Message Board
Post Message here!  Back to CNHS page
Refresh this screen to see your message!
Cabungan Elem School Backpack Project 2010


From: benjamin casulla
Town_City: anda
Email: bencasulla@yahoo.com.ph
To: graciano Caretero
Remote Name: 116.50.181.111
Date: 06 Sep 2012
Time: 23:14:45

Message

Thanks uncle...I just read your msg.


From: G. Caretero
Town_City:
Email:
To: Benjamin Cacho Casulla (batch 2003)
Remote Name: 212.116.219.201
Date: 17 Oct 2011
Time: 00:16:02

Message

Congratulations on passing the Certified Public Accountant (CPA) board exam (October 2011). Ang galing mo. CNHS musta be proud of you.


From: Jane Tacadena Hughes
Town_City: Portsmouth U.K.
Email: hughe_ja42@yahoo.co.uk
To:
Remote Name: 86.15.63.218
Date: 25 Jul 2011
Time: 23:41:35

Message

The Back Pack Project of Cabungan Elementary School... http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150452185440285.637491.674180284&type=1


From: Jane Tacadena Hughes
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 86.15.63.218
Date: 25 Jul 2011
Time: 16:01:35

Message

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150429210825285.628930.674180284&type=1


From: Jane Tacadena Hughes
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 86.15.63.218
Date: 25 Jul 2011
Time: 15:59:07

Message

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150452185440285.637491.674180284&type=1


From: Jane Tacadena Hughes
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 86.15.63.218
Date: 25 Jul 2011
Time: 15:55:02

Message

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150452185440285.637491.674180284&type=1


From: Ildee Capa Scar
Town_City: Anda, PHIL./PA,, USA
Email: accountant125@yahoo.com
To: BUYERS/INVESTORS-REAL ESTATE
Remote Name: 71.244.100.12
Date: 26 Jun 2011
Time: 17:09:16

Message

My Client is selling her real estate property (HOUSE & LOT)located at Del Carmen Street, in Poblacion, Anda, Pangasinan. Price is pretty much open and subject to terms and condition. Interested parties kindly forward me an EMAIL OF INQUIRY at accountant125@yahoo.com. My alternate email is foreignnurseconsultant@yahoo.com Also if you know Someone who is looking for a property to buy in the said area, please mention to him or her the said property. A Buyer Referral fee will be offered. THANK YOU SO MUCH


From: Tony Guarin
Town_City: Anda
Email: guarin_tony@yahoo.com
To:
Remote Name: 188.55.10.47
Date: 07 Jun 2011
Time: 07:56:32

Message

GUARIN CONSTRUCTION & ASSOCIATES. (SPECIALIZED IN): (1.) Timber/ Concrete/ Steel Trusses. (2.) Interior & furnitures. (3.) Ceiling works & design. (4.) Marbel/ Granite/ Tiles. (5.) Painting. (6.) Electrical. (7.) Plumbing. (8.) Landscaping. (9.) All kinds of Masonry/ Stone works/ Pavements/ Horizontal Structures. With FREE DESIGN & STIMATE: Architectural/ Interior/ Structural/ Electrical/ Plumbing & Etc ….. (Glass Aluminum Supplies: SERVICES OFFERED): (1.) Sliding Window. (2.) Sliding Door. (3.) Steel Window. (4.) Screen Window. (5.) Screen Door. (6.) Swing Door. (7.) Top Glasses. (8.) Mirrors. (9.) Aluminum Showcase. (10.) Grills/ Railings. (11.) Gates. (12.) Jalousie (13.) Built in Cabinets. (14.) Construction Glasses…………………….for enquiries please call (+63) 9294287965 ask for TONY GUARIN or email at guarin_tony@yahoo.com …. Please visit my site http://tonyguarin.multiply.com ….. Thanks!


From: Jane Tacadena Hughes
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 112.198.77.21
Date: 06 Apr 2011
Time: 03:45:02

Message

Mabista a resulta nin Backpack Project tamo nin ginawa sin a Kwatro nan abril, main programa nin ginawa ra, tan mabista a numbers nipakit ra namet nin niprepara ra para konan sitaw nin awro, nin inihanda ran anak, mu mu maestro-mu-maestrra nin pinaghandaan nan Principal tamo, si Mr. Cyrus Capua. Kai ko gaapo namet nin an expektaren nin surpresa namet a ginawa ra para kontamo, nin nag donors tan simuporta komi nin Taga Cabungan,Kai mapos nin pasasalamat ra a rabay ran maiparate komoyo lalong laloy na sa mismon eskwelawan Cabungan, Nag in Focus tan nag in topic tamo saray anak nin tinulungan tan saray timulong konan Brgy. mi, saray O.F.W's tan sarba nin iti ana sa kasalakon nasyon a manlumingay et tan kai makalingwan sa inibwatan tan inalakyan tamon lugar tamon Anda..kai mapos a pasasalamat ko komoyo ngamin wanin namet konran lalo et nin mataman ambo nin graduiates sa Cabungan ket timulong kamo..sinuportawan rako, bale-bale a awro wanra naod awa sa sumonor maipamosposan namet nin makatubale ako/sikami nin taga Cabungan sa tulong nin naibi moyo sayan bagay a kai ko gapo malingwanan nin nagawa moyo lalo kongko nin nag coordinate konan sitin ginawa tamo a naipakit moyo a pangado moyo, Matalag ana kanon talagay an bumisitad tin talaga, bale nepeg tamo nin maipaabot ko lalo konran kasa sa fb connection ko nin say resulta tan letrato nan sitaw nin awro ket iti tana nipadalan sa fb a sarban letrato ran anak a natulungan tamo..abaw a salamat komoyon timulong komi tan saray nami nin mabibistan positive comments naibi moyo nin nakakit resulta nan sitaw nin awro.. gulpin backpacks a naiparesibe tamo,ta tulo sara tamo namet a kai nakatukid konran pledge ra, o kai gapo niki communicate kongko mataman anro a panaon nin nibi tamo sa paghanda konan sitaw nin awro, saray timukid saludo ako sa prinsepyo moyo..nin pinanindigan moyo a pinag pledge moyo para konran anak tamo, sadtan riga tan ririket ra, a sayang naod ta kasa kamo konan sitaw nin awro bale kasa kamo man wadi, gulpin kai mapos nin palakpak a naibi ra komoyo ta makit ra namet konan banner/streamer no sino-sino kamon timulong, Pati saray mu maestro tan mu maestra natudulan tamo a grabe namet a ririket ra taman pano, makapaririket nin ina preciate ran husto a nagawa tamo, Abaw a Salaamt namet kona ni Mr. Rolando Olermo nipakit na namet nin husto a 100% suporta na konan sitaw nin awro kongko tan lalong lalo konran u anak tamo...


From: Jane T. Hughes
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.96.94.230
Date: 27 Mar 2011
Time: 18:42:18

Message

Abaw a salamat konran simoporta kongko konan back Pack Project, altogehter, dandani imabot sa 60,000.00 pesos a na koleksyon naitulong konan sitin proyekto, almost 350 pieces backpacks nin mabibista a nakalap tamo.. Kai ko mapos a pasasalamat ko ta no ambo sa suporta moyo tan naitulong moyo kai tamo ya maabot in nin wanin kantidad,.Sa April 4th a distribution tamoyna, saray tulura nin nag pledge nin kai ni ki contact kongko, no seryoso kamo sa ni pledge moyo magwa moyo et ikamat ta manaliw et pamnoan nin daite bilang nin ampagkakurangan..Kinalap a listawan tan ngaran n ran u anak sa School pigaw sarba mabyan nin kasan mabereng sibi-sibian agawid konran anak no main kai matudulan..Abaw A Salamat konran maaado nin tawo tan sa suporta moyo nin magtanda talaga kongko ket kai rako gapo pinaoryan..


From: Jane Tacadena Hughes
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 58.69.79.121
Date: 16 Mar 2011
Time: 21:17:20

Message

Salamaten ko sara a simoporta tan namawit anan pledge ra konan BackPack project nin gaw en sa Cabungan, Sala manten ko sara a taga Cabungan nin antumulong, timulong tan salamaten ko sara nin mas lalo et namet taman ambo saran taga Cabungan an nag encourage, namksaw nakem ko, nami tan namin tulong konan siti para konran anak sa Cabunga, gulpi saray na a namayad, tan main on the way, mamayad et, so far so good 319.00 pcs.Backpacks at the moment from, Kinder, Pre School, Grade 1, grade 2, Grade 3, to grade 4, mabyan sara..Abaw A Salamat, Maroros a nakem ko tan nakem tamo ngamin nin tumulong konran anak, namasyar ako sa School, makapabereng ta main saray maidap talagay biyay, tenepet ko no ambale kai sara naka uniform ngamin inaburuyan nan Principal kano a optional, mag uniporme o kai, ket magwa ta main sara kano a matoa nin mangibarita nin ultimo unipprme can't afford ra kano nin raroman talaga kanya konan sitin angaw en tamo,Garantisado, anak tan Matotoa mapariga tamo sara..Abaw A Salamat..


From: Jane Tacadena Hughes
Town_City:
Email: hughe_ja42@yahoo.co.uk
To:
Remote Name: 86.15.63.218
Date: 24 Feb 2011
Time: 09:05:05

Message

Panawagan: Main saray umnoran kasa sa connection ko sa fb nin nag pledge sa magawa nin Back Pack Project distribution no bulan Marso, magwa second week ganapen, komporme sa sitwasyon nin mangolekta nin sakbay awa kai mabalam no maipawit moyo li wadi ana, sa Pilipinas ana,first week of March tumarana, ibi koy Bank details tan no adti magwa ipawit no itaw akoyna ta rabay nan creator nin kolektawen ko ngamin, misa puipisawen ipawit kona, saray nag pledge iti sa U.K. nakapitatarosan kami na tan omnoray nay nakapamayad, wanin namet konran iti sa connection ko sa fb tanda rayna a bana konan siti, no ani et man a inpormasyon bana konan siti nin proyekto nin magwa moyon matandaan e-mail rako tamo, abaw a Salamat sa magawa moyon tulong para konran anak sa Elementarya Brgy. Cabungan.


From: Clint
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 188.116.236.91
Date: 24 Dec 2010
Time: 02:56:43

Message

Merry Christmas to everyone.


From: jmyuarata
Town_City:
Email:
To: need a place to stay in DAgupan City
Remote Name: 203.218.214.149
Date: 18 May 2010
Time: 17:48:51

Message

Hello to all....if ur kids/relatives need a place in Dagupan City WE ARE IN NEED OF LADYBOARDERS,walking distance to University of PAngasinan...PLS CONTACT MY DAUGHTER's no.09995943285 or my sis in law no. 09199362673...thnaks and GOD BLessed


From: marilyn carolino
Town_City:
Email:
To: MArie Casulla Noneza
Remote Name: 203.218.207.33
Date: 07 Apr 2010
Time: 01:06:33

Message

hello Neng sorry now ko lang nabasa ang messgae mo kasi its just now na nakadaan ako sa message board...but anyway thanks ha sa time at sa chance na nakapagchat ata sa Facebook nayabi....i did add Evelyn Garce kagabi and hopefully magkaroon din kami ng chance na magkausap ni NORIE GARCE para at least magkaroon din ng chance na magkwentohan like GINA RAVARA nagkaroon kami ng link sa Facebook kaya ayon its a nice feeling at least nagkaroon ng chance na magcommunicate ba....PArehas tau NENG.....so Take care and GOD BLESSED


From: marie casulla noneza
Town_City: qatar
Email:
To: marilyn carolino
Remote Name: 89.211.125.134
Date: 05 Apr 2010
Time: 08:53:22

Message

hello,angkay nabasa koya a message mo ket tipetin ko pa no main ana nin kontak mo koni angkay norie garce?kasi no kasa et si evelyn ni ari na nibarita ko kona....regards


From: Jane Tacadena
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 86.15.63.218
Date: 27 Mar 2010
Time: 02:19:05

Message

Thanks to Mr. Graciano Caretero, Marianito de Castro and Rio Dollaga for submitting their pledge already..in behalf of the School Children and their Parents back home..Good Start!!!


From: Jane T Hughes
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 86.15.63.218
Date: 26 Mar 2010
Time: 12:21:01

Message

Thank You Jun, abri yayna a pledge page, tan salamat sa pledge mo..panawagan yayti kontamo ngamin nin marabay tan maroros a nakem nin rabay tumulong tan sumoporta kona sitin marabay tumulong kona sitin cause/project para konran o anak nin ambag adal sa Brgy. Cabungan..mangibwat sa sayan bag o ani man bilang salamaten mi lawas a tulong maibi moyo..makit yay pledge page tamo nin abri ana, awa makadinep atamo anggan December konan date nin naitalaga nin Delivery date/month..awa lamang maka-agawid ako konan sitaw..Sawanin tamo et Salamaten mi na ado tan tulong nin maibi moyo..God Bless!!!! Insan Jun..mas mapirmi akon mag online sa hughe_ja, i add nako awa makapibansag ata, si Family Reunion nin wamo willing ako tan sumuporta ako kona siin basta patanda mo tamo no kanon talaga a plano mo or no ani wanran kamag-anak tamo nin marabay umatende lalo saray kamag-anak tamod ti sa raruman lugar no kano man wadi a mas convenient konra..gawid akon December no matuloy wadi a kasal ni Eros..Thanks..


From: G. Caretero
Town_City:
Email:
To: Jane Tacadena
Remote Name: 188.249.55.115
Date: 25 Mar 2010
Time: 16:44:54

Message

Jane finalow up koy bakpak project koni mr. fernand anytime from now abryan nayna kano. salamat


From: juntacadena
Town_City: Riyadh
Email:
To: Kapisa Jane
Remote Name: 212.116.219.150
Date: 18 Mar 2010
Time: 01:35:04

Message

Keipal hal habibi? Ainta kuwais, mustayna kapisa kai ka namet nin man umakulaw, balasang et lamang, dandani koyna kai tanda manurat nalingwanan koyna layi musta sara si uncle tan si Auntie, ani anay gaw en tan plano sa family reunion tamo tulungan nako namet ah nin mag form nin matuloy e mail nako sa: derrickksa@gmail.com kai ako maka awid sawanin sa june ta nagpa release ako iba na employer ko pls. get in touch always Insan, God bless and have a nice day.


From: Jane Tacadena Hughes
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 86.15.63.218
Date: 12 Mar 2010
Time: 16:29:28

Message

Hello Lita, yes still serious with the backpasck project..is just the matter of opening us a pledge page na ni request kona..pero aywan ko kubg kailan pa nila i oopen kung ipag oopen nila tayo kaya naka pause or pending pa kaya de rin ako makapagsolicit dito, hindi na rin makukuha ng June ito it's too late na, ta June a mabistan bulan pag distribute wanran creator sin inbatan ray e-mail ko..if not, we can alwyas do anything or little something na makakkatulong sa mga bata doon like sports materials na mas kakailanganin nila gaya ng sabi ni Landong na ma a apriciate din nila kung walang mangyayari sa plan A.. di mag plan B.tayo, maganda lang naman ang layunin natin nothing else..I maybe going home this December again kung matuloy ako..I'll see..fingers cross..


From: lita
Town_City: ajax
Email: krawchuklita@rogers.com
To: Jane,Landong, And Dhang
Remote Name: 99.245.181.222
Date: 12 Mar 2010
Time: 14:18:20

Message

Okay then 2012 it is, please I will be coming for sure. Do not change this. Now we have to pick a Month and Date. This is fun hehehe..:) Dhang can you leave you Phone number here please and thanks..Hey Jo, how is that project doing am I still included? kasoi wala na akong narinig sa iyo, let me know okay..


From: landong
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.1.11.99
Date: 11 Feb 2010
Time: 10:08:55

Message

sige na nga 2012 nalang to accommodate everybody, that,s 2 yrs fron now so i expect 100% attendance. kaya spread the news!


From: lita
Town_City: ajax/Canada
Email: krawchuklita@rogers.com
To: Jane,Landong, And Dhang
Remote Name: 99.245.181.222
Date: 06 Feb 2010
Time: 20:02:15

Message

Hey guy's akala ko ba ay sa 2012 ang re-union natin? Please let me know kasi yan na ang binabalak kong pag-uwi. kasi kong 2011 na I have to re-arrange somehow. I like the sound of 2012, yong project pala how is it? let me know of that as well okay thanks a lot and god bless. Happy weekend to all!!!!


From: keps
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 188.54.24.187
Date: 06 Feb 2010
Time: 09:51:24

Message

adti kayna janing


From: Jane T. Hughes
Town_City:
Email:
To: Personal to share:
Remote Name: 86.15.63.218
Date: 31 Jan 2010
Time: 03:48:11

Message

Woke up so early this morning, can no longer get back to sleep, Today is the day when I was born with my fraternal twin brother Jun, when our dearest mother just carried us for just 7 months of pregnancy. After 2 months of us in an incubator and the doctors doing everything they could to keep us alive, to survive,( in those days back in 1967) sad to say he passed away in San Juan de Dios Hospital, Pasay City, Manila. When I went home last April-May, I asked my mother if perhaps we could try to hopefully perhaps we could still find his grave, for me would be great to pay respect, for the first time in my life. But mother said that the place had changed so much and it's even worst than trying to find a tiny needle in a mountain/ hay stack, or looking for nothing as it might not be even there any more. We moved to Pangasinan in the Philippines where I grew up when I was just 5 years old, which I always, always call my home. England is my second home, after living here for 15 years and having created a loving happy family and met alot of good friends. .“JUN,” for me you're always an angel watching over me .. I may not have seen you, but my wonders and thoughts of you, always… especially on our birthday and in my heart you'll always be... Log in to face book, and see the lovely greetings, I thank you all, they certainly will make my Day!!! There's one from one of my best friends Sharon, about this Back Pack Project for the School Children I was on about, The school for 10 years, where I learned to start to ready and write ..and this project is also dedicated to our few teachers who are still with us, to our mams and sirs also this is for you with all our love!! I'm thanking you now Sharon and your husband and also my husband and my children, and those few people who have given me courage and also promised to support and help me with this project. For me, this short e-mail is one of the best presents I have received.. For me, this short e-mail is one of the best presents I have received.. Sharon Samuel 31 January at 00:19 hiya hun, happy birthday to you, happy birthday to you, lala la la lala la happy birthday to you, :))) have a great day lovlie, oooh, had a word with peter about your cause, he said if you could get something printed off on paper he would take it into work and get some more donations for you, lm sure the guys would love to help, see you soon, byeee….


From: Sharon Samuel
Town_City: Portsmouth England
Email:
To:
Remote Name: 82.30.11.47
Date: 29 Jan 2010
Time: 06:32:10

Message

My best friend Jane has shown me this wonderful backpack project photographs, l think this is a very worthwhile cause, if every person just donated a little, no child would have to go without these items that we all take for granted, l am very happy to help and support everybody, good luck with your cause, sharon


From: Jane T. hughes
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 86.15.63.218
Date: 28 Jan 2010
Time: 12:39:40

Message

April 2011 Landong ah not his year..otherwise sikay mamin airline ticket me pigaw maaagaid kami..lol!


From: Jane Tacadena Hughes
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 86.15.63.218
Date: 28 Jan 2010
Time: 12:24:09

Message

Okey Landong, may point ka diyan, kung mag work itong plano pa lang naman, is I think mas good idea iyan..about the back pack projest firs thing first, main ruran mo, kanya kanawa no sitamoy mag shop deretsa nin bags and contents lebre na petrol sa iyo plus meal sagot mo rin hehe, magwa tamo et baraten no pakyawan panaliw mas gulpin maikarga..nin sa mismon Fundation dumpa with presentatives from School or main oray a wani Landong. Any donation no wadi ipatanda tamo namet itin lamang, or magwa mangkit konan account/pundo li nin malinis tan magwa ma- question or mamin idea, which ever is best and better..This is an Open Forum, discussions, voicing ideas taman sino magwa mag suhestion nin ambo sikami tamo a mag desisyon no wadi, then no ani a mas maaabig nin makapitatarosan nin maayos tan makapiririket tan mapabista a resulta sa sarba.. sarba..any batch, anybody, especially konran kababalyan tamo nin no adti man parte nin mundo, or saray isen kontamon lamang sa Pilipinas nin marabay tumolong, this is not about who'e given the most, or the biggest, taman daite tamo basta taos sa puso nin tumulong, pasalamatan tamo ngamin nin kasan lawas, every penny counts, every little helps, kasan raruman purpose nan siti no kai makatulong "It's A Charity" and Cahrity begins at Home nin (maayos tan malinis) Kinikit ko namet sa web nan siti si back pack projerct creator no panoy angaw en ra..magwa moyon kikiten namet pigaw mag-kamain tamon idea..2 options tamo et sa kasalukuyan..either sitamoy mag work out or idalan konra, any sugestion please let us know, tan no main suporta tan main back up makalap or tulong maitulong tamo..seryoso atamo konan siti, mateng et a Abril no siin a mas convenient time no wadi,so we've got enough time nin magawa yayti by that time no wadi as well as pigaw maumpisahan ya naod namet, tan mas maabig no mangyadi ya diyan kai mangyadi...No mag go ahead yayti Salamatan koyay nan tampor si Jun Caretero, Landong nin nag back up tampor namet konan siti tan saray nag reply kongko nin willing saran sumoporta, tan mamin donation kontamo main tuloran tampor namet nin Ambo nin taga Cabungan tampor mamin tulong kano no wadi mangyadi yayti, Thnaks Landong, tan thanks to Lita Carolino Krawchuck..willing ya anmet kano, no ani man a progreso ipatanda midti komoyo ngamin nin kasan hidden agenda..Abaw A Salamat...


