama/Asawa. No walay problima na saray anak say kuanen Ama so lakad Nanay mo. Makapalek ta Ina lan Ina so tawagen da. No walay lingo na saray anak tan dipirinsiya na bangat da say tetelen na arom ya totoo say Ina ya aliwan Ama ta lanti maslak ya Ina so walad abong ya kalimoglimog daray anak da. Maslak ya Ina/Asawa so sikaray BOSS, SECRETARY ta TREASURER na maslak ya Pamilya. Maslak sikaray manbayar na saray Bills ta saray Finances kanian nepeg ya antaen ton amin so Onsesegep tan Ontataboy ya kuwarta. Cresal, agka mankokopit! Hehehehe! Antak ya apasal moy "Debit, Credit,Audit, Kopit" ed Accounting ya trabahom. Hehehehe! Saray Ama/Asawa balet sikaray ARI, MANAGER, tan SEKDER na maslak ya Pamilya. Agtayo lilinguanan balet ya amin ya "Behind a Man's Success is a WOMAN." Doga ka FDG ya REYNA so saray Ina/Asawa balet ta gawaen tayon inagewagew ed saray manepeg ta aliwan amin met ya Ina odino Asawa so kanepegan day SIRBIAN ya singa REYNA. God Bless us All! -Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Fdg
Remote Name: 178.115.250.128
Date: Monday, May 13, 2013

Message

Siguro nakaokolan mo met lan isulat iray planom. Makakalekak ta no tawaganak anako masamit so estoryaan min dua. Samay gabay kon ibaga nalilingoanan ko laingen. Kanian isusulat ko ray gabay kon ibaga pian no ontawag et nibagak ira.


From: Fdg
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 24.5.229.36
Date: Sunday, May 12, 2013

Message

Agi...alinguanan ko tan akabangon kamila nen tinmawag may anak ko kanyan nabuas so breakfast in the bed....lol....understanding met ta anta ton ontatakken lay too....


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Fdg
Remote Name: 178.115.249.249
Date: Sunday, May 12, 2013

Message

Salamat. Mapalar si misis mo ed sika ta maaro kan asawa. Siguradon breakfast in bed si misis hehehe.


From: Fdg
Town_City:
Email:
To: Mhal/cresal/Amin ya nanay
Remote Name: 75.61.68.160
Date: Sunday, May 12, 2013

Message

Sikayoy reyna natan ya agew tan nepeg yoy pansirbian...


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 77.116.246.46
Date: Sunday, May 12, 2013

Message

Pigay oras labat la eleksyon lad sikatayo. Komon ta manalo ray maong ya kandidato. Saray maong so puso da tan mansirbin talaga ed baley tayo.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 77.116.246.46
Date: Sunday, May 12, 2013

Message

Agmo la nononoten man so impan-advice ko ed sika nen wala kad ermen. Say importante apalabas moy problemam tan aliwawaay nonot mo.Ontan ko met no walay problemak, isusulat kod kinen Cresal. No balesen toak makainaway pagew ko. Misalamat itayod Diyos ta anggan dia labat so akapankakabatan tayo , maong so olopan tayo.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan/ Cresal
Remote Name: 77.116.247.217
Date: Saturday, May 11, 2013

Message

Kada manpost ak agko ni nigapoy estoryak makalekak lan tampol ed sayay ngaran na amigo ta Cresal. Balebale yan ngaran. Sayang ta agakla mananak. No mananakak ni labat komon tan makalmoak na balon " roommate " ko, ingaran koy Boldo Tan hahaha. Amigo makakaliketak ta aka-move on ka la. Abaloan ko no agmo la nalingoanan man ya datin ka-roommate mo. Dakel ni naalmom ya maong ya ugali tan sakey ni agmo pipirdiey nonot mo ed onman ya ka-roommate. Atan ay ya tarakim ni nimet, mainomay moy makalmo. Agka labat kapaakan ta mairap so ontaba. No ontaba itayo dakel so onsabin sakit agui kanyan asikasom ditay laman mo.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Saturday, May 11, 2013

Message

Hehehe... No aliwan sikayon dua labat so nononoten ko, tan balbaleg so 'utang' ko ed satay amigak ya anggad bilay ko agko la nalingwanan. Abayag la siguron anggapo ak diad mundo no aliwan si AMIGAK labat ya animbawa ed siak nen walaak ed kabilongetay isip. Agtoak balot tinaynanan, pinaulyan tan mas balin diad seet to, inyasingger to ak ya lalo ed Diyos ta alingwanan kola lawari. Anggad mabilayak ayan amigak (Mhal) agkolan balot nalingwanan. Kumon ta walan siyansyay agew ya pantoyaw min dua. Anggan siak lay ompasyar ed sikato anggan arawi basta labat ipangasi Diyos. Insanak ontuloy ed Rome no walan siyansya so agew ya natul-tuloy. Kumon et ipangasi TO. Lapod sikayon duan amigak la, agkola ombarong. Ipulisay kola iray narengel kon salitay mababalaw ya anggapoy nagawaan dad bilay da, manbalaw na kapara ran too. Liket ko labat ya wadia ta abangonan ko lanti iyan salitay Pangasinan tan wadia met imay pinablin amigak, katon maliketak ya manpo-post met. Salamat na balbaleg ed sikayon duan 'amiga' ta andokedokey so pakatalos yo, kumon ta walay agew ya makapantotoyaw tayo.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 77.116.247.217
Date: Saturday, May 11, 2013

Message

Doga Cresal ipawil ta lay datin ngaran nen amigo tan si Boldo Tan ta anggan antoy panpasosyal toy ngaran to siansia nin samay initer ya ngaran nen ina toy sangkarakepan hehehe. Anto kasi koay pari nen bibinyagan toy Boldo Tan? Makakaimis lagi anto? Bida tan Kontrabida: Doga met tay ibabagam ya anggapoy samit na ombantay ed teleserye no anggapoy kontrabida. Mapatpatnag ya agaylay kolim ya manbantay na teleserye hehehe. Si BAKES talagan sipor lan masiblet tan sarasarag ton lanang si Bakokol balet nen apasyodot toy Bakokol nitay lasi ta winasay to may sengeg na ponti tan agto la anonotay nanbilang na sanlibo. Kanian anggan medyo makapoy o makisir so kanonotan nen Bakokol ag nepeg ya balbalawen tan ag nepeg ya elekelekan. Alingoanan toy bangat mo. Maong amoy batik na nonot mo natan Cresal ta ganado kan manpost.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 77.116.247.217
Date: Saturday, May 11, 2013

Message

Doga Cresal ipawil ta lay datin ngaran nen amigo tan si Boldo Tan ta anggan antoy panpasosyal toy ngaran to siansia nin samay initer ya ngaran nen ina toy sangkarakepan hehehe. Anto kasi koay pari nen bibinyagan toy Boldo Tan? Makakaimis lagi anto? Bida tan Kontrabida: Doga met tay ibabagam ya anggapoy samit na ombantay ed teleserye no anggapoy kontrabida. Mapatpatnag ya agaylay kolim ya manbantay na teleserye hehehe. Si BAKES talagan sipor lan masiblet tan sarasarag ton lanang si Bakokol balet nen apasyodot toy Bakokol nitay lasi ta winasay to may sengeg na ponti tan agto la anonotay nanbilang na sanlibo. Alingoanan toy bangat mo. Maong amoy batik na nonot mo natan Cresal ta ganado kan manpost.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Boldo Tan/Fdg/Noel/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Saturday, May 11, 2013

Message

BAKES TAN SI BAKOKOL- Anggan kapigan so agko nalinguanan so istoria nen Tatay ko ed siak nen saman nen ogawak ni tan labalabay kon dengelen. Natan ya agew so maong so nunot ko tan labay kon omanen iman so istoria ran sankaaro, si Bakes tan si Bakokol. Saya so LIKHANG ISIP labat la kanian peket kayod layag yo ta sananey so istoria da natan. Aminsan ya agew anap lan anap si Bakokol ed si amigo ton Bakes. Diad panaanap to so nalmo tod tagey na ponti ya mangakan na aloton bunga. BAKOKOL- Kaaro, bontokan mo ak kari. BAKES- Kalab ka met. Makapalek ka ta awit mo lan awit so abong mo tan anggapoy isip mon makapaabig! Insan to lamlamisen si Bakokol ed kakulangan to tan isip to. BAKOKOL: Sige la kari, Kaaro kuanton ipilit nin siansia. Binantaken nen Bakes si Bakokol na saramay nanobakan to tan no itdan to so ikotikot to nid tombong to. Diad petang na olo nen Bakokol so akanunot na makapoy tan angalay wasay tan winasay toy sengeg na ponti. Apattak si Bakes tan inatey. Komon no nanbilang ni sanlibo antes ton ginawa man balet ta diad petang na ulo so anonotan toy bangat nen Cresal ya manbilang. Diad Drama no maminsan so anggapoy sampot na istoria (climax)kanian sikayo lay makaoley ya mangisumpal na istoriak no antoy asumapalan na sankaaro? Diad isip yo maong kasi so ugali nen Bakes ed si kaaro ton Bakokol? Kanepegan to kasi so ginawa nen Bakokol ed sikato ed inkasaol tan inkatokong to? Walay aral kasi ya nala tayod sayan istoria ya 'imagination of the Storyteller.' Comments (good or bad)are welcome because my Inquiring Mind would like to know your opinion. Thank you! God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Bolds Tan
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Saturday, May 11, 2013

Message

BOLDS Tan- Singa labay ko ni man so onaan ya ngaran mo (Boldo Tan)ta mainomay ya ibalikas nen sayay Bolds ya singa say salitan English amo. Hehehehe! Antam, Amigo agka papaapikto ed saray mababalaw ya totoo ta say bilay singa no drama odino teleserye ya anggapoy samit na ombantay no saray kontrabida et makapoy iran mangarte. Kaokolan say Kontrabida so patageyen toy dala tan panpasnoken toray bumabantay ed ugali to ta no andi amagaan so manbabantay. Ontan to tan labat lay bilay. Ipapasen kon lanang ya siak so Bida kanian anggan antoy panarti na Kontrabida onlabas ya onlabas ya siak ni so Bida tan siak so makalay anto man ya salita ed English, Trophy odino TORPE? Hehehehe! Amigo, ipolisay mo ratay mababalaw ya totoo ta no andi lanoren da ka ya singa say siak ta no maminsan et nadalan na Alimbosabos so Otek ko ta samay Ataptapew ya Kinaykay na Manok ya tatalosan so ag marandan na Isip ko. Labalabay koray istoriam ta si Mhal ta kada narengel koray kakanen tan bilabilay ed Baryo ya nanlapuan ko so agay lay liket ko ta wala nira manayay totoo ya onlingaw ed nanlapoan da ya aliwan singa saray arom ya Pilipino ya akakar lara labat diad mabunan pasen et singa met lara no si KOTO ya akatapew ed Dueg et singa met la kabaleg na Dueg. Nitan ta nen binmatik si Dueg so apattak so Malastog ya KOTO. Nunoten tayon amin ya no ONLUKDA tayo ed tagey so ONDAPO ed LUPA tayo lamlamang kanian aleg lay balawan tan lastog ta paripariho tayon OFW. Hehehehe! Cresal, tonda kala ta no andi makalmo kay Alimangaw mo kanian agka Aliston Kapakapa kari. Hehehe! God Bless us All! -Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Bolds Tan
Remote Name: 77.116.246.121
Date: Saturday, May 11, 2013

Message

Wadia ka manaya langola amigo. Agka onaalis. Manpost ka labat no antoy gabay mon estoryaen. Gabay ko ray estoryam nipaakar ed saray kakanen ya agko la atawayan ya abayag la. Say gawam agka la oneesel no walay agmo gabay ya akasulat dia. Ontan lay gaween tayo pian anggapoy kakolkol. Sige tuloy so estoryaan nipaakar ed panangan. Saray pising tayo so pakakailiwan ko . Say marunggay ya bunga, baeg tan rosas na katuray so abayag ko lan ag atawayan. Nen ogogaw kami sawaan mi rayan pisipising. Agla igigisa no agta ipising mo labat, insan mo sambongay gelegele odino guramin ingkalot tan alalo. Makapailiw irayan kakanen.


From: Bolds Tan
Town_City:
Email:
To: 71.114
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Friday, May 10, 2013

Message

Takyot kan too. Bii labat so sarag mon sebegen. Agta kala pinunoyan ta walay tapis mo amo.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Friday, May 10, 2013

Message

No siak so ibabagam Boldo Tan, ibagam pa sirin no iner so pannenengnengan ta pian naantaan mo. Agka mansasalita no agmo natatalusan onpan kanen mo so labir mo.


From: Bolds Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Friday, May 10, 2013

Message

Wala ray managkorehe ya mababalaw dia manaya katon mairap lay man-post. Arayan totoo perpekto ra angangko. Maliketak ya mansasalitay inarok ya salitan Pangasinan pero dakel nin siyansiya so mababalaw ya totoo. Isalita dani ed 'english' ya singa da papapawayen ya anggapoy inaral tayo. Andi bale ladtan serin ya napoltot so liket kon mitutuyaw ed saray duaran malilinggas ya pinalsa (Mhal, Cresal)basta ag labat nabalaw tan makapisebeg so too. Sangkairapan manayay mikaaro ta walan siyansiyay pakabalawan na too ed sika anggan maong lay gawaen mon mikaaro. Diad tunay ya bilay, arayan totoo amiga (Mhal) 'insecure' ira tan maermen so kipapasen na panagbilay da. Matakot met irarayan totoo, sara-sarag dan pisobegan labat iray bibii. Makababarong laingey too no onyan kipapasen.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Friday, May 10, 2013

Message

CORRECTION: ITEPEL aliwan ITEPELAN. Sorry! "To Err is Human, to Forgive is Divine." Thanks!


From: Cresal
Town_City:
Email: Happy Mother's Day!
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Friday, May 10, 2013

Message

LIKNAAN NA INA- Itepelan yo ak ed pangistoriak lamet na liknaan na Ina no ontaynan lay anak to. Inistoriak lay liknaan na ateng ko nen inmarawi ak ed sikara. Natan balet say istoriaen ko say liknaan ko bilang Ina. Doga may kuanda ya agmo antay irap na Ina/Ama no anggapo ni asawam tan anggapoy anak mo tan tua so ibabaga ra. Duaran lalaki so anak min sanasawa. Samay pangoloan so nakal kanian sakey so akeraan. Masyadoy liket mi tan ontan to met ya nanogaw anggad nen asumpal lad college insan angasawa. Analiw laray abong da tan kasumpal na kasal so nanpatanir si anak mi ya manayam larad abong da. Agko nipaliwawa so ermen mi lalod siak ed inarawi na anak mid sikami ta kaamong min 28 years. Say kuanto so agkayo maermen ed siak ta agto ak paulianan tan aroen to ak nen asawak tan ontan met so ibabaga to may manugang mi. Manakis ak ed iyalis to balet ta nen nankasal so agak inmakis ta bilin nen Nanay ko ya no ikasal so itepel ko so aga onakis. Asinger so abong da tan lanang da kamin tawagan/pasyaren ya pati e-mail. Nen kasipot to so akisak lan akis tan onlaak ed kuwarto to ya manayam ak diman lapod ilew ko. No arom so elekanak nen asawak ta onman so liknaan ko tan amin ya iina no makaarawi so anak da. Onman lan lanang so gawak ya pigay taon anggad walaray apo mi ya ipasyar dad sikami tan asikasoen mi. Alibangan ko met lay ilew kod si anak mi balet natan say iliwen mi saramay apo mi. Hehehehe! Natan antak no antoy ermen daray ateng ko nen inmarawiak ed sikara. Mairap so kipapasen/liknaan na anak lalo lad saray ateng no manaarawian (separation). Ontan met so liknaan ko nen inatey si Nanay ko ontan met nen Tatay ko. Lanang miran bisitaen ed Kamposanto tan no Simba so onla kami ta Mother's Day. Say baleg ya pangitepelan yo ta lanang kon uliten ya istorian so LIKNAAN NA INA. Salamat! Happy Mother's Day to All Mothers out there! God Bless us All! -Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.247.210
Date: Friday, May 10, 2013

Message

Medyo onooran dia natan balet ta makalna. Absent ak ed panag-akar kon duaran kabuasan tan duay labi la. Komon ta onagew la nabuas pian makapanakarak langola. Berde lan amin so kaliber-liber. Makapalikliket kanyan nakaokolan ya samboten so manpaspasyar ta no winter la lamet wala tayo labat ed abong. CRESAL: Maong kan manpaliwawa nipaakar ed MAIRAP BILAY ya dakel so anak da. Maestra kan talaga hehehe. Tua tay koanmo ya maanak iray ina lalo la ray mairap bilay ta dakel so oras dan walad abong. Aliwan singa saray inan mantratrabaho ya kasabi dad abong naksawan ira. Tan saray arom ya dakel so kuwarta manbakasyon irad arom ya lugar kaiba da ray anak da kanyan agda naarap so manggaway ogaw. No Lunes lay eleksyon. Komon ta ag manbrown-out ta sikato tay tatakutay karaklan. Anonotan ko nen ogawak ni ya no eleksyon say oosaren dad eskuwelaan no manbilang iray boto, generator ta anggapo ni kuryente nen saman. No ompatey so generator maneeyagan iray totoo. Dakel so saolan nen saman ya anggad natan balet ta medyo mangooman met lay sistemay eleksyon. Say pateyan labat so ag naandin talaga. Agaylay samit amoy manoley ta akin et ipupusta ray bilay da ray kandidato. Komon ta no Lunes et maong so kasompalay eleksyon.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Thursday, May 09, 2013

Message

IRAP NA BILAY- Lapod irap na bilay so anggan anto lay trabaho na arom ya totood Pilipinas tan agnepeg ya balawen basta pinespes dad linget ya aliwan diad makapoy ya gawa. Maong ni nen saray arom ya totoon mankorakot tan manloko. Lapod say kairapan na ateng da so aglara makaaral tan say arom so masakbay laran miasawa tan mangasawa ta anggapoy ambisyon dalad bilay. KARAKEL NA ANAK- Dakel so anak da ta kasumpal dan mandokdok na basura so onsempet laran onogip ta anggapoy TV ya bantayan da, anggapoy kuwarta ran pansine, panpasyar tan lapod irap na bilay saray arom so anggapoy electric da kanian onogip laran tampol ta anggapoy pangilibangan day oras da no agsay mangawa ray ogaw. Hehehehe! Human Instinct? Saray arom ya akaaral so maslak so mainomay so trabaho ra tan niiter da so kaokolan na saray anak da. Walay TV ya bantayan da, ompasyar irad arom ya pasen, mansine ra, tan arom nira ya pangiosaran day oras da. Kasabi rad abong so agdala nanunotan so mangaway ogaw kanian daiset so anak da. Hehehehe! Maslak ed sarayan klase pamilya so daiset so anak da ta dakel so pangiosaran day oras da tan walay Family Planning da tan iplano ray bilang na anak da. Diad kakaplano ra sa saray arom so agira makaanak anggan antoy gawaen da. Ay bilay makapaermen no arom tan aga natalosan ta samay labay toy anak so aga makaanak balet ta saramay sobra lay anak tan mairap so bilay da so maslalon ondadakel. Kaskasian iray ateng ya mansostoni na karakel ya anak tan maslalod anak ta ombaleg iran singa ateng dan agmakaaral, manirap ed bilay tan manparakel na anak ya singa saray koneho. Hehehehe! Komon no saray kapamilya ya mayayaman so mangawa ray Foundation da ya manpaaral iray scholars ya ogogaw tan mairap bilay ya agnapanaral na atateng da piano na-improve so poverty ed Pilipinas. We must encourage Education and discourage Population Explosion. ELECTION- Anggan iner satay Election so komplikado lalod saray maimpis so isip da ya singa siak. Hehehehe! Say Election no maminsan so mairap ya talosan no akin et mainomay daray arom ya kontra partido so mamatey lapod say "Power and Fame." Say Election so singa sakey ya Sports ya walay natalo tan walay manalo tan galaw labat itan ya aleg so pasakitan ta saksakey so getma na maslak ya politiko say mansirbi ed totoo ya ag sikaray pasirbian, manpayaman na bilay na totoo ya aliwan sikaray manpayaman tan mankorakot ta bawien day ginastos/inbonog dad Election. Komon no mreen so Election tan komon no saramay kanepegan dan mansirbi tan matoor ya kandidato so naalara piano onabig so bilay na amin ya totoo lalod saray mamairap tan ipanengneng tayod intiron mondo ya "It is Fun in the Philippines." God Bless Us All- the Philippines and its people! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Thursday, May 09, 2013

Message

MAARON ANAK- duaran klase so anak tan ontan met na saray Iina/Aama. Walay anak ya maaro tan marispito ed Ina ontan met ed Ama balet ta wala met iray anak ya malamang tan agto antan tumangan iray irirap na ateng to lalod Ina ya nanasikasod sikato. Say anak ya maaro ed Ina to so rispitoen, asikasoen, tan aroen to lalo la no matakken la tan agla makakespay. No antoy inpanasikaso tan inpangaro rad sikatayo ontan met komon so itumang tayo ed sikara. MARUKSAN ATENG- walaray arom ya ateng ya maruksa rad anak da tan wala met iray arom ya ateng ya mamatey na anak da. No walay kulang na inkabangat ya anak so wala met iray arom ya ateng so kulang na iray bangat ed anak da ta masyadoy panagdusa rad anak da kanian ontaynan/onbatik lara. Say disiplina ed anak so ag naala ed pasnok, dusa tan kabil no agsay maong ya pananongtong tan bilin ed maolimek ya salita. Importanti so modelo ray ateng ya pangaligan na saray anak. No maong so ateng maslak so onbaleg iray anak ya maong. Ipanengneng ed saray anak so panangaro ta piano balesan da met na panangaro. Dasal tan aro ed Dios so ipaneknek ed isip daray anak ta piano ombaleg iran maong. "A Family that Prays together, Stays Forever."ANAK YA MALAMANG- Aliwan amin ya anak/sanaagi et paripariho. Walaray arom ya anak ya malamang tan paulianan day Ina/Ama ra no matakken lara tan anggapo lay sirbi tan aglara napaninawaan. Ebatan tan kabilen day Ina/Ama ra, agda rispitoen, ebatan tan labanan dalara tan say makapoy ni so walay anak ya mamatey na ateng to. Nakar lay maong ya bangat na ateng tan takot ed Dios? Alinguanan lan aminpinsan so inpansakrispisyo ed inpanpabaleg dad anak, inpangaro tan inpangipusta ray bilay da. Sikato ya so makapasisinagem tan makapanangnangis ed liknaan na Ina/Ama. No maminsan wala ed Barkada ta no antoy gawa na Barkada sikatoy aligen na arom ya anak tan nalinguanan dalay bangat na ateng da. Wala met iray anak ya taynanan dalay ateng da no baleg lara tan nayarian dalan sostonien so laman da. Saray arom ya anak so onarawi lara ta walay makasengeg na itaynan da ya singa say siak ya tinaynan ko ray ateng tan agagik lapod say panbangat ko dia. Ansakit so liknaan ko ontan da met balet ta kaokolan lanti so onarawi ya singa saray OFW. Nen onsipotak ed sikami so agay lay akis na saray ateng ko tan saray agagik. Akisan mi lapod ta agay lay kaarawi so laen ko lanti. Ansakit so nataynanan balet maslalo ed ontaynan. Say istoria nen Nanay tan Tatay ko so kada walay onlabas ya eroplano so makaakis irad iliw dad siak. Ontan ko met ta nen saman so anggapo ni so panad-chat tan agmo nanengneng iray inarom ed bilay. Aliwan singa natan ya singa asinger labat ira ta makapitongtong ka tan singa no diad biek na dingding labat so kawalaan da. Salamat ed Modern Technology natan ta makaekal na iliw mod pamilyam. Agay lay liket ko nen sinmabi laran amin dia pati saray agagik. No maminsan so walay makasengeg lanti ya anggan ansakit so onarawi kaokolan lanti ed kairapan na bilay tan samay pirawat ya makaiswat ed panagbilay ya aliwan para sika no agsay panangarom tan pakatulong mod saray ateng mon akautangan moy bilay mo. Antak ya dakel ed sikayo so onya so agawa yon tinmaynan ed abong ya arawid ateng yo ta walay makasengeg lanti. Nakar mo la Cresal? Totongtongen moy anak ya malamang natan balet say istoriay intaynan mo so ibabagam. Malabir kan talaga! Hehehehe! Komon Cresal no natalosan moy ibabagam tan ontan met komon iray arom ya totoo ya makatalos ed sika ta piano maoksoy tan maliket so aroan tayon amin. God Bless us All! -Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.246.116
Date: Thursday, May 09, 2013

Message

Kinumustak may aguik ed sikatayo tan tinepet ko no siopay iboto to tan no siopay maksil ed survey. Say koanto Team Pinoy kono so maksil tan straight kono ya Team Pinoy so iboto to. Maong sirin koanko ta sikatoy ibagak lawari ya iboto to. Walay abantayan kon documentary nen imbeneg ya Simba, nipaakar ed saramay manaayam ed tambakay basura ed Tondo. Kaskasian ira ta diman la ra manaayam mismo ed tambakan. Pati saray anak da dugyot iran talaga tan malnourished ira tan baleg iray eges na ogogaw. Palurey mo man ya say sakey ya ina ya 21 taon to ni labat ed limara lay anak to tan komanem may walad eges to. Kaskasian iray ogogaw ya inyanak diman ed saman ya lugar. Say koanko reklamo la ran reklamo ed kairapay bilay balet agda tondaay manparakel na anak anggan agda anta no panon dan bilayen tan panaralen iraman ya ogogaw. Dakel so manrereklamon agda kono naliknay ibabagay gobierno ya onaasensoy ekonomiya tayo. Panon dan nalikna no dakdakel so anak da? Anggan sara man so ag manaayam ed tambakan na basura agaylay karakel met na anaak da. Samay sakey ya ama say koanto siyamira ran mansira na sakey kilon manok, talagan sandaraiset so betang na sakey ed sikara. No say anak da et sakey labat o duara nalikna ray pesel da, anto Cresal? Akin kasi et no siopa may walay dakel so ipakan ed anak to et sikatoy maong ya manplanoy pamilya? Tan akin et wala ray ina ya ag mananak tan nambabangil ya treatment so gagaween da et siansia nin ag mananak anggan agmet ira baog. Maong labat ta si Tes et nanaanak met la. Dakel met so treatmen ya ginawa to enn warman ni ra ed sikatayo balet ta siguro ompan agnin talaga panaon. Tan dia la ra akaanak. Stress amo so sengegay agto panaanak ed sikatayo ta say biyahen andokey ya inagew-agew. No kakanen met ya masustansya agmet naaandian. Agaylay liket ko natan ta kada pigagalawan day Paul iparengel dad siak so elek to ed telepono. Makapalikliket ya tua so walay apo kanian agaylay liket yon sanasawa no itilak daray apo yo ed sikayo. Saray apo kono sikaray tubo tayo.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.246.116
Date: Thursday, May 09, 2013

Message

Nen sakey ya agew in-greet toak la may anakon sakey na" Happy Mother's Day." Say koanto " Ma maraming salamat sa pagpapalaki niyo sa amin. Say koanko ang aga mo namang bumati sa akin. Si Winnie balet antak ya onlad dia ed ayaman ko. Makapalikliket lay Paul Gabriel natan. Anta to lay mielekan ed sikara. Walay balon litrato ton lanang tan video met. Agaylay liket da nen Tes. say koanda komon ta makaanak ni ray sakey tan komon ta bii kono. Impa-enroll da met la may ogaw. Onya manaya dia. Anggan pigpigay bolan ni na ogaw ipapalista da la. Wala met lay passport to. Aliwan singa sikatayo ya karaklan et akala tayo labat na passport nen onla itayo lad diad biek taew. Happy Mother's Day lamet Cresal.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.246.116
Date: Thursday, May 09, 2013

Message

Balebale agew dia natan nalapo lad karoman. Nanpesakak na agaylay karakel tan say nanbalaybayan ko diman lad paway. Doman talaga no say impesak et naagewan ta ambalbalingit so angob da. Natan maagew ya maong dia. Nabuas saray isoblay kon ipesak saray winter jacket tan saray pullover ya inosar nen winter. Holiday natan dia ed sikami. No agkami akapantongtong ed telepono may ayrok agko antan holiday manaya natan. Maong labat ta linmaak karoman ed supermart ya analiw na sira kanian naani panangan Badong langola. Kumustay panaon ditan natan ed sikayo ey? Natan busy ak ya manlilinis iray bintana.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Thursday, May 09, 2013

Message

Since you responded in the usage of the word, a clarifying question was asked what word was meant to be used, whether "apalabas" or alabalabas (too much). There is no question in the complication of the Pangasinan dialect, as the dialect seldom adhere to the grammatical construction of occidental languages i.e. English. However, whatever word used, it must be understood and interpreted in the context of sentence provided not outside of it. In Pangasinan, denoting tense of a root word include array of prefixes, such as "a, as in 'asumpal; apa as in apasumpal, or apalabas as in the word used; or you can change the word to "linmabas" thus changing the whole word but not the meaning. Consequently, "linmabas" may mean also over the measurement, properly denoting "out of."


