Santa Barbara Message Board
Post Message here!  Back to Santa Barbara page

Baybay Discussion Board
USER AGREEMENT &  DISCLAIMER
No insulting, slanderous, libelous, derogatory, provoking and offensive messages. We reserve the right to delete these
kind of messages. We also reserve the right to prevent violators future access to this website. This message
board is not intended to address political issues in our hometown or exude anger towards others,
this site was created to bring us all together. We must pursue the road to unity, whether
we are abroad or in our homeland. fmarinas/pangasinan.org


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.29.167
Date: Sunday, August 31, 2014

Message

Intota'y lasi! ___ Anto'y pandomaan na ... tataoaytaoayan ed ... titimtimtiman?


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.29.167
Date: Saturday, August 30, 2014

Message

Ama'y cuanen Jhunnie ya linma'd Hongkong ya nancacapacapa na ... pindang, natan sa'y padisir co labat ompano agto anggan ... tinaoayan. ___ Nayari'n atalagnao nen ininsayo da'd sicato ya ontaboy ed Kowloon Bay ya manlangotlangot, balet atactacot nen anonotan to'n agto manaya anta'y .... onlangoy. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 75.86.247.139
Date: Friday, August 29, 2014

Message

Ay, salamat ta agko nangel so salitan pinindar ya karni dueg!


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To: 158.74
Remote Name: 72.193.29.167
Date: Friday, August 29, 2014

Message

Natan panon to no sa'y ilolorag mo'n ipaageo et pinisagpisag ya cocot o pininpindar ya galonggong. ___ Acabocaca ra alioan acacayangcayang ... aquin cuan? ... onaa ta aga asompal ya intoloy so inpanpindar or inpamisag.


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.29.167
Date: Friday, August 29, 2014

Message

There was hesitance at first of Gildo of the burden up close, until her daughter Fiel, a deputy attorney general of Cali told him," Dad, you are in hook, line, and sinker!" ___ You are absolutely right Ehkong, with you, Mitirol and the rest of us pulling the cart, it's a piece of cake.


From: Noling
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.124.29.108
Date: Thursday, August 28, 2014

Message

It was confirmed that the new President of the Santa Barbara Pangasinan Association of America is Hildo Tigno based in San Francisco area. Please support him as we are here in Southern California. Pediong Aquino the past President of the Association did well in his administration.


From: Noling
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.124.29.108
Date: Thursday, August 28, 2014

Message

It was confirmed that the new President of the Santa Barbara Pangasinan Association of America is Hildo Tigno based in San Francisco area. Please support him as we are here in Southern California. Pediong Aquino the past President of the Association did well in his administration.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.9
Date: Thursday, August 28, 2014

Message

say akalorag tan akabokaka so nandumaan. Say pandomaan da say akabokaka so akakayang.. balet ta say akalorag so aliwan akakayang no ag say ipapanengneng ya angapo so sanib to.


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To: Mhitirol
Remote Name: 72.193.29.167
Date: Tuesday, August 26, 2014

Message

Natan ta asagapolan mo'n siansa'y Midas, anggapo la'y pandoarooa ya sa'y catongtong mi'd dia et abinyagan la. hehehehe! ___ Anganco onsoblay met si Jhunnie ya mamatanir ed ... angyamotan ... to'd laman to, ta mairap ya ipasoot mo'n yamotan ira'y cabcabat mo, ta anggano yamot mo'y olom ed abot sangcanengneng so ... ebet mo. lol


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.29.167
Date: Sunday, August 24, 2014

Message

Saquey ni ... acalorag ... singa ipapaageo ya ilic ed plaza o ... acabocaca ... ya singa sogat ya nanaapangat.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Saturday, August 23, 2014

Message

kibalatar...quibalatar... akakayat... o akaparungtal ya amin.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 75.86.247.139
Date: Saturday, August 23, 2014

Message

Dia ak nipapapba, antoy labay ton ibaga so salitan "quibalatar"?


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To: 158.74
Remote Name: 72.193.29.167
Date: Thursday, August 21, 2014

Message

Singa pacapanganan co ta'y ipaparongom ed siac. ___ Agaac ni acacar acagatin ed Hongcong lapo'd oala met ditan lanti, so sisiraosiraoen co no oadtan ac. LOL ___ Balet, natan ta sa'y pananalitam et singa ... dilo ... ya inpolaquit ed ampetapetang ya pinisag ya monay, nayari'n natanggoyor mo ac ya mandacatdacat ed saratan ya pasen, ya dia'd daquep na nanengneng, singa ra amosiac ya rosrosas ed giligilig na capococan. ___ Insan saquey ni ya macaayat ed siac, agla nacaocolan so pasiquing o baloyboy o sagap o tacotaco o talaqueb - ya pangerel ed sicara .... doga la'n ~ tectecmelan ~ mo ra labat ta poro ra'n amin ya ... quibalatar. hehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.10
Date: Thursday, August 21, 2014

Message

Dia ed pakaimatonan ko manlapu ed saray retraton akakarga dia ed sayan programa so saray ondedengel et aray OFW. Amayamay so akabat kon OFW tan diad pakatalos ko so maermen so trabaho da, angano maslak ed sikara so walay asumpal dan korso so "kasambahay" so gawa da. Mas lalon mairap no say amo da et maruksa. Ayan insempet ko so nan-week end ak ed Hongkong; leleg kon manaakar ed sakey a shopping mall, wala so akabat kon Pilipina ya ontan so trabaho to. Balet ta maestra so asumpal to. Inawit ko ed Ryugin restaurant ed West Koloon tan kuanto, so aga kuno makakakar ed saman a restaurant. Kuanko ed sikato so mansimpit ta makaalmo a siansia na kaantabay to ed bilay ya makapanpaaliguas ed sikato, a manrespeto tan mangaro ed sikato. No onla ka ed Hongkong no weekend, aray OFW ya Filipina so wala ra ed Park. Kanian Ehmong...subok mo so onla ed Hongkong... ta mamura met so week-end trip. $450.00 labat so flight tan hotel.


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.29.167
Date: Thursday, August 21, 2014

Message

Sa'y panquelaoan ko'n naynay aquin et no macaloob so ... tilay/bayerber ... ed baloyboy/pasiquing manoosilan ira'y ganagana ya ompaoay ya ngalngali agira onlingao. __ Aya comon ya ... tiqui ... ya acaloob, maong labat no sa'y aoit to et cancancion ed Pangasinan. Agaylay banday ta ... Tagalog.


From: djr
Town_City: pangasinan
Email: gutsradio@yahoo.com
To: all
Remote Name: 76.246.4.38
Date: Saturday, August 16, 2014

Message

I'm inviting everyone to listen to our online radio station http://www.gutsradio.com or upload po natin GUTSRADIO sa apps store. Maraming salamat po.


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Saturday, August 16, 2014

Message

Aminsan nandomog lamet si Masiken Domingo'n de Vera tan Masiken Nanong ya Alano. Sa'y quay Masiken Domingo, "Nanong, nanenengneng narerengel mo ra ma'y gilgilata ya corongcorong dima'd toctoc na convinto?" ___ "Andi!" quay Masiquen Nanong, balet nalilicas ko ya onggagalao ma'y tori ed belat na ... parasco'y ... nipa ya sancasacbat da ya inala da'd quinen Eping ya Pamoceno.


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Saturday, August 16, 2014

Message

Naynay ya nagagaoa ya sa'y besngao ed Pangasinan amayamay so nanairapan lalo la'd sa'y pangidadalanan no arom o maslac dia'd ... metafora. ___ Araldalem ya'n dalan so quipapasen to, singa aliling to'y ... baetan ... na caaralem na danom ed ~ pococ tan dayat ~ no sa'y manbabasa et agto anggan nacarapas nadandan nacoticot naconineng so labay to'n ipalapag. ___ Balet, anggaman ontan oala ra met dia so ... mantatangaotangaoan ... ya singa ra mangimpoplang ya conconoari ed agda pacamotectec ed nicocorit ... kuan. __ Nayari met ya tua so nagagaoa, no nacocolyapotan na quelpa so ... balbaleg ... ya otec baleg nen sa'y cabaleg na ilipanti, no sa'y boti na ... Balvenie ... et cageegeer la. ___ O, no sa'y aseoec na ... Cohiba, et mas macapal nen sa'y pool ed California. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Friday, August 15, 2014

Message

Natan atalusan ko la no akin amay kaibak ed Army nen saman a taga St. Barbara onman ya mansalita. Anges la lanti, slang ni panagbitla to, kanian agda natalusan. Inusar ko so "cannot tan going to.. kuanto, aliwan onman kuno so Englis ed Amerika, can't tan gonna.. balet ta no ibaga to so can't say balikas to so cunt. Balet ta taga diman ed sikayo amo so sakay ya Resident Pangasinan authority.. agko la anta no anto so title to, balet ta mairap kon talusan so ikukurit to.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Friday, August 15, 2014

Message

Si Laki Domingon caging say kalastogan ton naynay et si Laki Nanong. Walay aminsan akaurong ira ed baton dampay ed baybay. Amay simbaan so approximately 2 blocks so kaarawi to. Say kwanen Laki Domingo,"Nanong, nanengneng mo may tori na simbaan?" On, so ebat nen Laki Nanong. Inkwanto lamet nen Laki Domingo,"nanenegneng mo ra may gilatan ongkokorong?" Say ebat nen Laki Nanong, "andi, agkora nanenengneng, balet narerengel koy kaskas na sali da ed siminto". Those were the days, my friends, we hope they will never end.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.124.29.108
Date: Friday, August 15, 2014

Message

Aliwa labat ya lastog ya, Say kuanen laki Domingon Gaging saray papangamaen to so manpastol ira cono ed taguey na kakawayanan. Pati aray anyani no ondalan ka kono ed kakawayanan no labi biglan onlapaypay ya sabaten toka agka makadalan. Sikamin ogogaw agkami la onakar na labi diad takot mi.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.154.213.81
Date: Friday, August 15, 2014

Message

Nipanonot, alioan Nipanonoy.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.154.213.81
Date: Friday, August 15, 2014

Message

Nipanonoy yo'y Don Daniel Maramba. Agko anta no oalay catuaan to yan estoria ta anggapo ac nin danum nen panaon to. Oalay lumbaan ed STB nen saman tan oala so cabayo nen Don Daniel. No ilumba to cono, diad peles na batic na cabayo, naubacan so baog to.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To: All who love Pangasinan Dialect
Remote Name: 67.124.29.108
Date: Thursday, August 14, 2014

Message

Say gangan nen General Makabulos nen panaoy revolution ed si Don Daniel Maramba ya sakey ya manangiparontal ed Pangasinan "Laka ta awit mon amin so masisibeg ya taga Santa Barbara ya ataka yoy Guardia Civilies ed Manqaldan tan isoblay yoy Dagaupan tapiano naekal ira ratay kakastilan manpapairap ed sikatayo. Say ebat nen Don Daniel ed Si General Makabulos ed Tarlac ed linmabas iran agew so say kuay Daniel" Heneral Makabulos linma kamin akilaban ed Mangaldan, ogaw, masiken linma kamin akilaban, inataki mi guardia cviles tan saratay Papari, diad karakel min dinmalan "naknakatan iray kakolosan, dinmabok iray ka katakelan, apatas iray kapalendeyan ed kapal min dalan". Si Heneral Makabulos mangogoy ulo to no twa o lastog nen Daniel Maramba. In promote toy Maramba ed Lt Colonel tan aga abayab nan governador ed Provinciay Pangasinan Sikato so angipaalgeuy na Provincial Capitol ed Lingayen nen sikatoy Governador ed Pangasinan.


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To: Malingoan
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Wednesday, August 13, 2014

Message

Natan ompapaoay ya sika manaya et canonotan ya sarasarag to'y onlocso ed pilapil. Malineo so panangibesngao mo, malinlineo nen sama'y danom ed Calarian ya dadalandalanen mo. ___ Balet, araya'y arom ya wadia so singa agda nayarian so mipayocpocan ed salita'n Pangasinan. __ Agda anggan asali amo so... linmogan ed bisiclita. hehehehe!


From: Sutil
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 76.92.178.233
Date: Wednesday, August 13, 2014

Message

Nakikituyak ed sayan domogan pian nipasal ko so linguahek ya ag ko niuusar, balet no arom maiwanwan ko ya maong ed Inglis so walad nonot ko ta kulang na salita so linguahe tayon pangasinan.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Wednesday, August 13, 2014

Message

Diad kabayag na sakey a toon aga makakangel na balikas a binalegan to so nayarin nalinguanan to. Balet ta no manpirmi ed Pangasinan a pigay simba, onpawil met lamlamang itan. No angapo so katongtong mon Pangasinan a pigay taon, so nabootan so kanonotan.


From: Malingoan
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.154.213.81
Date: Wednesday, August 13, 2014

Message

Itepetepel yo ak pala no bilang ta agko nanunutan iratay seblayan yo ra nen saman ta "malingoan" ak lanti. Sakey ni, aral yo pa ya ibiig so lorey tan sirioso ya ikokorit dia. Say nababasak dia et singa lastogan ed imbornal. Saray masinti agira onsamar ya milastogan. Sika met Ehmong, agka masyadon matalangatang. Malinlinew so panangibagam kanyan maminsan labat natalusan mila.


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Wednesday, August 13, 2014

Message

Tetepeten nen ... Malingoan, no si Pinay et inanac ed Pangasinan. Naebatan co labat piano sa'y boridengdeng na pageo to, no bilang ~ manosotil o acalingoan kuan ~ napenepenec nananananam to'y ... gonaet ... to. ___ Canian sa'y gaoaen dia natan, no sicato tan so balon dalan, amin ya poquepoquel ya oala'd camalir so poolan, siniten pati camalir pian nalingoanan la'n maminpinsan. ___ Insan sakey ni agnayari'd dia so Inglis ya tongtongan. ___ Agnayari met ya isaletsalet so Inglis singa Panglish o Tagalog.


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Wednesday, August 13, 2014

Message

Tetepeten nen ... Malingoan, no si Pinay et inanac ed Pangasinan. Naebatan co labat piano sa'y boridengdeng na pageo to, no bilang ~ manosotil o acalingoan kuan ~ napenepenec nananananam to'y ... gonaet ... to. ___ Canian sa'y gaoaen dia natan, no sicato tan so balon dalan, amin ya poquepoquel ya oala'd camalir so poolan, siniten pati camalir pian nalingoanan la'n maminpinsan. ___ Insan sakey ni agnayari'd dia so Inglis ya tongtongan. ___ Agnayari met ya isaletsalet so Inglis singa Panglish o Tagalog.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Wednesday, August 13, 2014

Message

Antak ya amiamay so seblangan ed taon ya limbabas. Say kerew ko linwanan tayo komon ira tan tan igapo tayo so balo. Anggapo so anengneng ko ya marakep ya tongtongan ed intiron pangasinan no andi ed sayan STB message board. Imbataan ko lamet si Rickie, Pinay tan si Bolinao queen tan arum nira ya mikolkol komon ed sikatayo. Nakaokolan so opinion da.


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Wednesday, August 13, 2014

Message

Si Pinay innianac tan pinosegan ed Pangasiman, balet nen tinaynanan to'y minoricatan to, ag abayag alingoanan to'n aminpinsan so lingguaji ya binalegan to. ___ Canian sicatayo ya oadian mamapaltog na mapalayopoy ya dagem ed cacaoayanan, anggano andoquey la'n panaon so intaynan tayo, andi'n balot ya ipolisay so pinoayan ed bilay.


From: Sutilo
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 76.92.178.233
Date: Wednesday, August 13, 2014

Message

Say linguahe sakey tan ya tacklay, pano agtayo kalimalima no manliwagliwag tayo ed bilay. Importanti ya ikana so linguahe ya maong so pagkatalus tayo. Diad America, samay SAT ya uusar da ya panagsumal para kolehiyo baleg so belat na linguahe ya Inglis no ipareng ed Matematico. Say insalindak na bilay nalanor no makapoy so panagmansulat tan panagsalita na linguahe na nasiyon na panbibilayan mo. Say kadumaan na totoon maaliguas, say panagsulat tan panagsalita da maktek ya singa manpalpalayoypoy ya dagem.


From: Malingoan
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.154.213.81
Date: Wednesday, August 13, 2014

Message

No saratay ibabaga yo et oalay catoan to, Si Pinay sirin aga pinosegan odino binmaleg ed Pangasinan.


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To: adjustment
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Wednesday, August 13, 2014

Message

.... "pangcaocolan ed nacaocolan." ___ "pangcaocolan et nacaocolan".


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Wednesday, August 13, 2014

Message

Natan ... sa'y labir ya amoricatan, ag nayarin nalingoanan o naporac ed kanonotan. Canian anggan iner so laen mo; anggan iner so nibantacan mo; anggan iner so napelagan mo; anggan iner ya ... abot ... so nasorob mo - siansia ya wadtan ya acalorag ya cacasingkat no sa'y pangcaocolan ed nacaocolan. ___ Ondoma labat ed panangibalicas na palabras, balet sa'y talos anggapo'y pandomaan. ___ Masanting sirin so ... INSANGIEL? ___ Mas maraquep no ... INSANGLIL! hehehehe!


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Wednesday, August 13, 2014

Message

Aya'y onaen co'n arapen ama'y cuanen ... Sotil-O ... ya sa'y ... igat/osob(eel) ... aga nabilay ed ilog na Kansas o calarian na Turkey Creek, lapo'd alioan nipasal (adaptive) ed hielo no panaon na invierno (winter). ___ Dia'd toa'y tua, sa'y igat/osob manbilay ed sarayan kipapasen ta sira (fish) met, ya singa trout, salmon, crappies, bass.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 76.92.178.233
Date: Wednesday, August 13, 2014

Message

Iner man so binalegan tayon kapoloan, insanglel odino insangiel, diman tayo agamoran so salita ya naging parte na kapinalsaan tayo, simbuyo na pagkatoo. Kanian angano pigaran taon ya agtayo inusar so salitan binalegan, agtayo nalinguanan, ipareng ed gendat ya ogali ya singa panagdidi na bagigaw odino panag garangandiang na labitaunin ya bibii o lalaki.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.10
Date: Wednesday, August 13, 2014

Message

Andi manaya para saray binmaleg ed luyag na INSANGLIL.... aliwan Insangiel...


From:
Town_City:
Email:
To: Para saray taga baley na Insangiel.....
Remote Name: 158.74.35.10
Date: Wednesday, August 13, 2014

Message

Say inyanakan a balikas singa boses ya wala ed ulom a lanang, Angan abayag mo lan aga arengel, tanol to labat so antam la. Singa panangan ya abayag mo lan atawayan, angob to labat so napesel ka la. Diad kapara miran matalag a makapalimog ed toon kadilaan mi, lapud saray kalimog-limog mi et nanlapu ed nakakasikmat a lugar; panpirawatan mon narengel so balikas ed dalin a inyanakan. Liket a aga nasabsabaan so nagamuran no onsempet kan manbakasion tan narengel mo so nanduruman panagbalikas pangipanonotan na liket ya agamoran mo ed leleg mon ibabaleg. Balet ta kasompal na bakasion mo, kapawil mo dia ed dalin na gatas tan dilo, say dilam so sankabitbit to so balikas a binalegan; aray totoon kalimog-limog mo, ngalngali dakan aga natalosan. Hehehehehe!


From: Sutilo
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 76.92.178.233
Date: Tuesday, August 12, 2014

Message

Walay kalayan dia ed sikami balet say osob nangorat no ambetel la so tiempo. Say sira ya Trout so naidakdak ed saray pokok no ambetel so panaon, balet no manpasabing ka, apatira labat so kota ed sakey agew.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Tuesday, August 12, 2014

Message

Saya'y ... Sotil-O ... alioa labat ya andanglel nen sa'y lamoyak na pococ ed Quintong, mas andangdanglel nen sama'y ... osob ... ed Kansas River. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Tuesday, August 12, 2014

Message

Saya'y ... Sotil-O ... alioa labat ya andanglel nen sa'y lamoyak na pococ ed Quintong, mas andangdanglel nen sama'y ... osob ... ed Kansas River. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Tuesday, August 12, 2014

Message

Saya'y ... Sotil-O ... alioa labat ya andanglel nen sa'y lamoyak na pococ ed Quintong, mas andangdanglel nen sama'y ... osob ... ed Kansas River. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Tuesday, August 12, 2014

Message

Saya'y ... Sotil-O ... alioa labat ya andanglel nen sa'y lamoyak na pococ ed Quintong, mas andangdanglel nen sama'y ... osob ... ed Kansas River. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Tuesday, August 12, 2014

Message

Saya'y ... Sotil-O ... alioa labat ya andanglel nen sa'y lamoyak na pococ ed Quintong, mas andangdanglel nen sama'y ... osob ... ed Kansas River. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: 158.74
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, August 12, 2014

Message

Alikas mo may impandaplis nen Sutilo ed sika, andanglel nen say lamoyak, he he he! Maya ka pa aring, aramay spotters tan ankakabaleg ya kapi so agni akasabid dia ed Milwaukee. Agostuan da la amoy Lake Erie kanyan atilac la ra diman.


From: sutilo
Town_City:
Email:
To: 158.74
Remote Name: 76.92.178.233
Date: Tuesday, August 12, 2014

Message

Kuanmo magayagaya ka no manbasa ka na inkurit mi ed pangasinan balet ag nasaniban na panagwaswas mo ya maong so panagsulat tan panagsalitan ed Inglis. Kaaro, people who pretend not to know are the people who know how to pretend not to know.


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To: Sotil-O
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Tuesday, August 12, 2014

Message

Fernando Llmas, the arch contrabida of western movies, and the others - Mejicanos greats: Anthony Quinn and Gilbert Roland, and now the up-'n-coming villainous ... Machete ... Danny Trejo.


From: Sutilo
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 76.92.178.233
Date: Tuesday, August 12, 2014

Message

Arlene Dahl was picked as the most beautiful woman during her time. She was married to a dashing actor named Fernando Llamas. I think she is the mother of Fernando LLamas, Jr.


From: Sutilo
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 76.92.178.233
Date: Tuesday, August 12, 2014

Message

Arlene Dahl was picked as the most beautiful woman during her time. She was married to a dashing actor named Fernando Llamas. I think she is the mother of Fernando LLamas, Jr.


From: Sutilo
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 76.92.178.233
Date: Tuesday, August 12, 2014

Message

Arlene Dahl was picked as the most beautiful woman during her time. She was married to a dashing actor named Fernando Llamas. I think she is the mother of Fernando LLamas, Jr.


From: Sutilo
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 76.92.178.233
Date: Tuesday, August 12, 2014

Message

Arlene Dahl was picked as the most beautiful woman during her time. She was married to a dashing actor named Fernando Llamas. I think she is the mother of Fernando LLamas, Jr.


From:
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Tuesday, August 12, 2014

Message

I have to admit, I have to google Arlene Dahl, she was before my time.


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To: 158.74
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Monday, August 11, 2014

Message

Naquekewkew so olom no manbabasa ca na English ya nicorit dia? ___ Manbabasa ac met na publicacion na ... Center for Disease Control ... singa ata'y sintomas na saquit mo balo tan didomadoma. ___ Ompano ama'y tataoagen da'y ... English Deficiency Syndrome. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.11
Date: Monday, August 11, 2014

Message

Babasaen ko tan panliliketan ko so aray kur-kurit yo. Balet ta no English la balet so ilaok yo so medio natawtaw lay kanonotan ko tan agko la natalusan. Kerewen ko pa ya no Pangasinan so ipangasinan yon amin pian saray kaparak et minabang era ed liket ya ibubunag yo.


From: Sutilo
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 76.92.178.233
Date: Monday, August 11, 2014

Message

Maong ta akidomog ka ed saray kakaarom. Saray totoo, anapen da so miolop ed saray kakaaro tan kakanayon ta atan ya ogali atawer tayo ed saray totoon kadaanan. As human beings, we have a deep connection to one another by virtue of our common ancestry. We always find reasons to celebrate our commonality. Even our early ancestors would gather socially around a bonfire to talk about the things and occurrences around them. This became their cultural legacy to us, manifested by our penchant for fiestas, dances, and other get-togethers.


From: Sotelo
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 76.92.178.233
Date: Monday, August 11, 2014

Message

Maong ta akidomog ka ed saray kakaarom. Saray totoo, anapen da so miolop ed saray kakaaro tan kakanayon ta atan ya ogali atawer tayo ed saray totoon kadaanan. As human beings, we have a deep connection to one another by virtue of our common ancestry. We always find reasons to celebrate our commonality. Even our early ancestors would gather socially around a bonfire to talk about the things and occurrences around them. This became their cultural legacy to us, manifested by our penchant for fiestas, dances, and other get-togethers.


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To: Mhitirol
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Thursday, August 07, 2014

Message

The ... puto, that accompanied the exquisitely made - baguesen - was ordered from a Chinese Bakery at Stockton but manned by Vietnamese, with specifications beyond the bakers control, and accordingly, he listened like his life depended on it, when made an offer he couldn't refused. ___ The texture of this rice delicacy, has that soft-cotton-like-texture incomparable with that at ... Nalsian's, being it's made from pure and unadulterated long grain whiter-than-white ... Thailand Jasmine Rice, and with added sugary flavor, Splenda's included in the mix. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: Addendum
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Thursday, August 07, 2014

Message

An older guy asked me which tasted better, the vaguesen or Ekong's creation. In return, I asked him, who is more beautiful, Elizabeth Taylor or Arlene Dahl? He can not give me an answer. Also, the puto that accompanied the vaguesen taste very similar to the puto from Nalsian. Maybe Emong took a special trip to get them, he! he! he!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Thursday, August 07, 2014

Message

Our group arrived early at Sobrante following a nice drive from San Diego. The picnic location was nice, cooled by the stiff breeze from the waters. Soon, people came that took me awhile to recognize due to the effect of time. Many more of the newbies I have to acquaint myself to them. The camaraderie was grand, and the food flowing spearheaded by three lechons while on the vanguard was Ekong's creation and the much-ballyhoo'd vaguesen. I had the distinct pleasure of being the first one to taste the vaguesen. To state that it tasted good is a gross understatement. It readily awakened my long dormant taste buds to epicurean heaven. It was that good. Same thing with Ekong's creation. Emong himself has not changed much after 30-some years of not seeing him except perhaps with some minor tonsorial changes. He still can be a formidable Banka in any card game. My take on the affair? It can be said in three statements. I CAME, I SAW, I WAS CONQUERED.


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To: Ehkong
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Thursday, August 07, 2014

Message

The way the ... pinapaitan ... was cooked could make the finish line, but not to my highest of expectations. There's that missing link, not enough to satisfy my discriminating taste. hehehehe! ___It can pass muster to others not how I do things in the kitchen. ___ Anyway, that ... santalyasin pinakbet ... you brought with you, was more than enough to feed the crowd with lots to spare for the inmates at ... Bilibid. LOL


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To: Ehkong
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Thursday, August 07, 2014

Message

The way the ... pinapaitan ... was cooked could make the finish line, but not to my highest of expectations. There's that missing link, not enough to satisfy my discriminating taste. hehehehe! ___It can pass muster to others not how I do things in the kitchen. ___ Anyway, that ... santalyasin pinakbet ... you brought with you, was more than enough to feed the crowd with lots to spare for the inmates at ... Bilibid. LOL


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.124.29.108
Date: Monday, August 04, 2014

Message

TALAGDANAN NOT TALAGNAN


From: Ekong
Town_City:
Email:
To: All our beloved townmates
Remote Name: 67.124.29.108
Date: Monday, August 04, 2014

Message

Indeed it came well and good. I was just relieved that what I brought was totally consumed and that I did not follow my wife's displeasure to even include in the recipe in our 50 years old "TALAGNAN" in the mixture because of my insistence on putting in the yellow squash with the taro root and like wise with the agayep mix with lubias vegestable which to her is a redundancy of both mixture. I was advised then by Art Tamayo to discharge my large caldero in retirement because dieter afficionados kept on digging nothing but watery soup remains and that the bottom part of my calderio is thinning out which to to me is irreplacesable and therefore put it under the mangrove tree. But for Emong it also was a tremendous show of expertise in culinary art but I just did not notice the sexual organs of the goat in the mixture or the "turd" (goat feces) to taste the recipe with bitters and smell to which I was accustomed to partake while growing up in STB.


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.181.79.50
Date: Sunday, August 03, 2014

Message

And Ehkong, too! ___ He brought with him to satisfy everybody's appetite, a delicately concocted mixture of veggies harvested exclusively from his backyard. I have to have to believed on what he's blabbering about, was backed-up by words that can be spoken only by the gentleman from ... Baton Dampay.


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.181.79.50
Date: Sunday, August 03, 2014

Message

And Ehkong, too! ___ He brought with him to satisfy everybody's appetite, a delicately concocted mixture of veggies harvested exclusively from his backyard. I have to have to believed on what he's blabbering about, was backed-up by words that can be spoken only by the gentleman from ... Baton Dampay.


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.181.79.50
Date: Sunday, August 03, 2014

Message

The meet was met at Sobrante. ___ We came, we saw each other with ... Mhitirol, Ehkong and a company of " made men" to partake and eventually ... conquered ... what was promised. ___ It was done with a flourish being with ... Mhitirol ... given the privilege of having the first taste on a tasteful and generous amount of ... baguesen ... with hot peppers added for the aroma, and slices of "puto" ordered from a Chinese bakery with the expertise not to give even an inch to critique, which made him perspired in the enjoyment put on his plate, and in the intricacy how it's made - fit for a ... King. hehehehe!


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To: y'all guys
Remote Name: 67.181.79.50
Date: Friday, August 01, 2014

Message

Well, am here in Stockton 54 miles east of Sobrante having a good night's rest, and getting ready to go shopping for the ... los ingredientes ... to make the promised cuisine, that will make ... Mithirol, laughing smiling all the way to Brookfield. ___ And with ... puto ... in the mix, that goes with this vaunted ~ baguesen ~ this could be the highlight of his foray in Cali, notwithstanding the fact ... Ehkong ... is on fire, too. hehehehe!


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.124.29.108
Date: Thursday, July 31, 2014

Message

I had a conversation with a certain key personnel one of the stalwarts of the association and said they have about 3 roasted pigs (litson) prepared donated by individual families as a show of concern and participation for all kabaleyans to enjoy. Well, coming from the south, I will bring something, never have been put on the table for so long and the recipe I used was given by someone that I have him silenced so that he will never spread his secret. Stand by and you will never forget the experience of dining in this party in your lifetime and I bet everyone going home back to Santa Barbara will surely relate the experience. I can imagine now Metirol reading this will have his saliva cascading all over his mouth. he he he he. He will be arriving San Diego today.


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To: Mhitirol
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Wednesday, July 30, 2014

Message

With the preparation I made likened to Napoleon's before the Battle at Austerlitz, it will be agonizing a wait with the ... baguesen ... burning hot in my hands, which could turn into a thrill when I see the ... whites of your eyes. hehehehe! ___ However, the Mohican's smoke signals telling Gildo's picnic Sunday, is only for people out of state like you and I. ___ If so, what's the catch?


From: mitirol
Town_City:
Email:
To: Emong
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Wednesday, July 30, 2014

Message

I will be on my way to San Diego early tomorrow morning. I will have an early afternoon golf game later. We have decided to stay overnite at the bay area after the picnic. Come the next day sunday, my classmate Hildo T. will tender a picnic and I am inviting you to join us. It should prolong the ecstasy (or the agony, he he he!)


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To: Mhitirol
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Wednesday, July 30, 2014

Message

Your younger bro (#6 in the line up) used to say "drawing" when he's in doubt. However, that was then this is now ... baguesen talks bullshit walks. hehehehe! ___ And your fellow raider is not as lamed he thinks he is. ___ He is ... "limping" ... his way to San Diego to attend his nephew's wedding this Sunday. LOL


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: Emong
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, July 29, 2014

Message

I tried to get one of my buddies Ador Osilla from the Washington state to come. His lame excuse is that makapoy la kuno so sekla to. I told him to tell your buddy his younger brother Elio to come instead. Now my taste buds are talking, is your vaguesen for real,or gonigoni? Will see, he he he!


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To: Mhitirol
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Tuesday, July 29, 2014

Message

Well, I'm set to go with "sandongdong ya baguesen". It's all cut up ready to drop in the "talyasi" at Sobrante. It will taste like ... mannah ... from heaven with my secret recipe that you wouldn't care, if it's salubrious or not, but it could make you forget what Ekong has up his sleeves. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.8
Date: Wednesday, July 23, 2014

Message

As I was driving home yesterday I lit my cigar, put the top down and played the music of Cecelia Bartoli. I happened to stop at a light alongside another convertible with beautiful female driver. She waived her hand and shouted at me...What more can you ask, cigar, convertible and beautiful opera music blasting loud! I responded, You in my side is what is missing. She laughed and speed away. Sometimes, my big mouth gets me in a hole...but on a day like yesterday, she was right... listening to Cecelia Bartoli and smoking my cigar is akin to having an orgasm. heheheheh


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: 108.51
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Thursday, July 17, 2014

Message

Ekong is right. The crustaceans and the spotters would be a long way off where they are needed. There is an alternative. Why don't you bring them to the St. Lawrence river where they can start their journey to lake Michigan? You have to do one thing though. Be sure to give them a healthy dose of steroids as they will be swimming against the current. I would be too happy to pick them up here in Milwaukee.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.124.29.108
Date: Thursday, July 17, 2014

Message

I just hope those crabs have their large claws still intact. If you said that you are sending these crabs to LaJolla bay that is way out in Southern California about 7 hours drive up north to San Fancisco. It sure like, those crabs will not get there on time and we considered it forever lost. Metirol is not hopeful either.


From:
Town_City:
Email:
To: All
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Wednesday, July 16, 2014

Message

I am sending my regrets for my inability to join your festivity due to my new job as Fitting Technical Specialist for Victoria Secret undergarment. However, I have already released a bushel of live crabs and cartload of Norfolk spot to swim towards your San Diego. They should be by the La Jolla bay the morning before your scheduled gathering. Kindly wait and pluck them out of the ocean.


From:
Town_City:
Email:
To: All
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Wednesday, July 16, 2014

Message

I am sending my regrets for my inability to join your festivity due to my new job as Fitting Technical Specialist for Victoria Secret undergarment. However, I have already released a bushel of live crabs and cartload of Norfolk spot to swim towards your San Diego. They should be by the La Jolla bay the morning before your scheduled gathering. Kindly wait and pluck them out of the ocean.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Sunday, July 13, 2014

Message

Please excuse the bad technical error from the previous presentation. My mistake.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: Emong
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Sunday, July 13, 2014

Message

The STB picnic to be done at the bay area is getting to be a place where one is supposed to be at. For one thing, I requested one of my buddies Ador O. from Seatt . He told me that his joints and bone pains would hinder him from coming. I told him in return that a real Raider does not have any joint pain when he is among real Raiders. If I can come from Wisconsin plus about 4 of my classmates like Melanio, Totoy and Romio and Hildo, he does not have an excuse.\\\\\\\ The STB picnic to be held at the Bay area is getting to be a humdinger. I have heard that a lot of south Cal people are coming. I have even called my buddy Ador O from Seattle. He told me that his bones and joints hurting may not make him do it. I told him that being a Raider does not allow him to claim pain when requested by another Raider. Anyway, I told him to tell his younger bro Elio your buddy that you are coming. I have one request of you. That would be to settle an old-age conflict. That is to settle once and for all, how does your VAGUESEN taste? Is it mundane or salubrious? You of course would have to bring a potful to prove it. I have never seen you cook. That one time we brought a doggie in you place, your dad as questioning where it came from. You told him it was from me. Your father then told you that if it was from me, how come we are cooking it not in his place? That was the first and only time that I saw your mouth open but not a word is coming up, he he he!


From: Ekong
Town_City:
Email:
To: Metirol
Remote Name: 67.124.29.108
Date: Thursday, July 10, 2014

Message

That song has historical value to me, because while I was on leave (vacation) from 4 years Navy service (I went home and courted right away my future wife Dolores. Still not married we went to see the movie in Ligaya theatre in Dagupan titled on the same song "Sapagkat Kami ay Tao Lamang" starring Marlene Dauden (Iforgot the male counterpart) I did not pay much attention to see the flick but so busy with my hands all over her. Nothing came out of it but that was the first time I kiss her. WOW, I WAS BARKING LIKE A DOG GOING HOME IN GLEE a lot better from experiences in foreign ports.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: Ikong
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Wednesday, July 09, 2014

Message

I stand corrected. Sometime ago, I said that I have not heard Ikong sing ever. It is going to change. The other day, I was cleaning my basement and came upon a box full of VCRs. I took one out in particular and viewed it. It was taken late October-early November of 1993. We had the pistay inatey, followed by our high school reunion and different parties. One of them was a party tendered by our parish priest Fr. Wing Escano. A lot of balik-bayans were featured and were encouraged to talk. Ikong was among them. While he was making his speech, I can not see him as I was visually blocked. Besides, I was entertaining my second San Mig beer. Then it happened, Ikong was singing a few stanzas of Sapagkat kami ay tao lamang. He has a nice voice with a low timbre. Nayari lan ilaban ed karaoke.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: Emong
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Wednesday, June 25, 2014

Message

This picnic is getting better and better now that you are committed to come and also with Juhnnie. It would be a coup however if a couple of people that I would like to invite can make it too. One is my kaanakan originally from Binmaley who is now enjoying the retired life in Canada. The other is a lady from Manaoag originally but is now in Cambria, a mere 232 miles from San Fran. If both are reading this, you are cordially invited to share the company of people you have tangled, agreed, disagreed and fought with thru the internet all these years. It would be a grand meeting/homecoming. BTW, the latter is your favorite pen-pal from dem halcyon Sunday Punch days, he he he!.


From: Ehmong
Town_City:
Email:
To: Mhitirol
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Tuesday, June 24, 2014

Message

I sure will appear like the ... satsat ... in Sapang surreptitiously silent, for the offer you made me, is not only subtle in delivery, but it couldn't be refused by all things human. ___ It will be exactly three decades and nine to the day, when we saw each other the last time holding in your arms my daughter and it can be a long walk to walk backwards in time. ___ However, I, will possibly cannot meet your high expectations of me coming with my "significant others" (your words), because I function an independent operator, a mechanic sort of, unrestricted, unfettered, unshackled in the art of cattle rustling. hehehehe! ___ I hope Jhunnie have the time to drop by (I know he goes to Monterey this time of the year twice), if he's around - our only problem we have not to his liking probably, a bottle from Eping's private stock. hehehehe!


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.124.28.113
Date: Tuesday, June 24, 2014

Message

There are no HIGHS AND THE MIGHTIES here. They were all left out in STB and most of them were enjoying their eternal rest. We who left town mostly subsisted on GALOR YA INSANGLIL, who mostly frequented the muddy waters of KALARIAN creek to gather alereg and bisocol. We persevered and life changed for the better like Metirol who survived insurmountable odds and most others in their pursuit of happines.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.124.28.113
Date: Tuesday, June 24, 2014

Message

My brother Romeo and his wife Doniang will be flying to the Bay area on invitation by their daughter based in San Francisco. Besides they will stay there for a couple of days. We tried to connect with Romy M. and Totoy N. but had not comfirm yet. The idea that Kuya Art and the little Art to get a Van is a good idea for there will be enough drivers for the trip. Before this idea firmed up, Me and wife Dolores and the rest of my tribe will be on cruise mid July for under two weeks in the Caribbean, but surely I will be with this trip to the Bay Area. I am sure glad that Primo will be around to experience again in company with his kabaleyans.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.9
Date: Tuesday, June 24, 2014

Message

Thank you for the gracious invitation; I will have the chance to rub elbows with the high and mighties of St. Barbara.


From: PinoyNoMoh
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.154.210.126
Date: Monday, June 23, 2014

Message

This think this ia an attempt to identify themselves as "mestizos" to make themselves seemingly above the ordinary Pinoys. Or it could be a sign that they just don't want to be identifified as a Pinoy no moh. If that's the case, who can blame them?


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: Emong
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Monday, June 23, 2014

Message

This year's annual STB picnic would be at the bay area come aug. 2, 2014. I will be at San Diego by that time and would join a vanful of San Diego and L.A. peepols who would be driving up. Why don't you drive up too? It has been ages since the last time we saw each other. Ekong has promised to bring a big caldero-full of his fresh vegetables with pork belly and orang. You may bring one of your significant others to keep you company to make it a joy-ride, he he he! By the way, Juhnnie is invited too if he is around. What do you say?


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.184.161
Date: Monday, June 23, 2014

Message

Like in ... Mhitirol, Ehmong, Jhunnie. ___ This is the offshoot when the smarter-than-a-weasel Pinoys enter the world of the ~ avant jazz ~ into the world of pierced ears, and the insertion of pigments in the skin to highlight the ongoing fad, which eventually will disappear as fast as they come.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Thursday, June 19, 2014

Message

One of the silliest thing I've noticed back home is the way the name BEN is changed to BEHN. It appears to be a creative embellishment. It could also be an attempt to be effeminate and if it is so, it is none of my beeswax.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Thursday, June 19, 2014

Message

Ekong is on point. We equipped ourselves with equipment that makes life comfortable and easy; and we became slave and dependent on them. There was a time when all my schedules are in my head, telephone numbers are not written but memorized. We write words and spelled them correctly; now the texting had completely changed that. The generations now especially in the Philippines have names you cannot understand; infusion of extra letter or H to make it sound complicated and "social." Names are inverted to add spice to it so they say, as in Myra becoming Arym.... pretty soon you will see people setting on their head and thinking with their butts... or is this happening now?


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.226.38.144
Date: Wednesday, June 18, 2014

Message

My 9 year grandson had his I PHONE, two 4 years old grandaughters got their new I PODS and so with my wife and for a grandfather I got my I PAID and believe me there is no end to their request. What EINSTEIN said before he passed away, the future generation as of now is creating a generation of idiots because of technology like in Math kids nowadays most do not know the long process of addition, subtraction, multiplication and division by long hand.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: Fathers
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Saturday, June 14, 2014

Message

I would like to wish the best for all fathers with a pangasinan link. May your good deeds be accentuated and your not so good deeds be delineated. May the winds be at your back, your drinks be mellow and your company be the best you can have. Happy fathers day!!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Friday, May 30, 2014

Message

It's now becoming a common practice among ... men of sensibilities ... not to get involved up to their eyeballs. To avoid conflict, it has been an mutual agreement in such a relationship, to have it as a "one night stand" .... kapandalakorok - no string attached. ___ Anggapo so daliyetan ya say panmalioan to itraspam so muerto na pokok o anggano agni binmoskag ya rosas na mangga o binmoyag ya paguey. ___ Canian ayay labir ya ... manbibii o milalaki si Polano/Polana kuan ... becomes a non-issue.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.11
Date: Thursday, May 29, 2014

Message

Sorry... angapo so kabat kon mabii odino manbibii..... balet ta wala ray antak ya LALAKIEN NA BIBII... baleg so pandumaan toya, ta aramay lalakien na bibii so apalikdo ra labat.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.226.38.144
Date: Thursday, May 29, 2014

Message

Men are men. Where ever they are there is always that infatuation to any of the opposite sex be it a waitress or a receptionist. Its just normal and not to misconstrue a negative intention. But there is always Miss Pussy Galore an inviting object a human eye can not avoid but not to the extent to be seriously involved. I know Metirol is keenly aware to his surroundings that his love life at home is not left out and always a great Lothario to his wife in Wisconsin. aha!!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Thursday, May 29, 2014

Message

I think Mitirol had it planned. He had established a pattern of enjoyment that is accepted but not shared by the wife - golf. And this allows him to travel to unaccompanied and therefore activities were unhindered just like when he was working. Plan is nothing.. but constant planning and revisiting your plan is the key. Marriage is never meant to be a scrutiny of each other activities but a learning process where two individual who may have differences can actually live together in harmony - the result is still being together even at the end of each other career. Even during my playing days.. I will never allow any woman to nag or to place me under scrutiny - respect of each other space is necessary. Mitirol had that in place, thus his trip was never scrutinized. Of course, it is also a matter of how far you push that independence, as no one is truly independent. Dependence on each other is expected, and you might be surprised that these dependence on each other may actually the spring of eternal harmony with each other.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Saturday, May 24, 2014

Message

Retirement is a tricky business! ____ Once you take this route, a new world unfolds and how you handle it, could tell you - you are due for a whipping or it would mean everything is all roses. ___ It's not an easy task, when your privacy is at the mercy of the woman-of-the-house; when every move you make, is scrutinized with a magnifying glass or done with a fine-toothed comb; when the time to enjoy yourself, is so restricted you'll always be looking over your shoulder. ____ Nonetheless, though you are given a break, a short break, time is of the essence to grab fate by the tail, and take the plunge into an ocean full of sharks. ___ "It's better to have blown the ... saxophone ... than not having blown at all." hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: 72.193
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Friday, May 23, 2014

Message

It never fails to amaze me about the depth of your knowledge not just in places to satisfy one's gustatory needs but also in places for hedonistic endeavors. The airport is in west palm beach and I stayed at a hotel a couple of john daly golf drives from it. Next time I venture to a place, I should consult you first so I do not have to ask the concierge about something that may cause them to raise their eyebrows, he he he!