From: landong
Town_City: taguig city
Email:
To:
Remote Name: 121.1.11.99
Date: 28 Jan 2010
Time: 09:17:36

Message

hellooooooooooooooo! jane, dhang lita basta agawid kamon april magreunion tamo akong bahala! about the backpack project, suggestion lang naman ang sa akin, how about opening an account under the name of foundation sa rural bank of anda then assign an officer/signatory(at least 2 and one alternate)cguro isang brgy official, isang teacher or principal at isang alumni. may bylaws itong susundin prior to release of funds for a certain project, not only backpack. at least sa ganitong sistema may paper trail at lahat ng donations derektang mapupunta sa foundation. this is a long term project which i believed to be successful if properly manage. o sya sya sya! pag-isipan, kong may mas maganda pand ideya ipamahagi! huag madamot!


From: NEs Message Board
Town_City:
Email:
To: Sorry, napidikit koy post/paste, kanya inuman ko..Jane
Remote Name: 86.15.63.218
Date: 26 Jan 2010
Time: 15:46:31

Message

From: GCaretero Town_City: Email: To: Jane Tacadena - Cabungan Remote Name: 188.249.171.101 Date: Tuesday, January 26, 2010 Message Ms.Jane mabista in say naisip mo pinggaw mapariga mo sara namet a anak ran kapadan maidap taw sa cabungan. Sawanin tamo magpledge akoyna sa backpack project moyon nin US$60 bale 6 bags anay in nin main et laman nin gamits. Dapat Jane mag email ka koni Mr. Fernan ibarita moy intention mon mag initiate nin bakpak prkect pinggaw abryan nay site no adti ket magwa magpledge nin certain amount wantaw sa ginwa ni Elen sa Namagbagan. Thanks


From: Namagbagan Message.
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 86.15.63.218
Date: 26 Jan 2010
Time: 15:43:12

Message

From: GCaretero Town_City: Email: To: Jane Tacadena - Cabungan Remote Name: 188.249.171.101 Date: Tuesday, January 26, 2010 Message: Ms.Jane mabista in say naisip mo pinggaw mapariga mo sara namet a anak ran kapadan maidap taw sa cabungan. Sawanin tamo magpledge akoyna sa backpack project moyon nin US$60 bale 6 bags anay in nin main et laman nin gamits. Dapat Jane mag email ka koni Mr. Fernan ibarita moy intention mon mag initiate nin bakpak prkect pinggaw abryan nay site no adti ket magwa magpledge nin certain amount wantaw sa ginwa ni Elen sa Namagbagan. Thanks From Jane Thanks alot Jun ..ni paste koyadti sa board mi a message mo sa Nes kongko..abaw a salamat..i confirm ko konran kalalamo nin marabay..no ani a mapag desesyonan ra..maye maye ako sa gurot ra or like I said..I'm willing to go for it..again sa sopporta or no main marabay or no panoy rabay ran deskarte no wadi naod..It's not about who started it, ..it's about joining in to support this plan or pakapitatarosan nin maaayos tan pakapisunsunduan nin sarba.. si ibat kongko plus sali maka solicit akodti et padai daite konran katatanda ko ket malamonan et.. Abaw a Salamat..


From: Jane T. Hughes
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 86.15.63.218
Date: 26 Jan 2010
Time: 02:40:09

Message

Follow upyay ti sa post ko nin willing tan seryos ako sa post ko..kai ko et tanda no pano tan ani gaw-en sa back pack project but to start with...mag donate akon £100.00 for the Back Pack Project bilang promise ko konan siti no wadi..pero manepet atamo konran katanda nin nangwa anan wantin project..no panoy gaw en tan komporme no ani wamoyon marabay tan mag ka intresado kona sitin ...matkap layin ipatanda sa webmaster, pero kikiten tamo yapo a reaction ran kalalamo bayo tamo mangwa move no ani sa wamoyo???..Abaw a Salamat..


From: Jane Tacadena Hughes
Town_City:
Email:
To: Mga May Gustong Tumulong
Remote Name: 86.15.63.218
Date: 25 Jan 2010
Time: 22:47:06

Message

Hello Komoyo ngamin nin Kababaryuwan ko..Bolinawen koyna ta mangingintar ako, sarien koy dumiga tan padamag awa main mapasagot ko..Siti napag ergwan mi ti ni Marivic sin kanoy taw et over a year taw et laye no ani kadi namet no mag Back Pack Project atamo namet? Ta angkabati tamoyna laye ket sige try tamo, tepeten ko ko yapo mga omnoray pupils sa Elementary konan Principal tamodtaw tan barita ko konri Landong tan no sinod taw et no game sara wangko no gawid ako wangko sin April May Last Year, kasa ta na Tornado namet a tawo, sa amot rapeg, etc. ket inidap koy kimadaw..para konran elementary tamo namet angko ta mapanemtem ko kai ako laye ampi bag sin H. S. ana ta bala-balasang ana intaw sakab bibit tanay notebooks tan lebro ani? sarien moyo gyem wanan sitaw ta mabista wana et sitaw si kapadan loang-loangen nin ka loang loangan ko sa rubari board ket, suportawan kata mami akon sayan asul tan sayan pink wana..Ani sa wamoyo? daite ya in tamo namet angkon bagay nin makapamaririket page konran anak itaw ani? makit tamo tamo a imis ra ket, sulit tamoyna? Kai yayti mangyadi no kasan chain Reaction, so try ko tamo, every time agawid kodtaw page ket isaliwan ko saran gamit ra sa School a kakanakan ko, maanemtem kon page a rega ran makarisibe ket, makapaririket ana..Marivic, Landong, adti kamoyna, singilin mo na mga pamangkin mo diyan kahit tig isa isa lang, peanuts lang iyan sa kanila, Uncle Totoy Kumusta? Okey may Resort ka na pala ha? singilin din kita, dalawang bags din sa iyo.. si Auntie Elvie dito sisingilin ko rin....bahala na..pag game kayo, game ako..game sila..remember maganda iyong Result ng Reunion natin last 2008..Landong start mo ulit to, in Charge ka diyan sa ayaw mot sa gusto..hindi na kita inimail privately baka tangihan o ayawan mo..at least dito, mas mapapahiya ako ng husto kung tatanggihan mo ang boto ko sa iyo dito, maraming makakaalam na hiniya mo ako, hehe, hindi lang mga bata mapapasaya natin dito, pati mga nanay at tatay pa ano? Sa Ibang mga na ka ka afford, mamili, kaunting bagay lang ito, pero sa iba..is malaking bagay na ito..Malaking bagay na ang Makita nating nakangiti ang mga bata di ba?? say niyo..Sitin approach ko komoyo ket ambo ibig sabihin nin Pamunuan ko, no ani sa wamoyo ket ukoy-ukoy ako tamo taman iti ko sa gurot tamo,pero sumoporta ako, happy akoyna, si pangitarana tamo a makapalimo..kanya itarana moy na Landong!! taman kai mo madap ta busy ka.. jalo kadsen, taman abuten et nin mapulo a taon misa tamo ma i distribute..o no kano et li..ani sa wamoyo???? no kasan nag react konan siti si Post ko..ayos lang mapahiya ako..at least nag try ako o nag try tayo..better than never wanra naod..


From: Totoy Jessie Cabungan
Town_City: Mayantoc Tarlac
Email: None
To: Cabungan People
Remote Name: 98.150.153.94
Date: 03 Jan 2010
Time: 23:48:27

Message

Hello to all my Kababaryo. Come and Visit the Hidden Paradise Resort of mayantoc.


From: dhang
Town_City: hk
Email:
To: ALL KABABAYAN
Remote Name: 219.79.168.171
Date: 03 Jan 2010
Time: 07:24:24

Message

HAPPPY NEW YEAR SA INYONG LAHAT HI PIA, LANDONG AND JANE MATULOY BA ANG RE UNION NATIN? PLS LET ME KNOW NG MAAGA PARA NAMAN MAKARATING DIN MISS KO NA ANG MAKIPAGDALDALAN SA INYONG LAHAT.


From: DHANG
Town_City: HK
Email:
To: TO ALL TAGA CABUNGAN
Remote Name: 219.79.168.171
Date: 03 Jan 2010
Time: 07:21:06

Message

HAPPY NEW YEAR ALL, HI PEA LANDONG,AND JANE MATULUY BA ANG REUNION NATIN PLS LET ME KNOW PARA MAKAAWED NAMAIT KUMUSTA NA KAYONG LAHAT BYE


From: dhang
Town_City: hk
Email:
To: ALL KABABAYAN
Remote Name: 219.79.168.171
Date: 03 Jan 2010
Time: 07:15:59

Message

HAPPPY NEW YEAR SA INYONG LAHAT HI PIA, LANDONG AND JANE MATULOY BA ANG RE UNION NATIN? PLS LET ME KNOW NG MAAGA PARA NAMAN MAKARATING DIN MISS KO NA ANG MAKIPAGDALDALAN SA INYONG LAHAT.


From: Jane Hughes
Town_City:
Email:
To: Everyone Wishing You A Happy Christmas
Remote Name: 86.15.63.218
Date: 24 Dec 2009
Time: 15:56:44

Message

http://videos.jibjab.com/eng/aws/4d9/r6s/gh8/tam/uio/osn.mpg


From: marilyn carolino
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 203.218.213.232
Date: 04 Dec 2009
Time: 18:10:49

Message

To Mr.REuby CEleste and Miller Casquin,thanks got chance to click your Friendster acct.hope to see more and more on your FS..hehehe how's life Guys? ANYONE knows about Norie Garce whereabouts now and more on our batch too?MERRY CHRISTMAS TOO ALL...MGA DONS na kau im sure hehehe


From: marilyn carolino
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 203.218.213.232
Date: 04 Dec 2009
Time: 18:02:02

Message

To GINA RAVARA MACLANG,good feeling dear that we got chance to communicate on our fAcebook acct..its really quite long time not to speak up to u,,,but great!! finally we've got links on it...just give me a ring if you'll drop here in hongkong soon,hoping that i can get chance to come and see u....missed the high school days...and hoping too that we can search more on our classmates wereabouts though...GOODLUCK amd take care....MERRY CHRISTMAS AND HAVE A PEACE ON THIS COMING YEAR 2010 TO ALL....


From: Jane Tacadena Hughes
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 86.15.63.218
Date: 27 Nov 2009
Time: 04:11:12

Message

To All Our Co. Cabunganians..and to everyone who knows Mr. ARBIN CARAS, received a short message today from Mr. P. Casulla, to let us know that Ninong Arbin, A well known for his works and activities during his time, friendly and A Very Respectable Man..just Passed Away to join his late wife..Ninang Azon Caras..Sending All Our Deepest Sympathy with their SAD LOSS..and CONDOLENCE to the Whole Family..His memories will be remembered..


From: REY
Town_City:
Email: reybac88@yahoo.com
To: PANGASINAN RESIDENTS
Remote Name: 112.201.69.140
Date: 29 Oct 2009
Time: 08:51:44

Message

Greetings to All PANGASINANSES! This is to announce the opening of the NEWEST Subdivision in TARLAC City, TARLAC. Those who are interested to invest for a House & Lot or LOT Only, feel free to email me or call my mobile number 0920-6205181. Rest assured that the price of the property is still at PRE-SELLING Stage so hurry up while many inventories are still available. Thank you very much and GOD BLESS to all..


From: Jane
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 86.6.43.31
Date: 19 Oct 2009
Time: 01:07:13

Message

Ambale nakasay taw si last message nin ankumuraraw si Landong iti ket kursunada mitaw maong ni Marimar? nag rewind laye a old messages tamodti..panoy taw page anpanemtemen ko abas laye, siko laye a nag treat iti intaw odino KKB sin limiwa kamid ti, Gasolina/Krudo laye a nag treatan ni mate iti intaw ta ginwa miyan tsuper tamo..este Chauffeur hehe gongona na....treat ko wangko ket nagsi apsot layen wallet lamang sin nayadi.. Pano ket kai rako pinangagetan gapon mike sa Zirkoh intaw!gura ko! kanya sin sumonor managyat ako sa Dampa pa namet adti in? Panoy In? Sarien pa det..wangko sin misa ako mibwat agawid ket "Bussssyy..Kamiiii..NGAMIIIN!!!!" wanray na, ni saya kasan masagyat koyna..Salbag! nirirngan saran Busy!, si mate kasan signal tel.ko, (taman limaray tel na laye.) no saytaw ta ma-assign ako sa tatalon taman minano ka tumawag kongkoyna kai koli gapo maubatan wanay na....Angkay Derek/Jun, timawag ako sa Pinas nakaergwan koya si Angkay Norie ket umaripasa ya, rimese kanoy aaguden nin pari2 bana sa Bagyo..pimatag pa kanoy raruman ranom gagawa tan tangga-tangal ran tawo, nalo ya bale kano naanor a sayan kanakan mo sa Bayambang kanya medyo nagka trauma yapa kanoy anak, nauli na et kanoy atep bali namet,.pero safe tan nakaagawid yan lamang kanon maayos, (Thanks God for that) si Mr. Lopez ilis-ilis ako et pan lamang taman wanti nangyadi ta mas kudadwan saray nagrabe tan nalayos nin bubuali etc.etc. sa kasalakon lugar wana kano..I like that.."Good Positive Attitude" ani bale berengan ko wana kano..awa Late next year makaawid anaet a tawo, kilayo sara bale ti saray Alipores ko..no awa matuloy plano a tamo,makapibabansag pati konra ni Lita li page treat rako li ah?..Sigre det, testing tamo.. Thanks Mr. Webmaster for having our Message Board Back Again..Good Monday morning..afternoon evening and have a pleasant weekdays everyone..


From: kanie
Town_City:
Email: cleah_faith@yahoo.com.ph
To: batch '89
Remote Name: 115.147.101.35
Date: 05 May 2009
Time: 19:06:48

Message

Hello 2 all batch '89 graduates of cabungan!musta kamoyna ngamin?sapa comon ta main namet maibarang magpost nin message nadti bilang kongko sawanin. Wer r u now folks? hope 2 hear fr anyone of u.. .


From: Jane
Town_City:
Email:
To: Lita
Remote Name: 124.83.29.55.pldt.net
Date: 05 May 2009
Time: 05:57:52

Message

hi Lita, O nikit kami na ni Landong jo, treat ra kami for night out....Along with marie Luz and insan Mildred..nag enjoy kami..next plan uwi kami ng anda then awa maka pikikit konran kaklase, taman small gathering tamo..hopefully this coming week..nepnenp namet ana kanya kain tanto kanawa nawa a kumamang...don't worry sana nga. no matuloy manan mag re reunion next year awa makaawid mana...fingers cross, ingat..chat to you when I get back..ingat..Hi to Marivic and Everyone...


From: lita k
Town_City: ajax,canada
Email:
To: jane
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 24 Apr 2009
Time: 21:19:02

Message

jo masaor ka namaet oy, so pano anay re-union tamo ey? magawid ka namanaet li ha? kano ka et esen? hay nako buti ka pa. pa banjing banjing lang. ok so mosta na lang ha ingat just let me know pag-balik mo at mag-chat tayo ok miss you take care p.s. nagkita ba kayo ni landong?


From: Jane
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 121.96.223.191.bti.net.ph
Date: 22 Apr 2009
Time: 20:45:00

Message

Hi Lita, musta sorry jo, kai ko nabanggit komon adap kon agaswid iti sa Pinas iti sa board, ta surprise ya komi, so, na surprise saran talaga namet...iti akon 6 weeks naka 2 weeks akoyna, first time kon nagawid bukod, nanganda main, singol, kids free..joke..mag message ko tamo konran family ko back in England miss ko saray nan maong..loang naod, sala sa init sala sa lamig, umiliw kodtaw wangko kona ni Mr. ko nin hazzle free sawanin bale, umiliw ko konra..anyway..kumusta kamodti tana ngamin..sa Cabungan Message Board....


From:
Town_City:
Email: reycguarin@yahoo.com
To:
Remote Name: 94.96.32.13.dynamic.saudi.net.sa
Date: 19 Apr 2009
Time: 10:24:52

Message

LOT FOR SALE (Residencial Lot), WALKING DISTANCE FROM POBLACION OF ANDA. http://reycguarin.multiply.com/photos/album/41/LOT_FOR_SALE .. DIRECT BUYER’S ONLY ... thanks


From: nestor c. olermo
Town_City: ksa
Email: sting_422@yahoo.com
To: Batch 1978-1979
Remote Name: 77.31.165.145.dynamic.saudi.net.sa
Date: 15 Apr 2009
Time: 04:22:51

Message

All batch 1978-1979 graduates,pls get in touch with me for our 1st grand reunion.roaming no.(txt):+639196283594;Office Fax no.+96614760945;Tel.no.+96614790170 Ext.357 Sat-Wed 08:00am-5:00pm (+3 GMT);Mobile nos.+966541690213; +966558030329. Thanks and i'm looking forward to hear from you!


From: nestor c. olermo
Town_City: ksa
Email: n3st0r.olermo@hotmail.com
To: batch 1978-1979
Remote Name: 77.31.165.145.dynamic.saudi.net.sa
Date: 15 Apr 2009
Time: 01:41:28

Message

all batch 1978-1979 graduates.pls get in touch with me for our 1st grand reunion.tnx


From: someone who needs Enlightenment
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 12 Apr 2009
Time: 06:54:35

Message

The True Meaning of Easter Easter has become a time of easter bunnies, easter eggs, and chocolate; don't lose sight of the real meaning of Easter, namely the Crucifixion and Resurrection of Jesus Christ, the Son of God A Christian feast commemorating the Resurrection of Jesus Christ, which is observed on the first Sunday following the full moon occurring on or next after March 21. The word Easter originated from the saxon word "Eostre", the goddess of the Saxons, in whose name sacrifies were offered about the time of the Passover. Easter Day is currently determined as the first Sunday after the full moon on or just after March 21. The real meaning of Easter is to celebrate the fact that 2,000 years ago Christ was crucified (put to death by nailing his wrists and feet to a cross). He then was laid to rest in a tomb but after three days He was resurrected (rose from the dead) . Good Friday denotes Jesus' crucifixion and Easter Sunday denotes his resurrection. The tomb in Jerusalem remains empty. Jesus lives, and since HE died for our sins, so can WE live, eternally!. so, why do we say HAPPY EASTER.....ARE WE REALLY HAPPY THAT JESUS DIED FOR OUR SINS??? Please enlighten me....


From: lita
Town_City: ajax, canada
Email: krawchuklita@rogers.com
To: all my cababayan
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 10 Apr 2009
Time: 07:36:14

Message

hello everyone, happy easter, hope that you can start coming back here soon. i miss all your joke's and our native language. hi rolando,jane,lourdes,sharon,dhang,marrianne,forgive me if i miss u'r name. Landong sigoro nagawid ka sa mabli awro ani? maabig talaga a adani ta no rabay mon mgawid madali, well i'd like to come home to eat aro-arosep lol wanin tana yapo see you here soon.


From: lita
Town_City: ajax,canada
Email: krawchuklita@rogers.com
To: my friends, and relative's
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 03 Apr 2009
Time: 15:57:30

Message

hi sharon, sa april 20101 yata ang re-union. oo nga naman how many year's na ha? musta na kayo dito?call me naman get my number in friendster message iniwan ko na doon ok miss u, hi dhang if and when u get my message please let me know ok para makatawag ako sa iyo take care. happy week-end to all malapit na ang mahal na araw. happy easter to everyone


From: sharon rose carolino
Town_City: japan
Email:
To: ate lita
Remote Name: 58x159x66x82.ap58.ftth.ucom.ne.jp
Date: 30 Mar 2009
Time: 11:19:46

Message

ate how are u na?ate anong month ang plan nyong uwi sa 2010 para uwi din me?para magkta naman tau kc ang tagal na nating d nagkita.kumusta ka na nga pala?regards


From: marilyn carolino
Town_City:
Email: hongkor51808@yahoo.com
To: reuby celeste,gina rabara,norie garce
Remote Name: n058152160080.netvigator.com
Date: 23 Mar 2009
Time: 20:29:21

Message

re:message to MS.GINA RABARA,NORIE GARCE and REUBY CELESTE....Hope to get in touch with u Guys... Reuby Celeste ill send txt messages to u and Veron on Sunday thru my chikka txt acct. para 2.50 peso lang ang every txt na galing sa Pinas...whats plan for our Batch? Got ur no. anyway,one of our schoolmate gave it to me,thanks for him (not to mention his name)...REub,do have an idea all the whereabouts of our classmates? hmmmm "HOPE TO GET IN TOUCH WITH U ALL GUYS"


From: k tan k
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 19 Mar 2009
Time: 09:48:07

Message

bocayo, rabay moyo?? ipangan sa baaw tan nibayan daing kurita....