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Thursday, May 09, 2013

Message

Angapon balot so balaw ed insulat ko. Labay ko labat ya natenyeg so liknaan na aray ogogaw ya mibabasa dia ya say panangaro na ina so ag nepeg ya balesan na sakey ya makasakit na liknaan na ina. Ta say ina no onarawi so anak to pig-pigara labat so makasengeg, kinmulang ed panagbangat to ed anak to, tan agto inpalikna so pangaro to ed anak to odino say anak et malamang ya angapo so pibabali to ed liknaan na ateng to. Amayamay langola so inkakanat mo. Akin et sebelan mo ray totoo ya mangiwanwan na katonongan da dia? No manbasa ka ed arum a linat, akin et sebelan mo ray arum ya manbasa dia balet ey? Insan say sakey kuanmo babalawen taka; no arum lanti no duma a kanonotan o duma a katonongan so nabasa ya aliwan mipara ed inkorit na sakey a too, so balaw la so ibaga da. Basam ya maong so ibabagak, ta angapon balot so maramsak ya panagsalitak; balet ta diad biskeg na katonongan tan maong a panagusay na sakey a pantongtongan so tombok ya mangilukas na pantatalosan.... For the benefit of Dahman and the rest that are challenged with the dialect of Pangasinan. What was explained is that what I wrote was not a criticism to anyone but a reminder to youth perusing this site to understand the feeling of a mother whose child ran away is an affront to the parents much more to the mother who had dedicated her life to the moral and physical nourishment of the child. Such devotion of the mother to her children should not be rewarded by anything less than affection or love. That message is generic and not intended for anyone but to honor the mother whose life is dedicated to her children.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.116.246.116
Date: Thursday, May 09, 2013

Message

Pati tongi tan ngiriyet korehien mo ni et anta sarayan salita et galaw met labat. Abaloan ko "not mind challenging" tan very simple discussion iray posting ed UMB akin balet eg agmo nitepel so ag ontombok dia.Mankelawak ed sika no akin et ontan lay pangkabusol mod siak. Alabas ka nen say bii no manbalawa ka. Abayag mo la yan gagaween ed siak. Inkumparamak ni ed dueg ed intablog kod dayat. Pati sunglass ko ibagam balbaleg ya agto nasapbongay lopak. Siopay binalaw mo ed sayan gagaween mo kasi? Say Diyos ya amalsad siak so binalaw mon onaan.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: BNP
Remote Name: 77.116.246.116
Date: Thursday, May 09, 2013

Message

Antak ya siak la langolay papaliknaan mo. Agkon balot inyamot so ginawak nen ogawak ni ed intaynan ko tan agko ibabaing man ya ginawak ta baleg so rason no akin et ginawak man. Agaylay sakit man ya ginawak ya talaga ed inak tan ansakit met ed siak lalo la et agaylay aro nen inak. Agko la iapaliwawad sika no akin et tinmaynanak ta inestoryak lad dia no akin et ginawak man. Anggan onman so ginawak agko met pinaolyanay laman ko. Makoli kan misalaok ya lanang dia. Talagan singa ka balaok. Tondaan moak la. Asakitan kad imbagak ya sika et agaylay ingkabalabalaw mo. Diad impangibagam ed siak ya say lopak et singa batya tan tinawag moak ni Nana Yayao, agko la man nalingoanan. Antis kan manbalaw na kaparam ya too nengneng mo ni komon tay itsuram no anggapoy nabalaw ed sika. Tonda ka la pian agka makangel na benlag ed layag mo. Pigay taon moak lan aatakien . MAKAPASAWA KA LA!!!!! Balbalawen moak ya agko antay manrason akin balet et tombotombok kan lanang. Anggan ontombok ka komon no agka manbabalaw. Pati tongi tan ngiriyet kerehien mo ni et anta sarayan salita et galaw met labat ira. Onsasawaak lad style mo BNP.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Wednesday, May 08, 2013

Message

Say pankalewan ko balet no ontan era so ina ya maaro, akin balet et wala ra so anak ya ontaynan era ed abong da ya ag anta na ateng da no iner so kawalaan da. Agay lay sakit na liknaan na ina no say anak a bii et ontaynan ya aga manpatanir manayam ed arum a lugar ya aga anta na ateng to. Makapasinagem anto?


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 178.115.250.209
Date: Wednesday, May 08, 2013

Message

Sikami say apasal min itawag ed Ina mi so " Ina " Wala ray kakaabay min say tawag dad ina ra, Nanay. Saray kakaeskuwelaan min arom ya maong bilay " mamang o mommy " so tawag dad ina ra. Agkon balot asali so alewet o akarot nen inak. Maraon maong si inak ed sikami tan anggapoy nilabi. Kada onlad baley si inak walanwalay paabet to ed sikami tan no onlan manlakoy agayep tan arom ni ran pisipising ta agaylay karakel na pisipising ya tanem nen amak nen saman tan dakdakel met ya pati sira, onlad eskuwelaan ko ta ikdan toak na kuwarta. Wala balet so kaeskuwelaan kon ibabaing toy ina to. No makainagem kami si inak ngalngalin ag makaogip tan agko nalingoanay gagaween tod sikami nen ogogaw kami ni ya dimpoan to kamin sanaagui nen angkekelag kami ni insan to kami palesan. Nen akaaral kami lan manpesak , agmi la panpepesaken. Nen wala lay pamilya min anak to pansosoblayan to kamin laen. Si inak akomisan to ni ray anako. Inararoy anakoy inak tan si inak maong ya mangansyon. Paborito ton kansyon iray kansyon nen Freddie Aguilar tan so Coritha. Si inak melag labat ya bii balet ta maganggana tan matontondiris so eleng to. Akatawir iray arom ya agaguik ed eleng to. Si inak so onaan ya nanbangat ed sikami na panagbasay Biblia. Nen saman ya agko ni antay manbasa say koanko akin kasi anto tay babasaen nen inak ya libro ay et mararakep iray estorya koanko. Anta manaya Biblia so babasaen tod sikami. Aliwan mapamisa ray ateng ko balet ta madasal ira tan agkami mangan no ag kami kumpleto. Kada mansironget la mandasal kami la. Happy Mother's Day Ina! Antak ya maliket kayo lad kolaan yo. Happy Mother's Day met ed amin ya INA.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.250.209
Date: Wednesday, May 08, 2013

Message

Eleksyon: No Lunes la manayay eleksyon. Maong met pian naantaan la no siopa ray balon onyorong ya mansirbid baley tayo. Say makapaermen balet aramay inaatey ya kandidato. Agdala naimatonay eleksyon. Komon ta talagan pansirbi so gaween da aliwan manpayaman.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: All Mothers
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Wednesday, May 08, 2013

Message

MOTHERS'DAY- Say salitan Ina, Nanay, Mama,tan Mommy so marakep ya dengelen na amin. Nen saman saray anak say tawag da INA. Nen ontombok iran 'generation' so NANAY, insan MAMA tan MOMMY la natan ya anggan diad Baryo. Anggan antoy itawag tayod Ina tayo so ag balot naoman itan ta sikaray angipostay bilay da, iopot day panangaro tan kasil da tan anggapoy agda gawaen para saray anak da. Wadtan ya lanang so Ina ed abay mo no mansasakit ka tan ponasan to luam no asakitan ka. Pakanen to kan onaan antis ton mangan tan agto ka ogipan ed panbantay tod sika lalola no agka onogip nen ogaw kani. Isakripisiyo toy laman to ed pankaabigan mo. Pirawat na maslak ya Ina ya ombaleg so anak ton maong, marispito, matulong tan maaro ed kapara ton totoo. Manaral ya maong ta piano no nasumpal et ag manirap ed bilay to. Ontan so getma na maslak ya Ina ya nanengneng so anak ya onasinso ed bilay to. Natan ta sakey tayon Ina met la so anta tayoy sakripisyo tan panangaro na saray Iina tayo. Natan balet, antoy gawaen tayo piano makatomang tayod saray Iina/Aama tayo ey? Sirbi tan Panangaro so nitomang tayod sikara lalo la et matakken lara. "Love Begets Love." Masuwirti ray anak ya mabilay ni Ina/Ama ra kanian yopot yoy asikaso tan aro yod sikara natan no mabilay nira ta no anggapo larad bilay (singa saray ateng ko)so singa kayo la no abalang ya Sisiw. Manterter so luak ya mansusulat ta anonotan koy Nanay tan Tatay ko ya maaro ed sikamin amin. Nanay, salamat ed amin ya panangaro tan sakripisyo ed sikami lalod siak ta no andi kayo tan si Tatay ko so agko asabi so kawalaan tan kaabigan ko natan. Komon no nagamoran yon dua so Gloria ed Tawen tan Bindisyon na Dios ya Amalsa. Namimis takayo. Cresal, agkala onaakis! Happy Mother's Day to all Mothers! God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Wednesday, May 08, 2013

Message

PANGASINAN- Say salitan Pangasinan so komplikado tan no maminsan so mairap ya talosan. LABAS so 'root word' to tay pantotongotngan yo tan baleg ya pangitepelan yo ta makapisalaokak ed sikayo. Doga so ibabaga to tay amigo ta MHal ta say salitan Pangasinan so walamet so 'present tense, past tense, progressive tan future tense'to. Wala ed labay mon panosar no antoy tontongtongen mo. Nayarin osaren moy salitan LABAS (outside),LINMABAS (went outside),ALABLABAS (too much). EX: LINMABAS ed abong si Juan ta labalabay toy mangalaw ed LABAS. Nankalawit na Bayawas tan anggan na ALABLABAS. Sakey met so salitan APATTAK (dropped), NAPATTAK( to be dropped),NAPAPATTAK (dropping). EX: APATTAK so Kuwako ed dalin, Nansiyan so olo tan buking, Agay lay pasnok nen Mama Agusting. Hehehehe! Aliwan singa Akatot, Akatae. Makapalek ka lamet Cresal ompano makala ka lamet na Alimangaw mo ya samay melag ya tatalosan et makisir so pakatalos mo. Malinew amo so pakatalos ko natan ta aga adalan na Alimbosabos so Otek ko. Pasinsiya kayo lad siak! God Bless us All! -Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.117.247.139
Date: Tuesday, May 07, 2013

Message

Papalabasen.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Tuesday, May 07, 2013

Message

alabalabas....not alabalabaas..


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Tuesday, May 07, 2013

Message

apalabas (past)...alabalabaas (too much). This is not criticism but clarifying which word was meant to be used.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Tuesday, May 07, 2013

Message

apalabas (past)...alabalabaas (too much). This is not criticism but clarifying which word was meant to be used.


From: MHal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.117.247.54
Date: Tuesday, May 07, 2013

Message

Alalabas tan aliwan "apalaabs." Pasensya la ed lingok.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Malasiquinian
Remote Name: 77.117.247.54
Date: Tuesday, May 07, 2013

Message

Amiga maermenak ed impatey nen Julio. Agaylay kabaleg na sakripisyom ed impanasikasom ed sikato. Grabe kapupuyat mo. Sikan talagay pinliy Diyos na naasawa to ta say ginawam ag nagawaay arom ya bii . Sakey kan modelo na panangarod asawa. Antak ya dakel so agmo nalingoanan iran makapalikliket iran agawgawa ed leleg ton nanbilay diad mundo. Agaylay liket yon duan lanang kada walay baili tan no man ballroom kayo. Antak ya mabayag mon nalingoanan irarayan liket balet ta masamsamit ya nongnonoten irayan apalaabs ya liket. Mannengneng ta no wala ka lad Malasiqui amiga. Salamat ed sikayon sanasawa. Modelo kayo maong ya aroan.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Malasiquinian/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Tuesday, May 07, 2013

Message

CORRECTION: My thoughts and prayers are WITH you and your family.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: E.P.
Remote Name: 77.117.247.54
Date: Monday, May 06, 2013

Message

Anggan nen mabilay ni Julio idadasal ko la. Say tuan panagdasal ed sakey ya too no mabilay ni. Singa sika , natan ya mabilay kani idadasal ta kan lanang anggan anto ray ginawgawam ed siak ya panagbalaw, panaginsulto tan panaglemlemew. Kasyan kan lanang komon na Diyos tan iyarawi to ka ed amin ya mauges.... AMEN!!!!!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Malasiquinian
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Monday, May 06, 2013

Message

My sincere condolence on the loss of your beloved husband for many years. You had been a very good, sincere and caring wife to him that not very many wives can do to their husbands what you had done to Don Julio. Although I have not met you both in person I can feel the love and loyalty to each other. May his Soul rest in peace and the Perpetual Light Shine upon him always. My thoughts and prayers are you and your family. God Bless and take care! -Cresal


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, May 06, 2013

Message

Anto'y agaoam sika Maria? Maksil so tongi. Akin agmo ni indasal so asaoa nen Sonia? Inatey la'y Julio nen caroman Mayo 4, 2013.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Bolds Tan
Remote Name: 77.117.247.67
Date: Monday, May 06, 2013

Message

Puro panangan so nononoten mo hehehe. Makapaeras kan talaga. Akin sarayan kakanen wala ni ra ya kasi ed sikatayo ya singa say bungay lakamas? Dinan tay bunga to? Bokel? Aliwa met angangkon samay walad dalem na dalin so ibabagam ya bunga anto? hehehe. Dakel talagay antam ya naakan. Asikasom so panagpost moy cloud 69 ta ompan na-sensor ka. Wala ni nimet iray manbabasa. Pati tongi manaya tan ngiriyet et ag nepeg ya iyosar ta say ngiriyet manaya para labat ed aso hehehe. Maong kami met ya ingkabangat na saray atateng mi. Parad siak saray salitan singa ngiriyet tan tongi agto gabay ya ibabagan no inyosar mo et kulang kad ingkabangat. Basta say ibabaga dad sikami ray ateng mi so agkayo mantitila ta say matila singa matakew tan koanda. Agkayo manlalastog ta makapabaing so malastog koanda. Agkayo mabalaw ed kapara yong totoo ta anggan antoy ingkaganggana o ingkaguwapo yo walan walay nabalaw ed sikayo. Tan no binalaw yoy itsuray sakey ya too, say binalaw yo say Diyos ya amalsa ed sayan toon babalawen yo koanda. Agkayo masiblet tan agkayo malabir tan arom ni ran bangat ya anggad natan agko nalingoanan. Anggan antoy agmo pansalitay salitan ngiriyet tan tongi no agay met lay ingkalaslastog mo tan ingkabalabalaw mo anggapoy kuwenta ra tay ibabagam ya aliwliwa ra tan ya salita . Sarayan salita so tongi tan ngiriyet ag iraya nepeg ya imanoen ta galaw met labat iraraya. Ay bilay, bilay talagay Pilipino. Makapalek no maminsan.


From: Bolds Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Monday, May 06, 2013

Message

DAKUMO. Amay singa kape so itsura to ya naala labat ed kaomaan. Mananam iya no isabong mod agayep, bungay lakamas, oong tan aba ya makolnet, amay tatawagen dan loko. Ay agi...singa ka walad 'cloud 69' no mamangan ka ed samit ,..hehe Antoy kwentay nanpasamit kay sakey oras ey ya maling-linget kay susto...hehe Insan ka naugip kasumpal mon mangan ya akanganga tan mantedtedter so ilol. Aysus!


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Boldo/ Cresal
Remote Name: 178.115.250.199
Date: Sunday, May 05, 2013

Message

Anto may dakumo? Aya may ibabaga dan kapi? Amayamay so antam ya naakan ontan met ed pisipising. Agka kapaakan pian agka onlobo hehehe. Mainomay so ontaba balet ta mairap so manpaebeng. Walay kabat kon bii dia ya anggapo ni amoy 4'11 to balet ta mataba. sakey ni no matabay sakey ya too dakel so onsabin sakit to. Agi siak kabuasan tan labi akar ko. Kalabian inggapok so manakar na 7:20 ed labi. Nen asingger lak diad ayaman ko 20 minutes labat la, ginmapoy dagem, nanagonoyan mankirmat tan mankagkarol la tan tayaketek. Agaylay takot ko no onkirmat tan onkarol ta omapan naatotanak na lasi hehehe. Mankasil so tayaketek anggad akasabiak diad ayaman ko insan kinmasil so oran. Abasaak agagui balet ta agmet masyado. Nataatkotak ta ompan makainagemak ta pati sapatos ko abasa met. Panangasi Diyos agak met akainagem. Maksil ya talagay resistensyak. BOLDO: Inom ka amigoy warm lemon kada kabuasan ya amay anggapo ni kinan mo. Insan no mga 20-30 minutes la ed inyinom mo insan ka mangalmusal ed satan kaiba met lay kape. Nengneng mo no agka makmaksil tan lalon onguwapo ka hehehe.


From: Bolds Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Saturday, May 04, 2013

Message

Ay agi panangan badong kuanmo pa laot lad wala ni sili ya kaiba toy panangan, insan lamet itagey so sakey ya salim ed bangko, kasumpal mon mangan et idokol mod samay bangko ed arap na bintana ya akapaway ni sakey ya salim ya kapi-pitek ed bintana....antoy kwentay batugan ey...hehehe Masamit ya bilay ed baryo. Ta onyay ugalik dimad kendi baik ed San Carlos. Say meriendak ed ngarem pontin kantong, seba ya inlambong, mangga odino bayawas tan pantol. Sakey nin nami-miss kola et samay dakumo ya inlaok ed agayep tan burak ya wala ni kulat tan ingkalot ya tamos....hehe Narasanak lamet laingen.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Boldo / Cresal
Remote Name: 77.117.247.41
Date: Saturday, May 04, 2013

Message

Laseng ka met agaylay ingkabuakag mo manaya. Talagan makapangan kay susto no ontan iray ilutom. Papaibegen moak la langolad saray kakanen mo. Talagan ganado kan mangan. Sige sambot mo ni ta malet ni ray ngipen mo ta no nagileb ka, agkala makangatngat.Kakkasompal ko met ya angan. Asparagus ya inlambong, garlic rice ya daiset tan salad ya pipino. Binuag ko la may kerak ya pipino karoman ta pian sananey la lamet nabuas so salad kon gaween. Mahiligak ed salad.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Bolds
Remote Name: 77.117.247.41
Date: Saturday, May 04, 2013

Message

Aka chat ko la may amigok ya taga Houston, tinepet ko so ngaran ya imbagam agto kono kabat. Polyan mo ta mantepetak ed arom ya kakaarok. First love mo amo ya amigo hehehe. Agka mapaga ta siguradon mabila-bilay ni yan magangganan bii. Makapantuyaw kayo nin dua. Say irap balet ompan ngileb la tan samplora la lagi anak to hahaha Galaw ko labat amigo.


From: Bolds Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Saturday, May 04, 2013

Message

Agi agaylay samit na inpangan ko. Saluyot tan patola labat ya sinagsagay inasin tan ingkalot ya bangus. Grabe. Singaak laseng aga angan ya sakey simba. Indual ko kuanmo pa, hehe Antoy kwenta nen Mama Irib ya sangkabwakagan ey ed impangan ko hehe. Onya so labay kon panangan, singa panangan ed alog. Kusab dia kusab diman. Sige Boldo, ngatngat, kusab, bikler, sabsab...hehe Insan ko iyugip ya singa batugan...hehe


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Bolds tan
Remote Name: 178.115.249.211
Date: Friday, May 03, 2013

Message

Cresal say antak ya mansasalat na kolor to aliwan Toko no agta samay Angga. Agi makapalek ka Cresal. Antoy nakar mo et pati Tiki anonotan mo hehehe. Say Tiki kakanen ne inak nen ogogaw kami ni. Ikalot to insan to iyan ed baso ya walay danom ta tambal kono ed asthma . Agko gabay balet ya nanengneng ta kaarok iray Tiki.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Bolds Tan
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Friday, May 03, 2013

Message

TILAY- Lanang kon narengel so "Ay bilay singa bilay na Tilay." Antoy pidomaan na Basakay ed Tilay? Mankakapinsan ira amo ontan met na Tiki, Toko tan Buwaya ta mankakalupa ra. Si Tiki so lanang ya kaamongan ko nen saman ed Pilipinas balet ta saray arom ya singa Tilay so agkon masyadon kabat. Say Toko balet sikato may mansalatsalat so kolor to kono tan siguro mairap ya pikaaroan ta mairap ya anapen. Hehehehe! Ay, bilay singa Tilay! Thanks God it's Friday (TGIF)! God Bless us All! -Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Bolds Tan
Remote Name: 178.115.249.211
Date: Friday, May 03, 2013

Message

Salamat amigo ed pipiestoryaan mo diad sikami nen Cresal. Saray Basakay dimad baley mo sinmawa la ra amon manpost. Dia kalad kolaan da ray Titilay hahaha. ay agui ompan manpasnok si Bakokol ta sikato et talagan sikato yay idolo to... si bakokol. Walay kaabay min say pangaran to et Tilay. Akin koanmo et tinawag day Tilay. Ta agaylay siblet dan amin ya sangkapamilyaan hehehe. Anonotan koy amak. Say koanton lanang no walay masiblet, agaylay ingkatilatilay ton man ya too koanto. Si mama Tilay diad ingkasibsiblet to tatakewen mo laingek iray bayawas to balet ta paosilan to kami ed aso hahaha. Makapalek ya tua no nanonotan iray impanogaw.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Bolds Tan
Remote Name: 178.115.249.211
Date: Friday, May 03, 2013

Message

Naani amigo no man-online may amigok ya taga Houston ta tepeten ko ta dakel so kabat ton dela Cruz. No siak amigo talagan daiset so kabat kod Real ta ogawak nin inmalis diman tan mataltalagak lan ompasyar ed Urbiz. Tua maganggagana ray dela Cruz ta samay amigok et kabat to may sakey ya tatawagen day " Crush ng Bayan " ya dela Cruz. Saray Dulay popular irad Urbiz.


From: Bolds Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Friday, May 03, 2013

Message

Amiga..pitepet mo pa labat ed kabat mon taga Real, Urb. no kabat da imay maganan sweetheart da nen saman ya si Ms. Elma dela Cruz, tan kumusta lad sikato kasi met no anto lay kipapasen na bilay to met, tan no mabilay ni kasi? Taga Sawat si Elma balet amay bayaw kon anggapo lad bilay ya asaway kapinsan kon walad Malacaniang taga Real, say ngaran to, Rudy Dulay nantrabahod DILG ed Manila. Salamat.


From: Bolds Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Thursday, May 02, 2013

Message

Aysus, talagan mangiras laran ompaway iramay basakay ed sikami. Aliwa ran batugan met ingen ah pero singa lara tenger na ganso ya masesekder katon agira ompawapaway la. Mangkinon lara odino, ataragey lay sirit da amo? Siak aga mangoman so ingkatook. Aga dapat ongkinon anggano walay nepeg ya ikinon. Abeban lanang so kipapasen, mas maong laya nen say nabalaw na kaparan too. Agi Bastian, abotbot so bulsak nen anganak ed 'buffet'. Agko metla tinepet so presyo antisak ya linmoob ya angan ed buffet. $34.00 metla so seafood buffet ed Bellagio. Grrrrrr. Inyinagem ko lawari....hehehehe


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Bolds Tan/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Thursday, May 02, 2013

Message

BOLDS TAN- Akalekak nen say abaloan mo et say Batogan so samay toon walay Bato tod Batok tan aga makasirit. Magalaw kamet manaya ya singa siak! No maminsan say talos to met et apattakkan na bato ed ulo tan ateweng tan naalimoreng. Hehehehe! Say labaylabayan mo tan arom ya totoo no antoy talos tod sikayo ta aliwan singa diad Korte ya isalaysay mo no antoy talos to tan ilaban moy katunongan mo. Ontan iray Abogadon arom ya talagan ipaisalaysay da no antoy talagan agawa ta no andi sika so tiknolan da tan lalon naatiwel ka ta samay melag ya asunto so pabalegen da ta piano makakuwarta ra. Ontan labat lay bilay lalo no say pantotongtongan et KUWARTA. Nipawil kod BATOGAN ya too so makapabaing ya talaga lalo no say Asawa so Batogan. Wala met iray asasawa ya Batogan tan saya so sangkabalegan ya problimad pamilya. Tomalikarkar kan mantrabaho et kasabim ed abong et sabien moy asawam ya manbabasay periodiko odino manbabantay na TV ya ag labat makaluto. Andi bale no walay sakit to odino walay makasengeg na anggapoy trabaho to ya singa nakal ed trabaho, ag makalmoy trabaho to angan anap lan anap. Napirdonak siguro no siak so asawa to balet ta no talagan apattakkan na BATO so talagan ILALAKO lan talaga ta makapoy ya naimatonan na saray anak ta alegen da met no ombaleg ira. Asikaso yoy panaganap na ROOMMATE ta mairap lay nilawan. Hehehehe! MHAL-satay san-roommate ya tabinan dan dua no ompasyar ira so makaliket ya nanengneng. Nen saman so ontan mi met ya tabinan min lanang tan labalabay ko balet natan nen matakkenak la so agko labay so paitabin ed si Miguel ta ompano ibaga daray mababalaw ya totoo ya makapoy ak la tan agko la nayarian so laman kon simbangen ta makapoy met lara lanti so pueg ko. Siempre ya itabin toak ni ta agto labay ya napatirak ak ta asalik latan et pati sikato so mairap ya nansirbid siak. Agto ak kaskasian labat ya manirap no agsay sarili to met so kaskasian ton mansirbi. Hehehehe! Apipiger moy manpili na Roommate mo ta satan so anggad bilay so pipiamong. God Bless us All-the Good, the Bad and the Ugly. -Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Bolds Tan
Remote Name: 77.117.247.194
Date: Thursday, May 02, 2013

Message

Maong amigo ta ompapasyar kan lanag dia. Mangiras la ray Basakays ed sikayo amo. Akin kasi? Komon agka onsawan miestoryaan diad sikami.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Bolds Tan
Remote Name: 77.117.247.194
Date: Wednesday, May 01, 2013

Message

Say ibabagak ya batugan amay toon sangkangirasan ya agton balot gabay so mantrabaho insan manilalo lad agui to diad abroad. Anggapo met ingen so ontan ed pamilyak ta no walay ontan nitepel kon ag tulungan ta siak lanti et sakey ya toon makoli. Wala rad diay kapara tayon Filipino ya piga-pigaray trabaho da tan manpapawit tan manpapaaral iray dakdakel ya kakaanakan da insan nanagonoyan miaasawa ran masakbay ira may panaaralen da. Samay anak na impanaral da panaralen da lamet. No siak so ontan mainomayak ya naderya. Wala niray say ateng na panaaralen da et mansusugal irad man ed sikatayo insan saray anak da say agui da dia so manpapaaral. Maong labat ta anggapoy ontan ya aguik ta no andi et ompan nadapmeg ko no onsempetak hehehe.