From:
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Friday, May 23, 2014

Message

It's an infamy while in Palm Beach, you just kept on hitting the white orb, without having the chance to hold in your delicate hands sun-kissed cantaloupes to refresh and hydrate your weakened limbs. ____ However, if your attention was only centered on those 18 holes in the ground, you missed the ... action ... big time, that place has to offer, if you did not make the rounds explore the night life specially some vaunted places where you can find Heaven on earth at West Palm Beach i.e., "Spearmint Rhino Gentlemen's Club ... Renegades ... The Mermaid" where a siren will take your hand and guide you into the mesmerizing deeps of the Florida Keys. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, May 20, 2014

Message

Just got back from the gold coast of florida after 5 days of swatting the white orb. Weather was beautiful and the seafood was fantastic for a land-locked guy like me. My base camp was at palm beach. My only regret ( I was solo) was that there were no payong girls. It would have made the bite of the sun less irritating. Oh well, that is life, take the good with the not so good, he he he!


From: Mastercard
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.41.74.163
Date: Friday, May 16, 2014

Message

Panagbayar la ed credit card!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 116.84.246.145
Date: Tuesday, May 13, 2014

Message

Asompal lamet so magayagan vacacion kapapawil lalamet ed Aremika.


From:
Town_City:
Email:
To: eking jr
Remote Name: 121.54.54.54
Date: Friday, May 09, 2014

Message

"Apaloob day ... igat ... ed baloyboy." ___ Kaibak iray classmates ko ed Class '62 dimad Star Plaza Hotel ya angogto, nankancancion. Malikeliket so agawa ta elek ya anggapoy tonda ed inpakanonot no antoray agawgawa nen wala kami ed SBHS. Anonotan iray nankakarawan ya aga agamoran. Anengneng ko met ya matatakken kamilan amin: ampotin amin lay buek, nikosbeng met lay kaapingan. __ Balet, anggaman ontan ya talomplo (30) lay amatanir say kera masekder nin siansia.


From: Eking Jr
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 174.236.74.174
Date: Friday, May 09, 2014

Message

Wala met so balon painawaan dimad Malanay, balet wala ed gilig na national road. Asalik so naogip ya aminsan nen palbagon ak la senmenpet. Malinis so kuarto tan walay hot water to. Marakep iramay inpost yo ed FB.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.54.54.58
Date: Friday, May 09, 2014

Message

Nalaglagsanan ko tay ... Terracota Hotel ... dimad kalagsan na Robinson's ed Mayombo nikawanan mamaarap ed Santa Barbara. Oala ni arom, balet labalabay ko may kalabas ed amay melag ya taytay ya nikawigi ya mangaran na ... Kotikot Motel ... 700 meters away from the road. ___ Marakerakep ya pasen no labay moy agka nalikas no mamoyok, mangaplos, mangarapas, mangapa .... mamatey kay oleg. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.9
Date: Thursday, May 08, 2014

Message

Wala manaya so marakep ya ayaman ditan ed Calasiao, ta wala ed sulinek...aman so Teracota Motel ta agda sankanengneng so luluganan mon onalis. Say sakey ni kaabay na Dagupenan, kanian nayarian moy onsamar pian agkayo la onpaway angad kasumpal mon manpainawa. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.9
Date: Thursday, May 08, 2014

Message

Wala manaya so marakep ya ayaman ditan ed Calasiao, ta wala ed sulinek...aman so Teracota Motel ta agda sankanengneng so luluganan mon onalis. Say sakey ni kaabay na Dagupenan, kanian nayarian moy onsamar pian agkayo la onpaway angad kasumpal mon manpainawa. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.54.54.140
Date: Thursday, May 08, 2014

Message

Panangasi ... bokot ... agaak met nairapan ya manmanijo ed Manila nen linma ak ed Mall of Asia. Say abilidar nakaokolan maong kan mangisogasog na olo'y kotse no gipitan. Aray driver dia "will accommodate you if you force your way" singa ra lamlamang otot ed pusa. ___ Linma ak met ed Labrador ya angaliw na tuyo tan pingka ta mamorad man. ___ Marakep met so gagawaen da ta papaawangen daray karsada. No nasomsompal sikato so dalanen na tricycle tan amin ya matantan so batik onlokak so traffic alioa lan maabala.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.10
Date: Thursday, May 08, 2014

Message

Angan iner ed Pangasinan, nayarian ko so manmaneho; balet ta no diad Manila so andi ta nabalang ak. No wala ak ed Manila,diad Alabang labat so lalaen ko. Mas maong ni mantaxi ka la. Nen Pebrero, walay sakey agew kon sinali so public transportation manlapu ed Binmaley angad Alaminos. Angapo la so diretso ed Bolinao. Kasabi ed Alaminos, tinmelek-telek ak, insan ak pinmawil linmugan ed saray akaparada ya mini-van papaonla ed Dagupan.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.54.44.94
Date: Tuesday, May 06, 2014

Message

Antam aray masekder ya inkipanek na taglang so nayarin ... mangimanijo ... na kotse dia, lapod say inget na dalan tan say ogali na tiopir ya agtom balot natatalosan so rigolacion na dalan (rules of the road) lalo la ed saray manbebenben na monobila na ... jeep, kuliglig, tricycle, buses ... ya kitawey dan imanoen so kortisiya na dalan. ___ Amay bulag ya corbada (blind curve) ed Tonton, dimad Bartolome Furniture abanggak lawari may posti koryinti nen kinatli toak may bus ta linmosot anggano wala so doblin linya ya doyao ya mangibabaga na "no passing zone". Balet, anggaman ontan nakaokolan moy lologanan ta agaylay irap no labay moy onakar ya ... mamatey na oleg ... et anggapo so naloganan mon tampol. ____ Makakalek ak labat, ta maslak ya manlalapod tan wala so ... driver ... da ya oopaan, balet nen onsipot dia et ... kapipitek so sali to. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.9
Date: Tuesday, May 06, 2014

Message

nen saman say kakaakar ed Amancoro so manbaloto ka manlapu ed Manat. Angapo niman so dalan ed Biek. Saray magangana diman aray manapleyido na Manuel tan Paragas. Aray laki-laki diman aray taga Pototan, Binmaley. Walay pokokan mi diman ed Balagan ya pamumuertan mi ta mairap ya laen.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.54.54.147
Date: Tuesday, May 06, 2014

Message

Say kuanda met diman alioa labat ya wala so payak mo no ag ingen singa kono ... dikay dalin ... ompaway ka no say bulan et ...kakilat. hehehehe! ___ Diman so nanlapoan nen Ms. Penner ed Amancoro? Agaak mankelaw ta sarag toy ontonton ed kawayan ya anggapoy benbenan. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.54.54.147
Date: Tuesday, May 06, 2014

Message

Sikato tan so dinalan ko dimad Biec ed arap na bistro nen Enzo ya kaposaposa anggapo'y anengneng kon mamangakan. ___ Adalan ko met iramay carendiria(s) ya say walad menu ra inkalot ya pantat. Balet, agaak linmoob ya angan ta dakel so apangat nen say pantat. Amay amiga ta ta ya taga SJ so agko ni anengneng ta manpapasnok ed agmo inbisita ed sikato. hehehehe! Natan nonoten ko ya pasyaren no agaak ... napoldakan ... o no anggapo so mamalkong ed olok. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Monday, May 05, 2014

Message

So sinamar mo lamay maestra ed San Jacinto? Aalagaren to ka la amo.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Monday, May 05, 2014

Message

No manlapu ka ed Dagupan, amay mamaonla ed Dulag so nadalan mo so Biek. Diman so kalotan na pantat. Amay Amancoro so diman so lugar nen Aurea Penner. On say Quintong, Calomboyan, Baba so pokokan era. Angapo so aawiten ko diman ta say balita so walay payak to.


From:
Town_City:
Email:
To: 108.51
Remote Name: 121.54.54.43
Date: Monday, May 05, 2014

Message

Linma ak ed Dulag ta anapen ko'y Edgar ta oala so akapangibaga ed siak ya wadman ... kuan. Canian nilak diman ta diman kono so panaayaman to ta andi manaya. Dia'd katetepet ko no iner ta'y Dulag akasorob ak ed sama'y dalan ya mamaarap ed Quibaol tan dima'd kalabas ed taytay nanpakawigi ak ya amaarap ed Nagpalangan, Dulag tan Amancoro. ___ Arawi ed baley agka anggan naangob na Dios. hehehehe! ___ Kasabik diman nantepet ak alioa so nakar ko manaya, insan ko atepet so ngaran mo tan ama'y katongtong ko ed saman ya ... nisolinek ... ya pasen kabat to ka. Sa'y kuanto: wadia ra nen saman, balet dia'd Quintong la so kolaan da. ____ Agko anta ya ... kapokokan ... manaya so Quintong ed SanKarlos ya onketeg ed Binmaley. ___ Nibaga da ed siak ya ... dayewen ... ka ya managpoyok, balet narerengel da labat kono, agda nanaimatonan ta masilib ka nen sa'y ... kantao. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.54.54.43
Date: Monday, May 05, 2014

Message

Atrasado so inpasiar ko'd dia ta atilak ak ed inpangisipan ko'y irongan ko'd iroplano. Anggapo so naalak ed bula'y Enero, Pebrero, Marso. Sa'y oala dia'd Abril canian nabotan ak la'y mamaoran. Aya'y arapen ya taon wadia ak na sampot ya simba na Enero o primiro'n simba na Pebrero. ____ Anggaman ontan marakep ya'y bula'y Mayo met, ta abantayan ko'y Pista'y Dayat ed Lingayen tan Pista'y Bangus ed Dagupan. ____ Balibalin nengnengen ya'y pista'd Lingayen ta inlorag dara'y linggas na Pangasinan tan nibaga met ya, mipara ed abilidar na Occidental. ___ Balet, anggano ... mangaygay matalareter ... so ilol mo ilol labat, ta mairap ya kapaen ompano napoldakan so limam. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Monday, May 05, 2014

Message

Say kasesempet ed Pilipinas so Enero, Pebrero. No Marso ampetang la. Agmet nayari no Deciembre ta naekatan ka, ta angano kabat mo labat, miala na pakrismas mo.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Monday, May 05, 2014

Message

Anto so inilam ed Dulag? hehehe! No say anapen mo et say iparadak a kaiba ed Quintong, angapo so naantaan mo. No wadman ak, pokok labat so lalaen ko...napoter so bitking na bibiin mnanakar ed tambak no ag era makakadakat ed tibagkol tan aliwan marantal a dalan. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 121.54.54.132
Date: Sunday, May 04, 2014

Message

Tinepet ko met dima'd Baton Dampay ed sara'y makaanta no si ... Ekong ... ed makakancion. Sa'y kuanda no makakancion nabangon ira'y nanaogip ed Payak. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.54.54.132
Date: Sunday, May 04, 2014

Message

Tinmerter la'y primiron oran ed bula'y Mayo. Kirmat tan karol so narerengel ko'n naynay ed ngarem antis ya ... nabalasobos ... so danom ya singa ama'y giripo ed plaza. Ambasabasa ya amin so gagatinan ko canian akabota ak no onla ak ed alog. ___ Onggapo la so mamaoran ... sa'y sibilao nanengneng ed biglaan ya intagey na pricio na belas. Sa'y bilay dia "you can gauge it the way they buy this staple" no sa'y saliwen da et ... duara o taloran kilo ... labat ta sa'y sakey kilo ed sama'y belas ya nasogat so dilam no gatgaten mo ed awet tan gasal so P36.00 pesos/kilo. ___ Ngalngali agka met la makaogip ed ingal dara'y patapatang ta sikato met ya panaon no sinmabi la'y danom ta amin da et ... madly in love. Asakbay so oran canian arayan bulan so ag nepeg so manbakasyon dia, balet no wala bilang so amamayom ya lakaplakapen mo no matalareter so atep sikato so marakep. ___ Linma ak met ed Dulag tan dia'd Quintong aanapen ko no wala'y amamayo kakapakapaen nen Junnie anggapo kuanda. ___ Sa'y kuanda sa'y anto ton kapaen kono ama'y ... pitek ... ed pokok. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Thursday, May 01, 2014

Message

Ekong mentioned that I doubted his singing prowess. I never said such a thing. What I stated was that I have never heard him sing. But if he insist that we have a singing contest, so be it. However, I would like to make it fair. Labay kon itdan na nangit ta piano wala met so competition, he he he!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.54.54.141
Date: Wednesday, April 30, 2014

Message

By the way, Ekong mentioned Urdaneta when Mayor Amadeo Perez transferred City Hall to Anonas, 6kms away from the town, creating a brouhaha among the people because of the distance hitting their wallets of the fare involved, which forced the new mayor Bombom to abandon it. ___ An P180 million peso boondoggle!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.54.54.141
Date: Wednesday, April 30, 2014

Message

Last April 28, was a day to remember, a day that changed the set of LGU Santa Barbara, when it was transferred to Maningding not Ventinilla, in a spanking new building leaving the old municipio and its historical past. I was there with Bodjie, Kapitan Benny invited by Mayor Lito Zaplan himself, to celebrate with the townspeople the changing of the guard, that a new breed of politicians has emerges to guide the town into the unknown. ___ I, also met the rep of the 3rd District Baby Arenas, the governor and an array of provincial, town, barangay functionaries that regaled the occasion. ___ The building is quite imposing in a 2.2 acre piece of real estate, facing south standing alone like an antebellum house of the Old South. It's facade is adorned with 4 Corinthian columns mixing the old architecture with the new. The construction of the building somewhat in haste not allowed time like rice to simmer (manliwliw) because it is exposed to the fury of the sun, no shades for people to take cover, which to my understanding should be built, and food "carenderias" are a must for people doing business with the town. ___ But, what caught my attention are the narrowness of the administrative offices which took the second and part of the third floor where the mayor has his office. Also, a building at the back will take the overflow, however, with the growth of the town exploding probably an addition(s) is worth looking at. ___ Alagar yo so ontombok ya pajina!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.54.54.141
Date: Wednesday, April 30, 2014

Message

Surprisingly ... I really know so little about this fish. The people I talked to called it ... bolagleg ... when it's under 10lbs, but ... makkar ... when it reaches over 10lbs, claiming they have seen one over 23lbs. ____ Looking at it, the similarity with the ARAPAIMA of the Amazon in its outlook, is astonishing. ___ Preparing one for cooking is hard: 1) The scales are the size of a quarter. 2) I'll have to buy a sheet metal cutter to cut the tail off, the caudal fin and the like because they are so hard, a conventional knife (barang) won't suffice. And you need a sharp and heavy "barang" with a hammer to slice it or cut the head in half. ____ The taste is heavenly incomparable to pingaw, malaga, fresh water mullet all put together. It's rare fish that you can buy it only by chance, because the fisherfolks seldom catches it. ___ At 15lbs it's too big to be grilled, so the best alternatives is to cook it ~ inselar ~ with fresh kamias in abundance or fry it to have as "escabichi" which could be a mouth watering exercises. ____ With its size, the meat is astonishingly soft, and I have standing order with the woman I bought, that if another one surfaces, she should call me in haste - Sual is only 16km away from my place where the herons fly.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 69.111.221.220
Date: Wednesday, April 30, 2014

Message

Metirol said that he has doubt about my singing ability, well I challenge him to come home this November/December for the High School Reunion and Town Fiesta and forcibly get the Emcee to give us a chance to air our singing prowess. If he can sing two pieces, I will sing three. This is not just an Indian smoke signal, we both will create a firestorm as being both retirees. Now, we turn to the subject of the new Municipio. There must be someone backing the Mayor to build this one up, mostly the Congresswoman of the Third District, Miss Arenas. If Mayor Zaplan did it on himself, alone based on his good credit and if he defaults, I sure don't want to go to jail with him. But to me what he is doing is really living his legacy as the most prolific Mayor that ever served the town. Time was when during the summer months then by opening classes in JUly in the Elementary school we pupils were tasked to pull "Sisiput" weeds throughout the town Plaza. If others are not in comformity with what he is doing that is their prerogative, but in reality, mostly don't have anything t do with it, financially. They are not obligated to get in their pocket book and absolve the Mayor in his predicament in case he defaults to pay the bank. I believed the Town as a first class in stature, building a new Municipal hall is highly commendable like Urdaneta who built their hall away from the busiest part of town.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Tuesday, April 29, 2014

Message

Bolagleg is akin to Rockfish or stripe bass.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, April 29, 2014

Message

Being from land-locked baybay and although I have heard of the word "bolagleg", I do not know what it is nor how it looks. I know that we have the nearby sinucalan river but my experience with waterfoods is limited to the yearly floods that deposit pantat and gueleguele in the banawangs that we get thru limas later on. For the price you paid, how is the taste? Is it similar to pingaw?


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.54.54.59
Date: Tuesday, April 29, 2014

Message

Been into fish less meat in the past two weeks. ___ Went Sual at 4pm to have a privileged pick at the days catch still wriggling and jumping to the touch. ___ First time I've seen a ... bolagleg ... at 15lbs, and pushed me to swallow the bitterest of prices accorded a fish, which seldoms falls into the


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.54.54.55
Date: Sunday, April 27, 2014

Message

Today, is the inauguration of a new spanking municipio of Santa Barbara. Also, it is the celebration of the mayor's birthday , which is supposed to be last April 17, but the mayor waited probably to minimzed cost. The building's impressive with the mixture of medieval and modern architecture. The facade is fronted with four Corinthian columns likened to baby Parthenon. AS of yesterday, they're still working on the landscape up front. ___ Wranglings started to surface questioning the distance, which is two kilometers from the town proper - the cost of the trip. It's like a birthing of a child. Everybody are holding their breaths if it will survive infancy. Fingers are crossed ... till then.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: 121.54
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Wednesday, April 23, 2014

Message

Baybay's musical ethos is a continuum. In the late fourties it was the Logan brothers namely fred, henry, William and later geog. Their only sister adeling was also a very good singer. There was no lack of vocal talents at baybay. Then there were the fajardos, ver, letty, Arthur and totong. As a matter of fact, biong's favorite duet partner is the current baybay kapitan, benny. They can favorably duel the everly brothers. Of course, the pindangs have music in their dna. It starts from my laki eliong, my father, my uncle esteban and my auntie ising. Biong's guitar talent he got from aning quinto of tuliao who is a second cousin. His singing chops he developed at the various karaoke shoppes in quezon city while he was still working there. The baton dampay had it's share of impromptu singing duels specially between the old and the young. The PETEK or HARANA was popular then. Sadly, I believe the last one to do it was ting deguzman and myself. The best guitarist from baybay was casio paraan. He can play like pablo virtuoso. Unfortunately, he stayed most of the time in nueva ecija. Come to think of it, during my baybay days, I have never heard ekong singing. I'm not saying that he can not sing, I just haven't heard him do it. Maybe he is just letting the amateurs do it, he he he!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.54.54.42
Date: Wednesday, April 23, 2014

Message

So those ... peones Mejicanos ... are getiing smart, huh? ___ It's about time to demand from you ~ not ask ~ the fair and balance payment of their services, which I think they'd been enslaved for so long. hehehehe! ___ They have seen the light of income inequality, when you paid them below the minimum wage, and throw at them a measly piece of McDo for lunch. ____ With ... O'bumma ... their standard bearer, you could be in very ride awakening. But, what the heck you won't mind, don't you? - you are an unabashed ultra left wing Democrat. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.54.54.42
Date: Wednesday, April 23, 2014

Message

The whole nine yards? ___ Got tired of the Kentucky grass, the lawnmower, aring? With 5 cubic yards of mulch, will cover approximately 175 feet of land, which is not enough to put a dent in your acreage. ___ Are you serious to butt heads with the HOA of Friendship, when just seeing the non-conformity of your landscape with your fat cat neighbors, could turn them mad becoming viciously ... unfriendly ... like a woman scorned? hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Wednesday, April 23, 2014

Message

I called my lawn care person and asked him to mulch my yard. He did it last year for $500.00. This year he asked for $1000, double the price from last year. I called the local nursery and inquired how much would I spend for mulch alone. I was told that with the size I have, 4 cubic yard of mulch is sufficient; cost is $45.00 per cubic yard plus delivery fee. However, if I buy 5 cubic yard, delivery is free. I know I can hire couple of hispanics to spread the mulch at $100 a day for each. My total expenses would be less than $500. You get taken if you do not know how to deal with them. I happen to grow up in San Carlos where "tawaran" is always prelude to purchase, making you well verse in negotiation. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.54.54.132
Date: Tuesday, April 22, 2014

Message

That's why the urge to gather the tribe and have a powwow over firewater, is now at a dead end. Without Biong, with his music and witty comments on Baybay happenings from the absurd to the mundane, screeched to a grinding halt. ___ The days of thunder are overrrr!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.54.54.149
Date: Tuesday, April 22, 2014

Message

Alioa labat ya mabelbeleng so kipapasen no ag ingen, singa akalboan na ambetebetel ya danom so mannalimbosabos ya apoy, nen samay kiew ya mamaparlang nanmaliw ya ngapos.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Monday, April 21, 2014

Message

No untan sirin midyo mabeleng laray panaon ed baybay. Tua tay kuanmo ya no maminssan, mairap ya salatan so arom ya totuo odino panaon no anggapo la ra.


From:
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 121.54.54.136
Date: Sunday, April 20, 2014

Message

Angapo la'y kanding dima'd Baton Dampay ya akarakar, anggano asipet anggapo so anengneng ko'n korongcorong nanlapo'd inpamatanir nen ... Biong ... ta sa'y kuanda rama'y atilak diman, nakal la'y komacancion tan gomigitara ya labalabay dan dengelen. ____ There's an emptiness that can be felt a vacuum of longing, that laughter in the air is gone, when the Last of the Mohicans sung and played with his guitar for the last time. ___ He will be missed big time and the death knell can be felt, the hanging outs is done.


From:
Town_City:
Email:
To: 108
Remote Name: 121.54.54.136
Date: Sunday, April 20, 2014

Message

You will be surprised, the peace of body and mind I have was drummed out, was shaken to its very foundation, in complete disbelief how the evolution of fanatical religiosity has taken roots amid the ocean of hunger and deprivation. ____ "Sa'y toon nalelener anggano patarem onbebenben." ___ I was fired up, that volcanic fire hotter than Dante's upon seeing the stranglehood of religion, to those whose knowledge is maximized by mind-boggling subservience to the ... cross. ___ Canian makapasinagem ya nanengneng so totoon mandakmomo kalamor ya mankaokolan na tolong et sa'y nieter na Roman Catholica, mammaimpis ya pinitpit ya arina tan mas tingtingot nen sa'y ... pindang nen Marya.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Saturday, April 19, 2014

Message

Say balitac, amay pinalsa ya duaray saklor to so saksakey la may antenna tod ulo. Amputipoti so bosaleg tod lumba to ta oosilan nen biong tan si bayaw ton barol ta gaween da konon pinapaitan.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Saturday, April 19, 2014

Message

You might be surprised. The inner calm you have will drown the noise that you hear. Kanian agay lay petang kuanmo angan agka ni akaloob, onpan say apoy ed dalem na liknaan mo et marlang nen samay kawalaan to may toon duaray saklor. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.54.54.58
Date: Saturday, April 19, 2014

Message

Aging (ontakken? ara'y taga Urbiz tan SanKarl labat so aga onoogao! hehehehe!) goes with it, the wisdom to separate fallacy from the truth. So, in reality it does not affect your relationship with this "god", if there's any shape or form "his" existence can be proven true, because ~ Faith ~ alone is not enough. ___ Canian no somlamgen mo'y gangan ya akakorit ed "masanto'n Biblia" kuan, anggapo so anggan nagawa ed sika. ___ Linma ak met ya nanosyoso no bilang antora'y balon nagagawa ed loob na simbaan (agaak linmoob oala ak paoay ta mantampooag) anggapo so angomanan nanseseksekan ira ya singa ... sardinas ... tan dia'd ingal da ya singa ra aso'n mantagloong ngalngali agira makaingas ed petang tan salimoot. ___ The scene is hot and full of perspiring bodies, the scent is so overpowering you will puke in disgust.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Saturday, April 19, 2014

Message

Laba-labay ko may ebat nen Cresal nisengeg ed pananisia diman ed Urbiz. Kanian inulit kon inpost.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: 121.54
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Saturday, April 19, 2014

Message

You do not need special dispensation from anybody to partake of those salubrious eatables from the cow on good Friday. You were excused due to your age, he he he!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.54.54.45
Date: Friday, April 18, 2014

Message

blessed holyweek alright. Good friday was started and ended, with pinapaitan tan konao-konao ya ikol, ngilngil na vaca. i was accorded dispensation from Him to do what i damned pleases. eat your hearts out mitirol and junnie. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Friday, April 18, 2014

Message

Blessed Holy Week to all of you. May the love and sacrifices of our Lord Jesus Christ bear fruit in all of us.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Saturday, April 12, 2014

Message

Her kids are German citizen so I do believe she visits Germany quite often. Her husband passed away April 9th.


From: Mitirol Met
Town_City:
Email: Veritas143@hotmail.com
To:
Remote Name: 72.193.138.74
Date: Friday, April 11, 2014

Message

My condolences to Beth and family. I wondered if she will go back to Germany. Her kids are still living there.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Friday, April 11, 2014

Message

exchange change to exchanged..... They were married and built a beautiful house along the beach. I do believe she is already retired and both travel a lot. Accordingly, he was a high school boyfriend. In all her pictures, she was very happy with him.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Friday, April 11, 2014

Message

Yes. The Beth that we exchange comments and ideas at SCCMB.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Thursday, April 10, 2014

Message

Was he the second husband of beth, the belle of bolinao who was in Germany for a long time?


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Thursday, April 10, 2014

Message

Abalitaan ko ya angapo la ed bilay si Rogelio Carillo, taga ed Bolinao. Pigara ed sikayo dia so mikabat ed say asawa ton si Elizabeth diad balesan na San Carlos City Message Center nen saman.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Monday, April 07, 2014

Message

I must have not been to the city of sin for a while except to pass thru the airport. I swear I saw a lot more massage parlors like the ubiquitous rabbits that seem to be running all over the place. I was informed that the massage parlors are owned mostly by orientals. Although I see a lot more homes, I do not see a lot of people in them like the Del Webb properties along a couple of golf courses that I was at. Of course, they may also be taking a midday nap like Ekong.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.6
Date: Monday, April 07, 2014

Message

Kusina ni Lorraine at Maryland Ave, Las Vegas is far the best Filipino restaurant; hose in National City, Ca are pale in comparison. You are eating in a regular plate with regular kubiertos not styro foam and plastic spoon and fork that bends everytime you scope. BTW by next year, I will be there at the end of February through middle of March. The reason is that the renewal of the lease in our properties is on March 2nd. Thereafter, I plan to drive north to Pagudpud. In case Mitirol and Ekong Sr. would like to come, the more the merrier.


From:
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Monday, April 07, 2014

Message

Madre de Dios! ___ You're here and you never even called to bother me - my name is listed in the phone book (I don't hide like Junnie hehehehe) or you could have had used this site to holler. ___ These bistros ... Nanay Gloria and Kusina ni Lorraine ... and the others scattered in the Vegas landscape are nada, zip, nothing compared to what I have stored in my freezer - fresh frozen kanding from the goat farm at Stockton. ___ I could have put on your plate ... steaming hot caldareta, papaitan that will burn your lips, and one of my expertise ... bagesen, cooked in fresh kamias or salomagi and washed down with Macallan 18 not with that cheapo Lagavulin. hehehehe! ___ Does the possibility existed, a "payong girl" was with you beyond the all-seeing eyes of the commander, that this morsel of ecstasy is not to be shared to nobody? hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: 72. 193
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Monday, April 07, 2014

Message

Just got back from your neck of the woods after a week of golf. Had my fill of pinoy foods for a while after visiting nanay Gloria, kitchen ni Lorraine and a few other comestible establishments. Saw a lot of expatriates from the land of the frozen tundra who are now enjoying the warmth of the city of sin. Aside from the second day when the familiar rain, cold and wind caused us to quit after the 13th hole, the rest of the stay was weather-nice. Thought I would give you a ring but I do not have your number. I should have stayed for another week as I believe you have a 3-day pride-feast next week, but the commander kind of reminded me that I need to come home, he he he !


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Sunday, April 06, 2014

Message

Aring ... next year possibly ... Junniery, I'll have to lock-step my travel with you. ___ I could bring you to the best finger-pointing carenderia, numero uno in them parts, offering one of its kind, the one 'n only ... pinapaitan .. ya vaca you can find all over Calasiao or Dagupan. It can be located inside the "mercado publico" across from the ... manlalako'y puto (how's the most favored salesgirl still around?) ... left side of the municipio. ___ However, don't get caught with your pants down not knowing what goes with the ... pinapaitan. ___ It's puto, of course! hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Sunday, April 06, 2014

Message

My friend when I am in Pangasinan you will never spot me as returnee. I dress like them with flip-flop and t-shirts; I speak fluent non-accented Pangasinan - do not use taglish or panglish. I know the cost of everything at the local market whether fish or vegetable and can negotiate the price. I blend too well with everyone. Even eat at the turo-turo, the only difference is that I have a plastic pork and spoon and always carry a sanitizer.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Sunday, April 06, 2014

Message

As for your retirement (whenever that is), I'll start scrimping nickles and dimes for ticket money. hehehehe! ___ You're almost 3 scores and 4 when the next full moon ends its monthly cycle. And the brightness of its shadow started to diminish (kolyapotan toka na bilonget ya singa ka sinakoloban na kawa ed darapilan ed Dalongue), and before you know it, you are on your way to Payak, with an excellent musical accompaniment by the ... local band ... of Ito Bagit's Mutito Malana. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Sunday, April 06, 2014

Message

Yeah ... a big fish, huh? But, surrounded by flesh-eating piranhas. ____ Or, these nincompoops go back to stretch the pension they get from SS (not SSI), however most of 'em don't realized Medicare Health Insurance does not apply in Pinoychioland, unless you're a "soldier boy" on TriCare (now HealthCarePlan). ___ As a matter of factly, how did you evade those ... piranhas ... knowing "you can run but you can't hide" specially you looked like a ~ a sore thumb a beached whale ~ for easy picking. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Sunday, April 06, 2014

Message

Why I have not retired yet? I love the interactions and little flirtations you find along the way; something you will not have when you retire. I love the challenge and it provides me the necessary adrenaline to say I still got it. I do not report to anyone, and do not have anyone doing my performance appraisal as I am 100 percent Union Official time...... And as to why many retire in the Philippines ? It is always nice to be a big fish in a small pond, rather than small fish in a very big pond.


From:
Town_City:
Email:
To: 108.71
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Sunday, April 06, 2014

Message

Retiring in that corruption riddled, garbage strewn, incompetent medical system of a place, is not that not you are out of your rocker, but you must be completely out of your ... freakin' ... mind. ____This friend of yours, this millionaire who lives in this mansion surrounded by sky-high insurmountable walls topped with barbed wire, is a prisoner of his own making. This mansion was built like a fortress, that will put ... Genghis Khan ... in shame. ___ So, what's the debilitating reason, why these people these yahoos (retirees of America) go back to that "God"-forsaken place and live in fear of getting robbed at night or just walking to the bank?


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Sunday, April 06, 2014

Message

You are right, absolutimo! You can't retire unless you are ready to the ... max. ___ However, it could be "too late" when the decision to hang your guns hits you in the head, you can see pretty clearly scented candles are being lighted at the foot of your bed. ___Does retirement rests on this idea "I love my job like a fly on honey, they will shove dirt in my face before I get out"? ___ There are those I know who did it, not waiting for the time when they couldn't mount a horse on the fly. ____ In the general scheme of things I think .... moolah doesn't a man make! hehehehe! ____ Anto'y gawaen mo'd ... dika ... no angolipaspas angolisemsem nanpatigerger la'y kabayo?


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Saturday, April 05, 2014

Message

To answer your question.. who owns the Roadster.. 108 owns it but paid almost in full from my US Army reserve retirement back pay; although still employed by 158. When I was entitled to draw my retirement from US Army Reserve in 2010, I did not apply for retirement pay right away thinking that it will only be few hundred dollars a month. But to my surprise, when I applied last September, the annuity is few dollars short of 1K. I always believe in you don't see it you don't spend it so I did not file for retirement benefits. Until now, I haven't applied for my Veterans benefit health care; I have BS/BC from my current employment. That is the reason why I encourage my boys and young people I know to save at least 30 cents for every dollar they earn. When retirement comes you do not have to scrimp for pennies and you will have full enjoyment of retired life. Kuanda ed Pilipinas, say mabiskeg a gayuma kuno so atay wala ed bulsam... anto Mitirol, Las Vegas duga kasi man ya ibabaga da? Ta sarag ko nin papawayen so imis ed aping na bii tan panliketen era ya agko ni nakaukulan itan a gayuma kanian ontetepet ak ed sikayon dua. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Saturday, April 05, 2014

Message

Speaking of retiring in the Philippines, I was invited to a friend's mansion in Tanay, Rizal. He built this house in 2007 in sprawling 1 hectare lot, with mangoes and other kinds of fruit bearing trees. They have 5 help at home, and needless to say, very affluent even in American Standards. I was impressed. I know I can enjoy that kind of life. But deep in me, we are like him. Their three children are all born and live in US with no intention to stay more than three weeks the most in the Philippines. Their house is surrounded by 20ft wall with barbed wire on top. You cannot see the house from the outside, neither can they unless they are in their bedrooms with a built-in railings. They moved around the vicinity with the driver and a maid. I do not believe any of the couple go outside without these two. Around their mansion are little houses; mostly from the unemployed or barely employed neighborhood. And it reminded me when I go around Pangasinan even in Dagupan, I had to be aware of my surroundings. Security is the most concern when you travel around. I have been considering this kind of life for the past ten years. When you travel the lack of sanitary facilities is a also a great concern for me. You feel like not wanting to shake anybody's hand as I know 80 percent of those that came from the bathroom do not wash their hands after they are done. Well... if I live long enough there, I can build my immune system the same way when I was young... but, I am no longer young!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Friday, April 04, 2014

Message

I drove the Miata MX 5 - it does not have power. Their touring version is only 140HP i believe. Besides.. it looks wimpy.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Friday, April 04, 2014

Message

If you are happy like a clam with this "toy" so be it, however, did you ever consider the ... Mazda MX-5 Miata, that is preferred more from the Roadster and selling like pancakes? ___ By the way, who owns this JWC Roadster is it ... 108.51 or 158.74 - just asking! hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Friday, April 04, 2014

Message

It is JCW roadster with 208 horsepower; and it is turbo. the car starts at 35K with option you are looking at 42 at least. But, it is cheaper than porsche and the SL MB both would run you to the ground every time you take these two toys to the shop for its maintenance.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Friday, April 04, 2014

Message

Soooo ... at long last, after arguing with the commander of the house tooth 'n nail, you eventually thrown yourself a ... baby Brit, which would make the CEO poorer by a measly $29,345 dollars (Roadster MSRP). hehehehe! ___ Records show, it has an 1.6L 4 cyl engine, with only 10.6 gallon of gas in its belly, which could let you fill it up frequently on your 100M drive round trip from Friendship. ___ And if it's a manual trans, the problem, is that "pops on downshift" ... meaning ... singa manatain kanding. hehehehe! ___ But, don't be deterred by those county cops giving you tickets right 'n left - what the hell, you can afford paying 'em ... anyway! hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.8
Date: Friday, April 04, 2014

Message

With all the hoopla on the fun side of Mini JCW roadster which accordingly will be able to go 60mph in mere 6.5 seconds; I put mine to the test. It is just the second day that I have the car. It was Monday evening, no traffic in sight just me and the road. So, I let it ripped and reached in no time 95mph in a 55mph road. Lo and behold, after 3 miles, I was stopped by a country cop. He asked me what is the rush, I told him the plain truth, just had the car and wanted to know if it can do what they say it will do. The cop smiled at me and said, "Listen if I give you 40miles over the speed limit, that will be wreckless driving. I will charge you going over 15mph; I may have forgotten to calibrate my radar this morning. You can fight the charge if you wish, but I may find the radar certification. With that he handed me the ticket; in parting I said thank you, I will pay it without a question.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Friday, April 04, 2014

Message

Mayakapa 158.74 - akin ata'y aso'm ya babalongosan mo oala ni ngipen to? __ No agto la amo anggan ondangol balongosan mo ni? hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Thursday, April 03, 2014

Message

Alingo ak met! hehehehe! ___ Alioan GONTILING sa'y nepeg KONDILING. ___ Dakel met so nayarin pangyosaran alioan songot na baboy labat. ___ No berberen mo'y taglang na bolong na niog no gaoaen ya ...panis, amay malimpek ya singa singsing ya nilagan binalsig ya kawayan, sikato man so pamerber alioan lobir pian aga naboyak.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Thursday, April 03, 2014

Message

Duga ka manaya, balongos pian aga makaketket so aso, amay mansasakob ed sungot to. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Thursday, April 03, 2014

Message

Antoma'y lasi! Alingoanan ko'n nibaga'd sika ... 158.74 ... ya agaak manoosar na ... plais (pliers)... ya panongkit pangigoyor ed si Pedro no manirit ak o no "mamatey ak na oleg". ___ Agko papainomen na antokaman ya tamtambal o inlambong ya losi buaya piano onkokaok. hehehehe! ___ Agko anta ed sikayo'n dua nen Mitirol, ta wala lanti abilidar yo kada onlokso kayo ed anggano sangsangkarangan ya pilapil ... kakakamot kayo na "tabletas ya azul". hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Wednesday, April 02, 2014

Message

Sa'y baleg ya saquit na olo (problema) ed Filipinas, dia'd karakel na ogogao ya ... kimogiik ... ed karakel ya singa ra katattey ya nakatan ed banaoang. ___ Nidomdoma so bibiin Filipina ta kada ... onatot ... imbis ya dagem so ompaway ogaw so nagalarogor ya napattak. hehehehe! ____ Natan saquey met ya nepeg ya patondaen sa'y ogali ya, no nasabi oras ya mansasamsaman so lioawa tan bilonget naerep ya tampol so lamparaan. Canian nakaokolan ya ... balongosan (rubberized) ... si Pedro aga panglaoan. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Wednesday, April 02, 2014

Message

Naibong so iilopen ko'n ampetapetang ya PINAPAITAN ya kanding nen abasak ya sa'y ... panglao ... so yan ed songot na baboy pian aga ... mankorkor. hehehehe! ___ Sa'y nepeg GONTILING alioan "panglao" tan sa'y "mankorkor" sa'y nepeg MANALIBOK. hehehehe! ____ Insan BALONGOS alioan panglao so isakob ed songot na aso piano aga makaketket. ___ Natan sa'y ... panglao ... ya kuan, ama'y singa PAKO na dueg ya pangipeketan na goyoran ed pangigayogoy na ... lokoy o galosa. ___ Balet, sa'y panglao na baboy ed beklew osaren pian aga makapaway ed alar na koral. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.8
Date: Wednesday, April 02, 2014

Message

Say panglaw so sikato so ikabit da ed sungot na baboy pian aga mankorkor, odino diad sungot na aso pian aga makaketket. Sige sirin igapom la. Paulianan mo lara di Mitirol tan si Las Vegas ta agla ontangwa. No manirit era et guyuren da ni pian onpaway.


From: Observer
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.226.39.234
Date: Wednesday, April 02, 2014

Message

Nakaukolan sirin tapiano endeen la tan agla naroman so karakel na Filipino saray lalaki so ipasoot lad sikara amin ya PANGLAWAN la SO kalosian da tapiano onasenso so Filipinas ed idaeset na totoo. Pero tepet ko ed sikayon amin no anto tay "PANGLAW".


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Wednesday, April 02, 2014

Message

Aliwan moralidad na Pilipino tan so walay kabit to. Ta amin a cultura wala ratan laot la ed saray Muslim ya nayarian da so mangasawa na pigara. Nepeg met ya omamengen yo ya aramay a lalakin manbibii, onpan ag era manbibii. Sikara so lalakien na bibii.


From: Observer
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.226.39.234
Date: Tuesday, April 01, 2014

Message

No satay moralidad na Filipino laot lad saray manuuley Police, Military, Cabinete, Senadores, Diputados tan arom niran walad ataguey ya kipapasen so atay quirida so agmo naekal ed sikara ta antwey dakel so nagastos da tan angapoy makabano ed sikara tan sakeuy ni say biskeg na position da so ipakana da.. Nengneng yo mai Sakuey ya Senador ya bolos ya singa takal ya kabayo so nanilalak na 70 ya ogaw ed agmo na bilang ya bebei so inusar to. No ikumpara yo ed mayor na Santa Barbara singa labat AMATEUR so paway to. Pati aray tricycle driver wala muet laray kabit da.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Monday, March 31, 2014

Message

Alioan sa'y pandisparati ed kipapasen ya ... mayor ... labat so sengegan ya icbanan mo'y "ciudadania Americanense (US citizenship)" ed pansirvi ed nianakan, maong komon no magnayon yan kipapasen, ta sa'y irap no ibasibas mo yan pribilijio agmo la napapawil, agka la anggan makala na ... visa ... ya manpasyar ed America. ____ Sa'y kapara to: ___ Si Enzo Cerezo na Binmaley. Nen nancandidato para mayor inrenuncia (renounce) to so ciudadancia to'd America. __Natan ta atibakyar nen nankandidato ya pidua agla pakapawil ed California.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Monday, March 31, 2014

Message

Akin no sakey ed sikayo so onpawil ed Pilipinas, idenounce yo so US citizenship yo tan isurrender yo so immigrant card yo insan kayo mankandidato pian niparungtal yo ed karaklan no panon so manu-uley ya mauksoy. No bilang ta amay kuanda lanti no walay betang mo laot la no mayor so aray bibii so manpirawat met era ed sika. Pian agkayo mankasalanan, agyo lara pibabalian, makauley kami la ya manaksobi ed sikara; pian nipulisay yo so kasalanan a kuanyo.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Monday, March 31, 2014

Message

Marakep ya so mansasangsangan so katonongan manaarowan so laman! ____ Natan ta nilokasan yo'y baloyboy oala so labay ko'n sangsangen ed balang sinansakey. ___ Ama'y balon municipio ed Maningding ya insalat nen ... Zaplan ... ed sama'y daan ya agni anggan agaygay - makatonongan? ___ Nonot yo inmotang si Zaplan na siento viemte (P120M) milyonis pesos ed LBP ed pamagaoa to. ___ Balet, inlako to'd baley na viente (P20M) milyonis ma'y dalin ya angileknegan to. ___ Natan sikato tan so otang na totoo'd Santa Barbara ontapew ed samay otang ya inpangawa na balon tindaan (P50M)ya agni abayran.


From: Observer
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.226.39.234
Date: Monday, March 31, 2014

Message

Duga tay kuanmo Metirol. Aboloy ac ed satay walan kanonotan mo. No atay nagagawad bahley angapo so Nan Mayor ya angipaalagey na angan sakey ya losek makasengeg ya iyabig na bahley. Amay niduma ya atalo so pintaan toy eskwelaan insang iyan toy ngaran to. Impaekal toy "Old Bulding ya gawa nen Spanish time,and has historical value" Nakar to ramay antigon yero0 tan tabla. Agto labay so manpaalagey na abong tod Pangasinan ta agto labay ya nakabatay ginawa tod ed inpanservicio to. Pigara so inatey ya Police ed Santa Barbara, pero angapo so aresolbi to ta cono walad National Police Commision ya comon itdan toy justicia so bahley to. No labay mon katongtongen apatira so manabat ed sika ya security to. Ontan met no mansalita ed bahley onalagey amin so sicurity to. Angapo so nanmayor ed bahley ya amayamay so security to. Karaklan so classmate tan amigos to ed congress wala so super crook ed sikara. Katoya so observation co ed bahley. No atay position to et atalon amiduala so baleg ya insulto ed sikato et no mankandidato ni aderya la ray kabaleyan to. Say sakey muet ya maong ya nan mayor ya poros ya bilin to ed sikamin ogogaw si Mama Celinong.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Monday, March 31, 2014

Message

Salamat kabaleyans ta timwa may abayag ko lan pirawat ya makapansugalan so isip tayo ta pian nigoygoy so kabaliksan na sinansakey ed sikatayon amin. We can agree, we can disagree and we can even agree to disagree. We can even learn something new by listening to the other side. No matter how right we think we are. Keep this message board alive, WRITE ON!