From: marianne
Town_City:
Email:
To: K tan K
Remote Name: 75-92-231-65.sea.clearwire-dns.net
Date: 19 Mar 2009
Time: 09:36:40

Message

Siin pay na a wanra nin after a vacation all you need is another vacation. Main awit mon bokarilyo ? rabay-rabay koy taw nin ipangan sa baaw nin kapanapang.


From: k tan k
Town_City: planet earth
Email: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk or jlou4488@aol.com
To:
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 18 Mar 2009
Time: 08:42:46

Message

Hello Marianne, sakit page ulo ko et, matcap koy sayan bulan et nin painawa bayo sumubli sa trabaho....bale "back to reality" namana. ani yain si wamon ARKILA??? ambale uso et in say mangarkila ani??? ket no mamodaynay ruran...sus! si ari kon Malou 3 ray air-conditioned buses na...no rabay moyo magwa saran arkilawen ( at the right price )...say en say Pantranco kasan CR ra tan kasa et Fridge/Freezer pangwan ice cream tan ice cold drinks.....luma sarayna en! Luxury coaches/buses with aircon with CR tan drinks bar a uso sawanen ta mamot no magbyahe...katawar page .....yabang ano!!!


From: marianne
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96-26-248-53.sea.clearwire-dns.net
Date: 18 Mar 2009
Time: 06:46:47

Message

K tan K you're back!!!! hmmmmp mwahhh... mian et talagan jet lag mo ambele ibarita mon kasa anan am pagpost iti sa MB, siko pa nabukodan koya wamo pa sumawa akoy na paet mamasa nin surat kasay na nin tanda kon isurat pati saray bilyonaryo napag-diskitawan koy na . Maong namet ta rim-mate kayna.Ma'ka ka pa ambele mabista talaga a ruran nin alaki wamo? Ambele ani a inarkila mon ruran itaw PANTRANCO? JASKOL KA....WELCOME BACK!!!!!!


From: lita
Town_City: ajax, canada
Email: krawchuklita@rogers.com
To:
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 17 Mar 2009
Time: 14:54:37

Message

hi K N K ano nagbakasyon ka pala kaya natahimik dito hehehe. buti ka pa at nakabakasyon. oo na marami kang nakain doon bakit di mo man lang kami dinalhan ha? well nagpaplano rin kami na omowi but not till next 2010 layo pa ano? helloooooo dhang ano na ang balita hinihintay ko ang message mo dito para makatawag ako sa iyo ok jane ano na ba ang balita sa iyo din ha? landong mosta na? nice to have you back lourdes


From: k tan k
Town_City: babon luta
Email: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk or jlou4488@aol.com
To: sarban ampamasadti
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 17 Mar 2009
Time: 08:01:18

Message

kumusta kamoyna ngamin, ambali sadtan tinek iti, nakasa ako tamo nin omnoy awro, kasaynan mabasa iti....katawar kamo nag enjoy ako sa Pilipinas aber 10 days tamo, makapaririket page agawid, aber no pinasyan amot, sabtan siba kon sinapang/baaw tan nirapog nin baliwakwak...main et aroarosep tan nibayan daing kurita ibat sa Bolinao....gulpin mangga, batag, langka, papaya...(tan lango). Jane, kai na nirate ni Landong taw say paw it na nin para komo nin iyatang mo kano ta napadugsaan ka kano...siin pay diagnosis na komo, ambale nin nisasaet kayna? Marianne, adti kayna det...salamat main sa email mo, sus kai ko gapu nakapag internet itaw sa Pilipinas ta busy kamin permi nin kamang anan kamang, mabista amain alakin ruran sa pinas ta mamuda a petrol...lalon mabista et ta main sarili min "chauffeur"....class wamo pa he he he....hayyy iti ko na mana sa London, ampagmasakit ta man isipen anay sumubli sa trabaho!!!! arayyy bigraaa sumakit uloooo koooo! Lita, kumustay nadsen komoyo??? odino nako ka namet nagbakasyon?


From: marianne
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 16 Mar 2009
Time: 21:00:26

Message

Top world billioners are still billioners with the current global financial crisis.Can they not change there status to at least milioners? Dahhhh!!!!!


From: marianne
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96-26-248-53.sea.clearwire-dns.net
Date: 15 Mar 2009
Time: 07:58:33

Message

Girl 1 : Ang malas ko talaga nanalo akong Miss Universe,nakapangasawa ako ng prinsepi,at nanalo ako sa lotto ng 3 hundred million,talagang sobrang malas ako...Girl 2: ano????? malas ka ??? swerte ka nga eh. Girl 1 : Malas ako dahil nagising ako PANAGINIP LANG PALA LAHAT.


From: marianne
Town_City:
Email:
To: K TAN K
Remote Name: 96-26-248-53.sea.clearwire-dns.net
Date: 15 Mar 2009
Time: 07:17:50

Message

K tan K nagawid kayna ani ? na'kit koy na a kodak mo sin itaw ka sa pinas mag-post kayna det ah.Nadayakdak namana a message kod ti wanra namana li balatay ko namana a SPOTLIGHT karerektan rako paet nin tiradoren.Ngakkkkk


From: marianne
Town_City:
Email:
To: Angkay Taga Siapar
Remote Name: 75-92-231-65.sea.clearwire-dns.net
Date: 14 Mar 2009
Time: 15:02:24

Message

Katay bista nin basawen a mensahe itaw sa rubari nin babali ko.Sadtan bisata nan page nin babali tamo abaw a nag-apes ampangapes tan abaw et mangapes nin manida.Si sayay natandaan ko nin pan-nida nin inapes ra intaw nin Taiwanes ket sitaw si apes ra intaw nin pabrika nin semento, itaw sa banda mi sa Aguada,maong ta nitutulong saray kababalyan tamo.Sadtan riga kon ampamasa nin very impormative messages itaw sa babali tamo, thats make me more proud to be taga AGUADA...


From: lita
Town_City: ajax, canada
Email: krawchuklita@rogers.com
To:
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 14 Mar 2009
Time: 10:09:53

Message

hello jane welcome back, happy week-end everyone


From: marianne
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 75-92-231-65.sea.clearwire-dns.net
Date: 13 Mar 2009
Time: 20:30:44

Message

Maayon agew ed sikayon namin!!!!!


From: marianne (SUTIL)
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 75-92-231-65.sea.clearwire-dns.net
Date: 13 Mar 2009
Time: 20:26:46

Message

Girl: Honey punta ka dito sa bahay walang tao, Boypren: Ok papunta na ako...(boypren masaya)AYOS TO MAKAKA-ISKOR AKO... dumating sa bahay ng girlpren nya wala ngang tao. OGAG SABI NAMAN KASI WALANG TAO...MANYAKIS!!!!


From: marianne ( SUTIL)
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 75-92-231-65.sea.clearwire-dns.net
Date: 13 Mar 2009
Time: 20:16:18

Message

Iba-iba 3 Bangkay nakangiti sa morgue.. 1. Nanalo sa lotto, inatake sa tuwa 2. Nakipagsex sa sexy star, patay sa sarap 3. Natamaan ng kidlat..akala, picture! picture!


From: marianne
Town_City:
Email: wala lang
To:
Remote Name: 75-92-231-65.sea.clearwire-dns.net
Date: 13 Mar 2009
Time: 20:13:12

Message

tsekwa... Lulubog na ang barko... PARI: San Pedro, San Jose... MADRE: Sta. Fe, Sta. Lucia, Sta. Clara... INTSIK: lubok na balko! tawak pa kayo pasahelo!


From: marianne
Town_City:
Email:
To: Para sa inyong lahat
Remote Name: 75-92-231-65.sea.clearwire-dns.net
Date: 13 Mar 2009
Time: 20:06:37

Message

A priest at a church. Lady: Father, ang gwapo at cute mo naman! Bakit ka pa kasi nagpari? Priest: Dahil ayaw pumayag ng magulang ko na magmadre ako! Bruha!


From: Jane
Town_City:
Email:
To: Lita
Remote Name: spc2-cosh6-0-0-cust454.cosh.broadband.ntl.com
Date: 13 Mar 2009
Time: 06:20:36

Message

Hello classmate, sorry no kai ako ampagmessage iti recently.. ampinawa ko et jo, nabyay ako et joke..hopefully matuloy a plano tamon mikikit mikaklase namana next year..Looking forward to that already..


From: taga siapar
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: uschgw.officedepot.com
Date: 13 Mar 2009
Time: 05:16:10

Message

ay!ay!ay!PALNA!PALNA!MARIANNE ta kai akoy na makapalayo,ani nay iliw mon mangiposte sawanin .makapakalis a joke mo ma'en talagan daya mon texas a masutil.hehehehe.maabig a buklas komoyo ngamin.


From: marianne
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96-26-248-53.sea.clearwire-dns.net
Date: 12 Mar 2009
Time: 23:34:28

Message

Ay agi mayamay so message ko lad dya , ag kayo manpasnep ed syak ah....JOKE LABAT...


From: marianne
Town_City:
Email:
To: ANDI KAMO MASAGER AH
Remote Name: 96-26-248-53.sea.clearwire-dns.net
Date: 12 Mar 2009
Time: 23:21:55

Message

[12:17:05 AM] derlianne: Mighty Bond Anak: Tanghali na, bakit ayaw pang lumabas sa kuwarto sina mama at papa? Inday: Ewan. Kagabi, humingi sila ng PETROLEUM JELLY, pero ang naibigay ko, MIGHTY BOND!


From: marianne (SUTIL)
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96-26-248-53.sea.clearwire-dns.net
Date: 12 Mar 2009
Time: 23:12:56

Message

AFTER THE WEDDING: Husband: Sinungaling ka, sabi mo virgin ka! Bakit kagabi maluwag na! Wife: Ulol ka! Dahil lasing ka, katabi mo kagabi si mama!


From: marianne
Town_City:
Email:
To: PARA SA INYO TO
Remote Name: 96-26-248-53.sea.clearwire-dns.net
Date: 12 Mar 2009
Time: 23:09:49

Message

PAGOD DAW..... Mrs: Ano ba? Two days na tayong kasal, 'la pa rin. Mr: Kasi pagod ako. Mrs: Sige ka, pag ayaw mo, maghahanap ako ng lalaki. Mr: Sige, gawin mong dalawa, tig isa tayo!


From: marianne
Town_City:
Email: SAYA -ET
To:
Remote Name: 96-26-248-53.sea.clearwire-dns.net
Date: 12 Mar 2009
Time: 23:06:02

Message

Payong Boy and girl Boy:hoy wet na wet na ko!buksan mo na Gurl: teka, ang tigas nito ah.... ayun Boy:hay nako sa susunod nga bumili ka n ng bagong payong! lintik ka


From: marianne
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: 96-26-248-53.sea.clearwire-dns.net
Date: 12 Mar 2009
Time: 22:58:11

Message

BILAT KAYO --- SUTIL TALAGA----K TAN K kano ka agawid huhuhu mailiw akoy na komo kai ka tana nanurat abang-abang akon pirmi koni MR POSTMAN ODIN si angkay Marivic busy ya konan bayo nin boypren na si MAC LAST NAME NA PC Mac PC hindi daw sya boaring kasama ,wahhh miss katamoy na...../////$$$$$ @@@@@


From: MARIANNE
Town_City:
Email:
To: TO EVERYONE WHO APPRECIATE JOKES
Remote Name: 96-26-248-53.sea.clearwire-dns.net
Date: 12 Mar 2009
Time: 22:47:41

Message

KUTO1:do u hear me over? KUTO2:copy! KUTO1: location? KUTO2: sa bulbol ni ma'am..ikaw? KUTO1: tangina! magkatabi lng pala tayo. nand2 ko sa bigote ni sir!!!


From: marianne
Town_City:
Email:
To: PARA KOMYO NGAMIN
Remote Name: 96-26-248-53.sea.clearwire-dns.net
Date: 12 Mar 2009
Time: 22:43:14

Message

: kring kring Dok: Ano'ng nangyari sa tenga mo? Joshue: Nama-mlantsa kasi ako nang kumiriring ang telepono. Aksidentengna-pick up ko 'yung plantsa. Dok: Eh bakit dalawang tenga mo ang nagkaganyan? Joshue: Ang gago, tumawag uli!


From: marianne
Town_City:
Email:
To: PARA KOMYO NGAMIN
Remote Name: 96-26-248-53.sea.clearwire-dns.net
Date: 12 Mar 2009
Time: 22:41:36

Message

[11:21:31 PM] derlianne: kring kring Dok: Ano'ng nangyari sa tenga mo? Joshue: Nama-mlantsa kasi ako nang kumiriring ang telepono. Aksidentengna-pick up ko 'yung plantsa. Dok: Eh bakit dalawang tenga mo ang nagkaganyan? Joshue: Ang gago, tumawag uli!


From: MARIANNE ( SUTIL)
Town_City:
Email: sutil@kabas-an dat kom
To:
Remote Name: 96-26-248-53.sea.clearwire-dns.net
Date: 12 Mar 2009
Time: 22:38:53

Message

A sunday school teacher asked the little children, 'And why is it necessary to be quiet in church?" One bright kid replied, "Because people are sleeping."


From: marianne
Town_City:
Email: OH !!!!! SAYANG
To:
Remote Name: 96-26-248-53.sea.clearwire-dns.net
Date: 12 Mar 2009
Time: 22:25:57

Message

Amerikan: der a lot of cellphone in Amerika Hapon: Throw his laptop 2 da sea , Pinoy: OY !! SAYANG, Hapon : der lots of laptop in Japan, pinoy was silent coz he has nothing 2 brag about den a Korean join them, pinoy push the Korean 2 da sea EVERYONE: oh my God why did you push him PINOY: It's ok der lots of Korean in The Philippines!!!!!/////?????$$$$$


From: lita
Town_City: ajax, canada
Email: krawchuklita@rogers.com
To:
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 12 Mar 2009
Time: 06:32:21

Message

hello taga siapar, mosta na? thank you sa response akala ko ako na lang ang nagmessage dito eh, pumunta pa ako sa carot kasi na bored na ako hehehehe katanda nako? ano mga kababayan malapit na ang easter mako tamoyna makilibot tan kimisa namanaet para mabwasan a kasalanan tamo nobody get mad ok kasi wala lang yan ok we will see you all here soon para kae akoyna mako sa carot message board ok maabig a awro komoyodti ngamin


From: TAGA SIAPAR
Town_City:
Email:
To:
Remote Name: uschgw.officedepot.com
Date: 12 Mar 2009
Time: 05:17:07

Message

Lita sali namaet ampitaymbong sara kanya kai mo sara angkakit.Maabig a buklas komoyo ngamin esen sa cabungan..


From: lita
Town_City: canada, ajax
Email: krawchuklita@rogers.com
To:
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 11 Mar 2009
Time: 08:17:34

Message

hi to all maabig a buklas or yabi kontamo ngamin napano kamoyna bobsat? ambele kasayna nin ampagmessage iti sa cabungan mabereng anay tawo sa katagan nin message moyo ani siko tanay ombat sa message ko ay duka en anamet hello jane, dhang, lourdes, landong, and all cabungan people ok see you next time hey dkang let me know what time I could call you ok I would love to talk to auntie and uncle soon ok leave me a message here


From: lita
Town_City: ajax, canada
Email: krawchuklita@rogers.com
To: all my friends that are readers here
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 08 Mar 2009
Time: 14:20:41

Message

hi dhang buti ka pa at nandiyan na uli ang parent's mo, so angan kano saradsen? agawid ka no re-union tamo? hi landong fix na ba yang april? hi jane ani anay edya mo amiga ambele kasa ana message modti? it's week-end agian and it's almost over hahahahasee you next time take good care everyone


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-248-53.sea.clearwire-dns.net
Date: 03/03/2009

Message

Angkay Taga Siapar ,wantaw kanayon ma namin si James,no itaw kami sa Florida minanu kami maku kipangawro sa bali ra.Si balag mi sa Florida adani yad taw konra,kanya ka-close mi sara.


Alumni_Name: taga siapar
Yr_Graduated:
EmailAddress: to;ANNIE
Remote Name: uschgw.officedepot.com
Date: 03/02/2009

Message

Abaw salamat sa panagyat mo itaw sa baryo tamo.si kalamo mo kabaryowan koyan lamang ta tagad taw yan lamang a tatay ko,si barkada nan james kanayon koya tan parehas kamin nag-adalan.maabig a buklas komoyo ngamin.


Alumni_Name: dhang_hk hk
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: n058152214145.netvigator.com
Date: 03/01/2009

Message

kapesa ane bebelen mo sa cabungan tumawag kdte le namait a no ite sara si nay mar 9 ite kami na kumusta yayna se baby tan saray anak mo ane min anan inado ra ani?


Alumni_Name: dhang
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: n058152214145.netvigator.com
Date: 03/01/2009

Message

landong abisuhan nako no makukadti sa hk umno kamudti nin mako?. ani matuloy ana in say balak moyo ane agawid ka landong sa cabungan nin kibayli ibayli nako le namaet ah ne kamalas koynamait nangebwat sin ite ko sa abrod sawanen ko atamo magawed nen pista kasa et. kapisa ane rabay mon pasalubong ko kumo aruarusep ani? o benayan puset .rway awro me tamo sa cabungan sundoen ko sara si nay tan si tay landong rabay mon kergan nin mako sa disneyland kume ane? nagpareserba anon ticket ana no makokadte pakanen takan ulay tan ayen manok ha ha o sege na see you sa mar 7 sa plaza bye


Alumni_Name: marianne dollaga paltep
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/28/2009

Message

Angkay Nabarang tan Bapa Taga Siapar mamunta kamo sa Pilipinas? Abaw saray naka-schedule nin mamuntad taw ta uso a alumni,saray kakapisa ko sa California ket inarkila raya a saya nin PAL BOIENG 747 maku sara ki alumni sa Lipong no Abril.


Alumni_Name: landong
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 121.1.11.99
Date: 02/27/2009

Message

hi to all kaklasi ko, april nxt year a reunion tamo ah sapa komon ta makumpleto tamo. dhang kumusta kayna, banglidec. mako kamidsen sa hongkong awa lamang kitakits tamo. lita suit yourself sa april 2010 ah kasan badanan mo sayay taon masurok a abiso ko. jane ibarita mo koni mike ta agawid ka nxt year, no andi ya isyay taka wamo odino iras ma, no andi yaet umanrab kan kasan tegen anggan rumabay ya. malek koyna yapo ta gulpin andadalok, libeden rayay lampadawan kasay na paet petrolyo mi, say moskitiro mi paet eket nin karukod kanya masrep nin ilek. jane nayadi maynaytaw si nipatayi kon brief a main kwelyo?


Alumni_Name: lita k
Yr_Graduated:
EmailAddress: krawchuklita@rogers.com
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 02/26/2009

Message

welcome back dhang ni page mgawid ka ani? maong ka pa kapisa mateng kad taw ani? kasa bele layen fiesta kano wani landong intaw, kapisa mamawit kayna li a nin aro-arosep ani, ay nako lourdes talaga pan kabaw any tawo no nlipatak met ti password. anya kabaw gamin password wen a dhang meron akong kaibigan na punta dyan sa hong-kong kaya lang nakaalis sa yata sila tatlong araw sila dyan mashopping daw sila eh. hey dhang ang re-union daw ay 2010 pero hindi pa yata sure what month and date we just keep in touch ok please this time hope we can all go I will try my very best here. till next episode my kababayan i am going to bed have to work friday morning really early like 6: am so good night


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated: still learning
EmailAddress: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk or jlou4488@aol.com
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/26/2009

Message

hello Nabarang2, welcome, aber no ambo akon tagad ti he he he siko yaytaw si Nabarang Original. kumustay nay biay , ani mayi kamo mangarang-karang. Dhang, mako kami le isen sa HK no linggo...just passing by en route to Manila, awa lamang kitakits kami konri kanayon Landong no next week.


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/26/2009

Message

Nabarang ayos tamo welcome kad ti komi make yourself comfortable


Alumni_Name: dhang_hk hk
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: pcd580025.netvigator.com
Date: 02/26/2009

Message

ay................mailew akoynan maong kumuyo kaklase ani kumusta lita jane landong dandani akoynan makapangan halo2 tan sa cabungan tan arusip ani agawid ako no mar 6 sinoy kirgan kongko kapisa kumustaynay byay isin sa canada kano ka namaet nen agawed ane main naman re union ane baretanan rako namait an masakbay landong landong nabok kayna laye namait kano ka makodte sa hk elebre taka sa disneyland sinoy maye regards to all kaklase


Alumni_Name: dhang_hk hk
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: pcd580025.netvigator.com
Date: 02/26/2009

Message

ay................mailew akoynan maong kumuyo kaklase ani kumusta lita jane landong dandani akoynan makapangan halo2 tan sa cabungan tan arusip ani agawid ako no mar 6 sinoy kirgan kongko kapisa kumustaynay byay isin sa canada kano ka namaet nen agawed ane main naman re union ane baretanan rako namait an masakbay landong landong nabok kayna laye namait kano ka makodte sa hk elebre taka sa disneyland sinoy maye regards to all kaklase


Alumni_Name: Nabarang
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 216-147-135-73.globalsat.net
Date: 02/26/2009

Message

makipagtuloy ako pa ta nabarang akodti komoyo.