From: Bolds Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Wednesday, May 01, 2013

Message

Agak ni kumon man-post et akalkalekak nen abasak amigay ingkorit mon 'batugan'. Aya amo imay tatawagen dan too so batugan et walay sakit ton bato ya aga makasirit? hehe Odino aya may toon sobray ingkangiras to ya agto anggan nabikwat so sikla to tan nagoyor so ikol to? No onyan klasen too so tulungan mo et agto anggan natulungay sarili to, pulyam la. Panbikkel mola laingey laseng ton too ta ayan tooy batugan ya kuanmo et sakey ya 'hopeless'.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 77.117.247.207
Date: Wednesday, May 01, 2013

Message

Cresal akin kasin tua et kada mitirol so ogaw et ibaga ran tampol ya maestra? hehehe Tuay ibabaga rad sika sirin nen ogaw ka ni Cresal ta diad ingka mestram et agamoran mo alingen so manmaliw ya maestra. Paboritom ya verse so " Money is the root of all evels " Basam ya maong tay akapost nipaakar ed sayan verse pian natalosan mon maong hehehe. Dakel talagay manpapateyan nisesengeg ed kuwarta. Basta siak no antoy walad siak panliketan ko la. Apasal ak ed irap kanian anggan daiset ya kuwarta panlikliketan ko la. Sige la sirin agagui ta iyogip ko la ta mabanal ak ed panpapasyar ko. Palurey moy sakey oras ed kabuasan tan sakaey oras tan kapaldua no labi lamet. Sasamboten ko ta maong so panaon dia tan sakey ni sasamboten ta maksil ni ray pueg. Asabat ko la lamet iramay duaran sanasawan marindintek la ray kotdang da balet ta tabinan da nin siansia. Makakaibegak la langola. Maong iran san "roommate" ya talaga ta tabinan da ni anggan matatakken la ra.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Bolds Tan
Remote Name: 77.117.247.207
Date: Wednesday, May 01, 2013

Message

Siak agko ni akataway na pakemkem ta nen nanoley lantin abayag si Marcos et anggapoy eleksyon ya abayag. Balet nen wala lay eleksyon lamet siansia nin agak akataway na pakemkem ta busy ak ed trabahok. Nen saman wala lay trabahok manpapart time ak ni no kasompal kod trabaho. Singaak no tourist guide nen saman tan no antoy pasaliw na saray guest mi ed hotel siak ya lanang so aanapen da ta napanpiaanak kono ed kuwarta. Saray arom balet paibaan irad laglaen da. No walay gabay dan saliwen paibaan met ira tan diad saliwan mi walay komisyon ko. Makoliak ya too kanian anggan warmanak ni agko met apaerasan iray anako. Misalamat itayo agagui ta akaalis tayod man ed sikatayo. Kanian no antoy inasensoay bilay tayo agtayo komon ilalastog tan no walay pakagawa tayon ontulong ed kakanayon tayo o pamilyan tinaynan tayo tulungan tayo ra. Balet no batugan agira nepeg ya tulungan no agta ibangat tayo ran mankoli odino ikdan iray melag ya poonan da. No agda antan parakelen akaoley la ra ta mairap ya anapey kuwarta dia.


From: Bolds Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Wednesday, May 01, 2013

Message

Atawayan ko met nen saman ingen ah so kuwartay kandidato ta inlikdem kon inala so inderew dan sobre nen sakeyak ed saray 'Board of Election Inspectors' hehe. Mananam met ingen ah pero agko nayarin ipakan ed kapamilya ta singa marutak. Kato lantin linmaak laddiad biyek taew nen say manayamak diman ya sakey ya police ta agko napakana so mangkurakot odino mantakew na ipakan ed pamilya. Hay..aray pulitiko balet manpapateyan nira pati saray bataan tan aso ra manpapateyan ira lapud say nisesengeg et say kwartan nakurakot da. Makapabaing!!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Wednesday, May 01, 2013

Message

SUWELDO- Komon no say itagey da say suweldo daray bumabangat ta abegbeba. Manaliw niray visual aids, school supplies (para saray iskuwela ran mairap bilay), tan kontribusyon ya para saray onbisitan school officials. Ontan met no Election sikaray mantrabaho ed labi tan agew ya agda makaatras tan say suweldo ra so kolang ya isaliw day kanen da. MHal, akin kasi et no magalaw, mibabali tan atribida so sakey ya ogaw et tawagen day "maistra kan ogaw." Akin balet et wala met iray matatakken la ya alabas ira nen say ogogaw ta alisto ran kapakapa tan saray arom so singa siak ya isip ogaw. Hehehehe! God Bless us- the Good, the Bad and the Ugly! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Kakaaro/Amin
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Wednesday, May 01, 2013

Message

Akablit nala kuanda ray arom tan agla nepeg ya iksplika. Hahahaha! Pariho so laen to tan ya pakatalos ed kuwarta ya sikatoy panlapoan na amin ya isip, tukso tan makapoy ya gawa. Salamat ed inpibiyang yod sayan salaysayan ta agko pankelawan ta singa samay kuanko ya saray totoo so nankakapigay isip tan nunot da. Nengneng yoy gamet na lima anggan saksakey so kawalaan dan lima so nankakapigay kabaleg tan itsura ra. Ontan met iray totoo. Cresal makatalos ka met manaya English ta inmebat ka balet akin et Pangasinan so ebat mo ey? Agmo antay man-English ya singa samay kuanen MHal ya English Pilipino so antam. Hehehehe! Salamat ta dakel met manaya so manbabasa na posting ko/tayod UMB. God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.247.220
Date: Wednesday, May 01, 2013

Message

Kada ibagam tay manbilang ni sanlibo insan mansalita, makalekak. No manbilang kay sanlibon tua agka la makapansalita ta nalingoanan mo la may gabay mon ibaga. Excited ak met lad eleksyon tan idadasal kon komon ta mareen tan malinis ta no wala ra lalangolay mansaol siguradon magulo la lamet. Maksil si Legarda. Gabay na totoon talaga. Makapalek ya tuay nagagawad pangakandidato da ta pati sanlaki manlalaban. Karaklan met ed sikara puro la ra mayayaman balet ta agni ra kuntentod kayamanan da. Dakdakel so maniirap ed sikatayo. Komon ta iyatagey da met so sueldoy totoo.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.11
Date: Wednesday, May 01, 2013

Message

Apropriate bible quotations on love of money are as follows: 1. Timothy 6:10 For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Proverbs 28:25 A greedy man stirs up strife, but the one who trusts in the Lord will be enriched. Hebrews 13:5 Keep your life free from love of money, and be content with what you have, for he has said, “I will never leave you nor forsake you.” Proper quote and appropriate explanations provide moral lessons, incorrect or inappropriate explanations confuses the mind, and serves as a golden earing in a pig's nose. HelpfulNot Helpful 1 Timothy 6:9 ESV / 155 helpful votes But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.10
Date: Wednesday, May 01, 2013

Message

It is the GREED for MONEY that is the root of evil...MONEY perse is not evil.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.10
Date: Wednesday, May 01, 2013

Message

It is the GREED for MONEY that is the root of evil...MONEY perse is not evil.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Fdg/ Bolds Tan/ Noel/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Wednesday, May 01, 2013

Message

Makapalek ya tua so bilay na totoo, Kandidato man o andi ed panamabli na kuwarta. Say kuwarta so malimpek tan mairap ya erelen ta tolintolin lanti kanian saray arom no nasingkat day kuwarta so anggan singeg na pangipisokan tan pakarisgoan na bilay da so gawaen da. Agda napinabangan so masyadon AGAP dad kuwarta! Ampetang so kuwarta ta anggan sanaagi so mankokolkol lapod apagan na kuwarta. "Money is the Root of all Evils." Lapod kuwarta say sakey ya too so makanunot na mangaway maoges ed kapara ton totoo ya anggan sarili ton pamilya. Anunotan ko may movie ya "The Good, Bad and the Ugly," ya nankakabat so taloran lalaki ya mananap na balitok tan diad kaonoran so atabunan iray balitok ed lapod AGAP na sinansakey. Ay, bilay aleg lay masyadon aro ed kuwarta no agsay manpayaman kad dilin linget mo ta sigurado tan maliket kan manbilay. ELEKSIYON- Komon no mareen tan malinis so Election tayod Pilipinas ta saksakey so getma tayo- SAY MANSIRBI ED MASA. Dakel ya kandidato so matoor tan malinis so kaisipan da balet ta singa say kuanko ya saray totoo so nankakapigay isip tan inpanotekan da TAN "INDIVIDUAL DIFFERENCES and MORAL VALUES" so makasengeg na pandodomaan da. MHAL- tetepeten mo no dinan so labay kon English. Antam maslak ya mamaistra/mamaistro so ataptapew/simpli labat lay pananalita ray English ta piano natalosan na saray iskuwila ta no andi akatanga rad ibabaga ra. Kanian siak say English ko so Atatapew ya Kinaykay na Manok ed talos ta piano anggan toon Otek na Monamon et natalosan to. Hehehehe! ARAL: Komon no amin ya totoo Kandidato man o andi so manaaroan tayo tan aleg lay mapapetang tan samay kuanen Nanay ko ya no walay pasnok mo so manbilang kay sanlibo antes kan mansalita ta piano naiwasan so gulo tan panpapateyan. Cresal singa ka met no maamo ya karniro. Hehehehe! God Bless us All- the Good, the Bad and the Ugly! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Bolds Tan
Remote Name: 77.116.246.236
Date: Tuesday, April 30, 2013

Message

Tua tay koanmo. Sobran talagay petang na pulitika tan kuwarta ed sikatayo. Makapabaing lan talagay nagagawa tan amin lawarin mangakandidato pareparehoy apelyedo. Singa sika ra labat so walay kanepegan ya manoley. No saray botante labat komon et agda ilalakoy boto ra, saray gabay day mangandidaton anggapoy kuwarta balet ta malinis so intensyon dan mansirbid baley tayo manalo ra komon. Kasalanan lay totoon agda iikday importansyay saksakey ya boto ra. Insan mangkelaw ira no akin et anggapoy asensoy bilay da ta kasompal na boto agda met lara kabat. Sakey ni agda la komon pangkelaway irap na bilay da ta palurey mo tay anggan " mangakalakal " labat na basura et walay say anak da et pitora. Atan komon ta anggapo met so marakep ya anapan da, doga la tay sakey ya anak.


From: Bolds Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Monday, April 29, 2013

Message

Agla tan pangkelawan so manlalaban iray sangkakapinsan, sanaagi tan karelasyon mod baley tayon Pilipinas ed eleksiyon gapud say tatakpanen da et 'power' tan amay tibokel ya kaluplupa ra...KWARTA. Andi bale lan manpapateyan nira ingen basta labat makayurong ira tan say importante say nakurakot da. Buwakag iran talaga...haha Puro lupay kuwarta. Anggapoy Diyos da irayan pulitiko no ag say kuwarta labat!


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 178.115.250.48
Date: Monday, April 29, 2013

Message

Cresal anggan siak mankelawak met ed karaklan na kandidaton sanaagui, sanaama tan san papangamaen et manlalaban. Akin kasi? Baleg amon talagay asensoy bilay no manalo kad eleksyon. Balbaleg ya tuay nagagastos dad pangakandidato da tan ipupusta ray bilay da .Koankon ipupusta ray bilay da ta saray arom arawi ni eleksyon naaambush la ra. Say kaonda angangko ray arom ya mangakandidato akaoley la. No napatey da ka malas mo balet no agdaka met napatey, suwertem. Aliwan amin met et ontan balet da dakel iray napapaltog antis na eleksyon. Makapataktakot ya tuay mangandidatod sikatayo. Aliwan singa dia rad kolaan tayon nasyon ya mareen so eleksyon. Walay kabat kon sanaguin parehon pulitiko ya nansananeyay partido. Nen aliwa ni ran pulitiko maong so olopan da balet nen nanmaliw iran pulitiko diman la ra ag makapantalosan tan anggad natan ag nira mantotongtong. Nen inatey so ina ra agto pinaasingger so agui ton kakolkol to may kuyan pulitiko. Ag akapitolor si aguin yogtan ta ag nayarin onsingger. Say sengegay impankolkol da kono diad iyaasensoy bilay da ta pareho ra lantin limoob ed pulitika. Cresal.... anggan antoy karokey na posting mo sige labat ta makoliak ya manbasa basta Pangasinan labat ta no English agko natalosan hehehe lalo la no say osaren mon English et Filipino - English. Mainomay ko nin talosan iray panag-English na tuan totoon English speaking ya singa bilang saray Americano, British, Australian tan arom niran nasyon ya say osar dan salita et English. Antoy gabay mo Cresal araldaralem ya English ya ag da ka natalosan o simplen English balet ta dakel so makatalos ed sika?


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Fdg
Remote Name: 178.115.250.48
Date: Monday, April 29, 2013

Message

Maong lanti ta walay angipost no siopa ray kandidato ed inaron baley tayo. Komon lanti no talagan say impankandidato da et say pansirbi dad baley tayo pian onasenso met lay Urbiz.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Fdg/ MHal/ Noel/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Monday, April 29, 2013

Message

FDG- Tua tay ibabagam ya ompano sikaray pasirbian tan agdala kabat iray totoon nanboto ed sikara no manalo ira. Wala met iray kandidato ya tooren daray promisa ran mansirbi ed totoo balet maslak ed sikara so nalibangan dalaray promisa ra kasumpal dan ipromisay Tawen tan Dalin tan arom nira. Hehehehe! "PROMISES are made to be BROKEN," ya kuanda tan manisia ak met no maminsan. Komon no saray Botante et iyosaren dan maong so nunot dan manpili Kandidato ya botoan da ta sikaray sekder, bilay tan ilalo ra ya makatulong ed sikara. Komon no agda lilinguanan iray promisa ra. Komon no aliwan say bulsa ray onaen da no agsaray Botante ya anolong tan angitandorod sikara. Komon no amin ya Pilipino, mairap may mayaman et labay toy mangandidato so itdan na pankanawnawa basta walay getma ton mansirbi ed masa ya aliwan sikaray pasirbian naani. Komon no say COMELEC et mangaway tontonen da ya malet ed panpili na saray Kandidato ya aliwan saray makapanyari ed kuwarta labat. Mangastos iray dakel insan no analo ra saray arom so mankurakot tan panoen day bulsa ra ta piano nabawi ramay ginastos dad Election. Say nagagawaan natan so no anggapoy kuwartam so agka nayarin mangandidato kanian pati sanaagi, sankapamilya, sankakanayon so amin da et Kandidato lara ta pariho ran makuwarta. Insan say makapabaing ni ingen ta manpapaugesan ira ya singa say ngipen ya ketketen toy dila anta walarad saksakey ya sangi. Hehehehe! Pati say Kandidato ya makapoy so Background to tan akagaway kasalanan tod totoo ed inpantakew toy kuwarta na Gobiyerno so Kandidato met. Ay, Pilipinas tan Agagik ya Pilipino komon no manboto kayo so asikaso yon maong tan botoan yo ray KANDIDATON manepeg ya mansirbi ed sikayo. Good Luck to the Voters and the Candidates! MHAL- Maong iray bumbangat ya kuanmo lagi ta "Teaching is a Mission and not just a Profession," ta no anggapo ray mamaistra/mamaistro so anggapoy ompaway ya doctors, lawyers, nurses tan arom niran Profession. Makapakelaw met ya say ogaw ya agto antay mansulat tan manbasa et no bangatan na maistra/maistro et ompaway met ya makabat lalo la no nasumpal toy aral to ya anggad kolihiyo. Agay lay liket min bumabangat no nanengneng mi ya maong so asumpalan na iskuwila mi ed arapen iran panaon. Walay iskuwilak ed Grade 5 ed San Carlos Central nen saman nen Practice Teaching ko tan kasumpal na pigaran taon so anengneng to ak diad Seattle. ISKUWILA: Kumusta kayo la, Madam? Mankelawak ta walay akakabat ed siak ya Pangasinan nimet so tongtong to. CRESAL: Siopa kayo ed kabat yo ak? ISKUWILA: Siak may iskuwila yod Central insan to inbagay ngaran to. Ninengneng kon maong ta agkon balot abirbir. ISKUWILA: Alibangan yoak la balet ta siak agtakayon balot nalinguanan ta paborito takayon maistrak. Asumpal lad kolihiyo manaya tan wadiad America ya mananap na trabaho to ta walay Green Card/Alien Card to. CRESAL: Sorry, anako ta makapoy lay matak. Antak baraan mo labat Cresal anta agmo labat labay ya ibaga ya asiplog na dagem so nunot mod liket mod inpakanengeng moy guwapon iskuwilam. Hehehehe! Say irap na mamaistra/ mamaistro diad Election ta labay mo may andi so mantrabaho ka anggan bakasyon tan no akin et agda osaren iray arom ya empleadoy Gobiyerno. Labi tan agew so panpuyat na saray mamaistra tan mamaistro ya melmelag so ibayar da. Lanangak ya mantrabaho kada Election. Ogaogawak ni nen ongapoak ya mansirbi ed Election. Diad onaan ya Election so Poll Clerk ak tan diad ontombok so Chairman ak la anggad agko inyakar ed America. Labi agew ya andi so ogipan tan say Kapitan, opisialis, tan totoo ed saman ya lugar so agay lay sirbi rad sikami ta manawit iray kakanen mi tan kapi. Walay sakey ya Kandidato ya dinmago ed siak tan say kuanto so papaboran ko konoy panginaen kon sakey ya kandidato ya kalaban to. Inbagak ya mansisirbiak tan gagawaen koy trabahok ya anggapoy kikilingan ko anggan siopa insan ko inbasaan na libro na pantotontonan koy Election ya aga nepeg ya say kandidato ed onloob ed Voting Place ta walay distansiya na napanayaman to tan agnepeg ya mandisturbo. Insulat ko man ya inkagawa tan inpapirmaan kod saray inspectors tan saramay totoon akaimaton. Anta yo walaray arom ya totoo/Kandidato ya no agda kabaingan so sakey ya too (ogawak ya Chairman)so pansasalitaan day ansakit. Say nalmo to balet man so toon aga mamarigo ya kuanda tan antakot to labat so Dios ya aliwan too. Agi Cresal kuanmo labat anta antakot moy pati taim. Hehehehe! Ontan labat lay bilay lanti ya kaskasian iray mairap bilay tan no arom say kayamanan so ipapakana daray arom ya kaparan Pilipino. Sorry ta adokeyan koy posting ko. God Bless us All! -Cresal.


From: Fdg
Town_City:
Email:
To: Mhal/cresal/kakaaro
Remote Name: 24.5.229.36
Date: Sunday, April 28, 2013

Message

Salamat ed inpanpost yoy ngaran daray guston mansirbi ed baley...Komon ta arayan kandidato et no manalo da mansirbi irad totoo aliwan sikaray pasirbian...... I


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.246.16
Date: Saturday, April 27, 2013

Message

Tuay imbagam ya citizen ak la dia kanian dia ak la manboboton pigay taon met la. Gabay ko labat ya naantaan no siopa ray kandidato ed sikatayo ta pian naantaan nen Fdg ta tetepeten to et anggapo met ni Noel ya onebat. Maong labat ta walay maong ya toon inmebat hehehe. Anonotan ko nen manboboto ak ni ed sikatayo. Kasabi mid eskuwelaan ya panbotoan mi wala lay imboto mi hehehe. Agkami la akesawan ya mansulat. Saray arom balet agda naalmoy kangaranan da. Nen nalmo ra, binmoto la ray kakamarerwad purgatoryo hehehe. Impanonot mo tay eskuwelan tagey lan tagey na lima to pian koan ya maong so ulo to. Walay sakey ya eskuwelan tagey lan tagey na lima to, lapor maong ya manobserba may maestra samay tagey lan tagey na lima to sikatoy inturoy maestra laingen. Nitay lasi ta manaya style to labat man. Ay agi anta ag makaebat manaya. Saray mamaestra maong iran manobserban tua ta dakel so ogogaw ya agaylay takot dan man-recite tan onebat ta ompan aliway iyebat da. Wala ra met so agda itatagey so lima ra balet no ituro ray maestra maong met ira manayan onebat. Masamit amoy manbangat anto Cresal. Nen ogogaw kami ni teacher teacheran so galaw mi. Siak so teacher ya lanang. Agko gabay may manabong-abong ta walay ina tan walay ama hahaha insan ondokol la ra no labi kumbalet hahaha. Say koanen amak agkayo mangagakgalaw na " bahay bahayan koanto.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.246.16
Date: Saturday, April 27, 2013

Message

Nanchat kami niman nen Noel kanian antak ya ag makaloob ta imbaga tod siak. Akin et ibabagam ya si Noel so inmebat ed siak? Magalaw kan talaga Cresal hahaha. Kanengneng kod IP na inmebat nipaakar ed saray Kandidato, kabat ko lan tampol kanian misasalamatak ed impangipost to hehehe. Maong so memoriak no say pantotongtongan et saray IP address hahaha.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Saturday, April 27, 2013

Message

Akin et kuanmo ya aga makaloob si Noel dia anta inebatan toy tepet mon kangaranan na saray kandidato ed baley tayo? Ompano sirin Anino nen Noel may inmebat ed sika odino mimialeg labat la tan sakey ya Aliston Kapakapa ya singa siak. Hehehehe! Nengneng mo ta ompano sikato tan ya aga makapanpost si Noel ta wala lay angebat ya para sikato. Antam diad Klase saramay Aliston Kapakapa ran iskuwila so tagey laran tagey na lima ra anggan agda amtay ebat ta piano ibagay arom ya iskuwila ya maong so otek to. Hehehehe! Misalamat ka ta anggan aga makaebat si Noel et walay inmebat ed sika. Natan misalamat ka ta nalam lay kangaranan daray kandidatom piano makaboto kala. Akin makaboto kad Pilipinas anta citizen kala amo ed Vienna? Inquiring mind wants to know. Hehehehe! Antam met manayay man-English, Cresal? Maliket kala siguro, MHal ta nalam lay kangaranan na kandidatom! Blessed are the SMART for they will Inherit HEAVEN, I hope! God Bless us All! -Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Poster na saray Kandidato
Remote Name: 77.117.246.16
Date: Saturday, April 27, 2013

Message

Salamat agui ed impangipost mo na saray Kandidato. Kumpleto manaya . Maong kan toon talaga hehehe. Si Noel ag kono makaloob ed UMB. Ompan anggapoy passes to hehehe


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Saturday, April 27, 2013

Message

Natan antam la no siopay 'ROOMMATE' ko (si ASAWAK). Sikato tay oosaren ko natan ta mimioso ak ed trend natan ya walay Roommate daray arom ya totoo bii odino laki. Walay kaabigan na walay roommate ed saray ogogaw ni lalod saray manaaral odino mantratrabaho ya agda nayarian so mangabang na panayaman dan bokor da lalo et arawi rad abong da. Nen manaaralak ni so walay roommate kon bii ta piano makaminos ak ed renta ta mairap lanti so bilay tan anggapoy dormitoryo ed iskuilaan mi. Natan balet say Roommate ko so laki tan sayan Roommate ko so 46 years kami lan manaamong tan diad Panangasi Dios so makapantukoyan kami na ugali tan panangaro. Masamit so manbilay no say naalmom ya Roommate et pariho kayoy isip tan nunot tan ontan met na patok na PUSO. Komon no amin ya ROOMMATES et makapantukoyan na isip ta piano maliket so bilay tan agew agew et Aroan ya lanang. Antam, say kuanda ray arom ya totoo so no mabayag mo lan kaamong so too ya pariho so kakanen yo, gagawaen yo tan pariho so agos na isip yo so manmaliw ya kalupam iman ya too kono. Antoy panpara mi kasi yay ROOMMATE ko ay? Hehehehe! Lagi diad ugali tan aro ed balang sinansakey. Natan antam la no siopay ibabaga ya ROOMMATE ko (si ASAWAK)tan komon no makalmo ka met lay Kakuwartoan mo ya matoor ya manangaro ya anggapoy anggaan to. God Bless us All! -Cresal


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.85
Date: Saturday, April 27, 2013

Message

FOR MAYOR BALOLONG, ERNESTO JR. (LP) (LIBERAL PARTY) SISON, MARILYN (NPC) (NATIONALIST PEOPLES' COALITION) FOR VICE-MAYOR BALOLONG, MIRLA (LP) (LIBERAL PARTY) SISON, MARTIN RAUL II (NPC) (NATIONALIST PEOPLES' COALITION) SORIANO, HAIDEE (NP) (NACIONALISTA PARTY) FOR COUNCILOR AQUINO, ALVARO (NPC) (NATIONALIST PEOPLES' COALITION) BALOLONG, FRANCIS (LP) (LIBERAL PARTY) BALOLONG, VOLTER (LP) (LIBERAL PARTY) BANIQUED, MARK (NPC) (NATIONALIST PEOPLES' COALITION) CALUGAY, PEPITO (LP) (LIBERAL PARTY) DE GUZMAN, JOSE II (NPC) (NATIONALIST PEOPLES' COALITION) ESPINOSA, ZENAIDA (NPC) (NATIONALIST PEOPLES' COALITION) FRIAS, RAYES (LP) (LIBERAL PARTY) FRIAS, VICENTE JR. (LP) (LIBERAL PARTY) MONDERO, MAXIMO (NP) (NACIONALISTA PARTY) OPERAŃA, AMADO (NPC) (NATIONALIST PEOPLES' COALITION) ORTEGA, VELMORE (NPC) (NATIONALIST PEOPLES' COALITION) POQUIZ, ALEXANDER (NP) (NACIONALISTA PARTY) SORIANO, NATY (NP) (NACIONALISTA PARTY) TAMONDONG, DANILO (LP) (LIBERAL PARTY) TAMONDONG, EDWIN (LP) (LIBERAL PARTY) VEDAŃA, MARC (LP) (LIBERAL PARTY) Source: COMELEC


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Noel
Remote Name: 178.115.250.62
Date: Friday, April 26, 2013

Message

I-post mo pa ray kangaranay kandidato ed baley tayo pian anta mi no siopay iboto me hehehe.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.250.62
Date: Friday, April 26, 2013

Message

Akin et ag kono makaloob diay Noel? hehehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 77.116.246.77
Date: Friday, April 26, 2013

Message

Satay joke mo ay nangel ko la tan. Talagan mairap ya omanen so itsuram ta ompan agdaka nabirbir iray kakaarom tan kabkabat mo. Walay sakey ya bii ya nansasananeyay kolor na buek to. No arom ambalanga, tan no arom asul tan arom ni ran kolor. No maminsan agda nabirbir ya tua. Maong ya tuay nonot mo natan Cresal ta amimpiga kan nanpost hehehe. Anto kasiy naakan mo? Abaloan ko no siopa la tay " Roommate " mon ibabagam. Say linmad nonot ko ompan nen manaaral kayo ni nen mister mo et sanka " roommate kayo balet ta ag nayari ta no sanka roommate kayo agkayo nayarin manakdol hehehe. Insan ko anonotay gabay mon ibabaga. Agi kapigan kasi pakalmok met na " roommate " ko? hehehe. Ipilam pad dasal mo Cresal ya makalmoak met la pian walay kaibak ya manpaspasyar ta nilabilabiak ya manpapasyar et anggapoy katongtong ko no ag say laman kon dili. Nen imbagam so " Roommate " mo biglaak ya tinmondan mata-type insan ko ninonot ya maong no akin et roommate so inosar mon salita. Ay wala met ni manayay nonot ko anggan melag so utek ko hehehe. Happy weekend sirin ed sikayo nen ka-roommate mo.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Kapamilya
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Friday, April 26, 2013