From: Wa iz
Town_City: sta. barb
Email:
To: tulfo
Remote Name: 50.185.201.69
Date: Monday, March 31, 2014

Message

Alam mo kabayan, kasalanan din nating mga Filipino ang mga katangahang nagyayari sa ating bansa. Yung sinasabi mong ginawa ng mayor natin ay ordinaryo lang, nangyayari yan sa buong Pinas. Anong fiesta ang tinutukoy mo? Kasi kung yung nakaraan Deciembre 2013, susmaryosep masyado namang matindi yung kay mayor. Apat na buwan lang, nanganganak na ang babae!


From: Managsabat
Town_City: Santa Barbara
Email: veritas143@hotmail.com
To: Mitirol
Remote Name: 72.193.138.74
Date: Monday, March 31, 2014

Message

They elected one before who was fully qualified to your wishes but due to ignorance and selfishness of the voters was not reelected. They said, he is unapproachable, stickler to rules, not being in town 7 days a week, and other small nuances. He was not a babaero; very loyal to his wife and family. He never enriched himself while in office as a mayor. Our kabaleyans never knew that the reason why he was out of town a lot was he was busy procuring monies for the town from his PMA classmates who were senators. He was so embarrassed from being outvoted in his own barrio that he promised not to run again. I challenge our kabaleyans to find one who can defeat the current scrupolous mayor who has fathered numerous children from different women.


From: Tulfo
Town_City: Sta Barbara
Email:
To:
Remote Name: 76.2.100.118
Date: Monday, March 31, 2014

Message

Maganda sana ang bayan natin kung ang mga namumuno ay matitinong tao?Sino kaya ang dapat nating iboto sa susunod na halalan kailangan maging matino tayo hindi sa perang ibinibigay ng mga politiko ay kapalit ng boto.Tignan nyo ang mayor natin ngayon may pacontest pa ng beauty contest noong town fiesta yon pala pa gimmick para makakuha ng isang babae na bata.Walang sapat na kaisipan at nasilaw sa regalo kaya yon tuloy nakuha nya ang kawawang dalaga ng taga zone 7 ng Tuliao.Nanganak na ang nabuntis na dalaga kaya naging talk of the town sa buong barrio.Balita nakailang asawa at nabuntisan itong si poging mayor?Alam ba ng asawa at anak ang ginagawa ng isang padre de pamilya na sya ang dapat maging idolo ng pamilya para sa pagpapalaki ng mga anak?Siguro alam natin ang tama at mali kaya kung ikaw ay isang ama ng pamilya at bayan dapat matino at mahusay kang tao para igalang ka.Mabuhay ang Sta Barbara....


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Monday, March 31, 2014

Message

MYRNA LOY, yeah, she with the beauteous bedroom eyes. She would make a most-viable alternative. However, I'll stick to Ava Gardner who was once called the sexiest woman who ever lived.


From: Anakbayan
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 76.2.100.118
Date: Monday, March 31, 2014

Message

Hello


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Saturday, March 29, 2014

Message

And you should bring ... Biong and the Baybay serenaders ... in the mix, rather than Harry B, 4 Aces and the KT, to have your personal gratification in the kind of music you so desires. ___ However, instead of Ava Gardner in your arms in case the rules of engagement changes (rules are written to be broken), you should bring with you instead ... MYRNA LOY ... the star of yesteryears to awaken the sleeping dragon in you. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Friday, March 28, 2014

Message

Sometimes during my moments of musings and ruminations, I conceptualize a situation where I can go to a distant island by myself or in company of anybody I like. There is one rule though, and that there should be no sex. I like music a lot and because I like their style, I would bring with me Harry Belafonte, the Four Aces and the Kinston Trio. That should fulfill my music wants. By the way, I would also bring with me Ava Gardner. Why would you do that? you might say. My answer is that I wanted to be ready just in case there is a change in the rules, he he he!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Wednesday, March 26, 2014

Message

So true! ___ It's a misnomer, when somebody "a local talent" tells you, he's an extraordinary ... managpoyok, which means he can smooth the wrinkles of an ... inlerab ya bolong na balayang ... however in the real sense, he is a "managgames/managkames" likened to a guy who works the bottom of the fishponds ... meaning ... nangagamesgames nankakameskames nankakapakapa nantatapaktapak na pitek. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, March 25, 2014

Message

Unfortunately, those "local talents" are not managpoyok, but rather managgames, he he he!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Tuesday, March 25, 2014

Message

It's a win-win situation if you're friends in good terms with Lucifer. He could give you a lifetime pass, an unrestricted privilege to play with fire in ... Hell. ____ Also, he'll share with you those dancing girls who are in heat, those looking for hands that are as smooth as silk (managpoyok), like the hands of a cattle rustler from ... San Karl.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.10
Date: Tuesday, March 25, 2014

Message

Lucifer recognizes buddy system; and what purpose would he gain if he knows the person is already on his side! hehehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Monday, March 24, 2014

Message

The devil works on all of us! ___ Not all the time! ___ Lucifer will stop in his tracks, if you don't let him ... push ... you around. ___ If you show weakness the predator as always has its eyes on you. ____ Like a lion or any big cat in the African savannah waiting for the kill, for those preys who are limping, looking sick who can't outrun the first try of attack.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Monday, March 24, 2014

Message

Sometimes, it's a misconception how Bangkok in its free-spirited setting's hazardous to your health. ___ As a matter of fact, you don't have to have Hector of Troy or Ramses, the Egyptian to protect you, if ever you take the plunge. ___ Those in the unreachable level untouched by filthy hands of the "local talents" (Spirit used to say), are well-taken care of, free of contaminants but they command a higher price fitting enough in their stations of desirability. ___ However, there's this house rule; "Moolah talks bullcrap walks!" hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.6
Date: Monday, March 24, 2014

Message

The devil works on all of us: Long time ago in 1980, I was working and shared an office with two obviously biased white employees, Carol and Joe. Both of them start their day at 7:00 and I start mine at 8:00. There were no flextime or telework then, you are required to be at your desk at your start time. Each day I arrived they will look at their watches, and the wall clock; and appear to be making record of my arrival, break, and the time I go to the bathroom. They do not even hide it; their game is to get me upset so they can beef whatever case they are building against me. I had a little radio in my desk, and I play it softly, they said, radios are not allowed as it disturbs them. I had an earphone, they complain as they still can hear from the earphone. I understand the desire for quietness as our work demands concentration; we respond to congressional inquiries, draft special correspondence for the Chairman’s signature. Complaints had been leveled against me for my disrupting radio despite the fact that I have earphone on. The Director asked me not to play the radio at all. One day, I decided to put my earphone on, but did with the radio off. Carol marched to the Director’s office, came back with the Director, and said I was insubordinate to his direction not having a radio – earphone or not. Smilingly, I told the director that the radio was not on; the earphone was not even plugged to the radio… I used it to soften the hallway conversation. Carol comes at 7:00 like a clockwork, she goes to the bathroom and stay out for 20-30 minutes. Both of them take off at 3:30; Joe was an older cantankerous guy in his 70s about to retire; rides a carpool to his house 50 miles South of DC. I purposely arrived very early one day, and smeared the bathroom doorknob with peanut butter. When Carol tried to open the door, she let go of a loud shrieked, angry that some sloppy woman had a bad accident and left the doorknob with some shit. Of course, they learn after examination that it was a peanut butter. In a month, the incident was long forgotten; and when both of them took off for lunch, I adjusted the wall clock backwards by one hour. In the afternoon when the clock says 3:30, which is actually 4:30, both of them took off. I readjusted the clock back to the correct time, which is 4:30. Joe relying on the clock missed his carpool, returned back to the office worried as he had no other means to go home. It will cost him at least $75 dollars to have a taxi to his house. Feeling guilty, I offered him a ride – so his wife will not be concerned. That was the time when cellphone was not in existence yet. I do not take pride in being mean and feel ashamed of it. Somehow, it made me feel good then.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.6
Date: Monday, March 24, 2014

Message

The devil works on all of us: Long time ago in 1980, I was working and shared an office with two obviously biased white employees. Both of them start their day at 7:00 and I start mine at 8:00. There were no flextime or telework then, you are required to be on your desk at your start time. Each day one I arrive they will look at their watches, and look at the wall clock; and appear to be making record of my arrival, break, and the time I go to the bathroom. They do not even hide it; their game is to get me upset so they can beef whatever case they have against me. I had a little radio in my desk, and I play it softly, they said, radios are not allowed as it disturbs them. I had an earphone, they complain as they still can hear the sound coming from the earphone. I understand the desire for quietness as our work demands concentration; we respond to congressional inquiries, draft special correspondence for the Chairman’s signature. Complaints had been leveled against me for my disrupting radio despite the fact that I have earphone on; the Director asked me not to play the radio at all. So, one day, I decided to put my earphone on, but did not turn on the radio. Carol, one of them marched to the Director’s office, came back with the Director, and said I was insubordinate to his direct of not turning the radio – earphone or not. Smilingly, I told the director that the radio is off, the earphone was not even plugged to the radio… I used it to soften the hallway conversation. Carol comes at 7:00 like a clockwork, she goes to the bathroom and stay out for 20-30 minutes. Both of them take off at 3:30; Joe was an older cantankerous guy in his 70s about to retire; rides a carpool to his house 50 miles South of DC. One day I arrived very early before Carol, and smeared the bathroom doorknob with peanut butter. When Carol tried to open the door, she let go of a loud shrieked, angry that some sloppy woman had a bad accident and was not decent enough to clean the doorknob. Of course, they learn after examination that it was a peanut butter. In a month, the incident was long forgotten; and when both of them took off for lunch, I adjusted the wall clock backwards by one hour. In the afternoon when the clock says 3:30, which is actually 4:30, both of them took off. I adjusted the clock back to the correct time, which is 4:30. Joe relying on the clock missed his carpool, returned back to the office worried as he had no other transportation. It will cost him at least $75 dollars then to have a taxi to his house. Feeling guilty, I offered him a ride – so his wife will not be concern. That was the time when cellphone was not in existence yet. I do not take pride in being mean and feel ashamed of it. Somehow, it made me feel good then.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Monday, March 24, 2014

Message

At first glance, your idea of going to Bangkok is a good one. A suit would costs approximately 438 dolares. The problem would be the one week wait. Of course that would give anyone time to enjoy the ladies of the night that Thailand is known for. However before anybody readily boards a plane going there, some caveats. First, be sure that one has enough supply of Trojans. Secondly, follow laki Bigtong's warning. Don't insert any ungloved appendages to their three orifices at anytime otherwise one may end up with severe pain while micturating. And that is the least of the potential problems.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Sunday, March 23, 2014

Message

The highest modality of suit making available, is only offered by Saville Row and a few "bespoke tailors" of Bangkok, which are incomparable even to ... Brooks Brothers ... standard. hehehehe! ___ If you're in Manila and you want Venus or Mona Lisa salivates in the way you'll look in your outfit, you should fly to Bangkok ($228.00 dollars RT) from NAIA and pay a visit to those prominent tailors ... Narin Couture and Rajawongse Clothier ... which will provide you with the finest-of-the-fine suiting material known to the sophisticated crowd: Cashmere fabric; Vicuna wool; and them fabrics from the looms of Scadal ... Holland and Sherry ... John Cavendish. ____ It will cost you around 14000 bahts for a suit (which is cheap), and you must wait a week to finish, while you indulges yourself in the arms of the ... dancing girls ... Thailand has to offer. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Sunday, March 23, 2014

Message

At the urging of my brother-in-law, I brought with me 3 suiting materials and had them tailor-made at his tailor who was supposed to be very good at Quezon city. To make the story short, they did not fit. Worse, when I got back at the Chicago airport, the customs guy was charging me taxes although I was showing him the original bill of sale that I got it from Milwaukee. At the end, I told him to keep it as it did not fit me well. I had better luck with the hongkong tailors which I utilized a couple of times. Lately, I agree that Brooks Brothers is the de regueur as far as custom tailoring is concerned.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Sunday, March 23, 2014

Message

I know those Lacoste Tshirts are not real; you can tell by the price alone. What I do is bring a dress pants I really like and use it as sample. So far, I have been satisfied with their work. I bought several barongs at Onnessimo, in Manila .. jusi in material, I looked at real pina cloth and is 9K and better. For suit, I bring in suit that I like best have me measured use the suit as a sample too. HIS was my tailoring shop while in college aside from Manlapaz at Avenida in Manila. Those are the only two tailoring shops I trust. My friends wonder how can I afford those expensive European cut suits at my meager salary. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Sunday, March 23, 2014

Message

I know those Lacoste Tshirts are not real; you can tell by the price alone. What I do is bring a pants that I really like and use it as sample. So far, I have been satisfied with their work. I bought several barong at Onnessimo, inn Manila .. jusi in material I looked at real pina cloth an is 9K and better. For suit, I bring in suit that I like best have me measured use the suit as a sample too. HIS was my tailoring shop while in college aside from Manlapaz at Avenida in Manila. Those are the only two tailoring shop I trust. My friends wonder how I can afford those expensive European cut suits at my meager salary. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Saturday, March 22, 2014

Message

Antam si Ekong dia'd bayag tola ya ... nanaaposan ed kinen #1, no makanengneng na bii ya ikabat da'd sikato, sa'y panmaliwan to singa ason atiwel manggaygay matalareter so ilol to, anggano sa'y natakiling to et kalit-calit labat. hehehehe! ___ Balet, araratan ya liknaan so singa ... talaib ... maples ya ondayabdab maples met ya nasebseban, lalo la'd ngalngali agto la anggan nitangwa so olo to. hehehehe! ___ Canian ompano atan so rason ya kada ompasiar dia, akapeket ed awak ton naynay si Ekang. ___ Natan ta narel so lasi ... singeren da'd beklew na pagora'y dueg. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Saturday, March 22, 2014

Message

Junny ... that HIS tailoring, is located close to the Provincial Hospital in your right going to Bonuan on Arellano street. ___ I was there once to have four woolen clothing material sewed to specifications. ___ It cost me P500.00 pesos for each 3 years ago for the job, but it turned out an exercise in futility. ___ I never worn them after that, just collecting dust pushed aside to the garbage can by ... boot cut jeans ... over a pair of Lucchese or Tony Lama. ____ Did you fancy those Lacoste T-shirts displayed, which really got my attention, when I saw the tag at P400.00 pesos apiece, but changed my mind quicker-than-a-burglar, when I found out were made in Taiwan as counterfeits? ___ And if you dropped P7200.00 pesos for a ... barong tagalog ... made of Pinia cloth, that guy (kapampangan) ... the master cutter ... took you for a ... ride. ___ Next time, for you to have hundreds of choices of barongs at low cost, you must go to the Philippine Handicrafts Store at the Mall of Asia, where I bought mine exactly like the one at HIS, with a price tag of P2000.00 pesos and two barong undershirts thrown in, unlike the one at HIS - that could cost me P5000.00 pesos.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Saturday, March 22, 2014

Message

Di ibaga to ed akolaw ta say panpupuyok to ed arum et praktis labat...pian naantaan to no panon so pamamuyek ed arum et nausar to ed sikato.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Saturday, March 22, 2014

Message

Manpapasnok la amoy ikong lapud karaklan na ibabaga tayo. Agko anta no say rason et baleg la so talo to ed casino odino saray tami na mrs to ta narel ya aminsan ya samay datin asingger ed puso to so akapantalosan ira natan, 40 years later,hehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Saturday, March 22, 2014

Message

For those vacationing in the Philippines, it maybe worth your while to buy some clothing material here and had it tailored made in the Philippines. HIS tailoring shop in Dagupan has been doing my pants, and they had tailored 4 suits for me since 2010. And if you buy suit here that needed to be altered they do it at a fraction of how much it would have cost you to do it here. This year for the first time I had a barong made of Pina Cloth made for me; it cost P7200 material and labor; but what the heck..I deserve one so I bit the exorbitant price. But for dress shirt, you will do better buying Brooks Brothers dress shirt on sale here.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Saturday, March 22, 2014

Message

Forget heaven, Junnie! ___ Mitirol and his friends won't be there waiting as you expected to happen. __ You and them, will not be allowed to enter because San Pedro is against anybody shaking the status quo, who'd disrupt the tranquility of that place. ____ And Lucifer couldn't let Mitirol, you and the people who "dislikes" you (your word not mine) either, because he profoundly opposes ... competition. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.11
Date: Friday, March 21, 2014

Message

Our house is three levels, three bedroom upstairs each, master bedroom in the main level of the house where the kitchen and all common areas ie., living room, kitchen dining room and family room are located. We had it designed for retirement with double doors in the main level to accommodate wheelchair should it be necessary. The master bedroom has a Jacuzzi and easy access shower designed for aging seniors. Bar and media room is in the basement for bigger crowd. One year after we moved, the accessibility in the main floor was put to use. My wife had a broken femur and having not to climb any steps proved beneficial. Again in 2009 while watering her orchids around the Jacuzzi, she slipped and broke the other femur. Yes, next time I am building a house, it will be a one level house and smaller too. I have proven having everything in one level would prove to be more beneficial.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: 108. 51
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Friday, March 21, 2014

Message

Staying at a one-level house is ideal at our stage of the game. My first house was a two-storey affair. The four bedrooms were upstairs with a completely-built basement that was carpeted and paneled throughout with the requisite full bar, a game room and enough space to house half of baybay's populace. When my kids were still babies and need to drink milk at night, I have to go down to get the milk from the ref then heat it. Because of this, I developed an aversion for stairs. The problem with our house was that the backyard abuts the expressway and was very loud. I have to move to a different place in a nice cul-de-sac which was very quiet and built a sprawling one-storey ranch. Anticipating that I may develop joint problems later, instead of knobs, levers were used. Luckily, wifey and I did not develop joint problems, this I attribute to my clean living, he he he!. I still have one stairway and that was going down the basement where I have a custom-built golf hitting bay where I can smash the golf ball anytime to my heart's content. I also have a treadmill and an illiptical machine in addition to a punching bag. These toys of mine are the things that keeps me sane throughout this never-ending winter. Luckily, this is day 2 of spring according to the calendar but the outside still tells me, "you've got to be kidding!". Go ahead and build your one-storey house. You will not regret it.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Friday, March 21, 2014

Message

What a morbid thought... dying. Well, if it is time to go the choice is not yours. However, I pray that all my friends, acquaintances and even those that strongly dislike me will go to heaven so when it is time for me to go, you guys are all waiting for me.


From:
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Wednesday, March 19, 2014

Message

"If it's time for you to die you die - que sera sera!" ___ Well, it's a cop-out for some retirees. hehehehe! ___ Why jump into Lake Michigan on a wintry day knowing you'll freeze to death, if you can avoid it to extend the living daylights of you? ____ This guy from Wisconsin should have known better (probably a frozen brain?), it's winter time and shopping along Chicago's Magnificent Mile, at times hazardous to his health, specially the ice thawing atop those buildings could detached and possibly falls on his head. ___ If he did his shopping at Gurnee just south of Milwaukee in the Illinois state line - he could have lived! ___ And this doctor who found out the New Madrid fault scaring the shit out of him, after he bought his house in Tennessee avoiding Californy, could be the ultimate ... doofus. ___ He should have went ... Googling; Wikipidialing; Binging or could have asked ... Ostran ... for immediate relief. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Wednesday, March 19, 2014

Message

No matter where you are, if it is your time, it is your time. Reminds me of a Wisconsin guy who took his child shopping in Chicago. He was divorced. It was winter and lo and behold, an ice built-up in one of Chicago's stores fell on him and killed him. I knew another MD who was scared of earthquakes and was afraid of staying in California. He settled in Tennessee not realizing earlier of the new Madrid fault, he he he!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Wednesday, March 19, 2014

Message

Wattappened to Monterey, aring? Before you put something livable at San Agustin, you should look yourself in the mirror, if it's the right thing to throw you "hard-earned-moolah" on this piece of real estate caressed by the winds of the Atlantic. ___ Well, records show that will rattle that Quintong/Binmaley macho out of you, is that San Agustin's located in the ... hurricane alley ... the vaunted route of devastation known to man. ___ To name a few: 1) Hurricane Donna in 1960 breathing down everybody's neck at 105mph went rampaging for 15 hours. __ 2) 1964 ... Hurricane Dora at 115mph touched shore wrecking havoc unimaginable. 3) 1968 ... Hurricane Gladys purred at 80mph like a pussycat.___ 4) 1979 ... Hurricane David came ashore at 95mph blowing everything in ts path. ____ At any given time, a twister also sometimes come visiting thus putting you in a quandary, and it's possible one day you'll wake up thrown across the panhandle to Talahassee. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Wednesday, March 19, 2014

Message

We have lot of snow this winter. Time to make use of that lot in St. Augustine, Florida.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Wednesday, March 19, 2014

Message

I think I may now build a small house in St. Augustine, Florida. I have an acre there and a three bedroom one level house is in the plan. St. Augustine is the only one that has appeal to me.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Tuesday, March 18, 2014

Message

And when those old yahoos see you driving that teeny-weeny Mini Cooper instead of that ... old clunker, they used to see you ... they would say in wide-eyed abandon ... "Lookee him he's cut down to size!" hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Tuesday, March 18, 2014

Message

By the way your words, "you are replacing that old clunker 1998 MB320SL with a Mini Cooper Roadster". ___ Replacing? __ You mean no roadster yet? ___ Wassamatta widya? Wassaapinning? ___ That was 52 weeks ago! ___ The way I look at it, you need to crawl on your knees begging before the commander-in-chief cut you a ... cheque. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Tuesday, March 18, 2014

Message

Snow ... snow ... more snow on top of the snow on the ground keeping you busy, which makes you sad; pulling your hair; wringing your hands; stomping your frozen feet, when those ... peones Mejicanos ... went south to leave you by your lonesome and your misery. hehehehe! ___ Just the length of your driveway ... from the garage to Kirk, could be a killer a tough push of your aging muscles - the hell with the snow blower! __ Hey! Tell you what am wearing shorts! hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Monday, March 17, 2014

Message

http://youtu.be/acHFkpBPdaU Last Saturday it was 70 degrees at 3pm. I took my convertible out with cigar in hand listened to the music of Joe Bonamassa, a remaike of B.B. King's selection. Now, we snow on the ground around 6inches and still snowing. The Federal Government is close for the day.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Sunday, March 16, 2014

Message

I do not know about the Ligett ties to Ligett Myers company. But, most part of Waldorf used to be tobacco land. In fact, in the song by Bob Dylan titled, The Lonesome death of Hattie Carrol, killed by a 24 year old tobacco farmer made the history and featured the culture during that time. Not too long ago, folks would say.."you ain't from Waldorf if you do not drive a pick-up truck." Just picture an Asian guy who ever since 1987 drove a convertible from a 325ic BMW and replaced by a SL 320 MB. Now I am replacing it with a Mini Cooper Roadster convetible... Wrong face, wrong car... and what so strange is that 90% of the time I have my topdown, I have a lighted cigar in hand. I get thumbs up from the ladies... I do not know what I get from the local yahoooss... I care not know. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Sunday, March 16, 2014

Message

This LIGETT with single "G" couldn't be connected with the tobacco manufacturers LIGGETT & MYERS with two "Gs", makers of them famous brands ... L&M, Oasis and Chesterfield to name a few. ___ Records show in their commercials; they even have had ... Ronald Reagan ... promoting the "virtue" of Chesterfield cigarettes, which at one time or another ... we smoked it, too, in wild abandon.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Sunday, March 16, 2014

Message

If I recall right, the name LIGETT may be connected to the LIGETT-MYERSs tobacco company which I believe makes the CHESTERFIELD brand of cigarettes.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Sunday, March 16, 2014

Message

correction... "remove" .... changed to "removed."


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Sunday, March 16, 2014

Message

Mitirol... I live in "FRIENDSHIP ESTATE." The name alone denotes the atmosphere... but yes, we have the county cop coming around from time to time with a sheriff's patrol car within the vicinity. During snow days, you will be amazed, our roads are cleared before the main thoroughfare. The only incident I remember was someone remove all 4 wheels of an SUV, placing the SUV in a cement block and leaving all wheels by the curbside; it was professionally done. No damage to the wheel or the SUV. The SUV is owned by the top guy of the Maryland State Prison system. The owner belongs to the Ligett family one of them is the County Commissioner of Montgomery County, the most affluent county in Maryland where all old moneyed guy live; and if you are new money you are shunned. I believe someone just wanted to give him a message... hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Sunday, March 16, 2014

Message

There's no gate manned by gun-toting guards. ___ There's a plan to have it installed only that Junny and a few of his kind opposed it with a passion. ___ And who needs a gate when (just around the corner the County Board president lives) this enclave is patrolled by the sheriff's police. ___ And what kind of burglar foolish enough to be snooping around, when most residents are armed to the teeth. ____ With Junny's beloved ... Benelli ... in his hands loaded with slugs not Double OOs, who'd dare footsie-footing in his yard. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: 72.193
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Sunday, March 16, 2014

Message

Does Junnie lives in one of those plush, very private and gated enclaves where you have to mention a code word just to get in and is guarded by UZI-toting guys in black? Singa natatakot ak la amo.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Saturday, March 15, 2014

Message

No I won't do that to an honored guest. In fact, I will prepare him INSANGIEL for breakfast to settle once and for all that the term is insangiel denoting "kayem-kayem" as you chew; instead of "matalikitik" which give rise to the name insaNGLIL. hehehe!


From:
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Saturday, March 15, 2014

Message

You better believe Junny on his invitation for you to drop by, to have a taste of his unashamed ultra progressive generosity - the Cohibas, the Balvenie, the Lagavulin, Junny Blue, and that lousy Southern Comfort are awaiting ... pick your poison! hehehehe! ___ It should be July, when his tomatoes, bittermelons, eggplants are in full potential ready for harvest. He can stir fry you a cuisine, that will put Biong in shame. ___ However, when you enter his crib (Friendship Estates) you have to have a Magellan or Garvin to find your way around, because this place is so huge, there's this loose talk fat bureaucrats from DC used to hide from the prying eyes of the downtrodden, the poor and starving masses craving for this luxury. hehehehe! ___ By the way, the house acreage is two acres which is normal, so ask if those ... peones Mejicanos ... are done with the lawnmowing or else you will be riding John Deere in exchange of you and your commander's board and lodging. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: BNP
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Thursday, March 13, 2014

Message

Thank you very big, I appreciate it. Now I have to check with my commander's social plans so that it would be concordant with mine,he he he!


From:
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 158.74.35.7
Date: Thursday, March 13, 2014

Message

I read your posting again, I see you wish to Drive from Maine going South. With the exception of point of origin, you can still do as I have indicated; just note the time frame of travel in Maine because it gets colder on September.


From:
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 158.74.35.9
Date: Thursday, March 13, 2014

Message

I will suggest that you start you travel in DC give yourself at least three days to have a taste of the area including the neighboring Virginia and Delaware. Then proceed north via 95 to New York, Massachusetts, Maine to Nova Scotia Canada. There is a ferry from Bar Harbor to Nova Scotia, best during the month of late August to early September but not after. You fly to DC and take the train from here or rent a car. I live 24 miles south of DC; which translates to 30- minute drive now that traffic is eased by newly constructed roads. If a commoner house will not be offensive to your taste and culture, I offer you my house and stay with us. Do not worry about politics because where I live even the African American and the two Filipinos that live in my neighborhood are Republicans so you will feel right at home. I promise not to discuss politics as my proletariat upbringing molded me into an unabashed democrat a true working class ideology. We do not have Filipino Restaurants here unlike California. But we have restaurants that cater to sophisticated palate. At breakfast insangiel, tuyo, dangit with freshly crushed tomatoes from my garden will be served to you as a beloved guest. Norfolk Spots and crabs are plenty around July. Although my wife and I can cook, I caution you though not to compliment her cooking heavily or that maybe your menu for the rest of your stay with us; and poor me will have that dish for the next following weeks. So anytime that you are in my neck of the wood, please do not hesitate come stay with us.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: BNP and et al
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Thursday, March 13, 2014

Message

I have never been to the east coast. It has been one of my dreams to drive from Maine southwards along the coast. My main objective is to see the local scene and mostly to savor seafoods like lobster, crabs, oysters and the likes. I need guidance where to start and when. I would like to pass by DC too. Thanks.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Monday, March 10, 2014

Message

Honor Blackman as "Pussy Galore" Goldfinger. ____ Ursula Andress as "Honey Rider" in Dr. No.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.226.39.234
Date: Sunday, March 09, 2014

Message

Yes having a piano teacher besides you is quite exciting with your fingers busy with the keys and nervous with your mind undecided as to what way your carnal knowledge dictating you to do with pretty Miss Pussy Galore sitting on the same piano seat with you. (remember James Bond Movie "Goldfinger" that lady there Pussy Galore, Ursula Andress) pretty isn't) hee hee hee.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Sunday, March 09, 2014

Message

correction.... my way...


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Sunday, March 09, 2014

Message

I would have love to stay longer than my usual three weeks vacation; but staying longer would trigger questions which I care not to explain. I would have love to stay longer and learn to play Piano as I have found a very inspiring piano teacher in Alaminos. If there is something that has been struggle with me is the fact that I am musically challenged, but all my life I have loved classical, instrumental, jazz and ballad musics; except rap which I do not understand and cannot distinguish it from industrial sound. I love piano, and tried to learn it, but I was warned that playing piano means my hands will be on the keyboard not on the piano teachers lap, her waist... I do not understand the point because music should be compared to beauty; seamless, appealing sufficient to move your emotion and fire your synapses at the same time. I know my piano teacher is reading this, may way of saying that all the lessons I learned are greatly appreciated and would come back for more lessons.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Sunday, March 09, 2014

Message

America is incomparable to the Philippines, in every angle you look at it. People who are living off the hog, won't budge an ounce to go back to this Philippines ravaged by unimaginable discomfort in retirement, notwithstanding the fact, the cheap offerings that can be snatch at a low price. ___ The scenario you see unfolding before your eyes everyday, could give you the jitters, that will cut short your stay. I'd seen nobody in his right mind prolonged his vacation more than a month, unless there's a dance instructress dancing on his lap or a woman beyond forty massaging his back.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Sunday, March 09, 2014

Message

America is incomparable to the Philippines, in every angle you look at it. People who are living off the hog, won't budge an ounce to go back to this Philippines ravaged by unimaginable discomfort in retirement, notwithstanding the fact, the cheap offerings that can be snatch at a low price. ___ The scenario you see unfolding before your eyes everyday, could give you the jitters, that will cut short your stay. I'd seen nobody in his right mind prolonged his vacation more than a month, unless there's a dance instructress dancing on his lap or a woman beyond forty massaging his back.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.159.231.98
Date: Saturday, March 08, 2014

Message

I don't think there is any place like the Philippines.


From:
Town_City:
Email:
To: 71,
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Saturday, March 08, 2014

Message

Oh, you travel that far just to be reminded of what you left behind? Can there be any place in California that may remind you of that?


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.159.231.98
Date: Friday, March 07, 2014

Message

I visit the Philippines every now and then to remind myself of the reasons I left that place for good.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.6
Date: Friday, March 07, 2014

Message

Eligible to retire with 80% annuity of my annual income under the Civil Service Retirement System would be sufficient enticement. But, I love my job as I am guaranteed independence not having to report to anyone, still able to remember my meetings without the aid of calendar, the office environment and different beautiful people you met that lends to flirtation sometimes are what keeps my synapses on fire. If I retire, how would I start my day – unstructured, no rush for my adrenaline to function would age me fast. Two years ago, I thought about retiring in the Philippines and applied at Asian Institute of Management for a part time instructor position. I was offered P350 an hour with a guarantee of 20 hours and better a week. The thought of brushing with the younger minds, esoteric discussions with the female instructress varying ages of 35 to 45 unattached especially the Cebuanas; or in the alternative stay in Pangasinan to manage the fishponds and the farms we owned crossed my mind. But I have made myself slave to the comfort of America, the clean bathrooms, the common courtesy you experienced in traffic and in your dealing with your neighbors; the expectations of safety and security anywhere you go, the presumption of equality irrespective of your economic status or position in life sufficiently derailed my intent to retire in the Philippines.


From:
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Friday, March 07, 2014

Message

You've now the capacity, the chance in retirement to do some cattle ranching, which is not so bothersome at all. ___ You can start with a filly and a heifer and move on from there, but don't put 'em in the same corral, to avoid conflict who gets your undivided attention. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Friday, March 07, 2014

Message

The thrill of succeeding in any endeavor rise exponentially with the difficulty of doing it. What is the big thrill in sex, heck, one can do it even lying down. When one uses his thinking during the process, it may produce a better result. Try lying down and thinking while playing golf and you will always screw up, guaranteed.


From:
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Thursday, March 06, 2014

Message

Sex ... in retirement, is so more desirable than golf "if you are capable enough on the exercise". __ In sex you can do "birdies" while in golf just lousy "bogeys". ___ However, you don't take naps 4 times a day like what Ekong does. It will not only make you go nuts, but being stationary would allow the "termites" ruin the house.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 63.199.200.46
Date: Tuesday, March 04, 2014

Message

I am in full retirement and that is exactly what I do. I threw all out the window anything to be done because its stressful and I am out of it. I take a short nap about 4 times a day that includes watching in front of the TV. What I can not get out of is shopping for groceries and cooking them, because if I let my wife do the cooking, everything is bland and tasteless and not the way food should be prepared. My experienced came from my mother's nurturing us who is really outstanding in cookery reinforced by my being a 4 years as a Navy Steward. Besides cooking I am addicted to gardening that really get me out my doldrums sometimes. Its fun and rewarding and when my fruit trees are in season I never buy no matter how cheap they are outside except probably when they are not in my backyard. Of course how me and wife work for so long gave us financial reward that we never think about where our next meal would be coming from and that is stressful enough indeed. Its great and as I recall our days in the Philippines many years ago of the abject poverty and yearning for things beyond our reach, the Divine Providence has given us the future we deserved for the courage to go on and on. I advise everyone to get that stress out of your system and you will live a happy and contented life.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.9
Date: Tuesday, March 04, 2014

Message

We take risk daily; uncertainty and challenging changes resulting to lot of stresses. These stresses take cognitive toll on us and impact our decision making process, producing biases and mistakes we are not even aware of; and it happens to the best of us. These biases may come in many forms i.e, self-serving biases such as when we claim more successes than our failures; commitment and consistency biases as when we hold two conflicting cognitions and our perceptions aligned with what is favorable to our situations, thus circumventing reality. Reciprocity biases among Filipinos come from our “utang na loob” cultural imperative that favors reciprocity as gratitude to our indebtedness. The last of the evil of these biases is our confirmation biases which compel us to seek only those that conforms to our pre-existing viewpoints. Well, this maybe a mouthful right now – but look how these impact your life, your happiness and contentment. These are not from quotes..but my pondering thoughts.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: Golf is better than sex. With apologies to David Letterman
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, March 04, 2014

Message

10 reasons on why golf is better than sex. 10. A below par performance is considered damn good. 9. One can stop in the middle and have a cheeseburger and a couple of beers. 8.It is much easier to find the sweet spot. 7.Foursomes is encouraged. 6. You can still make it daily as a senior. 5. Doing it three times a day is possible. 4. Your partner would not hire a lawyer if you play with someone else. 3.If you live in Florida, you can do it almost everyday. 2. You do not have to cuddle with your partner when you are done. 1. If your equipment becomes old and wobbly, you can replace it.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 63.199.200.46
Date: Monday, March 03, 2014

Message

Golf and Poker are both time consuming games and both are not in my veins because I ran for the money quick win or loss. My sons are golf nuts, they even volunteer to buy the equipment needed for the game but for me free, but I decline because to me its just crazy, hitting the ball and follow thru walking far distances just like you just create your own trouble looking for the ball to hit again, but then I realized its a good exercise for the aging dude. For Poker its nice and I started to play it (Hold "Em") but its too long and boring that I rather go fishing even without any catch I still savor the fun of outsmarting that little fish. I even go thru chartered deep sea fishing overnight far out in the Pacific for those bulging big eyes Rock Cods with my big rig with over 80 lbs line test and at least with 6 baited hooks and a sinker of at least 3 lbs lead to go 200-300 ft beneath the Pacific water.CAtching 2 or 3 at a time with weighing 4 to 6 lbs and that added sinker weight, its a struggle and I have buddies even have battery motorized retriever to reel in the catch. After the trip you smell like the fish too but the reward with fresh "sinigang" of the large fish heads is truly amazing and comforting.


From: Ekong Junior
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 12.1.48.108
Date: Monday, March 03, 2014

Message

Correction, posted below from Ekong jr., not mr. Ekong. Pasensiya la ta makakaogip ne too.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 12.1.48.108
Date: Monday, March 03, 2014

Message

Maybe my golf buddy from long island will give his opinion about this "Women and Golf/Goofed" combos. For me combination of round of golf and two hour poker game every sat (rain or shine) will satisfy me without WOMEN... unless playing in "no man's land Bonuan Golf Course".


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Monday, March 03, 2014

Message

At this stage of the game, I no longer use the word "tomorrow". It is replaced by the word "now". Like what the great Ambo Ramos of baybay used to say, we are all now at the departure gate. Sadly, he himself have departed a couple of years ago. The most important thing about doing something is that one can still do it physically and mentally. Yesterday was history, tomorrow is a mystery and today is reality. I have a golf buddy from pangasinan who was a very successful surgeon. We consider him our godfather. He is the most helpful person I've ever known. He loves women and the women love him. He was also a golf fanatic. He had a stroke about 4 years ago and is now in pangasinan with a 24/7 help around the clock. He can not walk and has to be on a wheelchair. He can not even pee voluntarily and has to be catheterized periodically. He has all the money in the world but sadly can not enjoy it. By the way yesterday at church, the topic of the sermon was that one can not have two masters at the same time. Perhaps the combination of women and golf is not a good thing. I wonder however if it pass muster if one would do both ONE THING AT A TIME? Hmmmmm, maybe I should ask the lawyer from our midst about it.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Sunday, March 02, 2014

Message

Death ... the alternate of not getting old to a vegetative state, is the only option available to avoid pain and suffering. ___ It's awfully unacceptable, to try to outlive life, when everything is lost. ___ Common sense dictates you have to let go, let go that semblance of hope unavoidable - the time is come!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Saturday, March 01, 2014

Message

Death is the alternative of not growing old, thus it is not an option. However, I have seen many whose quality of life significantly diminished or if no quality at all, existing but barely living. At present I have a sister who is infirm and living in the Philippines with four maids around her 24/7. Although she has an excellent care; I will not want to be on her shoes. I also have done many nursing homes and hospital cases to know of the abuses done to their wards; but the difference here is that we have laws to ensure that abusers are held criminally and financially liable. Think about it folks because we are leading to this stage.