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/25/2009

Message

K tan K ,ani kai ka ampangusar nin relo anta main paet regalo ko komon komo relo solar powered ya paet.Sino kadi a pamyan ko ah?


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/25/2009

Message

i think that's what they call etiquette, GOOD MANNERS AND RIGHT CONDUCT!!! Jane, adti kayna JO, angki-gyera kayna et ani?????...watch out!! umata'gay na et blood pressure mo tan ma stress kay na et, jaskol kadsen...Marianne iyadi moy taw say MOLOTOV COCKTAILS....daliiiii!!!!


Alumni_Name: K tan K
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/25/2009

Message

same here Marianne, no wadi na offend raka ket at least they have the decency to say sorry to you....saray raruma aber kasalanan ra sara et masager komo...ay takli bayaer page!!!


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/25/2009

Message

Abas '' IF THEY REALIZED NAMIN'' kalantutan talaga sa inglis,HELP i need an english tudor eh tutor namin.


Alumni_Name: marianne (SUTIL)
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/25/2009

Message

EHHHHHHH ......EHHHHH... salbag ka K tan K kai ko maitakli, andibale anan sensya .I'm just lucky i'm living in a country where in people will say '' sorry i apologize i hurt you'' when they realized they did.


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/25/2009

Message

Maong kamo pa ta main namin SWISS CHEESE account moyo,padaman rako pa.


Alumni_Name: marianne (SUTIL MABITIL)
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/25/2009

Message

Mabista yain si plano moyon style mako manulisan bara'mo nin FIREWALL ni Harrison Ford mabista nin password moyo KABAW no nalingwanan moyo et in kabaw kamoy na nin talaga.


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated: still learning
EmailAddress: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk or jlou4488@aol.com
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/24/2009

Message

Abaw salamat Marianne...kasa namet relo ko ta kai ako ampisoot wanin tan kai ko tanda mangkit odas. I look to the sun, moon and stars for time....it's just to bad when it's cloudy! We are looking forward to a small re union as well he he he..andi mo isabotahe ah jaskol kadsen...ibeg pa naod in nin kai maitakli!!!and that is from their own words anyway....Lita payo ko sa iyo kaibigan, no mayi ka mang raid/rob the bank usaren mayti si body armour...bali say wangko namet ta computer genius ata, i transfer tanay cuarta sa overseas account ta sa tax-free haven (swiss acount) not SWESS! ani sa wamo??? andi mo lingwanan ay password, pareho ta namet nin KABAWWW! adti yay na bale si Jane, itaw yaet angko koni Tarzan, ampag baging-baging sara, karam aram nalalbog!


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/24/2009

Message

K tan K von voyage ah,adani kay na mibwat andi ma ilwa a gamet mo sa dudungawan nan efflen a ta bangli ma'met yay relo mo...


Alumni_Name: lita k
Yr_Graduated:
EmailAddress: krawchuklita@rogers.com
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 02/24/2009

Message

salamat K n K. ambele kabaw kayna namet ani? hello jane and lourdes nagwa moyoy na baka nuna kamoy nan nag-raid nin banko ha? ebareta moyo no ani anay edya ok sigi wanti namanaet mga kababayan cabungan till we meet here again lol


Alumni_Name: K tan K
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/24/2009

Message

adti saray nay taw??? nako sara layi nagwa'wa'tong!!! mangarangkarang wangko, nakasa sara, bangli page ampag raid/rob saraynan bangko bale kai ra nisoot a KEVLAR vest...huh! maldi kamon bala....and then pretend to be innocent by standers....main bale awit sako' tan BANKwang !!!


Alumni_Name: K tan K
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/24/2009

Message

he he he welcome to the "kabaw club" lita


Alumni_Name: lita k
Yr_Graduated:
EmailAddress: krawchuklita@rogers.com
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 02/23/2009

Message

ooppss wanin laye a olyanen ani merwa-merwa nin e-send a message lol


Alumni_Name: lita k
Yr_Graduated:
EmailAddress: krawchuklita@rogers.com
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 02/23/2009

Message

well congrats to all winner's @ the oscar's, nakatolog na ako ang haba kasi atsaka late ng nagumpisa, but i know the big winner's lol ok then lourdes iplano lang natin na mabuti ang pag-raid ng banko dito sa canada i know for sure they still have money because they always take our money and i know the riches bank here i have contact inside you know hhehehheh ang bola ano? ok arosep-tan tayom a rabay kon kalapen sawanin sigoro dilap dedela namet ok lourdes dalanen mayna li si jane ta kabaw yay na en nin amiga ko kai nakoyna paet nin mangka-chat sawanin ta busy ya kanon maong segi na muna mga kababayan at magloloto na si ako till next time again happy monday


Alumni_Name: lita k
Yr_Graduated:
EmailAddress: krawchuklita@rogers.com
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 02/23/2009

Message

well congrats to all winner's @ the oscar's, nakatolog na ako ang haba kasi atsaka late ng nagumpisa, but i know the big winner's lol ok then lourdes iplano lang natin na mabuti ang pag-raid ng banko dito sa canada i know for sure they still have money because they always take our money and i know the riches bank here i have contact inside you know hhehehheh ang bola ano? ok arosep-tan tayom a rabay kon kalapen sawanin sigoro dilap dedela namet ok lourdes dalanen mayna li si jane ta kabaw yay na en nin amiga ko kai nakoyna paet nin mangka-chat sawanin ta busy ya kanon maong segi na muna mga kababayan at magloloto na si ako till next time again happy monday


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/23/2009

Message

Shrove Tuesday dilap, Jane mangluto kan abaw pancake, main awit kon Maple Syrup tan organic Heather Honey from Scotland.......happy cooking!!! happy pancake day!!! happy eating


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated: still learning
EmailAddress: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk or jlou4488@aol.com
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/23/2009

Message

he he he he Marianne, si Oscar nin kina' mo binantayan ket si Oscar from Sesame Street, inindyan raka et...bale tanda ko no adti ya nako si Cookie Monster, main ka-date na, sara a rimmuran sa Limo. Andi ka mabereng nin bukod mamasa iti sa MB, mangwa li patalastas, pelikula, tan mangaway namet ta kiten pa no kai ra kinanit a MB!!!! (ana mana et)...


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/23/2009

Message

OSCAR,OSCAR....The glitzzzzz and glamour is always there despite of the global economic issues that we have.Ladies are so beautiful in there gowns,men look so fantastic with there tuxedos all have the body everyone is longing.When i'm watching the show it tempted me to drop a question,'' WHEN WAS THE LAST TIME THIS PEOPLE EAT''


Alumni_Name: marianne(SUTIL)
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/23/2009

Message

K tan K salbag ka kai ko gapo naka-pika sa Oscar pano ket sinabotahe nakoy na et . Ambelel kai mo nibarita nin sa Kodak Theater namin gaw-en ani ey itaw ako naku sa ALIW theater ,pim-muti a mata kod taw nana-gan. Bele no agawid ka sa Pinas madali ka tamo ah ta kasa nin kalamo kod ti nin mamasa nin surat ko iti sa MB,tiraski sem-mes -ew saray na ngamin a kalalamo ta.


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/23/2009

Message

maririket ako ta abaw awards napanalonan nan pelikula "SLUMDOG MILLIONAIRE"( 8 Oscars including best picture and best director....hurray!! to British film industry) ayyy sus, angki party yayna angko si Marianne ! tagay anay champagne straight from bote.....


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/23/2009

Message

maabig awro/yabi komoyo ngamin, lita rabay ko namet in say kilawen...kanding, baka, aber anin animal anadsen,( pwera adiay aso bagel nga ag godgod pay) bale say kailiw kon kilawen ket say kurita, kalanggutan, pusit, pasayan, talaba tan babangkalanan...followed by bal balulang kamatis tan aro arosep!!Lita, ambale main et palayin cuarta ran bangko ani? no mako ka mang raid/rob the bank mayi ko namet, si Jane to drive the get away car, si Marianne a look out, si Landong para break-in the vault...iti komi kasan cuarta ran bangko!!! kai ra palayi tanda ket say aturan cuarta sa wanin ket itaw ngamin sa pilipinas, kanya ako makodtaw mang hold up!


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/22/2009

Message

Segi yapo ta antaganan rakoy na sa RED CARPET.


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/22/2009

Message

K ta K kai ko namet tanda a ilokano nin hiccups bele sa bolinao metay-ek.Salay det taw sa nginarus-ngus ko say wangko no kamas.


Alumni_Name: lita k.
Yr_Graduated:
EmailAddress: krawchuklita@rogers.com
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 02/22/2009

Message

yeah like week-end is almost over and tonight is the night for oscar hmmmn who will it be the biggest W and the L, well hindi tayo natoloy sa bayan but there is always the next one hehehhe, jane and K n K madali maong mangoroy nin kanding ambale no si damulag o baka a kalapen tamo para abaw a makeranod hahahha say kinilaw a rabay rabay ko mga busat kanya no magawid tamo jane no re-union tamo matkap nin main nin kanding nin patyen tamo para sa kilawin kahit ako ang taya sa kambing hello landong ani anay tarosan sa 2010? ani bolan? tan ani pitsa? look's good here for me I just need to rob the bank of nova scotia then I'm set to go home lol komosta kamoynadti ngamin nin ampamasa tan happy oscar night to all and good luck to your nominee.


Alumni_Name: K tan K
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/22/2009

Message

hmmmm... Marianne, you have hiccups!are you sure it was just my HOME BREW you took??? ambale kasay nan salay ran manok ko? kunada idi ket no adda ti( anya balet ti ilokano nan aya ti HICCUPS????) ket nagtakaw ti itlog wanra pa!


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo)
Yr_Graduated: still learning
EmailAddress: jlou4488@aol.com odino jones_lourdes4488@yahoo.co.uk
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/22/2009

Message

sus ka Marianne, nakaruran akoyna sa Limo, main et cinema, bar tan swimming pool, kanya andiak rumuran sa inarkila mo ta bangli no taw akoyna sa loob andiak rabay anay lumiwa...once I was inside, I thought I have died and gone to HEAVEN!!! say maidap sen lumiwa akoyna NALALBOG!!! back down to earth and face reality, get back to work with the MOTHER of all HUNGOVERS!!! araaayyy!!! NAGDOLING-DOLING PAY TI KITAK AND I HAVE SEEN THE STARS (meanwhile the EARTH was spinning and birds singing at the same time )


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/21/2009

Message

K tan K ambele kai mo rabay mayi sa inarkila kon limo mabistad taw wanra kongko ket mo rumuran kano ket naka ida.


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/21/2009

Message

makoko yapo mangarangkarang idiay bengbeng, ur urayak man ni lita, ay adti kayna, landong, nalipatak sa metten no adinod diay dalan apan idiay beng-beng, masapol ko ti satnav! nagado metten ti napipintas nga bal balay dtoy, design and build by Rolando Olermo, kunana, ado mettn ti baro nga kalsada, dayta laeng ta tiba-tibagkol pay. madadael ti ruran nga napintas (sports car ni Uncle Jimuel) no dumalan ditoy!


Alumni_Name: k tan k
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/20/2009

Message

Marianne, ay sus , kaimata ko tamo , nakit koy galon nin HOME BREW kasay nan karga na.!!! Tulisan kan talaga!! Jane , ani ey kasay nan ilako ta, paray taw kumon sa HOLY WEEK. mangwa akoyna mana, bale malingwanan koy ingredients.KABAWWW!! Andiak mayi komo sa limoshen mo Mariane, magka arak ya. mebisekleta kami tana li ni Jane, naka gown et kunan siin designed by Monique Lhuillier RED CARPET gown, and shoes designed by Manolo Blahnik....I've got my speeches ready, just in case!!!not the same as Hale Berry...ayyy...Hala Bira gayam!


Alumni_Name: marianne(Sutil)
Yr_Graduated:
EmailAddress: SUTIL@kabas-an that KOM
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/20/2009

Message

Hik, K tan K mako sa OSCAR main hik... nin imbitasyon ko pati sika hik main imbitasyon mo ta nakasurat itaw sa imbitasyon ko hik cc K tan K dalanen katay na li no rabay mo main anan limoshen hik nin inarkila ko.Main anan gown ko paet wamo si designer ko NIKE.Shika pa shino a designer mo ?( MATAWAY TI SAY HOME BREW RA HIK)


Alumni_Name: marianne(SUTIL)
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/20/2009

Message

Anin pelikula nin wamo angkay Jane nin man-ipatalastas rad ti? Tanda mon pelikula koy taw nin nag-flap sa takilya pati naod sa sinyan ni Tang Osi ket nag-flap et lamang itaw ana paet sa Cabungan ipaliwa pati saray kakanayon ko kai sara gapo interesado.


Alumni_Name: marianne(SUTIL)
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/20/2009

Message

Kasa sara tawayan koy ti pa si wanra nin HOME BREW RA...


Alumni_Name: Jane
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: spc2-cosh6-0-0-cust454.cosh.broadband.ntl.com
Date: 02/20/2009

Message

Ordyos ka K&K ambo akon wanin, Molotov Coacktail, ani sumurong sa gyera? Watch out, Jane is about what? inubatan koya tamo a tepet ni Marianne, kai ako payna masager, Ani maaway? mitalukbong ako payna manglilimo ka namet, dyaskol malek ako payna, Ma-spyan/mabukudan ko li lamang in sansya say Home Brew nin angaw-en mon inumen, kwan kon latagan Love Potion number 9, kanya iyadi mon maong...


Alumni_Name: siko na et
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/20/2009

Message

daytoyen nga baketen!


Alumni_Name: siko na et
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/20/2009

Message

sus! siak sa metten tay nabarteken! dua dua da metten ti post kon nga ulit ulitenen! nag doling-dolingen, apayenen! nabartekenen! pasensyaenen daytoy nga kabawenen


Alumni_Name: k tan k
Yr_Graduated: still learning
EmailAddress: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk or jlou4488@aol.com
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/20/2009

Message

katawar ka , Jane!!! I can hear you thinking aloud!!! cocktails...cocktails ana mana et isen sa isip mo...creativity with cocktails...hmmm bangli no say magwa mon mix ket MOLOTOV COCKTAILS duka ana! lalo no berek-berek et a sager modsen...ayyyy sus! watch out, Jane is about!!!


Alumni_Name: k tan k
Yr_Graduated: still learning
EmailAddress: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk or jlou4488@aol.com
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/20/2009

Message

katawar ka , Jane!!! I can hear you thinking aloud!!! cocktails...cocktails ana mana et isen sa isip mo...creativity with cocktails...hmmm bangli no say magwa mon mix ket MOLOTOV COCKTAILS duka ana! lalo no berek-berek et a sager modsen...ayyyy sus! watch out, Jane is about!!!


Alumni_Name: k tan k
Yr_Graduated: still learning
EmailAddress: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk or jlou4488@aol.com
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/20/2009

Message

Jane, sayti say awit kon inumen, it's my "HOME BREW"...ipa testing ta yapo konran tulisan, bayo ta ilako, ta bangli no mapooran bukraw ran mang nginom di kado sara namet a customers ta. hmmmm... andiak ibarita komo na ani ingredients ta bangli no kwan mon posyon-posyon isen!


Alumni_Name: Jane
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: spc2-cosh6-0-0-cust454.cosh.broadband.ntl.com
Date: 02/20/2009

Message

(Sa isang Mental Hospital:) Dr. Wow! napapansin ko pagaling ng pagaling ang paborito kong pasyente ah, anong ginagawa mo mukhang seryosong seryoso ka yata ah? Pasyente: Liham Doc. sulat, tinatapos ko lang para maipakoreo/maipadala ko ngayon..Doctor: Ah para kanino? Pasyente: Para sa akin..Doctor: mmmmm..ano naman ang sinusulat mo para sa sarili mo? nangungumusta ka ba o nagkukwento tungkol sa kalagayan mo dito? Pasyente: Sira ka Ba!? paano ko malalaman eh, hindi ko pa natatanggap? Gago!!...


Alumni_Name: Jane
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: spc2-cosh6-0-0-cust454.cosh.broadband.ntl.com
Date: 02/20/2009

Message

Hi Lita sige maye ako det no manglebre kan mangan sa palengke taman alas otso y medya nadti sa yabi komi basta itaw tamo mangan sa Karenderya mi ni K&K..K&K ambale say wangko pa no inutang raytaw say kuatro kantos lako ta? Adti mo kinalap det in say iras mo sa babali? odino tara na in ni Marriane sin nilata yan namaytan tan namagatanan taw laye? Marianne pano tana namet nin kai ako sumalak tan lumimo, ket makapasawa anay mag message ana no main ipatalastas ra no misa nin bayon pilikulad ti kanya simes-ew saray nan tuluyan a raruman page laye..Anta mariga no gulpi ta biramo atamonlamng itaw sa Anda,Ani, si abaw no simisew kamoy na ngamin bukod ko tanay mag message para sa lalaman kodti di boring anan maong, wanray na li no natuluyan akoynan page anta page..


Alumni_Name: k tan k
Yr_Graduated: still learning
EmailAddress: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk or jlou4488@aol.com
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/20/2009

Message

yeppeeey, byernes page, last day from work and I have 4 weeks vacation.......mayi kooooo aber adti....to hell and back!


Alumni_Name: k tan k
Yr_Graduated: still learning
EmailAddress: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk or jlou4488@aol.com
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/20/2009

Message

hi Lita, mayi kooo ( bit bit anay vodka tan cuatro kantos marka demonyo ) manguroy ana li nakapagod kanding isen sa malabasan....he he he mga tulisan wamo pa!


Alumni_Name: lita
Yr_Graduated:
EmailAddress: krawchuklita@rogers.com
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 02/20/2009

Message

hello to all happy week-end anaet beyernes ana makotamoyna sa babali ngamin ta mako tamo mangan sa palenki, sikoyna a taya naku ha pero kayo ang taya sa inumin hehehehe; hello jane komosta ana amiga? hi lourdes ani mayi ka kommi sa babali?


Alumni_Name: k tan k
Yr_Graduated: still learning
EmailAddress: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk or jlou4488@aol.com
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/20/2009

Message

yohohoo...Jane I am glad you are back here, chill out my friend, ampag high blood kayna sa rubari ay sus, oryan moyna save your energy for a more productive issues, remember this ..STICKS AND STONES MAY HURT OUR BONES, BUT WORDS MAY NEVER HURT US!! hayy..talagan mangkit akon ALBINO nin damulag o kaya ELEPANTE o kaya HIPPO...at least you know that they are animals, not like some humans behaving like animals! O' page Jo, kabaraybay ko yay London Zoo, abaw saray ALBINO ite. Magwa kadi bayadan ko a utang kon bias komo no pannanem, siko li manotdot tan mangyatab itaw sa Tanggal ( ulinen bisokol sa kabuntogan ) Marianne, ani mako ka sa OSCARS Awards ...hmmm...main British film nin favourite "SLUMDOG MILLIONAIRE" kai ko yaet nabantayan bale it will be a battle between Benjamin Button...we shall see who will pick up most Oscars...i nominate taya si Jane, for best actress and her talent and creativity. sika Marianne i nominate ko namet nin sangka sutilan!!


Alumni_Name: marianne(SUTIL)
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/20/2009

Message

Pasensya kamoy na a ta sutil mode ako sawanin andi rako bikasan pangingado.Pano ket kai ako makapamang-ka ta nabari yay bugsay ko.


Alumni_Name: marianne(SUTIL)
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/20/2009

Message

Main paliga ko for a cost itaw gaw-en sa Florida LIGA NIN TAKSING BIKOY MALOKO invited kamo ngamin pati taga rubari MB,pati saray maputi,brown ,mangisit nin damulag,everyone is welcome.Email rako no intresado kamo reservation is unlimited SUTIL@kabas-an that KOM.


Alumni_Name: marianne(SUTIL)
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/20/2009

Message

Angkay Jane sawanin ko tamo tanda jo amasuna ka namin, bele masaor ka ambele sin gira iti sa cabungan ket nisasaet ka sin itaw sa rubari naka-full battle gear ka odino kai ka et nakalwa sa training site sin say taw.


Alumni_Name: marianne(SUTIL)
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/20/2009

Message

K tan K main tanda kon pangalapan pungapong tayna adani isen komoyo itaw sa amyanan nin kampusanto.


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress: SUTIL@kabas-an that KOM
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/20/2009

Message

Mayi kamo manada karot sa Hundred Island mibalsa tamo bele a ta krisis kasan isaliw gasolina.


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/20/2009

Message

Main alila kod ti kai ko bele mapibarawes no anin puri yay ti kai ko tanda no native ya odino imported ya kai ko mapibarawes no takong ya odino takal ya,anro ya a marokmuk na ,Hay kai ko ma-speling no baboy ya odino hipocrit ya abas hipopotamos namin pano ket pareho a tonoy....nyahhahhahahahh.....