Message

Alikas yo ya masyadoy inpamasyak na posting ko natan ya agew? Maong so nunot ko ya anggan inpanotek na monamon so aliwan lanang ta no maminsan say otek ko et singa SIWISIWI ya manasingger manarawi. Hehehehe! No arom met say nunot ko so singa nunot ya sisiw ya manyekew tan kaokolan toy Baleg ya Lapis ya panginan dan kongkongan. Maliketak labat ta Biyernes la tan kapapasyar mi nen "ROOMMATE" ko ed kaliberliber tan kakaonla mid Party. Nabuas onla kamid sakey ya kompleanyoy sakey ya kaaro mi ya masolok lan kuwarentay anyos lad inpankabat mi. Samay kuanen Epicurus ya sakey ya Philosopher ya, "Eat, Drink and be Merry for tomorrow we die." To me life is too short to plant a Grudge so let us Forget and Forgive and be happy. Happy Weekend! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Noel/ MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Friday, April 26, 2013

Message

Makapalek so inbagam ya manaanap kay Bayaong ta paketket moy sakey ya mablin parti na laman mo. Angalaan mo kasi tan ya nunot balet ta agko pankelawan ta nen ogogaw kami ni anggan si MHal met siguro so manerel kami na Andirit insan mi ipaketket so suso mi. Kada kayari ogto so agkami nasimaw nen Nanay ko ta kaibak iray kakapinsan kon manerel na Andirit. Ontan so gawa mi ta ipaketket mi so suso mi. Agay lay nunot na ogogaw nen saman tan agay lay liket min sankakapinsan ed gagawen mi. Natan balet diad istoriak so nanmaliw si Andirit ya mabalaw anta nen saman so pinairap min erelerelen. Siguro ibabales tod si Bakokol so dusan inako tod sikami tan lapod agto nibales ed sikami kanian inbales tod si Bakokol. Ontan met so ugali na arom ya totoon makapoy. Siguro makapoy so inpanogaw da ta nilasilasi ray ateng da tan makapoy so bangat da kanian saray arom so mabalaw tan malasilasi rad kapararan totoo. Singa samay sakey ya too ya say kuanto, "Hi Brown monkey." Samay sakey so inmebat tan say kuanto so, "Hi Brother." Sankapanaggan so sanagi ra tan mankalupara tan say pandomaan da labat say kolor da. Hehehehe! Cresal, arawi lay nakar na nunot mo! Bayaong tan Andirit so totongtongen yo nen Noel, natan balet si Bakes so anunotan mo. Naalimoreng ka amo anta sayay totongtongen ay et ataptapew ya kinaykay na manok. Ontan labat lay bilay ta no anggapoy galaw tan elekan so masyadon maermen tan manmaliw ya sarayay kaliberliber tayo et ontan da met. God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Friday, April 26, 2013

Message

JOKE TIME: Anunotan ko may istoriak ed satay panpaoman na baog tan arom niran parti na laman maslalo ed saray bibiin kapara tayo. Nankakapigay isip na too lanti tan kanunotan kanian ag nepeg ya pankelawan. Saray manpapaoman na itsura ra ya antak so saray artista ya lanang iran onarap ed kamera. Walay istoria ya pakalekan tan komon no anggapoy nasakitan. Walay sakey ya Bii ya akatongtong toy Dios. BII: Ama, itdan mo ak komon na andokey ya bilay ko. DIOS: Maong kan too ed saray kaparam kanian itdan takay duamplon taon ya panbilay mo ni. Agay liket nen Bii tan nanpaayos/nanpasalat na saray parti laman to, nanpaputi na baog to, tan nanpagangana. Aminsan ya agew so linma ed Beauty Salon ta manpa-make-up tan kasumpal to so onlad sakey ya Class Reunion da. Diad panaakar to so adomboy Jeep tan inatey. BII: Dios ko, akin et inalamak lan tampol anta say kuanyo so duamplon taon ni so panbilay ko? DIOS: Akin sikata tan Anako? AGTAKA ABALOAN! Hehehehe! Walay kaabigan na manpaoman na parti laman ya singa ginawa to may Bii ed istoria balet ta wala met so kaogsan to ta saray kakaaro tan lalo ed Dios so agmakabirbir ed sikato. ADVICE: Komon no agla paoman so Initer na Dios ed sikatayo balet ta no manpaoman tayo so ibaga ed saray pamilya tan kakaaro ta piano nabirbir da tayo. Ay, makapalek ya tua no maminsan ta samay labay tayon gawaen so walay kakapoyan to met manaya. Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.7.208
Date: Friday, April 26, 2013

Message

INPANOTEK: Akalekak ed istoriam ya toon alabas toy aral tan inpanotek to et naatapis laingen. Hehehehe! Ontan manaya nagawa no nalabas so otek mo. Nengneng moy Bakokol ya simpli labat la tan elekelekan nen Andirit, antoy agawa nen Andirit ed balaw tod Bakokol ed panagawit ton lanang na abong to ey? Apoltot so ulo to. "He who Laughs First, Laughs Last." Aliwan LOGICAL ya amo kanian pasinsiya kayo la ta aga nadandan na otek koy manpaliwawan maong ed isusulat ko. Akaloey kayo lan manpano odino manbawas ed gusto yon timpla. Hehehehe! MHAL, manpasinsiya kala tan pirdonam latay toon manbabalaw ed sika tan siak ta ontan lanti arom ya totoo ya aga nanpaparay nunot tan otek da. Walay isip ya singa adalan na mapalayupoy ya dagem tan saray arom balet so adalan na Alimbosabos. Dinan so labay mo- say isip ya nadalan na Mapalayupoy ya Dagem odino Alimbosabos? No makapasnok ka so manbilang kay sanlibo ya bangat nen Nanay ko antis kan mangibulos ya salita ta samay kuanda ya, "What has been Done cannot be Undone and what has been Said cannot be Unsaid." Cresal, antam met manayay man-English odino say antam et wala kad SCCMB? Naalimangaw ka amo odino nadadalan langolay otek mo na Alimbosabos? Hehehehe! UMB: Say getmak ed panpopost kod UMB so manistoria labat la tan manpost na saray JOKES ta piano saray manbabasa no wala bilang so makalek ira tan say kuanda so "Pilya kan talaga, Cresal" odino say kuanda so "ATAPIS" balet ta basaen damet lamlamang. Hehehehe! Agko mansusulat na mairap ya talosan ta agko labay ya nakewkew so nunot na manbasa ta saya isusulat ko labat ya para 'Amusement tan Entertainment' ya aliwan 'Contest' na Pananulat. Aliwa met ya Korte ya Ilaban moy Katunongan mo ta piano manalo so Ilalaban mo odino Senado ya misangsangan ka piano dengelen daka. Pangasinan Board ya lanti kanian nepeg ya Pangasinan met so posting mo ta piano amin ya totoon makabasa walay aral man odino anggapo so natalosan da. Akin, Cresal siopay pangibabagaan mo ya anta anggapoy manririklamo? Asakitan si MHal kanian siguro asakitan ka met ta sikayon dua labat so lanang ya wadiad UMB. Misalamatak ed Dios ta wala met iray kakaaro min mangiibad sikami nen Mhal ya maong so isip da tan pikakaaro rad sikami. "Ang Sakit ng Kalingkingan ay Sakit ng buong Katawan." Cresal, antam met manayay man-Tagalog? Hehehehehe! God Bless us All! Happy Friday and Weekend! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.249.114
Date: Friday, April 26, 2013

Message

Cresal... abantayan mo may balita nipaakar ed bibiin gabay dan omputiy baog da? Analiw iray cream ya panpaputi kono na baog ed sidewalk na Quiapo. Imbes ya omputi ra asugat-sugat laingen so baog da hehehe. Akin et dakel ed saray kapara tayon Filipina so gabay day amputin baog? Say koanto may sakey ya ininterview da, agla kono onaabay so asawa tod sikato kanian analiw na pampaputiy baog balet ta asugat-sugat laingen so baog to. Akin et gabay dan omaney kolor na baog dan initer na Diyos ed sikara. SUNBATHING: Niman nan-sunbathingak langola tan agaylay liket ko natan dia ta maagew la. Sayay baog ko matibay ed agew. Anggan antoy petang agak balot na-sunburn tan agak manoosar na sunscreen. No basaen da labat so kamaongay sinag na agew ed laman tayo siguradon agira manpaputi. Healthy so baog tayo no manpaagew tayo no kabuasan basta aglabat onlalagpas ed 10 a.m. tan 4 p.m. SARAY AMPUTI: Saray ampuputin bibii dia balet manibibeg irad kolor na baog tayon brown. Saray arom balet ya Pinay manpappatey irad kolor na baog na ampuputin bibii, kanian gaween dan amin so nagawaan da basta omputi labat so baog da balet makakala ra laingen na sakit. Palurey mo tay pilit mon paputien so brown ya baog mo ed saray chemicals. No gabay dan medyo omposyaw so baog da manosar iray calamansi odino kayari dan mangan na apayas atn pinya ipunas dad baog da may obak o juice pati diad lopa ra ya 15-20 minutes insan da begnaway danom. Samay juice na pinya aglabat ikukuskos no agta idampi-dampi labat. Naekal iray pekas tan bale-bale ni baog da. tan aroamn so panagan na prutas tan pisipising pian say baog et pino tan marakep so kolor to.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.247.25
Date: Thursday, April 25, 2013

Message

Maagew dia niman. Masamsamit ya naliknay petang na agew ed beneg. Natan na labi inmakarak la langolay sakey oras tan 15 munutos. Walay adalanan kon rabbit ya atalapos na loganan. Kaskasian ko ta baleg la. Anggapo ni nanengneng kod alog ta medyo abeba ni ray dika tan agni ra tinmoboy intanem da ray domaralos.Angangko nanlapod katakelan man ya rabbit tan salien to lay mangan na dika ed alog balet ta atalapos. Anggapo ni amoy intanem da no agta binaka da labat iray alog.Nen imbeneg ya simba agaylay banget ed alog ta nan-iyan la ray abonon tae ayayep da kanian anggan diad loob na ayaman ko inmabot so angob na alog. Nen baloak ni dia no manpasyarak ed alog wala ray nanaimanok ya singa swimming pool ed abong da ray domaralos. Sinalik ya sininggeran ta manaya aliwan swimming pool no agta depositoan na tae da ray ayayep da. Anggapoy nanengneng kon akaiyan ed alog iran ngaran na abono. Aliwan singa dimad sikatayo ya saray alog nanengneng moy ngaran na oosaren dan abono ya gawad Germany. Basta say antak dia say iyaabono da saray tae ayayep da kanian mabonay dalin da tan agni aderal ya singa saray alog ed sikatayo. Nen saman saray mais angkakabaleg so bunga da tan saray pagey mabona-bona tan dakel so naanim ya ilik. Nen saman met no mantanem kay agayep odino anto ran pisi-pising agla nakaokolay abono. Natan ininay abonon amin so tanem ta no agmo abonoan aliwan mabonay tanem mo. Pasensya kila agagui ta saya labat so narandan na nonot ko hehehe.


From: MHal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.117.247.98
Date: Thursday, April 25, 2013

Message

No say aanapen mo et say aralem ya discussion, aliway nakar mo ta say gagaween mi dia estoryaan labat tan galawan . No antoy onlad nonot mi sikato labat so isulat mi ta ag narandan na utek mi so gabay mon basaen.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.6
Date: Thursday, April 25, 2013

Message

....not mind challenging....simply means light discussion. Please understand it in proper context. You can ask Dahman if that is the correct interpretation.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.250.55
Date: Thursday, April 25, 2013

Message

Linmaak ya nanbasa ed SCMB... makakaimis lay MB da ta pinmaway la ray posters. Say agko labat nagugustoan akin et samay sakey ya tood man et lanang ton ikumparay klasey panagpost to. Diad arom konon MB aliwan " mind challenging " iray nababasa to. Akin et agto ontondan mabagay ontan ira? Aga say koanmo Cresal et say nonot na too et nangdoromaan tan nankakapiga? Kanian agla komon pangkelawan no saray postings tayo et doma ed posting to ta say nonot lanti et ag nanpapara. Ontan met na utek. Walay utek na maong ya impanutek tan wala met so utek na anggapoy anta hahaha. Basta sikatayo no agda itayo onaan ya atakien agtayon balot nanataked dia. Anonotan ko laingen may classmate nen kuyak ed high school ya pigaray kurson asompal to nen nankolehiyo la. Talagan maong so inoloan to. Balet ta diad kamaongay ulo to tan makdem so utek to, ayyyyy anta naatiris agagui may too. Agto lamlamang apinabangay inaral to ta naambagel. Mairap met manayay maong ya inoloan ta no agmo antan osaren et naatiris ka. Saman ya too taga Galarin man amo o Salavante. Sakey ni sayan MB anggapoy mangibabagan gawa to ya. Sakasakey so akanggawa ya tan anta tayo no siopa. Anggan tagaak diad sayan baley agko ibabagan gawak ya. Libre tayon manpost ya amin ya taga Pangasinan balet onoren tayo labat so rules na webmaster tan say numero onon agko gabay ya nabasa amay panagbalaw tan panaglemlemew ed kaparan too.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Noel
Remote Name: 178.115.250.55
Date: Thursday, April 25, 2013

Message

Lasi ka gabay mo sirin ya ongkamatis tay gawam? Lakad katakelan ta dael so bayaong diman. Baleg sirin so kasalanan to akin et gabay mon ipaketket ed bayaong hehehe


From: Noel
Town_City:
Email:
To: all
Remote Name: 182.18.208.4
Date: Wednesday, April 24, 2013

Message

iner so gabagabay dan panayaman iray bayaong? manaanap ak ta paketket ko iyay gawak.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.247.187
Date: Wednesday, April 24, 2013

Message

Anto yay nagagawak et pati alingoak et aligoak hehehe Angesak la amo. Agak met apanateng.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.116.247.187
Date: Wednesday, April 24, 2013

Message

Cresal aligoak ed spelling na ngaran mo. Kolaanen Boldo kasi? Talagan maong so ngaran ya initer nen nanay to. Siguro si Boldo Intsik met hehehe


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresa/ Kakaaro
Remote Name: 77.116.247.187
Date: Wednesday, April 24, 2013

Message

Maagew met diad sikami kanian karoman inggapok lay manlinis diad ayaman ko. Asompal lay terrace tan say isoblay ko saray bintana. Kalabian inmakarak la langolay masolok ya sakey oras. Jokes: Agaylay karakel na antam ya jokes Cresal ya agko nin balot nangel ed bilay ko. Ituloy mo labat anggan berde ran jokes ta pian walay pakalekan ko tan ontan met na arom ya manbabasa. Masamit natay liknaan na laman ta aliwa lan dakel so solong ya kawes ya singa nen winter. Natan nayari lay mansulong na leggings tan rubber shoes. Aminsan nansandals ak met la. Sige ta onlaak ed supermart ta ompan malamis la ray pakwan. Naani onakarak la langola. Makapalikliket ya tuay manakar lalo la no labi ta mareen ya amin so nadadalanan. Maong labat ta anggapoy " rapist " dia hehehe.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Noel/ BT/ Fdg/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.6.243
Date: Wednesday, April 24, 2013

Message

Satay pantotongtongan yon ngaran nen Baldo so anggapoy uges to ta sikatoy inter nen Nanay ton ngaran to lanti kanian aga nipeg ya pankelawan itan. JOKE TIME: Walay istoriak ya agawa ed Manila ed sakey ya Intsik tan karomatero. Linmogan si Intsik ed karomata ta nanlapo ed trabaho to. KAROMATERO: Saan tayo, Sir? INTSIK: Sik sik o ten, patay t t. KAROMATERO: Nanloloko ka na yata, Pari. INTSIK: Hindi kita loko, yan ang address ko talaga! Agay lay pasnok nen Karomatero anggad nakar day City Hall. Tinepetan nen police so address to tan saman lamet so inbaga to ta makapoy lanti so pananongtong to nen Intsik. POLICE: Anong pangalan mo? INTSIK: TT mo, TT ko. Ontan lan lanang so ebat to kanian akapasnok iray popolis. Walay sakey ya too ya say kuanto so paisulat yoy address tan ngaran to kanian initdan day papil tan lapis. Say ngaran to manaya so TEOTIMO TEOTICO (TT MO TT KO)tan say address to so 6610, PASAY CITY (SIK SIK O TEN, PATAY TT). Hehehehehe! Sipoay makapalek ey, si INTSIK odino si KAROMATERO? Hehehehe! Ay bilay no maminsan so makapalek tan mairap ya talosan! Ompan ontan met so ngaran nen Boldo ya makapalek odino saray nunot na totoo so walay dipirinsiya ya aliwan say ngaran to. Hehehehe! God Bless us All! Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.6.243
Date: Wednesday, April 24, 2013

Message

Onaagew lad dia ed sikami tan onpepetang la kanian no ngarem so manaakar kami nen asawak ed kaliberliber no kasabi ton mantrabaho. Dakel so istoriak ya makapalek tan no maminsan so nalinguanan ko lara tan sakey ni so pipilien koy istoriaen kod dia ta walaray arom ya ogaw ni so nunot da tan agko labay ya naapiktoan ira. Hehehehe! No maminsan so agko nitepel ya istoriaen iray censored ya istoriak balet ta makapabaing ed saray arom. JOKE TIME: Walay sakey ya akolaw ya sinmabi ed Airport ed America ya nanlapod Pilipinas. Kasabi tod Custom so ninengneng day awit to. INSPECTOR: What do you have here? AKOLAW: Clothes, candies, hopia and ---. INSPECTOR: What is this? Alinguanan nen Akolaw may ngaran na pusit ed English. AKOLAW: PUSSSSI-it! Do you want to see my PUSSSSI-IT? Slang so inpangibaga to ta piano natalosan to. INSPECTOR: Oh! no, no, no it's okay you may go. Hehehehehe! Mankelaw si Akolaw ta agto la dinaman ninengneng iray arom ya awit to may Inspector. Hehehehehe! Cresal, agay lay galaw mo met odino gawagawam labat latan ya istoria! God Bless us All! -Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.247.187
Date: Wednesday, April 24, 2013

Message

Kumusta la? Anggapo ni amoy joke mo. Naopotan ka la amo hehehe. Singa Biernes Santo natan dia.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 178.115.251.237
Date: Saturday, April 20, 2013

Message

Pasensya kila ta aparokey koy estoryak hehehe. Komon ta basaen yo anggan andodokey.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 178.115.251.237
Date: Saturday, April 20, 2013

Message

Naalimorengak ed posting ko. Abaloan ko dia so pangiestoryaan koy impanakar ko natay labi ta manaya dimad Malasiqui hehehe. Agko impost ta talagan agko lad man manpost. Inmalisak niman na 7:52 pm tan sinmabiak diad ayaman ko na 9:02 pm. Sayan distansya na inakar ko nen imbeneg ya taon sakey oras tan kapaldua no akaren ko balet natan sakey oras tan 12 minutes labat. Manakolaw mankasilak amo hehehe. Nen imbeneg ya taon na-sprain so pueg ko dimad isla ya nanbakasyonan ko. Nen linmaak ed Malasiqui impailot ko balet samay ipakep ya initer na managilot atilak kod abong ko ed Bacoor kanian agko la apakepan. Anggan ansakit so pueg ko sige nin siansiay akar kon kinabuasan tan labi. Natan nakal lay sakit kanian maplesak la langolan manakar. Sayay kaabay koay ya kaarok itatagar kon manakar pian naekal so ibabaga ton kapkapoy to balet talagan agko nakumbinse ta no antoman ya taon intagar kon manakar akila balet kaimbuasan linmarag so bikking to. Natan amimpito lan naoperaan so parehon pueg to ta lopok la ray pokel to ed panagsigarilyo to. Nen sakey ya agew imbaki toak ya manaliw na taloran kahan sigarilyo parad taloy agew kono. Say biliy sakey 3:90€. Mabmablin tua balet agto la natondaan ta 12 taon to ni labat manaya mansisigarilyo la. Imbaki toak met ed botica ya impawit toy reseta to ed saray sakit to. Say koankod nonot ko akin et agto tondaay sigarilyo insan balet manosar na tambal tan walay asthma to. Atan lagi ta libre ray karaklan ya tambal dia no abeba so naaawat mon pension mo. Libre met so amin ya check-up tan 50 percent so discount ed pamasahem ed bus tan tren no senior ka la. Anggapo lay ibabaga to yan kaarok kada onlaak ed apartment to no agsay kapkapoy to kono. Say koanko tondaan to lay panagsigarilyo to pian mandokey ni bilay to. Agto la kono natondaan. Sakey ni sobray panagpuyat to ed saray " games " ed internet. Aabotey alas kuatrod kabuasan no maminsan. Kampega lan no man-bell ak ed sikatoy alas onse na kabuasan naogip ni manaya. Ay bilay no maminsan mairap ya talosan iray arom ya pinalsa ta sikara met so mangiiter na sakit ed laman da. No diman yan too ed sikatayo insan anggapo bilang so pension to tan health insurance to pakaskasi bilay to lalo la no anggapoy tipon to. Mantepel lay irap na laman to ya sikato met so nanggawa. Komon ta saray masigarilyo et ontonda la ra. Imbes ya isaliw day sigarilyo isaliw da lay prutas o pisipising pian onkasil ira.... arawi ni rad sakit tan mandokey ni bilay da.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 178.115.250.54
Date: Saturday, April 20, 2013

Message

Antoy koanmo Cresal? Agmo gabay so bangus tan tilapia? Siak balet paboritok irayan sira. Onsasawaak lad salmon, mackerel tan trout. Mas lalon makapasaway salmon. Agak akapanpasyar kalabian ta inmoran dia balet natan ta tinmonda la onlaak la lamet ya onakar. Maong met ya agak akapanakar karoman ta linmanok so dapan ko nen sakey ya labi ni tan medyo naiirapanak ya onakar. Siguro ta abiglad impanakar koy mapmaples ya lanang. Sakey oras tan 15 minutes, maples ya akar nilabilabi nanlapo lad April 4. Tua tay koanmo ya ibabaga da ray akokolaw nen saman. Say koanda maarte kan ogaw agmo gabay so ipaparungo ed sika. Ompano anggapoy naakan mo et kanen mon pati taim hehehe. Noel anonotan koy panagkalitong nen mabilay ni asawak no onlaak ed CR ondalanak ed kusina ya mankalitong insan ompawilak ed kuwarto ta masakbay ni pian makaogipak ni. Agaylay pangkalkalnak no mankalitongak ta ompan nasabianak na asawak ta manaya mankakalitong met kono hehehe.Sige ta 7:15 lay labi, kakaakar la.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Noel
Remote Name: 71.212.6.243
Date: Saturday, April 20, 2013

Message

Asikasom so kalitongen mo ta ompano nakalitong mo siran agmo labalabay ya kanen ya singa siak ya agko labay ya kanen so Bangus tan Tilapia anggan nen wala ak nid Pilipinas. Si asawak so labay to rayan sira ya kanen kanian manaliw kami na Salmon, Red Snapper odino Trout ta sikatoy labalabay kon kanen. Amayamay so agko labay ya kanen anta binalegan koy irap na bilay. Ay, Cresal agkala mapili ta no anggapoy panpilian mo so ompano kanen mo lay taim ya kuanda ray arom ya totoo. Hehehehehe! "Curiosity kills a Cat," ya kuanda kanian pilim so kalitongen mo tan asikasom ta ompano nasabian kanen MHal no ompawil ed panpapasyar to. Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: Noel
Town_City:
Email:
To: Mhal/Cresal
Remote Name: 182.18.208.3
Date: Saturday, April 20, 2013

Message

Busy iramay totoo dia amo natan...No wala labat so nakalitong dia mankalitong ak ta anggapo ira...


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Noel
Remote Name: 77.116.247.168
Date: Thursday, April 18, 2013

Message

Maong ya manggaway ngaran so nanay nen Boldo. Mestison intsik yan amigok hehehe. Diad kababaingan to say Boldo ginawa ton Bolds pian medyo manmaliw konon sosyal. Mabaing yan amigok Noel kanian nababaingan ed kombinasyon na ngaran to hehehe. Masyadon pilekpilek ya lanang hahaha


From: Noel
Town_City:
Email:
To: Mhal/Cresal
Remote Name: 182.18.208.2
Date: Thursday, April 18, 2013

Message

Balibali combination na ngaran tan apelyido nen Boldo....Perfect!


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Bolds Tan/ Cresal/ Fdg/ Kakaaro
Remote Name: 77.116.246.157
Date: Wednesday, April 17, 2013

Message

Sige dia ka la mitongi ed sikami amigon matartaraki ta dakel so estorya mi dia. Masamit so impangan mo salo. Panagan Badong la langola. Sige ta onalisak magano. Manakarakarak ya sakey oras tan kapaldua.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Fdg / B. T. / Kakaaro
Remote Name: 77.116.246.157
Date: Wednesday, April 17, 2013

Message

Cresal abasak la yay joke mo. Inmawet so eges ko ed impanelek ko . Grabe kan talaga Cresal . Bilibak ed karakel na antam ya " Jokes " Tinalom so amin ya posters ed Pangasinan.Org. Sige ta onalisak la. Manakarak la lamet. Nilabilabin maples ya akar pian maksil so pueg ya lanang agla pigan makapiasawaak ed ogaogaw hehehe.Tawgaen daak langolay " Cougar " salo hehehe. Naani lamet.


From: Bolds Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal, Cresal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Wednesday, April 17, 2013

Message

Aya la so usaren ko amon ngaran Bolds Tan pian social na daiset. hehe Medyo mabanbanday amoy inter nen Nanay kon ngaran ko ta Boldo Tan. Ay agi, aramay basakay et dakel la amoy angorat dimad Manaoag ta anggapo lay ompapaway. Nayari met ya masesekder lay tenger dan singa ganso katon agdala siguro labay so too natan ta inmasenso lara. Masamit so inpangan ko laseng ed labong tan bangus. Intagey koy sakey ya bikking ko laseng ya mamangan, ay agi paway-paway manayay sakey ya iknol kon aka short pants. hehe


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/Fdg/ Noel/ Boldo Tan/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.5.226
Date: Wednesday, April 17, 2013

Message

Ay, salamat ta walaray kaaaro ta MHal ya mangiiba ed sikatad baley mo. Masekder ta tan maliket ta walaray kaiba tan Boys' Scouts ya manangiyagel ed sikata no onlabas so Alimbosabos tan aliwan lanang ya ondalan no aga onoran. FDG tan arom nira: Salamat ta napapasaya takayo tan naeekal so kesaw yod saray galaw ko. Akaoley kayo lan mangipolisay ed saray galaw kon aga naako na liknaan yo ta anta yo galaw met lanti labat irayan istorya. MHAL: Say aroan nen Ai-Ai tan samay asawa to ag pankelawan ta say kuanda ray arom ya totoo so say ARO et BULAG balet para say siak saray totoon manaaroan so BULAG ira ta agda nanenengneng so kakulangan na toon aaroen da. Mabiskeg so tawag na ARO ta pati say bangat na ateng so nalinguanan no ontawag lay Tawag nen KUPIDO. Say taon na too so aga pandipirinsiyaan ed asawaan no agsay tuan panangaro so importanti. JOKE TIME: Saya so istoria ya tuan agawa tan komon no saray arom ya totoo so agira nasakitan ta agko ginetma ya pasakitan ira. Walay masiken ya taga America tan nen nan-retire so pinmawil ed Pilipinas tan angasaway ogaw ni ya singa apo to la ed katakken. Lapod irap na bilay na saray pamilya nen ogaw so inpiasawa dalad si Masiken ya anggan agto labay. Nankasal ira tan say amongan da nen onaan so mairap maslalo ed si Ogaw ya Asawa. OGAW YA ASAWA: Galilia ta mangan KAYO la. MASIKEN: Sige, mangan tala sirin. OGAW YA ASAWA: Ogip KAYO la. Masyadoy panagpagalang to ed si MASIKEN. Aminsan ya labi ya onogip lara so Akatot si Masiken na Makmaksil tan Ambanget. Agay lay pasnok nen ogaw ya asawa tan say kuanto: Animal kan Masiken, agay lay INKABASTOS mo ya onatot ka et agka onarawi. Alinguanan to lamay panagpagalang tod si Masiken. MASIKEN: Sorry, asawa ta say ATOT so anggapoy kasilyas to. Hehehehe! Ay, bilay nengneng yoy liket ya miasawa ed Masiken ta wala met manayay pakapalekan tan agnepeg sirin ya balawen ta saray Aro so MAGALAW ya aliwan BULAG. God Bless us All! -Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 77.116.247.135
Date: Wednesday, April 17, 2013

Message

BT...hahaha wadia ka langola. Narasanak laingen ed impangibagam ya mangikalot kay bangus. Abayag lan agak tan akataway. No say imis , ag nasabsabaan so kakaimis ko. No maminsan say pakalikas ko singaak no atapis ed kakaimis ko ta anggan bokbokor ko imisak lan imis hehehe Akin nakar da ray Basakay ed Manaoag? Nandi la ran amin amo.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Wednesday, April 17, 2013

Message

Imis kan tan labat amigan panngilngiletan na aray lalong pian aga nabawasan so ingkapaeng-paeng et mas lalon dakel ya matarakin lalong so ongustod sika. Sige serin...kumusta kala tan asikasom so sarilim pian aga ongkomanet so baog. hehehe Maya ta mangkalotak pay bangus pian walay isabong ed labong.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Fdg/ Cresal
Remote Name: 77.116.247.135
Date: Wednesday, April 17, 2013

Message

Fdg... agkami onsawan mantoo na UMB tan nantongtong kami lan dua nen Cresal ya ontonda kami labat dyan manpost no angapo la yan website tan no agla makapan-type iray gamegamet mi, balet ta mabayag ni tan ya nagawa ta oga-ogaw kami ni nen Cresal hehehe. Anggan magalaw si Cresal seryoso met no seryosoy tongtongan kanian gaba-gabay kon kaestoryaan.