From: Zoen Aguilella
Town_City: Pangasinan
Email: zoe_aguilella@hotmail.com
To: Precy
Remote Name: 114.76.249.186
Date: Friday, February 28, 2014

Message

Hello Precy, si Zoen ito. Huling nakita kita 1985 . Uncle ko si David Corpuz, kapatid ko si Miguel at Salvador. Nakatira kami sa gilid ng taytay sa Sta barbara. Na alala mo ba si Gladys competitor ko at diba nabalian pa ako ng legs. Sana naman mag kita ulit tayo. Zoen


From:
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Thursday, February 27, 2014

Message

Alioan makapalikliket no bilang napakaninagan koy Boojie tan Jikiri. Si Boojie say kuanda ya inkaningking ed layag ko ... gagayogoyen tolay sali to kono, agtola anggan naloksoy pokel na ponti, sakey ni agto met la nitagey so taklay to, tan si Jikiri nanengneng to labat so boti na Emperador mandongisngis la, canian nalogi si Kid Nepo (Eping) ta ag makalako. ___ Maong met la amo ta agaak la nagastosan. hehehehe! ____ Mayakapa! Andi manaya, wala ni Colovis ya problimac ta no namorikatan toy momokatan ko nalingwanan toy GM Blue ... San Miguel Pale Pilsen so tampol ya ibesngao to. hehehehe! ___ Si Biong anggapo met la, canian laen kod payak ta bisibisan koy agua-de-pataranta ompano nabangon. hehehehe! ____ Natan, agmo ni akabatan ya aramay ... kakarom, ya mantaon na 65 ya mamatagey so mantagloong irad ermen? ____ Singa ra kinalboan na ambetebetel ya danom nen arengel da ya nanritiro ka la ... nakalan laray managiter na - viagra - ya no onsesempet ka et agnakargay tako-tako nen Dario ed karakel. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: 72.193
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Thursday, February 27, 2014

Message

No makasempet ka no abril, napaliket mo ray amiamay ta toto-o ya singa si boojie tan si jikiri. Mas lalon maliket si paboritom ya mayor ta sika kuno so major sponsor no nabinyagan so balon prisidincia no abril. Say familia nen itok so onsempet ira no marso. Manbabana kilad tan ta pian onliket met so baybay tan sapang. Onbaleg salo so lako nen eping ya boxingiro na kabeng!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Thursday, February 27, 2014

Message

You're back, Junny! Any pasalubong paabet for the admirable Mitirol? Don't you worry about me, am going to retrace your footsteps next month at the soonest.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Thursday, February 27, 2014

Message

I am always impressed by Mitirol's clarity of explanation. Even if he state it in third person, you can clearly understand his thoughts as if the statement is made in first person with clarity of personal experience.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Wednesday, February 26, 2014

Message

Sometime ago when I went back home, I met a guy from ventinilla who was about 65 years old. He was a jueting cobrador And I knew him since way back when. Among other things, he asked for the blue pill. I kidded him that it would make his wife happy. He said no, that it was for somebody else. When I pressed him for an answer, this he told me. When it is time for tuition fees, some high school girls would trade their feminine charms for moolah. I would also hear from the other side, "trabaho lang". About a week ago, one of the columnists of the Sunday Punch made mention that the going rate for the sex trade has gone significantly down in Dagupan specially at Arellano street. Again, the reason for this is most probably economics and possibly the need for shabu. This is the reality whether we like it or not.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Tuesday, February 25, 2014

Message

Seems like you are enjoying your stay sowing your oats all over creation "singa ka manmamanaran kabayo ya akapaway acaposlit ed koral, apalicdom la lamet so manbabantay ed sika". hehehehe! ____ Agko pangkelaoan no bilang amayamay kimogiik ya belek ya anapen day ama ra so manmaliw iran tangaytangay ed Pozorrubio. ____ However, can it be proven these luckless creations of your random attacks when the sow is asked who the father was? ___ Highly unlikely! ___ "Agko anta kuanen ... kaong, no siopa so amam, ta nen pekpeken toy ebet ko ... akabeneg ak!" hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 112.203.28.95
Date: Monday, February 24, 2014

Message

Well this is quite revolting to me. But if the other party is a willing participant and of age, an indispensable element to me, who am I to cast judgment. And the abundance of motels in Calasiao, Dagupan accessible if you have a vehicle at a very cheap average price of P350 short time; P800 12 hrs or overnight adds to the convenience. Speaking of hotels, I will suggest the motels or hotels along the National road going to Alaminos or for that matter Bolinao. You are too far from the observing eyes of anyone you know. I just canvassed the available good motels along the ocean front... in case you may want to enjoy the area in your lonesome or with someone else. I do these to benefit you guys..very affordable for your pocket. I was just told a gentleman with his cigar enjoying the ocean wind by his lonesome yields to be a good conversation starter, that is what my eye doctor friend from Alaminos said. Coupled by Mitirol's info of "Go wisti, no labay moy manbii".. a profound statement of personal experience, may now have given something to prove when I return the coming years. Thanks Mitirol, although you have selfishly kept the info to yourself, it is not too late for me to experience as well. hehehehe


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 63.199.200.46
Date: Monday, February 24, 2014

Message

The wrong notion of yesteryears of young girl adolescents was that when they were kissed or held hands, they become pregnant and their fathers will get so enraged that mothers will bring the daughter to the parents of the young man that they get married or worse yet "si Ama osilan to kay barang ya say katonongan to so inabusom so anak ton marikit." Nowadays young girls are just a piece of meat. They are easily marketable and can be found anywhere.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Monday, February 24, 2014

Message

This is nothing new. It is common knowledge that some parents would rather have their daughters be a kept woman by somebody who can afford to help in their financial difficulties rather than have a boyfriend who does not have a job. At the same token, we can not be hoity-totty as we are not in their shoes. When one is chronically hungry specially with a big family,this choice is the lesser of the devil rather than commiting a crime. Another factor is that people are now rather blasé regarding morals compared to the past.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Monday, February 24, 2014

Message

It's been a known practice going around for years to have girls in their twenties (20s), to be girl-Fridays, to do things imaginable inside the narrow confines of the house. A gamble for those in need of immediate financial assistance, on the assumption the earnings of the ... fishponds ... will be dutifully shared as a gratuity for the service or services rendered upon demand. ____ A girl at 30 below, is a highly volatile level of excitement, could bring insurmountable grief and can open Pandora's box to scrutiny. ___ As one astute student of ... Sun Tzu, used to say: "The problem of a young girl at your beck 'n call, is when she FARTS a baby comes out (cada onatot ogao so ompaway)!" hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 112.203.28.95
Date: Monday, February 24, 2014

Message

72..... as to our mutual fb acquaintance in S.J... she does not have the feature that attracts me... she no light my fire.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 112.203.28.95
Date: Monday, February 24, 2014

Message

There is another culture in the Philippines I have heard of, but have no personal experience. We have two new help, 17 and 20 respectively and in dealing with their mothers, I have the notion that they are even willing to sacrifice their daughter's honor just to have sufficient money to buy food for the rest of their 14 kids. It brought pain and dismay to my heart that mothers who are suppose to protect their daughters would succumb to something like this. I have gone to Urbiz to seek couple of help, and the same thing happened. They start with a comment like a wish to have their daughter be a keep woman for someone who can provide sustenance for the whole family. It is a sad state for these kids; hopefully the returnees will not take advantage of this. I am not a saint, but I do not mess around with anyone under 30.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Saturday, February 22, 2014

Message

Mitorol ... is greedy keeping things to his lonesome, until forced to get on board. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 112.208.160.247
Date: Saturday, February 22, 2014

Message

Son of gun ....and you were keeping this to yourself.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Saturday, February 22, 2014

Message

First of all, this is not a put-down on anybody. This is just an observation of a common conception or misconception. This I hear from Pantranco drivers and conductors that I personally knew in my growing years. I have heard them say that "no labay moy manbi-i, laka ed wisti". They are talking about western pangasinan. This may not be a good example, but a former governor of our province has a bi-i from western pangasinan and put her in baybay when I was a kid.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Saturday, February 22, 2014

Message

Goldmine in western Pangasinan? Somebody I knew tried that once, but instead of gold veins spread all over the wall of the shaft, he found lead. ___ However, "gold is in the eyes of the beholder." ____ What seemed like ... gold, is pyrite to the knowable! ___ Gold mining, is as hard as intricate to what most foxier-than-a-fox thinks, likened to a newly-steamed "puto" from Calasiao for the easy picking, which can easily burn your hands, if not properly handled. ____ So, such a move could make life miserable, when it becomes quixotic riding the winds of the windmills of your mind. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 112.208.160.247
Date: Saturday, February 22, 2014

Message

I have kept company with AIM's academician mostly from Cebu; but my new find goldmine in the western part of Pangasinan would give those cebuanas a run for their money. I do believe they make my annual pilgrimage biannual from now on.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: 112.208
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Saturday, February 22, 2014

Message

Sorry but I am a TAMARAW and not a GLOWING GOLDIE. However, I would not mind being introduced to her, he he he!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Saturday, February 22, 2014

Message

Quite surprising to find Dr. Victor B pulling the stakes from Hinesville, GA, and sticking it for keeps in StB, to wait the coming of Armageddon. ___ What's known about him (this almost yearly balikbayan stint), is his penchant to kill the night away, in his display of intricate moves of a ... ballroom dancer he is, that keeps him distinctively separate from those having a DI (dance instructress) waiting in the wings, who could dance not only on concrete, but on a mattress as well. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 112.208.160.247
Date: Saturday, February 22, 2014

Message

I have meet the acquaintance of the daughter of your classmate at UST. She also have a brother who is an internist at Minneapolis. I wish not to say her last name as a respect for her privacy. She is mighty fine. They hail from Alaminos Pangasinan, the city of the mermaids.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Friday, February 21, 2014

Message

I have stated my feelings in the past regarding the prospect of retiring back home. It would be nice though to hear from other sources like Dr. Victor B. of STB who I believe is spending his retirement years back home after many years in Georgia, US of A.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Friday, February 21, 2014

Message

Well put! ___ It's like me talking ... hehehehe! I couldn't make it more blunt more direct to the point than this, the reality that there's no fun living in Pangasinan or any place in Pinoyland. ___ However, other people with no eyes on their heads and brains to match, will look at this narrative as an ... affront, to what we became after leaving this place, we used to call home. ____ Well, that's a given! ___ Living in a country of ... leche y miel, could turn your thinkin' about livin' in a jiffy - comfort comes in; independence of thought and attitude sets in ~ meaning ~ the chance of going back after retirement goes up in smoke ... blown to the four winds - kaput!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 112.208.160.247
Date: Thursday, February 20, 2014

Message

Home is in your mind. I have always considered going to Pangasinan as going home, and at one time I wrote in Sunday Punch, under Roots article that I considered Pangasinan as my piece of heaven on earth. However, staying a couple of weeks touring Pangasinan with a luxurious Toyota Fortuner, courtesy of my niece who made it available for me during my stay, I begin to miss terribly the place I have lived for the half of my life - the good old USA. The lack of sanitary facilities while on travel, the industrial noises consisting of jeepneys and tricyle and their accompanying pollution, the shouting and loud conversation even at the famous Dagupena restaurant, the flies that tries to share with your food when you eat out, the lack of common courtesy in traffic, the unkempt unsanitary environment with plastics and trash scattered even at the beach are sufficient to drive the likes of me crazy. Yes, I may enjoy the four maids dotting to my needs, a houseboy that keeps the suv clean and spotless and even wash my walking shoes, a feat I have to do myself when back in USA are insufficient to attract me to stay in the Philippines at my old age. I miss the quietness of my backyard, the cold chilly winter wind that may freeze my nostrils but, I have the comfort of breathing the country side air I am sure is much cleaner. Philippines is good if you want to live, served by affordable help at home, and few thousands dollars a month retirement coffer will provide that. But these are insufficient to provide me the comfort I need. Home is tied to the definition of comfort. Its definition is akin to one's concept of beauty and perfection a definition that lies in abstraction and in one's concept only. But for me, the comfort of my backyard, a peaceful environment free of nuisance noises, unkempt environment left by uncaring individuals may provide that comfort I need. I miss the wintry wind, driving my convertible with cigar in hand and enjoying a leisurely weekend drive - something I will never have in the Philippines. Drive a convertible in the Philippines, is wanting to be robbed, wanting to have chronic obstructive pulmonary disease (COPD).


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Wednesday, February 19, 2014

Message

Ay lasi, manilol ak ed saray storia yo nipaakar ed saray bibi-i. No nayari ikdan yo ak pa sirin na aviso no panon kon makaasingger ed saray kipias ta mabaing tan patay-patay ak. Labay ko met komon so makataway na puirtay tawen ya singa sikayo no nayari.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Tuesday, February 18, 2014

Message

Atay inkagawam singa amay agaoa ed samay kabat ko "but in reverse" abalintoag. Nen pinmawil dia ed Aremika so lasi, intilak tod samay amamayo to so nomiro na cellphone to. ___ Natan nen naopotan may cuenta (account) ed banko, nantext ya labay ton ipakabat ya kagalogalor so kera. ___ Say makapalek nen quinnmiriring so tilipono to manaames, canian si nomiro ono so nanbasa na minsaje nen Kuatang. ___ The rest is history! hehehehe! _____ No natoloy kad SJ manaoit kay "fire extinguisher" ta " she's on fire" ompano napoolan ya anggad quirep mo. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 119.92.242.2
Date: Sunday, February 16, 2014

Message

Tua tay inbagam... nen sakey taon alinguan koy lasin cellphone ko nen sinmempet ak, ay nen onpawil ak, singa ak binmaliw ed alog na ngalab, ya aga nasebseban na angan duaran karat a diamond tan sakey trip ed Europa. Natan ya insempet ko so siniguradok ya amin et pinusan ko, cellphone primeron wala ed bag. Balet ta lapud wala la so magic jack, makatawag nira. Maong ta no ta wala ak ed pokok a lanang. Natan pinmawil ak ed Manila.. ay masiadon amayamay... maong ta ara may kabat kon wala ed Asian Institute of Management so nakakatungtong ko nira. Esexterex discussion kuan lanti....opps esoteric discussion manaya...aliwa so akablit. Amay Taga San Jacinto, so laen ko, balet ta aray taga Bao, Manaoag ya nanlapu ed England so wadia ra met... magangana ra,ta 45 years da, ya balon mabilay... hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Sunday, February 16, 2014

Message

Asikasom so kakikioas mod tan, Aring. Ompano naayat kan onloob ed satay ... puerta ... na taoen, et nataboy moy bobon ya agka la anggan makaagwat. Sa'y kuanda ya ibabaga ra ed siak maong ka labat kono ya onlangoy ed ... ekat, balet nalener ka ed sankabibin danom. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Sunday, February 16, 2014

Message

Agko inilalaon ya sarag mon akbibiten so aakbibiten mi nen Mitirol. __ No ontan sirin ya anggapo so makagirogiro ed sika, pegdat mo sirin may oalad mamaarap ed Manaoag, ta ibagak lad sikato ya no bilang et naaplos moy bikking to, so ipasen to la ya siak so sika ta agaak makasempet. ____ No si Mitirol met, agko anta no amay amamayo ton singa kabontatala ed cabuasan et sisiraw-siraoen to ni. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 112.203.28.95
Date: Sunday, February 16, 2014

Message

Say uso natan dia ed saray bibii so say nengneng da singara no Koreana odino Haponesa. Amayamay so amosiak ya katayatdang... insan say kawes da ni et mapitpitat, sankanengneng mo so puerta na tawen.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 112.203.28.95
Date: Sunday, February 16, 2014

Message

Kuanko nen saman, manpataoli kila ed kasalanan yo. Kanian aray sisiraw-sirawen yon pasiking no onla kayo ed Pilipinas so siak la so mansiraw ta aksobien ko la so pankasalanan yo, lapud panangarok ed sikayo, angan siak la so napoolan la ed impierno aliwan sikayo. Nen saman say awit kon luluganan so corolla odino amay Van a Kia... natan say paoosar da ed siak so Fortuner Toyota. No onman manaya so luluganan mo, maasinger era so bibii ed sika.. abalang ko lapud guapo ak, anta manaya amay luluganan so labay da aliwan siak. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Sunday, February 16, 2014

Message

Walay aminsan ya taon ya inimbitaan to ak nen Jun ya manbansag kami kono ta onsempet ed Pangasinan ta pian manbana kami. Wala balet so imbesngaw to ya agko agustuan kanyan atabangan ak. Say kuan to we will be having CLEAN FUN. Diad dicsionari ya oosaren ko, aliwan "compatible" so CLEAN tan FUN. Sigurado ak ya agto ak itagar ed darapilan. Ompano say pangitagaran tod siak so diad simbaan na San Carlos,he he he!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Sunday, February 16, 2014

Message

.... sinabongan na kapangkalawit ya apayas tan kapanggetel ya bolong na maronggay ...


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Sunday, February 16, 2014

Message

Mitirol ... no onpasiar (alioan onsempet) si Junny diman ed saya'y arapen, mibansag ka'd sikato pian makasongap ka'y tartarioan siplog na dagem ed capokocan, alioan singa angob na inatey ya otot ya sosongapen mo, ya oala'd loob na cuarto na Regency ya oogipan yo nen Ekong. ____ Insan sakey ni, inlotoan da'y lasi na ... inpaikik pinaikican ... ya domalagan nganak ya sinabongan na bolong na ... maronggay ... ya kapanggetel ed pilapil na pokoc. ___ Anto ey, maninilol ka la? hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Saturday, February 15, 2014

Message

Wadman si Junny manpapagilon na betel so lasi. Right now, he could be sitting on a bamboo bench, having lunch on ... inselar ya malaga, pingao, bingalo (the hell with betel, it's soooo mundane)... with a young and beautiful sea nymph in his ... lap. ___ He could care less bat an eye, with the mountain of snow in his driveway - old lady he left behind should take care of that. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Friday, February 14, 2014

Message

I really feel sorry for BNP. Right now his fingers are still frozen maneuvering his machine pushing the incrusted and new snow from his driveway. It is something that I would not wish to my worst enemy. It is not something that I have not seen here in the good old Wisconsin.


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Wednesday, February 12, 2014

Message

112.208 ..... Your idea of some heavily pregnant woman going to unload a "kicking little Pinoy" at the US Consulate (not the US Embassy), is a hard nut to crack. Nowadays, the US Consulate admits non-citizen/non-immigrant Pinoys/Pinays by appointment only.


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Wednesday, February 12, 2014

Message

It's happening this "birth tourism" because the wily Chinese (Confucius should be laughing in his grave with delight) found a chink in the US Immigration armor, and they took advantage of that like flies on honey. ___ There's no restrictions on tourists who can footsie-foot into Saipan sans a tourist visa. ___ So, what these Chinese women did, is to wait in the wings like sharks for the kill, wait until the 9 month old load, is ready to jump ship for a quick Aremikan citizenship. ___ I am wondering why the foxier-than-a-fox Pinays are out the ball game. They should have a piece of the action before the slit-eyed Chinkos found it out. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 112.208.234.45
Date: Wednesday, February 12, 2014

Message

Based on what Mitirol stated, giving birth in American Territory would provide automatic US Citizenship to the new born. I do believe he is right, but why go to Saipan, go to the US Embassy at time of birth; you accomplish the same thing.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, February 11, 2014

Message

I know of an instance where an STB mother who is very well-heeled elected to give birth to her baby at Guam. The idea was to insure that the baby becomes an automatic US citizen and when this baby comes to age, he/she can petition the parents to join him/her at the good old US of A. One does not have to go to Guam any longer. Any pregnant woman can go to Saipan, a tiny US protectorate and is part of the Northern Marianas Islands. Guess what? Saipan is a mere 4 hours plane ride from China. In the year 2009, there were only 8 Chinese birth. There were 282 Chinese births a year or 2 ago. Each one is an ABC, American-born Chinese. In fact, it is becoming a big business in China lately. So if you have any pregnant relatives from back home, here is a viable alternative, he he he!


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Wednesday, February 05, 2014

Message

Last Sunday's sporting event, was the biggest Sportbooks handle in Vegas betting history. The handle thrown at the Super Bowl, was the highest at $119.4 million dollars blowing away last year's head-on collision of the Ravens-49ers game, which at $98.9 million, was supposed to be highest in SB history. ___ The Nevada 183 books took in $19.67 million dollars - a winning hold of 16.5% compared to Super Bowl XLVII. ___ The betting public did well on trivial bets like: long shot plays such as a ... safety, 2-point conversion, how many OMAHAs Manning calls ... and the BROKENCOS who closed at 2-1/2 favorite attracted 65% of all monies wagered, and the score going over 48 points, made the books laughing all the way to the bank. ___ And what was really amazing happening inside the casinos, was the long lines of ... women, lined-up to place bets, which did not happen before. ___ However, with all the jackups, this Super Bowl, could be the least interesting bowls in history.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 63.199.200.46
Date: Monday, February 03, 2014

Message

I was at my son's party the reason why I was there instead at the casino is because he was born in Seattle and I knew all too well that he was a diehard fan of the Hawks. You know What? I watched the game 50% and 50% of my son's antics, laughing, jumping, dancing, pointing fingers at other guests mostly his relatives and were laughing at him as well. What rout and Peyton should hang up. He is too old in a game of rough and tumble and accidents is quiet serious in most cases.


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Monday, February 03, 2014

Message

OMAHAAAA - HAHAHAHA ... is not the battle cry of the Broncos (wild but tamed), but a game call on 1st, 2nd, 3rd downs on what route the ... quarterback ... may take, either it's a runningback sneak; a throw at the wide receiver 50 yard line; a shovel pass or any strategy the coach and quarterback coach may suggest, however, Manning has the privilege to call his own game. ____ It was so pathetic to watch how Manning was not in the game at all with interceptions galore, and his receiver Thomas fumbling/dropping the ball like manhole covers. __ And Moreno, the runningback became sort of a ... milkfish ... out the fishpond out of breath out of luck.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Monday, February 03, 2014

Message

Yeah, I know, I watched last nite's game too. I never heard Manning yell OMAHA the whole game. Just to rub a little salt, Russell of the Seahawks was the quarterback of the Wisconsin Badgers a couple of years ago. OMAHA should now be considered not as a battle cry but rather the CRY of the broncos,he he he!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Monday, February 03, 2014

Message

OMAHA is the battle cry of the Broncos... unfortunately, they lost big time.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: 108.51
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Monday, February 03, 2014

Message

OMAHAAAA WHAT? OMAHAAAA times 4? Now if you think about it, doesn't it sound somewhat juvenile? Coming from you would it not be more apropos if you yell instead OBAMAAAAA, OBAMAAAAA, OBAMAAAAA? He He He!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Sunday, February 02, 2014

Message

Akin makasapat kami ni ya dua ed pilapil? ___ ONAAA! .... ONAAAA! .... ONAAAAA!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Sunday, February 02, 2014

Message

OMAHAAAAA! OMAHAAAA! OMAHAAAA! OMAHAAAAA!!!!!!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Sunday, February 02, 2014

Message

akin makasapat kayo ni ed pilapil a dua?


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Friday, January 31, 2014

Message

Your notion of becoming a ... pimp, one who manages a cadre of flowers of gloom, is thought provoking but admirable. It's an uncontrollable excitement of being free; of being unshackled; of being let loose for the first time without restrictions, that even remembering trivial things, is a gargantuan effort making you hallucinate. ___ It's now in the grapevine, the talking drums are in full beat announcing your epiphany - the dancing girls in Ventinilla are on fire awaiting your homecoming. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: Errata
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Thursday, January 30, 2014

Message

I got so excited with the prospect of being a pimp that I got the scores and the decades confused!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Thursday, January 30, 2014

Message

By the way, the correct number is 3 decades, a score and almost 4. On the other hand, not to worry guys. I have found a new occupation. I don't want to be a carpenter nor keep myself wet being a bangus watcher. I will take you back in the 70s with the detective show, Starsky and Hutch. I wanna be Huggy Bear. I do not know if he was a bar owner or a pimp. But he walks the walk and talks the talk consistent with being a pimp. All I have to do now is learn how to jive, stroll, wear white suit with a wide-brimmed hat, long gold necklace and drive a big Cadillac. It should be fun, he he he!


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Thursday, January 30, 2014

Message

And you, too, Aring. ____ You saw first light seven (7) months before ... Give 'em Hell Harry ... ran for re-election. ___ How long you can ignore the creeping of the iron oxide up your legs, only time will tell! ___ However, if I were you, this idea of becoming a ... carpenter, when the time comes not to let yourself grounded in misgivings, is to try being a ... cattle rustler, which could give you the adventure surpassing a burglar in the gloom of night.___ Or, a mechanic - who can fix anything thrown at him, perhaps even a broken heart. ___ But, not a lousy ... milkfish farmer! hehehehe!


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Thursday, January 30, 2014

Message

I think, Mitirol, has his personal reason when he dropped like a hot potato his Hippocratic profession, at that moment he realized the sun, is fast coming down on his ... horizon. ___ Three scores, a decade and five, is too much too long not to let fall what he's doing, and with time running out, he should grab on what's left and ... run for the roses. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Wednesday, January 29, 2014

Message

And when you go out of the house you must have a reason, or alibi...and going to home depot every day for a longer period of time will get old so fast. While I can say, I have a day meeting in Philadelphia, and be away for the night and still have no reason to scramble for alibi. Ahhh, perhaps when I am no longer able to substantiate flirtatious insinuations..... then perhaps retiring to do something else like carpentry.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Wednesday, January 29, 2014

Message

So Mitirol has retired, and first in his mind was to play at that famous golf club somewhere in Scotland. Gone are the days when his days start with social interaction with his staff in the office; the nurse that may pack more than the other. Let me tell you why retiring is not yet in my horizon... we have new staffs that there curves alone are sufficient caffeine to wake me up and enliven my lazy eyes, the many tourist I see walking along the park and the Capitol; a light conversation with someone at the coffee shop that maybe followed with little flirtation that may yield fruit or not. My little private office that afford me the privacy even if I have to put my feet on the table is of no one's business. The drive home from work with my top down when the weather is nice and a cigar in hand, cruising along US 295 built along the Potomac river, the drive to Rockville along George Washington Parkway also along the mountain range of Va and DC divided by the Great Falls river. And along the way, I may stop for a cup of coffee with that young divorcee I met in one of our conferences. Now, I picture myself retired, waking up seeing the four corner of my house, at 11 am, still in jammies sipping coffee with the same scenery. Nothing to drive my adrenalin and I know the caffeine is insufficient to do it. Then perhaps like many others, facebook and other blog like this will occupy their day. Yes, you can do anything without any care - but who live doing things without care.


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Tuesday, January 28, 2014

Message

This site is still alive, while the rest are disappearing like melting snow underneath the spring sun on the banks of the Potomac. ___ It is the only conduit, where you can find a long lost friend, who vanished into thin air like a phantom, without saying goodbye. ___ Would it be believed, the return couldn't have happened in the absence of biting and incisive commentaries of everybody involved? ___ No way, Junny! ____ Only a man devoid of wisdom and the courage to jump into the fray, can ignore the challenge win of loss. hehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Tuesday, January 28, 2014

Message

I admire your efforts in keeping this board alive, while some faded or had been closed. There was a time when all the town message boards of pang.org are alive with lively exchange of ideas by the magnificent articulation of posters' opinion.


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Monday, January 27, 2014

Message

I think there's something to talk about, why some people like ... Mitirol and 71.154.211.251 ... are so engrossed watching those rounded hips and coca-cola-shaped bodies, that they never noticed the silent war between the privileged students of Manila and the poorer-than-poor-tuyo-eating students of Dagupan. ___ Perchance, this complete disregard of what's happening in Poblacion, the center of non-violent revolt, was due to the fact they went ... south, preferred to walk the graveled and dusty road, cross the muddy Calarian Creek without looking back, without a fuzz about anything. hehehehe!


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 63.199.200.46
Date: Monday, January 27, 2014

Message

Its beyond me. I really do not know who is my Jr but my clue is he is probably getting along with what I believed in or what I wrote on this board. As to my progeny I doubt it very much if there was any because I always get covered especially during my heyday of the blood while in service. But if there was by reason of accidental intrusion on non military combat and which by the way is EKANG, I will do in all my will power to accept her in my household because as it is we don't have a girl. Girls are more loving than boys and besides girls are much closer to Grandma & Grandpa. For Mitirol: Its like you have to put your few centavos on the ground before you flip that "botchi" in the air. That was a safety net to make sure your opponent can not run away after he losses the outcome of the game. haa haa haa.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: Ekong
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Monday, January 27, 2014

Message

Just to be sure that you are warned, please be careful with ladies of the night whose nickname sounds like MONEY DOWN, he he he!


From:
Town_City:
Email:
To: Ekong
Remote Name: 158.74.35.8
Date: Monday, January 27, 2014

Message

Ekong, there is an Ekong Jr. in this tread. I asked what relationship does he have with you (I am assuming that Ekong is male, as no intelligent female will actually take the name Ekong; could be Ekang, which could be befitting her looks). So pretell, do you have any unrecognized son, or daughter if her name is EKANG? hehehe!


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 63.199.200.46
Date: Sunday, January 26, 2014

Message

Of course the undulation of hips is one of the proven facts that because of your exacting performance you at least, myself,BNP and Mitirol cared about most in our drive for perfection. When we are in control we never think of the gust of the wind over distant scenery of the swaying rice plants beyond. We stayed focus all the time especially during overdrive. In the end she would whisper "any seconds". Got you baby. Ekong is all smiles.


From:
Town_City:
Email:
To: Ekong
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Sunday, January 26, 2014

Message

The division in the Philippines is not driven by race; but by two factors, economic and religion. The "haves" always distinguish themselves from the "have nots" by means of their choice of language - emphasizing their sophistication, their attitude, thumbing their noses on anything that does not parallel their tastes. But as a young man, I paid no mind to all of these, as my mind is focused on admiration of the beauty before me, the undulation of the rice fields as gust of wind passes through them, the curvature of the of hills as I view them from a distance. Eventually as I matured, I see this magnificent scenery reflected in the physique of a woman whose undulation of her hips approximates the undulation of the flowing rice fields, the vegetation that drinks the eternally flowing from the crevices. My quest for exploration even grow deeper. I am not into social strata..... and my friends were not as well.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 63.199.200.46
Date: Sunday, January 26, 2014

Message

If you happened to have a copy of the Santa Barbara Town Fiesta Souvenir Program in either 1955,56,57, there you can see in special page section each name of these "Manila Collegialas", the course they are taking, College or University they are attending exclusively for them alone. The locals from Dagupan, Bayambang PNS, Baguio, NE Agricultural college and or anybody outside of Manila were not included. Altho I was still in high school at the time it was a nice reading then of all those famous schools in Manila. I am not mad nor jealous or resentful about all these that happened in our town but my aimed is to show or tell everyone interested to know these events happened. My father used to have every copy of those souvenir programs from those years, but after his passing everything got lost or ended up in the outhouse. I will add one more thing outside of this topic, there is no denying that what happened in Santa Barbara is also true in San Carlos or any other towns in all provinces outside of Manila about this, that exclusivety of college students during those days were the prime talk during social gatherings from among them. Our friend from San Carlos is kind of defensive, but him alone and some others in his hometown I supposed were one of the few and most or all of our Physicians in Santa Barbara were very successful in their pursuit of higher education, but most others I am sure did not accomplish their goals.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Sunday, January 26, 2014

Message

I was in the midst of the halcyon days of the varsitarians association. I must admit that I really have not noticed a significant schism between the locals i.e Dagupan/Baguio group and the Manila group. Maybe I was not paying more attention. What I do know is that I spent more of my observing time checking out the good-looking girls, he he he!


From:
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Sunday, January 26, 2014

Message

Pardon me, but what is the difference between MOSTLY by choice... and a matter of choice. The only people I know that will live the life of poverty are those who by reason of their faith practice poverty. 99% of the people in poverty are there because of their inability to earn a decent income or lack of job. I guarantee you that if they have a choice, they will not live that kind of life.


From: Emong
Town_City:
Email:
To: 71.154
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Sunday, January 26, 2014

Message

Varsitarians ... students who goes to study in a university. ____ So, you remember! ____ It was a distinction allowed kids who went to Manila, who can afford the cost of higher disciplines not available in the ... colleges ... of Dagupan. ___ So, in a very narrow and tight squeeze, an invisible line was carved in the sand, to separate these entities in their rightful places in an unforgiving society. ___ This was where this ... VARSITARIAN ASSN ... came into play. It was a social gathering among them done during town fiesta, where exclusion was so paramount, you can see it unfolded before your eyes. ___ You can feel the fury; the indignation; the resentment coming from the uninvited locals in this show of blatant disparity, it was so thick you can cut it with a knife. ___ But, to think of it now, to look back in that time - it was a tradition, a rite of passage - it was the name of the game! ___ That was then this is now, where the VARSITARIAN, is replaced by this "encompassing" high flying flamboyant ... DMNHS Alumni Homecoming ... where the unknown array of extras of the ZARZUELA/MORO-MORO of that distant past are given the chance, and can now be seen strutting their fannies on stage. ___ The turning of the wheel, the roll of the dice! hehehehe!


From: Emong
Town_City:
Email:
To: 158.74.35.11 - 108.51.139.184
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Saturday, January 25, 2014

Message

Akin et wadtan ka ni ya mibabalsacan bobonoen mo'y hielo ya kinmigtel. Abaloan ko wadman ka la ed kapasolan, ya mankakapakapa na lamoyak tan mankakarapas mamopoyokpoyok na ... matsora'n vaca? ___ Oala amo so makasengeg ya mamopokpok ed sika sengegan ya agka makaposlit. hehehehe! ____ Ama'y kuanda ed Kawayan Kiling, ya sa'y laki-laqui ya singa sika, so agnayarin sasabatsabaten ed getmam ya gaoaen, balet dia'd nanaimatonan ko, agko'n balot natokor no ... no akin ama'y saklor mo'n makmakdem et ngelngel la, aga anggan makasogat. ___ Sakey ni ompano makalingoan ka no bilang makapaway ka'd vintana ya singa tulisan ed pegley labi, so laka'd Awai ya agmo sasaewen, ta abayag dakalan aalagaren. ___ Sa'y dengel ko no onsabi ka'd man wala so manaalagar ya inkalot ya tamos, alalo, boro'n pantat tan INSANGLIL ya botobot, tan ampetapetang ya puto'd Calasiao ya capangakir.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: 158.74
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Saturday, January 25, 2014

Message

For years I have always admired your argumentative acumen as you interchanged ideas with posters here. It is usually with swift and deft surgical strikes that you impart that sets you apart. But lately, singa nagagaygay la amoy osang. Where once you were always on the ball, now the sphere appears to be blurry. It was just yesterday that you were shooting with the venerable M9. It now appears that you are holding an unwieldy blunderbuss to do your shooting. Let me explain. Firstly, where in the world did you get the idea that I was born privileged? I started poor like most people. It is something that I was not embarrassed the least. It is something that I consider what it was,nothing more, nothing less. What if I tell you that I have to intermittently stop my college schooling for at least three semesters because of lack of money? However, I don't put it on my sleeve and shout to the world about my condition. As a matter of fact,it became a pet peeve of mine. I have noticed that many people use being poor as a cop-out, and an excuse if they do not achieve their perceived aim to their satisfaction. I on the other hand choose not to let a negative reside in the craw of my mind. It is not healthy. Another thing, you state that I said that poverty is a matter of choice. Please go back to my posting. I never said such a thing. What I stated is that remaining poor is MOSTLY by choice. There is a big difference with the presence of the qualifying word MOSTLY. If I were you, I would go slow in eating the pakwan rind. True, it might be helping your cojones, but like anything in nature, nothing happens without a counteraction somewhere. It is the Ying/Yang thing. The very same pakwan rind is adversely affecting your left brain, he he he!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.154.211.251
Date: Saturday, January 25, 2014

Message

Esquire vs Kanniakan . . . amusing discussion. How about the Varsitarians of the same era? Go ahead Emong.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Saturday, January 25, 2014

Message

Come to think of it, the Esquires who are from the well off, or creme de la creme tend to perpetrate Spanish tradition, thus you can hear them saying Spanish phrases, such as Que se hoda, or the likes. Now I understand why instead of pronouncing Ingsangiel the proper way, they insist in the word Insanglil to reflect their being heir to the Congquistadores. Ok, Insanglil it is.


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Saturday, January 25, 2014

Message

Looking deep into ... Ekong's ... diatribe, I for one, finds it vitriolic. What made him so full of rancor, of hate that what happened in this town in the '50s he couldn't forget?___ Was it because the predicament he was in, in those years long gone, he was made to look at a distance, on the sidelines without any chance of penetrating the divisive wall created by a ... caste system, that was part of StB's daily life? ___ Let me look back and explore once again, how Ekong's center of disapproval and disappointment (Esquire Club), has really affected his thinking his view how things evolved in StB. ___ This SOCIAL CLUB like any SOCIAL CLUB, was formed by the so-called "creme de la creme" of the town's colorful characters, those who worked mostly in the ... BIR (B-igay I-kaw R-egalo); Bureau of Commerce; Post Office ... and to jack-up the membership, a few school teachers, principals, a school superintendent were added into the mix - but none from the ranks of the farmers, the dirt poor who were fighting hard to stay alive. It was made for exclusionary measures, the center stage of a ... dog and pony show. ____ Did I find this questionable during those years, when majority of the townsfolk not belonging to this CLIQUE, were pushed against the wall just to watch? ___ No! ___ I assented it as a normal societal happening created by a vacuum of non-acceptance. ____ I did not find it disagreeable because there's no way anybody can mount a challenge against these Esquires (below a KNIGHT, but close), and just took it with a mouthful of ... San Miguel. ____ However, it should be noted, there was a challenge organized as the ... Kabaniakan (common people) Club, an insignificant smorgasbord of the downtrodden, which was put into action, but it ended before it begun. ___ Now, back to Ekong. What's all about his periphrastic approach bordering on obsession? ____ The foundation of his frustrations, the people involved were all dead forgotten dust-to-dust, and thrown scattered into the four winds. This part of the comical history Santa Barbara is closed!


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 63.199.200.46
Date: Saturday, January 25, 2014

Message

I rest my case. The subject of history is recollection of the past. What Rizal did for his country and taught in schools all over the archipelago is history and if I mentioned what transpired or what happened in STB in the 50's is history and I have the right to say it only for those who are interested to know it. I do not want to say anymore negatives to rebut others statement because I want to preserve the on going of this forum unlike most towns in Pangasinan are closed because of unacceptable statements on those forums.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.10
Date: Friday, January 24, 2014

Message

I am confused with Ekong’s line of argument. First he stated that poverty is a matter of choice, then the first line of his latest post says; “If only a person experienced what poverty does to a human spirit.” So who would want to experience poverty, if it is a matter of choice, knowing what poverty entails would anyone want to experience it. For those that were born to riches, like Emong and Mitirol who says that the government subsidies and is a waste of taxpayer’s money; Mitirol on the other hand stated that remaining poor is a choice – may not be seeing the pink elephant in the room. Depression that placed many in extreme poverty was not by choice. The people who have lost their homes, their jobs and/or their hard earned investment because of greed from some Wall Street traders did not want that to happen. And, btw, the wall street people are not Federalist, most of them are the rich who drives the economic division deeper. Next, I agree with Emong that the division in St. B between Kabaniakan Club and the Equires (I suppose he means Esquiires) should be put to rest. However, I disagree with the sweeping statement concerning the kids that went to Manila for colleges or the “colegialas from Ibali.” Although I was one of them, I have not forgotten my humble beginning, and perhaps because per Mitirol, it was my choice to stay poor and thus I remained poor. Be it so, I am healthy and rich in spirit of giving. I do not understand the resentment against those who were able to go to Manila for schooling. Parents who want the best for their kids and are able to afford or willing to spend for them choose the best schools. It so happen that the best schools in the Philippines are established in Manila where the best professor and the best resources for education are easily accessible. Even now, the schools or Universities in Pangasinan could not equal the academic standing of most of the Universities in Manila. Prove me wrong on this, and I will show you current statistics of many teachers recruited from the Philippines who are now teaching in many public schools here in USA. Almost 90% of them with graduate studies came from those Universities in Manila. The recruitment of these teachers is likened to a winnowing process where the grains are chosen to teach here, the chaff left in the Philippines. Now you have in Pangasinan school system a drive to make Pangasinan language the medium of communication and taught in primary and secondary schools. Could it be that those left behind have difficulty articulate or expressing their ideas in English, the universal language of commerce. This will drive poverty to a deeper level… and you say Poverty is a matter of choice; HA Mitirol? Hehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.11
Date: Friday, January 24, 2014

Message

Ekong Jr., stated; “Hope it will also apply to those retired back home, kasi antikey/angapo so welfare lines.” Does this mean that we have no welfare lines, or short welfare lines, therefore the Philippines is in a better economic condition. The phrase “antikey so welfare lines” presupposes the existence of a welfare line. Perhaps you can enlighten us with your comment, as we know you called yourself Ekong Jr., presumptively you are drawing relationship with Ekong..either in the line of thinking or kinship. Our faces can hardly contain our wide smiles expressing excitement while waiting for your explanation.


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Friday, January 24, 2014

Message

With all these fire and brimstone, this fiery rhetoric Ekong unleashed to rock the boat on the social structure of this town - to all of us who love to exchange ideas in this site - one question came to mind. ___ Is it possible that such animosity, such enmity still exists in this town among those who were born with silver spoons in their mouths, and those who struggled swimming upstream and made good? ___ Because the way I look at it, what was done in practice 60 years ago, is a non-issue. Yesterday's gone, forgotten .... kaput! ___ It's time to move on.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 63.199.200.46
Date: Thursday, January 23, 2014

Message

If only a person experienced what poverty does to a human spirit, it surely would create a transformation to his own life and thus do something about it. Back home there are those who were born from families with better accommodation that children of their own are better fed, clothed and sheltered. These children were sent to better schools after high school supported financially to the hilt and having their caregiver of their own either their own relative or paid servant to look after these "Colegialas." The mistake was these students did not learned the basics of living alone and so when they became older and out of school and having families of their own, what would you think of the end result of how they would live or raise their own families?. Would they be able to know how to raise their pigs or chickens or plant anything edible in their own backyard? Going back in the 50's there was a time in town where two opposing clubs were formed. One the moneyed class mostly government employees and the other are the local citizens, farmers, jeepney drivers,shoe repairman, barber. The well-to-do guys were called the "Esquire Club" and their logo was a hand glove ,cane and a top hat. The other club they called themselves "Kabaniakan Club". There was a deep division between the two so that when the Equires hold a dance in the Town Plaza, the Kabaniakan people will hold their own dance gathering following. The enmity between the two branched out to their children. I was just a poor young kid at the time and I did not pay much attention nor got involved in any of their social functions. Fast forward, what have become of these groups? and all these "Collegialas" from Ibali? Some died at an early age of alcoholism, accidents, barkadas and some ended up with nothing and back in STB living in misery. There aren't many of them now. The lesson I learned from these events while growing in town put a deep impression on myself that no matter how hard life is you can uplift your standard by putting an unrelenting and unceasing efforts searching for that light at the end of that unforgiving endless tunnel.


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Thursday, January 23, 2014

Message

Crystal clear! ___ On the other hand, being born poor as circumstantial has changed how this concept is interpreted. Just a few years ago, they dropped the ball on a glassful of spit and it came out with a new meaning ... a birthright - that rightful claim of entitlement by virtue of birth, which the working taxpayer should subsidize those pigs fattening in the public trough. ____ Remaining poor ... is not by choice anymore, it's now called ... tradition.


From: mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Thursday, January 23, 2014

Message

Let us make one thing perfectly clear. Being Born poor is mostly circumstantial. On the other hand, Remaining poor is mostly by choice.


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Thursday, January 23, 2014

Message

158.74 ..... is absolutely right on his deduction, that - poverty - is a quirk of circumstance and not a choice. ___ It's like having a mountain of snow falling on your head, and truckload of ice in your driveway to be scraped away, though you hated it happening, you have to live with it, unless you pulled your boots out the winter muck, and run-like-hell- to Monterey where the California taxman, is waiting for you to share in your hard-earned loot. hehehehe! _____ But, I'll have to passionately disagree with you and Ekong, on the assumption the ~ government ~ has everything to do to help those poor souls who came yearning to earn a living in this land of leche y miel. ___ Of all the millions of Filipinos who landed hard on their butts in this wide open range, 98% of them did not land a job with Uncle Sam's bureaucracy, but with the workers' thirsty private sector. ____ So, this idea the government create jobs, is as flawed like seeing ... blue crabs ... crawling on the banks of the Potomac. ___ However, I do believe the Feds create entitlements ( SSI, EBT, Medicaid, Section 8) to those lazier-than-lazy bums sitting on their asses who don't want to work. ____ In just a few years since 2008, we can see the growth of EBT recipients went off the roof, thereby the government is not encouraging people looking for work, but it is unfolding before our eyes a ... nanny state.


From: Ekong Jr
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 12.1.48.108
Date: Thursday, January 23, 2014

Message

Agustoan ko tay enpagibaga/enpanistorya yo Mama Ekong. Hope it will also apply to those retired back home, kasi antikey/angapo so welfare lines.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.6
Date: Wednesday, January 22, 2014

Message

Ekong said, “Poverty is a choice but if you care enough with ambition supported by determination, courage and perseverance, then you will not end up in the welfare lines.” I have heard that many times, but the fact is that poverty is never a choice; but certain circumstances beyond one’s control may place you there. That is the reason why it was necessary for the Governmental programs that generate levelling of the playing field and providing opportunity be it in education, job training opportunities. I know that I have benefited, and most if not all immigrants who came to this country benefited from that. Many of us tend to forget that even in this land of honey and milk, portrayal of the abuses of those in poverty line, indifference to their needs had been the primary topic of many acclaimed writer; one of this is John Steinbeck with his book Grapes of Wrath. But I do admire many of you who are able to bootstrap yourself into success – in due time, I may be looking at you from a distance and wishing that I too can be in your shoes….that wish alone is sufficient for me…. As if I have arrived at your place just the mere reading of your successes.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 63.199.200.46
Date: Wednesday, January 22, 2014

Message

Speaking of what we started from I can say that most of us who left our country of birth is not for the purpose of sightseeing or a journey to see the world. Our purpose was to find a job to support not only us but our family left behind. That is exactly what most of us did. In my case it was extremely hard for me to accept the fact that when a relative of yours tell you to vacate the land where your house stood there was no other alternative but to find a place to put your house in. For the second time same thing happen to us but this time another relative did the same thing. The stigma remained with me all the time until I arrived in this good USA where it had given me opportunity and a good permanent job. The first thing I did was to buy my parents a piece of land and build a house for them. (The house is still there but now occupied by relatives). My parents were so happy and proud that after all these years they finally have a permanent place they can call their own. Up to the time of their passing I gave the support they asked for and never deny one bit of their requests. Now in retirement after working over 40 years in Federal service, with three sons with degrees. I am free at last of anymore responsibilities but a doting baby sitter sometimes. I believed that if you do good, the Divine Providence over and above you will not leave you forgotten. Poverty is a choice but if you care enough with ambition supported by determination, courage and perseverance, then you will not end up in the welfare lines.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Wednesday, January 22, 2014

Message

correction.... cold morning like today....


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.51.139.184
Date: Wednesday, January 22, 2014

Message

Coming here as an immigrant with education that requires furtherance, I took a part time job at 7-11 as all job inquiries I had were either I was overqualified or underqualified... meaning not qualified at all. $45.00 was my first pay check, I bought a winter jacket at JC Pennys for $37.00 Thereafter, I joined the service, US ARMY,still with meager pay - but, the first chance I had I went to church offered a candle offering as a thank you to God and a prayer for my father who passed away while still in school. I thank God for the blessings I have, given good health and good mental faculties that provided me ability to surmise difficulty in life and understand and put them to prospective. Until now, I may just catapulted myself a little bit from poverty but not too far from it, but every chance I got, I tried to help the needy for my father told me.."If you are able to help and are in fact helping, you have been blessed twice, first you are in the position of helping and most importantly, you are not asking for help. These thoughts warm up my heart specially in a cold morning like this when I have to scrape the frozen snow in my driveway.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: Emong
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Wednesday, January 22, 2014

Message

When I reminisce about the past, I'm amazed how fast and fleeting it came and went. All of us drastically changed once we arrived at the good old US of A. When we were once the receiver of financial assistance from our parents, now we were the giver. We were just happy to make the life-style of our parents alleviated for the rest of their lives. I receive my paycheck monthly. Aka-lista la so ipawit ya binolan. On my very first check, I bought a Gibson guitar and on the second one, I got a Smith and Wesson revolver. I have always been a target shooter. I still have my original guitar and revolver up to this time. Although I became a very good target shooter, I can not say the same thing with my guitar playing. It still sucks, he he he!


From: Emong
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Saturday, January 18, 2014

Message

Antam ya angolipaspas lay parim Jaime "Ayong" Cruz? hehehehe! ___ Nanpatanir ya agano nen agto la akmonen so baaw ya isobo dad sikato. Ontan met nen William Lopez tan si Antonio ya agagi nen Pedro Lopez, ya nanenengneng mon tinaon kada onlakad San Diego ya .... mitoyao kuan. hehehehe! ___ Amayamay la ed saray ... bakareng ... so ataboytaboy day abot singa amay aniani ed Maticmatic ya agla anggan manpapanengneng.