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/20/2009

Message

Siko si damulag ko dark brown ya taman ruwam-pulo nin taon nay nad ti sa Amerika nanaliw akon Likas papaya soap sa Pinas ket kasa kai mag-kuri.K tan K ambele kai mo rabay mangalila damulag nin di kolor?Page layi sikay na a makodti lalamunen nakon manabat tan mananggal sa Florida.


Alumni_Name: Jane
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: spc2-cosh6-0-0-cust454.cosh.broadband.ntl.com
Date: 02/20/2009

Message

Kanayon si sayan kaban nin biyas a binle mo kongko kai mo et naisoble, San salop anaet, sumonor sali san letsi wamoy na et li.. manngkit ka namet maputi damulag ani? ambale ket gulpid ssn sa libed mo? joke.." Hey! White Damulag,what time are you coming home late tonight? wangko konan kalamo ko naon, "Why are you calling me white Damulag??!!!," wana ta tanda nay Damulag" ket "Don't you think it's sweet?" wangko naye kinda-kindat konan siin,..ket rinipado nako, maong ta napalisan ko.."DON'T YOU EVER CALL ME WHITE DAMULAG YOU PANGIT BROWN A.S.E!! I AM ALSO A HUMAN BEING JUST LIKE YOU!!! wana say sager na kongko, ay say limo ko.."UNGGOY ANG SUNGIT MO!" buryaw ko, "what's wrong w/ my singit now?" wanay na et..kai koyay na pa inasikaso..Marianne siko, nakursunadawan koyay ti sa Igorot nin nag taxi..ay na apo! anya met ten? hehehe


Alumni_Name: siko na et
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/20/2009

Message

ayyy...sillaki, pati pongapong namin ket kasayna ta kinnan ray nan baboy!!!!


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated: still learning
EmailAddress: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk or jlou4488@aol.com
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/20/2009

Message

hello, kumusta kayooon? Marianne, naawat ko diay email mo, umayak met maki dalos kanyayo idiay FL. abaw torista sawanin makodti komi ta mamoda anay package holidays, kimmayupa nay pounds sterling....lalo na ako namulubi, mangkit ako pa namet nin makabit isen nin maputi nin damulag nin matungtungan...ha ha ha sillaki sali siko et a mada'daan na!adti yayna si Jane ta mangutang akon san salop bias na ta kasan isa'pang ko. Sabado dilap mako kami mangarangkarang tan mangarosep! sinoy mayi?? mibalon kamin baaw ..ay kasa main isa'pang sus!!!mangali palayin karot odino togi! odino laman pongapong no kasay nan kamote ta inaribok ran baboy. ( ana mana et)


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/19/2009

Message

Agti saray nay kapada kon sutil iti.Pasensya abas grammar ko sa yupa .. i mean laughed out loud.


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/19/2009

Message

To the writer below, salamat i laugh out loud with your jokes , you made my day....


Alumni_Name:
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 121.97.110.134.bti.net.ph
Date: 02/19/2009

Message

An Igorot went to the city..... ....stopped a taxi to ride home. IGOROT: Idiay man La Trinidad,mano ti plete ngay? DRIVER: Maymaysam? IGOROT: Apay,han ka umay? ****WAHEHEHEHE!!!!******


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated: still learning
EmailAddress: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk or jlou4488@aol.com
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/18/2009

Message

nalipatak la ngaruden no anya tay ibagak???? KABAWWWW!!!


Alumni_Name:
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 121.97.212.50.bti.net.ph
Date: 02/17/2009

Message

Sa prusisyon!!! Pari: Ang mga boys,sunod sa caro ni San Jose. Mga girls, sa caro ni Mama Mary. Mga Bakla: Kami Father, san kami susunod? Pari: Hoy mga bruha! Follow me....


Alumni_Name:
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 121.97.212.50.bti.net.ph
Date: 02/17/2009

Message

Sa prusisyon!!! Pari: Ang mga boys,sunod sa caro ni San Jose. Mga girls, sa caro ni Mama Mary. Mga Bakla: Kami Father, san kami susunod? Pari: Hoy mga bruha! Follow me....


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated: still learning
EmailAddress: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk or jlou4488@aol.com
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/15/2009

Message

hi Lita wanti tamo pay biay, maong ka pa ta nakaki party kayna...hmmm...ikumusta rakami ni Jane konran taga Anda isen, mako kami li koni Jane mamasyar isen komoyo....yeah, weekend is nearly over and back to work again on Wednesday, had to take Monday and Tuesday off coz ika' ko yapo ti si ruran itaw sa talyer...GRRRRR!!! motor maintenance...


Alumni_Name: lita
Yr_Graduated:
EmailAddress: krawchuklita@rogers.com
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 02/15/2009

Message

happy week-end to everyone. hope you all had a nice relaxing valintine day like i had nako kami nakiparty sa toronto nangulpi nin makan tan mainom pero kai ako ninom ta driver ako nin nokod taw nagawid kami nin parbangon lol. Jane,Landong,lourdes komosta kamoy na?


Alumni_Name: lita
Yr_Graduated:
EmailAddress: krawchuklita
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 02/15/2009

Message


Alumni_Name: Ernie
Yr_Graduated: 1981 laye?
EmailAddress: ern_ecc@yahoo.com
Remote Name: 58.69.207.149.pldt.net
Date: 02/14/2009

Message

MARIRIQUET TAN NAPNO NIN PANGNGADO KONAN SITIN AWRO....HAPPY VALENTINE SA LAWAS......


Alumni_Name: Jane
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: spc2-cosh6-0-0-cust454.cosh.broadband.ntl.com
Date: 02/14/2009

Message

Main man o kasan ka Valentino Ka Valentina moyo..HAPPY VALENTINE'S DAY komoyo ngamin iti.


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated: still learning
EmailAddress: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk or jlou4488@aol.com
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/14/2009

Message

THIS IS MORE APPROPRIATE FOR TODAYS'DATE!!!St. Valentine At least three different Saint Valentines, all of them martyrs, are mentioned in the early martyrologies under date of 14 February. One is described as a priest at Rome, another as bishop of Interamna (modern Terni), and these two seem both to have suffered in the second half of the third century and to have been buried on the Flaminian Way, but at different distances from the city. In William of Malmesbury's time what was known to the ancients as the Flaminian Gate of Rome and is now the Porta del Popolo, was called the Gate of St. Valentine. The name seems to have been taken from a small church dedicated to the saint which was in the immediate neighborhood. Of both these St. Valentines some sort of Acta are preserved but they are of relatively late date and of no historical value. Of the third Saint Valentine, who suffered in Africa with a number of companions, nothing further is known. Saint Valentine's Day The popular customs associated with Saint Valentine's Day undoubtedly had their origin in a conventional belief generally received in England and France during the Middle Ages, that on 14 February, i.e. half way through the second month of the year, the birds began to pair. Thus in Chaucer's Parliament of Foules we read: "For this was sent on Seynt Valentyne's day Whan every foul cometh ther to choose his mate". For this reason the day was looked upon as specially consecrated to lovers and as a proper occasion for writing love letters and sending lovers' tokens. Both the French and English literatures of the fourteenth and fifteenth centuries contain allusions to the practice. Perhaps the earliest to be found is in the 34th and 35th Ballades of the bilingual poet, John Gower, written in French; but Lydgate and Clauvowe supply other examples. Those who chose each other under these circumstances seem to have been called by each other their Valentines. In the Paston Letters, Dame Elizabeth Brews writes thus about a match she hopes to make for her daughter (we modernize the spelling), addressing the favoured suitor: "And, FRIEND of mine, upon Monday is Saint Valentine's Day and every bird chooses himself a mate, and if it like you to come on Thursday night, and make provision that you may abide till then, I trust to God that ye shall speak to my husband and I shall pray that we may bring the matter to a conclusion". Shortly after the young lady herself wrote a letter to the same man addressing it "Unto my rightwell beloved Valentine, John Paston Esquire". The custom of choosing and sending valentines has of late years fallen into COMMERCIALISM!!


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/13/2009

Message

ay sus excited akon nga talaga nga umay agbakasyon umiliw kadakay amin a kakabagyan...kitaen to latta no kaano, awagan kanto no adda ak ditan, mano da ti annak mon tapno ammok no mano nga sokolate ti awitek....Marianne, that was the real account of the story "VALENTINES' DAY MASSACRE". gruesome!!!


Alumni_Name: landong
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 121.1.11.99
Date: 02/13/2009

Message

kabagyan ado pay ti tayom ken kuden kuden, idiay kunada nga bengbeng, ado met ti arosep idiay. diak ammo no adda pay ti balat ken buli-buli. orayen kayo idiay balay no agbakasyon kayo ah!


Alumni_Name: marianne(ngarakngak pirmi)
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/13/2009

Message

K tan K salbag ka nangalap ako odin nin ruler tan magnifying glass satana nin mabasa ko yay ti si artcle mo.Bele pwerte a istorya taman dim-maya yay a'rong kon namasa ta Inglis namet.HAPPY VALENTIMES 2 KOMOYO NGAMIN.


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated: still learning
EmailAddress: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk or jlou4488@aol.com
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/13/2009

Message

The date was February 14, 1929. The location was a red-brick warehouse known as the S-M-C Cartage Company at 2122 North Clark Street in Chicago...a garage which was doubling at that time as an illicit liquor storage facility. A group of men...five of whom were members of the George "Bugs" Moran gang...had gathered at the warehouse that morning under the assumption that a truck of hijacked whiskey was about to arrive. One of the men was Johnny May, an ex-safecracker who had been hired as an auto mechanic. He was working on a truck, his dog tied to the bumper, while six other men waited for the consignment of liquor to arrive. Among the number waiting were: Frank and Pete Guesenberg, who were supposed to meet Moran and pick up two empty trucks to drive to Detroit in order to collect a shipment of smuggled Canadian whiskey; James Clark (Moran's brother-in-law); Adam Heyer; Al Weinshank (not a gang member who was visiting with the party at the time) and Reinhardt Schwimmer (a young optometrist who was also not a member of the gang, but merely an acquaintance of Moran who hung around the warehouse for the simple thrill of "rubbing shoulders" with gangsters). Moran was running late for the morning meeting. Due to arrive at 10:30 a.m., he failed to leave for the rendezvous (in the company of Willie Marks and Ted Newberry) until several minutes after the half-hour. While the seven men loitered inside the warehouse, they were unaware that a black touring car had pulled up outside...or that Moran himself had spotted the vehicle and, fearing it to be a police car (given its alarm bell on the running board and gun-rack behind the front seat), had taken cover. Four men emerged from the car, two in uniform and two in civilian clothing, while a third uniformed figure remained behind the wheel. The quartet entered the building and, a few moments later, the rattle of machine gun fire could be heard, breaking the silence of that snow-covered morning. Shortly afterward, four figures left the warehouse...the two in civilian clothes emerging first with hands held high, herded by the couple in uniform as though they were in the midst of an arrest. Entering the waiting vehicle, the party then drove away. Inside the building, May's dog was barking and howling and, when curious neighbors went to check, they were confronted by a blood-spattered murder scene. Moran's men had been lined up against the rear wall of the garage and sprayed with machine gunfire. Six were already dead. However, Frank Guesenberg, with fourteen slugs in him, had crawled twenty feet toward the garage door and was still alive. When questioned in the hospital later just prior to his death, Guesenberg insisted that it was "Coppers done it!" Moran himself was safe. Thinking the arrival of the "lookalike" police car had meant some type of "shakedown," he had hung back and not entered the building. At the sound of gunfire, Moran together with Marks and Newberry had fled the scene. The murders at 2122 North Clark Street virtually broke the power of Moran's North Side gang. Moran laid the deed at the doorstep of Al "Scarface" Capone...correctly so to a certain extent. It is doubtful that Capone masterminded the Saint Valentine's Day Massacre. While it may have been in his best interests to eliminate members of the Moran gang, he probably would have preferred it not to occur, well aware that such an action was likely to set the gang wars on a new and deadly course. The true individual (and eager participant) behind the massacre was almost certainly Jack "Machine Gun" McGurn, one of Capone's most trusted men who nurtured a personal vendetta against Moran. That having been said, the identity of the killers will probably never be known with any degree of surety. Even though Moran swiftly targeted Capone with ordering the "hit," the authorities remained baffled. Capone had been in Florida at the time of the massacre and, upon hearing the news, had stated, "the only man who kills like that is Bugs Moran." At the same time, Moran was insisting, "only Capone kills guys like that." This was, perhaps, the act that finally initiated the decline of Capone's criminal empire. Many believed he had gone too far. The authorities and even Capone's adoring public, were ready to finally bring the bootleg wars to an end. Ultimately, not one person was ever convicted for the Saint Valentine's Day murders. As for the fates of the major players, McGurn (whose real name was James DeMora), an expert with the Tommy gun who had "an eye" for the ladies (particularly blondes) and credited with over twenty-five known "kills" for the Capone Mob, was shot down by five gunmen in a bowling alley on the Eve of Saint Valentine's Day in 1936. By that time, however, he was little more than a "two-bit hoodlum." Two of the killers were ostensibly "friends" with whom he had entered the establishment, although the identities of the men who committed the murder are not public knowledge even to this day. A nickel had been placed in McGurn's right hand and next to the body had been left a comic valentine which read: Following the Saint Valentine's Day Massacre, Moran's power dwindled and his luck took a decidedly downhill slide. By the mid-1930s, he had left Chicago, moving first to Wisconsin and then Minnesota. Reduced to near poverty, he eventually drifted back to Illinois, where he took to robbing banks and filling stations. Around 1940, he moved to Ohio and joined the Virgil Summers-Albert Fouts Gang, eventually being arrested by the FBI in 1946. He served ten years in Leavenworth Penitentiary and was released in 1956, only to be immediately re-arrested for an earlier bank holdup. Convicted and sentenced to another ten years, Moran died in prison of lung cancer on February 25, 1957 after receiving the Full Last Rites of the Roman Catholic Church. He is buried in the Leavenworth Penitentiary Cemetery. Capone, considered a "wonder of the age," known to be the "generous gangster" who "gave to the needy, helped the elderly and was great with kids," was finally indicted by a federal grand jury for tax evasion. In 1932, he was sentenced to an eleven-year prison term, part of which was served on Alcatraz, where he spent the last year of his sentence in the hospital section undergoing treatment for Neurosyphilis, contracted from Chicago brothels, which was destroying his brain. Eventually released for good behavior in November of 1939, physically and mentally shattered by his disease, Capone lived out the rest of his life at his Palm Island estate in Miami, dying on January 25, 1947 of unrelated cardiac arrest...although some insist it was the syphilis that killed him. He was originally buried in Mount Olivet Cemetery in Chicago, but his remains were later exhumed and transported to Mount Carmel Cemetery in Cook County, Illinois. Chicago memorialized the warehouse on Clark Street. It became a tourist attraction and newspapers even printed photographs of the dead men upside-down so that their readers would not have to turn the publication around in order to identify the bodies. In 1949, the front portion of the building was turned into an antique furniture storage business by a couple who had no idea of the location's history. They soon discovered that the place was visited more by sightseers and curiosity-seekers than genuine customers and eventually closed the business. In 1967, the building was demolished. However, the bricks from the bullet-marked rear wall were purchased and saved by George Patey, a Canadian businessman. In 1972, he opened a nightclub with a "Roaring Twenties" theme and rebuilt the wall...in the men's restroom. Three nights each week, women were permitted to peek inside at the macabre attraction. The club continued it operations for a few years and, when it closed, Patey placed the 417 bricks into storage. He then offered them for sale accompanied by a written account of the massacre. The bricks were sold for $1,000.00 apiece, but Patey soon found as many being returned to him as were being sold. Apparently, anyone who purchased a brick became suddenly stricken with bad luck...illness, financial ruin, divorce and, in some cases, even death. According to the story, the bricks themselves have somehow become contaminated with the powerful negative energy of the massacre. Whatever became of the rest of the Clark Street warehouse bricks is not known. So the legend states...other sources say differently...that the bricks were never sold at all, for example. As for the site of 2122 North Clark Street itself (now only a small area adjacent to a parking lot), even today, people walking along the street at night have reported the sounds of screams and machine guns as they pass by. The building is long gone but the area is marked by a fenced-off lawn which belongs to the nearby nursing home. Five trees are scattered along the place in a line...the one in the middle marks the location where the rear wall once stood. Passersby often report strange sounds of a paranormal nature (including voices), the appearance of sudden mists and the indescribable feeling of fear as they walk past. Those accompanied by dogs also report their share of peculiar happenings. Animals appear to be especially bothered by this piece of lawn, sometimes barking and howling...and sometimes whining in fear.


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated: still learning
EmailAddress: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk or jlou4488@aol.com
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/13/2009

Message

Saint Valentine is said to have lived in Rome during the third century. That was a long time ago. During this time Rome was ruled by an emperor named Claudius. Many people did not like the ruler. Claudius was having trouble getting men to serve in his army. He felt many men would not volunteer to join because they did not want to leave their wives and families. He thought that if men were not married, they would join the army. So Claudius passed a new law which did not allow any more marriages. Most people thought this law was cruel. Valentine, who was a minister, did not support the new law. Even after Emperor Claudius passed the law, he kept performing marriage ceremonies secretly. One night he was caught and thrown in jail and told he would be put to death. Many young people came to visit Valentine. One was the daughter of the prison guard. On the day of his death Valentine wrote a note to the daughter signed "Love from your Valentine". This was on February 14, 269 A. D. Some say this started the custom of exchanging love messages on Valentine's Day.


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/13/2009

Message

wangko pa no dilap et a awro nin puso (besit)


Alumni_Name: taga siapar
Yr_Graduated:
EmailAddress: lourdes o.
Remote Name: 99-51-4-191.lightspeed.snjsca.sbcglobal.net
Date: 02/13/2009

Message

Ambale kai mo tanda?Awro nin puso sawanin ampako saray na nin ampangarang-karang si marriane tan si jane.HAPPY VALENTINE KUMOYO NGAMIN ITI SA CABUNGAN....


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/12/2009

Message

Marianne, Jane, adti kamoyna???


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/12/2009

Message

Landong, wen a agkabagyan tayo ta ni tatay ko ken ni papang mo ket agkapidwa da...makes me very proud na maraming architech and engineer na Olermo....siguro nalipatamon, dumagas kami idi idiay kanyayo no aggapo kami regreg baybay sa Cabungan nga mapan agkarang-karang, mailiwakon man nga talaga nga apan agpidot ti didila ken bangkalanang, tanda mo in say pana'pana' sabtan bili iti, mas mabli et dyan "caviar" mapanemtem ko naud intaw, itupak tupak taw tamo sa bato sen saytaw, sawanin its worth its weight in gold!!!main et palayi makarang karangan itaw??? ordyos kanayon, rabay koyan talagan makit exterior tan interior nan bali moyo, mabista yan talaga.


Alumni_Name: landong
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 121.1.11.99
Date: 02/11/2009

Message

k tan k you're welcome, remember all olermo are relatives. if you adore the exterior, i'm sure much of the interior.


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated: still learning
EmailAddress: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk or jlou4488@aol.com
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/11/2009

Message

Cristeta "Cris" Comerford was named White House chef in August of 2005, after 10 years as an assistant chef in the White House kitchens. Trained in culinary arts in the Philippines, Austria and the United States, Comerford, a naturalized U.S. citizen, has been unusually press-averse for a White House chef -- declining most interviews and preferring to do her talking through her cuisine. But Tuesday, welcoming Philippine President Gloria Macapagal Arroyo to the White House, President Bush couldn't resist getting in a joke about his chef. First, said Bush, "I want to tell you how proud I am to be the president of a nation that -- in which there's a lot of Philippine Americans. They love America and they love their heritage." Second, he continued, "I am reminded of the great talent of the -- of our Philippine Americans when I eat dinner at the White House.... And the chef is a great person and a really good cook, by the way, Madam President." Arroyo thanked Bush for the compliment, and for the offer to send two assets the Philippines need desperately now: U.S. Navy ships to help with ferry rescue, and rice to feed a country suffering a rice shortage. "We're happy to do it," said Bush. "We want to help our friends in a time of need."


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/11/2009

Message

sshhhh...Marianne misasaet kadsen....abaw pilipino sa white house, page na meet mi saraytaw sen last year ta nako saradti nag tour sa bali, kanya saray Presidente tanda ray adobo tan rabay rabay ra ipalaman sa tinapay a ginisan corned beef...si cristita comerford, pilipina head chef sa WH appointed in august 2005, and makes as all filipinos soooo proud!!!


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/11/2009

Message

K tan K sapay si pastry chef moyod sen ampangwa yan galyetas? pwerte ipartner taw no tea time, sarenen mo li instead of scone and tea ,galyetas and tea mataway...


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/11/2009

Message

K tan K no mako yad sen si Bapa Barrack rabay-rabay na kano a adobo.Pano ket si chef sawanin itaw kona ket pinay ya,I'm proud to know that our kababayan is the one giving nourishment to the first family....GO PINOY...