From: Fdg
Town_City:
Email:
To: Mhal/cresal
Remote Name: 24.5.229.36
Date: Tuesday, April 16, 2013

Message

Antola kasi no anggapo kayon mantotooan dia ed UMB...Komon ta agkayo onsasawa pian walay basabasaen ya makaekal na kesaw....cresal, balibali kan kaiba lalo lad pasiyalan ta malikeliket / mgalaw kan too...nabawasay kumanet na lupa.....


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 178.115.248.60
Date: Monday, April 15, 2013

Message

Natan ko labat nangel yan joke hehehe. Dakel talagay jokes mo Cresal. Ai-Ai de las Alas - Jed Salang Wedding: Si Ai-Ai manaya 48 taon to balet si Jed 28 taon to labat. Inmatende ra met so ateng tan agagui nen Jed Salang tan agmo met nibagan say tinakpan labat nen Jed et say kayamanan nen Ai-Ai ta maong met konoy bilay to yan laki tan negosyante. Impanengneng nen Ai-Ai ya aliwan say lakin masiken labat so mangasaway oga-ogaw ya bii tan nayari met ya say bii et miasawad oga-ogaw ya laki. Komon ta magnayon so aroan dan dua ta nen nan "vow" ira et bale-bale promisa dad sakey tan sakey." O pag-ibig na makapangyarihan pag pumasok sa puso ninuman, hahamakin ang lahat masunod ka lamang." Basta siak idasal ko ran dua ya manaroan ira anggad kaoyos na bilay ta amin ya nadederal ya pamilya et maermenak. Kasian iray Diyos ya dua.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Fdg/ Noel/ Bini/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.5.226
Date: Sunday, April 14, 2013

Message

FDG- salamat ed inpanlugay mod siak ed saray jokes ko tan posting kon makapalek tan mangiter na aral ya kuanmo tan komon no agka naturingan ed saray arom ya totoo. Baleg ya salamat ed sika! JOKE TIME: Walay sanama ya masyadoy irap na bilay dan dua. Samay anak so manbabalolaki tan walarad baryo. Lanang ya toyo so ipapangan da odino inasin ed irap na bilay da lanti. Aminsan ya agew say kuanen ama so, AMA: Nalilikas kod sika anako so agka makakapangan. ANAK: Toyo lan toyo lanti so sira tayo, Ama. AMA: Say gawam so kada mangan ta so mannunot kay masamit ya paboritom ya siraen. Diad ontombok iran agew so alikas nen ama ya masamsamit so panangan nen anak to. AMA: Alikas ko anak ya masamit lay panangan mo, antoy ninonot mon kakanen? ANAK: Inpiriton B----, ama. AMA: Ay, anako akin et ipiritom ni ya manaliw ka ni taba ya PURIKO anta masyadoy irap na kuwarta! Antam ya kakanen itan ya MAETA? Hehehehe! Cresal, maistra kan talaga! Antam, Fdg ya say maistra so duaran klasi- samay maong tan samay atribida ya manbangat na aliwa. No say ogaw et magalaw, atribida tan mitirol ya mibabali, say kuanda so "Maistra kan ogaw!" Ontan nen Cresal ya atribida, pilya tan manbangat na aliwaliwa. Nitan ta aturingan kala ed arom ed dayew mod siak. Hehehehe! Sorry ta censored yan joke ko. Pasinsiya kila ta agko nitepel ya aga istoriyaen ed sikayo. God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/Fdg/Noel
Remote Name: 77.116.247.215
Date: Sunday, April 14, 2013

Message

Cresal amasya ka. Duara la manayay posting mo. Kukumustaen kayo dia nen Bini. Walay inagem to natan. Nabuasak la ,mangestorya ta nanakarakarak langola niman et andokey so inakar ko tan mapmaples ya akar so ginawak. Samay aakaren ko na sakey oras tan kapaldua nen imbeneg ya taon natan taloy labi lan naaalak na sakey oras tan 15 minutos. Pero natay labi inakar koy sakey oras tan 11 ya minutos. Makapalikliket ya tuay manaakar no labi. Kasabik nanbantayak na The Buzz ta impanengneng nen Boy Abunda so kasal nen Ai Ai de los Alas tan si Jed Salang. Makapalikliket met ya bantayan hehehe.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Fdg/ Noel/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.5.226
Date: Sunday, April 14, 2013

Message

JOKE TIME: Anunotan ko may kapinsan kon Pastor ed California tan natan et walad Rome ya anem bulan to tan inpawitan to ak na ritrato to ed Inauguration nen Pope. Ompawil lad California no July, 2013. Galaw-galawen kon lanang yan kapinsan ko tan onelek lan onelek labat la. CRESAL: Akin et tatawagen dakay 'FATHER' anta anggapoy anak mo? FATHER FRANCIS: Agko anta no akin. Elek lan elek labat la. Aminsan ya Father's Day so tinawagan ko tan say kuanko so, CRESAL: Happy Father's Day! Elek lan elek labat la ta anunotan to may tepet kod sikaton lanang. Nen saman nen balo ni tan aliwanin US Citizen say lanang kon ibaga so iyanapan koy asawa to tan agay lay elek to ta anta toy inkagalaw ko. Sayan kapinsan ko so ogaw ni tan wala nid Grade School so talagan marasal, awit awit toy Birhin ta inonobina to tan akakuwintas na balsakan ed beklew to. Say kuanen Uncle ya daddy to ya Manila Police so, "singa ka atapis ya nengnengen kay totoo ed jeep ta akakuwintas kay balsakan tan awitawit moy Birhin." Aga onesel anta manaya et labay toy manpari kanian onsipor met manayay getma tan ambisyon na too. Natan Pastor lad sakey ya simbaan ed California. Say sakey ya agi to so sakey ya General ed Pilipinas. Nengneng yoy bilay ta no walay seet, koli tan ambisyon so anggapoy agnayari ed Tulong na Dios tan tekepan na dasal. "If there is a WILL , there is a WAY." I am so proud of my cousin "FATHER" without children. Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Fdg/ Noel/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.5.226
Date: Sunday, April 14, 2013

Message

SUICIDE- Amin ya totoo so nankakapigay nunot da tan ontan met no panon da lakapen so problimad bilay. Walaray napatikey day nunot da ya manbikkel ta agda nanunotan so Dios tan saray totoon mangaarod sikara. Say arom so walay sakit dad otek ta siguro asobraan odino akulangan. Hehehehe! Wala met iray arom ya lakapen day problima ra tan isipen ya say problima et walay solusyon to tan nepeg no walay problimam so ibaga ed saray inarom ed bilay ta maong iran mansimbawa. Kaokolan met ya walay ondengel ed saray problimam ta piano nalemewan so liknaan mo. Wala met iray totoon idadasal dad Dios ya lanang so dokey na bilay tan kasil na laman tan antakot day manbikkel tan sakey ak met la. Kanian no walay nabalitaan kon manbikkel so nasasayanganak ta dakel ni komon so nagawaan dad mondo tan dakel so mangaaro ed sikara. Insan ko itombok so pangidasal kod kamareruwa to ya Pirdonaen na Dios la ta agto antay ginawa ton inpankasalanan ta lapod kakisiran na isip to. Makapaermen yan istorya na kipapasen na bilay na saray arom ya totoo. MHal tan Kakaaro, komon no agtayo napatikey so kanunutan tayo et no walay problima tayo ta amin lanti et wala so nunoten tayo may istorya nen Bakes tan si Bakokol, si Andirit tan si Bakokol tan si Juan ya paboritok ya karakter tan arom niran makapalek ya istorya. Insan no makapasnok tayo so ag lilinguanan so manbilang na sanlasos odino sanlibo. Hehehehe! Cresal, tonda kala ta ompano nataboy moy banawang et nabangon kad ogip mo ya singa samay toon manaakar ed ogip to. Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.249.140
Date: Saturday, April 13, 2013

Message

Maong sirin no asompal mo lay panaayos moy income tax yo. Mairap manayay dakel so income tan properties ta matrabaho. Maong la yay DH ta anggapoy problema ton manayos na ontan ira ta no wala ray ontan ya ayosen agko antan gaween ira tan. Siguro napilitanak ya mangalay maong ya mankuwenta ta no andi nakewkew so utek ko hehehe. Tuloy sirin so estoryaan langola.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/Fdg/Noel
Remote Name: 178.115.249.140
Date: Saturday, April 13, 2013

Message

Cresal anggan sakey taon kan ag manpost wadia ak ya manalagar ed sika tan ontan met nen Fdg tan si Ben alagaren ko ra dia ta antak ya busy ran lanang. Anonotan ko ni may akapankabat tad SCMB insan nan-emailan ta lan dua. No anto may agawa akin et bigla kan tinmonda lan nanpost maermenak ya tua. Inanap takad arom ya MB anggad bigla kan pinmaway lamet ed SCMB. Agaylay liket ko tan inimbitaan takad Malasiqui anggad saman ya anggad natan agka la tinmondan nanpost. Sikato tay tatawagen ya " Walang Iwanan" hehehe. Karoman pinmasyarak ed panginaen mi nen asawak. Nankape kami langolan talo kaibay asawa nen auntie Hedi. Si auntie Hedi 79 to la no Nov.3. Tattalora ran sanaagui di mama tan nanaasinggeray abong da. Say yogtan nen auntie Hedi si uncle Franz. Dakel so apanestoryaan mi. Say gf nen uncle Franz ya matakken na pigay taon amo nen sikato nanbikkel nen kapigan labat kono. Matalag ya ompasyar ed sikato ray anak to kono kanian diad ermen to tan dakel so liliknaen tod laman to apatikey toy nonot to. Maong so bilay to yan bii tan baleg so abong to balet maermen ed bilay to. Natan maermen si uncle Franz ta anggan matakken na dakel ya taon may bii inararo to. Asabian da kono ed arap na puwerta ya akabitay tan agla onlilinawa. Mairap ya tua no saray anak et matalag dan bisitaey ateng da lalo la no walay liliknaen da. Akin kasi et no sobra lay ermen na arom ya totoo et manbikkel ira? Siguro no madasalen irarayan totoo antakot dan gaween ya ta say bilay tayo bayes tayo labat ed Diyos. Sikato labat so walay kanepegan ya mangala no asabi lay agew ya pangala to. Happy Weekend ed sikayon amin.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Fdg/ Noel/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.5.226
Date: Saturday, April 13, 2013

Message

INCOME TAX- Salamat ed sikayon amin ed anos yon nanalagar ed siak ed istambayan tayo. Natan asumpal kolan inpawit so INCOME TAX ko tan agay lay inkakewkew na otek ko tan alabas nen say adalan na ALIMBOSABOS ta nanbayar kami lamet na baleg tan ontan ya tinaon ta anggapo lay Dependents mi lanti. Komon no paripariho so totoo ya makalay Refund ta piano manliket kami met. Tinmawag kami ed IRS tan say kuanda so aroman mi so ipaekal mid suweldo mi et say kuanmi so anta dakel lay papaekal mi so aroman mi kono. Agay lay bilay no ipelag mi so mala- kapalduay anap mi so agkami la mangan. Maong met kuanmin sanasawa ta piano onebeng itan maong. Hehehehe! Maong iray arom ya totoo ta walay nanaala ran Refund da tan andi bale basta kanepegan da. Ontan labat lay bilay ta aliwan lanang ya manani ka ta no arom walay tanem mon naapa. Tepeten tayo ed Fdg ta nasasali to tan ya no mantanem na tanaman to et aliwan amin et mabonga ta wala ni so NAAPA. Hehehehe! FDG- salamat ta labay moy ipopost kod dia ya JOKES tan istoriak. Maliketak ya walaray totoon napapasayak ed istoriak anggan no maminsan et nakewkew so olok no nadalan na Alimbosabos. MHAL- manpasinsiya ka ta antam parti bilay itan so problima ta no anggapoy problima so anggapoy inawa tan amin et walay solusyon to. "If you cannot taste the Bitterest of Life's Bitter, you cannot taste the Sweetness of Life's Sweet." Say Zarzuela ya kuanmo so walay BIDA tan wala met so KONTRABIDA tan marakep so DRAMA no say Kontrabida et maong ya man-act. Dakel iray paboritok ya Kontrabida ed TFC (The Filipino Channel)ta sikaray manpapasamit na Teleserye. Kanian agka manpapasnok no balawen daka ta no maminsan say BALAW so IBEG tan misalamat ka laingen ta dakel so FANS mo. JOKE TIME- MHal, say kuanmo so alingo kad insulat mon MANPAPASOOT tan anonotan ko laingen imay JOKE ko. Walay laki ya managlakoy kawekawes ed tindaan tan ayan laki so taga Manila tan agto antay Pangasinan ya maong. Ipapasoot toy lako tod sakey ya Akolaw ya agto antay mansalitay Tagalog. TINDERO: Bili na po kayo at murang mura ito. ALE: PASUOT kalan PASUOT anta anggapoy kuwartak. TINDERO: Naku Ale, hindi ko naman IPINAPASUOT sa inyo, ah! Nengneng yoy aga pakapantalosan na totoo lalamet! Ay, makapalek ya tuay bilay! God Bless us All! -Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Fdg
Remote Name: 178.115.251.69
Date: Friday, April 12, 2013

Message

Pinawil koy posting ko tan binasak, walay lingok manaya. Makapalek ta aliway impangisulat koy "mamapasoot" hehehe. Sorry. Basta sikami agkami manpopost dia pian walay basaen da ray ag manggabay na posting mi.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Fdg/ Cresal/ Noel
Remote Name: 178.115.251.69
Date: Friday, April 12, 2013

Message

Antak ya manbabasa ka dian lanang anggan matalag kan manpost. Tua tay ibabagam ya no agda kami onaan anggapoy naalagar dan mauges ya ebat ed sikara. Say gabay ko labat komon no agda nagustoan iray isusulat mi agdakami la komon babalawen ta agkami met mamamaposoot na totoon manbasa ray isusulat mi. No diad pakanengneng da et nakkakanat iray posting mi, agda la babasaen. Agmi panermenan no agda gabay iray posting mi ta antamin wala ra met ni arom ya makatalos ed sikami no akin et agkami dia ontondan manestoryaan nen Cresal. Sayay gagaween min dua so panliliketan mi tan dakel so oras min mansulat dia. Natan antak ya busy si Cresal balet anggan busy walay komunikasyon min lanang ya aliwa labat diad UMB. Salamat Fdg ta agka onsasawan manbasay isusulat mi.


From: Fdg
Town_City:
Email:
To: Mhal/ cresal
Remote Name: 24.5.229.36
Date: Friday, April 12, 2013

Message

Taynan/ sabien kayo diad umb tan masekder kila ya anggan anto so gaween dan pangipulisay agda kila nagiing...nanlapo nen akabat takayo say agamil so mannonot no panon tayon makatulong ed saray totoo ed nanlapuan tayo( backpack project, feeding program ,etc.) tan ni anggan aminsan anggapoy abasak ya in post yon makasakit odino manlemlemew na kapara yo no agda kayo inatakin inmona...saludo ak ed sikayon 2 ed sekder na liknaan yon misangsangan ed aray atagey so aral da...in reality, smartness is not how high your educational attainment, but it's your ability to make the best, meaningful sound judgement...heads up...


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Fdg/ Cresal/ Noel
Remote Name: 178.115.251.227
Date: Thursday, April 11, 2013

Message

Anonotan ko may balbaleg ya garden mo Fdg talagan makapaibeg iray tanem mon pisipising. Say lemon agak manpapaandi. Kabangon koy kabuasan antisak ya mangan oninomak ni warm lemon tan two hours antisak ya naogip oninomak lamet. Maong so lemon ya talaga ed laman. Agko la nakaokolay manpaineksyon na anti-flu. Agak natratrangkaso, manokok o napapanateng. Fdg anengneng ko may tanem mon lemon nen antoman ya taon talagan agaylay karakel na bunga ra. Saludoak met ed sika kaaro ed kamaong mon too. Anggan agtani akapantuyaw ya personal antak ya aliwa kan malastog tan agmon balot nileglemew so kaparam ya too. Antam so onlingaw ed nanlapoan mo. Cresal antak ya busy kan maong ed panaasikasom ed income tax yo. Komon ta ag nakewkew so utek mo hehehe. Alagaren taka diad estambayan tayo. Salamat Fdg ta pinmawil ka lan miestoryaan ed sikami. Kumusta la kasiy kaaro tan Ben? Sikato amoy sinmoblay ya manaaround the world.


From: Fdg
Town_City:
Email:
To: mhal, cresal
Remote Name: 24.5.229.36
Date: Wednesday, April 10, 2013

Message

Aparlasan mo ya mantatanem ak na pisipisng la...talon, kamatis, palya, saluyot, pechay, cabbage, siboyas, kalubasa tan upo...manrorosas lara yay prutas....common no asingger ka ta agaylay karakel so bunga to may limon mi...cresal, salamat ta iibaan moy mhal ya mantooan ed UMB....saray jokes mo so makaekal na kesaw tan walay aral ya nagamuran......marunong kan maistra.....saludo ak.....god bless you.....


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/Fdg/Noel
Remote Name: 178.115.249.26
Date: Tuesday, April 09, 2013

Message

PANAON NA LANGKA: Panaon la langolay langka ed sarayan bolan ed sikatayo. Taloray langka min manbubunga tan talagan dakel no manbunga ra. Anonotan ko yan prutas ya masamsamit ya kanen tan ikiler. Nayari met ya ipising. Say pakakalekan ko saray bus ya mamasempet ed sikatayo . No mangisempet kay langka ed Manila agda gabay ya ilogan ta na-flat kono so dalig na bus. Agaylay pakakalek ko niman leleg kon mangakan ta anonotan ko may koandan agda gabay ya ilogan yan prutas. Akin antoy koneksyon to kasi ed dalig na bus? Say antak na flat so dalig na loganan no walay pasak ya akaturek ya say otok to et onturok ed dalig na bus o anto bilang ya loganan. Anggan iyan mod karsaday agaylay karakel ya langka insan mo paasibengbengen so bus ag balot naturok so dalig no agta natumek so langka. Makapalek yan ibabaga da ray bus drivers. Anggad natan agni amo angoman so isip da ray bus drivers anggan moderno lay panaon. Onsempet kono may aguik ed Urbiz ya mangalay langka ta ag nasabaan nen atsik ed gaway karakel na bunga. Say koanto ompan agda kono ilogan so isempet ton langka hahaha. MH..... akin et antoy linmad nonot mo lamet et anonotan moy langka? Makapalek kan talaga. Cresal... kumusta lay panyekew mo ey? Niman onalisak la lawarin manpasyar ed kaalogan anggan labi la, biglan inmoran tan makmaksil so oran. Say koanko nabuasak la manpasyar. Ay salamat ta agak asakbay ya inmalis ta no andi ompan saman ya dagem et manmaliw ya alimbosabos insan toak intekyab... maong no say kapattakan ko et diman ed garden mo Cresal odino garden nen Fdg. Asingger la langolan mantanem si Fdg na pisipising. No asinggerak labat ditan miborborak komon. Siak walay tanem kon alukbati diad andokey ya masiterak. Mabonabon la tan nayari lan panpisingan. Planok ya iyalis ed terrace no medyo onagew la.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.247.159
Date: Tuesday, April 09, 2013

Message

Maksil so pakalikna nen kaaro tan Fdg ed nagagawad UMB ta biglan sinmabi la langola. Saraman so imbeneg ya sarsuela dia ya abayag ya drama, biglan alikna to met ya aliway batik na sarsuela kanian biglan sinmabi la lamet hehehe. Siguro aglabat manpopost balet wartan ya siimsiim labat. Fdg... salamat kaaro ta anggan anton " success " lay naabot mo agkan balot angoman ed pikakaarom ed sikami lalo lad siak. Komon ta mandokey ni bilay mo ya aboten moy masolok ya 100 taon pian makapan around the world ka nin mabayag. hehehe.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.5.226
Date: Monday, April 08, 2013

Message

Anggan iner so kawalaan mo so walay ontan ya nagagawa ya walaray maningkat na Cellphone. "In every Forest there is a Snake," kanian kaokolan ya manasikaso tayo ed kaliberliber tayo. Samay Cellphone min sanasawa so aliwan Iphone tan samay sankadaanan la kanian anggapoy manintiris ed saya. Hehehehe! Maong labat ya tempey na eras ya kuanda basta walay naosar mi labat ed pantawagan min sanasawa. Ay bilay aleg lay masyadon magastos basta walay naosar so pasaragen la tan no antekey so oles so ikokot so sali. Cresal, akin et akokot ka? Manyikew ka lamet amo odino baraan mo labat ta piano agdaka pantrabaoen? Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Noel/ Fdg/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.5.226
Date: Monday, April 08, 2013

Message

JOKE TIME: Walay istoriaen ko ya tuan agawa ed baley mi. Walay sakey ya laki ya Juan so ngaran to (paboritok ya karakter)ya onlad Manila ta diman mantratrabaho lanti. Diad iyakar tod Manila so dinmalan ed sastri (Tailor) tan manpasukat ta manparait na pantalon to. Aalen toy sukat nen Juan imay Sastri tan tinepetan toy Juan. SASTRI: "Iner so kawalaan na kargadam?" JUAN: "Warman lad istasyon na train." Say anta nen Juan tetepeten nen Sastri no iner so kawalaan na awit ton bagahi ya onlad Manila. Hehehehe! Ay bilay no maminsan aga natalosan ta no maminsan say labay tayon tepeten so sananey so pakatalos na saray arom kanian kaokolan ya talosan so tepet dad sikatayo ta no andi so naalmo tayoy alimangaw tayo. Hehehehe! Ontan labat lay bilay ta makapalek lanti! FDG- maong ta anunotan mo kami nen MHal tan maliketak ya wadtan kan lanang no wala kamid kairapan tan no nadalan kami na Alimbosabos. Salamat ya lawas ed sika. God Bless us All! -Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Boldo Tan
Remote Name: 77.117.246.17
Date: Monday, April 08, 2013

Message

Hehehe nalmomak ya siansia amigo. Talagan binmarongak ed sika ta agmo inebatay message ko. Belated Happy Birthday sirin agui. Agmo ibabaga tay onmamasiken ka la ta diad pakanengneng kod sika et sakey ka nin matartarakin laki. Sige ekalen ko lay barong ko sirin ta alimmaong konoy mabarong.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Fdg
Remote Name: 77.117.246.17
Date: Monday, April 08, 2013

Message

Wala lawariy sarsuela dia balet ta medyo ansakit so oosaren dan salita kanyan intondak lay miebatan ta ompan nasensor kami kasi met yay MB tayo hehehe. Kabat moak Fdg, aliwan siak so toon mangigapoy kolkolan balet no onaan daak syempre ombalesak met ta mairap no pappalabasen mo ray onyan totoo. Kandito ed Baley: Alagar moy Noel ta sikatoy makaanta ray kandidato. Ompan mimila ni ed basingkawel.


From: Boldo Tan
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 96.26.207.77
Date: Monday, April 08, 2013

Message

Pasensiya la amiga no agko naebatan imay mensahim ed siak ta biglaan ya linmaak ed San Diego tan Palm Springs ya binmisita ed saray kakapinsan ta medyo abayaganak diman. Insan lamet kasabik diad alolong mi et nakal lad ulok lapod karakel na problema. onya siguro so onoogaw , mililingwan ..hehe. Aysus, kasumsumpal na birthdayk et 50 lan masulok so too ta talagan onmamasiken la ya mililingwan...hehe. Kumusta la serin so maganan amigak. Agka kari ombabarong! Ciao!!


From: Fdg
Town_City:
Email:
To: Mhal/Cresal
Remote Name: 24.5.229.36
Date: Monday, April 08, 2013

Message

Musta kilan 2? Balibaliy istorian yo...balita,jokes,panaon , aral ed bilay tan arom nira...dakel so makakabasa tan napapaliket yo ...salamat ed tiaga yon 2 ya man post...normal labat so walay aga makagusto na arom ya isusulat yo...parad siak agkayo mansasakit na liknaan na kapara yo no agda kayo sakitan ya onona...keep up & enjoy....election lalamet, siopa ray candidato ed baley?


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Noel
Remote Name: 77.117.247.157
Date: Monday, April 08, 2013

Message

Cresal.... manbabantay ka met na T3 Kapatid Sagot kita? Bilibak ed samay pedicab driver ya saksakey so oosaren ton sali to no man-drive. Niregaloan na T3 Kapatid Sagot kita na sarili ton pedicab pian agla manbayar na boundary. Say nanaalmoan to labat manaya 200 pesos ed sakey agew. Sarayan totoon makokoli so bibiliban ko. Saray arom balet angkakabaleg tan kumpletoy laman da mantakew ira. Natan saray arom ya bibii o lalaki mantatakew la. Ogaw o matakken pareho la. Samay sakey ay katulong ya tinakewan toy amo toy masolok ya 300,000 pesos so makapabaing. Pinmaway may datin amo to ya tinakewan to met. Makapabaing so onya ran katulong. No manaakar ka ed sikatayo et benben moy cell phone mo ya walay katongtong mo , sikdoten dad limam. Dia nen atilak koy package ko ed sakey ya bangko, nambabangil lay nakar ko insan nen onsempetak la anonotan ko may package agko manaya naawit ta atilak kod bangko. Nen pinawil ko warman ni ed angigatonan kon lamesaan. No diman ed sikatayo man anggan say cp mo et aka-charge ed loob na abong mo kalawiten da ni. Makapataktakot lan tua ed sikatayo.Kumustad tan ed sikayo Cresal ey, wala ra met so mansikdot na cp? Mareen ditan ed sikayo?


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Noel
Remote Name: 77.117.247.157
Date: Monday, April 08, 2013

Message

Maagew dia natan. Balebale panaon tan aliwan ambetel ed paway. Naani no kasompal nen Winnie ed trabaho onlad diad ayaman ko ta walay sinaliw to ran sira kono tan native ya manok. Mananam so manok ya native no itinola. Medyo labat mabayag ya palemeken balet ta mananam so laman to tan say sabaw to. Wala manayay nabantayan ya programa nen Mel Tianco. Bale-bale met ya bantayan. Kumusta la? Komon ta onabig lay panyekew mo hehehe. Kakkaalis ni bisitak ya ayrok. Wala ray awit ton nambabangil langola kaiba lay wild duck. Sige ta sompalen koy pangakan ko. Late lunch la hehehe.