From: Emong
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Saturday, January 18, 2014

Message

Marakep la natan ta walalay oras mon mibarangkaan. hehehehe! ____ Wala ni so makapalek ya agawa ya kaibay Iton Akolao. Aminsan pista'y Binmaley oala so karo nen William Lopez ya nilamin akipandeman. Casabi mi say lamisaan so priparado met la, canian sikami so akaonan pinayorong da. ___ Say inparongo da poro inerel ed pokok anggapo so anggan karni ya nanengneng mo ... alama; inkalot ya betel; inselar ya pingao tan malaga; insanglil ya bingalo (alioan INSANGIEL ya kuanen BNP hehehehe); capanbelak ya talaba ya oalay kalamansi ya manaalagar; inpangat ya bonor ya mangaygayabot. ____ Diad anengneng to nikelaoan tan say nibesngaw to, "Araraya so labalabay ko S-A-POODS!" LOL


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: Emong
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Saturday, January 18, 2014

Message

Si Ito nammaliw ya laki-laki ed maningding. Nala nin capitan del barrio. Walay sakey taon si Ped Lopez ya US navy ya taga maningding so nanbakasion ed STB. Inimbitaan to ak, tan si parik jimmie cruz pati met si ito. Intagar to kami ed dagupan tan naninom kami na beer. Angistoria si ito ya walay taon ya apriso ed provincial jail ed lingayen. Wala kuno so weekly enjoyment dad prisoan. Aman so boxing match. Nen balo nin sinmabi si ito, aka match ed sakey ya boxingiro ya apriso met. Si ito aliwan tanga. Anta to ya natalo no boxing labat so nagawa. Say ginawa to amay kabuasan na laban,angi puslit na silin baling tan impurapor to ed lima to. nen ginmapo so laban, mantaknek so buntal to may kalaban to. say ginawa to so inala to la ed balsakan tan impurapur to ra may lima ton walay atimek ya sili ed mata na kalaban to. Analo si ito tan say primyo to so taloran bokarillo. Nen onkakarw met ed si asawa to, agto labay ya walay kaiba ya laki. nen tinepet ko ed sikato no akin, say kuanto ompano mas nagustuan to ni may kaibak. Good-looking so mrs to.


From: Emong
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 72.193.186.233
Date: Saturday, January 18, 2014

Message

Amin darayan classmate mo: Carling Almazan, Juanito "Ito aka Akolao" dela Cruz, Pedro "Kalog" Mamorno(?), so amaarap la ra'd careenan. Agda anggan asabi so kalat. Maslak ed sikara nalner ed sakey parasco'n agua de pataranta. Makapalec ta, masisibeg ankakabaleg so paltak da ya ontiblong ed ilog, balet agda anta manaya so onlangoy. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Friday, January 17, 2014

Message

Talora so classmates kod elementary ya mareregkler iran totoo. sakey si Carling Almazan, Say komadua si Pedron kalog ya taga malanay tan say komatlo si Ito de la Cruz ya taga maningding. Wide-body ran totoo. Say nanonotan kod si carling so walay palpaltog ton cap gun, amay bang-O ya singa paltog da ray cowboys ya pakakaibegan ko. Say sakey ni so walay baleg ya ulcer tod sali kanyan mankitdi no onakar. Agko anta no pigara lad sikara so amatanir la.


From: Emong
Town_City:
Email:
To: 158.74
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, January 15, 2014

Message

No mabilay ni Masiken Tinong, agla nepeg ya tepeten no mamangacan na ... pakoan, ta dia'd bayag na pansisiraosiraw to'y - pasiking baloyboy - aga anengneng ya nankapacapa na pakwan. ___ Sa'y kinapacapa to ama'y ... monay ... ya gawa'd panaderia nen Carling Almazan. ___ Dia'd tua'y tua agkami mamangacan na pakwan ta anggapo'y kuenta to, ta danom labat so nangalngal mo "it makes you not only a defeatist but a wimpish in appearance". hehehehe!


From: Emong
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, January 15, 2014

Message

You have a very keen insight of those a-go-go days in years' past, but it was not ... laughing gas ... that old man Tinong used to have the girl jumped into bed with him. ____ His practice of dentistry was chump change, compared to what he collected from those lowly sharecroppers from his significant spread at Pinmaludpod (if you can call this roll out the barrel). lol ____ There was a boy (not two) borne of that united we stand divided we fall mismatch, which made the Old Geezer, a stranger among strangers since Abraham. ___ Nevertheless, he could be the luckiest son-of-a-bitch alive, luckier than you, Junior and I bunched together. ___ He died in bed with his slippers on, with that sweet smile in his face beating Lucifer in his own game.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: Errata
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Wednesday, January 15, 2014

Message

Kansas plains.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: Emong
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Wednesday, January 15, 2014

Message

Your observations are valid, however, that is not all there is to it. In any statistical study, results generally follow a bell curve. There would be a preponderance following it. There will always be stances that does not follow the norm. Like what the great rocking chair rider from the Kansa plains is wont to say, Outliers. Case in point. We have a kastilaloy from baybay Don Genaro del Prado. He was in is 70s and 80s and was still chasing skirts. I'm sure every barrio got their own Don Genaro. Regarding the Galvan being discussed, he ran the popular Galvan dental clinic at dagupan. He was not exactly good-looking although I remember him as usually smiling. I'm not sure about this, but being a dentist, he might be using laughing gas to himself and might be laughing all the way to the bedroom. I believe he had more that one child with the tailor's daughter from sapang.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.11
Date: Wednesday, January 15, 2014

Message

Agko kabat si Masiken Tinong Galvan, balet ta tepet mo na pigaran pakwan inagew-agew so kakanen to. No agyo ni anta no anto so gunansia yo no mangan kayo na pakwan inagew-agew, subok yo; pian naitdan yo na anga melag a imis labat so aping na kaasawaan yo, odino saray girlfriend yo.


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, January 15, 2014

Message

Anto'y ... totomaren ... nen Masiken Faustino "Tinong" Galvan ya taga Dagupan asingger ed Calasiao? ___ Anggapo! ____ No ag ingen sa'y labalabay paninilolan to'n ngalngalngalen, sa'y inpiriton masalangsang ya .... Rocky Mountain oysters.


From: Midadalan Labat
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.138.74
Date: Tuesday, January 14, 2014

Message

Kabay kon naantaan no antoy totomarin nen masiken Galvan, taga Calasiao, nen akaanak ed samay bii to ya taga Sta. Barbara.


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Tuesday, January 14, 2014

Message

It was known that, old men tried to rehabilitate resurrect this flawed approach, to circumvent the the extremely unavoidable coming sunset of manhood. ____ Some of them will do the inexcusable of tainting their hair to look young to make the grey disappears; having a toupee or implants covering that faster-than-Superman vanishing crown on their heads; swallow a handful of Viagra, Cialis (Abayag la, Inmalis la) to enhance put some much-needed energy to a lost cause, to no avail. _____ Such vanities run amok! ___ A few of these powerful men came to mind, who at one time in their lives tried to outfoxed nature, and they went down with a thud big time. ____ J. Paul Getty ... that eccentric oil billionaire who usually had a daily dose of bovine hormones injected into his veins, but did not change his genetic physical outlook. He died with only a suit and tie, a pair of his shoes on a pine box. ____ Mao Tse Tung ... the mightier-than-God who surrounded himself with young virgins late in life, on the assumption he could regain put back in his wobbling legs the stamina he had in the Long March, was dead on target. He croaked like any ordinary man who departed this world by his lonesome, and worst not brushing his teeth. ___ Kim Jung Il ... the same thing deflowering young Korean daisies (dicicies, dicisieti, diciocho, dicinueve) without conclusive results. He died a lonely man cursing the gods who forsaken him. ____ And Ferdinand Marcos, and all the anecdotes written about him, but eventually met his match in the ... Grim Reaper.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Monday, January 13, 2014

Message

I have a co-intern during the sixties from Formosa. He told us that Chiang Kai Shek gets regular blood transfusion from blood obtained from Formosan young boys. I just can not recall every how many weeks it was done. As far as I know, he had at least 2 wives not at the same time of course, and also lived to be 87 or 88 years. Chinese are generally inscrutable in what they do, he he he!


From: Emong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Sunday, January 12, 2014

Message

It's becoming funnier by the minute on ... claims, that man's testosterone, is preserved by cold weather, which makes somebody's hormone living in frozen Waldorf, comparable to a thirty (37) year old male level. hehehehe! ____ Records show - as men get older past sixty (60) something, let's say sixty (63) three or seventy (74) three, the testosterone level drops significantly, contrary to when men are in their prime from the 30's to late 50's. ___ Drinking alcohol also affects testosterone level, which makes men who drink like a fish, is highly susceptible to the dangerous drop of this hormone. ___ When a hormonal imbalance occurs, you can experience loss of muscle and bone mass; sex is not fun; erections tough to maintain or completely out of whack; depression sits in; highly irritable and confused at times. ___ So, the idea that, at this stage of your life can be addressed by the injection of young blood to fire-up your dying engine, is egregiously deceitful.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 63.199.200.46
Date: Saturday, January 11, 2014

Message

I laughed to no end when Passing Thru said, summer in the Philippines "Sex-is the last thing in your mind if your balls are sweating like a pig". In fact and in truth how in heaven sakes couples mostly have so many children because of sexual appetites and production of babies is the main thing in the country we left behind. There are now about almost 110 million Filipinos and the size of the country is only about half the size of California and the state has only 33 million inhabitants. The climate in California no matter how negatives they all say, I will not even dare to move anywhere because sex here is most enjoyed when kids are outside playing and of course withdrawal is a part of the deal because majority don't want children more than three. At work if you say you have six or eight they would respond to you in jest "Are you Crazy".


From: Passing by
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.11
Date: Friday, January 10, 2014

Message

Aside from what Mitirol said that Vikings’ testosterone is preserved by the cold winter which explains why I have a testosterone level of a 37 year old male; there are benefits from the four seasons that we enjoy here in East coast, such as the beautiful sceneries and romantic change of seasons not found in your area except for the tumbleweeds, the bare mountains with sparse unsightly brown vegetation endemic in California and Nevada because of the heat. In hot season as I find myself experiencing in the Philippines if there during summer – sex is the last thing in your mind if your balls are sweating like a pig. There are lot of activities in West Coast not to mention, bed activities most enjoyed when the temperature goes down and warming of two bodies is accompanied by the panting and gasping of breath as you reach peak....of course you guys may not understand this.


From: Passing by
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.10
Date: Friday, January 10, 2014

Message

Aside from what Mitirol said that Vikings’ testosterone is preserved by the cold winter which explains why I have a testosterone level of a 37 year old male; there are benefit from the four seasons that we enjoy here in East coast such as the beautiful sceneries and romantic change of seasons not found in your area except for the tumbleweeds, the bare mountains with sparse unsightly brown vegetation endemic in California and Nevada because of heat. In hot season as I find myself experiencing in the Philippines if there during summer – sex is the last thing in your mind if your balls are sweating like a pig. There are lot of activities in West Coast not to mention, bed activities most enjoyed when the temperature goes down and warming of two bodies is accompanied by the panting and gasping of breath as you reach peak....of course you guys may not understand this.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 63.199.200.46
Date: Tuesday, January 07, 2014

Message

Living in a Polar Vortex as in the State Of Wisconsin is not my grand style of existence. Snow white surroundings do not appear to me the least because I do get runny nose the whole winter months. I saw guys on CNN digging their car out from mountain of snow doesn't show any better reward but lost of time and energy. My first four years in USA was spent in Rhode Island and New York but that was it and rather not preserve my testosterone as the Vikings did as alleged centuries ago. My testosterone is pretty active in a mild climate and seemed no restriction or inactivity. Besides the heater is seldom turn on in this part of Southern California. While back east most everybody are cooped up in their homes because mostly outside activities are shut down from shopping,schools and recreational activities.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: Emong
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, January 07, 2014

Message

Ah, Emong, you mentioned the Vikings, those original macho guys who have shown their unbridled ability to rape, pillage and conquer different countries from the 8th to the 11th centuries. First of all, let me ask you something, have you ever seen a teen age Viking? or even in his twenties? No! They all appear to be in their 30s, 40s, 50s and even in their 60s. What enables them to maintain their testosterone-addled ability to maintain their prowess both on the battlefield and in the bed? Let me explain. Yes, they come from a cold place. But instead of their cojones being FROZEN, they are PRESERVED. What do you use to maintain the freshness of anything? Ice of course. One can also use salt but it does not work as quick and besides they are far from pangasinan to get it. That is why these Vikings have a ready supply of testosterone even at a later age to do their nefarious activities. Heat on the other hand causes adverse effects on the cojones. Think back when we were still kids at baybay especially during the summer. When we sit at the still hot imbornal even for a few minutes and then pee, we notice that the urine is highly-colored. That is the body telling us not to do it again. So, don't knock the Vikings, he he he!


From: Emong
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Sunday, January 05, 2014

Message

It could be a long wait for BNP to decide, when 'n where he will go after he decides to hang his 'suit and tie', from the privileges accorded him by the gargantuan bureaucracy he embedded himself in or he will forego such inconsequential idea, and have him carried outside feet first, with dirt shoved in his face. hehehehe! ___ Now, that you have been under siege without respite, without a victory to be accorded you, with that Arctic blast visiting you year in year out; have you ever entertained the notion leaving the North Country and sever long association with the Vikings, and find new grounds like the southwest perhaps, to assimilate sans the dreaded white stuff? ____ Maybe AZ or NV but CA, where the taxman always comes in the middle of the night without warning. ___ The time has come for you to ask yourself 'what in wintry-snowbound-land am I doing here freezing my balls off'? hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: Emong
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Friday, January 03, 2014

Message

I told my wifey a few days ago that I would like to go on a pilgrimage at the hallowed old course at St.Andrews, Scotland to play golf. She mentioned in passing that she would start looking into it tomorrow. I immediately fired back and stated "at this point in time, all of my tomorrows are today". Right now I'm just like a little kid in a candy store where I can buy anything I want. I also have all the time to do it. Life is good, he he he! By the way, I think your aring is not interested in settling down in California. It has to do something with the west coast life-style which is not to his liking. I think he does not want to be far from the Norfolk spot fish and that is why he would like to remain at the east coast not necessarily where he is now.


From: Emong
Town_City:
Email:
To: BolegPalaripar
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, January 02, 2014

Message

Eat your heart out, Aring! hehehehe!


From: Emong
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, January 01, 2014

Message

Congrats! Today ~01/01/2014 ~ when you decided to end it all; to hang the scrubs for good; to stop looking over your shoulder where and when to eke a living; to settle down worry-free these mornings to come, with a cup of kaffee in your hands, unlike before when you run out the house in a hurry to meet your scheduled rounds. ___ It's the beginning of the begin. The time you'll have to enjoy, the times you'd never done like walking along Lake Michigan, looking at the magnificent sunrise, and breathing its fresh air to take the stress out your chest. ___ You can also go back to FB, and reconnect with friends of distant past, without the constraint of the hourglass. ____ So, welcome to the club, where only in this place, you can proudly say "don't worry about tomorrow - the future will have to wait".


From: zenaida
Town_City:
Email:
To: Kuya Doc Primo
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Tuesday, December 24, 2013

Message

Kuya, abasa yo lamay ebat kod yahoo??salamat la lamet tan anggad June laman!!!Merry Christmas & a Happy New Year ed sikayo tan pamilya yo!!Salamat lamet & God bless always !!!


From: zenaida
Town_City:
Email:
To: Kuya Doc Primo
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Tuesday, December 24, 2013

Message

Kuya a receive yo la may ebat kod Yahoo mail?? salamat la lamet tan merry Christmas & a Happy Happy New Year to you & your family !!Thanks again Kuya!!


From: Cuya P
Town_City:
Email:
To: Zenaida of NY
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Friday, December 20, 2013

Message

Please check your E-mail, Thanks.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 63.199.200.46
Date: Tuesday, December 17, 2013

Message

The new Municipal bldg will be finished by April 2014 and expected to have a grand opening by the second week of same month. Its huge, two storey floors with four massive columns in front so imposing as it is built on street level about 300 feet away from the highway.


From:
Town_City:
Email:
To: Tarlac
Remote Name: 158.74.35.6
Date: Wednesday, November 06, 2013

Message

You are looking for a house, you stated how much you wish to spend for rent. There is one important missing information... what is the location where you wish to rent a house. I have a house in Batanes Island, and it comes with s small kitchen and outhouse.


From: Tarlac
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.1.54.54
Date: Monday, October 28, 2013

Message

Hi, I am looking for a house or apartment to rent for a month. My budget is 5-7k. If there's any pls text me 09204860314. Thanks. I need immediately for my let review


From: Tarlac
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.1.54.54
Date: Monday, October 28, 2013

Message

Hi, I am looking for a house or apartment to rent for a month. My budget is 5-7k. If there's any pls text me 09204860314. Thanks. I need it immediately


From: Reviewee
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.1.54.54
Date: Monday, October 28, 2013

Message

Hi, I am looking for a house or apartment to rent for a month. My budget is 5-7k. If there's any pls text me 09204860314. Thanks


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Saturday, October 26, 2013

Message

Nen saman ya kakkarari gira, say lakik ed tuliao so walay panadria to. No maminsan, saray managlako na tinapay, imbis ya cuarta, say awit da so itnol odino palia ya nanlapud kabilocaan. Ontan so business nen saman.


From:
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, October 23, 2013

Message

Ompano say anengneng to tay espiam, et amay melag ya edificio ya inona nen Zaplan ya inpaalagey.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, October 22, 2013

Message

Tinmawag ak ed spy kon taga kabilokaan. Say kuanto so amay balon prisidencia so wala ed asinnger na Maningding school tan nayari lan usaren no January 2014.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.226.38.89
Date: Monday, October 21, 2013

Message

No anto tay narerengelan yon balita ed STB maong may makapoy angapo so angapoy pibibiang ko. Et no sikayoran mansasakit na ulo maong ni sempet kayo ta manbando kayo ed interon bahley tan no andi mangawit kayoy barang tan sigbat yo laran amin so mankakasalan. Poros ya balita so nisusulat dia so poros ya nangel tan angapoy katuwaan to. Say balitan manlalapo ed Las vegas poros ya atalon amin.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Monday, October 21, 2013

Message

Agko anta so politica ed baley na STB.Say pakaantac, no wala ray importanti ya gaween ed baley, ya singa onotang na kuarta bilang, ondalan ed town council ta piano naaprobaan. Aliwan say mayor labat so makapan decide. Walara met so executive order ya manlapo ed mayor, balet no singa otang ya pangawa bilang na municipal building, agko anta no nayarian ton bokor ya makapan decide. Diad komadwa, si mayor et konictado ed construction business kanyan anta to so amin ya paligoyligoy na construction kaiba latay salat na bili na construction materials.


From:
Town_City:
Email:
To: mitirol
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, October 21, 2013

Message

Natan wala so ompapaway ya balbaleg ya sakit-na-olo ed samay gagawaen nen ... Zaplan ... ya balon municipio. ___ Ontonda kono so trabajo ta kinmolang so kuarta - amay P120 milyon pesos kolang kono ta tinmagey so precio na matirialis. ___ Kolaan to man natan so ilalastog nen Zaplan ya sompalen na Diciembre ed sayan taon. ____ No ontan sirin amay kuarta ya inotang tod banko "amoney winding la" intikiab na wawak. ____ Sakey ni ambaing la amon aroman to may otang ed LBP ta manaanap na aray mangidonacion na kuarta pian nasompal so anaknalasi. ___ Anto so kuan mod saya ta sakey ka ed saray ... kokonineneng ... dan pialaan pati si ... Ekong, tan amin ya manangaro ed si Zaplan.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, October 16, 2013

Message

No ontan lamlamang ya niloloko ginaguatsinanggo so nagagawa ya kuanen ... Ekong ... maong lan tondaan tay lasi no saray nanaicdan et anggapoy kanepegan dan mangawat. Katotan so irap diman ed Santa Barbara, ta dakel so maabilidar ya ... manspirikitic.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: rice distribution program
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Wednesday, October 16, 2013

Message

Wala met so rice distribution nen last year. Sayan taon, anggapo so naawat kon donation request. Ompano naksawan met la so manager ed sayan bekta.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 69.111.220.203
Date: Wednesday, October 16, 2013

Message

No saray voluntaryon mangiter na tulong ya taga ed USA so agira onsawa pero say nanaobsarvaan so saray aliwa lan mairap so naiitdan o makakaawat na tulong, aray kaskasian so nipapaliis tan agira nanaasikaso. No wala common so napanpiaan ya agto ilalaoc so politica, compadre, comare, amigo, kabandaan o kabaryoawan tan iter to so bulos ton pangaro ed saray sangkairapan ya angapon ballot la so ilalo ed bilay da ta talagan angapo so pangalaan day sustento ra, mabolbolos kamin mangiter na tulong ed sarayan kabaleyan. No say Pare ed simbaan so saksakey, agton talagan nariyan ya sikato so onla ya manimaton. Wala so pakalikna to pero diad kabokbokoran to agto makaiwas ed serbisyo to ed simbaan. Agkami onsawa tan aliwa kamin masiblet ta adalan tan asali mi so ginmapo ed kairapan.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, October 16, 2013

Message

Mitirol, Ekong ... nibaliksat labat so tongtongan. ___ Tepet lara'n tepet so ara'y mairap bilay ed Santa Barbara, no akin kono et biglan ~ akacsep ~ ima'y panbubonog yo'y belas dima'd simbaan cada nasabi so Deciembre antis na pista'y baley. ____ Dua'y taon la kono ya agda ni anengneng so araraman ya ipapalabo yo ed sarayan totoo ya mankakaokolan. ____ Natan sa'y kuanda singa ama'y ... bolos ya giripo ... dima'd plaza, nen asabi la'n manampot so danom ed sobol ya onaagos tinmonda. ___ Nen sinmawa la'n mangiter na danom - angolisemsem. ___ Akin kasi kuanda'n amin ya singa ra ... tangaytangay ed Baton Dampay.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, October 14, 2013

Message

Natan ta si ~ 96.231 ~ et mangkacawelan so dila to, ya ngalngali agto nibalikas ed makmaktek ya panangibesngao na salitan Pangasian, oala man so ibabaga nen Masiken Casinto ya Borgis, pian agmankakasipa so labir to, so panngalngalen na inkalot ya ... bao'y baboy.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Sunday, October 13, 2013

Message

No say baaw et maong so inpansangiel da so kayem-kayem a gatgaten, kanian insangiel..balet ta no matalikit ta medio nakset.. katoman so insanglil. Angan anto so ibaga yo, insangiel nin talaga so ngaran to. Siopa so panisiaan yo, saray putel a Pangasinan ya aga nalalaoklaokan so balikas da, o saray totoon matalag laran mansalita na Pangasinan kanian nalilinguanan dala. Galid dia ed abong ko ta ipreparaan takayo na insangiel, tan wala so inpiriton pindang ya duga-duga so inpanprito, aliwan atektek. Insan say inumen yo so inlambong a kapen barako, aliwan "instant" ya amay coffee in one. No natawayan yo ya, onpan agyo nakarapas so layag yo, tan nalinguanan yo so katulangan yo.


From: mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Friday, October 11, 2013

Message

Singa kuan ko lan inggendat, limara so toto-o so manbitlay insangiel imbis ya insanglil. Saraya so aray ngileb, anges, amil,aray piley so dila tan saray daiset ya taga San Carlos, he he he!


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 69.111.220.203
Date: Friday, October 11, 2013

Message

Nitan lamet ayay taga San Carlos so ipapasoot toy inkaamil to. Agto agangco atawayay INSANGLIL YA SIBAWENG. Say marakep da so MASANTING, diad Santa Barbara so BALIBALI. HEEEE. Atay masanting so melmelag ya sitsirico tan balibali.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Friday, October 11, 2013

Message

INSANGIEL...ALIWAN INSANGLIEL...HEHEHE!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Friday, October 11, 2013

Message

Angad aray taga Santa Barbara et agda nibaga so talagan pangingaran da ed "Fried rice" ya insangliel, no agsay sankabitla yon lanang a insanglil - nanlamot ed saray erehes a kastilan nanuley ya agda napetek so dila da ta say ngiel et mataldit dan nibaga...amay estatua nen Jose Risal so manlereg..ta akin et anga ed natan so sankabibitbit so awawey na kastilan nanpareso tan nanpapatey ed sikato makalanor ed kason angapo so ebidensia. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Friday, October 04, 2013

Message

Insan sakey ni, nen Agosto 26 nen agaoa ma'y "million march against ... pork" dima'd Luneta, lalo'n nantolintolin si ... Rizal ... ed lobok to, ed inpakanengneng to'd carakel na totoo'n akiloyos ed atawag ya protista, dia lanti ed inpacatakiling to maslak ya akibabali et ... corrompido (corrupt) iran amin manaya. ___ Sa'y kuanto ya matalareter so loa ed aping to, "Sindara,sindara ... aninimal ira'y lalasi nanpapara so lopa ra."


From:
Town_City:
Email:
To: mitirol
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, October 02, 2013

Message

Antam oala'y plano ya kotkoten si Rizal dima'd angitabonan ed sikato ed Luneta, ta kada ondalan ira'y totoo'd man ed monomento to, wala so narerengel dan mansibsibek. ____ Atepet da'd siak no aquin et oala'y ontan ya singa mannangnangis. ___ Dia'd antekey ya panangipalioawa nayarin aya'y nagagaoa ed sara'y kalangweran onkokontra ed sama'y kuanto; "Sara'y ogogao sikara so esperanza na nianakan." " The youth is the hope of the fatherland." ___ Balet, aga tinmoa ta sara'y ogogao natan lalo la'd sara'y wala'd SK - Sangguniang Kabataan - et akaaral met laran mantulisan. ____ Canian sa'y pakanengneng ed si Rizal melmelag lan maong, ta dia'd kababaingan to onaamot.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 69.111.220.203
Date: Wednesday, October 02, 2013

Message

Say antac ed saya si Mayor Tigno so nampaekal na kiosko tan ay munumento nen Jose Rizal. Katoyay baleg ya insulto et akin et inekal so national hero. Say insalat to so amay Auditorium gate ya walay duaran concrete lion tan proposed ya kasilias pero aga asongpal kanyan no onloob ka ambanget lay nanaangob mo. Si Rizal natan so akar lan akar agmo la antay kualaan to.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Wednesday, October 02, 2013

Message

Agko labay so walay statue ed STB. Nen saman, say statue nen Rizal so atagey tan duga labat ta we look up to him. Natan, inabeba da lay Rizal. Agko anta ta anggapo ak la ed STB nen aya et nagmaliw ed intiron pangasinan. Siopa so smart aleck ya pinaabeba to so monumento nen Rizal? Anto so rason?


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Tuesday, October 01, 2013

Message

When the loan was taken out - long term - long term was 20% now down to 15% LBP loan interest charged, but private banks can charge more than that. Now, the problem is how to pay this debt when Zaplan is long gone, and then this megalomaniacal idea goes up in smoke e.g., the presidencia in Urdaneta, was transferred to Anonas 4kms away, but was closed when people started complaining of the distance, and all city operations are brought back to the old municipio downtown. ____ Mitirol... I was told the old presidencia will be converted into a ... MUSEUM ... and your statue and Ekong's could be standing right in front for all Baton Dampay to see. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, October 01, 2013

Message

I am not familiar with banking/usury laws in the phil. Is it true that banks can charge 20% a year for loans? Unbelievable!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, September 30, 2013

Message

Agto kayo oobligaen? Akin agto ak oobligaen et manbabayar ak na baleg ya ... buis na dalin ... diman. Say inotang ton P120,000,000.00 pesos say manbayar si Zaplan sirin? Say ibayar na Santa Barbara ed interest labat tonian otang @20% - P24 milionis pesos tinaon. Agmo inebatan so tepet ko Ekong. Akin yalis so presidencia ed Ventinilla no antoy macaseneg?


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 63.199.200.66
Date: Monday, September 30, 2013

Message

No say too et walay gagawaen to ya agto kayo oobligaen ed gastos pulyanan yo. No satay otang responsibilidad to tan. Atay commentaryon salita makasengeg ya nanlapu ed kuanda ya nangelan labat so angapoy katwaan to tan. Say oleg ya singa kiking narel ed Santa Barbara no onsabi so balita ed Urdaneta say oleg so singa la trasay sengeg na niog kabaleg.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Sunday, September 29, 2013

Message

Agkila onaarawi ed Santa Barbara no say anapen yo et binmasakay ya panagoley. Onaen tayo so baley. Akin et inyotang nen Zaplan so Santa Barbara ed Land Bank tapian yalis toy municipio ed Ventinilla (P120 milionis pesos)? Antoy makatonongan akin yalis so municipio? Natan ompapaway ya amay angiletnegan toy municipio dalin to manaya - inlako tod Santa Barbara na P20 milionis pesos. ____ Natan sika Ekong, sika met Mitirol tan amin yon taga Santa Barbara, antoy nibaga yod saya. Siak kontra ak ta anggapoy nanengneng kon iter tonian inpangyalis ya makatonongan. ___ Natan amay kuanen Zaplan ya nasompal na Diciembre agnayari manaya. Antoy labay ton ibaga ... kolang may kuarta ya inotang to? Aroman toy otang?


From: mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Sunday, September 29, 2013

Message

Akagalow koy golf so sakey ya amigok dia nen karoman ya vascular surgeon ya mantratrabaho ed pinas na anem bolan tan anem bolan met dia. Kasabisabi to labat na taloy agew. Tinepet kod sikato so antoy-anto na Janet Napoles ya kaso. Say kuanto so maliket iray totoo ta naantaan da so sakey ya stilo na panagtakew na aray karaklan ya politico. Wala ni ray onlabas ya andi bali labat ed si Enrile, Strada tan si Revilla kono. Natan, aray crooks ed gobierno so mandeen ira ta babantayan la ra. Ontan to met so aray politico ya nangastos na million-million ta piano amnalo ra. Say anta da, nabawi da so gastos da ya manlapud pork barrel, balet asakoban la. Ompano daiset lay mankandidato ed arapen ya panagpili. It is about time. Aprovado ak ed suggestion nen Ekong ya Guilotin en ira so amin ya crooks. Diad doman bekta, nen golden aniverary na high school reunion mi nen 2005, say guest speaker mi si Senador Revilla. Kaabay ko. Aka dark glasses tan alikas ko met ya enggano matakken la, sisiimen to ni ray good-looking high school girls. Antak ta babantayan ko. Like father like son ya kuanda.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 63.199.201.94
Date: Sunday, September 29, 2013

Message

Agyo latan pankelawan ta angad iner ed Pilipinas saray walad position singara karian dan amin so ganagana. So siak so atan ya inkagawa idalem kod Mayor o si Ama to ta piano onsabi ed sikara so deket na ugali to yan too. Sikayo angano melmelagen da kayo, mansalita kimet tan ibesngaw yo so walan katonongan yo ed mauyamon panagsalita ta piano natulasan da so liknaaan yo. Agyo ontotowek angad supatan.


From: mibabaley
Town_City:
Email:
To: people of Sta. barbara
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Sunday, September 29, 2013

Message

wala labat kumoy ikunok ed sikayon kabaleyan kora!Kabat so siguroy Roger Zaplan ya agi na mayor tan dati lan kapitan tan manaya et consehal natan, walay na trutrema ya kabandaan da ta binasigan toy botelya yay sakey ya managlako ay. Nila toy kainbuwasan na inpanpasaliw toy alak edsayan walay garita!!!lapod kaugaliyan ya nakaukulay deposito na botelya katon alapen na managlako na deposito!! . inbaga to may too ya say manpapasaliw et si Konshal ta ex kapitan!!~ aga maniya met may managlako ta agto kabat mayangaliw!kasabi to nandalem tan kaimbuwasan, nila na Roger may managlako tan kuwanto " pili yo met so babastosen yo" kuwanto ensan to inpisit may bote ed arap na managlako!!!ataktakot siyempre may akan garita ta onman lantiy aksyon na konsehal ya kuwan!! anapen to manayay respeto!!!samay ginawa to ya inpesit ton arap na managlako, maong kasi man??? respectabvke kasi man ya ginawa to??sakey ya man-eegnay betang ed baley, tan pitaran terms na kapitan, ontan so respectable ya gawa??manggiwgiw kalamor may managlako tan pigay agew lan man-akakis ta pinawil to lamet ta nan-menor ed arap na garita tan ninengneng toy ansaki-sakit si akan garita ya singa man-yhte-threat katon agla onpapaway man ta ibaga toy pateyen da!!! tinawagan to ray agagi to yya pateyen da la kunokaton linmaray agagi tod ckara!!wadman linmarag lay mata tod akis t o tan giwgiw to ta anta to ya di paltogan iratay manooley!!agto met ni blotter ed Kapitan ta asawa to!! katon advice ko diyad police ira mang-blotter!/ antoy nibaga yod saya agiko ya taga Sta. Barbara ? say antak, respect is earned!!agmo papasooten so totoo ya manrespeto ed sika!!! ingen sikato ni komun so mangipanengneng na maong ya walna!!di egna na betang!! or tjey are "Drunk w/ Power!" ta abayag laran walad oley!!Ilaluwan ko komun so walan balikas yo ed sayan agawa tan no antoy maong ya para samay a-trauma??sincerely, mibabaley!!!


From:
Town_City:
Email:
To: mitirol
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, September 26, 2013

Message

Nipawil kod si Toribio. Atontong tod siak iraratay nibesngao mo no akin et no nasabi bilang so getar labay toy onlad Infierno. Nalilikas to met la amo ya makapoy la ta mayomyomis lay laman to. Balet anggaman ontan elecaelek. Say inkipanek na taglang to, sarag ton ikarekkec so aray problima tod bilay. ____ Antomay lasi akaarawi ak no akin et si Toribio labay toy mandakatdakat ed ngalab. ____ "Agko labay so onlad abay na Dios", kuanto. "Akin ey?", kuanko met. ____ "Maong ta mareen diman anggapoy ingalan, ponitiyan, kolkolan." ____ "Antoy gawaen ko no sankanengneng toak ya naynay?" "Singa tan kaibam so amom ed loob na opisina, agmo anggan nibaga no makasisirit ka." _____ "Insan say importanti onlarad man di Bojie, Jerry, Bobby, Jikiri, algaren ko larad man insan migalaw kami na posoy, tong-it tan miinoman ed si Satanas." hehehehe!


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.226.39.87
Date: Thursday, September 26, 2013

Message

Agyo latan pankelawan ta lapud kairapan na bilay ed bahley tayo angad iner ed Pinas angapo la so napanpyaan no nipaakar ed kuarta. No siopa so akabenben na inpawit, agto latan ibolos ed saray inbagan tulongan. No satay iskandalo ed gobierno ya bilyon pesos so nababalang aramay walad position so naksel ta sikara so matatakew na kwartay katoowan. Amayamay ed kabaleyan tin Filipino so nanaerasan, mannangis ed kairapan ta angapon ballot so tulong na gobierno ta tinakew dalan amin para sikara labat. No common aligen tayo my French Revolution ya say katoowan intomba ray "monarchy" government tan impaway day amin ya apreso and the destruction of the "Bastille" an entrench safe haven of the rich and famous. That started the killing by guillotine of the king and queen, tinegteg iray kaolowan da by dropping very sharp object to their necks.


From: midadalan labat
Town_City:
Email:
To: baybay pepol
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Thursday, September 26, 2013

Message

antoy kuwanyod saya?? agay met lay palar nen Biyong!!!sakey ed saray anak to so angala na 10,000 ed si Ina to tan agto inparisibi so inpawit na kakaro ton walad US tan saray kaedkuwela to ya sat sakey ya angipawit et 100 dollars kuno.balet aga akatulong ed pangisinop ed si Toribio ta inala na sayan anak ta insaliwan toray aanak to na cell phone kuno!!!ay no ontan, oimbes marakep so pangosinop ed si Toribio et mismon anak to et aga napanpiyaan!!!kasi met lay asawa ah ya man-problema!!!!agay layan katorpiyan na anak!agto la nyrespito so andilad bilay ya ama to!!!!grrrrrr!!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Thursday, September 26, 2013

Message

Daiset so makaanta balet ta si biong et intilihinti ya too, amot labat. Anta ton sipor ya say tawen et napnoy totoon madasal, makalakal, maoyamo tan matottolong. Anggapoy excitement. Diad infierno balet, wadman iray bweken, mabii, malaki, aray entertainers tan amin iran managgaway happiness. Say inoman 24 hours daily tan enggan anton inomen et wala. Say anggapo labat et hielo ta maganon natonaw lanti ed apoy. Say problima nen biong labat so no aboloyan nen satanas ya onloob. Anta nen satanas ya maong ya manluto si biong lalo la ed saray karnin walay saclor da ya singa say kanding. Disaclor met lanti si satanas tan natatakot ompan nabaluan nen biong ya si satanas ed kanding met!


From:
Town_City:
Email:
To: mitirol
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, September 26, 2013

Message

Mayakapa pa! Akasabi lay Biong ed kinen San Pedro. Natan ta amin ya labay nen SP et nala ton amin say kuanto; "Biong dia say dalan na democracia so totomboken ya naynay canian tapian anggapo so nodnonoten mon kakolangon ko ~ iner ya talaga so labay mo ... infierno o tawen?" Agla nannonot ya abayag si Biong say kuanto ya kinmaningking so boses to, "Say labay ko diad ...Infierno!" __ Abalintuag ed beneg to si San Pedro insan nen naimasmasan ginogo toy olo ya mitimiti, "Akin kasi?" hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, September 25, 2013

Message

Araramay wadman so onkakapoy met laran oninom alioa ya singa nen saman ya pankomokomo day sakeya boyog ya HA. Si Colovis makapalek ta matakken met la lanti. Naangob to labat so anggan tansan na San Miguel mandongilngil la. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, September 24, 2013

Message

Wala met niray maong ya mangitara ed baybay ya singa si badong ya yogtan nen biong. Say problima to labat ta mataltalker laray gamet to lapod arthritis. Say akatawir met et si coplan, tan maong nin mangansion nen si tatay to. Si coplan tan si biong so gitarista mi nen wadman ak ed fiesta'y STB ya imbeneg. Kasumpal min intirakyang so limaran prascon Carlos 13, linma kamid plaza balet napnoy too kanyan sinmeblang kami la ed darapilan ed dagupan. Wala so immasingger ed siak ya malimgas tan say kuanto, sir, yong kasama ninyo po ay inubos na ang pabango ko. Tinepet ko met no anto so nagagawa tan say kuanto et kasi yung partner ko, ang lakas humalik at siningot lahat ng pabango ko!. Say partner to si pakok, he he he!


From:
Town_City:
Email:
To: mitirol
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Tuesday, September 24, 2013

Message

Ninengneng ko anggad so bojie wadman met. makapalikliket ta inmolin binmilay si biong tan si tito. ____ Insan iclick mo met so mikemjb3021 ompaway ya wadman si Pokel, Benny Fajardo, Biong, Gil Tarlit tan si Manoling Callanta. Siopa bilang so onsoblay diman ya macagitara? Anggapoy antak.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 108.226.39.87
Date: Monday, September 23, 2013

Message

Say antac ya akeraan ed baybay ya matacken si Emit tan si Diony. Ontan met ed si Adoy pero akapokok lan abayag ed abong. Agmet la manbayag. Si BArol sinmipot met la.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Monday, September 23, 2013

Message

Tua ya nanpatanir lay Biong sakey samba la. say banengbeng na gitara ed baybay so midyo onkalna la. Say abilidad tod gitara so naaralan tod si Aning Quinto ya taga tuliao tan kanayon ko met tan akauna nin simmipot. No labay yon nanengneng tan narengel si Biong, laka kayod you tube tan ituldek yo'y TEPET LAN TEPET. Naimatonan you met si titon piley ya mangakansion. Nanpatanir met la tan say tinmombok et si ambon ramos. Dagdaiset la agigo so atilak ed baybay ya kataonan ko.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, September 23, 2013

Message

Inatey lay Biong! No ontan sirin aliwalan masamit (marakep) so tongtongan anggano walay HA no agla ontanol so gitara. Kaibac ni nen sakey ya taon ed San Fabian ya sikato so nanloto na pising tan nankalot na betel. Talagan ontan labay so bilay paonaan labat. Canian no bilang onsabi diman ed "Pearly Gates" ya wadman si San Pedro ya mantatalaran antis dan palooben, tepetan da no siopa so makatasi ya sikato et maong ya too piano onla ed taoen. ___ Siopa so mikabat ed sika Toribio tepet nen San Pedro. ____ "Apo lakay say tawag yo si Mitirol ta kanayon ko insan sikato so mikabat ed siak." ____ Natan ta walalay tasi ya nagayogoy pian nalinew so ibabaga nen Toribio, kuanen San Pedro, "Sigi alayoy Mitirol!" ___ "Balet bossing no agto mila ey?" ____ "Alayo ed masanton paspasan - balor yoy lasi." hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.154.208.17
Date: Sunday, September 22, 2013

Message

Mantanem kayo labat no labi, dapot no apa so osaren yon bini. he-ee-ee


From: Ekong
Town_City:
Email:
To: All
Remote Name: 63.199.204.189
Date: Sunday, September 22, 2013

Message

Many town boards have closed and denied to people to post because of bad and inappropriate remarks, Please be more civil and friendly with each other. Its okay to manlalastogan angan angapoy katwaan, ta antac amayamay ya kabaleyan tayo dia ya malalastog tan pakalekan co labat. Sige abante. Atay patanagtanem na labi so itonda you la kari ta amayamay lay nanaerasan ya ogogaw ed bahley tayo.


From: Kuya P
Town_City:
Email:
To: Zenaida of N. Y.
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Sunday, September 22, 2013

Message

Please check you latest E-mail.


From:
Town_City:
Email:
To: mitirol
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, September 18, 2013

Message

Makapakelao lanti no akin amay lasin jeep et inmandar. ___ Agaak akalogan diman ta say walad olok ompano aga onandar et antak ya aramay bataan nen Obal et sansasakey iray barang. ___ Canian wadman ak ya akasanib ed caniogan ta alagaren ko no antoy nagawa, ta no bilang agda tayo osilan ompawil ak ya onlogan. ___ Balet, nen biglan inmandar may jeep insan onoosil si Obal tan aramay bataan to, so inkebkeb ko la insan nancalkalna ak lan nanacar ya anggad Dagupan (4kms). ___ Onman manaya so paga nen Obal akin et biglan dinmakel so lalakid man ed loob, ta say antatoy lasi ... ombales ... tayo ed samay inpanaksak tod kinen ... Paltoger, sakey simba labat so linmabas ed saman. ___ Canian nen nandoromog tayo lamet dimad apartment nen Tatang ya Dacasin, baleg so elekan ta si Fred Evaristo say kuanto, " Aliwa so agawa laoari ta manrereview ak nemet ed ... board exam ... na accounting." hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Wednesday, September 18, 2013

Message

No pataypatay can onisip ed grupo tayo, talagan natilak ka. Abayag ko lan naimano ya anggapo ed sikatayo so walay kuarta. Nen akatanggek ak la na taloran beer tan akakablit ak met la na duara ed diking nen Carol, amay mestiza ya hostess,nan-siritsiritan ak met la tan kinalkalnaan ko lay dalan. Linmaak met la ed jeep tan imbagak ed si Manuel ya I-ready to lan paasibengbengen so jeep ta asingger lay osilan.


From:
Town_City:
Email:
To: mitirol
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Tuesday, September 17, 2013

Message

Anto ta ma'y lasi, anto? Singa labat nen caroman. ___ Si Percy Osit+( casian la'y bokot) so angigolo ya onlata tayo ed Bonuan ya mangaranggangdiang. ___ Wadman kan Fred Evaristo+, Badoy Jovero+, Pokel Jr., Manuel Ocampo, sika, siak, insan aramay iba nen Percy ya duaran maong ya oninom. ____ Kerew laran kerew na cerveza ta manaya anggapoy anggan ngerel ya awit da. ___ Katoman ya say kuanen Percy alisto kayo ta osilan la. ____ Antam amay jeep nen Manuel anggapoy ... ignition switch ... to aga onandar no agmo itolak, insan say kolaan na gasolina diad timba ya walad abay na driver. ___ Balet nen osilan la inmandar so animal ya jeep. hehehehe! ___ Atilak si Pokel tan sikato so inyakar nen Obal ed city jail. ___ Si Badoy akabatik met balet ataboy toy casilyas canian diman la nanpakabuasan. ___ Say makapalek nen akapaway si Pokel Jr., ed karsil. Tinepet nen ama to no akin et atilak so lasi et acabatik tayo. ____ Nen aga onesel say kuanen Pokel Sr., "Animal kan lasi akabatik irarayay agagabangatan ya kaibam balet agka akaposlit ... onaa ta - SASAMIT KA!" hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.10
Date: Tuesday, September 17, 2013

Message

Aha, onpapaway natan so kaambagelan yo!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Monday, September 16, 2013

Message

Anonotan koy Manuel Ocampo, Sikato so driver na jeep nen inusilan da tayo na aray taga Coco Grove ed bonuan nen binmatik tayon aga nambayar ed gastos nen nanhapi-hapi tayo. Si Obal so onaan ya immusil, balet ta agto nabatik so peles na jeep nen Manuel, he he he!