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/11/2009

Message

Landong, sadtan ebeg ko talaga kunan bali nin design mo para kunan busat mo...magwa mamasyar itaw palayi??


Alumni_Name: landong
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 121.1.11.99
Date: 02/11/2009

Message

sinaor! kasa kanon fiesta sa cabungan sawanin, kai ra kadi rabay manan-ili. anta plano mi ni alfred mako kifiesta, resata an syensia! sa san jose kami anali ki-fiesta itaw konra ni lailan tan pastor galan. jane no agawid ka next yr. mamafiesta ako, ipasna taka sa musiko.


Alumni_Name: marianne dollaga paltep
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/10/2009

Message

Kai kuya katanda si bapa insiong carolino bangli si kalamo ko katanda naya,basta taga ya Tupa odino Arnedo a kalamo na sigurado kanayon nayan kalamo ko in.Kanayon ma si James pareho kamo nin apelyido barkada nayan kalamo ko.


Alumni_Name: taga siapar
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: uschgw.officedepot.com
Date: 02/10/2009

Message

Si'koy taw si wamo sali katanda nayti si bapa insiong carolino nin kalamo mo ta si apelyedo na nan asawa na paltep.


Alumni_Name: mariann(ngarakngak pirmi)
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/10/2009

Message

K tan K sinari kon lamang in say hostel ,ket hostile namet a response ra,bele makadumog ako li lamang si rabay ko tamo no mako kod sen ket makit koy Notting Hill ta nangibwat sin nabantayan ko yay taw si pelikula ni Hulya tan si Hugo ket wangko marate li keen ko ya in nin lugar wangko.Ikarwa rabay ko yan makit a Tower of London no agti raya binitay taw si sayay Reyna nin ampang-lampong anggan sawanin kano.Ikatlo maku kami li sa museum of London itaw ss kaminan nan korona ko nin indam ra ket kai ra yay na nisubli.


Alumni_Name: marianne(ngarakngak pirmi)
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/10/2009

Message

Angkay Jane pasensya kayna ah ta talagan milata akoy na nin maong,uryan mo ta adapen koy mako mamala-oy bayadan ko li tampor no main makalap ko.


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated: still learning
EmailAddress: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk or jlou4488@aol.com
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/10/2009

Message

hello Jane, magunem pan page iti komi bale kasaynan snow, ay kai ko yayte i divorce si bisekleta Jo kawanan koya aber kinakalawang yayna, si uniforme mo adamen ko yapo kainsanan ta makoko mag part time yapo ise sa Kings Cross, manikapen ko ya naod a RED nin lupistik ko ket naika barkot na palayi ni Mrs Ambassador sen ampag impake ya nin gamit ran limmayas ana. mamadam ka padsen lupistik mo say sangka oditan tan say lips plumper wanin, kai ako et bale naryo, jaskol, mamiriton Fish and Chips lamang le. I guess they don't know the difference, magka palataaaaa ana ngamin! Marianne, sika pay taw naod si nakit mi 4 a cuatro kantos awit mo(one for every direction)amianan, baytan, panrupan, bagatanan. adti kayna nirate, sus.....keep on surfing about Europe, bangli main bargain...try hostel no kasan hotel, try apartment no kasan flat, try the pubs no kasan guest house....Landong...adti yayna kadi taw, tumawag ako tana li komo no nalitson yaynay baboy...Icay, musta kayna neng, kaano mo ipuslit en si nene mo?....hay pasensya kamoyna, sikon ambo taga Cabungan anay post anan post iti, pa'no ket siti si Jane, kasalanan nayti ngamin...he he he


Alumni_Name: Jane
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: spc2-cosh6-0-0-cust454.cosh.broadband.ntl.com
Date: 02/10/2009

Message

Silaki nan siin a beseklita kanayon, oryan mayna, andi mayna ipa vulcanize tutal, mangibarang yan dalanan no madedlem, Basta no Beyrnes, irasan nakon uniforme ko sa Cafe/fast Food ta awa makagulpi ta mana ket makasaliw atan motorsiklon pupugak pugak ana. medyo maawroy nadti sawanin komi jo namasoble manay gunem isen sa banda moyo laye, Marriane ambale nabok kayna et sin sayay awro a kasan tegen mon namagatanan? apat ran deretsay kwatro kantos a awit-awit mo, nalingwanan mo paet kanon binaydan...ansingiren rako. ani nanuba kayna et ket siko manay nibada mo.


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated: still learning
EmailAddress: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk or jlou4488@aol.com
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/09/2009

Message

rapeg anadti sawanin komi, magwa anay magadado tan mananem. mas abaw snow itaw konri Jane ta sitaw si gunem nin para sa London, nailpad ya itaw sa Portsmouth, kanya abaw naganansya ni Jane sa halo-halo, idap na bale sumaka tan mogot, kasan ruran, si bisekleta iti ya kongko nipa vulcanise koyay tekrean na ta nabotbot ya sen nilason kami sa tatalogtog. hmmm, about guest houses/bed and breakfast/flats....are you sure you are looking in the right place...try mo sa Park Lane....or did you look at Buckingham Palace or Windsor, or Balmoral??? ay abaw kanoy vacancies iti sa dani mi (London Zoo) sitaw si enclosure ran elepante intaw, newly renovated, completo anay "mod con"and they are still looking for new exhibits, a very fine species of homo sapien or apes...hmmmmm...will do I suppose.!!! try mo sa website ra. (sus) ...it's FREE and who knows they might let you stay for as long as you want


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/09/2009

Message

Pwerte a snow moyod sen sa London bele ambele nibunrak moyoy rarumad ti ani ey di winter wonderland ana et iti komi.K tan K timmarana ako pay na nin nag-plano nin makod sen ket nat-genan ko ta si lakay ket agawid ya namet no Abril.Say problema ko ampangkit akon hotel,bed and breakfast tan flat for rent for november ket sarba namet ket no available room a response ra ambele high season a November isen ani?


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/09/2009

Message

Pano nin nakasa yay taw si naka-imis pirmi ket karaka ana sawanin Nyahahahhhhaha...Ay sus talagan row 4 ako kai ko odin mapi-barawes taw et si Facebook,kanya sangki ko malitik-litik.Bele si CEO founder nan Facebook he is a very young and goodlooking 28 years old man.He is one of the so called baby CEO,last year his net worth is i think 4 billion dollars.


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/09/2009

Message

psssstt! Marianne ambale kasa yaynaytaw si kasuldong ngaran mon "naka-imis permi" nakamorngot kayna ani???


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/09/2009

Message

Marianne, let me just remind you...you can only invite people to join facebook no tanda moy email address ra, or if they are still in your contact list....nagkamali lang siguro ng pindot yung nag invite nyaaaahahahaha, hirap talaga wala ka friend ano!!!! naku napansin ko Marianne friend pala kayo ni P. Radomski(James Bond)...abaw anay ka friend mo pang international...hayyy awa lamang makarate kamon page iti sa Europe....


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/09/2009

Message

mantekapen ko ya pa si Deng dela cruz, nakoyadti sa UK ...early 1990s'...she married Guiseppe..and sadly I lost touch with her...deng adti kayna???


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/09/2009

Message

K tan K maong kapa ta kim-mamang ka. Kasa et kodak ko itaw sa Facebook ta napusan akon film.Ani taway siin si Chili Vodka? tanda mo namet baby throat ako et gatas tamo a an-inumen ko imported ibat China HIK.. Segi agawid ako yapo ,agti mamuntan baytan Hik mamagatanan ako? hik....


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated:
EmailAddress: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/08/2009

Message

hello iti ako na mana, Jane nakasa ako tamo ta nako akodtaw sa Surrey nag weekend ta rimmate yaynay "little sis" mi, she looks well and in good health aber kai moyo mantepeten he he he, she is looking forward to start uni next Monday. Marianne...great to see you've joined Facebook...join us in supporting good causes etc. etc. etc....I'll send you the link...not just schools but the community as a whole....actually mas abaw matulongan...people in all walks of life......shhhh!!! I think I have said too much already....mag "underground communication" tayna li. Icay...musta kayna neng, I hope you are taking care of yourself and the baby very well, plenty of rest! Get your husband to do most things for you, that's what husbands are for...Marivic adti kayna??? nateng ana kasan post mo, sadtaynan iliw mi komo...Landong, ani kumusta, kompleto et en say "tools" mo, mamagwa ako kumon "under floor heating" sa ta'gay toktok ngato nan bali mi ta sadtay ray-ep talaga. no saen say radiator ket pamalaybayan na namet ni Jane nin daing layalay tan kurita, jaskol sadtay li'mo ran pusa no ma'kit ray garamay nan kurita nin mankumayam ana. Marianne, bangli ibarita moy naet nin kalawakaw talaga ( must be the effect of chili vodka, brandy,cognac, whisky, port, ale, beer, tuba basi, lambanog, marca demonyo, paint stripper, varnish)ahhhh...you've got be creative/imaginative and very ECCENTRIC and a bit PSYCHO to be able to understand!!!! he he he...Lita mayi ko mangarangkarang tan mag arosep...


Alumni_Name: Jane
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: spc2-cosh6-0-0-cust454.cosh.broadband.ntl.com
Date: 02/07/2009

Message

Hello, Marrianne K and K adti nakka moyo namana, ay silaki, mimorngot ako odin no kasan makit kon bayon post iti, Icay kai ka et lamang nakapili nin ngran na baby mo ani? Si Marivic awa lamang matuloy..an ibwelo na awa makapag post ya li namana, no kanon panaon, bale extra super hight tech ya li kano no mapuntawan na mana..Lita tanda ma in jo si Serena nin wamo..katanda naya in ni Landong..pinadamagan naya in laye intaw, tawan no nag in ex naya..


Alumni_Name: lita(carolino)krawchuk
Yr_Graduated:
EmailAddress: krawchuklita@rogers.com
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 02/06/2009

Message

maabig a buklas komoyo ngamin nin mamasa sa message brd. ani a edya nin taaw sawanin jane magwa nin manidela ani? landong ani mako tamoyna mangarangkarang sa dodongan komi. odino manep nin tayom. mebalsa tamo tana ta kasan motor layed taw sa pantalan hehhehehhehe wangko tamo bale no totowen moyo maendyan kamo tamo itaw baka si serena a maket moyodtaw sa pantalan memmemmmemememhehhehhe lake jane makapailiw namain no magbolinao kay nan magbolinao magawid atay na pa taman kae et nin re-union mayka landong?


Alumni_Name: Jane
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: spc2-cosh6-0-0-cust454.cosh.broadband.ntl.com
Date: 02/06/2009

Message

K and K. rotten pis laye a inglish nin palata! kai ko tanda namet, gulpi natikapan ta sawanin, pwerte in si attire mon nag waitress, makasaliw atan bayon gulong odino malamunan tay tekrean nan besikleta ta..jaskol maong ta kai ka kinembet konan siin si uniporme mo, mamagwa ako li pa namet wanin...limaran deretsa, ani brand na bale siin si lipsik mon grabe odit na siin anay sangkaoditan lipstick nakit ko..makapaibeg...siin tamo ta inapla moy mangga colada, nabok kayna et mangilason kongko, silaki, ibarita mon kalsadan lubak lubak ket, ansiti namet talogtog anay andalanan ta..jaskol ka makapalimo, nayabyan ata paet ket delem..jaskol adti kayna kai kata namet maaninag ana, kalla lipstick mo tanay angkakit ko..kasa tana palaye namet mangater konta...sadtan tepel mo. mangingintar akoyna sa limo, adti ti, ambale ket kasan talogtog sa Anda adti atay nan babon luta sual namet anyti laye...odino hundred islands..hik! Hik! pito ra namet anay kakitan ko sika...kanya naparedeped anay talogtog tan kai ko tanda no ayin besikleta a saltawan ko...


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/06/2009

Message

Marianne , main anadti nin "chili vodka" ibat sa Ukraine, kusto no mangwa "bloody mary"( cocktail) patawayan ko ya li si Jane...hayyy nipapanemtem moyna manaet a kanen kanen, mabitil akoynan tuloy, Tepeten ko ya li si Barrack no rabay nay palata, mako yadti no Abril (G20 Summit) subaybayan moyo tana li sa TV....sshhhh,anas anas ako koni Jane, ani English nin Palata???? "do yo et black pis" wangko li palayi??? do yo lyk "palats"??? wanin palayi


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/06/2009

Message

K tan K ampangusar saray briton nin palata sa Fish and Chips ra?Sapay gourmet nin inunda-onday tan gourmet nin bitso -bitso rabay ra palayin dessert nin sarain saray el Presidente tan el Royal nin ampakanen mo.


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/06/2009

Message

Tanda moyo ket rabay ko pay na a tumino ket maka-alis kamo namet kanya iresata koy na a yapo.Angkay Jane K tan K rabay moyo pa'witan katamo nin SILING LABUYO LOTION ay epektibo yay ti no maray-ep taman below 0 a temperatura sigurado umakrebey a say-nget moyo siti odin a an-usaren ko kanya taman polek-polek ako sa rinos-ros nin yelo ayos tamo.


Alumni_Name: K tan K
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/06/2009

Message

ahemmm.....Marianne, I think you've lost the plot! he he he...you have got to be mad/crazy to be able to understand ... otherwise...kalawakaw page pa


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/06/2009

Message

Ay sus talagan sakalako a epekto nan maray-ep komoyo kalawakaw kamoy na et nyahahahaha.....


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/06/2009

Message

Jane, si besekleta ket na clamp raya ta illegal parking ya, nibate koyadtaw sen nako kami nag clubbing, maidap mamidal no medyo nakainom ta say kikit ko ket 2 a dalan main et kitikit tan imburnal, matkap ray 85 pounds sterling bayo raya i release kano ....gusto ko yain si ngaran ni Caffe moyo Jane, magwa mako mag part time waitress isen, me wearing mini-skirt and skimpy top he he he bayo makubpal lupistik tan make up, bale mamirito nin FISH and CHIPS, kai maryo sayan linggo ta maray ep...say wamo para main kadi mami nin "huge tip" ket no kai sara mami, kwan kon "tabasco" a kape tan halo-halo ra...


Alumni_Name: Jane
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: spc2-cosh6-0-0-cust454.cosh.broadband.ntl.com
Date: 02/06/2009

Message

Katawar ka kanayon, iti ako sa rigrig kalsada ampanagan ruranan mogot, kasan ruran, main bayon pwesto ko sa babali, grand opening sawanin,.. non-STAR'S BACK Caffee..pila'y nadtaw kano excited saray customers, ani lempyo yay taw et si nikakaritang anan besiklita ta ani? keen nakod ti pa kadi. ilason nako,.kasa yay nan tuluyan si Marivic pati F/S na nawap yayna..adti ka nakakit wantin bisnis partner a kasan arumiing na, Sipait nako yay na et laye nag holiday sa Grand Canyon..sadtan amot iti wana, naka sunglasses ya kano konan siin tan t shirt/shorts tamo, mamaibeg-ibeg ya, keen nakodti kadi pangingado oryan mo ta i discountan kata nin halo-halo,ice tea, ice coffe, pina colada,mango colada, salbabida, bida, kontra-bida, Tiquilla sunrise/sunset, pansit mangisit, surarit, sipait, etsetera, que sera sera, labandera, kusinera, Longanisa, plantsa..kameseta, main mantsa, si rabay mo taman mangiyawid kan pasalugong konran katanda mo.ani wamon kai na mangrosros a Buldoser anan deretsay pangrosros ko...


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/05/2009

Message

I have a fine brew (tea)in the pot, Marianne and the other alternative is whisky in my coffee and cream..... can't sit around....I'm at work, life has to go on.....but can't stop thinking about the beautiful/bountiful (mangarangkarang) beaches around Cabaruyan Islands.....definitely winter has come with a vengeance here in the UK...worst part sawanin itaw konri Jane sa Portsmouth...all sort of transport is disrupted...Janeeeee adti kayna Jo??


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/05/2009

Message

Nyahahahhahahah .... K tan K I know how you feel when it's cold and Frezzzzingggg...Get big cup of hot chocolate and put lots and lots of marsmallow then sit back and relax put on your cozy pajama think the beautiful Hawaii,think of the beautiful beach in Tondol or the closest in your palce is think summer in Crotia and after that you will be ok....


Alumni_Name: K tan K
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/05/2009

Message

Hell is burning and I am FREEZING, more snow to come...Jane mustay nay halo-halo business mo, at least kai kayna mangrosros yelo.


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/05/2009

Message

Marianne.....sad to say, kasan ma research ko nin meaning nan ngaran mo, pati ngaran ko -a place in France wana tamo..si Jane namet female version of John....haaayyy am I just bored or what??? I must book a flight to hell and back....do you think they do "bed and breakfast" there?? just wondering if they let me in...naahhh!!! Lucifer may think I might take over!!!magkakalat/maghahasik ng lagim...Marianne, join us on Facebook


Alumni_Name: mariannne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/05/2009

Message

K tan K talagan sagkal moy history/mag-define or whatever you call it nin ngaran nin tawo sapay ngaran ko ani namet sa wamo? LEONORA /LEONOR saya tamo a mapanemtem ko no marnge ko yay ti nin ngaran siti a ngaran nan sweetheart ni Bapa Rizal nin taga Dagupan si Leonor Rivera wanra ket sadtan bista nan siti nin babayi kanya ya angko na-inlave si Bapa Rizal taman kanayon naya,gim-moktot ya paet bele nag-latan ya, sad story.Leonora Isabel ngaran nin kastila kasabyan sayti a mabasa mon ngaran sa nobela ni Bapa Rizal,mabista yay ti nin ngaran Icay.


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/05/2009

Message


Alumni_Name: glocon
Yr_Graduated:
EmailAddress: realtyworldphils@yahoo.com
Remote Name: 122.55.187.76.pldt.net
Date: 02/05/2009

Message

Hello! Have you ever been to Alcala? Not yet? Then I cordially invite you to take a look at it now through this video: http://www.youtube.com/watch?v=Ic9yl4LGEnY . It's worth your time discovering your neighboring towns :-) God bless.


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/04/2009

Message

Ica...sorry abas ya na min spelling nan LEONORA ....HE HE HE ME TYPING IN THE DARK.......


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/04/2009

Message

Icay....mabista ya in nin ngaran Leaonora Isabel, presumably derived from the Egyptian name of the goddess of love "Isis" plus the Latin word for "beautiful." Isabel Isabella the Catholic (1451–1504) the first Spanish female monarch and a key character in the discovery of America. Isabel (Portuguese, Spanish, Provençal), Isabella (Italian), Isabelle (French), Izabela (Polish) are women's names, formally translated into English as Elizabeth or Elisabeth but often substituted (in English) one for the other, seemingly arbitrarily. Spanish Isabel, for example, is often rendered into English as Italian Isabella and sometimes as French Isabelle but seldom as English Elizabeth or Elisabeth; for another example, both Isabella and Elisabetta are Italian names. A Scottish variation of the spelling is Isobel. Leonora is a feminine given name, originating from the Greek word for "light", also means Beautiful and adoring,low tempered, inspiring. 696 Leonora is a minor planet orbiting the sun.


Alumni_Name: Jane
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: spc2-cosh6-0-0-cust454.cosh.broadband.ntl.com
Date: 02/04/2009

Message

Ordyos, naboldingan kop isen ya namain anay Lola sa suggestion ni K and k nibarita nayna nagamin, ah, kasay nan maisip ko, Icay sawanin tamo et popular yaynay anak mo, anitarato mayna paet laye, no sinoy kursunada mon mag in abalayan, panoy na li no bansal di, kasay nan ginwa moyo no kai ngumarinsngis, ilis anan ilis ni Marriane, paliwaen ra kamo li kadi li nin padi sa simbaan, mag ninang ako li ah,,sa kasal..no rabay moyo namet..bride maid ako li..ay abas laye saray anak ra li namain ni Marriane a mag holding hands wamo..pano bale ti kasa namet odin nonong ko..makapaibeg no misay main nonong..ta pigaw main mangadadon talunan.si kalamo ko no mangadado ya ket, permi ya tanan maikorna sa adado, kakikit kikit ko li, tawin tawin odino guyogoy nayay nan Damulag..Help! help! Asawa, tulong! arayat! maawa! maawa! wana konan siin, sin nisa kai koya narnge tampor ta maksaw a kudor tan kimat, imudit-odit yayna sa limo na, sadtan limo ko namet nag nerbyos akon talaga, ta say wangko no ani anay nangyadi kona, anta namain, kinayaman rayan pasang tamo.Silaki nan siti imbis nin mayadi a talunan ket mailamo yaet pagawan..ates yan maong ket..sin nisa nakit ko angkibayanihan yaynan mamalatay two storey house iti, niparayo tan nitara-tarana na, wanti a uso intaw nakit ko sa Pilipinas, kumadaw a bali wana..tawan ansiin angaw-en nadsen sa back garden, taman ampag snow, ampangwa akon garusa wana namet ana..sinoy manguroy wangko ket sika li pa wana...