From: Mindy
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 24.97.168.146
Date: Monday, April 08, 2013

Message

Sasagot lang ako ng minsan: Sabi mo di mo na tinapos ang isinulat ko, subalit, ang dami mong isinagot, na hindi naman tama. Kung hindi mo na tinapos, paano mo sinagot? Sumasagot ka kahit hindi mo naiintindihan ang isinulat, dahil di mo na tinapos? Sa iyong mga bibig nangagaling ang dahilan kung bakit ko sinabi na "idiot" ka...kung maari akong mali doon, dapat kung tinawag kitang tanga dahil sumasagot ka sa isang bagay na di mo tinapos na basahin, at samankatuwid, di mo naiintindihan. Sinabi mo pang alimbosabos..ang alimbosabos o ipo-ipo na dumaan ay yong biglang pinalibutan ang isang bagay...dalawa lang ang posting ko, ikaw ay marami na, kaya sino ang ipo-ipo. Kung gagamit ka ng isang salita, ay dapat iyong tugma. Subalit, di ko maasahan ito sa iyo dahil sa di kayang abutin ng pagiisip mo. Ok, sabi ko huli ng talaga ito. Kung ito ang kasayahan mo, ay hahayaan ka namin...alam namin na wala kang kausap, wala kang kahalubilo. Talagang huli na ito, at gusto ko lang malaman na paano mo sinagot ang mga sinulat ko kung hindi mo na tinapos basahin.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Noel
Remote Name: 77.117.247.196
Date: Sunday, April 07, 2013

Message

Tambal na manyekew: No manyekewak say gagaween ko ompawayak ya manakarakar lalo la no agmet onooran. Kasbisabik nin nanakarakar langola. Inmalisak na 8:24 pm akapawilak diay 9:30 pm. Parehon distansya tan lugar so inakar ko. Masamsamit so ogip ko langola ed saya. Leleg kon manaakar makakaimisak ed imbagam Cresal ya singa ka Siwsiw ya manyekew. Nen imbagam ya agka la onkargad lapis akapandakak ya bokor ko. Maong labat ta bokbokor koy manaakar. No wala lagi toon nasabat ko ibaga to atapisak hahaha. Salamat ta Lunes la lamet nabuas. Nabuas man so isabi na parcel ko. Excitedak ya maong ta 17 kilon amin. Anto ra kasiy karga to? hehehe. Say panliliketan ko ta wala ray hand made cards kono tan roses. Saramay arom anggan antak ya mabli ra agko masyadon nononoten. Anggapod mablin regalo so panliketan no agta ta anggan mamura labat tan simple basta nanlapo ed otel na puso. MH ... anto la langolay walad nonot mo et puso? Asompal lay Valentines Day tan Mother's day la nanagonoyan.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Noel
Remote Name: 178.115.251.21
Date: Sunday, April 07, 2013

Message

Alimbosabos: Say sakey ya kiew no nadalanan na alimbosabos et nilabas to man ya onkena ed sikato, matibay ya klase tan anggan antoy kasil na bagyo ya walay kaiba ton alimbosabos saman ya kiew so masekder la. Ontan met na too. No basyoen da lan basyoen tan anta ton sampaten o likiran so ibasyo da mairap dan nakena hahaha. Ay bilay!!!! Life is short: Antikey labat so bilay tayo. Nayarin wadia itayo ni natan balet agtayo anta no nabuas et wadia itayo ni lamet kanian nepeg labat ya manliket itayo pian ag itayo dapoan na sakit o anto kaman iran kamalasan ed bilay.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Noel
Remote Name: 178.115.251.21
Date: Sunday, April 07, 2013

Message

Diad sikami natan aliwa lan maoran tan akapanpasyarak met la nen Huwebes na labi tan kalabian. Sakey oras tan 10 minuto so pasyar kon lanang ta no onyan medyo ambetel ni makapasirit so manakar ed paway hehehe. No summer aliwan problemay pakasisirit ta saray kiew et adkel lay bolong da tan duay oras so akar kon inagew-agew. No summer nayari ka lan onsorob ya manirit hahaha ed kakiewan. Nen Huwebes ambetel nen nanpasyarak balet kalabian aliwan masyado. Masyado lay igagatel na salik ed panpasyar ko. Naani na labi manakarak la lamet. Say lalaen ko diman irad kaalogan. Diad maples ya akar ko arawi nasasabik ed loob na sakey oras. Cresal asingger lay ipasyar kod tan ed US. Makapannengneng italan dua tan saray kakaaro ta. Ibagak ed sika no kapigan so iyakar kod tan ta pian nilutoan moak na bibingka. Agi makapailol ya tuay bibingka. Nabuas angangko onsabi la may parcel ko. Ninengneng kon maong may resiboy nanbayaran inabot na 17 kilos. Excited ak lan maong.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Noel/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.19.253
Date: Sunday, April 07, 2013

Message

Natan ya agew so manyekew ak ya singa SISIW ta agay lay oran diad sikami tan agay lay betel. Say kaokolan na SISIW so Lapis ta piano iyan dad loob na Lapis insan da kongkongan. Hehehehe! Kaokolan ko lagi so baleg ya Lapis ta piano onkarga ak. Hehehehe!Maong labat la ta anggapoy Alimbosabos natan ta no andi so nakewkew lamet so otek ko. Hehehehe! Ontan labat lay bilay ta aliwan amin ya agew et maagew tan maliwawa. Say gawaen na amin ya totoo so mansaya tan manliket ya anggan antoy irap na bilay tan isipen ya amin ya problima ed bilay so walay solusyon to. KIDNAPPING- kaokolan ed saray amin ya atateng so manasikaso ed kalibeliber da tan lalod panagasikaso ed saray anak. Say narerengel mid Nanay min lanang ed samay kaiba mid abong so anggan anggapoy nagawaan mo basta agmo napaulianan iray ogogaw. Ontan met no mimisa kami odino onla kamid arom ya pasen so ibilin dad sikamin anak ya aga onaarawi tan manpatanir no walay laen mi. No agkami ononor so agkamila makapila ya ompasyar ed ontombok iran agew. Kaokolan so wadman kami ed abay dan lanang ta diad saray ateng so anggan abalang dalan amin basta aleg labat so anak da. Mermenanak ed saramay atateng ya naandian na saray anak da tan komon anggapo layan nagawa ed arapen. Tan saramay totoon nanpatey tan angala ed sarayan ogogaw so komon no naliwawaan na Dios so nunot da tan nunoten tayo komon ya amin ya no ikarot tayod laman tayo et ansakit, so maslalon ansakit ed kapara tayon totoo. Manasikaso tayon amin anggan iner so kawalaan tayo ya aliwan diad Pilipinas lambengat tan komon no manaaroan tayon amin ya anggan iner so kawalaan tayo. God Bless us All! -Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 178.115.251.21
Date: Sunday, April 07, 2013

Message

Sa totoo lang isang taon at kalahati na akong tumigil sa trabaho pero kumakain pa naman ako . May dalawa na akong trabahong tinanggihan dahil di nila kayang abutin ang gusto kong sahod pero itong hinihintay ko ay kaya niyang ibigay ang sahod na gusto ko kaya kapag nag-umpisa na akong magtrabaho ay baka medyo limitado na rin ang pagsusulat ko dito. Mga iha hindi ako DH dito. Walang DH na sasahod ng 1,600€. Itong trabaho ko ay dalawang taon kong pinag-aralan at dumaan ako sa mahigpit na pagsusulit. Huwag niyong mamaliitin ang trabaho ng mga DH dahil marangal na trabaho yan. Kung ako ay nakakapagpost ditong madalas ay dahil marami akong oras para dito at ayaw kong palampasin ang prebilihiong ito na regalo ng ating mabuting Webmaster. At sinusuklian naman namin ang kabutihan niya sa paggawa ng mga projects tulad ng Backpack at Feeding Program. Tungkol naman sa sinasabi niyong ako ay naninirahan na dito, ano naman ang masama eh bayan ko naman ito. Ito lang ang tandaan niyo....kung di niyo ako inunahan wala kayong maririnig sa akin. Sana maliwanag na ito sa inyo. Bakit hindi kayo magsulat ng mga kuwento niyo at magpalitan tayo ng mga magagandang ideas. Di ba mas maagnda ang ganito?


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 178.115.251.21
Date: Sunday, April 07, 2013

Message

Kung ang isang DH ay sumasahod siguro ng netto na 1,600€ isang buwan , kumpleto ang benepisyo at libre pati tirahan at transportasyon siguro grabe na ang pagpapalang yan di ba? Sa totoo lang naaawa ako sa mga DH lalo na yong nagpupunta sa Middle East at sa mga karatig bansa sa Asia na ang sahod ay napakababa at nagtitiis mawalay sa pamilya. Pero hanga ako sa katatagan nila. Sinasaluduhan ko sila kasi tinitiis ang kakarampot na kita may maipampaaral lang at maipakain sa pamilya. Pero sa awa ng Diyos ako naman ay isang citizen dito sa Austria at namumuhay ng masagana. Hindi ako nagpunta dito bilang DH pero nakarating ako dito dahil nakapag-asawa ng isang Enhenyero na Austrian. Salamat sa Diyos sa lahat ng pagpapalang ito at dahil sa magandang kapalaran kong ito ay marami rin akong taong natutulungan.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 178.115.251.21
Date: Sunday, April 07, 2013

Message

At ikaw na nagsabing ako ay idiot at domestic helper, mas lalo kang idiot. Kung ang pagkakaalam mo ay isa lang akong domestic helper, wala naman sigurong masama diyan. Matapobre kang numero uno. Minaliit mo na lahat ng mga DH. Hindi ko ikinahihiyang matawag na DH kasi ang DH ay marangal na trabaho pero ang isang may pinag-aralang kagaya mo pero mapanglait ay daig pa ang isang hayop. Mabuti pa sayo ang isang aso.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 178.115.251.21
Date: Sunday, April 07, 2013

Message

Kung naghahanap kayo ng away, magpunta na lang kayo sa ibang MB baka sakaling may pumatol sa inyo.Hindi ko na tinapos basahin ang posting mo kasi hindi ako intresadong basahin. Mas marami pa akong dapat na paglaanan ng oras ko.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 178.115.251.21
Date: Sunday, April 07, 2013

Message

Huwag mong kampihan ang mali. Kung sa tingin mo ay di ako karapatdapat na respetuhin ay wala akong pakialam. Bago ka dito makialam basahin mo muna ang pinagumpisahan. Wala akong panahon sa iyo!Kung hindi siya nagumpisa ng masamang salita wala siyang maririnig sa akin. Ikaw ba kung pagsabihan ka na ang mga posting dito ay walang kabuluhan, matutuwa ka ba? Kung sa tingin niyo ay walang kabuluhan ang mga isinusulat namin dito, huwag niyong basahin. Maliwanag ba?


From:
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 24.97.168.146
Date: Sunday, April 07, 2013

Message

Kung babasahin ang lahat ng posting dito, ay totoo naman ang sinabi ni Taga Urbiz. Pati ang pagkakabangit ng salitang Kristiano ay binigyan mo ng masamang kahulugan. Sabi mo pa ay di dapat gamitin ang "po" dahil walang galang ang sabi niya. Ang masasabi ko ay di dapat gamitin sa iyo dahil hindi ka naman dapat respetihon sa mga pagsasalita mo. Ikaw dapat ang magbigay ng ehemplo sa mga katulad naming kabataan, subalit ang lahat ng sinasabi mo ay mali, at kung minsan ay lumalabas ang pagkalansangan ng pagiisip mo. Bata ako, sa iyo, pero ngayon ko sasabihin na mas bata ata ang pagiisip mo sa amin. Mula ng ikaw ay nanirahan na sa MB na ito, nanirahan kako, dahil sa sulat mo lang ang nababasa namin dito na paulit-ulit. Ito ang last na pagpopost ko dito, at sinabi ko na sa lahat ng kakilalala ko na huwag gamitin ito, at ang pagsasabi mong taga Urbiztondo ka ay nakakahiya - lahat ng kakilala at kababata ko sa Urbiz at nagmula sa magandang pamilya. Kung masamang asal ang lumalabas sa amin, katulad ng pagsagot ko sa iyo dito ay dahil dapat naman na may magsabi sa iyo, at hindi katulad ng mga taong hind kayang sumalungat sa iyo. Katulad ni Taga Urbiz, huli narin itong pagsulat ko, hindi katulad mo na paulit-ulit na huli, katulad ng sinabi ni Taga Urbiz.


From: Mindy
Town_City:
Email:
To: Alice (Taga Urbiz)
Remote Name: 24.97.168.146
Date: Sunday, April 07, 2013

Message

Jenny had established the site for the graduates of Balangay National High School, and we will be distributing all of it to alumni here in States. We tried to use this site before but because of one dominant character here Mhal who is an idiot an uncultured domestic helper that believe on herself, we all tried to avoid this site. Alice thanks for your effort and also thanks for the books you collected. It will be sent to the school as soon as we gather two more boxes. Contact Jenny Muyrong and she has all the information.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 178.115.251.21
Date: Sunday, April 07, 2013

Message

FB tan MB: Say pandomaay FB tan MB baleg. Diad FB anggapoy manbalaw o manatake ed sika no manpost kad salitan English. Amin lawarin ka FB ko English so salita da kanian amin ya posting ko isusulat kod English ta amin met la naatn ya Pinoy/ Pinay et makatalos na English. No aliwa ray tenses , grammar tan spelling ko akaoley lay Vicenten Dapmeg ta basta akablit doga la hehehe. Dia balet ed MB dakel so manbalaw ed anggan mismon salitam. Mababalaw so arom ed kapara tayon Filipino. Anggan iner so laen mo sikato la ya so karaklan ya ugali na arom lalo la ray de-aral ya koan. Aliwan amin met ta si Cresal agko nin balot alikas ya nanbalaw anggan maong so inuloan to. Congrats Madam Cresal! Saludoak ed sikayo.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 178.115.251.21
Date: Sunday, April 07, 2013

Message

Trabaho: Duara lay pinalampas kon trabaho ta agko gabay so suweldon iiter da, balet walay trabahon aalagaren ko ta tinawaganak na sakey ya nurse ya Pinay tan kaarok lan 15 taon dia. Sikato yay apikaaroan ko nen balobaloak ni dia. Idasal yo pa kakaaro ya nagamoran ko yan trabaho ta walay planok ya mangigapo lamet na Backpack Project na ogogaw ed Real Elementary School. Agko nayariay mangigapo no aga siak mismo et makapangiter na donasyon ko. Aliwa met ya marakep no siak et taga kolyaot labat. Say gabay ko ikolyaot koy project tan mangiterak met hehehe. Saramay datin maaron donors ed imbeneg iran project tayo komon ta nabasa dayan kerew ko. Pano yon maong tay alkansyaan yon lata o kawayan ta mangigapo itayoy Backpack Project agagui. No anggapo kayo agko ya sarag ya sompalen ya bokor ko. Cresal: Exempted ka ed sayan project ta antak ya dakel iray tutulungan mon kakanayon ya panaaralen. Say tulong labat ya kerewen kod sika say dasal mon nagamoran ko may trabahon aalagaren ko. Ontan pa komon.HAPPY WEEKEND ED SIKAYON AMIN KAKAARO. KOMON TA MALIKET KAYON AMIN TAN ARAWI ED SARAY SAKISAKIT.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Kakaaro
Remote Name: 77.116.246.128
Date: Saturday, April 06, 2013

Message

Maermen lay Pangasinan.org. Dimad Santa Maria dati balebale ray ebatan da ray posters balet natan anggapo la rad man ya amin. Akin kasi? No wala la ran amin ed FB aman komon agda papaolyay MB da ya singa gagaween tayo. Ag itayo akapankakabat no ag sayan website ya impangaro nen Mr. Marinas ed sikatayo kanian siak anggad lokas yan website agak ontondan manpost tan anggad nayarian na gamegamet kon itulpek so keyborad ko manpost ak dian lanang. Komon ta ompawil ira may kakaaro tayo ya kaestoryaan tayon dati. FDG, BEN, BINI, tan arom nira , komon anggan maminsan met labat ed sakey bolan pasyar kayo diad abong tayo. Makakailiwak lad sikayon amin inararon kakaaro. Happy Weekend lad sikayon amin.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Noel/ Cresal
Remote Name: 77.116.246.128
Date: Saturday, April 06, 2013

Message

Kabangbangon ko ni labat. Agaylay kasil na impakalek ko nen gabay mo lay ompawil ed Urbiz hahaha. Maong kan manpalek Noel. Doga asikasom iran maong so anak mo ta delikado lan talagay panaon ditan. Kumusta manaya may danom ed kaliwakiw ey? Malinis nin panerelay sira? Wala ni nasaliw ya alalo ed tindaan?


From: Noel
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 182.18.208.5
Date: Friday, April 05, 2013

Message

Wala ira kono lati so manag ala na ogaw dia.Kanyan no mansironget la, tawagen ko la iramay anakon duara. patondaen ko la iran mangalaw diad karsada. Medyo unsafe la lanti so bilay dia ed Pilipinas. Kanyan no maminsan singa gustok lay onpawil diman ed urbiz...hehehe


From: Noel
Town_City:
Email:
To: Mhal/Cresal
Remote Name: 182.18.208.4
Date: Friday, April 05, 2013

Message

Tua sirin imay ibabaga nen Uncle Abraham, madam Cresal...balet ta sinmablay odino aga tinmopleg ed siak ta aliwa ak a maong a too....guapo nayari! hehehehe...


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Noel
Remote Name: 77.117.247.190
Date: Friday, April 05, 2013

Message

SARAY MANAGALAY OGAW: Agi makapaaburidoy nagagawad sikatayo natan ta dakel so ogaw ya tatakewen da. Anggapo lay agda takewen natan. Amay ogaw ya inalay managkalkal na basura akapawil met lad ina to. Palurey yo tay sakey taon tan kapaldua to ni labat pigay agew ya anggapod abay nen ina to. Saman balet so ogaw ya taga Pililia, Rizal nalmo ra la ta intangal na aso kono so lima to amo man. Anggapo la ray laman loob konoy ogaw. Dakel lay demonyon talaga natan. Komon ta naerel da ra yan totoon manggagaway onya. Makapataktakot lan talaga ed sika tayo. Kada makabantayak na onya ran balita agaylay pisasalamat kod Diyos ta ag agawgawad saray anako nen angkekelag nira. NOEL: Asikasom ya maong ta ompan natiktikan ka ray managalay ogaw hehehe.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.247.190
Date: Friday, April 05, 2013

Message

Diad gaway liket ko ta walay balon relok ya onsabi pati spelling langola agko naimano. Samay insulat kon "wrest watch" alingoak. Wrist watch tan hehehe. Antak ya bawasan moy gradok ed spelling kanian ipapaabot ko la antis mon koreken iray test paper mi hehehe.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Noel
Remote Name: 77.117.247.190
Date: Friday, April 05, 2013

Message

Maong kan manpalek Cresal.Nakal so ermen kod impanbalaw na kabaleyan kod siak. Asakitanak ya tua ed ibabaga ton walay rayumay gamet ko o utek ko. Anggan rayuma ed pueg anggapod siak. Manjojogging ak nin lanang. Kalabian manaya nanakarak ed kaalogan. Ginmapoak na 8:02 pm pinmawilak diay 9:07 pm. Ambetel nin talaga balet ta masamsamit so manakar. Mamakerpakerak langola hehehe. Cresal agaylay impakalek kod utek na amlombayar hahaha. anto kasin tua walay utek na alombayar? Happy Weekend la sirin ed amin.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal / Noel
Remote Name: 71.212.19.253
Date: Friday, April 05, 2013

Message

Nengneng mo ta sinmabin tampol so Grasya ed sika ta no onoran, ondelap tan onbagyo so walan walay ibotay na agew tan ontan labat lay bilay. Anggan balawen daka so manpasinsiya ka ta walan siansia so isabi Grasya tan anengneng mo la. Maong itan ya 'FAN' mo ta 'Loving and thoughtful,' kanian maliketak ya para sika. Samay sakey ya 'FAN' mo balet so kapara toy Andirit ya mabalaw. Agmo la pinonoyan ta piano agka naalimoreng. Maong itan so balbalawen da ta makalay Grasya ed Dios tan makalmoy toon manangaro. Agko problimay ontan ta anggapoy nabalaw dad siak ta Perfecta ak. Cresal, agka pala mantitila ta dakel so nabalaw ed sika ya singa say nunot mo ya ataptapew ya kinaykay na manok tan no nadalan na alimbosabos so manmaliw ya otek na Alombayar. Hehehehe! Taga Urbiztondo: Komon no ompawil ka tan manpost ka ray maong ya istorya ta piano nasinagan so ataptapew ya nunot mi nen Mhal tan manliket kami met. Ompano dakel ni so naaralan mid sika ed pananulat tan diad kadarlang na nunot mo so nalibit kami met ed sayan MB. Never give up and be not a Quitter. "If you don't succeed, try, try and try again." I admire your courage, my friend and I hope you will come back and post again. Happy Weekend All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.117.247.190
Date: Friday, April 05, 2013

Message

Balitan Makapalikliket: Kalabian akaawatak na e-mail ya nanlapo ed sakey ya FAN ko. Sayan fan talagan maong ya too. Impawitan toak na HP laptop latest model, wrest watch, handmade cards tan roses kono.Agko labat anta no anton klasen roses. Tan wala ni sakey ya sangkaimportantean ya kaiba ed sayan parcel. Agak makapanisian pawitan toak yan FAN ko. Impawit tod e-mail ko so pati resibon nanbayaran to tan say tracking number. Nen sakey ya agew imbaga tod chat mi ya walay regalo to kono ed siak tan kekerewen toy address ko. Abaloan ko galaw to labat ta manaya tuan walay impawit to. Impawit to la karoman. Say koanto naawat ko kono na 4-5 days. Agaylay pakakaliket ko anggan duara yay computer ko ay tan balo ni ra ta palorey moy walay mangiregaloy onya ra. Talora lay computer ko hehehe. Mangipasenak la amoy computer shop ko balet ta naisip ko ya amin la lawari et walay computer. Antoy koanmod saya Cresal no aga blessing ya anto? Agko anta no akin et sayan FAN ko et impawitan toak na laptop et anta anta to met ya balo ni ray computer ko tan akin kasi et anta ton say relon oosaren ko et agla onaandar hehehe. agko met tinepet no anton klase so relon impawit to. Agko ipapalikas ya agaylay liket ko. Basta akisalamatak ed sikato. MH.... pakipot ka langola hehehe. Anggapo met so ibabagak ya say relok et agla onaandar. Onya so toon inaroy Diyos. Anggan lasilasien tan balbalawen da, say grasyad Diyos so onsasabi ed sikato tan makmaksil ni laman to. Salamat Katawan kon Diyos ed amin ya grasyan iiter yo. AMEN.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.247.190
Date: Friday, April 05, 2013

Message

Abiglaak ed abasak ya posting na sakey ya toon taga Urbiz kono ya say ibabaga to lanti komon no manpost tayo so say i-post tayo say walay kakanaan. Akin et imbaga to yay onya? Kanyan say koanko no anggapoy kakanaan iray isusulat tan dua , simple labat.... agto babasaen. Aga tua? No gabay to met manpost na walay kakanaan ta miestoryaan tan dua. Andi no agta kasabsabi to nanpost insan balbalawen toy abasa to. Asikasom ya maong Cresal ta amin et binalaw to ultimon tenses, words tan spelling kono. Diad salitan Pangasinan, agla importante tay spelling ta anggapoy libron inosar tayo nen nanaral tayo ya akasulat ed salitay Pangasinan. Agko la natandaan no anto ray libron inoosar tayo. No walay akasulat ed salta tayo ompan diad grade one labat kanian karaklan ed sikatayo agtayo anta ray spelling . Andebale lan manbalaw so sakey ya too komon no anggapoy nabalaw ed posting to met. Asikasom iray pananulat to met ta wala ray lingo to. Say kung tan kong agto antan osaren ed dogan pangangiosar. Insan ibaga to nin walay rayumay gamet ko o utek ko. Ipaliwawak kono. Sikatoy mangipaliwawad ginawa ton pisasalaok to. Ay agi makapabaing so onyan klasen too. Aliwaak ya masubeg balet no walay manpost na pangbalaw ed karan too, ditan agko palagpasen. Saykey ni say lakin mikolkol ed bii so lakin matetew tan payakot hehehe.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Noel/ MHal
Remote Name: 71.212.19.253
Date: Friday, April 05, 2013

Message

NOEL: Doga may ibabagak ya nankakapigay klasi na totoo anggan iner so nanlapoan dan baley odino pasen. Say kuanmo so sika et "PAYUTI" ka balet ta aliwan say kabaliksan to ya saray arom ed Urbiz so masibeg tan mataraki. Wala ed ugali tan inkabangat na too so pansasaneyan na totoo. Antak ya sika et maong so inpanbangat na ateng mod sika ta nalikas kon tampol anggan agtaka ni anengneng. Say kuanda ray arom ya totood arom ya baley so saray taga San Carlos so "AMPUTI LAYAG" balet ta agak manisia ta say layag ko et aga amputi. Hehehehe! Ag lanti nanpaparay totoo lalo lad nunot tan inkabangat. Sikato ya man so tatawagen day, "Individual Differences." MHAL: "Behind the Clouds the Sun is still Shining," tan no kasumpal na BAGYO, ORAN tan DELAP so ompawil so maong ya panaon tan onagew lamlamang kanian pasinsiya labat la ta ontan labat lay parti na bilay. Aliwan lanang ya onagew tan masaya ta no arom so onoran kanian talaranan tayo tan mantarong tayo piano agtayo nabasa. Kapigan tayo mantarong no abasa tayo la? Talosan mo lay Taga Urbiztondo ta ompano atalapos to ka labat nen nanaogip. Antam ya walaray arom ya totoo ya manaakar iran nanaogip? Hehehehe! Ipasen mo la ya si kabaleyan mon 'FAN' mo so ontan so agawa to. Cresal, mabalaw ka met anta no arom et naalimbosabos so nunot mo. Ontan to met itan! "Forget and Forgive," so you will inherit the Kingdom of God. God Bless us All! - Cresal


From: Noel
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 182.18.208.2
Date: Friday, April 05, 2013

Message

Aliwa ak a taga Urbiz amo...payuti ak!