From:
Town_City:
Email:
To: mitirol
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Tuesday, September 10, 2013

Message

Onla ak pitotongtongan koy Danil ya Pokol ta arkilaen ko may caromata to. No bilang makaposlit ka, yesaes mo labat ta samaraten ta kad tan. ____ No macakar ka nayarin nanengneng moy Manuel Ocampo ta onla kono met.


From: mitirol
Town_City:
Email:
To: 72.193
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, September 10, 2013

Message

Maniimbita iray ulopan ya taga STB ed sakey ya sayandetan ya nagawa ed Toronto no nov.16. Makaunla ka? Siguradon alagaren to ka nen pokel.


From: Mapandan Tennis
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 120.28.127.104
Date: Tuesday, September 03, 2013

Message

Jimboy,Otot Visperas, Mercado, ito yung mga tao puro laklak lang ginagawa....... inum lang inum walang share....


From:
Town_City:
Email:
To: mitirol
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, August 19, 2013

Message

Singa ama'y biin asawa ya angopa na ... muchacha ... tapian wala so manmasahi ed si asawan laki. Sicato lapo'd maaron sipor, tan si laki et sikato'y manasakbat ya amin ya gastos ed abong. ___ Diad maganon tontongan kinmasil si laki tan nakal ira'y alobarey na lamalaman to. ____ Aminsan nen wadman ya mangokosina si biin asawa wadman met ya sabersaber ma'y walo'y taon ya anak da. ___ Sa'y kuanen ogaw "Mommy abaloan ko si Mary so manmamasahi ed kinen Daddy - akin balet natan si Daddy so manmamasahi ed kinen ... Mary?" hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: 72
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Monday, August 19, 2013

Message

Agka met kari ag mantaantaan ya say papastidioen nen laki ya abayag la et si katolong, he he he!


From:
Town_City:
Email:
To: 158
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Friday, August 16, 2013

Message

Nayarin pakang-pacang ... mandopakpac ... ta alabas anganco so inpangalmirol na carsonsilyo nen lakim. ____ Balet, sa'y sengegan anganco ya ontan so cakaacar nen lakim ta dia'd carakel na ... aalmirolen ... to. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.11
Date: Friday, August 16, 2013

Message

Atay karsosinsilyo ya say abel a inusar ed katsa no arum, si baik no akapasnok ed si lakik nen saman - ibaga to ed samay katulong da ya iarmirol toy mataltalker so karsonsilyo nen lakik. Naantaan mo no insulong nen masiken lay karsonsilyo kasumpal na sakey agew, aga makaakar na diretso, pakang-pakang.


From:
Town_City:
Email:
To: mitirol
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, August 15, 2013

Message

Singa bilang carsonsilyo ya ... sasalotsoten ... so balkes to, insan sa'y abel nanlapo'd sopot na arina.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: 72. 193
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Thursday, August 15, 2013

Message

Tua tay ibabagam lalo la no say karsonsilio et saramay dait nen nana Mirin ya aliwan saramay boxers odino briefs balet ta aramay walay coldon ni ya nakaokolan ya itaker no andi onlosway.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, August 14, 2013

Message

Natatatan naynay so rosas, ta anggapo so wasp (acot) ya manpolinizar (pollinate) ya oncotkot ed sama'y rosas. ____ " Singa ama'y kaong nen Ekong no anggapo so takal nen Masiken Emong aga manlokon." ____ Natan sa'y nanaimano ed saratay masamsamit ya rosrosas ya manlalapo'd Paraiso -no capaen; no aplosen (poyoken); no carapasen mo napoolan so limam. ___ Alioa labat ya napoolan so gamegamet mo, pati pantalon mo ondangat ya sa'y nakeraan ... carsonsilyom ... labat. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.154.208.17
Date: Wednesday, August 14, 2013

Message

Duga met sirin imay incorit ko ed unaan ya inpan-usisak, no akin et ayay fig ya tanaman ko et rosas lan rosas, balet angapoy bunga to. Andibalin angapoy bunga to sirin ta masamsamit met so rosas darayay fig trees ya nanlapo ed paraiso. hehehe.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, August 14, 2013

Message

Isolat ko'd Inglis ta agko masyadon nipatalos ed Pangasinan. ___ Tepet: Iner so kolaan na rosas na ... fig tree? ____ Sa'y nalmok ya ebat kuanto : "The fig is classified as an angiosperm or flowering plant, but a little different. ____ The fruit is actually the flower. ___ The flower lines the inside of the fruit called ... enclosed inflorescence. To pollinate, the tree employs a small wasp to burrow into the flower and pollinates it."


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.154.208.17
Date: Wednesday, August 14, 2013

Message

He-he-he. Anta yo no iner so coalaan na rosas na fig tree? He-he-he lamet.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, August 14, 2013

Message

Anggan ... fig.fig.aran ... bunga anggapo? Dia'd abilidar itan anganco ed panagtanaman ta no arom naala ed pasalpasalan. No sa'y dakolap mo et singa obac na siboyas agka la mantatanaman. hehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.154.208.17
Date: Tuesday, August 13, 2013

Message

Ontan manaya. Aray tanem kon fig trees so nanlapo ed paraiso sirin ta maantol tan maampap to angob na bolong da. Anak na lasi, aga nakal so intilak nen Adam tan Eva.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.123.220.231
Date: Tuesday, August 13, 2013

Message

Atay fig tree ya tanem mo so sananey ya klase. Atan imay akatubo ed paraiso ya aga onbunga. Nen say amalsa so pinataboy toran labos ya dua ta aliway gagawaen dan dua say ultimon medyos so nanponsil iray bolong na fig ta pansakob dan duay pipoy tan si pipay. Akin et say fig ko et mabunga ey. The remedy is to prune it to the barest trunk. Cut all the branches next season. New branches will grow and for each leaf will grow fruit. Fig trees do not produce flowers. What you got is what Adan and Eve had. Take it from Mama Ekong.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, August 12, 2013

Message

No natatata nakaokolan mon wisiwisikan na sirit na marikit ya mantaon na 18 anyos. Garantisado!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Monday, August 12, 2013

Message

Aliwan polarization no agsay pollenization odino, polliniation.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Monday, August 12, 2013

Message

Atay rosas na "Fig Tree" so natatata, kanian aga ontibokel so bunga to. Say labay ton ibaga tan so kulang so polarization na kumpapey. Pian aga natata, nakaukulan liber-liber mon kinot-kinotan kada kabuasan. Ensan no bilang to onbunga la, agmo isisblet, ta onkapoy so panagbunga to.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Monday, August 12, 2013

Message

No say pantotongtongan et saray to'on walay takal, agyo met lilinguanan so tatay nen nonie ya si mama strong. Say abong da dimad asinnger ed taytay. Karomatiro so onaan ya trabaho to. Nen saman, arkila en mi no walay baili ya midyo arawi tan walay kaiba mi ran bibii. Angapo ni so lexus nen saman tan mairap met no panakaren mi ray magaganganan partners mi.No ontrabaho may baleg ya takal nen mama strong, say labay na akan kaong ya sirvisioan so dakel so ogaw so manbantay ta piano amiamay so belek ya onlabas. Say pakaantak, walay porciento so aleen nen mama strong no pigaran belek so man happy birthday.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.154.208.17
Date: Monday, August 12, 2013

Message

Walay gust'k ya naantaan. Akin et rosas lan rosas so tanem kon "fig trees", talora ya tanaman, balet angaponi so anengneng con bunga da?


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, August 12, 2013

Message

Panon to kasi ya onsingil si Masiken Delfin ed sayan sirvicio na ... takal ... to? ___ Marakep yan kipapasen no mmacasingil bilang, ta araya'y dayewen tan marlang ya TAKAL ya mangiiter na sirvicio, kuan, sikara so malikeliket ya ... manbabayar. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.154.208.17
Date: Sunday, August 11, 2013

Message

Amay takal nen masiken delfin, no onsipot ed abong da, sikatoy mangiguyor ed si masiken Delfin ed ganat ton nanengneng iramay kaong ya limmarag lay papaw da. Pakaskasi kalamor so masiken ed panagpager to. No kasesempet la balet, si masikem Delfin so pakaskasi lamet ya manguyor ed si baboy ta matantantan tan manburabura so sungot to.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.123.220.231
Date: Sunday, August 11, 2013

Message

Ay. masiken Delfin, kabkabuasan. igogoyor to lamay baboy (takal) ton ikakaraw ed saramay walay baboy dan kabatyan ya manmamaya. No maminsan maganat lay masiken ta kaagwan la tan wala nira so pasen dan ikaraw. Kaskasian so masiken ta say kabaleg na baboy to( boar) so 300 lbs et si Masiken Delfin so 120 lb labat. Karaklan ed saray balolaki ya makakaimaton so mangimon ira ed samay baboy ton takal.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.123.220.231
Date: Wednesday, August 07, 2013

Message

Pinulyanan to la common ya atomba ed abet toy aparador tapiano agla makakinot tan asompalan toy singa kayon duay platon nalaktipan. No maminsan ni bilin yo ran dua ya ipaliis dan amin so makasibersiber laot lad barang ya asoksok ed dingding.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.154.208.17
Date: Wednesday, August 07, 2013

Message

Kato tay sakey ya agko natalosan. Manlolopoylopyan labat amo no kaiba toy "cuardia civil", balet no walad darapilan, singa baboy nen masiken Delfin ya taga Dalongue. hehehe.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, August 07, 2013

Message

Anto'y calasian alopoy la? Akin balet no manotongtong et singa manngangalngal na ngalab? hehehehe! Natan, panon darama'y wadman ya manaalagar ed Regency no agto la na anggan nalokso so tai na cabayo.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.154.208.17
Date: Wednesday, August 07, 2013

Message

Angapoy paga ed si Ekong ta agla napiley. Panon to ey ta alopoylopy la kono. hehehe.


From:
Town_City:
Email:
To: 71.154
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, August 05, 2013

Message

Aleg! Agmo tataoagen si 96.231 ta lalon pileyen to'y Ekong. Sicato alioan singa abilidar nen Esteban Dalope, ya sarag ton ipawil so apoterpoter ya pokel. ___ Sa'y abilidar tonia managpoyok, sara'y dakolap to singa lemek na ... poto'd Calasiao ... tan ara'y gamegamet to kinmandila singara danglel na sida. ___ No poyoken to'y eges na ... marikit ... manlokon ya bigla. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To: 71.154
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, August 05, 2013

Message

Aleg! Agmo tataoagen si 96.231 ta lalon pileyen to'y Ekong. Sicato alioan singa abilidar nen Esteban Dalope, ya sarag ton ipawil so apoterpoter ya pokel. ___ Sa'y abilidar tonia managpoyok, sara'y dakolap to singa lemek na ... poto'd Calasiao ... tan ara'y gamegamet to kinmandila singara danglel na sida. ___ No poyoken to'y eges na ... marikit ... manlokon ya bigla. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To: pinkone
Remote Name: 71.154.208.17
Date: Monday, August 05, 2013

Message

No bilang ta onsigi lamet tay saket na salim ya apiley, agmola pangagastosan so iyakar mo ed Pinas. Tawag moy 96.231.. ta sarag to amoy mankemkem ta managpuyok kono.


From: pione
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 99.33.65.192
Date: Monday, August 05, 2013

Message

Walay istoryak ed satay panagtanem na labi . Diad kakokosay to may laki cuanen bii nitay aparador ompano natombaan tota . Ebat nen laki polyan mo tan ya aparador!!! Say elek mi nen inistorya nen bii ed sikamin tomayakdang nen saman


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.123.220.231
Date: Monday, August 05, 2013

Message

Maong itan ya kanonotan ta common say pantanem da comon et diad agew aliwan labi. Amayamay lay ogaw ed STB ya nanaerasan pero sigin sigi so panagtanem no labi. Itdan mo ray consejo, say ebat da aliwa ta no ingapo dala, agla cono nabagot tan no mantalikarkar laran dua say kuanda "akauley lay Vicenten datmeg". Nitay lasi, maningas irandua, narasan so eges, manakis so ogaw. Natan nanonotan da so pantanem na agew.


From: pinkone
Town_City: Baybay
Email:
To:
Remote Name: 99.33.65.192
Date: Monday, August 05, 2013

Message

No satay pitotolong ed saray mangkaokolan so dakel niray nayari nagawaan aliwa labat ya itdan iray kanen dan agda nan irapan . Abayag layan plano mi nen sakey ya Cuya ya pantanemen na pisipising iray kalogaran ta wala met so bacantin loti ya napangardenan, balet say ngiras tan pride da so manonaan. . Ontan met na saray classmates ko ya gabay kon man project kami balet same story agda kono naarap amta inyoprisik lan siak so manggastos na panlinis na solar tan mansaliw na palakay . Say marakep balet ya balita walay sakey ya kabandaan ya inyoppresi ton mangarden diman ed asalitan lote ,kerew to labat ya iter ed sikato ray kiew ta dakel so ipil ya akatanem diman. Libre so sagpot to balet agto met nitepel nen Atchik ya aga pakanen ta libre la lanti sagpot to . Komon natoltoloy layan marakep ya plano to yan kabandaan , Komon palaboan na Dios iyan too tan say pamilya to . Mabuhay ka Manoling alias TAXI . Ay manaya ayan too sarag to met so manapiger na piley . Nen 1989 kinemkem tpy piley kod sali ya anggad natan agla simmakit.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Sunday, August 04, 2013

Message

Agay lay abig na inbagam Ekong, no aga nalukasan so pagew na too, siguro siblet so manonaan ed isip to. Balet say kuanda lanti, itdan moy sira so a lanang so sakey a too, so manalagar na iter mon lanang, balet ta no ibangat mo no panon so panagala na sira, manisian kan wala so siraen ton agew-agew. Say pangiter ed karaklan a mamairap, so kaiba to na obligasion tayon manamaley, tan Kristiano ya pinurekan da ya say panangasi et aro ed kaparam a too. Balet ta no maminsan lanti, say panangasi met so singa siblet no agto kaiba so pangilukas na kanonotan pian makaanap na panbilayan. Ta say wala ed nonot na too no arum no itdan mo na paliwawa, so manonaan la so agto idengel. Dia ed sikataryo dia ed Aremika, amtak wala ra so kabat kon aga napipitekan tan angapon balot so bokling na lima ra nen wala ra ed Pilipinas. Ta say benben da labat so amay B & B (ballpen tan bii). Balet ta natan araraman a kabat ko so mantanaman era ed abong da, pian wala so naborbor da, naaralan da so mantrabaho ed abong da ta maslak ed sikatayo dia so angapo so katulong. Akin balet ed sikatayo, mas marakep ni ed sikara so mibasibasan na lastogan, nen say mangisukit na anto kaman a tanaman pian wala so napanbiyangan. Nilastog kon siak et inianak ed irap, balet ta say ateng mi so insanay ak ya mantrabaho. Kanian angan iner so pangibasioan mo ed siak, nabilay ak.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.123.220.231
Date: Saturday, August 03, 2013

Message

Mangkalna kayon kabaleyan ta no antoy naexperincia yo ed bilay, irap my liket say ipawil tayo so pannonot iran taon ya linmalabas. Diad ibabaleg na kalakal, karaklan tayo ya inmalis ed dalin tin niyakan makasengeg tan makalanor ed salimoot na bilay ta anga pola so medyos ya nagawa ya onabig so bahley tayon tinaynanan. Naimatonan koray ogogaw ya marindingot, narasan, kasali-sali ya say mata ra so singa nakaoray larak et angapo so naalagar dan ompelag ya milagro ya iyabig na bilay da. Say ilalo na bilay da ed bahley tayo so say Dios la cono so akauley, pero diad saray walad position so sikara so naksel, tan panta ray kayamanan da tan bolag iran maniimaton ed kairapan na kaabay da.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Saturday, August 03, 2013

Message

Singa ayama'y sinaliw kon onas ya ... mauricio ... ya gonaet con oosen, ta manaya - ataoy.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Saturday, August 03, 2013

Message

Antoya'y lasi? Abaloan co mareen la'y inlogan ko'd kotsi ta manaya mandongilngil so chofir. No ontan sirin: "Itondam Caloy ta onepas ak".


From: biyangot lamet
Town_City:
Email:
To: stb pipol
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Saturday, August 03, 2013

Message

ay maya kayo agiko!!!walay sinmiplog ya dagem ya manbakasyon si mdm solicitor general ed Pinas! labay ton ibabaga, anggapod diya ya mansolicit na para rice distribution ya nagagawan tinaon ed baley tayo!!panon to tan ey, di anggapoy ibunog di admiral ta sikaray nanaimatonan kon mabetbet ya manbunog!!! ompano sikaray onsublay ya man-solicit!!!nayari met piyan nanengneng lad tay abilidar!!!!good luck!!!siguro ta wadman si mdm solicitor ompano sikatoy manbunog natan!!!hehehe!!!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.154.208.17
Date: Saturday, August 03, 2013

Message

Inpanonot yo lamet so onas. Makakasempet ak laingen ya onbisita ed darapilan pian nanengneng koy Ekong ya manmulmuldagat ed kakanengneng to ed saray siber-siber diman. he-he-he.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Saturday, August 03, 2013

Message

Badila, abayag ko lan aga alibangan itan. Say kamaungan na manoos, naejercision so ngares mo, nalinisan ni ngipen mo. Agmo la nakaukulan so mantogigi. Balet ta nakaukulan so mankumokumo kamet na inlambong a tuka tan asin; insan ka mangatngat na tsiklet. Pian no angoban mo may marikit, aga onkibibit tan agto ka ipunges-punges.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Saturday, August 03, 2013

Message

Nitay lasi, si Pinkone, agto nasabaan so liket to ed dakep na balikas nen 72, kanian naaruman to may IP nen 158, ginawa ton 168.


From: pinkone
Town_City:
Email:
To: 168 ....
Remote Name: 99.33.65.192
Date: Friday, August 02, 2013

Message

Agaylay impantogma na kanonotan tayo ed satay marakep ya mensahe nen 72..... No onyan lanang komon so tongtongan dia so maliket ka met ya manbasa . Atay onas ya badila so agaylay samit ton tua ,anggano agkala mangan ya sanagew kasompal mon man oos.. Say experensiac balet amay ambelat so pagew ko ta nanlagyatan kamin nanoos na unas ya tinakew mid Del Prado ya si Tiok so managasikaso . Aya may ibabaga dan apagew kad sobra masamit . tan mansirit / manpalbog ed ikamen no labi. Ay bilay nen saman ya panaon .


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Friday, August 02, 2013

Message

Diad impanogaw ko, taloran unas so masamsamit tan anlemlemek ya gatgaten, say ambalangan unas, badila tan ciento katorsi.No manonoos ka ed saraya, singa ka mankakablit na tagey arapan na say kinogkogip mon malinggas ya bi-i, he he he!.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.8
Date: Friday, August 02, 2013

Message

Medio pinurapor koy matak ta agak makapanisia ed abasak ed leksab ed inpangidayew ed saray maabig a linawa tan totoo a aga makalinguan ed nansipotan pangibiyang na inawa tan gracia ya agamuran ed biek taew ed saray karaklan ya wala ed kairapan. Sakey a positibo ya mensahe ya diad inpanbasak so singa akangel ak na musika ya sankaawit toymanalingernger a balingit na sangi na ogaw ya angibesngaw na liket ed naimatonan a kamaongan na too. Binunineng kon maong onpan say matak et pangagalawan toak labat, sengeg na kaermenan na linawa. No onya so narengel mon say santing so intanduris aliwan say kaugsanan na awawey so opapeten, singa kamet la manooos na alemlemek tan masamsamit ya unas ya kinayasan tan inderew ed sika na sakey a marikit ya maniimis tan say liwawa na mata to so silew ed itaken mo.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, August 01, 2013

Message

Oala ra'y mangibabaga ya sa'y isempet ditan ya onimaton, mibiyang ed satan so pandoromog; pandaragop; pancakasakey; langola ed sara'y acasompal akapansompal na apataon ed 'high school' so marakep, ta sa'y rason kono naliing lalamet so licnaan na kaogaoan ya acolyapotan na panaon ya linmabas. _____ Natan walara met so onsempet ya alioa labat ya ... migaranggandiang, ipanengneng da so abilidar na casasayandet ya inaral ed 'sala na bailiyan' no ag ingen bisitaen salogen ira'y rosrosas ya ataynanan. ____ Sakey met ya isempet na manlapod dia ed America kuan, ya ibansag ed sarayan ocasion, sa'y ... panbonog ... langola na belas ed saray mairap so bilay. Dia'd cacabaleg na puso darayan totoo ya aga macalingwan kalamor, ya mangipalpag ed sararatan ya abig na linaoa, so macapagiwgiw macapalicliket ya nengnengen.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, August 01, 2013

Message

Oala ra'y mangibabaga ya sa'y isempet ditan ya onimaton, mibiyang ed satan so pandoromog; pandaragop; pancakasakey; langola ed sara'y acasompal akapansompal na apataon ed 'high school' so marakep, ta sa'y rason kono naliing lalamet so licnaan na kaogaoan ya acolyapotan na panaon ya linmabas. _____ Natan walara met so onsempet ya alioa labat ya ... migaranggandiang, ipanengneng da so abilidar na casasayandet ya inaral ed 'sala na bailiyan' no ag ingen bisitaen salogen ira'y rosrosas ya ataynanan. ____ Sakey met ya isempet na manlapod dia ed America kuan, ya ibansag ed sarayan ocasion, sa'y ... panbonog ... langola na belas ed saray mairap so bilay. Dia'd cacabaleg na puso darayan totoo ya aga macalingwan kalamor, ya mangipalpag ed sararatan ya abig na linaoa, so macapagiwgiw macapalicliket ya nengnengen.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.123.220.231
Date: Tuesday, July 30, 2013

Message

Ay agagi, onsempet tayo lamet ed STB ta imatonan tayoy HS reunion tan fiestay bahley. Atay tipon yo so gastosen yola ta agyo tan naopot angad ipateyo. Agyo panliketan so nanengneng yon amimigo yon manenelek ya ngileb tan onlakap ed sikayo ya singga kayon nanlapu ed bulan. Aray kakanayon yon dalem da so irap na bilay da. Ontan met ed saray klasmeyt yon ag naitday kapalaran. Dakel ya ermen ya narengel yo pero ipawil to so panaon ya pakanodnotan nen sikayoy walad kairapan. Pero say isempet ko so ligliwa tan liket tan nonot ya dinalan dalan ko ray karsadan binbatikan kon nangalaw tan inmorong ya kasali-sali.


From:
Town_City:
Email:
To: mitirol
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Tuesday, July 23, 2013

Message

pirdona ... aliwa'y apilin palabra. komon "beef jerky" kuan. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, July 23, 2013

Message

Animal met, enggano marereen so too et kapappangaran kayo nin siansia!


From:
Town_City:
Email:
To: vvvv - 158
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Tuesday, July 23, 2013

Message

Antota'y lasin ... mmmmm? Singa sa'y sangim asakoban na carnin pindang nen Imang.


From:
Town_City:
Email:
To: 71.154
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Tuesday, July 23, 2013

Message

Ararata'y inbaga nen - Ekong - so dakel la'y agnanengneng diman. ___ 1) Singa aya'y berber ya piyet (bolong na silag ya malangwer), agla oosaren ya ta asaltan la'y plastic ya taquer. ___ 2) Balet, wala nira'y tibagkol ya binaca na traktora alioan lokoy - anggapola'y dueg. ___ 3) Anggapo met la'y dacomo ya nakaot ed alog - diad panoosar na pataba (fertilizer) asamalan lara. ___ 4) Ara'y ogogao kimogiik ira ya singa katattey, panon to ey, masacbay ya naerep so lamparaan no arengel dala'y ... togtog ya rakel. ___ Aliwan satan labat, no atalo ed bolangan si Ekoy, no onsempet ibawi to'd si Ekay. LOL


From: vvvv
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.11
Date: Tuesday, July 23, 2013

Message

mmm


From:
Town_City:
Email:
To: Ekong
Remote Name: 71.154.208.17
Date: Monday, July 22, 2013

Message

Angapo'y nagawaan mo'd satay panaggawa da'y ogogao nen ama tan ina. Anto ey, masamit cono lanti.


From:
Town_City:
Email:
To: interested
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, July 22, 2013

Message

Well, another narrative about this ... home for the aged ... is coming out the woodwork. ____ They are saying again, a piece of land was found. ____ If it's too good to be true, it probably is. ____ So, if it walks like a SCAM; talks like a SCAM; smells like a SCAM ... it's a SCAM. ____ Just remember when they knock on your wallet or purse - these are the ... SCAMBUGS, the scum of Santa Barbara.


From: interested
Town_City: SB
Email:
To: 72 193 159 240
Remote Name: 173.181.72.120
Date: Monday, July 22, 2013

Message

Let's just hope that this (home for the aged) is not a scam. If this project is legit, then it's well and good. We had enough of this lately (pork barrel scam, etc.) and we cannot afford to have these 'scums of the earth' suck our hard-earned money. Don't be gullible and do your DUE DILIGENCE!


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.123.220.231
Date: Monday, July 22, 2013

Message

Say ibabaga daray kabaleyan tayo so angapolan amin so pamaabig na kabibilay na katoowan. Angapolay papel ya paniilo da tan pati alar ya intaker so aderal ta say berber o say pyet ya inpansinger so paniilo ra. Ontan met ta angapola so unas ya say nanoosan so sakey ya paniilo so angapola. Pati tibagkol ya paniilok nen saman so angapola ta angapolay manbabaka ed alog. Pati aray native ya mamok so angapola, pati dueg, tilay tan basaky tan pusa so angapola ta kinikinan da. Say alireg, bisokol tan dacomo so angapolan ballot. Kabaliksan tonya so baleg ya gawat ta umpisay oran tan delap. Kaskasian iray ogogaw ya nanaerasan ta antwey si Ama tan Ina so gawa laran gawa na ogaw.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Sunday, July 21, 2013

Message

Mayakayo pa! ___ Maksil so dalamorom ya wala ra so ... mancokolicta ... na osos ed nababaoag ya ... abong na aray matatacken (home for the aged) ... ya ipaalagey kono ed Santa Barbara. ____ Singa aliling to langola mancagcarol, mankirquirmat balet aga onoran, no sarayan ... totoo ... et manlolokolokowan ira labat. ___ Canian no oala ra bilang so masibeg ya ... mangotikot ... ed cabolbolsaan yo, say kuan yo AYAN DALIN YA PANGINAN NA AYAN KANONOTAN SO ... ANGGAPO laaaaa. Akin kuan? ... Amay angidonacion na dalin kuan, so binabawi to, pinilatpilat to may titolo insan to inlako. ____ Inatey so angabil! Inatey si Mirin!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, July 17, 2013

Message

Impractical could mean as defined - not the easy way out or not wise, and might be a disadvantage; that "the means does not justify the end". ___ But, being impracticable does not mean "the end does not justify the means". ___ These lines of impracticable thought, was disproved during D-Day (June 6,1944), when the Allies hoodwinked the German Oberkommando Der Heeres ... the landing was at Calais not Normandy.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.8
Date: Monday, July 15, 2013

Message

That is the beauty of Pangasinan. Impractical would be something that has no use or it may not fit as it was not for the purpose it was designed. It could mean a waste of - or improper use of. Impractical has no definitive meaning but to tell someone that it would be useless to take that course of action or it would serve no purpose as it does not lend meaning to it. As in it would be impractical to keep one woman in your life when your purpose in life is to share happiness to those that needs it. hehehe. Or, it would be impractical to have a harem when what you desire to explore has only one shape and emits similar odor. hehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Monday, July 15, 2013

Message

Diad pakatalos ko, say "ag mankanepegan" say labay ton ibaga et "improper" tan say salitan "anggapo so kabaliksan" et "nonsense".


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Sunday, July 14, 2013

Message

Say "impractical" so ag mankanepegan, odino angapo so kabaliksan. Singa ejercisio na utek ta napespes so utek mo ed pananap mo na salitan Pangasinan. Walay tepet da ed Tagalog: Paano ka makakarating sa langit na hindi sasakay sa salipawpaw. Ang tamang sagot, ay...pag ikaw ay nakadapa sa ginang ng iba. hehehe! Atay ondongaw, so bayes latan et tagalog. Say talagan Pangasinan to tan so "tandag." Tandag kapa ed bintana pian nanengneng mo may akabongitngit ya marikit. Odino, aramay arum kuanda...Say marikit so singa bunga na kamantilis ya wala ed sangan alungawit. Napatak kan siansia no nabasibas kay limgis. Odino.... Maganganan marikit, ilimgis mod siak tay kawanan a matam, aleg latan so kawigi onpan agmo nababawi onpan bilay ko lay naandi.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Sunday, July 14, 2013

Message

intotay lasi ... alingwanan coy 'salongpuet'. no labay moy ondengel ed araralem tan orihinal ya palabras na Tagalog laka ed kaarelman na katagalogan e.g, singa diad Pandi ed Bulacan (salongpuet (upoan) - salohin ang puet .... dongaoan ... (vintana) - domongao si Mitirol noong domaan si Mryna. napadongao din si Junior noong napadaan si Thelma. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Sunday, July 14, 2013

Message

atalangkab (ataktalangkab) ... atacatak (ataktacatac) ... nancasipa (nancakasipa) ... nanbalangcangan (nanbabalangkangan) ... atalangkab - say talos to no arom "in disarray" balet say manepeg "disarranged". say "disarray" so anggapoy "ocsoy", no osang bilang "agoygoy". ____ Say 'atacatak' doga so taoag ya 'scattered' e.g., say panagnonot to singa manatain canding - atakatac. ___ natan say 'impractical' diad pacakoticot co, say labay ton ibaga - "anggapoy osar" e.g., no laocan moy pinapaitan ya canding, na karni na vaca "anggapoy osar" to, naderal so taoay. ___ agla nanaosar so "ginang" ed salita na tagalog, ta mas mainomay ya bitlaen so 'mrs', balet natan nanaecal lad linguaje na pilipino so arayan palabras ta asaltan la na ... "madam" ____ say 'ginoo' o 'mr' atabonan lay ... 'sir' e.g., Sir Junior or Sir Mitirol. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Sunday, July 14, 2013

Message

Abayag ko lan agni nangel so salitan "atalankab". Nayari met ya usaren so "atakatak" balet walan siansia ni so difirinsia da. Say atalancab so singa "in disarray" tan say atakatak so "scattered". Marakep ya tua so panusar na puron pangasinan. No maminsan balet et impractical. Anto manaya so pangasinan na impractical? Diad saray tagalog, say kuanda ed saray bibi-i ya walay asawa da so mrs. Kapigan yo ni abasa o nangel ya say panbitla ra et ginang? Kapigan yo met ni anengneng ya ibaga da so salum-puwet ya aliwan upuan? Ay, bilay tilay, he he he!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 107.195.6.237
Date: Friday, July 12, 2013

Message

Natan walay nibagak a maong a pakanan, buffet style ed Las Vegas, angano aliwan china ware, plato met tan melag a yaong so pananginan na kanen mo, onsan kubiertos met so uusaren da, aliwan manpiklo ya kutsara o tinidor. Sakey ni $7.99 labat, tan amayamay so panpilian mo. Malinis, tan say mansisirbi so makakaimis eram insan no asumpal ka la ed plato mo, mangala ka lamet na sakey a plato, so ekalen dan tampol so anganan mo, aliwan atalankab. Kuanko ed samay manager, so masiadon mamura, sarag ton gawaen a $8.50, basta aga onkapoy so serbisio tan say nanam na panangan da. Say ngaran to man so Kusina ni Lorraine. Ayaman so inbaga nen Las Vegas nen saman ed siak.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, July 11, 2013

Message

70.164 ... natan anganco macapangan ca ta diad sayay balon colaan mo - singa ca angga mansasalat so kolor mo, hehehehe! - maslac ya pacanan alioan Pilipino labat, manoosar ira na cobiertos ya plata. Balet, ta diad petang ya anggad el-el mo et singa sisilaban na sinigit, sa'y labay mon sancabenbenan ya naynay ambetebetel ya botilya na danom. ____ Agca acaracar ya singa paltogen ed Luneta, ta ompano ata'y baog mon singa ebet na banga ed Parayao, et mangmaliw ya singa baog na buaya. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 70.164.191.40
Date: Wednesday, July 10, 2013

Message

Diad pakatalos say labay ton ibaga nen Minien Sagur kono so, no akin et say serbisio na aray pananganan na Pilipino et makapoy. On say man negosio nakaukulan a manubo. Say panunubo, aliwan naala ed panaggimper na servisio, odino, saray usaren aramay sankamuraan. No say pananganan et maong so taway na lako da, laukan mo na maong a servisio, aliwan Pilipino labat so onla, no agsay arum a totoo. No talagan nonoten mo, say panangan tayo so mikalubayan ed arum leran panangan na arum a kultura. Intsik, mehikano, odino aray kastilan panangan. Siempre, no aralen mo so negosio, lalo la ed restaurant, serbisio kaiba tola tan so no anto so usaren mo.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, July 10, 2013

Message

Quinolcoldit ko langola no anto ra so implicacionis ya ompaoay ed aya'y quanen 66.146, ed panagosar na cobiertos ya alioan plata. ___ Sa'y naconineng co anggapo so cabaliksan to no sa'y pantotontongan et ... nigocio. ____ No sa'y nasagmak mo ed pananganan na ... Pilipinoy ... et agmanoosar na plata, sa'y rason mangigemper ed gastos, ta no mangilorag na kobiertos ya plata, ya sicato so anapen nen ... 66.146 ... agmanobo tan mangopa lamet na manoras na plato. ___ Akin et mannigocio ni no nalogi lamlamang? ____ Sa'y kuanto maoges kono ed ... ambienti ... ta sa'y plastic et agnatonao ya milaok ed dalin. Tua tan so kuanen 66.146, balet agto amo ... apoyok/akarapas ... ya natan amin ya dotak (garbage) ya manlalapo ed kaabongan so panbibiigan (sorted) da pian naosar lamet ya pidua. ____ Sa'y agko natalosan akin et singa agto cacapaen so cobiertos no alioan plata. Sa'y ebat ed saya " maimpis ya inpandakolap" singa si Howard Hughes ya no mipasamano ed sika, casompal to manoras ya tampol, tapian nadisinpicta o acaguantis pian saray micorobio et agira macaloob. ____ No ontan sirin ... mairap ... ya sancailien, ta apasalan na maslak ed sikatayo, agla manoosar na ... plata, no oalay bisita.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 66.146.172.79
Date: Tuesday, July 09, 2013

Message

Minien komon kuanko, balet ta marunong kayon talaga dia. Ok, aanapen mi so Goldilocks ed Mira Mesa ta maong met ni servisio da ontan to met so luto da. Balet ta kapot la, kanian say abatik mi amay Manila Sunset ya kuanto may nantepetan mi et massnting kono, insan wala so critic ed Yelp ya 5 star. Siguro say nansulat iman so makangawa met lamlamang. Say Ruth's Chris Steak, China Max tan amay Vietnamese restaurant ed abay na Goldilocks ed National City so agustoan mi. No dia ed Pangasinan, et walay Dagupena, o Enzo diman ed Binmaley et napno a lanang, akin dia balet so angapo so onman ya nayarian mo so mangawit na bisita ya aliwan Pilipino, tan natawayan da so nanam na kakanen tayo, ontan to met so maong a serbisio, mas lalo lad dia siguro met. Ta say binayaran ko ed Manila Sunset, tan diman ed Manila fast food et agmet onarawi ed inbayar ko ed Goldilocks tan amay Vietnamese restaurant. Mas maong ni ramay pakanan ed loob na tindaan diman ed sikatayo ta kubiertos tan plato so panganan mo, aliwan papel, tan aga manpiklo so kutsaran usaren mo. Insan say sakey ni maslak ed sarayan pananganan ya styrofoam o papel so uusaren tan plastic, say panbabatankan et parepareho. Kanian manlalaok ed basura so plastic, papel tan antokaman. Kaskasian met eray generasion ya ontombok ed sikatayo ta say plastic aga natunaw, makapatey na tanaman, alinmaong ed kaliberliber tayo.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.154.208.17
Date: Monday, July 08, 2013

Message

66.146, nasuirti an ka komon ed satay panaanap mo'y pakanan na Pilipino ed simpok na SD ya aga manuusar na cobiertos ya aga napiklo. Abayag ag met la'd dia ed syan lugar, balet anngapo ni anengneng ko. Nen imbeneg iran taon, Oalay inpasen dan akanan na Pilipino ed Seaport Village. Nakar ko ya aminsan ta kabat ko may sakey ya kamoyong daramay angipasen. Talagan nayarin tawagagen ya "restaurant" ya para saray "sophisticated diners" ya caparam. Balet anggapo'y sakey bulan, nankapot. Say kuanto may kabat ko ya kamoyong, anggapo cono so dakel ya parokiano da. Say pakaimaton ed saray mamangan na kakanen na Pilipino dia ed SD, amay mamura so gusto ra. Say importanti ed sikara amay mananam tan aga asakit ed bulsa. Saray managpakan met, pian makatubo ra na daiset, amay melag met labat so gastos da. Kanyan ontan iray naalmo'm ya pakanan na Pilipino ed simpok na SD. Aratan ya klasin panagakanan, atayaktak ira ed amin ya sokong ya koalaay Pilipno ed SD. Pasen na panagboagan. Singara dika ya sisipot ed bulan na Junio.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, July 08, 2013

Message

Kocoticoten ko no panon toy agaoa et si ... 66.146 ... et nipakesneg ed Minien singegan ya naalimogagaan ta say abaloan to wala ed Cacaritan. Sakey ya rason ta saray mata to et nirimatsi ed Minien, nen dinmalan diman ya aminsan anonotan tomay - arco - ya mangibabaoag ya amin ya ondalan naricibi (welcome to Minien) kuan. ____ Diad inpangabrasa to ed Minien, inpanengneng tod casiksicanan yo, agyo natilaan anggano agto anta no antoran barbarrio so antis tan casompal no mamaarap kad Urdaneta. ___ Akin so tepet niloksoan toy Banaoang tan Maningding? ____ Natan say sankaasinggeran ya nagaoat to, aray taga Minien mansasalita ra na Ilocano. Sicacabat kalamor maslak ed STB macapansalita na Pangasinan tan Ilocano. Canian inala to may sankainomayan ya rason pian agto nacapa so petek ed capokocan. _____ Nen tinaboyan yo, acaloob kayo ed baloyboy insan to kayo INSANGIEL ed sancaterter ya ... taba. ___ Insan manaanap no siopa ra so manaayam ed San Diego ya taga STB. Antoy kabaliksan to ya? Ibabaga to, say ... naknacar toran pananganan alioaoa so kinocina da. ____ Coticot yo! hehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 66.146.172.79
Date: Sunday, July 07, 2013

Message

Agi, say anta yo sirin nabalang yoak. Ilocano so salita da ed Minien. hehehe! On manisiak ed sikayo dia - pati si Mitirol, say pangasinan to natan singa kakapantaep, naekal so etap. hehehe!Siopa manaya ed sikayo dia so taga San Diego tan kaliber-liber. Nen karuman nanlapu kami ed amay balon restaurant; Manila Sunset. Binasak eramay rating da ed Yelp, 5 star. Balet ta nen atawayan koy luto da, so singa luto na mangaganat, kulang na taway tan rekado. Ensan say sakey ni, akin et aray Pilipino restaurant dia et angapo so plato da, tan say plastik a kutsara tan tinidor da et napiklo no usaren mo. Amay Manila Villa Restaurant ed National city so masanting nin aminpiga. Kuanko ed saman so wadman a too, so angano makapoy so luto no plato tan kubiertos ya aliwan plastic so panangan mo medio onatagey so rating da, angano aruman day daiset so presio to,.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Sunday, July 07, 2013

Message

Makakaimis ak ed saray nanbabangkalagan ya isip na balang sinansakey ed sikayon amin. Balibalin dengelen so nandodoman panagkurit tan panagsalita. Makilas met ed nonot may nanbitla ya saray toto-o ed minien so karaklan ed Ilocano so salita da. Diman amo akudyas si taga minien. Ay agagik ira, palbangon la, he he he!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.154.208.17
Date: Sunday, July 07, 2013

Message

66.146, onpano agkani akakar ed Minien, oalay iyesaes ko ed sika. Karakelan na toto-o ed Minien, taga sagor, bokig, baybay odino abalaten, bandad el-el, bandad kili-kili, bandad kotit-kotit, angano iner lad tan, say salita da Ilocano. Sakey ni, angano antoy pansalat moy kawes mo tan pan sanib moy lupam, sankaangob nin sansiya so Norfolk Spot ya sankaawit mo. Say pankelawan ko labat, ta kaulop mo amo ed simbaan si Cresal natan. he-he-he. say dila da gawad Ilocos.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Sunday, July 07, 2013

Message

manaya no nipaticorkor si - 66,98,158 - naekal so panataata to. malinline(i)w nen say danom ed minien bokig so panangibesngao to, balet asicaso yon maong ompano ISANGIEL to kayo ed sankaterter ya ... taba. hehehe!


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.123.220.231
Date: Sunday, July 07, 2013

Message

On, maong kayon amin ya mansalitay Pangasinan pero agyon ballot naantaan so salitad lilimasan tan tapew na dueg ya akakalapiao/akabastikol tan mamangakai INSANGLIL ya mais. Singa bilang ya say lakin mantalikarkar tan say be-in mankolipaspas ed samit na arowan. Si BNP tan KB labat so makakaimano ta sikara so nanaral ed Ibali tan diman so karaklay siwsiw ya nakorok kanda.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 66.146.172.79
Date: Sunday, July 07, 2013

Message

Lapud inbagak ya panangaro ed kaparak a too so manona ya aagamilen ko, ibagak ed sikayo ya manbabalesan dia ya say pantotongtongan yo et say makasalanan a panliketan na laman; siak pala so man-aksobi ed satan a kagagawa pian amin yo et aga napelag ed mandarlang ya apoy. No bilang ta wala so pankakasalanan yon bibii, so agyo la itutuloy - ibaga yo labat ed siak, ta diad panangarok ed sikayo siak la so mansakbat ed satan a kasalanan; siak la so man kasalanan para ed sikayo, gawaen ko so nepeg yon gawaen pian ag met manalagar ed angapo so bii ed sikayo. Gawaen ko tan lapud panangarok ed saray totoo dia. Say dasal ko so amin a kabat ko, angan saramay wala so petang na ulo da ed siak, ta no naandi ra ed bilay et onla ra ed tawen, aliwan impierno pian diad isabik amin yo et manaalagar la ed siak.