Alumni_Name: icay
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: dhcp-0-18-8b-5c-92-45.cpe.mountaincable.net
Date: 02/04/2009

Message

Ate K, sadtay kagulpian! tenkyu, mningkap akon magwa pisuldungen.. to taga-siapar, hehehehehe! ayoko ng name na pokwang, alyas pokey... pag ini-slang dito, mgiging Pohk-weng hehehehehe! wana ni tatay ko namet ket Leonora Isabel, ngaran nin ruan baying ko, puerte hehehehe! thanks sa advises moyo, appreciate ko po... angkay marianne, anak ka et, magwa et pasunuran, inggat main nene ni nonong mo! holding hands sara li no kumadaw kamo hehehehe!


Alumni_Name: Jane
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: spc2-cosh6-0-0-cust454.cosh.broadband.ntl.com
Date: 02/04/2009

Message

Mangi suggest ako pa namet nin ngaran nan baby mo Icay sapay version sa Bolinao nin Lola tan Ina, meaning..Bayeng, Baket, tan Nay o Nanay..mas mabista namet ana in jan Menngay, Kordapia, Pordakikay o Serafica, no rabay mo namet Splimindink, unique...bale ambo yayna in ta sumurarit saray main nin ngaran wanin..


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/04/2009

Message

Icay magwa lamang Inah Veronica pwerte ti say ngaran nin man-ibi ni K tan K,maya pa ta pasyawen ko awa kami et makagwa nin saya,i-save ko pay ti say ngaran nin nibi ni K tan K.Mabistan lamang in say ngaran nin nibi ni Taga- Siapar no kursonada moy Pinay name.Magwa lamang Gondina odino Godiva.


Alumni_Name: taga siapar
Yr_Graduated:
EmailAddress: to ICAY
Remote Name: uschgw.officedepot.com
Date: 02/04/2009

Message

Mamariket ako tamo kumo,no pinoy na pinoy a bakas na magwa lamang luningning,lagring,marimar,diyosa o POKWANG!!!!AY!GARAW KO TAMO,MAABIG A BUKLAS KUMOYO NGAMIN ITI SA CABUNGGAN...


Alumni_Name: K tan K
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/04/2009

Message

Icay, kae akoyna makaka'lek mangisip ngaran..............EMILY JESSICA GRACE ELLIE RUBY CHLOE SOPHIE OLIVIA JESSICA MEGAN LUCY CHLOE CHARLOTTE LILY KATIE ELLA HANNAH ELLIE AMELIA AMY HANNAH AMELIA EVIE HOLLY LAUREN ABIGAIL EMMA MOLLY ISABELLA MOLLY MILLIE ISABELLE CAITLIN BETHANY HOLLY FREYA LEAH DAISY REBECCA GEORGIA ERIN POPPY ELEANOR JASMINE DAISY PHOEBE ELIZABETH ALICE KEIRA CAITLIN COURTNEY IMOGEN SHANNON MADISON AMBER ABBIE KEIRA ANNA SCARLETT PAIGE AVA SUMMER SARAH AIMEE RACHEL NIAMH LIBBY IMOGEN AMBER ANNNA LOLA ZOE EVA TIA ABBIE MAISIE ROSIE SHANNON ISOBEL BROOKE NIAMH NOEMI MAISIE ALISHA NATASHA ZOE EVE NICOLE SHANNON AMELIE IMOGEN ALICIA COURTNEY GRACIE FAITH MORGAN MATILDA SIENNA MADELEINE LAURA ALEXANDRA ZOE SKYE LYDIA ZARA LOUISE LYDIA ISLA BROOKE SHANNON FRANCESCA HARRIET CHELSEA RACHEL GEORGINA JADE JENNIFER JODIE ABBIE MAYA HOLLIE DEMI ELOISE LACEY MELISSSA ALEXANDRA LAYLA KAYLEIGH KATHERINE MARTHA LARA SOFIA VICTORIA JULIA CHARLIE SAMANTHA LEXIE YASMIN MARIA CERYS TILLY AALIYAH TEGAN ELISE EVELYN DANIELLE


Alumni_Name: icay
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: dhcp-0-18-8b-5c-92-45.cpe.mountaincable.net
Date: 02/03/2009

Message

ay kasaet naisadya kon lampin, barkes or acete de mansanilla, kasan ma'kit kodti, kartib-kartiben ko tana li a ules me gaw-en lampin, modern ana kano sawanin, ba'yon abing pampersan anan tampor misa kae ra kano barkesan, ay saragati di ambo ya li sexy a figure na wangko namet.. mako ko li pa mangkit sa Filipino store no main acete de mansanilla ra. Abaw a salamat sa ni-suggest moyon ngaran na, awa lamang ma-finalized ana ba'yo ya lumiwa.. angkay landong, aningar any in nin ngaran, panahon et in nin espanyol, ate K, diana louise sadtay bista na bale ket ngaran nay en nin ka'nakan ko. angkay marrianne, tri-ny mi pan imatch a ngaran min mitra kalamo ket kasan mbista ta pa'no ket, no ambo VerSA, SaVEr, CaSa, SaCa, NyCa, NyVe, Verny, kai na rabay ni kalamo ko, sadtay arte nan laki na, hehehehe! angkay marivic adti kaynan page? angkay jane, ay page, matuloy kamon agawid nextyear ni? mako kami li pa kipista itaw komoyo hehehe!


Alumni_Name: Jane
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: spc2-cosh6-0-0-cust454.cosh.broadband.ntl.com
Date: 02/03/2009

Message

Landong, panon kai ko kamang ket andumugen ko saray kaklase tamo para sa re-reunion tamo next year, tepet ran tawo no adti ako kano nag-adal, ket kasan school wanin iti wanrad ti kongko, kalawakaw wanra et, jaskol excited akoyna, talagan magkalat akon husto li next year, ipapas ko ngamin li a iliw ko sa Anda, lapni-lapniten ko sara li ngamin a kaklase tamon mangibayli kongko, kanya alakin practice anan talaga ta ambale namotbot ako manan tekrean last year. Si Marivic namain nakergwan koya, ta binati nako sin birthday ko, ket kai ra tramo inabandon trangkaswen ya kanoy computer na, tan binmulate ya, pati friendster na ket naka padlock kasan makapag view sali maalisan kamo wana, concern yan maong kuntamo ta kasa kanon masaliw para mamurga nin bulate sa computer..kai na tanda sadtan iliw tamoy na kona, sikamo ampaglako akon halo2 umarak sa adapan bali moyo ta anikadaw ko, kanya abangan rakodsen, ta mangidalan ako komoyo. awa makadinep anaet mamasahe a tawo ket makaagawid mana next month, next year...basta Landong sabaten nako ah..no ambo kay manabat kai ako agawid!!! sayaang namet a ibayad mo kongkon manna kongko..hehehe..rupan kwarta wamo pa...


Alumni_Name: landong
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 121.1.11.99
Date: 02/02/2009

Message

hi jane! ani nangyadi komo? kamang kan talaga! itaw kaynaet angko sa rubari! mipadugpa ka komon inggat no maglat moy kamang! odino mapadugsaan ka pinggat misasaet ka sa bali moyo. KAMANG! hi lita, dhang ktank. icay mabistan ngaran leila, lhian,gabrielle, kwatang, doray,gondina, serafia,matilda. pick one! more choices! let me know.


Alumni_Name: k tan k
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/02/2009

Message

Jane, rabay ko, baked Alaska tan Arctic Roll


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/02/2009

Message

Angkay Jane lamunan mon iced coffee in say lako mon halo-halo.


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/02/2009

Message

A sus sikamo salo namet a napunterya na nin tikbalan nin ampangusngus yelo sa ta'gay.K tan K sumonor li turosan man istaka in si namaradawan mon ruran ing-gat madali man madumon taman matambakan yan niros-ros nin yelo.


Alumni_Name: k tan k
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 02/02/2009

Message

hello Jane....ay sus halo-halo nin main Langka rabay ko in basta andi mo kwan batag....iti koyna sa London, grabe a driving conditions naon, blizzards!!!more snow on the way .....haaayyyy I wish itaw ako sa Anda,aber ayi-ayi sa tutupa mako sa school intaw, at least ambo maray ep


Alumni_Name: Jane
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: spc2-cosh6-0-0-cust454.cosh.broadband.ntl.com
Date: 02/02/2009

Message

Ampaglako akon Halo-Halo, manaliw kamo??


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo)
Yr_Graduated:
EmailAddress: jlou4488@aol.com odino jones_lourdes4488@yahoo.co.uk
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/02/2009

Message

Marianne, siko namet a ampamalan SNOW sawanin, SIBERIAN WEATHER iti komi....adap adapen ko mako sa London magtrabaho, iti ako sa countryside sawanin ket kalyen ko ya yapo a ruran, kai ko bale tanda no adti koyaytaw ni park naapon???? KABAWWWWW talaga!!!!Jane, adti kayna??? siguro ampag skiing/toboganning yayna si Jane...tikapen ko pay barako nin kape no wantin maray ep....Icay, naka decide kayna neng no ani ipangaran mo sa nene mo...I like the name Diana Louise, Diana being the popular Princess and icon of the century and in Greek mythology, goddess of hunt, Louise -Louise is a popular feminine form of the name Louis; it is used in all English-speaking and French-speaking countries, and is commonly found across Europe. Louise is a common name in European royal families. Saint Louise de Marillac was born in France in 1591. She devoted her life to caring for the sick. "Louise" is also the name of an opera by Gustave Charpentier. ....sayang tamo ta kai ako nakabuo nin babayi...siko li pay ninang he he he


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 02/01/2009

Message

Angkay Lita taga ko sa Cabungan itaw sa babo bele graduate ako sa San Jose.Iti ako sawanin sa Seattle Washington USA.K tan K ay sus say wangko no agti kayna maong pa ta nipa-ingar ka.


Alumni_Name: lita
Yr_Graduated:
EmailAddress: krawchuklita@rogers.com
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 02/01/2009

Message

marrianne adti ka ket nin naggraduate? taga cabungan ka ba? saan ka ngayon?


Alumni_Name: lita
Yr_Graduated:
EmailAddress: krawchuklita@rogers.com
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 02/01/2009

Message

hooray sabi ko na nga at you come tru again landong we can always count on you to start the re-union, alright mabista anay tarosan tamo ani wadi a bulan? di ba tag-ulan ang summer dito? thank you for the quick response maabig a awro komoyodti ngamin nin ampamasa sawanin


Alumni_Name: K tan K
Yr_Graduated:
EmailAddress: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/01/2009

Message

hellooooo.......testing yaytaw tamo, adti kamoyna bubsat, kabaraybay tan kakanayon....dada, bapa...kumusta kamoyna ngamin...nagbakasyon sarayna palayi ngamin .....sapa kumon ta marigsa tan mariga kamo ngamin.....


Alumni_Name: K tan K
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 02/01/2009

Message

hello to everybody


Alumni_Name: landong
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 121.1.11.99
Date: 01/29/2009

Message

lita re: reunion, i start working on it tentative summer of 2010, also jane i heard eros wedding set nxt year, so i think the timing is fine to you. lets start spreading our slogan "BE COUNTED". i take care the locals and the nationals, lita and jane you take care overseas. im counting on you. bari-bari pira padugsa!


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 01/29/2009

Message

Andi kamo mag-panes kongko ah JOKE LANG PO!!!!


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 01/29/2009

Message

NABASA KO DOON: Population Policies CHINA :stop at 1 child , BURMA: stop at 2 children , PHILIPPINES : stop at 4 AM .... have fun!!!!!


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 01/29/2009

Message

NABASA KO TO : Ano kadalasan sinsabi kapag nautot AMERICAN: Excuse me BRITISH: Pardon me PINOY: NOT ME!!!!!!


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 01/29/2009

Message

Kinopya ko to: RUSSIA : We're the first in the space USA: We're the first in the moon ERAP: We'll be the first innthe sun ,USA : You can't go there you'll burn ERAP: We're not stupid we'll go there at night time.


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 01/29/2009

Message

Angkay Lita say apelyido ko sin balasang ako Dollaga bele sawanin Paltep ana.


Alumni_Name: lita
Yr_Graduated:
EmailAddress: krawchuklita@rogers.com
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 01/29/2009

Message

hello landong, marrianne ani a apelyedo mo ning? yes landong how about that re-union? any plan's yet? daming tanong eh, ay nao-ako nin nanaliw ni baresaway naapon sin kayadi ko nag message board ay ambo sara nin mataba nangengebeng ra maong taq 3 ra tamo a sinaliw ko hehehe anyway hello to all my kababayan from anda


Alumni_Name: landong
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 121.1.11.99
Date: 01/29/2009

Message

jane no agawid ka sanaen taka misa kata iyater sa cabungan, nex month of what year? hi lita, mabista namet ta main anan odas mon magmessage welcome anyway! nakasa ya namaet si dhang. ktank nabasa koyaytaw si txt mo, how about a re-union of olermo in anda. any plans?


Alumni_Name: marianne (naka-imis pirmi)
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 01/28/2009

Message

Angkay Lita pasensya kayna kai kata kabisado bele siko taga ko babo.No kursunada moy barisaway main niluto kod ti bele medyo makapuy a taway ta sin niluto ko ket na-ye-yes saray na sa kaday-an dudu-ngan itaw komi.


Alumni_Name: marianne (naka-imis pirmi)
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 01/28/2009

Message

Icay aninay anda no nene yay anak mo adani kay nan page manultit nakasadya ana angko a lamping,barkes abing tan aceti de mansanilla.Talaga medyo maidap mamili nin ngaran lalo no sarag nin baramo nin kongko.No rabay mon ipangaran sa Hollywood showbiz magwa Angelina, Julia, Britney odino Hana.No local showbiz namet Jolina,Judy-ann odino Claudine.No mahilig ka namet sa Greek Methodology Helen, Venus,Mercury magwa lamang. No rabay mo namet ngaran nin bub-bayi nin mabangka,Marianne,Marivic,Jane odino Lourdes mabistan lamang.Bele sangka-bistawan pikalamu-en moy ngaran moyon mitra-kalamo ing-gat kasan maumli.


Alumni_Name: lita
Yr_Graduated: 1983
EmailAddress: krawchuklita@rogers.com
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 01/28/2009

Message

hi jane, ani anay edya modti? nateng atay na nin kae nagkaergo ani talagan magawed ka ani? komostqa tana classmate ok. hey mailiw akon mangan nin barisaway sinoy main niloto esen mga kababayan? main nin niloto kon tinambong-tambong mako kamodti konmi pigaw makataway kamo lol mga kababayan kahit na hindi masyadong magkakilala at least nakakapag hi in cyber space hehehe bye for now got to go


Alumni_Name: icay
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: dhcp-0-18-8b-5c-92-45.cpe.mountaincable.net
Date: 01/28/2009

Message

ay sayang yay naytaw, excited kopan talaga, nangipasak akoynan pangisab-itan ko komon.. an-imaginen ko pa no pano ma nailusot page hehehehe! no si ules, ay sitaw a undayon min mibubsat sin a'nak kami, isari ko ya li pa namet sa anak ko hehehehe! main na'kit ko sa mall, hi-tech namet nin baramon undayon, mangansyon ya et tan mi'ta'yon yan bukod..si problema bangli makakuryente ya kanya ules tana pan talaga, mas safe! =) wanan sitaw si nag-ultrasound angkay jane ket Nene ya kano, ay main ana li juniora ko, kasa et bale ngaran na, ta main rabay ko kai na rabay nin kalamo ko, main rabay na kai ko namet rabay, kanya mi jack en poy kami tana li...


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 01/28/2009

Message

Angkay Jane kursonada kayay in si dyok mo jo sawanin ko ya tamo nabasay ti.


Alumni_Name: Jane
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: spc2-cosh6-0-0-cust454.cosh.broadband.ntl.com
Date: 01/28/2009

Message

Marianne idyawan mo sali namet itaw tamo et sa pinas ket napuntawan rayan dinukot in si undayon a pasalubong mo..Main istorya ra intaw nin pano mo kanon matandaan no adtin nasyon kayna no iti ka sa lapaap, ket iliwa mo tamo kanoy takyay mo sa dudungawan nan eroplano, no maingar mon maray-ep iti kay na sa parting Europe no mamot iti ka sa middle east, no iloob may na li kanoy takyay mo ket namet/ket nakasa yay nay relo tan si singsing mo iti kay na sa Pinas...Waaa .dyok lang ito mga mare maga pare huwag kayong magalit mga kabayan kopya lang ito..


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 01/27/2009

Message

Aniiiiii!!!!!@@@@@#### kai ma nakalap a undayon nin nibati kod ti saragati sino kadi a nag-ka interes ah anta inanusan koya odin taw nin ni-hand-carry dim maya paet a a'rong kon na-nginglis sin tenepetan rako sa custom no ani yay taw si bitbit ko kontodo nimustra ko paet na pano ya usaren a undayon satana sa palooben raya.Salbag kai ma namin nakalap Icay,andibali anan syan-sya kusto ya si angkay Jane mangwa kayna li ules mabista yan lamang taw si ibayli man tanggo ,bogie a baby mas mabista et no kontodo cha-cha..


Alumni_Name: Jane
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: spc2-cosh6-0-0-cust454.cosh.broadband.ntl.com
Date: 01/27/2009

Message

Hi, Lita..Kumusta namet classmate, Nangadayo tamo pan page ani? ingas-ings kayna li lamang kai ka et nirate sa Anda, Icay talo kata, magbaksayon ako next month, next month namet anan next month kongko, tinaon taon ti nin ka ne-next month. madali tamo mangwa undayon Icay,ules tamo pa tan ruaran ruber,misa sasa kamon ruber gagetan kalamo mo solve ana. ani anak mo nene o nono, Congratulations ah, dali moy bogie tan Tanggo no idokdok ma, asikaswen mo bale a sali no dumol-ok ya, Tanda mo Marianne somoble ako padtin taga pisa namet taman sadtan nikakamang ko ta sali page Piaribongbongan raka, iyakay katan tactiks no panoy mangred tan malayo. wasang wasang ako namet ana sawanin talaga, bilang anan kulang sa pansin anta page pa. bale anikidumog ko no ati nakka nakka ran rauraman tawod ti ta angkaandipat saray na..K & K antaganan ratay na sa Warrior ship ni Admiral Nelson, taga pipi ako kano tan taga luto kan kanen na tan saray tauhan na.grabe bale kanoy nika mitikoloso ra..Marivic anin page idya moynad sen? Landong agawid ako next month, sabaten nakon page pa, kai ko bale tanda no anin taonan nin next month..


Alumni_Name: icay
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: dhcp-0-18-8b-5c-92-45.cpe.mountaincable.net
Date: 01/27/2009

Message

hugs!!!!!! pasensyay na no matalag akod ti magpost sawanin, na'pusan akon bangka.. inggawan tanay magsecond d motion palayi hehehehe! angkay marrianne, maririket akon mamasa nin storya mo about ur bakasyon grande, ani balita koni Ding dong? kai koya matingkap taw si undayon,pinag-intirisan raya layi no pano... kasa paet masaliw nin wantaw iti.. ibayli bayli koya tana li ay anak ko, exercise ana inggat sumeksi ulit, urdyon! angkay jane, kano' kamo magbakasyon? sikami awa lamang matuloy no next yr, walang katapusang next yr =) regards to angkay marivic! and everyone...


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 01/27/2009

Message

Nanawagan ako sa mga nagsusulat dito mangyari po sana mag-paramdam kayo.Pa'no sumawa koy na nin mamasa nin surat kod ti .PANGINGADO SUMUBLI KAMO HU,HU,HU,.WAHHHH....AMBUKODAN KOYNA NAMET BANGLI AWAYEN RAKOY NA....


Alumni_Name: lita (carolino) krawchuk
Yr_Graduated: 1983
EmailAddress: krawchuklita@rogers.com
Remote Name: cpe00095bd0a44b-cm001a666ab51e.cpe.net.cable.rogers.com
Date: 01/26/2009

Message

hello to all my friends and relative's that are reading here in anda message board also hello to jane, landong,marivic,dhang if you see me here please get my e-mail and we can chat ok miss you guy's landong maong ka ta ebat ka manaet sa cabungan sikami maqteng mana sigoro misa makapika itaw wanin talaga a adayo ani? sigi na yapo ta malek akoy na trabaho manet gamen c-you god bless to all na nag-babasa sa messge brd


Alumni_Name: K tan K
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 01/26/2009

Message

Marianne, salamat sa ason BAGEL...talagan Bagel ya pa ta ...still barking up the wrong tree....aber adtin kalye, kalye segi....mangamat ya et wamo...ay sus isubli ko ya komo ta kado saray pusa ko. Pati saray manok malimo sara kai sara maka itlog, makaki'dod-ki'dod sara...isubli ma sa Anda ta itaw a bagay na, "NO HOPE" yaytin aso...AYYYY SUS Marianne sawanin mo tamo na discobre si MIGGY LIGHT...mataway talaga, lalo no chilled.


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 01/26/2009

Message

If you love Philippine arts,exotic food and native Filipino dish visits Balawbalaw Restaurant in Antipolo Rizal, they have the most finest perhaps the most beautiful Filipino art collection.


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 01/25/2009

Message

Andi kamo masager kongko ah talagan malabid ako tan ampanglat akon jetlag ko,for tomorrow i'll be back to work ..... ay yay yay.....