From: MHal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.117.247.190
Date: Friday, April 05, 2013

Message

Alam mo hanga ako sa pagiging magalang mo. Mahilig kang gumamit ng salitang " po " pero hindi yan nababagay sa taong walang respeto . Nakita mo na kung gaano ka mang-asar. Sabi mo rayuma sa daliri o rayuma sa utak.Magnda bang basahin yan? Kung matalino ka sa tingin mo, basura lang sa akin ang katalinuhan mo kasi hindio mo ginagamit sa tama. Napakasama ng mga lumalabas sa bibig mo. At ako di ko tinatanggap ang mga basura mo. Ang isip ko ay pinupuno ko ng mabubuting bagay at walang lugar ang mga basura sa utak ko. Mabuti na rin kung ititigil mo na ang pagpopost mo kasi wala namang naitutulong yan sa mga nakakabasa. Kung hindi mo inumpisahan ang pamimintas mo wala kang maririnig sa akin. Yong mga sinasabi mong mali-maling tenses at spelling ay hindi na yan mahalaga . Kung gusto mo ng mga matatalinong kausap, magpunta ka sa Kongreso at sa Senado. Doon ka siguro nababagay kasi matalino ka.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.175.97.58
Date: Friday, April 05, 2013

Message

Oh...magandang umaga po sa inyo nga pala. Sasabihin ko na huli na itong pagsusulat ko dito, at kung sinabi kung huli, ay talagang huli, at di yong paulit-ulit na huli. Sa mga Balangay National High School graduate...paki - contact lang si Jenny sa VMU siya ang isang contact person sa ating reunion. Magkita2 tayo para sa ating 10 years anniversary. Sagot ni Doctor Alcantara daw ang lahat ng gastos...jeje..big time na siya sa Ohio Valley Medical Center.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.117.247.190
Date: Friday, April 05, 2013

Message

Tumigil ka na. Dito lang ay ipinakikita mo na ang iyong kayabangan. Ano bang ipinagpuputok ng butse mo? Di ba sabi ko sayo wala akong tinapos! Kaya kung marami akong mali sa mga tenses ko ay problema ko na yon. Isa pa nagpopost kami dito hindi para ipa-korek ang mga tenses. O sige na kung sino kamang matalino huwag mong basahin ang mga posting namin dahil sa sobrang katalinuhan mo ay hindi mo maintindihan ang mga simpleng bagay. Hindi kita papatulan kasi baka matulad ang UMB na nagsara na. Alam mo may plano pa naman akong gumawa ulit ng Backpack Project. Gusto kong makapagpasaya ng mga bata at makatulong din sa mga Project ni Mr. Marinas.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.175.97.58
Date: Friday, April 05, 2013

Message

Wala naman akong sinabing lahat ng Pangasinan ay tanga, but, I will not object to you claiming the title. If the shoe fits, go ahead. Hindi naman malalim ang ginamit ko, pero sa mababaw na pangintindi, malalim na iyon. Hinahangaan ko kita dahil sa marami kang salitang nalalaman. Kaya lang, dapat tugma ang paggamit ng mga tenses, ng mga words para madaling maintindihan. Kung baluktot din naman ay huwag ipagmalaki. Sa nakikita ko pati na yung Pangasinan na sabi mo ay di mo nakakalimutan, bakit pati ang spelling kung minsan ay mali. Nagkakabaliktaran...dahil ba sa reuma ng daliri, o reuma ng utak. Pakipaliwanag lang po.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.247.190
Date: Friday, April 05, 2013

Message

Salamat ed impangibagam ya maong so impanpabaleg kod kinen Winnie. Tua tay koanmo tan si Winnie maong ya anak. Ontan to met may sakey ya anakon warman ed sikatayo. Si Winnie walay promotion to ( Supervisor ) la komon nen imbeneg ya taon balet ta agto inawat ta no awaten to kono agto la maka-attend ed Church service ta no supervisor la kono napilitan ya onloob ed trabaho kada Sabado. Active si Winnie ed simbaan mi tan sikatoy angumbinse ed siak ed Baptist Church. Say koanko akin et agmo inawat so promotion mo anako koanko. Say ebat to andi la mama ta naapektuan so ionlak ed simbaan koanto. Doga la tay assistant ak tan mairap no agtayo ikday oras so Diyos koanto. Say koankod nonot ko, mapalpalarak Lord ta say anako et aliwan kuwartan lanang so walad nonot to. Dakel laray totoon ngalngalin anggapo lay oras dan mandasal. Mandasal labat so arom ya totoo no walay problema ra balet no aresolba la man ya problema nanlingoanan da la lamet so Diyos. Aliwan amin met no agta saray arom. Tan maong so ginawak ed saray anako ya awiten ko ra nen angkekelag ni ra ed Prayer Meeting tan Bible Study. Kanian apabaleg ko ran walay takot dad Dios tan respeto ed kapara ran totoo.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.247.190
Date: Friday, April 05, 2013

Message

No say balaw et ibeg, ompan makakaibeg si Taga Urbiz ed siak ta anggan ogawak nin inmalis ed baley ko, agkon balot alingoanay salitan abangonan ko. No siak labat et pasitsirayew, ompan bakilbakil ak la natan ta antam la nansasananeyan so lengguahen sasalitaen ko la natan ya singa say Tagalog, English German tan Pangasenense. Dia anggapon balot so napitongtongan koy salita tayo kanian gabagabay koy manpost na salita tayo ta pian ag onkawel so dilak hehehe. Si taga Urbiz , say pakapadisir ko alingoanan to lay salitan abangonan to odino ompan ibabaing tola yan salita tayo anto?.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.247.190
Date: Friday, April 05, 2013

Message

Salamat ta pinmaway ka. Man e-mail ak lawarid sika ta ibagak ya walay akaloob ya dueg ed swimming pool ya panlalangoyan ko hehehe et biglan natiblak kanian aliwa labat ya akimbog no agta naknoy pitek so swimming pool. Tinmagalogak ta tinmagalog met lanti si Taga Urbiz. Anggapon balot so nanengneng kon anggapoy kakanaan ya posting ta dia. Parad siak no say i-post ko et anggapoy kakanaan ed manbabasa agko la manpost ta say oras ko mabli hehehe Euro agi so kada oras ko kanian agko pirdien ed andi kakanaan yan oras ya initer na Diyos ed bilay ko. Say tongtongan ta nipaakar ed saray makokolin matatakken la ya akapansompal na high school tan kolehiyo. No si Taga Urbiz et agto onbibilib ed sarayan akokolaw, anggapo sirin so pibabali tod liket na kapara ton too. Antam so planok no makasempetak? Bisitaen ko may nangraduate ed high school ta manpalitrato kamin dua tan ikdan koy regalo ed impansompal toy aral to. Antoy padisir mo Cresal ed ipegdat ko ed Urdaneta? Wala bang kabuluhan ito? Ang sabi sa Biblia, makigalak kayo sa mga nagagalak at makilungkot kayo sa mga nalulungkot. Ganyan ako Cresal. Mahilig akong manood ng mga balitang MAY KABULUHAN at alam mo bang ang dalawang nagtapos na ito ay mga kapuwa natin Pangasenense? Di ba dapat lang na ipagmalaki natin sila? Di ba sila ay mga inspirasyon ng iba lalo na yong matatanda na na hindi marunong sumulat at bumasa? Lalo na ako na walang tinapos.... talagang sobra anmg paghanga ko sa kanila. Idolo ko sila dahil ako man ay nangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Pero dahil sa kahirapan sa buhay ay wala akong tinapos pero hindi ko ito ikinalungkot dahil baka kung ako nakatapos ay naging mayabang lang ako di ba? Pero wala man akong tinapos ay pinagpala naman akong makapag-asawa ng napakabuting tao at nakarating sa napakaganda at mapayapang bansa.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal
Remote Name: 71.212.19.253
Date: Thursday, April 04, 2013

Message

Maong ni posting mo nen kabuasan balet ta natan agay lay pasnok mo tan biglan Tinmagalog kala. Antak so liknaan mo ta singa akimbog so malinis ya danum ya panlalangoyan mo. Pauliyanan mo labat la ta ta say totoo lanti ya arom so nankakapigay nunot da. Walamay maong ed sakey ya too balet diad arom so makapoy. No say pakaanta nen Taga Urbiztondo ya kabaleyan mo et makapoy so posting ed UMB so nayarian to met so onla ed arom ya baley ya pakalaan toy aral tan kakabatan ta say posting lanti dia et agto napakana ta aliwan maiyan tan mairap ya talosan na saray maootek ya totoo. Saman may tatawagen dan tempey na eras. Hehehehe! Wala met ira siguroy manliket ya manbasa na posting ta ya arom niran totoo kanian andi bale no saksakey labat ya too so manbalaw. Ompano naalig toy Andirit ed panagbalaw tod si Bakokol ya diad inpanelek to so apoltot so olo to tan komon Agi ya Taga Urbiztondo so aga napoltot so olom ya singa si Andirit ta piano agka makapabaing ed si Bakokol. Samay naaralan kod Nanay ko ya no masyadoy pasnok mo so manbilang kay sanlasos odino sanlibo antis kan mansalita ta samay kuanda ya, "What has been Said cannot be Unsaid and what has been Done cannot be Undone." Pasinsiya labat la MHal ta ontan labat so bilay. Manliket ka ta walay manbalaw ed sika ta piano nagamoran moy Grasya na Dios tan agmo lilinguanan imay kuanda ya say Balaw, Ibeg. Masuwirti ka ta akalmo kay "FAN" mo ya aga makalinguan ed sika ya anggan iner so laen mo et tomtomboken toka. Ingat! God Bless us All- the Bad, Ugly, Good and Beautiful! -Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.116.246.169
Date: Thursday, April 04, 2013

Message

Masaya ka dahil pinatulan kita ano? Kawawa ka naman kasi kung hindi kita patulan. Yan ang hinahanap mo kasi di ba? Yan ang trabaho mo.... ang manggalit. Wala kang magawa sa buhay mo.


From: MHal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 77.116.246.169
Date: Thursday, April 04, 2013

Message

Sige la sangkamaongan ka la . Pasitsirayew ka! Agmoak sika oosarosaray aralem ya English. Akasabi ka labat ditan ed America abaloan mo no puro la tanga ray kaparam ya Pangasinan. Abaloan mo amo agko natatalosay salitan " obtuse " Sikay angigapon amin ya kanyan agka mankelaw no inebatebatan taka. Maminsan ni asikasom so panagsulat mo . Aliwan siak so walay deprensya no ag sika. Pa-obtuse-obtuse ka pa. Mabuti pa sagutin kita kasi mamimihasa ka sa ginagawa mong ito. Dati pinababayaan ko lang ang mga nangaatake sa akin pero ngayon di kita palalampasin. Basahin mong mabuti ang isinulat mo kung sino ang nagumpisa ng ganitong gusot. OBTUSE!!!!!! hahahaha


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.175.97.58
Date: Thursday, April 04, 2013

Message

Thanks for the obtuse response.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 178.115.250.97
Date: Thursday, April 04, 2013

Message

Kung hindi mo sana sinabing ang nakasulat dito ay walang kabuluhan hindi tayo magkakaganito. Kaya ako nagsulat uli ay dahil nakalimutan kong sagutin ang ibang sinulat mo. Walang panalo dito sa pangangatwiran. Hindi ako nakikipagtunggali sayo. Huling sagot ko na ito.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.175.97.58
Date: Thursday, April 04, 2013

Message

Requesting all graduates of Balangay National High School 2003 to post here and indicate your intention to have our 10 years anniversary. Once we have sufficient interest, we will post an email or contact number so we can plan further.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.175.97.58
Date: Thursday, April 04, 2013

Message

Hindi ko po alam na ikaw ay born again christian. Ang salitang Kristiano ay para sa taong naniniwala sa Jesus Kristo, hindi lang born again Christian. Hindi ko alam na ikaw ng relihiyon mo, ang sabi ko lang dahil sa mga naunang isinulat mo, noon nakaraang araw kaya ko sinabi na Kristiano ka. Nakatatlo ka ng sagot, hahayaan lang sana kita, dahil sinabi mo na hindi ka na magsasayang ng oras. Subalit, panay parin ang sulat mo na may kalakip na galit. Kung ang ngalan mo ay Mahal, patunayan mo iyan sa pamamagitan ng pagsusulat ng nagpapahiwatig ng pagmamahal kahit na ikaw ay ginagalit. Wala sa sagot ko ang may kasamang galit...dahil sa naiintindihan ko kung hindi maabot ng isang tao ang magpaliwanag ng walang galit. Ang galit ay nangingibabaw kung hindi kaya ng pagiisip ang magpaliwanag ng matino. Sa batang isip, nangingibabaw ang galit dahil sa kabataan ng pagiisip. Kaya hahayaan ko na lang ikaw. At, kung iisipin mo na nangibabaw ang pangangatuwiran mo, ay ipapaubaya ko na sa iyo. Sana matuto kang magpaliwanag ng walang kasamang galit para ang ipinanahayag mo ay magiging katumbas ng pangalan mo na Mhal, kung iyan talaga ang pangalan mo at iyan talaga ang nasa sinasaloob mo.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 178.115.250.97
Date: Thursday, April 04, 2013

Message

Ito pa pala. Bakit ba tuwing sasagot ako sa isang poster na masama ang sinasabi sa akin ay ang pagiging Kristyano ko kaagad ang ginagamit para ako atakehin? Kapag Kristyano ba o Born again Christian ang isang tao at inatake ay hindi na ba kikibo? Kaya nga sabi ko kilala kita eh kasi dahil sa pagbanggit mo na ako ay Kristyano. Ang ibig mo palang sabihin kapag sinabihan mo akong walang kabuluhan ang posting ko ay hindi na ako kikibo dahil Kristyano ako at ang Kristyno ay mapagpatawad. Oo mapagpatawad ako pero kapag iniinsulto may karapatan naman akong ipagtanggol ag sarili ko. Tama ba ako?


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 178.115.250.97
Date: Thursday, April 04, 2013

Message

May nakalimutan akong isama sa sagot ko sayo. Sabi mo ang lugar na ito ay para sa lahat. Hindi mo na dapat sabihin yan sa akin kasi alam ko naman. Ang lugar na ito ay para sa lahat at ang pinakamahalagang dahilan kung bakit ito itinayo ay para gumawa tayo ng mga proyekto para sa mga batang mahihirap gaya ng paggawa ng Backpack Projects, Pagpapakain sa mga bata o kung ano pang maitutulong natin sa mga eskuwelahang pinasukan natin noong tayo'y mga bata pa. Sa tulong ng aking mga mababait na kababayan at mga kaibigan na taga ibang bayan ng Pangasinan ay nakagawa narin kami ng dalawang Backpack Project para sa dati naming eskuwelahang pinasukan. Ito ang purpose ni Mr. Marinas kaya may website na ganito. Naiintindihan ko naman ang rules na nakasulat diyan sa itaas at sinusunod ko yan. Nagyon kung may mga nagbabasa dito at sinasabihan kami ng hindi maganda, natural alng namang sumagot di ba?


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 178.115.250.97
Date: Thursday, April 04, 2013

Message

Alam mo ba ang ibig sabihin ng salitang nangungutya? Sino ba ang nag-umpisa, di ba ikaw? Ano ang ibig sabihin ng " sana yong may kabuluhan naman ang isulat dito? " Kaya sinagot lang naman kita di ba? Kung walang kabuluhan ang mga nakasulat dito, simple lang . Huwag mong basahin. Ngayon kung may maganda kang maisulat na may kabuluhan , isulat mo! Maliwanag ba? Hindi na kita sasagutin kasi masasayang lang ang oras ko.


From: Taga Urbiz
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.175.97.58
Date: Thursday, April 04, 2013

Message

Ang lugar na ito ay para sa lahat...hindi ko naman binabatikos ang mga sulat mo, bakit ganoon lang ang galit mo. Akala ko ba ay isa kang kristiano na mapagpatawad...bakit ganoon na lang ang lalim ng galit mo, at bakit ganoon nalang ang bigkas ng bibig mo, nagpapahayag na ang nasa loob mo ay pagkamuthi, at ang dapat na pagmamahal na nasa iyong puso ay napalitan ng pangungutya. Bakit kilala mo ba lahat ang taga Urbiz, na naliligaw dito. Sayang at napagawi ako dito - pero kung ganyan ang makikita kong taga Urbiz, ay dapat akong mahiya siguro kung saan ang pinangalingan ko.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Taga Urbiz - Fake Ka
Remote Name: 178.115.250.97
Date: Thursday, April 04, 2013

Message

Alam mo palang walang kabuluhan ang mga postings dito eh bakit mo binabasa? Ikaw, may kabuluhan ba ang isinulat mo? Anong naitulong mo sa ginawa mo? Ay naku! alam ko na kung sino ka. Walang taga Urbiz na ganito magsulat. Isa kang Fake! Huwag mong sasabihing taga Urbiz ka dahil wala akong kababayang katulad mo! Tumigil ka na. Kung wala kang magandang masabi isara mo na lang yang malaking bunganga mo.


From: Taga Urbiz
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.175.97.58
Date: Thursday, April 04, 2013

Message

Maigi naman at andito itong MB na ito libangan para naring may kausap ka. Kung hindi, mahirap ang nagiisa na walang makausap, walang makahalubilo. Kaya lang sana, ay yong mayroon namang kabuluhan ang mga isusulat nila dito para kahit konti ay gumalaw ang isip, at hindi maburo.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 178.115.250.97
Date: Thursday, April 04, 2013

Message

Abantayan mo lamet may sakey ya biin 80 taon to la sa taga Dagupan tan nangradute ed kolehiyo? Say koanto akapangraduate la ray anak to kanian sikato met so sinmoblay ya intuloy toy panaral to tan pirawat ton makala met na diploma to kono. Samay taga Urdaneta ya nangraduate ed high school 70 to la amon masolok. Nen nangraduate si kuyak ed kolehiyo wala lay sakey ya anak to. Say abaloan to masiken lan nangraduate anta manaya no ikumparam ed saramay nanggraduate natan ya matatakken la mas mataktakken la ran asompal ed panaaral da. KRIS AQUINO: Si Kris manaya ontonda lan manartista ta manaral na "Law." Agni akagapo aatakien da la langola. Say koanto may mangaatake, walay plano nen Kris konon mangandidaton Vice President. No gabay toy onloob ed pulitika poalyanan da labat ta maong met ni nen saray arom ya kandidaton anggapoy ginawa da no ag manpayaman.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.247.156
Date: Wednesday, April 03, 2013

Message

Naalimoreng amoy Noel ed karorokey na posting ta. Noel antak ya miaalimoreng ka, say basam aratay jokes labat ta ompan naderal tay matam no manbasa kay andorokey ya posting hehehe. Antam sikamin dua nen Cresal pareho kamin maestorya kanian parokeyay posting so gagaween mi. Sikato yay mangiiter na liket min dua tan exercise na utek mi pian ag nalatian. Tua ya Cresal o Tila?


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Noel/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.19.253
Date: Wednesday, April 03, 2013

Message

ARAL: Anggapoy matakken ed aral tan dakel so kabat ko tan maslak et ateng ya Bii tan arom nira ya pinmawil ya manaral. Say arom lanti so akatonda rad aral da ta akiasawa lara tan diad irap na bilay so aglara akapawil ed iskuwilaan. No asumpal laray anak dad aral da so ompawil iran manaral tan maslak ed sikara so inmaliguas larad kabibilay da ta mantratrabaho laray anak da tan say arom ya anak so akapan-abroad. Agira makapawil ya manaral no anggapoy panaral da kanian wala met ed aliguas na kabibilay na pamilya ra. Walay kaiskuwilaan ko ed High School ya pinamawil ya nanaral ya kaiba toray kakaanakan to. Say seet, koli, anos tan determinasyon ya makasumpal ed aral ya agda nenengnengen so takken na too. Nanbabansag kamin nan-graduate. Mairap ya talaga so anggapoy aral tan wala niray aga makabasa tan makasulat. Komon no naaralan da lambengat so mansulat tan manbasa ta maosaosar ed pangibangat daray anak dad Homework da. Kanian no anggapoy aral na ateng so panseetan dan panaralen iray anak da ta antara lanti so irap na anggapoy asumpal. Saludo ak ed sarayan totoo ya maseet iran manaral tan ipanengneng dad pamilya ra tan amin ya anggapoy imposibli ed bilay no tekepan na koli, seet, anos tan determinasyon. "If there is a WILL, there is a WAY." Nalilikas ko ya saramay anggapoy aral ya totoo so mabaing tan marispito rad arom ya totoo balet ta walaray arom met ya walay aral ya et Balasobas ira tan anggapoy rispito rad arom tan agay lay katagey na pangipasenan dad sarili ra. Ilambong da kani ed sankabibin danum. Hehehehe! Agay met larayan totoo no bilang ta wala ya komon no aleg lay tikyab ya atagey ta no napattak ka et ansakit. Ikarot tayod laman tayo ta no ansakit so ansakit met ed arom. Cresal, akin et mansisirmon kala anta anggapo ni MISA? Hehehehe! MHAL: Natan alikas mo ya agaylay liket na walay apo. No arom say kalupa daray apo so saray laki tan bai ra kanian manisiak ya kalupam si Paul. Maong ta asinger irad panaayaman mo ta piano napaspasyar daka. Maliket kan ateng ta say inpanbangat mod si Willie et maong tan pinabaleg mon walay aro tod Dios, ateng, tan arom ya totoo. No antoy inbangat na ateng sikato met so ibangat dad anak da. "Monkey see, Monkey do," with the exception of "Peer Pressure." God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Noel
Remote Name: 77.117.247.156
Date: Wednesday, April 03, 2013

Message

Cresal natatandaan mo ni may taga Urdaneta ya nanaral anggan matakken la tan kada onloob awit toy Kanding to ta anggapoy napangitilakan to? Natan nangraduate lad High School. Agaylay liket to ta akapansompal met la tan sinmabi ray anak to ta sinabitan day medalya. Wala ra manayay anak tod Germany. Agi maganggana met nen aka toga tan wala ni gown ton inanga-angay to. Aragdaiset kono ya tinmondan manaral ta no maminsan walay sakit to. Makapabilib ya tua ray onyan totoo ya agda ibaing so panaral da anggan matatakken la ra ta gabay da lanti so makaaral. Anonotan ko may plano mi na asawak ya onsempet kami ed Pilipinas ta ituloy koy panaral ko hehehe. Balet natan agko la gabay ta anggapo lay inspirasyon ko. Nen March 31 kumapiton death anniversary to la manaya. Maermenak langola balet ta nen labi na March 30 tinmawag si Winnie ed siak ya onla ra diad ayaman ko. Nakal so ermen ko ta anengneng koy pamilyak tan kaiba ra may apo ta. Busy ak ya nanlutoy dinner mi insan kayarik ya nanluto angan kamin talo di Tes. Si Paul aliwa lan maakis tan anta to lay onimis. Agi makapalikliket ya tua. Cute si Paul tan guwapo. No maminsan ibaga ran kalopak kono hehehe. Komon ta mananak ni tes na sakey insan bii komon. No makaduara ray anak doga la. Mairap so dakdakel ya anak ta ompan agira napakan tan napanaral.


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Noel
Remote Name: 77.116.246.128
Date: Tuesday, April 02, 2013

Message

Paway ka la ta dakel lay basaen mo . Ompan agkala makasaba hehehe. Ipaway mo met la ray jokes mo. Basta siak taga elekak labat tan taga basa na jokes yo ta anggapoy antak ya jokes.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Kakaaro/ Amin
Remote Name: 71.212.19.253
Date: Tuesday, April 02, 2013

Message

JOKE TIME: Aminsan ya agew si Juan (paboritok ya karakter)so nanpasyar ed Downtown. Diad panaakar to so adombo na sakey ya Foreigner. Foreigner: Sorry, man! Be cool! JUAN: KABAYAN! Pinasamano to may Foreigner ta say anta to et kabaleyan ton taga BICOL. Mankelaw imay Foreigner tan nanlapod saman ya inkagawa so anengneng to ya saray Pinoy et mapasinsya tan makaaro ra. Ay bilay no maminsan so makapalek ya talaga tan no arom so komplikado ta aga nanpaparay nunot na totoo. Hehehehe!


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Noel/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.19.253
Date: Tuesday, April 02, 2013

Message

Alikas mo met manaya MHal ya no arom say otek ko et singa SIWISIWI ya no maminsan et manasinger, manarawi; SIWISIWI, SIWISIWI, manlalangoy MITIMITI. Hehehehe! Mitimiti ta nayarin manririklamo ta walaray arom ya sira ya manbabalaw ed sikato odino idadayew ta anggapoy manlabay ya erelan dan ipangan. Agay lay pandayew mod kargay otek ko anta no maminsan say otek ko et MONAMON tan no arom so nadalan na ALIMBOSABOS. Abanakan mo labat lan maong so nunot ko siguro. "Huwag kang pasisiguro kasi KUWARISMA man ay BUMABAGYO". MHal, antak ya manpariho tan dua ya maong so nunot ta ta walay istorya tan lanang tan akatawir met lay kaanakan tan NOEL tan no say istorya et walay niiter ton aral ed arom so agtayo isiblet ya ibaga odino ipost. Say importante say walay puso tan panangaro tayo ed sarili tan maslalo ed saray arom ya totoo. PANAGBILAY: Diad bilay na too so walaray subok tan irap tan aga pankelawan itan. Tua ya dakel so mairap so panagbilay da balet ta maliket iran inagewagew basta wadtan iran amin. No nampaparay pananisia tan walay oksoy da tan malet ya aro ed pamilya so masaya lara. Say problima ed arom ya pamilya so samay milaslasan irad arom anta agda nayarian tan agda nadandan. Aliwan maoges so ontikyab na antagey balet ta aliwan masyadon atagey ta piano no nabagtog ka et aliwan masyadon ansakit. Manbilay tayo labat na samay nayarian tayo ya aleg so masyado anggano iner so kawalaan tayo. Say nanenengneng kod arom ya totoo anggan iner so masyadoy pasikatan na kabibilay da anggan iyotangan day masyadon pan-party ra. Nankakapiga lanti so nunot na totoo tan agko babalawen itan ta say labaylabayan na too lanti. Walara met iray arom ya aliwaran kontinto ed mairap ya bilay tan makanunot iray mantakew odino mankorakot basta manbilay iran mayaman. Dakel so nanenengneng ko ya saraman ya totoo et agda agamoran met lamlamang tan saray pamilya ra ta walarad prisoan so arom. "Money is the Root of all Evils." Lapod kuwarta so mangawa ray makapoy tan agda nunoten so kisagmakan da. Istorya labat ya tan aliwan JOKE. Hehehehe! Cresal,akin? Nalilikas ko so nadadalan na ALIMBOSABOS lay nunot mo kanian itondam la. Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 178.115.249.80
Date: Tuesday, April 02, 2013

Message

Cresal talagan bilibak ed utek mo. Arawiy bayat na utek mo hehehe. Singa ka no utek na siwi-siwi joke only. Antak ya maong kan impanutek. Joke man o seryoson tongtongan talagan say ulom makarkarga . Aliwan singa say ulok ya anggapoy karga hahaha. Tua tay koanmo wala ray manbikkel ya ipila day pati pamilya da. Singa samay sakey ya Austrian dian atagey so posisyon to ed gobierno, nannegosyo tan angutang na baleg ya ipuunan to. Nen nalulugi may negosyo to pinatey toy anak ton 7 taon to ni labat tan solon anak. Maong labat ta say asawa to et walay nila to. No andi pati asawa to damay. Kasompal ton pinatey so anak to, linma diad Upper Austria ya pinatey iray ateng to tan saray kakatulangan to insan to insoblay so laman ton dili balet ta ag atuloy so pambikkel to ta narel na pupulis. Maong so kabibilay to tan agaylay kabaleg na abong tan maong so trabaho ran sanasawa balet lapor diad siba ed kuwarta anggapoy nansompalan to no agta ermen labat. Anggad say too et agto antay nakuntento ed kabibilay to talagan agto antay manliket. Dakdakel so maiirap bilay ya maliket la kalamor no makapangan iran mamitlod sanagew o mamidua balet anta ra ni onimis tan onelek. Tuay koanmon agaylay peles na agew, bolan tan taon. Agmo ni nononotey Krismas ta no ayo et Mother's Day la lamet insan Father's Day insan say ontombok Pistay Inatey insan Krismas la lamet tan mansalat la lamet so taon. Parad siak anggan dakel iray probleman aarapen ko met siansia nin " Life is beautiful. "


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Noel/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.19.253
Date: Tuesday, April 02, 2013

Message

NONOT NA TOO: Nankakapigay nunot na too lanti. Walay manpenitensiya ya pairapen toy laman ton manpapasak ed Krus no ontan ya Kuwarisma lapod say anta to lanti so naponas ya amin so kasalanan to. Wala met iray pateyen day sarili ra no walay problima rad bilay. Amin ya too so walay problima tod bilay to balet ta amin ya problima so walay solusyon to. Simbangen tan nunoten so solusyon ya aliwan patikeyen so nunot ya manbikkel ta mas kasalanan ed Dios so mangaway onya. Walaray arom ya totoo ya mamatey iray inosentin totoo ya manlanor irad problima ra insan pateyen day sarili ra. Akin tano pateyen da labat lay sarili ra nen say manlanor iray arom ya totoon agay lay panagdasal dan ondokey so bilay da? Makapasisinagem so onya ran balita! Cresal, dasal kalan dasal ya mandokey kay bilay tan ontan met ya idadasal mo met iray inarom ed bilay tan saray kakaarom tan pamilya ra, balet akin et walaray arom ya totoo ya pateyen day sarili ra tan dusaen day laman da tan paipasak irad Krus? No maminsan say bilay so mairap tan komplikadon talosan ta samay ampetang so ambetel ed arom tan samay mairap so mainomay daray arom. "Man is a Fool, when it's Hot he wants it Cool and when it's Cold he wants it hot, always wanting what is not." Hehehehe! Alikas yon amin ya maganganoy ilalabas na Agew? Kaompisa labat na Enero tan natan et Abril la tan nagogonoyan so Kristmas la lamet. Cresal, agka maimano ed kaliberliber mo ta ompano naalmom so alimangaw mo! Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Noel
Remote Name: 77.116.247.8
Date: Monday, April 01, 2013

Message

SARAY TOTOON NANPAPASAK ED KRUS: Anonotan ko ra may totoon nanpapasak ed krus nen mablin agew. Akin kasi et agdan talaga dengeley pantawag da ray pari ya agla nakaokolay ipasak irad krus o sitdakan day lamalaman da pian perdonaen iray Diyos ed kasalanan da? Amay sakey ya nanpenetensya inatey laingen. No sarayan totoon manpepenetensya et manbasa ra labat na Biblia agda manpapasak ed Krus ta anggapoy imbaga nen Jesus ya " manpapasak kayo ed Krus pian perdonaen ko ray kasalanan yo." Papairapen da labat so laman da. Say sangkamaongan ya gaween da manbasa ray Biblia lalo la no mablin agew nen say manpapasak irad Krus. Siopa kasi angibangat ed sarayan totoo ya onyay gaween da? No maminsan naiisip kon ompan manpapasnok lay Diyos ed gagaween da ta diad ingkagaway Pampanga ya pinmutok so Mt. Pinatubo tan apurak la ray arom ya pasen. Lahar so inabot da. Agkon balot nayarian ya bantayan so onman iran ipapasak ed Krus insan ira maneyag kalamor ed sakit ya nalilikna ra. Say Diyos ag mairap ya katongtong. Nayari kan mandasal labat ed loob na kuwartom insan ibagam ed sikaton amin iray kasalanan mo.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 77.116.247.8
Date: Monday, April 01, 2013

Message

Makapalek ya tua may itsuray andirit anto? Nen saman manerel kami andirit dimad dike. Si andirit ya tua mabalaw kanian apoltot so ulo to ed impanelek to ed kinen bakokol. Say kantikanti so antakot kon erelen nen ogawak ni ta abaloan ko et makapool anta andi met manaya. Atay ibabagam ay ya "distance makes the heart grow fonder" anonotan ko laingen may inarok huhuhu. O inaro kapigan kasi isabim?