From: Minien Sagur
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 66.146.172.79
Date: Sunday, July 07, 2013

Message

Aliwaak a toon mapasang, ta say manona ed siak so panangaro ed kaparak a too. Say labay kon ibiyang ed kaparak a too so maong a kanonotan, tan pankakaaro. Insan say sakey ni, si 96, 158 so aliwan siak. Siguro pareho so naebelan no kanonotan mi, kanian say panangiusay mi so mankalupaan. Panangaro ed parehon too so inmunan pinmanek ed kanonotan ko pian say inkaandi ed bilay tan inkiuli ed bilay na amalsa ed sikatayo so napanuntunan. Agagi, sikatoya so nepeg ya manona ed kasiksikaanan tayo pian diad pandudumog tayo et masayaksak tan aray pandurumaan na kanonotan tayo aliwan mangiter na panbabalingaan, no agsay mangiter na tumbok pian makapantatalosan tayo. Petek yo paak no angapo so kabaliksan na ibabagak.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.154.208.17
Date: Sunday, July 07, 2013

Message

.240, agmo oosaren so salitan :bilib" ta ompano naaldabis to ka lamet nen Minien Weste.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Sunday, July 07, 2013

Message

Bilib ak ed sika ... 71.154 ... singa ka - bloodhound - nasiangob mon amin anggano iner so amotan to nen 66.146 o 96.231 o 158. hehehehe!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.154.208.17
Date: Sunday, July 07, 2013

Message

Aliwan Waete, no agta Weste. Alway nitelmek to ya'y tamoro'k.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Sunday, July 07, 2013

Message

Mitirol ... antoy nibagam ed sayay - Minien Wisti(Sagor)... ed panangarmas tod salitay Pangasinan. Singa manngangalngal na ngalab. ___ Balet, asicasom so panagortografia to na palabras na Pangasinan - singa manatain canding nancacanat.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.154.208.17
Date: Sunday, July 07, 2013

Message

Diad padisir ko, si Minien Waete aliwan taga Minien. Atay panag korit to so kapatpara to may sakey ya abogado ya totokeyen ton inapblog yo ed sayan lugar na panagkabatan ta lapor no aliwan taga STB. Manisia ak ya sarag to'y migoyoran no nipaakar ed panag salita na Pamgasinan, panag salida daray puro ya Amputi Layag. Pinmasiar ed San Diego amo ta wadia may anak ton walad US Navy. he-he-he.


From: Minien Weste
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 66.146.172.79
Date: Sunday, July 07, 2013

Message

Diad Pangasinan so Minien Sagur. Odion Minien taga Sagur. Ta angapo so Weste odino Este ed Pangasinan, Sagur odiono Bokig itan. Say south and north, ay Baybay tan Dapitilog. Siak, ogaw ak ni na daiset nen say kasiksikaanan yo, tan maslek ed ibabaleg ko wala ak med ed Manila ta diman so nan-aralan ko, balet ta ipustak so sandongdong ya nanpisingan ko, ta nayarian ko so miguyuran ed angan siopa ed sikayo no panagsalita labat na Pangasinan, mauksoy, matek tan maliniw nen say sirit na mantayatdang a marikit.


From: Minien Weste
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 66.146.172.79
Date: Sunday, July 07, 2013

Message

Atay "exercise in futility" so kagagawan angapo so kabaliksan to. Say ejercisio so aliwan pangasinan itan, ontan to met so inutilidad. Bayes a salita ya lapud aray di aral et pasal eran manbalikas na bayes a salita, so say gagawaen da so itdan da na gapo, o sampot (prefix or suffix) so sakey a bayes a salita pian singa say tanol to et Pangasinan. Ontan to met no aman a balikas et angapo ed sikatayo, singa say "lamisaan" odino "taboriti" so balikas a bayes ed Kastila. Antak a saray mangakurit dia et maong eran manpangasinan, balet ta mainomay a isalita so bayes a ginawan pangasinan, so sikato laman so lanang ya naagamil dia. Wala may nankurit dia ya pinaalis yo amo ta aliwan taga ed Santa Barbara, agko la asimaw. Akin no agyo ra babasioen pian say balikas tayon Pangasinan et aga nabalang. Matalag ak a mankurit dia onpan ibaga yon singa siak iman so bisitan manpapatek (mankokorije) na labay yon ibaga. Say balikas a Pangasinan so masamit ya dengelen no angapo so laok to. Pespes yoy daiset so kautekan yo, amtak, ta anta yon amin so manbalikas na salitan inianakan tayo. Angapo so babalawen ko, labay ko labat a narengel so masamsamit a balikas tayo, singa ngisiw na sakey a balolaki, odino singa marikit ya medio ongarekngek no makangel na balikas a laba-labay a dengelen na layag to.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Sunday, July 07, 2013

Message

Mitirol ... marakep tan no ekalen so China ed UN, balet say panmalioan na tongtongan ... ejircicio ed inutilidad (exercise in futility) ... ta anggapo so macaekal ed China. Panon mon ekalen so "pirmanintin miembro" na Security Council ya walay "veto power" to ed amin ya nagagawa ed UN. _____ Nia so ampetapetang ya dibati no .... MACATONONGAN SO PANGYALIS NEN ZAPLAN NA PRISIDINCIA ed Ventinilla. Akin et salatan so agni anggan aderal?


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Sunday, July 07, 2013

Message

nakaokolan ya itonda lan tua so tongtongan nipaakar ed si hail mary full of grace. singa say kuanen masiken tinong centino ya taga pasok, "ite missa est". say pantotongtongan tila so aray serious topics ya singa bilang no alisen la ed united nations general assembly so red china.


From:
Town_City:
Email:
To: pink 1
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Saturday, July 06, 2013

Message

anto bilbilang so labay mon tongtongen? bilay sinao o labiran ed silong na cabayaoasan?


From: Noling
Town_City:
Email:
To: Pediong and his Officers
Remote Name: 67.123.220.231
Date: Saturday, July 06, 2013

Message

Just received the copy of your program and all indications as I read, shows a very positive and friendlier environment. Gone were the days of turbulence, mud-slinging, grandstanding and bigotry of the 1990's decade. I knew it all as being involved as an opponent to an unacceptable agenda that resulted with involvement of the courts. I wish I am with you during your hours of merriment but incidentally we were on a cruise at the time. Hopefully that in your hands the association will thrive. Nonong did a good job and he told me what transpired during his term while we were on vacation in PI last year. Hopefully in the near future we will be able to join you all in your next gathering.


From: pink one
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 99.33.65.192
Date: Saturday, July 06, 2013

Message

Antolarayan tongtongan dia anggapolay mas marakep ya basaen ?


From: misawsaw met
Town_City:
Email:
To: Baybay people
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Thursday, July 04, 2013

Message

walay angistorya, katon labalabay day sakey tan sakey ta manaya pareho ran aga manaames!!!katrabaho nen kulasa marya so angibaga, ambanget kunoy marya ta aga manaames! ontan met nen maryo!!kuno! aminsan linma ray impleadod munisipyod beach! syempre nantiblak iran amin ed dayat! ay agi, linmuslos so padding nen marya ta abasa!!di padding manayay ebet to ya itotongir ton panayat na masisiban lalaki!!!ay say elek na kaiba ton bibii!!!ensan da sstoryaen!!!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, July 04, 2013

Message

nayarin agmo salatan so lologanan anggano gioang-giwang no canep-kanep ya singa cuanen ... wati-oati ya comakatli. ____ panon to balet no maabak lay gasolina? panon to tan no si maria et pipayabolen toka?


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Wednesday, July 03, 2013

Message

No say lologanan ya oosaren mo et kanep-kanep ed sika, agmo labay ya salatan. Tua ya makala kay balon kotsi balet ta agmo anta ompano wardi-wardi so andar to ya singa kwanen pete ya barbiro.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, July 03, 2013

Message

akin si mario labay to tan so nagagawa? panon to no bilang onepas ed cariton di onsoblay si tilay? akin anto bilang so agto itaynan ya mananap lay balon lologanan?


From: biyangot met
Town_City:
Email:
To: people of Phil
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Monday, July 01, 2013

Message

ay talaga!sankasakbat toy posil to may sakey ya kabit!!nanbana ra nen lover boy ay ta agto antakot so posil !!!ay inpanpili nen laki no siopay piliyen nen kulasa et pinili toy lover!ay very proud met si Kulas ta ckatoy apili!!ta anto ey binulan ya anta tolay isasabiy dolyar san la ombatik ed rosales mall ya man shopping!!!amay nan posil et sakey sakon belas labat!!katon diman manlelemlem si kulas!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, July 01, 2013

Message

balet antoy narerengel natan ya si mario inbatikan to lay maria o si maria dinepakan toy mario ta mimidyo nanaekatan lay sinocalan na danom ... kono. aray arom say kuanda si maria akalmo na balon "tangahanga" ya sankasacbat toy sakey boyog ya polotipot. ____ nayarin oala so katuaan to rayan dalamorom ta say kuandan sakey amay cocina nen mario nancapot la "ambetebetel nen say eleng na pusa".


From: biyangot
Town_City:
Email:
To: mitirol
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Sunday, June 30, 2013

Message

antotay end? anta 3rd!!abaluwan to lagi katon nankandidata so busbusan nen kabit to??anggapo ta wadmay tunay ya manedjer!!!tinopak da ingen may karo to insan da inkantay kulilat!kulilat!kulilat kuway totood imburnal! si lover to nanbantay na parada balet diman ed Uomapa street!!insan masamit ya tawagan na Mahal!!!mahal ta kulilat!!!


From: biyangot
Town_City:
Email:
To: mitirol
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Sunday, June 30, 2013

Message

antotay end? anta 3rd!!abaluwan to lagi katon nankandidata so busbusan nen kabit to??anggapo ta wadmay tunay ya manedjer!!!tinopak da ingen may karo to insan da inkantay kulilat!kulilat!kulilat kuway totood imburnal! si lover to nanbantay na parada balet diman ed Uomapa street!!insan masamit ya tawagan na Mahal!!!mahal ta kulilat!!!


From: mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Sunday, June 30, 2013

Message

Ompano makakaibeg kayo labat.Akifiesta ak ya aminsan ed STB. Abanaan koy parada ya dimmalan ed baybay. Anengneng koy hail mary full of grace ya amiswak so pales to tan walad tagey na karo. Wala met so corona to ta second princess lanti. Wala ni so manpapayong ed sikato. Nantotopak met na kindi ed saray ogogaw tan flying kisses ed saray mamatakken. Aleen ko komon so signature to balet ta agko nakalab may caro.


From: biyangot lamet
Town_City:
Email:
To: sbnb people
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Thursday, June 27, 2013

Message

walay akaistoryad siyak nen ogaw ak ni ya satay Mary ya mapangasi et kabit na sakey ya kastila! magana ya balet aliwan si kastila labat manaya so suki to! walaray anak nen kastila ed si mary so asalita dad sikami ya ogogaw!. say asawa kuno na sen mary so manbantay ed takayN kuno.! agi di singa prostitution casa awa?entoey sikato lagiy anta dan napan-anapan na saray sanasawa!sikatotan met lanti so sankaonaan ya propesyon na bibii lanti kuno! balet no anggapo komun so lalaki ya man-avail na services na sarayan pakaskasin bibii ay di anggapoy prostitution!!!anggano antoy pangikayang ya kuwan no anggapoy mamalpal di anggapo tan ya panag-anapan na panbilay!!antoy kuwan yod satan ey agiko!!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, June 27, 2013

Message

mapangasi si mary! ____ alioa labat ya aratay binitlam no agsay kuanda amayamay kono so nankapacapa ... nancokolimes ... nankamescames ... nankioalquiwal ... nanlilimaslimas ... ed satay kuanen - 158 - ya calongkong. ___ balet, no nononoten moy oncarapas met ya mibabali kuan, nakaocolan manguantis ka piano aga nagiri so gamet mo. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Thursday, June 27, 2013

Message

Panon mon naantaan ya si mary et mapangasi? Siopay nanbalita ed sika, si bojie odino si soldier boy? he he he!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, June 26, 2013

Message

pinmoslit ak labat ya pigay ageo nanbabangkalanqan laray pacatalos ed nandoroman palabras na pangasinan. ___ balet say agyo inecdan na mactek ya pakatalos ayay ... ngee o ngii ... no antoy labay ton ibaga. diad antikey ya tongtongan say labay ton ibaga ... smirk ... amay imis ya disconfiado - singa imis na bakes. ____ insan atay ... pangasi, ipangasi, panangasi ... MERCIFUL, COMPASSIONATE e.g., mapangasi si mary.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: 96.231...
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, June 25, 2013

Message

Niya so pakatalus kod saray imbagam. Itulong-help,impangasi-granted tan ipalugar- to give in. Enggano asingger ira, aliwa ran diritso ed salitan "donate". Agko ni omanen so stilok. Salamat nin siansia balet.


From:
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Tuesday, June 25, 2013

Message

Itulong...ipangasi, ipalugar. Nen ogaw ak ni, walay masiken ya lanang kon narengel ya ibaga to "Gardimit." Tinepet ko ed saray mamataken no antoy labay ton ibaga, kuanda ayew itan. Say antak ya ayew so "Lasi tan Animal." Nen High School ak, diman ko naantaan ya say "gardimit" et "God Damn it." Kanian atay "idonate" so nayarin ibagam a idonasion met lat.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: 76..
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, June 25, 2013

Message

Mas maong ni siguro no i donate mo la tay san pasig ya basi ed siak ta abayag ko lan agni atawayan. Maya ka pa, ininglish ko la lamet so "donate", anto may pangasinan ya salita? Ompano naderlaw ak la lamet, he he he!


From:
Town_City:
Email:
To: 76...
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Tuesday, June 25, 2013

Message

Gawam la tay basi ya ibabagam, ta onpan toka la so nanmaliwan to. Laka di ed sikami ta painomen taka na sinamit na silag ya kapankarit ed kabuasan...antak agka ni akataway na sinamit ta angapo ni anengneng kon silag ed Santa Barbara.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 76.236.45.35
Date: Monday, June 24, 2013

Message

Si 158.74 tan 96.231 so saksakey ya to-o. No nilingoac, ipakerew ko may tinalok ya sakay ya pasig ya basi.


From: BnP
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 158.74.35.6
Date: Monday, June 24, 2013

Message

I believe 96.231 just wants you to express yourself in your native tongue as you are one of the fluent vernacular speaking, writing individual in this board. He also indicated that he frequents Maningding and "mililimas" in the little creek in Ventinilla. Probably probably he had checked by chance your "pasiking" in the area left unchecked because of your absence; that have gotten your goat? Or, he could be one of the St. Barbara guys in East Coast. There are lots of St. B in East Coast, i.e., the Padilla brothers who have settled in Fort Washington, MD. They own that White Mansion adjacent to the highway? Tell him,"amayamay ni kanen ton baaw tan inumen ton danum pian makasimbang ed sika. hehehe! (edited the first post an attempt to make it clearer.)


From: BnP
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 158.74.35.6
Date: Monday, June 24, 2013

Message

I believe 96.231 just want you to try your ability to express yourself in your native tongue as you are one of the fluent vernacular speaking, writing individual in this board. He also indicated that he goes to Maningding frequently and that he said "mililimas" with the little creek you have in Ventinilla. What probably is happening is that he check some of the "pasiking" in the area...could it be that he probably checked your "pasiking" uncheck by your absence and it may have gotten your goat? Or, he could be one of the St. Barbara guys in East Coast --- there are a lot I know here, one is the Padilla brothers who settled in Fort Washington, MD and built a big White Mansion adjacent to the highway? Tell him,"amayamay ni kanen ton baaw tan inumen ton danum pian makasimbang ed sika. hehehe!


From:
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Sunday, June 23, 2013

Message

Diad inpantepet ko no anto so labay ton ibaga may Ngee, lapud angapo so pakakarengelan ko tan. Tinepet ko ed arum no anto so labay ton ibaga, kuanda no medio akebiew ka, so nibagam itan. Balet ta say kuanmo, "so expression of disgust." No say tumbok na pantatalusan et say maong o malinew a paliwawa, nakaukulan sirin a tepeten no walay balikas ya aga natalusan o niduma so pakatalos. No say manbabasa odino ondedengel so nakaukulan to nin kemelen so talos na sakey a salita, ditan panlapuan na agpan tatalusan, kanian manepeg labat ya usayen pian angapo so arum a pangipatalos ed saman asalita. Kapara toy inbagam a Aremicano, datin narerengel ko tan ed saray St. B, kanian atalusan ko no anto itan. Lapud agko narerengel eray katongtong mo, ontan agmo met narerengel so katongtong ko, kanian agko nipasiguro, o agmo met nipasiguro no pareho so pakatalos tan dua ed satan a balikas. On tua, say lenguaje so luganan na maong a pantatalosan, kanian no mantepet ag nepeg a balawen ta angapo so manonaan ed pantatalosan no agsay linewen no antokaman so balikas ya nayarin itdan na arum a talos. Inbagam met a mamandaan taka, balet say kuanko "No bilang ta ebatan mo et.." Dian iniunak so "no bilang" insan ko tinumbokan na et" aliwan manda man, no agsay kerew. No manda iman..ibagak ya "Agmo mo ak eebatan na" ditan agta ka initdan na lugar o pakanawnawan onebat na arum. Agko met inbaga ya dissapointed ak, no agsay inbagak, say nepeg a botosan so aray walay prinsipio tan sarag day manuley. Inkumparam met so aray kandidato ed St. B ed duaran makapoy a politika, siguro, aray kandidato ed St. B so agda labay ya ipara ra ed sarayan duaran makilot a totoo, aliwan siak so nankumpara no ag say sika. Kuanmo, aray botantes ed St. B. kapara da so arum a botantes ed Pilipinas - on nayari itan no say pantotongtongan et say "National Election." Balet ta ayan election so local, kanian aray botante so mas anta da so kalidad na aray kandidato, tan makapandesision era na para kamaongan ed baley ta sikara met so apektadon manamaley. Antak agka manuusar na ataragey a English so kuanmo, balet ta no makabasaak na diretson balikas ya abangonan ko ya angapo so laok to, antak ya say Pangasinan et manbilay ed kapuspusuan tayo. Ta say ipatey na balikas so no lanang a nalaukan, tan diad panakar na panaon et natapewan iman na arum a balikas, onsabi agew ya angapo aray manamaley et nabalang lara ed lugar ya inianakan da. Say ejemplo to tan ed saray ogogaw natan, matalag ed sikara so makapanbalikas na diretson pangasinan. Salamat ed inbagam ya no bilang ya onpasiar ak ed baley yo so abresitien mo ak.. ibagak ed sika, onpan mabetbet ak ed Santa Barbara nen say sika...no arum mamidua ed sakey taon ya wala ak ed barrio Maningding, odino diman ed Ventinilla ya mililimas ak diman ed samay melag yon kelas.


From: Biyangot
Town_City:
Email:
To: all concerned
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Sunday, June 23, 2013

Message

makapakelaw ya say pakataway na panangaro na saray politiko et no panaon na panamili!!arum iran agew aga nanengneng ira tan ya pataway ya panangaro!agay kimet la! patawayen da kayoy melag na panamili, mananos ki balet ya pigay taon ta agla napidwa may inpataway dad sikayo ta anto ey babawiyen damay agastos da!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: 96.231....
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Sunday, June 23, 2013

Message

Diad panagkurit mo labat et mainomay ya talosan ya intilihinti kan pinalsa. Misalamat kami ya taga STB ta wadya ka. Diad pakalikas ko balet so wala ray midyo banking ed pakaisip ko. Say kuan mo, so "agko pa pepeteken so panagiusay da". Mangiter ak na aray ihimplo. Indayew moy kava ta galanti ed impanbayar tod gastos ed restaurant tan say marandanet ya panagsalita toy pangasinan. Marakep itan, balet ta midyio sinapigar mo nen imbagam ya agmo natalosan so "Ngeeee" ed sampot. Agmo kami met kari ilalambong ed sankabibin danum ya agmo anta yay universal expression of disgust ya kuan. Dinerlaw mo so panagkurit ko ya walay laoc ton englis. BTW atay AREMICANO ya salita siak so nanggapo ed sayan pangasinan message board kanyan makakaimis ak no ipakanam tan ed siak. Diad primira, say pinakaimportanti ya usar na linguaje so say pakapantatalosan na aray totoo. Usaren ko ya ilaoc so english ta piano malinew, magano tan straight to the point. Agac manoosar na high-fallutin words ya kuan. Imbagam met ya midyio disappointed ka ed saray votantes ed STB. Binitlam ya say nepeg ya iboto da so aramay toon walay principio tan wala so kalidad ton manuley. Aray votantes ed STB so kapariho da ray votantes ed intiron pilipinas. Duaran ihimplo so niiter ko, si Erap tan si Imelda Marcos. Akin ed mananalo nira ed politika? maong irayan totoo? Pariho ran matakew tan samay sakey et ex-convict. Minandaan mo ak met nen imbagam ya no ebatan taka, et puro pangasinan so usaren ko ta midyio natikel lay kanonotan mo no walay laok ton english. Numiro uno, anto so inkurit ko ya pakatikelan na nonot mo? Nanonotan ko la laingen si laki Andong ya ambalanga ya say faborito ton ibabaga so what you say and what you do are two entirely diferrent things. Enggano ni, laba-labay mikan katungtong ta maiyan iray panagkurit mo. Sipaparaan kami ya manabrasieti ed sika no ompasiar ka la lamet ed baley min inyanakan.


From:
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Sunday, June 23, 2013

Message

Agko pa pepeteken so panangiusay da, no agsay lilinewen ko labat no anto so labay dan ibaga. Say biskeg na katunungan so mainomay a kemelen no say inpanpaliwawa et malinew tan say inagamil a balikas so sukat ed labay a ipaliwawa. Agmo nibagan mabiskeg o maong so katunungan mo no makapoy-kapoy so paliwawa. Aga untan? Ta say tombok na pantatalusan so wala ed panangipaliwawa, mainomay a talusan tan mauksoy a panangibaga. Ontan labat so labay ko pian natalusan ko met so balesan yo, et nayarian ko so mibansag ed linat na totongtonen tayo.


From: mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Saturday, June 22, 2013

Message

Ay agagi mi ran amiamin, walay nalilikas kon balon "grammar policeman" ed linguaje pangasinan. Manalwar kayo, he he he!


From: Aga makaboto
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 198.228.216.167
Date: Saturday, June 22, 2013

Message

Saratay balikas ya pakurong, saliwan tan lako an na boto so wala la ed pakatalos na arom ya too. No say pakatalos na arom so ontan, say karaklan balet ed STB say pakatalos da so matulong so inboto da ta natatawayan da so panangaro na kandidato. No say bonog et nan lapu ed takew? Nan lapu ed sikara ya botante met aga ontan? No ontan sirin maong ya natawayan da so nan lingetan da ed baley da aga onlad bulsa na taga sananey ya baley. No tontonen so maka Diyos ya panagbilay aga duga sirin ya say maiirap et natulungan ira ta makakataway ira na tatawagen dan pakurong, maong nin siansia sirin. Ag yo met ibabaga ya no boto an labat nagagawa yan panangaro ta sikaton iboboto dan lanang si Zaplan ta maiter tan amta to so on tulong ed totoo. Anggan anton oras mainomay ya katongtong. Diad pakanengneng ko ed karaklan ed STB iyuusar day utek da sikaton iboboto ray Zaplan ta amta ra ya sikato so nailaloan dan masirbi ed baley.


From: mibibiang lamet
Town_City: biyanot ya kuwan
Email:
To: sbmb people
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Saturday, June 22, 2013

Message

kapigan kasi tayo nanengneng so malinis ya eleksyon ed Sta. barbara???say tuwa lanbat tan euwa ed konsyensya yoran binmoto tan binmatik ed panamili na mangipangulo na baley tayo, manisya kayo ya malinis so dinmalan ya panamili????amay talagan katuwaan ya singa say kaarap yon katongtong et Diyos ya Katawan, anggapo so agawa ya saliwan tan lakuwan na masagradon buto na katoowan???o walaray nanpakurong na kuwrata o antokaman??kapogan tayo nanengneng so talagaaaan malinis ya panamili ya say nengnengen na onbuto et say manepeg ya manuley ya anggapo so kilut tan takewan ya nagawa sanlegan na panuley to???ay agagik aliwan lapor makarinyo ,maamistad tan mainomay ya katongtong et sikato lay ibuto tau!!!usar yo kari so otek yo tan konsyensiya yo ya aliwan say kabaleg ya naawat yon nanlapod managsaliw na buto ya kandidato!!!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Saturday, June 22, 2013

Message

ipetek ko labat...inpangiusay..aliwan inpangiusau. Aliwa so nitelpek ko...


From:
Town_City:
Email:
To: Kabandaan
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Saturday, June 22, 2013

Message

Salamat ed inpangiusau mo. No manbasa o narengel mo so balikas na Pangasinense, so naantaan mo no iner a baley so binalegan da. Inbagam "dalatdat" maslak kon nabasa itan ed taga St. B. Diad english amosay labay ton ibaga tan so "enumerate the explanation." Diad arum a baley so iusar da so "pangidatak." Ontan to met ed Binmaley, say tawag da ed layag, lapayag. Aray arum, say onla ed escuelaan ya manaral, so usaren da so "ondago" diad arum onloob, aray arum a baley so onurong. Mabuna so Pangasinan. Salamat lamet.


From: Kabandaan
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 76.214.9.203
Date: Friday, June 21, 2013

Message

Ngeee.....odino ngiiii..singa labat tan expression para samay malaslastog ya kabandaan. No samay kanag nawan pan bayar na gastos ok labat komon balet ta lapor ta tongtongan na ulupan ya pana apagan so gastos akin lamet et bayaran na sakey labat ya too? Ta say mensahe diman et ekalen da komon so ing ka LASTOG da sikaton aga nepeg ya sakey labat ya too so man bayar tapiano aga nabitlan malastog met lalo la no ipanengneng labat ed karaklan, mas dakel ni so totoon man kaokolan na tulong ya agla ipapa amta ed karaklan ta singa panta labat, ta say Diyos tayon Katawan et aga nana ogip tan sikato so nepeg ya dayewen aliwan say kapara tayon totoo labat diad mundon makasalanan. Komon ta mauksoy so in pangi dalatdat ko, maong ya makatulong ed utek tapiano aga nalati an, hihihii!!!( elek labat tan )


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.123.220.231
Date: Friday, June 21, 2013

Message

Amen to Mitirol. Twa so ibabaga to. No mansalita si Mama Celinong karaklan so bilin to ed katoowan. San leleg con walad elementary no sikato so mansalita ed programa puros ya bilin tan panangibangat ed sikamin ogogaw. Angapo so mipara ed Mama Celinong anga man ontan ya angapoy impaalagew ton pakanengnengan na administration da. Nen inatey ira nibanan wala ac ed bakasyon kanyan binmisitaac na labi ed Munisipio ta diman so inyan so bangkay ta piano saray katoowan so makapinengneng ed insipot da. Makaaro tan maasinger ed katoowan. Nen si Velasco so nan Mayor masyadon maatap tan agka makasinger ta apatira so manabat ed sika.


From:
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Friday, June 21, 2013

Message

Maya ka pa, diad pakatalos ko ed iniusay mo, so lapud si Celino Bautista ed maong a mangidayew, tan anta to so pilien ton idayew, amay wala ed biek pian diad basinkawel so singilen to so inpangidayew to; balet ta no agto naala so gusto to so agto ka met la iboto. Tan diad pakatalos, ko, sikato so gusto na karaklan ya iboto. Medio, tepeten ko pa ed sika ta diad satan so paliwawam, singa mo inbaga ya say karaklan so naala ra ed amomoyot, tan agda nonoten so kaabigan na baley - tan iboto da so toon wala so prinsipiyo to, odino kandidato ya wala so kalidad ton manuley. Abalang ko aray bomoboto ed Santa Barbara so inteligente ra ya say pangiboto da ed sakey a kandidato et say kalidad ton manuley, aliwan say kalidad ton mangidayew? Mantetepet labat. No ebatan mo pa et, Pangasinan a puro, ta medio natikel so kanonotan ko no walay laok ton Aremikano.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Friday, June 21, 2013

Message

Diad panagbasak na nanlapo ed arom ya posters dia, Midio atalosan ko la no akin et si velasco et atalo. Numiro ono, si velasco so brilliant tan high achiever in his MILITARY LIFE. Agka makala na taloran bitewen no tangaw-tangaw ka. Diad militari ya anta na amin, say basic so command responsibility. Say general sikatoy man-manda tan say private so on-onor. Enggano agmo labay so order, obey first and question later so rule. Diad politica, say ari so aray botantes. No politica ka, nakaokolan ya antam so misayaw ed saray katoowan. Saray pinoys/pinays et midyo emotional ira. No bilang et walay ginawam ya pasugkak, ya singa bilang agmo ra pinasamano, agda tan nalingwanan. Say memory na pinoy so andokey. Lapud training to, si velasco so say antato amo so manlapud sikaton amin. Say da best ya antak ya politico ed STB et si ninong kon masiken celinong bautista. Sikato so antak ya master politician. Maong ya mansalita kanyan favorito ya speaker ed anto kaman ya okasion. Walay alikas kon stroke to. Enggano anto tan ya okasion, no sikato so guest speaker, mangala na sakey ya too odino familia related to the occasion. Insan to idayew man ya too odino familia. Say stilo to so marakep met. Agto met ibaga ya sayan too et maong tan amin kayo et makapoy. Diad abilidad ton manlabir, singa ibaan yo ni ed panagbindision to ed sayan familia. Say alikas ko balet et pipilien to ra no siopa ra tan so familia ya idadayew to. Siento por siento et aramay idadayew to et wala rad kalaban political-wise. No nasabi lay election, onasingger natan ed saman ya familia ya intanduro to tan ibaga to ya no nayari et miapag met komon ed saray votantes ed saman ya familia. No ag natenieg so emotion mo no sika so katongtong to, ag ko la anta. Nakaokolan ya maong kan manamomoyot na aray toto-o no wala kad politica.


From:
Town_City:
Email:
To: Kava
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Friday, June 21, 2013

Message

Pisasalamat ed Dios a Katawan no initdan ka na pakanawnawa na aliguas na bilay ya nayarian mon aksobien so baleg a betang mo ed saratan a gastosan. Ta say labay ton ibaga so maaliguas mo so bilay mo nen satan so kabandaan mon ibabagam. Komon binayaran mo lan amin - pian nanengneng na aray dinmago ed satan ya okasion ya aliwa labat so say marlang a bisita yo so initdan mo na importansia no agsay karaklan a dinmago. Agay met la so liket ko nen nabasak so inkurit mon marandanet a Pangasinan, kabaliksan to say balikas a binalegan so wala nid utel na pusom. Balet ta amay sampot ya inbagam so medio agko atalosan "Ngeee." Antoy talos to tan? Natan ko labat abasa, tan angapo ni so akarengelan ko ed saray nakakatongtong ko.


From: Kava saan
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 198.228.216.174
Date: Thursday, June 20, 2013

Message

Inpanonot yo tan ya inpan bisita ed si Ex Mayor Velasco, walay malaslastog ya kabandaan ya nen peles mi ya mana alagar na totoo dimad restaurant, walay suggestion ko labat komon et say ebat to sanay kono ed onman iran okasyon, ngal ngal kami la onsempet ta abaingan ak ed ingkalastog to, nen bayaran la so bill melmelag met so inter to ta dakel iray bisita to ya wala ni ray aliwan taga STB, niman say 2/3rd na bill so binayaran min 3 ya sanaagi. Ekal yo pa la tay LASTOG yo ta anggapo so pan maliwan yo ta balbalawen ki labat na totoo. Ngeeee.....


From: pink one
Town_City:
Email:
To: san jose
Remote Name: 99.33.65.192
Date: Thursday, June 20, 2013

Message

Tua tay kuan mo. Satay panag sangkaili so bales ed saray ginawa da ed sika. No sinagkail i daka dimad Pinas so balisan mo met sirin no sikaray onla dia ed Tate. Sikatotan so marakep na bangat na atateng tan pilipino trait ya hospitable ya cuan . Say Social club ed So. California so sinangkaili mi met ed restaurant si Ex Mayor Velasco nen sikatoy peles ya mayor. Kaiba ra di Dr. Fabito ya nanlapod Las Vegas . Respeto so ginawa mi regardless of Political affiliation .Anto balet so ginawa to nen wadman si asawak ? Agto kabat laseng pinasamano to ray kaiba ton taga tate balet nilagsanan to ,amta saksakey so lamisaan mi ed restaurant nen initdan mi honor in 2010. Last year nilabasan toy class table mi et ontan met agtoak kabat la. Ay bilay tilay !!!!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Wednesday, June 19, 2013

Message

Naksel iraman so akiponsian talaga. Angga nid natan agni ra onkibit lapud impesel da. Makakaibeg ak lamet ta agko atawayan so pising ya inluto nen Ikong. Imagin nen kola so taway to.


From: san jose califo
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 99.31.209.43
Date: Sunday, June 16, 2013

Message

Itdan yo ak pa komon na paka nawnawa ed samay balikas yon si Mayo Zaplan et agda kabagooan tan pati kumpari to et manaamotamot pian agira nagastosan. Agko kumpari si Mayor o dino maasinger ed sikara, balet say inpanolop mi ya dua et singa sanagi tan say tawagan mi et Brother, ta lapud impanolop mi ed sakey ya international organization. Say katawaan to tan et siak so angimbita ed sikara nen nanbakasyon ak ed baley tayon Santa Barbara. Tan say kuanko et no bilbilang et makakar kayo ed Las Vegas et tuloy kayo ed abong mi.Et say ebat da et pasyaren da ak ta wala so word of honor da. Say liket ko ta tinoor da so salita ra. No bilbilang labat et tepeten moak si General Velasco et kanayon ko met tan naimbitaan ko met la ed abong mi ed California. Anggapo so pipilaan ko balet ta no nayari komon et igalang yo met so kipapasen nen Mayor Zaplan. Ibabales ko met labat so impan bisita ra ed pamila mi nen wadman kami ed baley tayo.Bisita en mira lamet ed ontombok ya samba ed northern California.


From: san jose califo
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 99.31.209.43
Date: Sunday, June 16, 2013

Message

Itdan yo ak pa komon na paka nawnawa ed samay balikas yon si Mayo Zaplan et agda kabagooan tan pati kumpari to et manaamotamot pian agira nagastosan. Agko kumpari si Mayor o dino maasinger ed sikara, balet say inpanolop mi ya dua et singa sanagi tan say tawagan mi et Brother, ta lapud impanolop mi ed sakey ya international organization. Say katawaan to tan et siak so angimbita ed sikara nen nanbakasyon ak ed baley tayon Santa Barbara. Tan say kuanko et no bilbilang et makakar kayo ed Las Vegas et tuloy kayo ed abong mi.Et say ebat da et pasyaren da ak ta wala so word of honor da. Say liket ko ta tinoor da so salita ra. No bilbilang labat et tepeten moak si General Velasco et kanayon ko met tan naimbitaan ko met la ed abong mi ed California. Anggapo so pipilaan ko balet ta no nayari komon et igalang yo met so kipapasen nen Mayor Zaplan. Ibabales ko met labat so impan bisita ra ed pamila mi nen wadman kami ed baley tayo.Bisita en mira lamet ed ontombok ya samba ed northern California.


From:
Town_City:
Email:
To: Ekong
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Sunday, June 16, 2013

Message

Mairap iran ibaki no agda anta so laen da ta aga met era makasabi. Paulyanan mo, no bilang ta makapasiar ka dia, antis na panaon na ambetel, amayamay so galewey ni. Ikolimesan taka - antoy gustom, amin lalaki, o bibii odino kabatyan.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.123.220.231
Date: Sunday, June 16, 2013

Message

No bilbilang et natoltoloy so pangibaki yod ed saratay Maryland blue crab, say kewrew co common so agyo eekalay salisali tan sipit ta piano makasabi ra dia ed California. Mabayag salon alagaren. Et no nansalat kilay kanonotan andi la ta asonpal lay partida. Diad pesel mi karaklan so aborak so kaposeegan da.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Sunday, June 16, 2013

Message

labay met komon nen zaplan so onla ed las vegas balet aga makalmo no siopa so mangabrasa ed sikato. singa agda kabagooan amo ta pati amay kompari to et manaamotamot pian aga nagastosan. ____ say dalokdok no maong so inkacalot to ya masalangsang so agka ondolok ta say taway to et singa kapangigar ya niog nen emilio. say dipirincia et pandoloken to ka no say pankomokomom et kabeng nen eping ya pamoceno aliwan 5 years old ya sankalakap nen bojie.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Saturday, June 15, 2013

Message

Walay pagkasport met nen zaplan.Analo la tan agto met labay ya say silew ya unlad si velasco et nabawasan no wadman iran dua. Antak iramay baleg ya supporters nen velasco ya taga San Fran. Diad duman bekta, abitlam tay dalokdok. Nen sinmabi so korienti ed baybay, marlang lay silew tan dinmakel so dalokdok no labi.Walay aminsan, nangkalot iray dalokdok ed imbornal. Amitloc ya binasigan so san bason nipa antis kon tinimtiman. Mandulok ak sa sanlabi.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Friday, June 14, 2013

Message

mitirol ... tartariwan balita ya wadia met manayay velasco ed california. inimbitaan day zaplan tan velasco ya onatindi ed amay garanggandiang na santa barbara ed san francisco. balet say kuanen zaplan no onatindi konoy velasco aga onla. ____ ompano ayamay ibabagam ya si zaplan et nalaram ed saramay taloran bitewen ed takeb nen velasco et napepet so sangi to. ____ panon to tan ey no aga makakar si zaplan, no ontan sirin nayarin aratay taga southern california agmet lara onla. antoy kuan mod saya no bilang agmakaonla si zaplan ta wadman si velasco?


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Friday, June 14, 2013

Message

mananam so insangLIL nen say insangIEL ya sibaweng, doron tan piaes. balet no agyo ni atawayan so inkalot ya dalokdok ed papel ya nanbalkotan na tinapa, agyo anta no antoy nababalang ed sikayo.


From: Ekong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.123.220.231
Date: Friday, June 14, 2013

Message

Siac tan si Metirol so inmawet ya say binalegan mi ya panangan so INSANGLIL YA SIBAWENG, DORON TAN PIAES, kaiba to laray ampasager ya kamantiles tan maetan mabolo ya tinopak ed elementary school tan kotimbew ya manga nen saman.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.11
Date: Friday, June 14, 2013

Message

Nabuas la manaya so picnic you. Angan aliwaak a taga Santa Barbara, ta amayamay a kabkabat ko ed kasiksikaanan yo - no naantaan kon asakbay ya, pinakurong ko kumon la so aray Maryland Blue Crab, tan pinalangoy ko la komon so Norfok spot pian makasabi ditan antes na ayan agew na panligliwa yo. Tinmawagak ed Pinoy Fiesta pian makaorder ak na insangiel ta asinger met ed Yorba Linda, balet ta amay makangawa kuanto, aray taga Santa Barbara agda anta so INSANGIEL...INSANLIL so labay da, niduma man ta amay insanglil,matalikik no kanen mo ta medio atektek, amay insangiel, so kayem-kayem no gatgaten mo, onpan onpeket so pustiso daray ondago kuno. hehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Friday, June 14, 2013

Message

Say baleg ya pankelawan ko so akin et say sakey ya civilian labat ed sarasarag ton na outsmart so militarin taloray bitewen to. Aray military second nature da tay military science and tactics. Say politica singa gira met tan. Nakaokolan ya naantam so biskeg tan kakapoyan na kalaban mo ta piano you can act accordingly. Aliwan G-2 amo. Nanaral ni komon ed si Jikiri, Etok tan si Poriw antis na election.


From: Kaabay
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 76.214.9.203
Date: Friday, June 14, 2013

Message

Ha??? Antotan ya interpretasyon na POTLUCK - gangan ya mangawit na pa maliket ed si Mayor tan pindang so awiten??? Anton klasen pindang so ibabaga to kasi ompano samay ambalbalangan pindang ya dueg odino pindang na kabayon masirit, panon da balet so aga mamangan na karne kasi, nayari manga wit na bisokol ya iselar ya ma aga agat odino dalag ya ingkalot ya tinoruk na bolawit odino patang? Ay agi ko saratay awit yo sakoban yon maong ta naangob nen apangat ta ni ngalngali la ompoktak so mata to tan man popolasi lay ilol to Ed pakaka inam to ta agto na ngali ngali so ontikyab Ed CA ta maksil so dagem Ed LV.


From: Kaabay
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 76.214.9.203
Date: Friday, June 14, 2013

Message

Ha??? Antotan ya interpretasyon na POTLUCK - gangan ya mangawit na pa maliket ed si Mayor tan pindang so awiten??? Anton klasen pindang so ibabaga to kasi ompano samay ambalbalangan pindang ya dueg odino pindang na kabayon masirit, panon da balet so aga mamangan na karne kasi, nayari manga wit na bisokol ya iselar ya ma aga agat odino dalag ya ingkalot ya tinoruk na bolawit odino patang? Ay agi ko saratay awit yo sakoban yon maong ta naangob nen apangat ta ni ngalngali la ompoktak so mata to tan man popolasi lay ilol to Ed pakaka inam to ta agto na ngali ngali so ontikyab Ed CA ta maksil so dagem Ed LV.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, June 13, 2013

Message

komon no anggapo so ... ono, dos, tris, cuatro, singko, sais, siti, otso, nuivi, dies ... ed panagbilang agla nayarin bitlaen so nomero ono, ta anggano anto'y kipapasen to ed karakel da parihon amin. ____ canian iporek si #1, ya sicato so nomero ono, pian aga mandoarowa ya oala manaya'y kaapag tod persimmons ya isempet nen mitirol.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.8
Date: Thursday, June 13, 2013

Message

Medio agko natalusan, akin et nakaukulan ni ya ibaga so #1 ed Mitirol, say pakatalos ko ed satan no nakaukulan so bitlaen so numero, wala ra sirin so manutombok; ta no saksakey agmo la nakaukulan ya itdan na numero. Aga ontan?


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, June 13, 2013

Message

mitirol, onla kan talaga? singa ka aso ya akapoger manalinsiar ya ngalngali napoltot so lobir ed beklew mon acasinger. no onlaka sirin (lingoanan mo la tay pindang dakel ed San Diego tan) balet mangawit ka na cahokahon o bayobayong ya panginan mo na ... persimmons ... nen ekong ya ipaabet mod si #1 pian agda ka pantamian. Diad karakel kono ya agto nasabaan so manlalako ed giligilg na alar.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Thursday, June 13, 2013

Message

Anak na lasi met, kapappangaran kayo!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, June 12, 2013

Message

agda la dedengelen si inqui mind amo ta agda ebatan. insan anggan labiralabir wadia ed america singa "none" kuanda. wala ni kuanda ya "drawing" kono so ibabaga to.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, June 12, 2013

Message

tepetan moy mitirol ta walay antak ya partidor ed milwaukee no bilang et makakar ditan. balet no anggapo so pindang ya amaga o ambasa yanapan yo na amay kansion ya "don't forget to remember me" na beegees ta atan no narengel to nabalasobos so lua to sengegan ya anggan agyo la pakanen napesepesel la. ompano no narengel to tan yapag to kayo ed samay nanlakoan toy dalin ed ventinilla ya pangeleknegan na balon presidencia.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 75.3.206.29
Date: Wednesday, June 12, 2013

Message

Say padicir ko, nanaalimoreng si inqui mind ta bando lan bando na "shame, shame. shame". Anto kasi, naebatan to la may madam ya babando an to?


From: CnC
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 99.33.65.192
Date: Wednesday, June 12, 2013

Message

Pangliwan ko kasi pindang ya ibabagam ya paborito to , Mas marakep komon no doyaw ya pindang ta color nen Mayor itan.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, June 12, 2013

Message

polyanan moy inqui mind ta inboto toy velasco. agoygoy may rosariowan to ed inpannovena to ya natalo si zaplan balet ta aga dinengel na bokot canian anggad natan nanaalimoreng ni macacainagem kuan.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 75.3.206.29
Date: Wednesday, June 12, 2013

Message

Itagar ko met si inqui mind ya taga Toronto.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 75.3.206.29
Date: Wednesday, June 12, 2013

Message

Sigui sirin ta itagar ko ya'y kapinsan nen Hiniral ya taga Banaoang. No bilang ta agmi naalmo tan ya pasen ta balbaleg met lanti so baley nen Presidente Nixon, agkayo mapaga ta wala met so so Pachanga ya pakalaay panangan.


From: cnc
Town_City:
Email:
To: 75.3206.29
Remote Name: 99.33.65.192
Date: Wednesday, June 12, 2013

Message

Senior moments! hehe!You are right June 15 not 16th . Thanks for reminding . Just call I don't want to post the address till I ask the permission of the owner of the house.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: Noling
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Wednesday, June 12, 2013

Message

Piliten koy onla ditan tan itagar ko ni Rubin. Ipasigurom balet ya walay naakar min dua ya darapilan ditan ed baley nen Nixon.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, June 12, 2013

Message

gawaen da ed abong nen ekong ta sikato so sangkaasinggeran ed patogan. agkayo oonlad man ya kalimalima ta say gangan agsiawit kayo kono na pamaliket ed si zaplan. insan sakey ni pian napaliket yon maong yawitan yoy pindang ta sikato tan so labalabay ton dongoaan.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 75.3.206.29
Date: Wednesday, June 12, 2013

Message

I'm confuse. June 16 falls on Sunday. Yorba Linda is a big town. When and where again?