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress: IBA TALAGA ANG PILIPINAS
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 01/25/2009

Message

Kung saan -saan na ako nakarating after 5 years talagang iba pa rin ang Pinas.Ingay ng bosina ng mga sasakyan usok sa lansangan dami ng tao sa kalsada nag mamadali basura kung saan saan nakakalat ,mga sasakyan hindi sinusunod ang linya ng kalsada kung gusto mong umosad ang tiknik unahan ng ngoso ng sasakyan ( WOW DI KO KAYA MAG-DRIVE DOON).Pulis MMDA nag-kalat sa kalasada (INGAT KA).Sakay ka sa dyip ay sus humawak ka baka ka malaglag,mama para , ito bayad, sa tabi lang mga katagang maririnig mo.Taxi naman,sasabihin sa'yo ''SORRY HO MATRAPIK DOON'' WAHHHH AYAW NILA....LRT...MRT a sus kung rush hour ingat mga girls and ladies ingatan lang baka kayo mahipuan ng di sinasadya.Sa Pilipinas nandoon mga kaibigan, mga mahal sa buhay dating kakilala mga dating kapitbahay ito naman ang masarap..... kahit maraming hirap .Pero ang pinakamasarap sa lahat SAN MIGUEL LIGHT.....try it you'll love it...


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 01/25/2009

Message

Angkay Marivic agti kayna jo kasa an adi-adi salbag ka kasa anan narinig sayo namet.Si Alfred pa na-traffic kay na namet layi nong ,Si Ibong pa agti kayna et nararbong, Icay kalapen may ti si undayon mon de remote iti sa MB ibati ko yad ti andi ma lingwanan kwan gasolina a remote na a plus a ikwa mo ta in-gat komuri ya.K tan K siti si nipasaliw mon adobo nin bagel nin aso ibati ko yan lamang iti sa MB pasensya kayna ta an-tumaol ya et.Angkay Jane tarabaho mo jo sadtan tsismosa mon talaga taman agti nin dopung itaw ka ma-ambak naka kadi ni Mr Hughes.


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 96-26-229-254.sea.clearwire-dns.net
Date: 01/25/2009

Message

I'm back!!!!! Adyos sadtan ray-ep main et snow wahhhhhh......


Alumni_Name: jess/malyn
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: n058152187068.netvigator.com
Date: 01/25/2009

Message

hello JAne,happy birthday Dear!!!!!!


Alumni_Name:
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: spc2-cosh6-0-0-cust454.cosh.broadband.ntl.com
Date: 01/25/2009

Message


Alumni_Name: K tan K
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 01/24/2009

Message

JANE...HE HE HE... osto ta pigaw kasan pepean nin beddings tan kasan uyasan kardero tan palaton.....mag lawer-lawer ata li.....mag babysit ya li si Mr Hughes ta mako ta mag clubbing, awa lamang makaguroy no ani maguroy isen....ha ha ha watch out Jane...bad influence is coming your way!


Alumni_Name: Jane
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: spc2-cosh6-0-0-cust454.cosh.broadband.ntl.com
Date: 01/24/2009

Message

Ya kanayon ani nangap mon nag book Hotel? Sipait mon tawo! kai mo rabay malek iti komi ani? saragati kan talaga..Bale sige sunggaaban koy in si offer mo ta matalag mangyadi a wanin.. 5 course meal li a order ko, ipapel-papel kon talaga! mangibulsa ako et li tara..Marriane sayti say lastiko kai namet ana mayade panguroy ko, pinisisiglot mon maong, grabe omnoy yarday ti? Salamat ah!


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 30.188.71.202.sta.prodatanet.com.ph
Date: 01/24/2009

Message

sus pasensya ana triple ya ulaw anay tin talaga


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 30.188.71.202.sta.prodatanet.com.ph
Date: 01/24/2009

Message

PASENSYA KAMOY NA ET malabid akon talaga sawnin ko tamo nisasaet iti sa hotel pano agawid akoy na dilap no buklas kanya iti ko tana kai ko et paet naka empaki.Kalalamo nin isen sa rubari taaw no wadi mako kamo iti sa pinas sare'nen moyoy mag-stay iti sa Lancaster Hotel iti ya tamo sa Crossing adapan nan Shangrila.Bayo yay ti nin condotel very nice facility adani sa sarba, say servicio ra excelent iti akon 2 weeks ket very satisfied ako tan medyo na-spoiled rako layi heheheh....kai ko bele tanda no ani rating ra bele para kongko i will give them 4 stars...definitely sumubli akod ti....


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 30.188.71.202.sta.prodatanet.com.ph
Date: 01/24/2009

Message

PASENSYA KAMOY NA ET malabid akon talaga sawnin ko tamo nisasaet iti sa hotel pano agawid akoy na dilap no buklas kanya iti ko tana kai ko et paet naka empaki.Kalalamo nin isen sa rubari taaw no wadi mako kamo iti sa pinas sare'nen moyoy mag-stay iti sa Lancaster Hotel iti ya tamo sa Crossing adapan nan Shangrila.Bayo yay ti nin condotel very nice facility adani sa sarba, say servicio ra excelent iti akon 2 weeks ket very satisfied ako tan medyo na-spoiled rako layi heheheh....kai ko bele tanda no ani rating ra bele para kongko i will give them 4 stars...definitely sumubli akod ti....


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 30.188.71.202.sta.prodatanet.com.ph
Date: 01/24/2009

Message

PASENSYA KAMOY NA ET malabid akon talaga sawnin ko tamo nisasaet iti sa hotel pano agawid akoy na dilap no buklas kanya iti ko tana kai ko et paet naka empaki.Kalalamo nin isensa rubari taaw no wadi mako kamo iti sa pinas sarenen moyoy mag-stay iti sa Lancaster Hotel iti ya tamo sa Crossing adapan nan Shangrila.Bayo yay ti nin condotel very nice facility adani sa sarba, say servicio ra excelent iti akon 2 weeks ket very satisfied ako tan medyo na-spoiled rako layi heheheh....kai ko bele tanda no ani rating ra bele para kongko i will give them 4 stars...definitely sumubli akod ti....


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 30.188.71.202.sta.prodatanet.com.ph
Date: 01/24/2009

Message

Mabista layi no mag exercise tamo sport fest iti sa MB,chinese garter,patalonton,dama-dama odino shatong magwa lamang paysep tan taksing nin mamiso.


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 30.188.71.202.sta.prodatanet.com.ph
Date: 01/24/2009

Message

K tan K maong ka pa ta nako ka sa Africa main nala'wan mon elepante?


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 30.188.71.202.sta.prodatanet.com.ph
Date: 01/24/2009

Message

K tan K o awitan katan adobo nin aso mataway yay ti ta bagel ya.Ansain ana no mangulay at kamo nin building wanra li main puri moyon gigang.


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated:
EmailAddress: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 01/23/2009

Message

sus nabarang ako....nawerwer akon bilang Jane, pa'no ket nangna akoyna et binawetan nin ito'.....makaulaw main a bawet!....Marivic adti anay narate mo...angkamaten maet en say treadmill ani??? segi...keep fit...ta mayi ka li kongko mag mountain climbing....BEN NEVIS here we come!!!! Landong, mountain climbing sa Mount Apo???? sus abaw saray guerilla ( tan gorilya )isen...I... caaay...adti kayna neng, mailiw kaminan tuloy komo....Jane...Si Spinnaker Tower tana li a kulay aten ta, say masuyot gang gangen ran aso nin kay et naadobo!


Alumni_Name: kabaraybay tan kanayon ( Lourdes Olermo )
Yr_Graduated:
EmailAddress: jones_lourdes4488@yahoo.co.uk
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 01/23/2009

Message

pssssttt...Marianne.....mangkit ka pan inadobon aso isen ta pa'witan rakami???


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 30.188.71.202.sta.prodatanet.com.ph
Date: 01/23/2009

Message

Naku kami kimmamang sa Antipolo nangan kami sa Balawbalaw ay sus say kombinasyon nin menu ra both authentic tan exotic pinoy dish mataway yay taw si bouganvilla flower salad ra bele say takli mo mag-baliw color fink, try moyo li mangan itaw no agawid kamo.Naku kami itaw sa exotic resto sa laguna nangorder akon adobo nin bayawak ginataan sawa tan sinanglay koryat ay sus kal-la na'pus ko si house blend iced tea ra. wahhhhhhhhh...... kai ko mababa amilen.....


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 30.188.71.202.sta.prodatanet.com.ph
Date: 01/23/2009

Message

Kusto kad sen taga Siapar .... K tan K ,angkay Jane mayi ko det ah !!!!! Kai ko et nakit a Inglatera .....


Alumni_Name: rey guarin
Yr_Graduated:
EmailAddress: reycguarin@yahoo.com
Remote Name: 87.109.49.69
Date: 01/23/2009

Message

LOT FOR SALE (Residencial Lot), WALKING DISTANCE FROM POBLACION OF ANDA. http://reycguarin.multiply.com/photos/album/41/LOT_FOR_SALE .. DIRECT BUYER’S ONLY ... thanks


Alumni_Name: K tan K
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 01/23/2009

Message

Hi Jane, I was just looking at the brochure for Portsmouth, am very much interested in the marine history of what is now fast becoming nations favourite city. I will be visiting Henry Vlll Mary Rose and its very well preserved tudor artefacts....having lived almost next door to Hampton court Palace, I would be very interested to see what this famous ship look like inside and out. I will certainly look at two other HMS Victory and HMS Warrior 1860....I believe the Spinnaker Tower is your newest landmark, and maybe visit the Blue Reef Aquarium last, I have already booked the long weekend staying at one of your seafront hotels, and maybe send a cab to pick you up for dinner ( bring the girls)....looking forward to visit Portsmouth


Alumni_Name: taga siapar
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: uschgw.officedepot.com
Date: 01/23/2009

Message

Si mapulo nin kai tamo nin gaw'en ginwa naya tanan saya,LOVE ONE ANOTHER!!!!


Alumni_Name: K tan K
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host213-120-96-103.in-addr.btopenworld.com
Date: 01/23/2009

Message

tawan pa no sino saray en nin ampangaway.....but some people are barking mad, barking up the wrong tree, pointing their dirty fingers without gathering their facts right...well, this is not the first time,and it wont be the last.....Landong...you are very right, don't look at the problem if the problem is your face...ha ha ha ...indeed!!! Jane ....last week of Feb....Portsmouth is already in mmy diary, sumadya kadsen ta mako ko mangaribok!


Alumni_Name: landong
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 121.1.11.99
Date: 01/22/2009

Message

ani nangyadi! karati ko ibat sa cabungan main anmaet nabasa kon masakit sa mata! sino sarain saray ampiaway manaet! andi kamo wanin nong,neng, no kasan mabistan message moyo andi kamoyna magmessage.


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 30.188.71.202.sta.prodatanet.com.ph
Date: 01/22/2009

Message

K tan K agti ka bele im madi ambele sawanin ka tamo ani ey nalit-te yay na et a MB.Angkay Jane kalapen mo li ti say lastiko nin para komo ibati kod ti li sa MB. Angkay Marivic nabantyan mo pinag-swear rayan oman ta nakalubasa yay taw si masiken salbag history talaga.Angkay Landong ambele agti kayna nali'muwan ka ani?


Alumni_Name: Nida
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: adsl-9-47-38.mia.bellsouth.net
Date: 01/22/2009

Message

Thanks God, Dith is doing well, she has two grandchildren from her only son. She is in Quezon City but her son and the mother of the grandchildren are working in London. She shares the rearing of the kids with the other grandmother of the kids. She still does income taxes for individuals and companies. hOW ABOUT YOU? EMAIL ME IF you can okey? thanks!


Alumni_Name: Rose Alcid Chaiser
Yr_Graduated:
EmailAddress: parkhurstrose@yahoo.com
Remote Name: 71-82-110-161.dhcp.bycy.mi.charter.com
Date: 01/22/2009

Message

Nida,It's great to hear from you!I started to wonder whether anyone out there even remember me.How is your sis "Dith" doing?Would love to hear from her.I normally do not give out my e-mail address for this is work related so please use your judgement on who to share it with.Although if you read all publish mail like I'm doing I guess it does'nt make any difference.Looking forward to an e-mail from Editha.


Alumni_Name: Jane T. Hughes
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: spc2-cosh6-0-0-cust454.cosh.broadband.ntl.com
Date: 01/22/2009

Message

Was a Nice brief chat w/ you too K and K Speaking of Aribok,kai kon page mababa in, taman loong odino lolomaan,taman mangaribok kamote, gantil in tamo tan Neutral ako tamo, Simply Socializing, lalo ta angkigaraw ako namet sa rubari, ni Welcome rakodsen, Sali makapami akon wrong impresiion page sa buong- madla...Mabista pay makiriga-riga ta makatimpa bereng ket no ma involve ako..ay pangingado, medyo lay low tan hands up akon talaga..Siabaw binarabar rakoy na det komi li no agawid ako, Anti-Social ka wanra li.Sikoy na li kai mangawit pasalubong koni Landong..Nalingwanan koya wangko li..


Alumni_Name: K tan K
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: host86-150-21-203.range86-150.btcentralplus.com
Date: 01/22/2009

Message

YOHOOOO!!!!kmusta kamoyna ngamin, it was good to chat with you yesterday Jane. Marianne masaor ka, wangko no taganan nako isen kayna main anlumibed hmmm....,Marivic, and Icaaaaayy! mustay nay biayyyy!!! Landong adti kayna, tarato mi koni Landong misabat kami li no itaw akoyna, kanya isadya moynay pa'wit mo Jane ta mantaganan nayna ni Landong...he he he.....mustay nay pangaribok nin kamote??? sayang na miss ko....sikamodti layi a inaribok ra.......


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 30.188.71.202.sta.prodatanet.com.ph
Date: 01/21/2009

Message

Icay ay sus abaw salamat ta nipa'kit ka.O ipanaliw kata li nin ondayun nin gawa sa kawayan di remote ya et li ah inggat taman ampang luto ka deritso a ta'yon mo konan baby mo.Malapit na matapos maliligawang araw ko iti sa pinas ta agawid akoy na no Linggo bele '' i shall retarn".Agti yay nan page si angkay Marivic main et layi nin over hang na sin inagurasyon....


Alumni_Name: Jane
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: spc2-cosh6-0-0-cust454.cosh.broadband.ntl.com
Date: 01/21/2009

Message

Icaaayyyy!! Ummmmuuaahhh! Ay sus ka adti ka narot-narot namet? kiten mayti si message Board tamod ti namet ah, medyo mabereng yayna..bale di bale, say importante iti ka namana, andi kayna kumamang ah! Odino taga pisa namet an dumalan kadti sa Cabungan.. sadtan iliw mi odin komo, kiten mo sikami tanan ni Marriane angkabati odin iti, si Marivic matalag namet ana, ambale ket amparyo akoy na...Salamat paet a ta main bimisitad ti no kai ay sus ka...lumakwan ko namet ana...ta e, makapabereng...


Alumni_Name: icay
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: dhcp-0-18-8b-5c-92-45.cpe.mountaincable.net
Date: 01/21/2009

Message

hello, maabig a odas nin kasan labas! most especially to the very active MMJ (marivic, mariane & jane)... angkay marianne, nilibed moy na layi a luzon, pasalubong mi li edet ah! ipanaliw nakon undayon, walis tambo tan walis tingting hehehehe!


Alumni_Name: Nida
Yr_Graduated:
EmailAddress: Ncasios@aol.com
Remote Name: adsl-9-47-38.mia.bellsouth.net
Date: 01/21/2009

Message

Hi Rose Alcid Chaiser! Please email me, my sister Dith is longing to keep in touch with you. Thank you!


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 30.188.71.202.sta.prodatanet.com.ph
Date: 01/21/2009

Message

Angkay Marivic ambele kai ma niyakay,nakalubasa yay na det.


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 30.188.71.202.sta.prodatanet.com.ph
Date: 01/21/2009

Message

Ani nangyadi agti kamoy na sus, pordyos,adyos ambele ang tinek ninyo.Naku sa Harrison Plaza sin sayay awro pordyos sitaw si driver nan dyip nin niroranan ko, di namayad ako mama ito ho bayad wangko karam inumbat ya saan to at bakit wana kongko, saragati yay taw sadtan bangka na.Karam naku ko sa Quiapo sin agawid akoy na nag FX ako matrapik anaod karam ket ambele kai yay na umalis ti si ruran wanko ket palayo ray na ngamin nin ruran sa adapan mi kikiten koy yay driver ket nalek ya namain ay salbag.Nayabi naku koy naet sa Zirkoh ay sus namantay kon show ni Jose tan Wally ay pwerte lotog ako sa kaiilis. Dilap namet maku kami sa Laguna mangan nin exotic food ta main layi nin resto itaw nin ampag-serve nin wanti nin ma'kan istorya ko li no ibat kamina no ani taway ginataan nin sawa,adobo nin bayawak tan coconut crab.....


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 30.188.71.202.sta.prodatanet.com.ph
Date: 01/19/2009

Message

Nag-kamain kami nin get together nin batch ko sin high school sin weekend kanya kai ako naka log-on mode.Sawanin ako tamo naka-recover sa pagal mi nin ngarikngek anan ngarik nin nikaka-awro .Sadtan sakit pispis ko tan ngala-ngala kon ruay awro.Main naadal kod ti kalalamo maong akoy na nin mag-text YAHOOOO..... Kai koy na layi maka-awid sa Anda ta sa kabuwan nin appointment kod ti sa Ibali ,sadtan anda paet nin makodtaw bali sayay 12 hours ko tamo sa Anda sin naku kud taw.


Alumni_Name: marianne
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 30.188.71.202.sta.prodatanet.com.ph
Date: 01/19/2009

Message

Ayyyyy yay yay sis bombay!!!!!! asiti ambele ani nangyadi agti sino kano wahhhhhh.... makapawerwer.....kai ako tamo naka-log on nin sayay awro bakit ,why,, apay,, ambele, akin ey.


Alumni_Name: Jane
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: spc2-cosh6-0-0-cust454.cosh.broadband.ntl.com
Date: 01/19/2009

Message

Pahabol..mangumusta ako sa sarba ambo tamo sa taga ka Cabunganan ko sa sarban ampamasa ton mag log on iti..mipsa bisi ako taman kasan gaw en wangko komon hehe, mipabisi ako sa rubari board kinsanan..trabahon peteg yapo gaw-en ko..Sorry HAPPY NEW YEAR!!namet main kona ni Rose Alcid Chaiser, main katanda kon Alcid laye ket kai ako sigurado..Salamat sa Pagbati.


Alumni_Name: Jane Tacadena
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: spc2-cosh6-0-0-cust454.cosh.broadband.ntl.com
Date: 01/19/2009

Message

Surprise ! Surprise! joke..ya ansayti ana? kai ko matarosan tan kai ko rabay tarosan, mawerwer ako tamo..Mangumusta ako tamo komoyon taga ka Cabungan ko, say wamoyo li inabandon koynay message board tamo..Pano tuluyan namet ana layin nakasa saray kararag tamodkodti, Wami naod ni Maria sin ampiistorya kami, nawap saray nay kararag kasay nan tanton makakalisan nin messages, seryos saraynay tawo laye..Marianne ani idyan bakasyon modsen? andi mo lingwanan gapo a pasalubong ko ah..mipa Bisi ako tana pa det namet..bilang koni Landong..Kumusta kamo tan Maabig awro komoyo ngamin.


Alumni_Name: marilyn carolino
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: n220246245002.netvigator.com
Date: 01/18/2009

Message

TO MY ALMA MATER and my co alumni's pls accept our apology regarding the nonsense isseu of remote name 222.127.195.74.Just want to let every one to read my posted message in response sa issue na pinalabas ni remote name 222.127.195.74,please drop at NAMAGBAGAN ELEM.,SCHOOL MESSAGE BOARD...thats for every one po...And i want to tell every one that i will never be affected of what she posted for i believed that everybody knows who she is and for my side dont want to put my word on it just read our message board... THANKS FOR UR UNDERSTANDING....I DONT WANT to STAND ON AND ARGUE AS AN ELITERATE WAYS WITH HER FOR IM NOT PO...THANKS ....


Alumni_Name:
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 59.1.171.228
Date: 01/18/2009

Message

to all alumni's here CNHS pls accept my apology ..sinagot ko lng po ung nag message sa amin...thanks again


Alumni_Name:
Yr_Graduated:
EmailAddress:
Remote Name: 59.1.171.228
Date: 01/18/2009

Message

sana hwag ka nang nakiki alam sa buhay na may buhay ksi ni isang butil ng bigas hndi po ako humingi sa inyo at kaya ko itayo ung family ko baka kau naka hingi pa ng bigas sa kapit bahay nyo...ugali nga nman ng pilipinon na galing sa isang kahig isang tuka daw pag naka pera ng konti nang aapak na ng kapwa nla yakkkksssss kadiri nman kuya jhun at lailan... lan pag uwi ko ng ANDA puedi po ba ako huhingi din ng bigas sa inyo ni kuya jhun hehehehe ala kc akong lupa sa ANDA eh..


Back to CNHS page