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Noel
Remote Name: 71.212.19.253
Date: Monday, April 01, 2013

Message

Salamat ta apalek takad Joke ko. Dakel so istoriak ya makapalek balet ta pipilien koy ipost ko ta saray arom et aga nepeg ya nabasay arom ta makapalek ya maong et ompano walay naalimbosabos so otek da tan napoltot so olo ra ya singa si Andirit ed masyadon elek to. Hehehehe!JOKE: Aminsan ya agew so si BAKOKOL (paboritok)nanpasyar tan asabat toy ANDIRIT (Dragon Fly). TEPET: Bakokol, akin et awit mon lanang so ABONG mo? BAKOKOL: Ta ompano napoolan nen KANTIKANTI ta awit ton lanang so apoy to. ANDIRIT: Makapalek ka! Elek lan elek tan balbalawen toy BAKOKOL. Diad elek to so apoltot so olo to. Antoy aral ya nala nen ANDIRIT ey? Nakda ta diad masyadon balaw tod BAKOKOL so sikato laingen so nakalan na olo. Makapalek ya tua si paboritok balet ta maong lay manigurado tan sakey ni so anggan iner so kisabian to so awit toy abong to. Hehehehe! Kawalaan nen BAKES kasi? Anonotan koy BAKES tan si BAKOKOL lamet ta paboritok so istoria dan sankaaro. Kumusta kayo lan amin ya kakaarok (amin yo) ya anggapoy pinili. Distance makes the heart grow fonder/wander! God Bless us All! -Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Noel
Remote Name: 77.116.247.8
Date: Monday, April 01, 2013

Message

Dakel talagay anta yon jokes lalo ka la Cresal. Agaylay impakalek kod samay onaan ya joke hahaha talagan maong so dakel ya antan jokes ta napaelek to ray totoo. Aya balet so masiken ay ya tumba lan tumbay kandila to ompan nakaokolan toy mangan na dakdakel ya pakwan hehehe. Tambal kono tay pakwan ed saray mantumban kandila hehehe


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Noel
Remote Name: 71.212.19.253
Date: Monday, April 01, 2013

Message

JOKE: Pistay Inatey ta dakel ya ogogaw so manlalako na kandila. Sakey ya ogaw so maksil so eyag to piano makalakoy kandila: Ogaw: Kandila, kandila, iturok mo aga natumba! Masiken: Akin et sayay kandilak et tumba lan tumba ey? Manalewak no sigurado ka! Hehehehe! JOKE! Kumusta kayo lan amin dia tan salamat ed saray aga onsawan manbasa na saray posting tayo ontan met ed saray kakaaro tayon makoli ya manpost dia. Let us live LIFE the fullest! God Bless us All! -Cresal


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: Noel/ MHal
Remote Name: 71.212.19.253
Date: Monday, April 01, 2013

Message

Makapalek so joke mo tan agay lay inpanelek ko. Antayo, dakel so aga pakapantalosan na totoo anggan pariho so salita ran Pangasinan odino diad arom met ya salita. Walay ibabaga tayo ya say pakatalos na katongtong tayo et doma. Say makapalek ta dogay tepet tan doga met so ebat balet ta makapalek no aga ontogma ed samay pantotongtongan da. Akaoley lay Vicenten Dakmeg ya kuanda. Hehehehe! JOKE No. 1: Aminsan ya agew walay nananak ya say anak to et Bii. Saya balet so mantotongtong et telek imay sakey. Tepet: Antoy anak to? Telek: Bai Pekta (Bai Pekta so manamianak). Tepet: Siopay manamianak? Telek: Bii! Hehehehe! JOKE 2: Si Juan (paboritok ya karakter)linma ed Canada ya amasyar. Diad Border so walay Check Point (Immigration Officer). Ninengneng toy Passport nen Juan insan say tepet to Officer: TOURIST? (Say abaluan nen Juan so tetepeten day apelyido to no TORRES). Juan: No, Sir, Aquino. Officer: NATURAL BORN? Abaluan nen Juan so tetepeten to no panon so ipannanak dad sikato. Juan: CAESAREAN, Sir! Doga met ya amin so ebat nen Juan balet ta aga manparay batik na nunot dan dua. Naalimbosabos amo! Hehehehe! APRIL FOOLS DAY, EVERYONE! God Bless us All! -Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Noel/ Cresal
Remote Name: 178.115.249.81
Date: Sunday, March 31, 2013

Message

Natan ko labat nagel yan joke. Walaray antam met manayan jokes Noel. Agaymet la tay kandila ey? hahaha. Pasensya kilan dua nen Cresal ta tagabasaak labat na jokes yo ta anggapoy antak iran jokes.


From: Noel
Town_City:
Email:
To: Mhal/Cresal
Remote Name: 182.18.208.2
Date: Sunday, March 31, 2013

Message

Sakey labi walay sanasawa ya mantutungtong,.. misis: Hon,delayed ak lay sakey bulan! mister: talaga hon, malikeliket ak. misis: on Hon balet agmo ni ibabaga ed arum ta natatakot ak ni. mister:on Hon. kaimbwasan nitan lay Inggo ya koliktor na cenpelco,.. nan dingdong nilukasan na sanasawa. inggo: misis deli kilay sakey bulan! misis: ha,panon mon anta ya delay ak na sakey bulan? inggo: walad record mi misis. mister: akit walad record yo ey? inggo: sir no labay yon naekal ed record,manbayar kayo. mister: no agko labay so manbayar ey? inggo:pututan dakayo sir. mister: ha, antuy osaren nen misis ko ey? inggo: manusar lay misis na kandela! Binayes ko labat iyan joke ed TPAAKS. Agyo la istoriaen ta agko inpatanir.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Noel
Remote Name: 77.116.246.13
Date: Sunday, March 31, 2013

Message

Abayag lan agko atawayay mulantong. Akatawayak na buro nen 2010 balet antakot kon aromay kanen ko ta maasin. Ompan masolok lan 30 taon ya agko atawayay mulantong hehehe. Polyan mo ta no makasempetak anapen taka. Wala niy napanbanwitan? Agko nalingoanan nen ogogaw kami ni kasabi min manlapor eskuwelaan manbanwit kami. Alalo, ayungin tan bonor so nabanwit mi. Makapailiw ira man. Anggapoy buro dia tan mulantong.


From: Noel
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 182.18.208.4
Date: Sunday, March 31, 2013

Message

Buro o mulantong wala ditan? sempet kayo dia ta ikemelan takayo na sira ed kaliwakiw.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Noel
Remote Name: 77.116.246.13
Date: Sunday, March 31, 2013

Message

Hehehe balato sirin. Nen saman makakaliketak met ya lanang kada duty ak no holiday ta dobol pay. Wala lay isaliw tay tilapia salo insan ta ikalot tan walay pakbet hmmmmmm panangan Badong. Makakailiwak lan talaga ed sarayan kakanen tayo. Makapasawa ray kakanen dia.


From: Noel
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 182.18.208.6
Date: Sunday, March 31, 2013

Message

Linmoob ak ed trabaho ta dobol pay.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Noel/ Cresal
Remote Name: 77.116.246.13
Date: Sunday, March 31, 2013

Message

Talagan aliwan joke yay Easter ta talagan abilay si Jesus nen kumatlon agew. Kumustay impamalabas yoy Easter ditan ed sikatayo?


From: Noel
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 182.18.208.4
Date: Saturday, March 30, 2013

Message

Aliwa met a joke iya.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Noel/ Cresal
Remote Name: 77.117.246.33
Date: Saturday, March 30, 2013

Message

HAPPY EASTER!!!!!!


From: Noel
Town_City:
Email:
To: Mhal
Remote Name: 182.18.208.6
Date: Saturday, March 30, 2013

Message

No wala iray iyaamot yon joke ditan ipaway yo la sirin..


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Noel
Remote Name: 178.115.251.27
Date: Friday, March 29, 2013

Message

Agmo naopotay Cresal na jokes to. Alagar mo ta ompan walay apostolic missioon to labat. Natan ya anta ton manbabasa ka manaya ompaway iray jokes ton inyaamot to.


From: Noel
Town_City:
Email:
To: Mhal/Cresal
Remote Name: 182.18.208.2
Date: Friday, March 29, 2013

Message

Masantos a kaaguewan ed sikayo...Aramay joke time so gabagabay ko iran basaen dia. Naopotan la amoy Madam Cresal...


From: MHal
Town_City:
Email:
To: Cresal/ Kakaaro
Remote Name: 178.115.250.230
Date: Friday, March 29, 2013

Message

Tua tay koanmo Cresal komon aliwan sayan agew labat so ikerew tayoy perdona ed saray kasalanan tayo. Nilabilabi no antisak lan naogip antisak ya mandasal ikerew ko nin amin na perdona ed Diyos iray kasalanan ko insanak la mandasal. Nen ogawak ni walaak ya lanang ed panginaen ko ed Dalanguiring ta dimay bakasyonan ko. Kada mablin agew ya singa sayan agew onla kamid simbaan ya de akaran kami ta pinetensya mi man kono. Agdaak pankawesey ambalanga tan agdaak met panamesen ta no makainagemak kono mabayagak ya onabig. Agda kami met paeleken ta maniirap konoy Diyos. Makalakal iray ogogaw nen saman nen say natan ed pakalikas ko ta saray ateng impasal da itayon mandasal tan ontakot ed Diyos. Natan diad naoobserbaan ko daiset lay mangagaway onman ta saray ateng wala ray mabisyo. Inom tan sugal so gagaweey arom. Nen saman agkami mangan no agkami kumpleto tan antis kamin mangan mandasal kami ni. Ontan met no asingger lay kakaogip mandasal kami la lamet. Mainomay ya ibangat iray ogogaw nen saman. Saray anako balet oonla kami ed Prayer Meeting kanyan anggad natan madasalen met ira. No anto komon so abangonan tayod saray ateng tayo onman met so ibangat tayod saray anak tayo. Moang ya talagay toon walay Diyos ed puso to ta anggan antoy belat na problema to anta ton sikato et ag paolyanay Diyos. No samay estudyanten inminom na samal et maasingger ed Diyos tan anta to no panon kaimportantey bilay tayon regaloy Diyos agto man gaweey ginawa to. Binayaran nen Jesus iray kasalanan tayo kanyxan impasak dad Krus kanian nepeg ya aroen tayoy bilay tayo.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Noel
Remote Name: 71.212.19.253
Date: Friday, March 29, 2013

Message

GOOD FRIDAY- Say tawag to ed saray Katoliko so Biyernes Santo tan Masanto yan Agew. Samay sakey ya agik so inyanak ed Biyernes Santo tan say kuanda ray arom so matalag kono so nabibilay no inyanak ed sayan Agew balet ta Panangasi Dios so 65 years old to la nen March 26. Tuan lupay Biyernes Santo ta mabinta so lupa to ya aliwan singa siak ya imisak lan imis anggan anggapoy iimisan ko tan singa ak atapis. Hehehehe! Nen saman diad Pilipinas no nasabi so Biyernes Santo so Dasal so agamilen min gawaen, anggapoy togtog na Radyo, anggapoy mangansion tan sayasaya, ta Biyernes Santo lanti ya inpanpairap dad Kristo piano naorasan iray kasalanan tayon totoo. Nanunutan ko nen saman nen ogogaw kami et maneelekan kamin sankakapinsan so manpasnok si Baik ed sikami ta Biyernes Santo lanti tan papairapen day Kristo. Masaya tayo kasi ya si Kristo so Mangako tan Mansakripisyo tan Inpasak dad Krus ed amin ya kasalanan tayo? Diad Pilipinas sayan agew so Libot tan ilibot daran amin so Sasantos tan Sasantas ed karsada tan saray totoo so milibot ira tan peles na Libot so man-rosaryo ira. Nen saman so milibot kami anggan agay lay karokey na akaren mi. Ontan so aagamilen na saray Katoliko no Biyernes Santo. "Ama, pirdonam ira ta agda antay gagawaen da." Ontan so sakey ed Pitoran Salita nen Kristo nen walad tagey na Krus. Agay lay ermen tan mabalikas ya salitan Ikerew Toy Pirdona ed saray nankasalanan ed Sikato tan sikatayon amin ya makasalanan kanian manpataoli tayoy kasalanan tayo la ya aliwan saya labat ya agew so Biyernes Santo no agsay inagewagew. Komon no napirdona tayo ed amin ya kasalanan tayon agawad arom ya totoo tan ontan met ya makapirdona tayo ed saray totoon akagaway makapoy ed sikatayo. No say Dios et Makapirdona sikatayo ni kasi ya totoo so andi? "To err is Human, to Forgive is Divine." God Bless us All! -Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 178.115.250.230
Date: Friday, March 29, 2013

Message

Cresal/ Noel Anto ya man ya agew so ibabaga da ray akokolaw no akasibangot so anak da odino siopa? Singa ka langola lopay Biernes Santo! Wala manayay Santo na Biernes hehehe. Joke lang kakaaro. Mareen dia natan. Saray supermarket lokas iran anggad nabuas. No Lunes balet saradon amin pati bangko. Maong labat ta anonotan koy angalay " yuro " karoman. Barang komon so aleen ko balet ta doga lay " yuro " Mairap so magastos. Mangogtoak na impriton gold barsch. Say itsura to ya singa tilapia. Manlambongak na patatas tan manggawaak na veg. salad. Panangan Badong la langola. Mas marakep komon no walay kaokob hehehe. Insan to ka subuan tan subuan mo met hehehe. Agi makariyo ak met manaya. Parehok si Cresal ya makarinyo tan ontan mo met Noel. Basta sakey labat so karinyoen mo pian ag onsakit so ulom hehehe.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Noel
Remote Name: 77.116.247.34
Date: Friday, March 29, 2013

Message

Agko la nakaokolay anting-anting hehehe. Asikasom aro tay botom. Agmo ilalako. Asikasom met ya lanang so laman mo. Kumusta lay baley tayo? Komon ta tuloy-tuloy lay asenso to.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Noel
Remote Name: 77.117.247.103
Date: Thursday, March 28, 2013

Message

Good morning too. Kumusta lay basingkawel?


From: Noel
Town_City:
Email:
To: Mhal/Cresal
Remote Name: 182.18.208.5
Date: Thursday, March 28, 2013

Message

Good morning!


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal / Noel
Remote Name: 77.117.247.103
Date: Thursday, March 28, 2013

Message

Wadiak labat ya mantaktakiling. Sikay nononoten ko ompan manpepenetensya ka kanian agtaka eestorboen ta manaya akainagem ka. Makmaksilak met ed panangasiy Diyos. Agaylay betel ni dia tan nan-snow la lamet tan marageragem ed paway.Linmaak niman ed supermart ya analiw na sira parad nabuas. Analiwak met na balbaleg ya pinya. Natan mangakanak diad arap na komyuter ko. Asamitanak ed rolls ya in-toast kong ininay cheese. Sikato la yay pandem ko tan chamomile tea. Agkayo mainom na soft drinks ta sobray kasakel na asukal na 12 oz. ya coke. Siak ompan 30 taon ak lan ag oniinom na soft drinks. Say chocolate met tan ice cream naiwasan ko la tan say kape 1 cup labat kada kabuasan. Basta ituloy moy paninom moy warm lemon with honey pian onkasil so resistensyam. NOEL: Wadia manayay apo tan si Noel hehehe. Agay met la tay kagagawam Noel masyado mo kamin papaakolawen. Maong labat ta samay toon ipapasoot ton basaen iray postings tayo et ag makatalos no antoy akasulat dia. Pipiliten toak ya ipatalos ko kono hahaha. Sige sirin apo asikasom ya maong tay laman mo. Maong tay makarinyo pian masamit so olopan hehehe..... lalo la no labi.


From: Noel
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 112.201.182.130
Date: Thursday, March 28, 2013

Message

Salamat. Asikaso yo met so laman yo ta anggano walay ibayar tayo ed doktor, mairap nin syanaya so manlikna na sakit na laman. Ampano manaanap na agimat si kaaro yon Mhal ta mablin aguew natan. hehehehe


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Noel
Remote Name: 71.212.19.253
Date: Thursday, March 28, 2013

Message

NOEL- Salamat ed Dios ta pinmaway ka ta abayag mi kalan aanapen. Antak ya dakel so kakaabalaan mod tan ed Pilipinas kanian inalagar mikan abayag tan salamat na baleg ta agka akalinguan. Dakel lay akalinguan ed sikami nen MHal balet ta agkami naeekalan na ilalo ya amin yon kakakaro mi et makanunot ed sikami. Samay kuanday arom ya totoo ya say bolong so napattak ed sengeg to balet no arom so isiplog na dagem ed arom ya pasen balet ta onpawil ya siansia ed sengeg ton lamlamang. Sika balet say sengeg mo diad Pilipinas balet ta misalasalamat kami ya insiplog kay dagem dia. Kumusta kala tan amin ya inarom ed bilay? Komon no Bedisyonan kayoy Dios na dokey na bilay tan kasil na laman tan masaya kayon naynay ya amin. Asikasom so laman mo tan nasabisabi so pannenengneng tayo komon. MHAL- iner so kawalaan mo? Abayag takalan tatalaranan ed UMB balet ta agtaka ni alikas. Akainagem ak tan aminpigak ya linma ed Doctor ko ta lapod say Flu tan say Allergies. Ontan to met nen asawak. Nankatli dika tan natan so manaa-allergy met. Komon no maksil kan lanang tan masaya. God Bless us All and Happy Easter! -Cresal


From: Noel
Town_City:
Email:
To: oldtimeaffair
Remote Name: 112.201.182.130
Date: Thursday, March 28, 2013

Message

Aliwa ak a Carińo, pero makarińo ak met no maminsan. Walay kabat kon Mario Carińo, taga Pasima. Hello to Bai Mhal and Bai Cresal.


From: oldtimeaffair
Town_City: pangasinan
Email:
To: carinos
Remote Name: 68.104.73.101
Date: Wednesday, March 27, 2013

Message

akin kasi et once in a blue moon nakokogkogip ko so lupa to yan too akin kasi antoy maong ya gaween ko nababainganak ta arawi ak met lanti anto kasiy maong no mabilay ni odino naoyos lay bilay to..........no kabat mo yan too ibagam ed siak siren ta pian naebatan ko yan message ko.....say ngaran to MARIO CARINO.......san klasmeyt kami..........manalagar ak siren........


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.116.247.110
Date: Friday, March 22, 2013

Message

Maagew natan dia balet ta ambetel nin maong. Linmeksabak ya angibantak na " bio " ya basura, anengneng ko ra may ogogaw ya bibiin kakaarok ya nanlapo rad eskuwelaan. Say taon da 10-11. Maestorya ra. Tan agaylay liket dan mitongtong na English anggan medyo naiirapan ira. Dinmagon tampol may pinaka-close friend ko ed sikara insan yo inyawat so lima to. Doma ray ogogaw dia ta makakaimis iran lanang no mitotongtong ira. Agi makapaliket iran nanengneng ta makakaimis ira tan maganggagana ra. Say koankod kinen Winnie dakel so naoobserbaan kod diad ayaman ko. Aramay ogogaw ya anak na kaabay mi angkekelag ni nen sinmabi kami dia, natan asompal la rad panaaral da. Duaran ogogaw ira yan sanagui. Samay bii wala lay ayaman ton sananey ya apartment balet sayay laki wadia nid saray ateng to tan asompal met lad panaaral to tan wala met lay maong ya trabaho to. De kotse met la ran sanagui. Saramay medyo matakken lan asabian ko dia, say sakey wala lad nursing home. Say kaabay min sakey inatey la manaya nen August ni. Dakel so sakit to yan bii balet say asawa toy manakokomponid sikato. Lanang kon nanengneng yay asawa ton laki no manbantak na pampers. Nen sakey ya agew dinmalan yan laki kinumustak so asawa to, say koanto anggapo la may asawak ta inatey la nen August ni koanto. Say koanko condolence sirin tan pasensya kila ta agko akabatay impatey na asawa yo koanko. Say kaonto dakel so sakit na asawa to. Walay breast cancer to, diabetes, sakit ed puso tan hypertension. Na stroke kono kanian agto la nilabas. 69 to ni labat may asawa to. Dakel iray kaabay ko dian walay sakit da balet agmo naantaan no agda ibagad sika ta anggan wala ray sakit da say lopa ra maliket ya lanang. Tan say sakey ni maong diay health care mi.


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.247.56
Date: Thursday, March 21, 2013

Message

Amimpigaak la dian tinmakiling anggapoy nabasak. In-refresh koy F5 wadia ka manaya. Aragdaiset takan nabotan hehehe. Anggapoy alumbayar ed sayan panaon anggan onoran ta ambetel ni. Balet no onoran no summer ompaway met ira. Say takot ko nen saman dimad sikatayo no onoran ya ompaway iray alumbayar ya angkakabaleg. Saramay alumbayar ya itatapang ed banwit so antakot ko met anggan angkekelag ira. Gabay ko komon so tanaman balet say irap no pututan daak na sangasanga, agi agaylay sakit lagi hehehe. Love Your Neighbor: Tua tay koanmo ya say kaabay mo singam met la agui. Talagan sayan kaabay ko maong so ingkatoo to. Pati saray anak to maong met irad siak. Niman binisitak lamet ta sanagew kon ag alikas karoman ta manaya kasabi ton nanpa-therapy inyogip to kono ta makapkapoy. Nakakasian kon talaga ta agto makaakar no ag manbaston. No ag komon nansigarilyo ya ogaogaw ni ompan makmaksil nin anggad natan. Makakaibegak ya talagad sikayon sanaagui ta nanaasinggeran kayo. Maong talagay apilim ya gabay moy sika et bakokol ta awit mon lanang so abong mo. Gabay ko komon sa yiak et si Bakes balet ta matirik tan agto antay mikaaro hahaha.


From: Cresal
Town_City:
Email:
To: MHal/ Kakaaro
Remote Name: 71.212.19.253
Date: Thursday, March 21, 2013

Message

LOVE THY NEIGHBOR- sangkanengneng koy aroan yon sangkaabay tan oksoy na kanunotan yon dua. Say kaabay mo so singa alabas ya agim ta anggan walay agagim no walarad arawi so agmo ra natawag no walay kairapan mo tan kaokolan moy tulong balet say kaabay mo so wadtan ya lanang. Kaokolan ya maong kad kaabay mo tan ontan to met. Say kaabay na abong mi so saray agagik tan sakey labat ya agi mi so arawi na daiset (30 minutes drive)balet ta diad Mapa (map) so sangsangkarama. Hehehehehe! Say makapalek labat la no kaabay moray agagim so say plato ra tan platom so manbabasilan ed biek ya abong tan diad karsada so onakar ka labat la ya agkala mankotse. Hehehehehe! WEATHER- diad sikami so lanang ya onoran tan agay lay betel ni anggan Springtime la. Manoosar kami na Heater anggan natan anta komon et ampetang la balet ta mansasalat so betel tan petang lanti. ALUMBAYAR- diad sikatayo no kasumpal na oran so dakel so Alumbayar ya nanengneng mod dalan ya ngalngalim ira nagatinan balet dia so anggapoy nanengneng mo no kasumpal na oran. Akin kasi? Diad lagi masyadon betel kanian agira ompapaway odino antakot day totoon maruksa ta gatingatinan dara. Antam, MHal ya anggan napotot so Alumbayar et man-regenerate ya singa say tiki no napoltot so ikol to et ontobo lamlamang. Walaray Pinalsay Dios ya ontobo ran singa tanaman ya no kapigan mo babawasan na sanga et masmanbolong tan masmanbonga. Antoy labay mo MHal- sakey kan Alumbayar, Tiki, odino Tanaman? Anggapoy labay kod saraya no agsay labay ko so Bakokolak ta masiguroak ed bilay ko kanian awit kon lanang so abong ko ta onogip labat la anggan iner so kisabian ko. Agko labay so Bakes ta matirik tan agto antay maong ya pikakaaro. Say pangitepelan yo no nakewkew koy kaotekan yod istoriak. Komon no agkayo naalimoreng ya kaparak. Hehehehe! God Bless us All! -Cresal


From: Mhal
Town_City:
Email:
To: Cresal
Remote Name: 77.117.247.12
Date: Wednesday, March 20, 2013

Message

Makapalikliket no naantaan tayon gaween iray maiirap ya gaween ya singa onya rad ibabagak ed sika. Lalo may aguik ya biin bolirek. Anta toy manggawaay lamesaan. Makapalek ya tua ta diad ingka-mitirol to dakel so nanaaralan to. Siak anggan man-tiles antak ya gaween. Siak so nantiles diman ed abong ko ed kusina. Say koanda ray kagkaabay mi iner konoy pakakaaralan ko ra yan trabaho. Dimad Austria koanko. Nen i-re-renovate da may abong ya nanayaman mi babantayan ko may mantratrabaho kanian diad impanbantay ko naaralan ko ra yan trabaho ya ultimon manpintura. Nen warmanak nid sikatayo ultimon manlinis na abong agko ra tan gagaween no agta say aguik ya manaayam ed siak. No day-off ko siak so managluto balet. Dimad sika