From: CNCalimquim
Town_City:
Email:
To: All Kabaleyans
Remote Name: 99.33.65.192
Date: Tuesday, June 11, 2013

Message

On behalf of the Sta. Barbara Pangasinan Social Club of So. California , I'm inviting everyone to come join us to welcome Mayor Carlito Zaplan and family in a POTLUCK gathering of townmates on Saturday June 16 in Yorba Linda Ca. @ 12: 00 noon . You can call this # for more info 310 513 9398 Thanks and see you there .


From: Ekong
Town_City:
Email:
To: All
Remote Name: 67.123.220.231
Date: Sunday, June 09, 2013

Message

No say be-I et labay to ka singkat mo la tan pepetan moy sungot to. No labay to so manpareen met lad satan. Pero lingaw kad beneg mo ta no nasibwak to ka nen Ama to pekpekan to kay kawayan bayog o osilan tokay barang. Say bangat na taga San Carlos ed siak no onkorong kay labi mangawit kay kawes tan pantalon tan iyamot mod kapasulan o diad pilapil ed alog ta piano walay isalat mo no kapepetek so itsuram. Siempre say batik mod satan so singa ka matakew na dweg. Aga anto BNP and Metirol.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Sunday, June 09, 2013

Message

Say talindeg so makatulong, balet ta say manonaan, say pitotongtong tan kadedengel ed ibabaga na bii. Manonaan, no nayarian mon ipalikna ed bii ya say liknaan to so importante, napanisiam ya angapo so pirawat mo no ag say panliketan to, tan say biskeg na panangarom so manonaan aliwan say imon o panaktakot, tan aksobien mo angano ansakit ed sika so pansiyan yo lapud liket to so importanten manonaan ed sika. Siguro, mabetbet kan makataway na belas na tawen nen samay laki ya inkatalindeg to labat so ipapakana to.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Saturday, June 08, 2013

Message

No say pantongtongan ed nipaakar ed abilidad na pankablit na saray bibii, wala met ni so antak. Nanonotan koy kumparik ya pepe lopez. Aliwa met ya guapo, ordinario so nengneng to labat. Siguro 5'8 so height to. Say timbang to balet so 105 pounds soaking wet. Say tawag kod sikato so captain mabeng. Say labay ton isulong so aramay long sleeves ya polo ta pian naamot to so katat tan pokel ed laman to. Balet ta no panagdiscarti ed saray females, kapara to so stilo nen kuya Spirit. Mauyamo so bosis to, say mata to so akapaleg ed mata na bii ya katongtong to. Singa anggapolay too ed mundo ya say atilak labat so amay katongtong to. Idadayew to may bii balet say stilo to so agmo napatnagan so panagsalita to. Agto gagawaen ya obvious but rather smooth and suggestive ya kuanda. Walay aminsan nen nabakasion ak, inawit to ak ed caloocan ed marakep ya nightclub. Incabat to ak ed sakey ya maganganan bii. Abaluan ko sikato so iter tod siak, girl friend to manaya tan sikato so akankalarian imay night spot. Insan ira naandipat. Say intilak tod siak so amay singer ya maong so bosis to. Sinmayaw kami met tan nen ipipigar ko, siak so apigar. Say kabaleg to so singa nana Ibang ya taga dalongue. No walay contest ed panagkibual na aray bibii, Ipustak to grocery money no say ilaban ko et si kuya Spirit tan si kumparik ya Pepe Lopez.


From:
Town_City:
Email:
To: mitirol
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Friday, June 07, 2013

Message

Manisia ak ed satay kuan mo. Sika so sakey ya akatalos na amay ... biblia ... nen Spirit no panon toy abilidar na dikay dalin - "walk by night hit and run." Naalimoreng si Eliong nen ombangon na kabuasan et agto ka la nasimao. ___ hehehehe! ___ Natongtong labat ta amatanir met la lanti (casian lay Dios), balet anggad natan agaak ni akanengneng na mipara ed sikato. ____ Sikato so so nayarin tawagen na "man for all seasons" - laki ya para amin ya tiempo. ____ Sarag to so onlogan ed duaran baloto, ya aga nabasa so sali to. ____ Ibontok mo ed pegley na dayat aga anggan asinggeran na pating. ____ Aliwa met ya onong ya guapo ya laki, balet no linggesen toy anggan siopan bii, no aga natonao onlokso ed katri.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Friday, June 07, 2013

Message

Say da best ya antak ya 'walk by night" et si kuya espirit. Sikato so angibangat ed siak ya no ongalaw ka kono ed labi so duara so sulong mo. No masalimoot balet, enggano sakey labat so isulong mo tan agkala manlalatop. Say gaween mo balet so pigar mo may kawes mo. Enggano mantolintolin kad banawang, no asumpal la, pigar mo la lamet may kawes mo, tan singa balo lamet. Anggapo so nagawaan nen atchi Lucing, he he he!


From:
Town_City:
Email:
To: mitirol
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, June 06, 2013

Message

Aleg panliwliw mo ni. Polyanan mo labat pian aliwan maeta. Wadman natan si Ilio ed Santa Barbara ya manpapinawa pian naekal iray alobarey na laman. Antam ompano agto ka ni akablit nen Pokel, wala so totogyopen dan goropo na Santa Barbara ed Toronto, ya say sayandetan nagaoa no Noviembri 16. Onsabi kono met may sakey ya kaibam ya taga Chicago, amay kinmosbeng so lupa to nen binono nen Kokolatnit iramay taga Cavite. Onsabi met si Vitoy ya kanayon mo. Canian no bilang makaposlit ka ya singa tulisan ed pegley labi mandoromog kayo ed Toronto. hehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Thursday, June 06, 2013

Message

Bali-bali met so artiyan yon dua. Say kolang labat et si Ilio. Manuntumbok met lay Pokel ya amputi lan amin so buek to. Insan to la igapo so mangansion, he he he! Maykapa, ilabas ko la amo may litrato ya wadman kayon dua ya nala ed Noo Yook.


From: inqui mind
Town_City:
Email:
To: inquirer
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Thursday, June 06, 2013

Message

ayempre aliwan si Velasco so nanbunog ta aga lanti nansaliw n buto! syempre anay pagpag so naniter na ay angkakabeg ya kuwarta! walay binmarong ed sikato ya kapitan et kinuyong to! say dengel akauwartaan na baleg may kapitan et hawak na kap[itan so onbaryo katon dakel so aga binmuto ta ckatoy order!!!gywardiyado ira katon agira makabuto!.ansi bali ta aga naugip so Diyos ya Katawan!agyo anta crin ya antis ya nasumpal so recount et a-missing lay Mayor kuno??agda anta na totoo no iner so nanbakasyonan na pamilya!anta manaya wala rad cal. tan Canada! akin et agto pinasumpal so recount? In safety tp lay pamilya to tan sarili to ta siguro walay anta ton ginawa ton sumlang ed ley!!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, June 06, 2013

Message

Ontan so agawa manaya? Say labay mon ibaga inikdan nen Velasco so aray Iglisia na katiw piano agda iboto? ____ Onmamasiken lay Sherlock Holmes ... makapalek!


From: iquisitive Mind
Town_City:
Email:
To: Questioning Guy
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Thursday, June 06, 2013

Message

Say labay ko ibabaga, apasek si Cabago ta aga mabli so sagpot to! dakel ya totoo so natutlungan do ed inka doctor ta anggano anggapoy kuwartam et natariyan mon approach-en kuno si Vice slect!!Sakey ni dakel so naitdan ya INK na kuwarta piyan agira la manbuto katon amayamay so nababalang ya buto!!Ontan la so agawa e ibeeg ya alectio!!agdara piabuto iramay maka velasco! guwardiyado so barangay na army na kalaban kuno!!!ontan lamet so agawa natan!!say style natan diman, nayarin aga pabutuwen so controladom ya totoo! anto, naebatan so tepet mo??onkakapoy so detective morad baley tayo amo??


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, June 05, 2013

Message

Agmo inebatan so tepet ko. Say tepet akin et si Cabangon tinalo toy Santos? Atan komon si Santos analo met ta analoy Zaplan. ___ Antoy makasengeg ya onya so agawa ed politika na Santa Barbara? ______ Sakey ni nala nen Velasco so Iglisia nen Kiristo. No say analoan nen Zaplan mil dos ya botos labat, et say Iglisia et masolok ya tris mil, nakar to tan ya karakel na botos? ____ Diad simplin arikitic sirin analo komon si Velasco, aga ontan?


From: Inquisitiv Min
Town_City: IInqui Mind
Email:
To: docttrina cristiana
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Wednesday, June 05, 2013

Message

walaray totoon nanpasek katon walay aniyen da!!!no antam so ontulong ed mamairap, balesan da ka ed menuntumbok ya agew na pankaukulan mo.Nayarin siebisyo ed totoo ya mamairap. no aliwan mabli so sagpot mo, nayarin aniyen mod panakar na panaon iray inpasek mo.Katon maong ya lanang so agamilen na sakey ya too piyan diyad panakar na panaon et agka manpairap ya onkerew na anggan anton pankaukulan mo.ega tewa tan??


From:
Town_City:
Email:
To: I.M.
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, June 05, 2013

Message

Coninengan mon maong so agawa. Polyanan mo ratay ambabangil ya inbobontok nen Zaplan ed batalan. Ataloy Velasco analo balet so vice mayor to. Akin ey? Antoy labay ton ibaga ya nisesengeg ed politica na Santa Barbara?


From: inquisitiv mind
Town_City:
Email: Sta Barbara populace
To: Sta, Barbara Populace
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Tuesday, June 04, 2013

Message

andi bali ta aga nanpakurong na kuwarta tan manok, itnol T-sirt tan arum ni ra!!!at least e is very onest and law -abiding!!!unlike others that I know, always a crook, the motto? by hook or by crook!!We salute you Gen. Velasco!You are still te best!!God Bless & please don;t give up! You are clean & honest!!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, June 03, 2013

Message

Anggapo laaaaa! Apoterpoter laray salisali tan payapayac to. Natan la napamintoan si Velasco tiopi manaya.


From: ngangel ko
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 69.21.208.110
Date: Monday, June 03, 2013

Message

Amidua lan angolipaspas si Velasco. Agla onla amo ed komatlon balsakan.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, May 30, 2013

Message

Agtaka naebatan ... 158 ... ta walay tartarioan balita ya inpasabi dad siak . ___ Maromsis ... ya dengelen no say inbotom et si Velasco (aliwan pasogkac ya!). Abilang la may kuicuistionen daran PECOS ya makina, balet anggan ontan analo si Zaplan. >>> Canian say mayor ed Santa Barbara ya malineo nen say danom ya onaagos ed Sinocalan si Zaplan. ___ Angolisemsem lay Velasco.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.11
Date: Wednesday, May 29, 2013

Message

Could it be that these pasogkak, pasogkik words are derivation from street language or what we understand as coined words? Marumsis, I heard it used in relation to intention as in unholy thoughts – which loosely could mean marutak a word often used with physical hygiene. The closer a town to a non-Pangasinense speaking town, often the language or the dialect is influenced by the adaptation of other terms due to frequency of interaction between the Pangasinan speaking town and the non-Pangasinan speaking town. However, i towns surrounded by equally speaking Pangasinense, their terms are little bit conservative and tend to be purist in their word choice. While the growth of language greatly depends on additional words adopted from other tongue, there is no substitute to the beauty of spoken tongue uninfluenced by coined or adopted words which may give the impression of prostituting the language. Insangiel anyone? Hehehe!


From: Kuya P
Town_City:
Email:
To: Zenaida P of New York
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Wednesday, May 29, 2013

Message

Please check your E-mail regarding the feeding program at the STB central school, Thanks. Kuya P


From: I Mind
Town_City:
Email:
To: everybody
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Wednesday, May 29, 2013

Message

marumsis,marutak means dirty!!! in all sense of dirty or polluted!!


From:
Town_City:
Email:
To: mitirol
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, May 29, 2013

Message

In variance this word ... ANECDAL ... is a part of a composition written by Basilio Jovero "Basilion Inging", and gave it to ... Eping ya Capi ... who did the musical arrangement, but keep it to himself until dirt was shoved in his face. __ "BOLALAKAO NA ARO"


From:
Town_City:
Email:
To: mitirol
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Wednesday, May 29, 2013

Message

Marumsis ... is a variable word in its meaning. It can be interpreted as: questionable; weak; unfaithful e.g., "we thought he's up to his word, but what he's telling the girl ... maromsis ... all along. He took off without saying goodbye, with his tail between his legs."


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Wednesday, May 29, 2013

Message

The root word is "pasugkak" which roughly means a teasing challenge. There are posters here who possess a deep understanding of the pangasinan language. My favorite pangasinan word is "marumsis". Anybody knows what it means?


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 75.3.206.29
Date: Tuesday, May 28, 2013

Message

"He/she extol that DMHS is produced highly intellectual, assertive, intelligent and successful individuals." This makes him/her at par with the regular posters in SC message board.


From:
Town_City:
Email:
To: 96.231
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Tuesday, May 28, 2013

Message

Pasogkik or pasogkak are relative. Inquisitive mind's write-ups has merits. She knew what she's talking about. The highly politicized educational environment of Santa Barbara creates this monster of favoritism, which is tantamount to outright discrimination and corruption, which became the gold standard of who gets the recognition during graduation, from the wide-eyed Valedictorian, the idiotic Salutatorian, all the way down to the .... larams.


From:
Town_City:
Email:
To: correction
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Tuesday, May 28, 2013

Message

is produced....omit is.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Tuesday, May 28, 2013

Message

There is a lot to read in this MB; the uncommon Pangasinan phrases and words, i.e., pasogkik (does it mean "tepet?}. The coined phrase "winding money" and the tireless posting of inquisitive mind. I love the way inquisitive mind express his/her opinion. He/she extol that DMHS is produced highly intellectual, assertive, intelligent and successful individuals. He/she seem to be a reflection of those graduates. Kudos to him/her.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.180
Date: Tuesday, May 28, 2013

Message

xxxxxxx


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, May 27, 2013

Message

No sikato so bangka ed ... lucky 9 ... agnayari abilidar ya paki. Say labay ton ibaga omposta ka ya anggapoy teen - otang. Canian narengel mo ya ibalikas to ... money winding (iparagem so kuarta) "ipaway moy kuartam."


From: mitirol
Town_City:
Email:
To: 72.193...
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Monday, May 27, 2013

Message

Niya so pasogkik ed sika. Akin et si Mr. jimenez so angaranan na money winding?


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Monday, May 27, 2013

Message

No say manbibilang et si Money Winding sigurado ya no aliwan kolang masolok. Canian no ontan ya manasipokpoc ya bilangan, ompano say panmalioan to et singa amay zarzuela ed plaza nen saman ya ... sinakoloban na dingdingali.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Sunday, May 26, 2013

Message

Say pinakabalo ya balitak, anggapo ni so analo para mayor ed baley tayo. Ampetang ni so recount tan recount tan recount lamet. Arawi kayo agiko ed balang sinansakey ya grupo ta onpan napatalosan kayo.


From: inquisitivmind
Town_City:
Email:
To: atelek la!!
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Sunday, May 26, 2013

Message

excuse mi, atelek la!!!do you know the use o exclamation points???for expressing strong feelings!!!I have really strong feelings of what is happening at the most prestigious Central School which used to produce excellent pupils sho maintained their academic excellence at DMNHS !!We used to have Validictorians & Honor Students but now ths mentors are surprised because nobody is excelling anymore!!!Now I am not surprised because the teachers at Central School can promote a no read no write pupil even to the extent of awarding the child medals for recognition!!!isn't thae not disgusting???The products of such school are not good anymore ! The teachers have destroyed the good image of Central school because of favoritism, fraud % dishonesty!!Shame,shame ,shame!!!Gone are the golden days od Sta. Barbara Central school! That's why I am so mad!!!!so angry!!!!I am wondering how could you be natetelek la when I am not even whispering into your ears!!!!Can you use a better word??What I know is that you read the plea of the concerned citizen to the teacher -mother who recommended her daughter for graduation when ehe child can't even read or write!!even awarding such child w/ a medal!!!!Can you believe that!!She even fooled the District Supervisor by saying that her pupils have met the requirements for graduation!!How did the child write her themes in Engish & in Pilipino huh!!!how???And saying she met the requirements???Shame!!Excuse me, mr/miss natetelek la, , I believe this is a free country!!Why are you stopping me exercise my freedom???Who are you to trample on my liberties???As long as I am not stepping on somebody's toes, I believe I am entitled to enjoy my freedom!!!for the use of wxclamation points, that is my prerequisite!!I am just expressing my very strong feelings & feelings of disgust for what is happening in our once excellent school!!!You said I have nothing good to do???Do you not understand that I am always monitoring what is happening in our town???Good or bad, I am keeping watch for all you know!!I also know that someone abroad helped a candidate monitarily 7& sending articles to be used to buy votes!!I am also watching the conduct of elections in the Phil. esp. at Sta .Barbara for that matter !!!We know that vote buying & vote selling is rampant & is very disgusting because Barangay captains were the ones who distributed covertly ,money to buy the votes !!I just can't believe it but it is the Truth !!I wished the mentors who have turned politicians be the ones to introduce honest elections!!!When can we see the day of honest elections ???When oh when!!!So please don't stop me on my exercise of my freedom okay???remember this is a free country !!!!!!!!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Saturday, May 25, 2013

Message

Anggapo so antak ya sikrito na bilay. Say antak labat so aray ibabaga na tatagalog ya beer sa umaga at rosario sa gabi. Amay timing amo so pinakaimportanti..


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Friday, May 24, 2013

Message

bilib ak ed sica. amayamay lay inpanpatanir mon klasmit mo, cadildilan mod sacsakey ya baso, aray arom no ag ira dapailos talora lay sali da. maong ya talaga so inkipanec na taglang mo, singa ka kapangoyos ya barang ed calasiao. ibagam pad si managpuyok no antoy sicritom ta agka ontatacken, pian onliksi ta gagayogoyen tolay ebet to amo, tan ngalngali agto la nitagey so boti na balvenie . hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Friday, May 24, 2013

Message

Si ito de la cruz ya taga maningding so klasmit kod elementary ed central.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, May 23, 2013

Message

no agaak nakacangao ( masolok na nipa) si fernandez man ya no arom kaiba na mutito malana ya mangolop ed sika no ipaarap ka lad payak. say abong da dimad abay nen ito ya akolao. antam si ito angolipaspas met la.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Thursday, May 23, 2013

Message

Alagar ka pa, wala ni antak ya balatong ya taga maningding tan walay combo to.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, May 23, 2013

Message

yesaes mo la labat no antoy nagagawa. say arom say kuanda asompal lay bilangan say arom bibilangen dani kono tan manatalo si velasco. mabilay ni ernest amo ta singa mabalatong.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Thursday, May 23, 2013

Message

Say balon balitac so onla si Cabangon ed Lingayen ta pian naimatonan to so balon risulta. No naalak, ikablit ko ed sika.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Thursday, May 23, 2013

Message

Balon balita ed siac itan. Tawagen ko may reporter kod baybay insan ko iter ed sika.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 72.193.159.240
Date: Thursday, May 23, 2013

Message

mitirol ... anak na lasi antoya so balita ya binilang dan pidua so botos ed stb tan apamintoan dan si velasco kono so analo. natan inmirong lay velasco ed samay inirongan nen zaplan et ambetebetel nen say eleng na posa kono. walala so acoticot mon balita?


From: Atelek la
Town_City:
Email:
To: Inquisitive Min
Remote Name: 69.21.208.110
Date: Wednesday, May 22, 2013

Message

Agay met latay pasnok mo, singa ka nganak ya kotak lan kotak. Anggapo amoy maong ya gawam. Sakey ni, bawas-bawasan mo la ratay exclamation points ta makatelek la.


From: Inquisitive Min
Town_City:
Email:
To: dishonest Mom/mentor
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Friday, May 17, 2013

Message

Hello, mother of the promoted child through dishonesty!!Why are you not responding now? You better respond before it is too late !!!You even go to the extent of bragging of what you did!!!Now that the elections are over, people of the DepEd will have all the time to attend to this coming complaint!Unless you make amends ae I have told you, then the only recourse is to contact the proper authorities! so before it is too late you better do what you have to do okay???See you soon at the the Division Office & the Bureau of Public Schools, that is at Mr.Luistro's office!!Got it??Hmmmm!!


From: Aliwan Mitirol
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 158.74.35.8
Date: Friday, May 17, 2013

Message

Kaslakan say ogaw ya maopapet, matepet, tan mitirol (amay ogaw ya mayamay so nasusukait to, pibabalian to, no arum ni amayamay so nadederal ton kagawaan lapud pilalek ton makaanta no anto so inpangawa da) so ogaw ya maong a inpanolo. Arayan ogogaw no walay tepet da nakaukulan mon ipaliwawa so ebat mo no andi angapo so tonda na tepet da. Arayan ogogaw so onbaleg eran mabiskeg so nonot da, tan maslak maong so panagbilay da. Balet ta diad itaken da, so nanenengneng mo inpanutek da diad panagbalikas tan uksoy na panagpaliwawa da. No ontaken lara, matalag laran tawagen na Mitirol. Wala balet so mataken ed sikami ya kuanda, Mitirol a masiken; agko lawari natalusan angad inbaga dad siak ya aman a Masiken so “Mabii” kanian Mitirol so tawag da ta pibabalian to angano arum a bii kono. Kuanko balet aliwan Mitirol iman no agsay diad kabaleg na puso to ya panaayaman na panangaro ed kapara ton too, so ibibiyang to, liket so ipapaliber to pian say sakey a bii so nalikna to met so sayaksak ed puso diad panamegley na panwawalsik to na panangaro ed kasiksikaanan daraman a bibii. Duga kasi so pakatalos ko ed salitan Mitirol?


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.11
Date: Wednesday, May 15, 2013

Message

When a woman regardless of regional origin, says it is okay, you can do better next time...I would suspect that she based that statment on comparison with someone she had. I would not come back. It would be a music to the ear when the woman would thank you for the time spent and the effort made in an attempt to make her happy; and express satisfaction and not regret. hehehe!


From: TPu
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.123.220.231
Date: Tuesday, May 14, 2013

Message

When you didn't do too well or perform well enough to her satisfaction, a Pangasinan girl will just, say "its okay, do it better the next time". To a man like you, you are forgiven and surely put a grin in your face. Got you didn't I, he he he hah hah hah.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: Everybody
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Tuesday, May 14, 2013

Message

Winners at STB are Zaplan for mayor and Cabangon as vice-mayor.


From: cinc
Town_City:
Email:
To: all donors
Remote Name: 99.33.65.192
Date: Monday, May 13, 2013

Message

log on to http://www.gmanetwork.com/news/eleksyon2013/results/pangasinan/santa_barbara


From: Not Gorio
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 158.74.35.6
Date: Monday, May 13, 2013

Message

Here is my take, Gorio said, that he will take no other partner – thus foreclosing the process of choosing. Then he said, the most outstanding – which contradicted the first statement as you can say the most if comparison had been made before; thus, the forgiving comes to picture. When he compared it went against the grain of what he must had promised that he will look at no other girls. Now take note that the phrase is “outstanding and forgiving” joined by the conjunction “and” which if separated the statement should be “most forgiving” implying many incident of forgiving. Or simply, his activities were concentrated with multiple Pangasinan Girls, thus he found THEM outstanding and forgiving. I believe the last preceeding sentence maybe the key to his explanation.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: Not Gorio
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Monday, May 13, 2013

Message

You told Gorio "if you just have one heaven, then you have not experienced what heaven really is". He answered you back "...if you are looking for other girls just for sex a pangasinan girl IS MOST OUTSTANDING AND FORGIVING". It is most-definitely a qualifying statement. One can be average, outstanding and most-outstanding. It is very obvious that Gorio has just not been in heaven but also plenty of heavens. My only question is the word 'forgiving". What are the Pangasinan girls forgiving Gorio for? He he he!


From: Gorio
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.123.220.231
Date: Saturday, May 11, 2013

Message

I will take no other partner in life other than a girl from Pangasinan. Others are not acceptable besides if you are looking for others just for sex a Pangasinan girl is most outstanding and forgiving. They are loyal and there is truly compatibility in your spoken dialect. There is not a hint of misunderstanding and humor is always in the cards. A Pangasinan woman good cook always the best and cooking with anything always with a ginger and "sinagsag ya inasin" will get you in love ever more. My kids growing up always say "agabangatan" o "anak na lasi" derived from both of us as parents, though not a hint to know of what they mean. To us its fun and humorous especially in the informal table setting. Well all three are inviting us to a great dinner as a gift to their Mom's mothers day. Have a nice day on this Mother's Day.


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Saturday, May 11, 2013

Message

And if you know just one heaven, then you have not experience what heaven really is...as to determine on the basis of comparison, there must be more than one. I know this concept is common whether you are schooled in Pangasinan alone or schooled anywhere else.


From: Not Gorio
Town_City:
Email:
To: Gorio
Remote Name: 71.114.45.112
Date: Saturday, May 11, 2013

Message

I failed to state also that one of the benefit of being in Manila is your exposure to youth from all corners of the Philippines, as Manila is the melting pot for Filipino Cultures. I said Filipino Cultures because the norms and tradition carries certain differences. In Pangasinan, would you have the experience of meeting Pampanguena, Bicolana, Cebuana, Zamboanguena, Ilonga? And if you have these exposures at early stage of your life, you will know that heaven can also be found outside Pangasinan. And heaven is meant to be experience in different settings and as frequent as your heart can contain. Correct me if I am wrong.


From: Gorio
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.123.220.231
Date: Friday, May 10, 2013

Message

These Manila schooled kids have their own idiosnycracies so different from local college kids even extolling their adventures and party gatherings from places in the big city. Well, they have money to spend and for big Papa and and big Mama back home they thought that what their kids are doing were all well. It is a known fact that some kids did not do so well and some even succumbed to early death because of alcoholism and vehicular accidents. STB is a small town but most of those who went to school in Manila did not fare well as expected except those who study Medicine because the high cost of getting into it so enormous and most of these kid came from average income families. Such dedication by these kids turned out really very successful and to me that is very admirable.


From: Not Gorio
Town_City:
Email:
To: Gorio
Remote Name: 158.74.35.11
Date: Friday, May 10, 2013

Message

When I was young, I always hear the old folks say that a carpenter with dull tools will have problem creating a quality product. It does not mean he can’t but he will have difficulty. There is a big difference in terms of quality of education between the so called IVY League colleges, i.e. Harvard, Yale, Stanford etc; and for that matter esteemed colleges in Manila as oppose to those within Pangasinan. The primary difference lies in the ability of the better schools to attract highly qualified professors. The second difference lies in the product honed on the competitiveness among keen minds there is a big chance that it will result to better products. The third one is that big corporate employers tend to recruit from the better schools also. However in the long run, those smart kids from the other school would be able to catch up; but the starting advantages goes to the school that have respected academicians with post doctoral educations. By sending your kid to a better school, you have provided him with better tools. It is up to the kids how he used those tools that would make the difference. Now as to your kids, you are very fortunate that you have intelligent kids who succeeded in their chosen professions; and if they become parents themselves, I am quite sure that they will be seeking the best school for their children; which is natural for any parent to desire the best for their children. NOW…as to your statement that the Manila University student during your time were arrogant, I am sure their arrogance was not because of the school, but per your statement, they are a member of the economically elite group in your community; they tend to associate only among that group which is their level of comfort which happen to be also students in Manila and they have associated the longest of time. And when your say that their mannerism maybe different, because of their exposure to cultured group, and their way of communication maybe not be what the locals students were accustomed, which sometimes accompanied by proficiency in the chosen medium of communication delivered with logical consistency. Instead of understanding the difference, and/or listen to them, it is easier to cast judgment denote it with negativism and view it as arrogance because they appear to be different from the rest of us. I am sure, that I will be viewed as arrogant too because my opinion is different from yours. If so, I will understand for I have come across many Filipinos with generic condescending attitude towards those that opposed them. Don’t you think it is about time to show our willingness to communicate by understanding the differences rather than making them for what they are not? And we can start by really understanding the basic reason why these kids went to Manila, rather than the local colleges. I came from poor family and I found no problem with those you identified for most of them judge you by the content of your mind, and by how you expressed yourself regardless of economic status. Oh…you might ask…yes, I went to school in Manila too, because my uneducated parents have the foresight to know that the universities in Manila offer the best tools for their not so smart kid. All they want is to provide us with better so we will have no problem attaining the quality of life we desire.


From: Gorio
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 67.123.220.231
Date: Friday, May 10, 2013

Message

Our educational pursuits are truly well-intentioned with the knowledge that we send our sons and daughters to the best schools in the nation to learn great things to prepare them in their future. But what amazes me is the fact that a school teacher in town is sending his/her daughter or son to study in Dagupan or any town outside of Santa Barbara while we have elementary/high school in town? Is their teaching method inadequate or poor? Likewise, during my growing up years parents with means sent their sons/daughters to study in Manila where it is available nearby Dagupan, San Carlos or Baguio. It is understandable if courses are not offered locally but why Manila especially during the 50's& 60's. These Manila educated college kids are so arrogant coming home during spring break with eyeglasses, going to church on Sundays with prayer books so big as a dictionary and they called themselves Varsitarians exclusively for them and during town fiesta they have special page of them, in the Town Fiesta souvenir program with their names, courses they were taking and big names of colleges and universities they are attending. Local college kids are not accepted membership because they said they don't deserved it and not in par with what they are thought in Manila. Well, Filipinos everywhere are all alike, speaking English with same accent and knowledge wise its no different either. Such hypocrisy doesn't impressed me at all because it turned out most of these Manila educated kids are as dumb as the local kids. If a kid is bright any school he attends he will always be bright. In life my kids don't have to attend those Ivy League Universities but have them schooled here in California nearby my home and all turned out well in their profession.


From: inquisitive min
Town_City:
Email:
To: Sta. Barbara l
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Saturday, May 04, 2013

Message

to the mother of the special child who even results to harrassing teachers just to promote your child, you should know better than to seek promotion for your child who is not capable of such favor & promotion!!!I thought you are a knowledgeable & fair person!! It runs in the family though for the habit of dishonesty, fraud & playing favorites!! It runs in your family!!You don't fear God at all!!You know you falsified public documents even to the extent of skipping grade 4 !!Have you no conscience??How in the world do you think you are showing your child love when you are teaching her to be dishonest even in her most develpmental period in her life???You are a very bad example to your kids & to the whole school district!!!You who look so religious but is really a hypocrite!!How can you sleep at night when you know you did something so awful & worthy of persecution!!!Think about it, what charges could be filed against you??? We have a lot of evidences both human & written records!!!You better make amend at the earliest possible time for we have all the addresses of the proper people to contact, from the Secretary to the Div.Superintendent!You better take back the promotions you made from the District & the Division, anyway your child will not know or care whether she really is a graduate or not!!!You are just fooling yourself & your child but cheating the whole school populace!!!Take back the promotion or else you know what is coming next!!What you did & are doing is not a secret to the whole world!!!Beware of what will happen next or else even the Principal & the Supervisor will be liable for certifying your child met all the requirements for graduation which you presented to such people & their signatures acquired !!You did a very shameful & dishonest acts !!Even harrassing your fellow teachers!!Shame !!


From:
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 158.74.35.11
Date: Thursday, May 02, 2013

Message

Amay sakey ya lima mimintinen to so opening - say labay mon ibaga, so amay sakey a lima so sankabenbenan toy lukasan, amay sakey a lima so manguyor....natan ka atalusan no akin et ipapasoot mon insanglil so "fried rice" aliwan insangiel. hehehehe...


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: No mind
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Sunday, April 21, 2013

Message

Diad sikami no panaon lay ambetel, mainomay ya naantaan no antoy size na cargay laki diad pananirit labat. No saksakey so nausar ya lima,singa size D ni so battery to. No duara balet so inyusar, singa la triple A battery. Amay sakey ya lima mimintinen to so opening,amay kumadua balet so gogoyoren to may olo ta piano ondokey et makalabas.


From: No mind
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 96.231.102.85
Date: Sunday, April 21, 2013

Message

niya so nipaakar ed satay ibabagam, say kuan nen inquisitive mind; "well to make the story short, ehe child was promoted to grade 2, then to gr. 3 then grade 4.It'e because the mother who is teacher made the ptomotion pssible by talking to the advisers. Angapo so ibabaga ton nilagsanan toy Grade 2. Upapet mon maong so inbaga nen baim...onpan wala so agmo atalosan. Balet ta amay ontombok ed sayan inbaga to so say ogaw linmokso ed grade six aga nan grade 5. Agko anta no duga ya - onpan alingo si inquisitive mind dia. Say Norfolk spot ankelag nira - para buro labat; no labay moy ikakalot, laka dia no Octobre, ta say Norfolk Spot so duyaw lay eges da...Yellow belly spot,say labay ton ibaga ankabaleg lara. Iter mo pay address mo pian palangoyen ko laran onla ditan ed sika; siguro no makasabi la ra na Octobre ankabaleg lara. Balet ta ditan ed sika amo no Octobre et kinmigtel lay danum ed ilog, pati pananirit so problema ta mairap ya uyesen so sakey pulgada no say kapal na sulong mo et duaran pulgada. hehehehe!


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Sunday, April 21, 2013

Message

Enggano oksoyen odino ibalintwag ko, walay agko natalosan ed sayan bekta. Say kwanen No mind,"the familiarity with the rest of the clasmates will be disturbed if the child is not allowed to stay with his/her class and that would be devastating to his/her already challenged mind". Say pakaantak, no napromote ka,singa bilang manlapod grade one, Onabanti kay sakey taon tan no kayari to man ya school year,manmaliw ka lan grade 3. In the meantime, aramay original ya classmates mo so onlarad grade 2. Doma la lamet so classmates mo, alwan sara may originals. Singa samay imbaga nen baik Sabel, no makaakan ka konoy aliwa lan frisco ya sira, midyo loreyen toy otek mo. Siguro abootan la ra may norfolk spots ta abayag met lan walak freezer, nen last summer ni.


From: No mind
Town_City:
Email:
To: correction
Remote Name: 96.231.102.85
Date: Saturday, April 20, 2013

Message

....raised issues that are along........ people that know the facts.....


From: No mind
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96.231.102.85
Date: Saturday, April 20, 2013

Message

Inquisitive mind now raised issues that is along criminal activity; and I agree compassion is out of love and care - and should never be accomplished with fraud and falsification. To this, I will let the people that knew the fact comment; I will not, as I know nothing of its existence, it will be improper for me to offer an opinion. Andi, angapo so ilalambong ko o leleneren ko ed sankabeben danum - say labay ko labat so say uksoy tan biskeg na katunungan so nakaukulan ya agamilen. Say pasnok no paunaen so tapewan to so katunungan kanian say pansumpalan, aga pantatalusan. Say sengeg na inpangibagak may unaan a korit ko ta ansakit met no say too ya wala la so kakulangan to ed bilay singa aya so ogaw ya kulang na pakatalos lapud diperensiya na utek so nepeg ya sibegan, aga nepeg a balawen. No bilang ta apasikatan ko so liknaan na angan siopa man, so pasensia kila. Manaaroan, mantutulongan; ta wala so panaon ya makapandudumog tayo tan makapankakabat tayo, tan no wala so bokel na panangaro ya intanem ed balang sinansakey ed sikatayo, so maliket so pandudumog tayo. Sikatoya so wala ed utel na puso ya agi yo, Pangasinan, tan ipaserayew ko so luyag ya binalegan ko.


From: inquisitive
Town_City:
Email:
To: all concerned
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Friday, April 19, 2013

Message

thie is in response to some of the comments. ti is eo unfair to all other pupils to promote somebody who everybody knows doesn't deserve such promotion!!so unfair no matter what your justification of the mother's harrassing other teachers to promote her child!!f that was her purpose of considering the psychological & emotional effect on her child, she , the mother should have the decency of allowing her child to go along w/ her classmates but not,not please issuing the form 138 of the child like she had satisfactorily met the requiremente for every grade promotion & finally graduation!!!this is so unacceptable!!!so dishonest & full of fraud!!! the child could had just went along w/ her classmates & not needing a form 138!!!The child even missed one grade because the mother is not in good terms w/ the grade teacher! the child should have gone along w/ her classmates to let her feel that she is atill w/. her friends but please no form 138 should have been issued because she in reality could not do it!!Why result to falsification, fraud, dishonesty, harrassments and now the parent is bragging that she got what she wanted!!now she is a graduate & has all the right to entol in high school & is again ensured of the same treatment bcause the principal is the aunt!!!who also is & was dishonest in her dealings w/ previous students!!Dishonesty & favoritism runs in the family!!! This needs to be corrected!!It has to reach the proper authorities!!!Just wait & see!!!So disgusting!!!if this could be done to a teacher's child,how about the other children who are in the same condition or disabilities??Will they also the apecial treatment granted to the teacher's child??That I don't believe would happen!!!shame, shame shame!!!!


From: all mine
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 75.3.200.80
Date: Friday, April 19, 2013

Message

Lalambongen to kayo ed sancabebe ya danom nen no mind. No talagan agto getma so pangipaneng neng toy kakolangan nen inquisitive mind, agto la nakaokolan ya ibaga may akauna ya incorit to. Amay komadua ya incorit so masarag la, tan para ed siak, signal na toon nepeg ya galangen. Say padisir ko, gusto to labat ya ipalikas so abilidad to ya man sulat tan man rason.


From: No mind
Town_City:
Email:
To: Mitirol
Remote Name: 158.74.35.8
Date: Friday, April 19, 2013

Message

I am honored by your comment Mitirol: but I did not indicate that I am from Vancouver. I assumed only that Inquisitive mind has been in Vancouver for quite sometimes, and given the medium of communication in Canada being English I expect Inquisitive mind to be able to express consistent with a well tuned mind. My point in responding to Inquisitive is not to point the flaw but to draw compassion for the child. The subject child per the description has special needs, mentally challenged per the explanation. So the desire to promote the child is not for advancement but for emotional consideration as it will be impossible to think that the child can compete even if retained at the lower grade. To not advance the child until the child proves equal to the rest would amount to sentencing the child to grade 1 forever. There is no special class for developmentally challenged children in that school Region, and I can safely say that this child is not going to college or high school. Perhaps the reason for sending the child to school is so the child can benefit from the social interactions. The familiarity of the child with the rest of the classmate will be disturbed if the child is not allowed to stay with his/her class, and that will be devastating to his/her already challenged mind. Now, you will note that I did not offer comment on the mother as I would find no justification for harassment; however, we should understand that there is no mother that will not take extreme measures when it comes to her child.


From: Mitirol
Town_City:
Email:
To: No mind
Remote Name: 184.58.190.25
Date: Thursday, April 18, 2013

Message

This is the fun thing about STB's MB. Posters come in all shapes and sizes both physically and mentally. Some will come in a style that is suspicious of somebody but will try to move away from the known. For one thing, I think No mind is not from Vancouver. His trend of thoughts does not sound western to me, but rather from the eastern seaboard. Somebody, please prove me wrong.


From: No mind
Town_City:
Email:
To: Inquisitive mind
Remote Name: 158.74.35.10
Date: Wednesday, April 17, 2013

Message

It appears from your effort to explain the unusual arrangement of advancing a student in a broken school system you have inadvertently reflected that you may also have been a token graduate or benefactor of an inefficient education program that advances less qualified student. I would assume that you have been in Vancouver, Canada where the major language spoken is English, and in fact is the medium you used. Despite that, I certainly notice deficiency in your use of the language you selected in expressing your view. I may be no mind, but sometimes, it becomes inquisitive resulting to my response to you.


From: all mine
Town_City: don't mind
Email: out of mind
To:
Remote Name: 71.159.231.150
Date: Saturday, March 23, 2013

Message

never mind


From: inquistive mind
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Sunday, March 17, 2013

Message


From: inquisitive
Town_City: vancouver b.c.
Email:
To: sta. barbara districts 1 & 11
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Sunday, March 17, 2013

Message

balita!!tartarewan balita!!!how true is the balita that diploma mills is becoming rampant in the districts?? what is your say to what is happening now, where a pupil is being promoted eo a grade w/o going through the usual stages in the elem. curriculum??there is this pupil who is a child w/ special needs but is being promoted to the next school grade when she can't read, write& speak for that matter??well to make the story short, ehe child was promoted to grade 2, then to gr. 3 then grade 4.It'e because the mother who is teacher made the ptomotion pssible by talking to the advisers. Now she didn't go through grade 5 and now is graduating from grade 6.!!!can you believe this???now she the mother is forcing & evwen threatening some teachers to falsify her grades for grade 5 which the child doesn't have!!Now some honest teachers are not agrreable to rhe idea of making a false card to indicate that the cild went through grade 5 and the mother is harrasing the teachers who won't agree to the idea and are so scared because the teacher-mother is making a threat to the opposing teachers!!!Wow! this is worstthan the thing that happened years ago when teachers can alter the grsdes of a student or pupil to suit the teachers & principals whims!!!This ia pure falsification of public documents!!I thought Diploma mills don't exist anymore!!!What is worst is, it ie a special child w/ disabilities that is being accelerated!!!Can't simply believe this!! To adminidtrators please chech on this bad bad practice!!!To those who are being harrassed into making false grades to promote the child beware!!! You will be involved when the case goes to court!!! So what are you supposed to do about this??Better check into thid you adminidtrators out there!!This is so sickening!!!


From: inquisitive
Town_City: vancouver b.c.
Email:
To: sta. barbara districts 1 & 11
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Sunday, March 17, 2013

Message

balita!!tartarewan balita!!!how true is the balita that diploma mills is becoming rampant in the districts?? what is your say to what is happening now, where a pupil is being promoted eo a grade w/o going through the usual stages in the elem. curriculum??there is this pupil who is a child w/ special needs but is being promoted to the next school grade when she can't read, write& speak for that matter??


From: inquisitive
Town_City: vancouver b.c.
Email:
To: sta. barbara districts 1 & 11
Remote Name: 68.192.216.222
Date: Sunday, March 17, 2013

Message

balita!!tartarewan balita!!!


From: Manny Reyes
Town_City: Santa Barbara
Email: veritas143@hotmail.com
To: ALL KABALEYAN
Remote Name: 70.170.24.195
Date: Friday, January 25, 2013

Message

The REYES' family extends their heartfelt condolences to the Bento and Pasaoa family. May nana Isang rest in eterna peace.


From: Manny Reyes
Town_City: Santa Barbara
Email: veritas143@hotmail.com
To: ALL KABALEYAN
Remote Name: 70.170.24.195
Date: Friday, January 25, 2013

Message

The Reyes' family extend their heartfelt condolences to the Benito/Pasaoa families. May Nana Isang rest in eternal peace.


From: Ed Sam
Town_City: Toms River, NJ
Email: ed_samlin@yahoo.com
To: Aida Osilla
Remote Name: 65.60.112.3
Date: Monday, January 21, 2013

Message

Congratulation!!!


From: RCNCalimquim
Town_City:
Email:
To: Saroca Family
Remote Name: 99.33.65.192
Date: Tuesday, January 15, 2013

Message

Pls .accept our deepest sympathy on the loss of your MOM Nana Pinay . Eternal rest grant unto Agripina oh Lord and let perpetual light shine upon her, may she rest in peace AMEN


From: Frank Fernandez
Town_City: Brea, CA
Email: ffernandez@specservices.com
To: Relatives, Friends and Kabaleyan
Remote Name: 108.246.221.154
Date: Saturday, January 05, 2013

Message

Dear relatives, friends and kabaleyan - on behalf of my sister Tita and brothers Romeo, Amadeo, Raul and Opty we thank you all from our bottom of our hearts for all your prayers for the repose of the soul on our mother Angela(Angeling)and support during this trying time. We will always remember your love and kindness you shown us. Love, Fernandez Family


From: Letty Contreras
Town_City:
Email: letcon@aol.com
To: Fernandez Family
Remote Name: 142.129.108.95
Date: Thursday, January 03, 2013

Message

We were deeply saddened to hear the passing of Atchi Angeling, Our thoughts and prayers are with the love ones she left behind, I am so sorry that I could not attend the viewing nor the funeral, please get in touch, e-mail me your phone number.


Back to Santa Barbara page